You are on page 1of 27

Veobecne zvzn nariadenie mesta Nitry .

3/2003,
ktorm sa vyhlasuje zvzn as zemnho plnu mesta Nitra v znen dodatkov
. 1 , . 2, . 3, . 4 a . 5
Mestsk zastupitestvo v Nitre v zmysle 6 a 11 ods.4 psm. g) zkona .369/1990
Zb. o obecnom zriaden v znen neskorch zmien a doplnkov a v zmysle 27 ods.3 zkona .
50/1976 Zb. o zemnom plnovan a stavebnom poriadku (stavebn zkon) v znen neskorch
zmien a doplnkov sa uznieslo na vydan tohto veobecnho zvznho nariadenia (alej len
VZN ) . 3/2003, ktorm sa vyhlasuje zvzn as zemnho plnu mesta Nitra.
1
Cieom tohto veobecne zvznho nariadenia (alej len VZN) je zabezpeenie
dokumentu pre riadenie zemnej a koncepnej innosti a taktie pre stanovenie regulatvov a
limitov vyuitia zemia a zsad pre al rozvoj mesta Nitra v slade so zkonom . 50/1976
Zb. o zemno-plnovacej dokumentcii a stavebnom poriadku (stavebn zkon) v znen
neskorch predpisov.
2
Vyhlasuje sa zvzn as zemnho plnu mesta Nitra, ktor je uveden v prlohe .1.
3
Dokumentcia schvlenho zemnho plnu mesta Nitry je uloen a mono do nej
nahliadnu na Mestskom rade v Nitre, na Krajskom rade v Nitre.
4
Na vydan tohto VZN sa uznieslo Mestsk zastupitestvo v Nitre da 22.5.2003 a VZN
nadobudlo innos po uplynut 30 dovej lehoty od jeho zverejnenia na radnej tabuli Mesta
Nitra, Mestskho radu v Nitre, t. j. da 28. jna 2003.
Mestsk zastupitestvo v Nitre sa uznieslo na vydan dodatku . 1 k VZN .3/2003,
ktorm sa vyhlasuje zvzn as zemnho plnu mesta Nitra da 17. 06. 2004, uznesenm
. 175/2004 MZ a tento dodatok nadobudol innos po uplynut 30 dovej lehoty od jeho
zverejnenia na radnej tabuli Mesta Nitra, Mestskho radu v Nitre, t.j. da 26. 07. 2004.
Mestsk zastupitestvo v Nitre sa uznieslo na vydan dodatku . 2 k VZN .3/2003,
ktorm sa vyhlasuje zvzn as zemnho plnu mesta Nitra da 26. 06. 2008, uznesenm
. 215/2008 MZ a tento dodatok nadobudol innos po uplynut 30 dovej lehoty od jeho
zverejnenia na radnej tabuli Mesta Nitra, Mestskho radu v Nitre, t.j. da 2. 08. 2008.
Mestsk zastupitestvo v Nitre sa uznieslo na vydan dodatku . 3 k VZN .3/2003,
ktorm sa vyhlasuje zvzn as zemnho plnu mesta Nitra da 9. 09. 2010, uznesenm
. 232/2010 MZ a tento dodatok nadobudol innos po uplynut 30 dovej lehoty od jeho
zverejnenia na radnej tabuli Mesta Nitra, Mestskho radu v Nitre, t.j. da 13.10.2010.
Mestsk zastupitestvo v Nitre sa uznieslo na vydan dodatku . 4 k VZN .3/2003,
ktorm sa vyhlasuje zvzn as zemnho plnu mesta Nitra da 17. 10. 2013, uznesenm
. 319/2013 MZ a tento dodatok nadobudol innos po uplynut 30 dovej lehoty od jeho
zverejnenia na radnej tabuli Mesta Nitra, Mestskho radu v Nitre, t.j. da 22. 11. 2013.

Mestsk zastupitestvo v Nitre sa uznieslo na vydan dodatku . 5 k VZN .3/2003,


ktorm sa vyhlasuje zvzn as zemnho plnu mesta Nitra da 11.6.2015, uznesenm
. 196/2015 MZ a tento dodatok nadobudol innos po uplynut 30 dovej lehoty od jeho
zverejnenia na radnej tabuli Mesta Nitra, Mestskho radu v Nitre, t.j. da 18.7.2015

Ferdinand Vtek
primtor mesta Nitry

Zdenka Tthov
prednostka Mestskho radu v Nitre

Prloha . 1
k Veobecne zvznmu nariadeniu mesta Nitry . 3/2003

ZEMN PLN MESTA NITRA


ZVZN AS
Pri riaden vyuitia a usporiadania zemia mesta Nitry treba dodra tieto zvzn
zsady a regulatvy, ktor boli schvlen uznesenm Mestskho zastupitestva v Nitre
.169/2003 - MZ zo da 22. mja 2003 v znen dodatkov .1, .2, .3, .4 a .5.

I. Zvzn regulatvy funknho a priestorovho usporiadania zemia


1. V oblasti usporiadania zemia a rozvoja sdelnej truktry:
1.1 Podporova rozvoj krajskho mesta Nitra ako centra osdlenia nadregionlneho
vznamu.
1.2 Podporova zemn rozvoj mesta v smere sdelnch rozvojovch os vstavbou
prslunch infratrukturlnych a komunikanch zariaden.
1.3 Podporova tvorbu funkno-priestorovho subsystmu na vytvranie svislejch
rekreanch zem tzv. rekreanch krajinnch celkov Tribea od Nitry
s lesoparkom Zobor ibrica,
1.4. Podporova funkno- priestorov subsystm turistiky a rekrecie v slade
s prrodnmi a civilizanmi danosami pri sbenom zabezpeovan nrokov
obyvateov mesta Nitry na kadodenn a vkendov rekreciu a nrokov
astnkov domcej turistiky na poznvaciu a rekrean turistiku.
1.5 Formova rozvoj urbanistickej truktry mesta pomocou koncepnch
prvkov:
a) urbanistickch priestorovo funknch celkov,
b) urbanistickch centier,
c) urbanistickch os,
d) urbanistickch dominnt.
1.5.1 Urbanistick truktru mesta tvor 25 priestorovo funknch celkov (PFCelkov)
znzornench v prlohe .1.
1.6 Formova a podporova rozvoj priestorovo funknch celkov urbanistickho typu
usporiadanch do hierarchickej truktry, ktor tvor zkladn usporiadanie mesta:
a) urbanistick celky celomestskho charakteru (PFCelok Horn mesto, PFCelok
Doln mesto, PFCelok Nov mesto),
b) urbanistick celky mestskho charakteru ( PFCelok Agrokomplex, PFCelok
Kalvria, PFCelok Martinsk vrch, PFCelok Provce, PFCelok Chrenov,
PFCelok Klokoina, PFCelok indolka),
c) urbanistick celky miestneho charakteru ( PFCelok Doln Krkany, PFCelok
Horn Krkany, PFCelok Mikov dvor, PFCelok Mlynrce, PFCelok Nov
Chrenov, PFCelok Novosady, PFCelok Vek Jankovce, PFCelok erm,
PFCelok Diely, PFCelok Kynek, PFCelok Provsk Hje, PFCelok dol,
PFCelok Draovce, PFCelok Lky, PFCelok Zobor).

1.7 Formova a podporova rozvoj urbanistickch centier usporiadanch do


hierarchickej truktry:
a) celomestsk (hlavn mestsk) centrum tvoria PFCelky Horn mesto, Doln
mesto a Nov mesto,
b) mestsk centr sa nachdzaj v rmci urbanistickho celku mestskho
charakteru PFCelku Agrokomplex, Provce, Kalvria, Martinsk vrch,
Chrenov, Klokoina, indolka,
c) miestn centr sa nachdzaj v rmci urbanistickho celku miestnho
charakteru PFCelku erm, Diely, Doln Krkany, Horn Krkany, Draovce,
Lky, Kynek, Mlynrce, Mikov dvor, Novosady, Nov Chrenov, Provsk
hje, dol, Vek Jankovce, Zobor.
1.8 Formova a podporova rozvoj urbanistickch os usporiadanch do hierarchickej
truktry:
a) metropolitn a hlavn mestsk urbanistick osi (Bratislavsko-ZvolenskoKoick metropolitn urbanistick cestn os, Bratislavsko-Zvolensko-Koick
metropolitn urbanistick eleznin os, Zpadn hlavn mestsk urbanistick
os, Vchodn hlavn mestsk urbanistick os, Jun hlavn mestsk
urbanistick os),
b) mestsk urbanistick osi (Klokoinsk , Chrenovsk, indolsk , Hlohoveck,
Levick, aliansk, Zlatomoraveck mestsk urbanistick os, Topoianska
mestsk urbanistick dopravn cestn os, Leopoldovsk mestsk urbanistick
dopravn eleznin os, Novozmock mestsk urbanistick dopravn
eleznin os),
c) miestne urbanistick osi (echynsk, ermnska, Dielsk, Draovsk,
Jankovsk, Kyneck, Krkansk, Lna, Luianska, Novosadsk, Provskohjska, Zoborsk).
d) vkov stavby stavebn dominanty umiestova iba v zemne
vymedzench polohch. Relny zmer vkovej stavby mus overi polohu
stavby a jej navrhovan podlanos vzhadom na vkov obmedzenia
prevdzky letiska, chrnen priehadov osi a v slade s Nariadenm vldy .
353/2006 Z.z. sa poaduje posdi a preukza vplyv navrhovanej vkovej
stavby na okolit zstavbu a stavebn pozemky z hadiska zabezpeenia
insolcie a dennho svetla pre byty a priestory uren na trval pracovn
miesta a dopravn priaenie komunikci a kriovatiek. Vpotom je nutn
preukza dodranie prslunch legislatvnych nariaden, hygienickch
predpisov a prslunch noriem.
1.9 Formova a podporova urbanistick dominantu celomestskho charakteru
Nitriansky hrad a Horn mesto, a pamiatkovo chrnen pohady a pohadov
kuely na Nitriansky hrad a Horn mesto.
1.10 Usmerova rozvoj priestorovho usporiadania zstavby:
a) mestskej - kompaktnej ulinej strednopodlanej v rmci PFCelkov
Agrokomplex, erm, Diely, Chrenov, Kalvria, Klokoina, Lky,
Martinsk vrch okrem Potrskej kolnie a zemia situovanho severne
od Dolnozoborskej ul., Mlynrce, Nov mesto, Novosady, Provce, indolka,
b) mestskej kompaktnej ulinej nzkopodlanej pre PFCelok Horn mesto
a Doln mesto, Kalvria (zemie Pamiatkovej zny v Nitre),
c) vonej ulinej nzkopodlanej v rmci PFCelkov erm, Draovce, Kynek,
Nov Chrenov, Provsk hje, dol, Vek Jankovce, Zobor.
1.11 Lokalizova a podporovav primeranom rozloen poda definovanej koncepnej

truktry mesta:
a) vybavenostn funkcie nadmestskho charakteru komern malokapacitn
prevdzky najm v rmci celomestskho centra,
b) vybavenostn funkcie nadmestskho charakteru - komern vekokapacitn
prevdzky najm v polohch hlavnch mestskch urbanistickch os,
c) vybavenostn funkcie nadmestskho charakteru nekomern prevdzky
najm v polohch celomestskho centra, prpadne mestskch centier resp.
poda pecifickch poiadaviek jednotlivch funkci,
d) vybavenostn funkcie zkladnho charakteru rovnomerne v rmci vetkch
rovn urbanistickch centier tak, aby bola vytvoren sie zkladnej
vybavenosti v primeranej peej dostupnosti.
1.12
Vytvra podmienky a podporova rozvoj bytovej vstavby a iastone
realizova vstavbu:
a) vo forme bytovch objektov v rmci PFCelkov Agrokomplex, erm, Diely,
Chrenov, Klokoina, Novosady, indolka, PFCelok Lky a as
PFCelku Mlynrce, bez zahusovania existujcej zstavby obytnch sborov
Klokoina, Diely,
b) vo forme rodinnch domov v rmci PFCelkov Kynek, dol, novonavrhovan
plochy pre bytov vstavbu v PFCelku Doln Krkany , Horn Krkany, Nov
Chrenov, erm, Draovce, Vek Jankovce, Zobor, Provsk hje, as
PFCelku Lukov.
c) pripravi a zabezpei revitalizciu a komplexn obnovu zem obytnch
celkov, prioritne v zemnch astiach Provce, Predmostie, Kalvria, Nov
mesto, Chrenov, Klokoina a Diely.
1.13
Pre podrobnejie priestorov usporiadanie a funkn vyuvanie zemia
obstara a schvli zemn pln zny:
1.13.1 Pre PFCelok Horn mesto, Doln mesto a Nov mesto ako zemn pln
centrlnej mestskej zny.
1.13.2 Pre PFCelky mestskho charakteru Agrokomplex, Kalvria, Martinsk vrch,
Provce, Chrenov, Klokoina, Diely, Kamenec a indolka.
1.13.3 Pre PFCelky miestneho charakteru Kynek, dol, Zobor, Lukov, DobrotkaStar hora, Nov Chrenov, Lky.
1.13.4 Pre PFCelky leiace na hlavnch mestskch urbanistickch osiach Mlynrce,
Mikov dvor, erm.
1.13.5 Pre PFCelky Horn a Doln Krkany, Provsk hje, Jankovce.
1.13.6 Pre umiestnenie objektov s vkou viac ako dve nadzemn podlaia + strecha,
alebo ustpen podlaie v polohe Rybrskej ulice.
1.14
Riei vstavbu bvania s nim tandardom v lokalite Orechov dvor
v PFCelku Orechov, vrtane technickej vybavenosti (ininierske siete,
komunikcie).
1.14.1 Zaiatok prevdzky existujcich a za tmto elom neprevdzkovanch
objektov, ako aj vstavbu novch objektov ubytovn na zem mesta,
umiestova iba so shlasom Mesta Nitra vo vyhradench lokalitch.
1.15
Grafick as komplexn nvrh PN mesta Nitry, vrtane zmien
a doplnkov, je v plnom rozsahu zvzn.
1.16
Vypracova urbanistick tdiu , ako podklad pre spodrobnenie rieenia PN
mesta Nitry pre:
a) zstavbu v zem okolo kriovatky Hviezdoslavova Kmeova ulica
v mestskej asti Klokoina;
b) zstavbu v polohe vstupnej asti do portovho arelu na Sihoti a zstavbu

v polohe okolo verejnho parkoviska pod hradnm kopcom na Sihoti


vrtane pravy priestorov verejnho parkoviska;
d) rekrean zstavbu vo vymedzenej polohe mestskho parku na Sihoti;
2.

V oblasti usporiadania zemia z hadiska ekologickch aspektov, ochrany


prrody, ochrany kultrnych pamiatok a ochrany pdneho fondu:
2.1 Formova prrodn truktru mesta v slade s zemnm systmom ekologickej
stability a kritri pecifikovanch v rmci zemnho plnu mesta pomocou
prvkov:
a) prrodn celky,
b) biocentr,
c) biokoridory,
d) prrodn dominanty,
2.1.1 Repektova a podporova priestorovo funkn celky prrodnho typu:
a) regionneho charakteru (PFCelok Zoborsk vrchy I. a III.),
b) miestneho charakteru ( PFCelky Bita, Cabajsk potok, Dobrotka, Dvorany,
Kyneck dolina, Lukov, Nad Cabajom, Nad echyncami, Nad ermom,
Nad Draovcami, Nad Jankovcami, Nad Lkami, Provsk hje).
2.1.2 Repektova a podporova biocentr:
a) nadregionlneho vznamu (Zoborsk vrchy),
b) regionlneho vznamu (Dvoriansk les, Kalvria, Lupka, Vek cerov hj),
c) miestneho vznamu (Draovsk kopec, Hradn vrch, Jankovsk bok,
Katrua, Kyneck les, Les pri Hrniarovskom kanle, Lky pri hydrocentrle,
Mestsk park, Nad Jankovcami, Provsk les, Pod Dolnmi vinohradmi,
Rieka pri Mlynrciach, ibenin vrch, Vek Bahorec, Vodn zdroje pod
Lupkou).
2.1.3 Repektova a podporova biokoridory:
a) nadregionlneho vznamu( rieka Nitra ), so zachovanm brehovho porastu
a prechodovej zny, (trvnat plochy, sdeln vegetcia) v dotyku zastavanej
plochy s biokoridorom,
b) regionlneho vznamu (okraj lesnho masvu Zoborskch vrchov),
c) miestneho vznamu (Bukov-Nadrov, Cabajsk potok, Dobrotka,
Hrniarovsk kanl, Jankovsk kanl, Jelina, Kajsiansky kanl, Klokoov,
Kyneck potok, Nadrov-Dvoriansk les, Seleneck kanl, Star Nitra, dol,
Vek cerov hj- Provsk les).
2.2 Repektova:
a) jestvujcu Chrnen krajinn oblas (CHKO Ponitrie),
b) prrodn rezervcie (NPR Zoborsk lesostep, PR Lupka, PR ibrica),
c) prrodn hodnoty arelu Park na Kyneku,
d) prrodn pamiatku Nitriansky dolomitov lom Rolfesova baa.
2.3 Pri rozvoji zstavby mesta repektova a podporova:
zachovan kultrne dedistvo vo forme ucelench urbanistickch sborov ako
s Mestsk pamiatkov rezervcia Nitra (MPR Nitra), Pamiatkov zna Nitra
(PZ Nitra) a ich ochrann psma, ako aj jednotliv stavebn objekty ( Nrodn
kultrna pamiatka Nitriansky hrad, kultrne pamiatky zapsan a navrhovan
na zpis do strednho zoznamu pamiatkovho fondu),
2.4
Pri obnove kultrnych pamiatok dodra regulatvy a limity vyplvajce zo
zkona . 49/2002 z. z. o ochrane pamiatkovho fondu v znen neskorch
predpisov.
2.5
Repektova manipulan ps pre opravy, drbu a povodov aktivitu v rke

2.6
2.7
2.8
3.
3.1
3.2
3.3
3.4

3.5

3.6
3.7
3.8
3.9
3.10

4.
4.1

10 m od brehovej iary, respektve vzdunej pty hrdze toku Nitra, 6,0 m od


brehovej iary Cabajskho potoka a 4,0 m od brehovej iary drobnch vodnch
tokov- Kyneck potok, Cedro , potok dol . Vo vymedzenom pobrenom
pozemku neumiestova vedenia a zariadenia technickej infratruktry, stavby
trvalho charakteru, svisl vzrastl zele a pozemok ponohospodrsky
neobhospodarova. Zachova prstup mechanizcie sprvcu vodnho toku
k pobrenm pozemkom z hadiska realizcie oprv, drby a povodovej
aktivity.
Nov objemy zstavby nesm v rmci definovanho pohadovho uhla plne,
alebo iastone prekry, ani narui chrnen pohad na vymedzen objekt,
alebo as sdla v zujme pamiatkovej ochrany.
Riei obvodov zele arelov vrobnch sluieb v kontakte s funkciou
bvanie v rke minimlne 15 m.
Riei obvodov zele v rke 50 m v ochrannom psme arelov cintornov.
V oblasti rozvoja obianskej vybavenosti zemia:
Podporova a vytvra podmienky pre rozvoj univerzitnho, strednho
a zkladnho kolstva a pecifickch kolskch zariaden.
Podporova rozvoj cirkevnch zariaden.
Podporova rozvoj zdravotnckych zariaden zkladnho, vyieho
a pecifickho charakteru.
Vytvra zemn podmienky pre rozvoj kultrnych zariaden:
a) vyieho a pecifickho charakteru v rmci celomestskho centra prpadne
mestskch centier.
b) zkladnho charakteru v rmci jednotlivch urbanistickch center.
Vytvra zemn podmienky a podporova rozvoj portovo-rekreanch
zariaden:
a) vyieho a pecifickho charakteru s lokalizovanm v rmci tzv. portovorekreanch zn (Sever - mestsk park s vhadovm rozrenm na av breh
rieky Nitra, Juh - novonavrhovan zna na avom brehu potoka Selenec).
b) zkladnho charakteru v rmci jednotlivch urbanistickch centier.
Zabezpei zachovanie a prpadn rozrenie jestvujcich cintornov a poda
potreby riei vstavbu novch cintornov v rmci PFCelkov Selenec a Dobrotka.
Rezervova plochu pre rozrenie Cyrilometodskho cintorna v Nitre
vybudovanie urnovho hjika, rozrenie cintornov v Hornch
Krkanoch, Dolnch Krkanoch a na Kyneku.
Rezervova plochu pre vybudovanie objektu kultrno-spoloenskho centra
mesta Nitry v polohe Svtoplukovho nmestia v Nitre ( priestor vymedzen
Krnou ul., Mostnou ul. a Divadlom Andreja Bagara v Nitre).
Podporova transformciu zariaden socilnych sluieb, ich rekontrukciu
a modernizciu a zvyovanie kvality sluieb poskytovanch v predmetnch
zariadeniach.
Podporova budovanie opatrovateskch centier a centier pre socilne
znevhodnen skupiny obanov mesta (azylov domy, domovy pre osamelch
rodiov, krzov stredisk a resocializan stredisk).
V oblasti rozvoja vrobnho zemia:
Rezervova zemie pre rozvoj a vstavbu plch urench pre vrobn funkcie
pri realizcii ucelench investinch zmerov Priemyseln parky - PP Sever a PP
Juh.

4.2
4.3

4.4

4.5
4.6

4.7

5.
5.1
5.2

Podporova rozvoj a vstavbu vch zariaden s vyou zvislosou na doprave


a energich s hygienickm ochrannm psmom presahujcim vlastn arel
v rmci vrobnch zoskupen Horn Krkany, Doln Krkany.
Podporova rozvoj a vstavbu mench zariaden s niou zvislosou na
doprave a energich s hygienickm ochrannm psmom nepresahujcim vlastn
arel v rmci vybavenostno-vrobnch zoskupen Diely-Mlynrce, ProvceKlokoina, erm-Kalvria, Horn Krkany, Doln Krkany, Mikov dvor,
Chrenov, Vek Jankovce.
Podporova rozvoj a vstavbu zariaden ponohospodrskej vroby v rmci
produknch oblast Provsk hje, Vek Jankovce, Draovce, Kyneck dolina,
najm vak v rmci jestvujcich arelov ponohospodrskch fariem, prpadne
ich aditvnym rozirovanm.
Podporova v lesnom hospodrstve postupn obnovu prirodzenho drevinovho
zloenia porastov.
Na plochch vymedzench zhradkrskych osd umiestnench
v ponohospodrskej krajine je neprpustn realizova stavebn objekty
rekreanho a hospodrskeho charakteru. Pre parcelciu pozemkov na
zhradkrskych plochch sa poaduje postupova v zmysle zkona o droben
pozemkov ponohospodrsky ucelench plch. Pre jednotliv zemia
zhradkrsky vyuvanch plch sa poaduje spracova a na rovni mesta
schvli prevdzkov poriadok zhradkrskej osady.
V zastavanom zem mesta a v zem navrhovanom na svisl zastavanie nie je
prpustn zriaova zhradkrske osady a kolnie. Zhradkrske osady a kolnie
zriaden pred schvlenm tohto zemnho plnu v zastavanom zem mesta
a v zem navrhovanom na svisl zastavanie sa na svojej vymedzenej ploche,
vrtane zhradkrskych objektov (napr. zhradn chatka, pivnica, altnok a pod.)
umiestnench na tchto plochch, mu uva a povoova s touto funkciou ako
doasn stavby v prechodnom obdob do doby, ke sa napln potreba ich zmeny
na navrhovan funkciu zemnm plnom. V rmci tchto zem je prpustn
umiestova zstavbu pre navrhovan funkn vyuitie v zemnom plne, ak s
zabezpeen poadovan legislatvne a zemnotechnick podmienky pre jej
umiestnenie definovan v zemnom plne zny.
V oblasti rozvoja technickej infratruktry:
Zsobovania mesta pitnou vodou:
a) repektova hlavn prvody vody,
b) podporova vstavbu novho vodovodnho privdzaa Gabkovo-JelkaNitra,
c) podporova postupn realizciu a rekontrukciu vodovodov a vodrenskch
zariaden v slade s potrebami realizcie novej zstavby, alebo poda vzrastu
spotreby pitnej vody v zmysle zemno-plnovacej dokumentcie,
d) zachova vlastn vodn zdroje (v Dvorianskom lese),
e) vo vzbe na zmer vhadu vyuitia zemia PFCelku Provsk lky
zabezpei projekt vyuitia jestvujcich vodnch zdrojov pre itkov ely
s prehodnotenm psiem hygienickej ochrany.
f) repektova manipulan ps v rke 7 m od osi diakovho vodovodnho
potrubia Jelka Galanta DN 700 na obe strany. V manipulanom priestore nie
je prpustn realizcia ternnych prav, stavieb a vsadba trvalch porastov.
Vlastnci pozemkov s povinn umoni prstup mechanizmov za elom
oprv potrubia v prpade poruchy.

5.3

Odkanalizovania zemia mesta:


a) zabezpei realizciu dostavby a rekontrukciu mestskej OV,
b) podporova a riei odkanalizovanie zem mesta (PFCelok Kynek, dol,
Provsk hje, Draovce, indolka a Lky, Horn Krkany, Doln Krkany a
Vek Jankovce) s rezervovanm plch pre zariadenia technickej
infratruktry.
5.4 Zsobovania mesta elektrickou energiou:
a) podporova postupn kabelizciu vzdunch veden 22kV v rmci
zastavanho zemia a na plochch navrhovanch na zastavanie
b) podporova postupn realizciu a rekontrukciu trafostanc a rozvodov
elektrickej energie v slade s potrebami realizcie novej zstavby, alebo poda
vzrastu spotreby elektrickej energie v zmysle zemno-plnovacej
dokumentcie.
5.5 Zsobovania mesta plynom:
podporova postupn realizciu a rekontrukciu regulanch stanc
a rozvodov plynovodov v slade s potrebami realizcie novej zstavby, alebo
poda vzrastu spotreby v zmysle zemno-plnovacej dokumentcie.
5.6 Zsobovania mesta teplom:
a) podporova realizciu novho zdroja kombinovanej vroby tepla a elektrickej
energie, zaloenho na paroplynovom cykle v slade s Koncepciou rozvoja
mesta Nitry v oblasti tepelnho hospodrstva .
b) cestou drby a inovcie centrlneho systmu zsobovania teplom (CSZT),
utvra podmienky pre zvyovanie ekonomickej efektvnosti CSZT.
c) podporova napojenie novej zstavby v dosahu CSZT na tento systm.
d) rezervova zemie pre vstavbu Paroplynovho cyklu Nitra, vrtane plch
pre nov zariadenia a vedenia technickej infratruktry svisiace s predmetnou
stavbou na zem mesta Nitry.
e) opatrenia v centrlnom zsobovan teplom pripravi v slade s Koncepciou
rozvoja mesta v oblasti tepelnho hospodrstva.
5.7

5.8
5.9

5.10
5.11
5.12
5.13
5.14

Telekomunikanch a diakovch zariaden:


podporova postupn realizciu novch rozvodov a rekontrukciu jestvujcich
rozvodov v slade s potrebami novej zstavby, alebo poda vzrastu potreby
telekomunikanch napojen v zmysle zemno-plnovacej dokumentcie.
Repektova jednotliv trasy ropovodov a produktovodov a ich
ochrann psma.
Zachova a repektova ochrann psmo vodnch zdrojov:
a) I. a II. stupa v lokalite Dvoriansk les,
b) I. stupa zchytnch prameov v lokalite Draovce.
c) II. stupa (vonkajie) vodnho zdroja Sokolnky (psmo zasahujce do
katastrlneho zemia mesta Nitra v lokalite Draovce).
Repektova ochrann psma zariaden a veden verejnch ininierskych siet.
Repektova ochrann psma vodnch tokov.
Repektova zariadenia civilnej ochrany.
Repektova vojensk objekty a zariadenia vrtane ich ochrannch psiem.
a) v lokalitch urench zemnm plnom na vstavbu, ktor boli pvodne
vyuvan ako ponohospodrska pda stavebnk je povinn pred prpravou
investinho zmeru preskma monos existencie hydromelioranch
stavieb a zariaden na pozemku budcej stavby,
b) iadate predlo stanovisko sprvcu o existencii hydromelioranch stavieb

a zariaden, ako povinn sas nvrhu na zmeny a doplnky


zemnoplnovacej dokumentcie na parcelch vyvanch, ako
ponohospodrska pda.
6.
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

7.
7.1

7.2
7.3

V oblasti infratruktry odpadovho hospodrstva:


Podporova ukonenie prevdzky a zruenie zariadenia na znekodovanie
odpadov ivoneho pvodu v PFCelku Horn Krkany..
Eliminova vek zdroje zneisovania ovzduia na zem mesta .
Realizova sanciu a rekultivciu skldok odpadov (Katrua).
Rozri separovan zber odpadu a vyuvanie druhotnch surovn, podporova
budovanie stlych zberovch miest so zabezpeenm separovanm zberom
druhotnch surovn a odpadov.
Zabezpei realizciu prevdzkovho arelu kompostrne a zbernho dvora pre
mesto Nitra v priestore PFCelku Doln Krkany v nadvznosti na zemie arelu
OV.
V oblasti rozvoja dopravnej infratruktry:
Organizcia nadradenej cestnej dopravy:
a) rchlostn prepojenie Bratislava Nitra Zvolen trasova v polohe
novonavrhovanej junej obchvatovej komunikcie mesta so rkovm
usporiadanm v I. etape S11,5/80(100), resp. R11,5/80(120)
a dobudovanm na kategriu S22,5/80(100), resp. R22,5/100(120) poda
rozvoja dopravnch nrokov,
b) rchlostn prepojenie Topolany Nitra Nov Zmky trasova na zem
mesta v polohe novonavrhovanej zpadnej obchvatovej komunikcie,
c) rezervova koridor pre rchlostn prepojenie Nitra Topolany (do
schvlenia zmien a doplnkov zemnho plnu vekho zemnho celku
Nitriansky kraj).
d) rezervova koridor pre preloku ttnej cesty I. triedy I/64 v juhovchodnej
polohe mesta Nitry.
Preloka ttnej cesty I/51 NitraLevice v novej trase Mikov dvorVek Jankovce-Vek Lap
Sie mestskch cestnch komunikci organizova a podriadi systmu
nadradenej cestnej siete s vytvorenm efektvneho prepojenia na vntorn
organizciu cestnch komunikci systmom:
a) vonkajch mestskch dopravnch privdzaov (zpadn, severn, jun,
vchodn),
b) vntornch mestskch dopravnch privdzaov (Chrenovsk, Klokoinsk,
indolsk, Krkansk),
c) vytvorenia strednho dopravnho okruhu, prepjajceho urbanistick centr
mestskho vznamu (Klokoina, Chrenov, indolka), dnen trasa cesty
I/51 na severnom obchvate centra, trasa pred kasrami (PFCelok Kynek,
Mlynrce, Lky, indolka a Martinsk vrch), vchodn spojka aiskovm
zemm Chrenovej (PFCelok Chrenov, Novosady, Mikov dvor), jun
spojka medzi Krkanmi a Vekmi Jankovcami, zpadn spojka veden
aiskom Klokoiny (PFCelok erm, Klokoina, Diely),
d) vytvorenia vntornho dopravnho okruhu pre zachytenie dopravy mimo
dopravne tlmenho centra mesta, sliaceho pre dopravn obsluhu
a zsobovanie centrlnej mestskej zny a trasovanie liniek MAD v trase ulc:
Wilsonovo nbreie, Mostn, urkova, Palnok s monosou prieneho

7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
7.11
7.12
7.13
7.14
7.15
7.16
7.17
7.18
7.19

prepojenia v polohe trovej ul., Cintornskej ul., Coboriho ul.,


Ul. eskoslovenskej armdy.
Prepojovacia komunikcia Akademick ul. vybudovanie novonavrhovanej
komunikcie - dopravn privdza v prepojen Akademickej ulice
s vhadovou junou obchvatovou komunikciou mesta.
Prepojovacia komunikcia Hodovej ul. a Akademickej ul. vrtane mostnho
objektu vybudovanie novonavrhovanej komunikcie k dopravnmu
prepojeniu PFCelku Agrokomplex a PFCelku Nov mesto.
Prepojovacia komunikcia Krkany Hodova ul. vybudovanie
novonavrhovanej komunikcie k dopravnmu prepojeniu PFCelkov Horn
Krkany a Doln Krkany s PFCelkom Agrokomplex.
Prepojovacia komunikcia Bratislavskej ul. a Rastislavovej ul.- vybudovanie
novonavrhovanej komunikcie v trase, ktorou sa vyli kriovanie so
elezninou traou v PFCelku Mlynrce.
Prepojovacia komunikcia Novozmock ul. Hodova ul. rozrenie
jestvujcich komunikci Priemyselnej ulice a Wilsonovho nbreia.
Prepojovacia komunikcia Novozmock ul. Cabajsk ul. vybudovanie
novonavrhovanej komunikcie na rozhran PFCelku Horn Krkany a erm.
Prepojovacia komunikcia trovej ul. a Bratislavskej ul. vybudovanie novej
komunikcie od cestnho podjazdu Kmeova ul. po Bratislavsk ulicu
v PFCelku Diely a Mlynrce.
Prepojovacia komunikcia Bratislavsk ul. Lky vybudovanie
novonavrhovanej komunikcie prepjajcej zemie vhadovo navrhovan na
zstavbu, situovan na avom brehu rieky Nitry v PFCelku Mlynrce a Lky.
Prepojovacia komunikcia severn obchvat Lky vybudovanie
novonavrhovanej komunikcie prepjajcej zemie vhadovo navrhovan na
zstavbu, situovan na avom brehu rieky Nitry v PFCelku Lky.
Prepojovacia komunikcia Bratislavsk ul. Lky
vybudovanie
novonavrhovanej komunikcie prepjajcej zemie vhadovo navrhovan na
zstavbu, situovan na avom brehu rieky Nitry v PFCelku Mlynrce .
Prepojovacia komunikcia Vodn ul. Lky vybudovanie novonavrhovanej
komunikcie prepjajcej zemie vhadovo navrhovan na zstavbu,
situovan na avom brehu rieky Nitry v PFCelku Provce, Mlynrce a Lky.
Prepojovacia komunikcia severn obchvat Kltorsk ul. vybudovanie
novonavrhovanej komunikcie prepjajcej zemie vhadovo navrhovan na
zstavbu, situovan na avom brehu rieky Nitry v PFCelku indolka.
Prepojovacia komunikcia Lky - indolka vybudovanie novonavrhovanej
komunikcie prepjajcej zemie vhadovo navrhovan na zstavbu,
situovan na avom brehu rieky Nitry v PFCelku Lky a indolka.
Prepojovacia komunikcia Bansk ul. rozrenie jestvujcej komunikcie
v PFCelku indolka.
Prepojovacia komunikcia dol vybudovanie novonavrhovanej komunikcie
prepjajcej Bratislavsk cestu s Hornoermnskou ulicou v PFCelku Kynek a
dol.
Prepojovacia komunikcia Dlh ul. a rozrenie komunikcie Dlh ul.
vybudovanie novonavrhovanej komunikcie prepjajcej nov sek
Akademickej ulice s komunikciou Dlhou ulicou a svisiace rozrenie Dlhej
ulice v seku navrhovanho prepojenia po potok Selenec, pre zabezpeenie
primeranch priestorovch parametrov komunikcie v PFCelku Mikov dvor.

10

7.20
7.21
7.22
7.23
7.24
7.25

7.26

7.27
7.28
7.29
7.30
7.31
7.32
7.33
7.34
7.35

Prepojenie miestnej komunikcie Ul. Na Hrke Kynek vybudovanie


novonavrhovanej prepojovacej komunikcie v PFCelku Diely.
Prepojovacia komunikcia Dlh ul. Levick ul. vybudovanie
novonavrhovanej komunikcie prepjajcej Dlh ulicu s Levickou ulicou
v PFCelku Mikov dvor.
Prepojovacia komunikcia Zlatomoraveckej ul. a Levickej ul. vybudovanie
novonavrhovanej komunikcie prepjajcej Zlatomoraveck ulicu s Levickou
ulicou v PFCelku Nov Chrenov.
Prepojovacia komunikcia Kynek Diely vybudovanie novonavrhovanej
komunikcie vedenej zpadnm okrajom PFCelku Diely od mimorovovej
kriovatky na Kyneku po Kmeov ulicu .
Prepojenie a rozrenie miestnej komunikcie Staninej ul. v PFCelku Nov
mesto v svislosti so zaradenm do vntornho dopravnho okruhu mesta.
Prestavba mimorovovej kriovatky Kynek v PFCelku Kynek prepojenie
hlavnho dopravnho mestskho privdzaa na stredn dopravn okruh mesta,
realizcia je podmienen zmenou dopravnch vzahov v zem a vznamovm
charakterom dopravnho uzla.
Rozrenie komunikcie Mikovniho ul. a Popradskej ul. vedenej na rozhran
PFCelkov Klokoina a Diely s vytvorenm primeranch priestorovch
parametrov v svislosti so zaradenm komunikci do strednho dopravnho
okruhu mesta.
Predenie miestnej komunikcie Golianovej ul.
Rieenie bezkonfliktnho prechodu chodcov trova ulica, lokalita pri OD
Tesco.
Cestn podjazd Kmeova ul. mimorovov krenie trovej ul. a
elezninej trate na rozhran PFCelkov Diely a Mlynrce v trase Kmeovej
ulice.
Cestn nadjazd Hviezdoslavova ul. Braneckho ul. prepojenie mestskej
asti Klokoina ponad eleznin tra s centrom mesta.
Cestn podjazd Partiznska ul. Rybrska ul. cestn podjazd pod elezninou
traou v trase ulc Partiznska Rybrska .
Vozova MAD a zariadenia pre MAD na Hakovej ulici v PFCelku Horn
Krkany (zastvky MAD, odboovacie a zaraovacie pruhy).
Rozrenie ulice Palnok- v PFCelku Nov mesto v svislosti so zaradenm do
vntornho dopravnho okruhu mesta, vrtane kriovatky s Marinskou ul.,
Provskou ul. a urkovou ul.
Zabezpei koridor pre lanovku na Zobor v jestvujcej trase s ochrannm
psmom.
Organizcia elezninej dopravy:
a) rezervova koridor pre vhadov vybudovanie elezninho prepojenia Nitra
Trnovec nad Vhom,
b) podporova modernizciu elezninej stanice Nitra,
c) rozri eleznin tra Nitra Kozrovce na dvojkoajov tra (resp.
vytvori nov tra s jestvujcich sekov),
d) v dokumentcii pre zemn a stavebn konanie jednotliv stavebnci zapracuj
opatrenia na eliminciu nepriaznivch inkov elezninej prevdzky tak, aby
v objektoch situovanch v blzkosti elezninej trate neboli prekroen
povolen hladiny hluku. Predmetn opatrenia bud jednotliv stavebnci
realizova na vlastn nklady.

11

7.36

Podporova dobudovanie vybavenosti letiska Vek Jankovce a vytvori


podmienky na svisiace dobudovanie technickej infratruktry.
7.36.1 Repektova ochrann psma letiska Nitra Jankovce a ochrann psma
leteckch pozemnch zariaden. Nadmorsk vky uren ochrannmi psmami
s nadradenm regulatvom podlanosti.
7.36.2 Repektova vkov obmedzenie stavieb v mestskej asti Jankovce stanoven
prslunm orgnom ttnej sprvy 10 m nad ternom asti lokalt oznaench
37, 37a, 38a, 38b, v grafickej asti PNO mesta Nitry vkres vyhodnotenia
zberov PPF, kde u tern presahuje vky stanoven ochrannm psmom
vodorovnej prekkovej roviny letiska.
7.37 Podporova realizciu hromadnch parkovacch objektov v rmci centrlnej
mestskej zny.
7.38 Zabezpei v rmci novej zstavby na zem mesta rieenie potrieb normovho
parkovania na vlastnom pozemku.
7.39 Vytvori v rmci PFCelkov Horn mesto, Doln mesto, Nov mesto ucelen
systm peej zny pre plnohodnotn rozvoj celomestskho centra.
7.40 Usmerova situovanie erpacch stanc pohonnch hmt (SPH) :
a) pre potreby tranzitnej dopravy vlune mimo navrhovan zastavan zemie
mesta v polohe trs ttych ciest I.a II. triedy a rchlostnch komunikci za
dodrania kapacitnho hadiska v zmysle PD,
b) pre potreby mesta lokalizova na hlavn mestsk a mestsk urbanistick osi
s vnimkou centra za dodrania kapacitnho hadiska v zmysle PD,
7.41 Podporova cyklodopravu a realizciu cyllistickch trs, poda ucelenej
koncepcie rozvoja cyklistickej dopravy. Vytvori podmienky pre bezkolzny
kontakt cyklistov s motorovmi vozidlami.
7.42 Riei prestavbu arelu autobusovej stanice v Nitre a realizciu novej vpravnej
budovy.
7.43 prava parametrov miestnej komunikcie trovej ulice v seku od kruhovho
objazdu po arel Slovenskej autobusovej dopravy v Nitre.
7.44 Rezervova koridory v irom zemnom vymedzen pre prjazdov
komunikcie do vrobnej lokality priemyselnho parku Sever.
7.45 Prepojovacia komunikcia PFCelkov Horn a Doln Krkany Vek Jankovce.
7.46 Lvka pre peie prepojenie mestskho parku a PFCelku Lky.
7.47 Rozrenie komunikcie medzi riekou Nitra a zhradami rodinnch domov na
Ronckej ul. v PFCelku Doln Krkany.
7.48 Prepojovacia komunikcia Hakova ul. Novozmock ul. v PFCelkoch Horn
a Doln Krkany.
7.49 prava a rozrenie kriovatky tefnikova ul. Ul. Richtra Peregrna a prava
parametrov Ul. eskosloveskej armdy.
7. 50 Prepojovacia komunikcia v PFCelku Draovce.
7. 51 Prstupov komunikcia k arelu navrhovanej kompostrne a zbernho dvora
v PFCelku Doln Krkany.
7. 52 Prstupov komunikcia z ulice na Hlinch k cintornu a cestn podjazd pod
elezninou traou v PFCelku Doln Krkany.
7. 53 Pri realizcii novej vstavby v blzkosti rchlostnej komunikcie R1, mimo jej
ochrannho psma, v dokumentcii pre zemn a stavebn konanie jednotliv
stavebnci zapracuj opatrenia na eliminciu nepriaznivch inkov prevdzky
rchlostnej komunikcie R1 sek Nitra zpad - Selenec tak, aby v navrhovanch
objektoch neboli prekroen povolen hladiny hluku. Predmetn opatrenia bud
jednotliv stavebnci realizova na vlastn nklady.

12

7.54 Rezervova koridory v irom zemnom vymedzen pre vstavbu cyklistickch


chodnkov, lvok a svisiacich zariaden na zem mesta Nitry.
7.55 Rekontrukcia cesty III/06433 Dobinskho ulica Nitra prava parametrov
komunikcie v seku Dobinskho Jeleneck.
7.56 Rekontrukcia a rozrenie komunikcie na Lukovom Dvore pre funkciu
miestnej komunikcie.
7.57 Realizcia chodnka v obytnej skupine Prame v trase pri Jrockej ceste.
7.58 Prepojovacia komunikcia dol Klokoina, novonavrhovan komunikcia
prepjajca Jrock cestu, dolsk ulicu a Kmeov ulicu v PF Celkoch dol
a Klokoina.
7.59 Prepojovacia komunikcia Diely Kynek, novonavrhovan cesta prepjajca
Ovocinrsku a Jarabinov ulicu a svisiaca prava priestorovch parametrov
Ovocinrskej ulice v PFCelkoch dol a Diely.
7.60 Realizcia chodnka na mestsk cintorn Cyrilometodsk cintorn v Nitre
v seku od mimorovovej kriovatky R1.
7.61 Realizcia chodnka Dlh ulica Nitra v seku Mikov Dvor - Letisko Nitra
Jankovce s integrovanou cyklotrasou.
8.

V oblasti podmienok na umiestovanie reklamnch stavieb:

8.1

zemn vymedzenie pre definovanie podmienok na umiestovanie


reklamnch stavieb:

8.1.1 MESTSK PAMIATKOV REZERVCIA NITRA


8.1.2 PAMIATKOV ZNA A CENTRLNA MESTSK ZNA NITRA
8.1.3 KORIDORY ULC VYMEDZEN PODA GRAFICKEJ PRLOHY .1 :
a) tefnikova trieda mimo hranicu pamiatkovej zny a v predlen
Novozmockej ulice po kriovatku s Cabajskou ulicou;
b) trova ulica od okrunej kriovatky, vrtane okrunej kriovatky, mimo
zemie pamiatkovej zny a centrlnej mestskej zny a v predlen ulice
Triedy A. Hlinku po kriovatku s Levickou ulicou;
c) ulica Janka Kra, Schurmanov, Mostn mimo hranice pamiatkovej zny
a centrlnej mestskej zny, Napervilsk ul., Chrenovsk ul. po kriovatku so
Zlatomoraveckou cestou;
d) Hollho ulica, Provsk ul., urkov ul. mimo hranice pamiatkovej zny
a centrlnej mestskej zny;
e) Kmekova ulica mimo hranicu pamiatkovej zny, Slankovej ul.,
Akademick ul., Vstavn ul. po kriovatku s Dlhou ulicou;
f) Fatransk ulica;
g) Dlh ulica po kriovatku so Sadovou ulicou;
h) Braneckho ulica, Hviezdoslavova trieda;
i) Kmeova ulica;
j) Dolnoermnska ulica;
k) Dobinskho ulica, Jeleneck ul. po ulicu Martinsk dolina;
l) Dolnozoborsk ulica;
8.1.4 zemie s plochami priemyslu, skladovho hospodrstva a plch obchodno
vrobnch prevdzok.
8.1.5 zemie obchodnch centier (tzv. obchodnch reazcov vrtane ich parkovsk)
poda grafickch prloh . 2, 3, 4, 5, 6, 7.
13

8.1.6 zemie portovch a rekreanch komplexov poda grafickch prloh .8, 9, 10.
8.1.7 zemie bez zstavby v hranici a mimo hranicu zastavanho zemia.
8.1.8 zemie s plochami vymedzenmi pre funkciu urbnnej a ekostabilizujcej
zelene
8.2

Regulatvy pre umiestnenie reklamnch stavieb vo vymedzench zemiach

8.2.1 MESTSK PAMIATKOV REZERVCIA NITRA


8.2.1.1 Prpustn reklamn stavby:
1. Citylighty o rozmeroch 2400 x 1200 mm
2. Vvesn tty na objektoch s plochou do 1 m2:
a) umiestni v maximlnej vke do rovne kordnovej rmsy przemia
a v minimlnej vke 2200 mm nad rovou ternu ak s umiestnen kolmo
na fasdu objektu;
b) propagova iba prevdzky umiestnen v danom objekte;
c) pre viacero prevdzok sdliacich v objekte je prpustn umiestni iba jeden
spolon vvesn tt;
d) reklamn stavbu z hadiska vekosti, tvaru a materilovho vyhotovenia riei
v primeranej vtvarnej a dizajnovej kvalite.
8.2.1.2 Neprpustn reklamn stavby:
1. Billboardy
2. Bigboardy
3. PVC plachty a tabule na oploten, zbradliach a fasdach budov
4. Vekoplon obrazovky
5. Reklamn kubusy, trojhrany, tvorhrany
6. A pilny vo verejnch priestoroch
8.2.2 PAMIATKOV ZNA NITRA A CENTRLNA MESTSK ZNA V NITRE
8.2.2.1 Prpustn reklamn stavby:
1. Citylighty o rozmeroch 2400 x 1200 mm
2. Vvesn tty na objektoch s plochou do 1 m2:
a) umiestni v maximlnej vke do rovne kordnovej rmsy przemia
a v minimlnej vke 2200 mm nad rovou ternu ak s umiestnen kolmo
na fasdu objektu;
b) propagova iba prevdzky umiestnen v danom objekte;
c) pre viacero prevdzok sdliacich v objekte je prpustn umiestni iba jeden
spolon vvesn tt;
d) nvrh zariadenia z hadiska vekosti, tvaru, materilovho vyhotovenia riei
v primeranej vtvarnej a dizajnovej kvalite.
8.2.2.2 Neprpustn reklamn stavby:
1. Billboardy
2. Bigboardy
3. PVC plachty a tabule na oploten, zbradliach a fasdach budov /mimo plch
vymedzench zem nkupnch centier/
4. Vekoplon obrazovky /mimo plch vymedzench zem nkupnch centier/
5. Reklamn kubusy, trojhrany, tvorhrany
6. A pilny vo verejnch priestoroch

14

8.2.3 V KORIDOROCH ULC VYMEDZENCH PODA BODU 8.1.3:


8.2.3.1 Prpustn reklamn stavby:
1. Citylighty o rozmeroch 2400 x 1200 mm
2. Vvesn tty na objektoch s plochou do 1,5 m2 :
a) umiestni v maximlnej vke do rovne kordnovej rmsy przemia
a v minimlnej vke 2200 mm nad rovou ternu ak s umiestnen kolmo
na fasdu objektu;
b) propagova iba prevdzky umiestnen v danom objekte;
c) pre viacero prevdzok sdliacich v objekte je prpustn umiestni iba jeden
spolon vvesn tt;
3. Reklamn stavby na verejnom osvetlen v jednotnch rozmeroch 1250 x 300 mm
8.2.3.2 Neprpustn reklamn stavby: umiestnen v psme 200 m od hranice cestnho
(telesa 1) pozemku:
1. Billboardy
2. Bigboardy
3. PVC plachty a reklamn tabule na oploten, zbradliach a fasdach budov /mimo
plch vymedzench zem nkupnch centier/
4. Vekoplon obrazovky /mimo plch vymedzench zem nkupnch centier/
5. Totemy /mimo plch vymedzench zem nkupnch centier/
6. reklamn kubusy, trojhrany, tvorhrany /mimo plch vymedzench zem
nkupnch centier/
7. A pilny vo verejnch priestoroch /mimo plch vymedzench zem
nkupnch centier/
8.2.4 V ZEM S PLOCHAMI PRIEMYSLU, SKLADOVHO HOSPODRSTVA
A PLOCH OBCHODNO VROBNCH PREVDZOK
8.2.4.1 Prpustn reklamn stavby:
1. Billboardy o rozmeroch 5100 x 2400 mm jednotlivo vo vzjomnch rozostupoch
minimlne 200 m
2. PVC plachty na fasdach budov a oploten v rmci arelov prevdzok, ktor
propaguj iba prevdzky umiestnen v danom objekte. Viacer reklamn
informan a propagan zariadenia na jednom objekte riei v jednotnch
rozmeroch a materilovom vyhotoven.
3. Vekoplon obrazovky
4. Totemy
5. Reklamn kubusy, trojhrany, tvorhrany
6. Citylighty o rozmeroch 2400 x 1200 mm
7. Vvesn tty:
a) umiestni v maximlnej vke do rovne kordnovej rmsy przemia
a v minimlnej vke 2200 mm nad rovou ternu ak s umiestnen kolmo
na fasdu objektu;
b) propagova iba prevdzky umiestnen v danom objekte;
c) pre viacero prevdzok sdliacich v objekte je prpustn umiestni iba jeden
spolon vvesn tt;
8. Reklamn stavby na verejnom osvetlen v jednotnch rozmeroch 1250 x 300 mm
8.2.4.2 Neprpustn reklamn stavby:
1. Bigboardy
2. PVC plachty a tabuky na zbradliach popri komunikcich a mostoch
3. A pilny vo verejnch priestoroch

15

8.2.5 V ZEM S PLOCHAMI OBCHODNCH CENTIER (tzv. obchodnch


reazcov vrtane ich parkovsk)
8.2.5.1. Prpustn reklamn stavby:
1. Billboardy o rozmeroch 5100 x 2400 mm
2. PVC plachty na fasdach budov a oploten v rmci arelov prevdzok. Viacer
reklamn informan a propagan zariadenia na jednom objekte riei
v jednotnch rozmeroch a materilovom vyhotoven.
3. Vekoplon obrazovky
4. Totemy
5. Reklamn kubusy, trojhrany, tvorhrany
6. Citylighty o rozmeroch 2400 x 1200 mm na plochch priahlch k objektom
v kontexte s architektrou objektu
7. Vvesn tty:
a) umiestni v maximlnej vke do rovne kordnovej rmsy przemia
a v minimlnej vke 2200 mm nad rovou ternu ak s umiestnen kolmo
na fasdu objektu;
b) propagova iba prevdzky umiestnen v danom objekte;
c) pre viacero prevdzok sdliacich v objekte je prpustn umiestni iba jeden
spolon vvesn tt;
8. Reklamn stavby na verejnom osvetlen v jednotnch rozmeroch 1250 x 300 mm
8.2.5.2 Neprpustn reklamn stavby:
1. Bigboardy
2. PVC plachty a tabuky na zbradliach popri komunikcich a mostoch
3. A pilny vo verejnch priestoroch
8.2.6 V ZEM PORTOVCH A REKREANCH KOMPLEXOV
8.2.6.1 Prpustn reklamn stavby:
1. Billboardy o rozmeroch 5100 x 2400 mm
2. PVC plachty na fasdach budov a oploten v rmci arelov prevdzok. Viacer
reklamn stavby na jednom objekte riei v jednotnch rozmeroch
a materilovom vyhotoven.
3. Vekoplon obrazovky
4. Totemy
5. Reklamn kubusy, trojhrany, tvorhrany
6. Citylighty o rozmeroch 2400 x 1200 mm
7. Vvesn tty:
a) umiestni v maximlnej vke do rovne kordnovej rmsy przemia
a v minimlnej vke 2200 mm nad rovou ternu ak s umiestnen kolmo
na fasdu objektu;
b) pre viacero prevdzok sdliacich v objekte je prpustn umiestni iba jeden
spolon vvesn tt;
8. Reklamn stavby na verejnom osvetlen v jednotnch rozmeroch 1250 x 300 mm
8.2.6.2 Neprpustn reklamn stavby:
1. Bigboardy
2. PVC plachty a tabuky na zbradliach popri komunikcich a mostoch
3. A pilny vo verejnch priestoroch

16

8.2.7 V ZEM BEZ ZSTAVBY V HRANICI A MIMO HRANICU


ZASTAVANHO ZEMIA
8.2.7.1 Prpustn reklamn stavby:
1. Bigboardy vo vzjomnch rozostupoch minimlne 200 m
2. Billboardy o rozmeroch 5100 x 2400 mm vo vzjomnch rozostupoch minimlne
100 m
3. PVC plachty na fasdach budov a oploten v rmci arelov prevdzok. Viacer
reklamn stavby na jednom objekte riei v jednotnch rozmeroch
a materilovom vyhotoven.
4. Totemy
5. Reklamn stavby na verejnom osvetlen v jednotnch rozmeroch 1250 x 300 mm
8.2.7.2 Neprpustn reklamn stavby:
1. PVC plachty a tabule na zbradliach popri komunikcich a mostoch
8.2.8 V zem s plochami vymedzenmi pre funkciu urbnnej a ekostabilizujcej
zelene - je neprpustn umiestnenie reklamnch stavieb.
8.2.9 V zastavanom zem mesta a v zem urenom na zastavanie sa mu
umiestova reklamn stavby len ako stavby doasn za dodrania regulatvov
stanovench zemnm plnom do doby dostavby zemia na navrhovan funkciu
zemnm plnom.
8.3

Regulatvy pre oznaenie prevdzok na zem mesta

8.3.1

Na fasdach objektov umiestova len oznaenia prevdzok sdliacich v objekte


formou priestorovho psma alebo tabuliek komplexne pre vetky prevdzky
v objekte v jednotnej dizajnovej a materilovej prave pre cel objekt alebo
arel.
8.3.2. Oznaenia prevdzok je prpustn umiestova iba v asti parteru objektu
v kontexte s architektrou respektve historickou hodnotou objektu.
Poznmka:
1) 1 odstavec 3 zkona . 135/1961 Zb. o pozemnch komunikcich (Cestn
zkon) v znen neskorch predpisov

II. Verejnoprospen stavby spojen s realizciou uvedench


zvznch regulatvov
1.
V oblasti cestnej dopravy:
1.1 Rchlostn prepojenie Bratislava-Nitra-Zvolen trasova v polohe novonavrhovanej
junej obchvatovej komunikcie mesta so rkovm usporiadanm v I. etape
S11,5/80(100), resp. R11,5/80(120) a dobudovanm na kategriu S22,5/80(100),
resp. R22,5/100(120) poda rozvoja dopravnch nrokov.
1.2 Rchlostn prepojenie Topoany-Nitra-Nov Zmky trasova na zem mesta
v polohe novonavrhovanej zpadnej obchvatovej komunikcie.
1.3 Rezervova koridor pre rchlostn prepojenie Nitra-Topoany (do schvlenia
zmien a doplnkov zemnho plnu vekho zemnho celku Nitriansky kraj).
1.4 Preloka ttnej cesty I/51 NitraLevice v novej trase Mikov dvor-Vek
Jankovce-Vek Lap.
17

1.5 Prepojovacia komunikcia Akademick ul. novonavrhovan komunikcia dopravn privdza v prepojen Akademickej ulice s vhadovou junou
obchvatovou komunikciou mesta.
1.6 Prepojovacia komunikcia Hodovej ul. a Akademickej ul., vrtane mostnho
objektu- novonavrhovan komunikcia k dopravnmu prepojeniu PFCelku
Agrokomplex a PFCelku Nov mesto .
1.7 Prepojovacia komunikcia Krkany Hodova ul. novonavrhovan komunikcia
k dopravnmu prepojeniu PFCelkov Horn Krkany a Doln Krkany s PFCelkom
Agrokomplex.
1.8 Prepojovacia komunikcia Bratislavskej ul. a Rastislavovej ul.- novonavrhovan
komunikcia v PFCelku Mlynrce.
1.9 Prepojovacia komunikcia Novozmock ul. Hodova ul. rozrenie
jestvujcej komunikcie Wilsonovho nbreia.
1.10 Prepojovacia komunikcia Novozmock ul. Cabajsk ul. novonavrhovan
komunikcia na rozhran PFCelku Horn Krkany a erm.
1.11 Prepojovacia komunikcia v PFCelku Draovce.
1.12 Prepojovacia komunikcia trovej ul. a Bratislavskej ul. nov komunikcia od
cestnho podjazdu Kmeova ul. po Bratislavsk ulicu v PFCelku Diely a
Mlynrce.
1.13 Prepojovacia komunikcia Bratislavsk ul. Lky novonavrhovan
komunikcia prepjajca zemie vhadovo navrhovan na zstavbu, situovan na
avom brehu rieky Nitry v PFCelku Mlynrce a Lky.
1.14 Prepojovacia komunikcia severn obchvat Lky novonavrhovan
komunikcia prepjajca zemie vhadovo navrhovan na zstavbu, situovan na
avom brehu rieky Nitry v PFCelku Lky.
1.15 Prepojovacia komunikcia Bratislavsk ul. Lky novonavrhovan komunikcia
prepjajca zemie vhadovo navrhovan na zstavbu, situovan na avom brehu
rieky Nitry v PFCelku Mlynrce.
1.16 Prepojovacia komunikcia Vodn ul. Lky novonavrhovan komunikcia
prepjajca zemie vhadovo navrhovan na zstavbu, situovan na avom brehu
rieky Nitry v PFCelku Provce, Mlynrce a Lky.
1.17 Prepojovacia komunikcia severn obchvat Kltorsk ul. novonavrhovan
komunikcia prepjajca zemie vhadovo navrhovan na zstavbu, situovan na
avom brehu rieky Nitry v PFCelku indolka.
1.18 Prepojovacia komunikcia Lky - indolka novonavrhovan komunikcia
prepjajca zemie vhadovo navrhovan na zstavbu, situovan na avom brehu
rieky Nitry v PFCelku Lky a indolka.
1.19 Prepojovacia komunikcia Bansk ul. rozrenie jestvujcej komunikcie
v PFCelku indolka.
1.20 Prepojovacia komunikcia dol novonavrhovan komunikcia prepjajca
Bratislavsk cestu s Hornoermnskou ulicou v PFCelku Kynek a dol.
1.21 Prepojovacia komunikcia Dlh ul. a rozrenie komunikcie Dlh ul.
novonavrhovan komunikcia prepjajca nov sek Akademickej ulice
s komunikciou Dlhou ulicou a svisiace rozrenie Dlhej ulice v seku
navrhovanho prepojenia po potok Selenec, pre zabezpeenie primeranch
priestorovch parametrov komunikcie v PFCelku Mikov dvor.
1.22 Prepojenie miestnej komunikcie Ul. Na Hrke Kynek novonavrhovan
prepojovacia komunikcia v PFCelku Diely.
1.23 Prepojovacia komunikcia Dlh ul. Levick ul. novonavrhovan komunikcia
prepjajca Dlh ulicu s Levickou ulicou v PFCelku Mikov dvor.

18

1.24 Prepojovacia komunikcia Zlatomoraveckej ul. a Levickej ul. novonavrhovan


komunikcia prepjajca Zlatomoraveck ulicu s Levickou ulicou v PFCelku
Nov Chrenov.
1.25 Prepojovacia komunikcia Kynek Diely novonavrhovan komunikcia
veden zpadnm okrajom PFCelku Diely od mimorovovej kriovatky na
Kyneku po Kmeov ulicu .
1.26 Prepojenie a rozrenie miestnej komunikcie Staninej ul. v PFCelku Nov
mesto v svislosti so zaradenm do vntornho dopravnho okruhu mesta.
1.27 Prestavba mimorovovej kriovatky Kynek v PFCelku Kynek prepojenie
hlavnho dopravnho mestskho privdzaa na stredn dopravn okruh mesta,
realizcia je podmienen zmenou dopravnch vzahov v zem a vznamovm
charakterom dopravnho uzla.
1.28 Rozrenie komunikcie Mikovniho ul. a Popradskej ul. vedenej na rozhran
PFCelkov Klokoina a Diely s vytvorenm primeranch priestorovch
parametrov v svislosti so zaradenm komunikci do strednho dopravnho
okruhu mesta.
1.29 Predenie miestnej komunikcie Golianovej ul.
1.30 Cestn podjazd Kmeova ul. mimorovov krenie trovej ul. a elezninej
trate na rozhran PFCelkov Diely a Mlynrce v trase Kmeovej ulice.
1.31 Cestn nadjazd Hviezdoslavova ul. Braneckho ul. prepojenie mestskej asti
Klokoina ponad eleznin tra s centrom mesta.
1.32 Cestn podjazd Partiznska ul. Rybrska ul. cestn podjazd pod elezninou
traou v trase ulc Partiznska Rybrska.
1.33 Vozova MAD a zariadenia pre MAD na Hakovej ulici v PFCelku Horn
Krkany, zastvky MAD, odboovacie a zaraovacie pruhy MAD.
1.34 Rozrenie ulice Palnok - v PFCelku Nov mesto v svislosti so zaradenm do
vntornho dopravnho okruhu mesta, vrtane kriovatky s Marinskou ul.,
Provskou ul. a urkovou ul.
1.35 Zabezpei koridor pre lanovku na Zobor v jestvujcej trase s ochrannm
psmom.
1.36 Prestavba arelu autobusovej stanice v Nitre a realizcia novej vpravnej
budovy.
1.37 Rozrenie miestnej komunikcie trovej ulice v seku od kruhovho
objazdu po arel Slovenskej autobusovej dopravy v Nitre.
1.38 prava a rozrenie kriovatky tefnikova ul. Ul. Richtra Peregrna a prava
parametrov Ul. eskoslovenskej armdy.
1.39 Rezervova koridory v irom zemnom vymedzen pre prjazdov komunikcie
do vrobnej lokality priemyselnho parku Sever.
1.40 Prepojovacia komunikcia PFCelkov Horn Krkany a Doln Krkany Vek
Jankovce.
1.41 Lvka pre peie prepojenie mestskho parku a PFCelku Lky.
1.42 Predenie komunikcie medzi riekou Nitra a zhradami rodinnch domov na
Ronckej ul. v PFCelku Doln Krkany.
1.43 Prepojovacia komunikcia Hakova ul. Novozmock ul. v PFCelkoch Horn
a Doln Krkany.
1.44 Prstupov komunikcia od OV po arel navrhovanej kompostrne a zbernho
dvora v PFCelku Doln Krkany.
1.45 Navrhovan miestna komunikcia v prepojen ulc Priemyseln - Dlh Levick
Zlatomoraveck v PFCelkoch Horn Krkany Pri Hornch Krkanoch
Agrokomplex Pri letisku Mikov dvor Nov Chrenov.

19

1.46 zemn rezerva pre vstavbu cyklistickch chodnkov, lvok a svisiacich


zariaden na zem mesta Nitry.
1.47 Rekontrukcia cesty III/06433 Dobinskho ulica Nitra prava parametrov
komunikcie v seku Dobinskho Jeleneck ulica.
1.48 Rekontrukcia a rozrenie komunikcie na Lukovom Dvore pre funkciu miestnej
komunikcie.
1.49 Realizcia chodnka v obytnej skupine Prame v trase pri Jrockej ceste.
1.50 Prepojovacia komunikcia dol Klokoina, novonavrhovan komunikcia
prepjajca Jrock cestu, dolsk ulicu a Kmeov ulicu v PF Celku dol
a Klokoina.
1.51 Prepojovacia komunikcia Diely Kynek, novonavrhovan cesta prepjajca
Ovocinrsku a Jarabinov ulicu a svisiaca prava priestorovch parametrov
Ovocinrskej ulice v PFCelkoch dol a Diely.
1.52 Realizcia chodnka na mestsk cintorn Cyrilometodsk cintorn v Nitre
v seku od mimorovovej kriovatky rchlostnej cesty R1.
1.53 Realizcia chodnka Dlh ulica Nitra v seku Mikov Dvor - Letisko Nitra
Jankovce s integrovanou cyklotrasou.
1.54 Koridor preloky ttnej cesty I. triedy I/64.
2. V oblasti elezninej dopravy:
2.1 eleznin tra Nitra aa novonavrhovan eleznin tra dvojkoajov
v seku vedenom katastrlnym zemm Nitry v PFCelku Horn Krkany po
napojenie na jestvujcu tra do Novch Zmkov a rozrenie jestvujcej trate na
dvojkoajov od napojenia novej trasy po eleznin stanicu Nitra.
2.2 eleznin tra Nitra Kozrovce rozrenie jestvujcej trate na dvojkoajov
(resp. vytvorenie novej trate s jestvujcich sekov).
3. V oblasti technickej infratruktry a odpadovho hospodrstva:
3.1 Mestsk OV v Dolnch Krkanoch zemn a kapacitn rozrenie.
3.2 Rezervova plochy pre zariadenia technickej infratruktry v lokalitch:
3.2.1 Draovce,
3.2.2 indolka Lky,
3.2.3 Provsk hje,
3.2.4 dol Kynek.
3.3 Technick vybavenos (ininierske siete, komunikcie) pre vstavbu bytov
s nim tandardom v lokalite Orechov dvor.
3.4 zemn rezerva pre vstavbu Paroplynovho cyklu Nitra, vrtane plch pre nov
zariadenia a vedenia technickej infratruktry svisiace s predmetnou stavbou na
zem mesta Nitry.
4.
V oblasti obianskej vybavenosti:
4.1 Rezervova plochy pre rozrenie:
4.1.2 Cyrilometodskho cintorna v Nitre - vybudovanie urnovho hjika.
4.1.3 Cintorna v Hornch Krkanoch.
4.1.4 Cintorna v Dolnch Krkanoch.
4.1.5 Cintorna na Kyneku.
4.2 Rezervova plochu pre vybudovanie cintorna v rmci PFCelku Selenec.
4.3 Rezervova plochu pre vybudovanie cintorna v rmci PFCelku Dobrotka.

20

5. V oblasti rozvoja vrobnho zemia:


5.1 zemn rezerva pre rozvoj a vstavbu plch urench pre vrobn funkcie pri
realizcii ucelench investinch zmerov (priemyseln park PP sever).
5.2 zemn rezerva pre rozvoj a vstavbu plch urench pre vrobn funkcie pri
realizcii ucelench investinch zmerov (priemyseln park PP juh).
5.3 Vytvori zemn rezervu pre vstavbu arelu kompostrne a zbernho dvora
v PFCelku Doln Krkany vo vzbe na arel OV Nitra.

Na uskutonenie verejnoprospench stavieb mono poda 108 zkona


.50/1976 Zb. o zemnom plnovan a stavebnom poriadku (stavebn zkon) ako
vyplva zo zmien a doplnen vykonanch zkonom . 103/1990 Zb., zkonom
.262/1992 Zb.. zkonom Nrodnej rady Slovenskej republiky . 136/1995 Z. z.
zkonom Nrodnej rady Slovenskej republiky . 199/1995 Z. z., nlezom stavnho
sdu Slovenskej republiky . 286/1996 Z. z., zkonom . 229/1997 Z. z., zkonom
.175/1999 Z. z., zkonom . 237/2000 Z. z., zkonom . 416/2001 Z. z., zkonom
.553/2001 Z. z. a nlezom stavnho sdu Slovenskej republiky . 217/2002 Z. z.
zkonom . 103/2003 Z. z., pozemky, stavby a prva k nim vyvlastni alebo vlastncke
prva k pozemkom a stavbm obmedzi.

Vysvetlenie skratiek pouitch vo Veobecne zvznom nariaden . 3/2003


CMZ
CSZT
OV
S PH
CHKO
MAD
MPR
NPR
OD
PFCelok
PP
PR
PZ
Ul., ul.
PD
VZN

- centrlna mestsk zna


- centrlny systm zabezpeovania tepla
- istika odpadovch vd
- erpacia stanica pohonnch hmt
- chrnen krajinn oblas
- mestsk autobusov doprava
- mestsk pamiatkov rezervcia
- nrodn prrodn rezervcia
- obchodn dom
- priestorovo funkn celok
- priemyseln park
- prrodn rezervcia
- pamiatkov zna
- ulica
- zemnoplnovacia dokumentcia
- veobecne zvzn nariadenie

21

Grafick prlohy ku kapitole:


I. Zvzn regulatvy funknho a priestorovho usporiadania zemia,
bod 8.V oblasti podmienok na umiestovanie reklamnch stavieb:

Prloha .1 vymedzenie koridorov ulc

Prloha .2 vymedzenie zem obchodnch centier

22

Prloha . 3 vymedzenie zem obchodnch centier

Prloha . 4 vymedzenie zem obchodnch centier

23

Prloha . 5 vymedzenie zem obchodnch centier

Prloha . 6 vymedzenie zem obchodnch centier

24

Prloha . 7 vymedzenie zem obchodnch centier

Prloha . 8 vymedzenie zem portovch a rekreanch komplexov

25

Prloha . 9 vymedzenie zem portovch a rekreanch komplexov

Prloha . 10 vymedzenie zem portovch a rekreanch komplexov

26