You are on page 1of 1

ito ang kasanayan ng mga mag-aaral sa pagsulat (Badayos, 1999).

Maiisip na
isa sa mga pangunahing solusyon sa kahinaan ng mga mag-aaral sa
kasanayang ito ay ang kahandaan ng guro sa pagtuturo ng pagsulat.
Masasalamin ang kahandaang ito sa maraming gawaing inihahanda ng guro
para sa pagtuturo ng pagsulat . Ang pagsulat ay pagsasalin sa papel ng
anumang kasangkapang maaaring magamit na mapagsasalinan ng mga
nabuong salita, simbolo at ilustrasyon ng ating kaisipan. Samakatwid ang
pagsulat ay bunga ng ating mga karanasan at kaalaman. At ito ay binibigyan
ng interpretasyon sa pamamagitan ng pagsulat.Ang kawalan ng karanasan
2
. at kaalaman sa isang paksa ay isang balakid sa epektibong pagpapahayag at pagbuo ng komposisyon. Ang pagsulat ay isang
komprehensibong kakayahang nauukol sa wastong gamit ng mga salita, talasalitaan, pagbubuo ng kaisipan at retorika. Marapat lamang na
ang isang mag-aaral ay maihanda at magabayan sa pagkakamit ng mga kasanayang nabanggit upang maging magaan at mabisa ang
pagsusulat. Binigyang-diin nina White at Arndt (1991) at Raimes (1983) ang pagsulat bilang isang proseso na hindi natatapos sa isang
upuan kundi nahahati sa iba’t ibang yugto. Itinuturing itong isa sa pinakakomplikadong kasanayang dapat matutuhan ng mga mag- aaral
sapagkat habang nagsusulat, natututuhan din nila kung paano mag- eksperimento gamit ang wika. Dahil sa ganitong kalikasan ng
pagsulat, kailangang iparanas sa mga mag-aaral ang process approach na binubuo ng sumusunod na mga yugto: bago sumulat; paggawa
ng borador; pagrerebisa; pag-eedit at paglilimbag. Ang mga gurong gumagamit ng ganitong dulog ay nakabibigay sa mga mag-aaral ng
dalawang mahahalagang suporta sa pagbuo ng isang sulatin ito ay ang sapat na oras sa pagsusulat at pagbibigay