You are on page 1of 7

Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020

Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020 cuprinde, de asemenea
masuri care vizeaza exploatatiile apicole. In cadrul acestuia se pot accesa masuri care sa
vizeze atat infiintarea si instalarea tinerilor fermieri cat si masuri de dezvolare a
exploatatiilor apicole.
Masura 04- “Investitii in activitati fizice”
Aceasta masura vizeaza imbunatatirea performantei si a capacitatii activitatilor
agricole de a se desfasura faca a compromite sau distruge posibilitatile generatiilor
urmatoare de a-si satisface propriile nevoi, prelucrarea si dezvoltarea produselor agricole
precum si imbunatatirea si modernizarea infrastructurii.
Sub-masuri privind domeniile de interventie:
- Sub- masura 4.1 - “Investitii in exploatatiile agricole”
Domenii de interventie:
- 2A - “Imbunatatirea performanței economice a tuturor fermelor şi facilitarea
restructurării şi modernizarii fermelor, în special în vederea creşterii participării şi
orientarii către piaţă, cât şi a diversificării agricole”
- 5D - “ Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi de amoniac din agricultură”.
- Sub- masura 4.2 – “ Investiţii pentru procesarea/marketingul produselor agricole”
Domenii de interventie:
- 3A - “Imbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare
a acestora în lanţul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, al creşterii
valorii adăugate a produselor agricole, creșterea valorii adăugate a produselor agricole,
promovarea pe piețele locale, a circuitelor scurte de aprovizionare, grupurilor de
producători și a organizațiilor interprofesionale”
- 6A – “ Facilitarea diversificării, a înfiinţării şi a dezvoltării de întreprinderi mici şi a
creării de locuri de muncă”

respectiv “Investitii in exploatatiile agricole”. actiuni care necesita investitii financiare importante superioare posibilitatilor fermierilor. De asemenea prin aceasta masura se urmareste o mai buna orientare sper piata a fermelor de dimensiuni mici si mijlocii. crearea si diversificarea activitatilor atat din sectorul agricol cat si din sectoarele non.000 SO (valoare productie standard).000 – 250.Sub.. Prin membrii aceleiasi familii se intelege sotul/sotia si rudele pana la gradul III inclusiv (conform OUG 43/2013.2A – “ Îmbunătațirea performanței economice a tuturor fermelor şi facilitarea restructurării şi modernizarii fermelor. Sub-masuri privind domeniile de interventie: . Exploatatiile apicole sunt vizate in sub-masura 4. în special in vederea creşterii participarii şi orientării către piaţă. privind unele masuri pentrudezvoltarea si sustinerea fermelor de familie si facilitarea accesului la finantare al fermierilor cu completarile si modificarile ulterioare)”. modernizarea şi adaptarea infrastructurii agricole şi silvice” Domenii de interventie: . Masura 06 – “Dezvoltarea exploataţiilor şi a întreprinderilor” Aceasta msura asre ca scop intinerirea generatiilor de sefi de exploatatii care sa indeplineasca anumite conditii din punctul de vedere al pregatirii profesionale. rezultata in urma realizarii investitiei. cât şi a diversificării agricole” .5A – “ Eficientizarea utilizării apei în agricultură”. Dimensiunea economica a fermei de familie este cuprinsa intre 8.masura 6.3 – “ Investiţii pentru dezvoltarea.masura 4. Beneficiari pot fi apicultori care detin ferme familiale. In cazul in care se doreste infiintarea unei noi exploatatii dimensiunea economica trebuie sa fie de minim 8000 SO echivalentul a 153 familii de albine.1 – “Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” .agricole in vedrea crearii de noi locuri de munca si ocuparea fortei de munca din spatiul rural. Definitia fermei familiale conform Ghidului solicitantului este: “ Exploatatia agricola apartinand intreprinderii familiale sau persoanei juridice ai carei asociati sunt exclusiv membri ai aceleiasi familii.Sub.1.

a înfiinţării şi a dezvoltării de întreprinderi mici şi a creării de locuri de muncă” .2 – “Sprijin pentru înființarea de activităţi neagricole în zone rurale” Domenii de interventie: .3 – “Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” Domenii de interventie: .5 – “Plăți pentru fermierii eligibili în cadrul schemei pentru micii fermieri care-și transferă definitiv exploatația altui fermier” Domenii de interventie: .Domenii de interventie: .Sub. a deşeurilor.4 – “ Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole” Domenii de interventie: . a subproduselor. a reziduurilor şi altor materii prime nealimentare.masura 6.Sub. în special a reînoirii generațiilor”. în special a reînoirii generațiilor”. Conditii de eligibilitatea conform PNDR 2014 – 2020: - Solicitantul trebuie sa faca parte din categoria IMM-urilor .2B – “ Facilitarea intrării în sectorul agricol a unor fermieri calificați corespunzator și.6A – “ Facilitarea diversificării.masura 6. a înfiinţării şi a dezvoltării de întreprinderi mici şi a creării de locuri de muncă” .2A – “ Îmbunătățirea performanței economice a tuturor fermelor şi facilitarea restructurării şi modernizarii fermelor.masura 6. . în scopul bioeconomiei” .masura 6.2B – “Facilitarea intrării în sectorul agricol a unor fermieri calificați corespunzator și.5C – “Facilitarea furnizării şi utilizării surselor regenerabile de energie. în special în vederea creşterii participării şi orientării către piaţă. tinerii fermieri care se instaleaza ca sefi unici ai exlpoatatiei agricole.6A – “ Facilitarea diversificării. cât şi a diversificării agricole” .Sub. Beneficiarii sunt reprezentati de persoanele fizice si persoanele juridice.Sub.

hand - Cheltuielele effectuate inainte de semnarea contractului de finantare - Cheltuielile privind achizitia mijloacelor de transport cu destinatie personala respective transportul de personae. - Cheltuilelile cu dobanzile - Cheltuielile cu investitile care fac obiectul dublei finantari - Achizitionarea de terenuiri neconstruie care depasesc 10% din totalul cheltuielilor eligibile aferente Planului de Afaceri - Cheltuielili privind achizitionarea de terenuri construite - Taxa ape valoare adaugata - Costurile privind contractile de leasing - Cheltuielile eligibile prin Programul National de Sprijin si Programul National Apicol. Conform Ghidului solicitantului sunt cheltuieli neeligibile: - Cheltuielile privind achizitionarea de bunuri si echipamente second.- Dimensiunea economica a exploatatiei trebuie sa fie cuprinsa intre 12000 si 50000 SO ( valoare productie standard) - Solicitantul trebuie sa prezinte un Plan de Afaceri - Solicitantul trebuie sa aibe domiciliul stabil in unitatea administrativ teritoriala in care se afla exploatatia - Solicitantul trebuie sa devina fermier activ in termen de 18 luni de la data instalarii - Solicitantul trebuie sa demontreze inainte de cea de-a doua transa de plata imbunatatirea performantelor economice ale expoatatiei - In cazul in care expoatatia are ca obiect de activitate cresterea animalelor trebuie sa se consemneze in planul de afaceri amenajari pentru gestionarea gunoiului de grajd - Solicitantului nu ii este permis sa detina concomitent un alt loc de munca in afara unității teritorial-administrative în care este situată exploatația - Solicitantul trebuie sa dețina competențe profesionale Solicitantul este obligat sa dobandeasca competente profesionale adecvate intr-un timp de 36 de luni de la data adoptării deciziei individuale de acordare a ajutorului. 28 .

pentru 1 an de la data rezilierii. din PNDR 2014‐2020. din PNDR 2007‐2013 şi prin intermediul submăsurii 6. In cazul in care obiectivele stabilite nu sunt atinse sprijinul financiar obtinut trebuie inapoiat proportional cu obiectivele realizate.1 „Instalarea tinerilor fermieri” au fost stabilite etape de implementare astfel: . - Solicitanții/ beneficiarii care au contracte de finanțare încetate din proprie inițiativă. Valoarea minima a sprijinului pentru sub.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”. - Beneficiarii care au obţinut sprijin prin intermediul măsurii 112 „Instalarea tinerilor fermieri”. iar solicitanții/ beneficiarii care au contracte de finanțare încetate pentru nerespectarea obligațiilor contractuale din inițiativa AFIR pentru 2 ani de la data rezilierii. din PNDR 2014‐2020.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”. Acordarea celei de-a doua transe este conditionta de atingerea obiectivelor prezentate in Planul de afaceri. până la pronunțarea definitivă și irevocabilă a instanței de judecată în litigiul dedus judecății. - Exploataţiile care au beneficiat de sprijin prin intermediul măsurii 112 „Instalarea tinerilor fermieri”.Conform ghidului Solicitantului in cadrul Masurii 6 derulata prin PNDR 2014 – 2020 urmatoarele categorii de beneficiari sunt restrictionati: - Solicitanții/ beneficiarii înregistrati în Registrul debitorilor AFIR. cât și pentru FEADR.masura 6. - Beneficiarii Programului SAPARD sau ai cofinanțării FEADR. In cadrul Ghidului Solicitantului pentru submasura 6. Sprijinul public pentru instalarea tinerilor fermieiri este acordat in doua transe: - 80% din valoarea sprijinului la primirea deciziei de finantre - 20% din valoarea sprijinului in maximum 3 ani de la primirea deciziei de finantare. din PNDR 2007‐2013 şi prin intermediul submăsurii 6.1 “Instalarea tinerilor fermieri” este de 15000 lei iar valoarea maxima a sprijinului public neramburabil este de 50000 Euro care se acorda pe o perioada de maximum 5 ani. inclusiv a dobânzilor și majorărilor de întârziere. până la achitarea integrală a datoriei fa ță de AFIR. care se află în situații litigioase cu AFIR. atât pentru Programul SAPARD.

Etapa II: Depunererea şi înregistrarea Cererii de Finanţare însoţită de Planul de Afaceri şi documentele obligatorii (documentele justificative legate de baza materială cu activele deținute la momentul depunerii cererii de finanţare).488 familii de albine) în sectorul public. Exploataţiile apicole în România. o solicitantul se angajează să devină fermier activ în termen de maximum 18 luni de la data încheierii instalării. prin comercializarea producției proprii în procent de minimum 20% din valoarea primei tranșe de plată. o implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului. cum ar fi: servicii de asistenta tehnica. în funcţie de dimensiunea acestora sunt împărţite în: - exploataţii apicole subdimensionate. cu maximum 24 de luni înaintea depunerii cererii de finanţare (între timp.812 familii de albine) se află în proprietate privată iar 1% (6.sunt formate din 1 până la 25 familii de albine. fermierul pregătește planul de afaceri. o înaintea solicitării celei de‐a doua tranșe de plată. Această etapă trebuie să fie încheiată înaintea depunerii cererii de finanţare pentru această sub‐măsură. acestea reuşind să asigure consumul familiei de produse apicole. Conform datelor statistice 27 România deţine peste 648800 familii de albine din care aproximativ 99% (641. activitati de profilactica si de combaterea voaroozei. asistenta pentru realizarea analizelor caracteristicilor mierii nu pot accesa masuri din Programul National de Dezvoltare Rurala. 36 Explotatiile apicole care fac obiectul sustinerii prin Programul National Apicol. cu obiect de activitate în domeniul pentru care solicită sprijin în cadrul submăsurii 6. În prezent apicultura românească are un caracter predominant privat.1. achizitionarea de stupi. Etapa III: Instalarea tânărului fermier este considerată finalizată la momentul implementării corecte a planului de afaceri (la acordarea celei de‐a doua tranșe de plată). precum și documentele anexă.). rationalizarea transhumantei. Exploataţiile . achiziționează bunuri pentru noua întreprindere. organizează activităţile administrative.Etapa I: Înregistrarea tânărului fermier la Oficiul Registrului Comertului ca microîntreprindere/întreprindere mică. etc. beneficiarul face dovada creşterii performanţelor economice ale exploatației.

formate din 50 până la 300 de familii de albine.4% din totalul exploataţiilor apicole la nivelul României. - exploataţiile apicole familiale. . - Exploataţiile apicole de stat reprezintă aproximativ 1% din totalul exploataţiilor din România. - exploataţiile apicole comerciale. Exploataţiile comerciale reprezintă 17.3% din totalul exploataţiilor la nivelul României. Acest tip de exploataţii însumează 23. Aparţin apicultorilor semiprofesionisti care doresc să îşi asigure un venit suplimentar. Nu este rentabila din punct de vedere economic acest tip de exploataţie.formate din 25 până la 50 familii de albine. Persoanele care se ocupa de exploataţiile comerciale sunt apicultorii profesionişti al căror singur venit este cel din apicultură.apicole subdimensionate reprezintă 58.3% din totalul naţional.