You are on page 1of 2

Zajednička nadležnost federalne i županijskih vlasti

Federalna vlast i županije nadležni su za:
1. jamčenje i provedbu ljudskih prava;
2. zdravstvo;
3. ekološku politiku;
4. komunikacijsku i prometnu infrastrukturu, sukladno Ustavu Bosne i Hercegovine;
5. socijalnu politiku;
6. provedbu zakona i drugih propisa o državljanstvu i putnim ispravama državljana Bosne i
Hercegovine s teritorija Federacije, i o boravku i kretanju stranaca;
7. turizam;
8. iskorištavanje prirodnih bogatstava.
Ustav Federacije BiH u članku III. 3. sadrži niz odredbi o načinima ostvarivanja ovih nadležnosti. U
skladu s potrebama, ove nadležnosti mogu se ostvariti zajednički ili odvojeno, ili od strane županija
koordinirano od federalne vlasti. Ustav nalaže da se federalna i županijska vlast dogovaraju na
trajnoj osnovi glede ovih nadležnosti. Pojedine odredbe vezane uz ovaj sadržaj nisu dovoljno
određene i nedovoljno su komplementarne, što može izazvati sukobe između federalnih i županijskih
vlasti, čime se zahtijeva značajnija uloga Ustavnog suda Federacije BiH. Ustavom je propisano da
federalna vlast ima pravo utvrđivati politiku i donositi zakone koji se tiču svake od nadležnosti, ali isto
tako i županije imaju pravo utvrđivati politiku i provoditi zakone koji se također tiču svake od ovih
nadležnosti. Postojeća praksa ukazuje da se u obnašanju nadležnosti županije obraćaju
međužupanijskom Vijeću za koordinaciju rješavanja međužupanijskih pitanja i za dosljedno
rješavanje pitanja koja se tiču interesa izvan njihovih županijskih granica. Ovdje je riječ o Vijećima
županija koje one mogu osnivati u cilju koordiniranja politike i aktivnosti u vezi s pitanjima od
zajedničkog interesa za njihove zajednice i radi obavještavanja svojih izaslanika u Domu naroda.
Ovim je izmijenjen raniji članak V. 3. Ustava Federacije BiH koji je spominjao Vijeće županija s
većinskim bošnjačkim ili hrvatskim pučanstvom. Nametanjem od strane visokog predstavnika u
listopadu 2002. Amandmana LXXVI jednostavno su obrisane riječi "s hrvatskom i bošnjačkom
većinom". Ovim izmjenama se cijela ova odredba teško može uklopiti u novostvoreno ustavno
stanje, pa tako i postojanje međužupanijskih vijeća, koja ni dosada nisu funkcionirala, postaje još
upitnije.