You are on page 1of 3

V letonjem postu, ko se naa kofija pripravlja na 10.

obletnico ustanovitve,
so zato pripravljena romanja po dekanijah v stolnico.
upnije novomeke dekanije bodo romanje imele v soboto, 5. marca. Romarji
se ob 8.30 zberemo na kofijskem dvoriu, od koder bomo v procesiji med
molitvijo vstopili skozi sveta vrata v stolnico in se pridruili molitvi krievega
pota in sv. mai ob 9.00, ki jo bo vodil g. kof Andrej Glavan. Pred in med sv.
mao bo prilonost za spoved, po mai pa e molitev za jubilejni odpustek.
Nato bo as za okrepilo, potem pa e ogled filma, ki prikazuje utrip nae
kofije v desetih letih obstoja.
KRIEV POT V KOEVSKEM ROGU
V nedeljo, 13. marca, bomo pobonost krievega pota imeli v Koevskem
Rogu in tako hodili po poti trpljenja pobitih upljanov. V svetem letu
usmiljenja smo poklicani, da molimo za dar odpuanja in da odpuamo.
Avtobus bo izpred cerkve odpeljal ob 13.00. Prijavite se v upniu.
MOLITEV PRED NAJSVETEJIM
Vsak prvi petek v mesecu, v marcu bo to 4. marca, je po veerni mai
monost za tiho molitev pred izpostavljenim Najsvetejim. Adoracijo bomo
zakljuili ob polnoi.
pon.
tor.
sre.

29.2.
1.3.
2.3.

et.
pet.
sob.

3.3.
4.3.
5.3.

NED.

6.3.

18.00
18.00
17.00
18.00
18.00
18.00
18.00

Anton Reek
Ana Rajar, obl.
Karteljevo: Joe in Slavka Gerdenc
za zdravje
Marija in Joefa Bobnar, obl.
obhajilo
Joe Rozman, obl.
bolnikov
Ludvik Krevs

4. POSTNA NEDELJA - LAETARE


7.00
za ive in rajne farane
9.30
stari tepic in sin Vinko
14.00
Hmelji: kriev pot

ienje in kraenje cerkve:


Rogovila

5. marec 2016

Redno me dobite doma vsak dan po veerni sveti mai


ter v ponedeljek od 15.00 do 17. 00 in etrtek od 9.00 do 11.00.
Pred veerno mao sem v cerkvi. To je prilonost za sveto spoved in osebni
pogovor. Za obisk pri bolniku pokliite kadarkoli.

leg

Leto: XXXII

21. FEBRUAR 2016

tevilka:4

DOLNOST IZ NAPOROV NAIH PREDNIKOV

Kot vemo, je bila naa upnijska cerkev prezidana v dananjo


obliko pred slabimi 100 leti. Nai farani so jo zgradili v
najtejih letih 1. svetovne vojne. Kljub temu je gradnja
potekala hitro in, kot vidimo danes, tehnino kakovostno. Po
prestavitvi ceste mimo vhoda v cerkev pa je as za
dokonanje, za ureditev okolice cerkve in farova.
Prostor okoli cerkve je sicer del irega javnega prostora
obinskega sredia, vendar pa ima poseben pomen in
znaaj. Nart njegove ureditve prinaa tlakovanje povrin za
pece, hortikulturno ureditev (z drevjem ipd.), postavitev
klopi in druge osnovne urbane opreme ter primerno
osvetlitev. Geometrija talnih povrin izhaja iz starih nartov
protiturkega tabora kot

dragocen spomin na
napore
mirnopeanov
v
obrambi
za
preivetje. Potek teh
zidov npr. v zunanji
ureditvi
poteka
v
viini tlaka in doloa
zunanji rob pohodnih
povrin.
Poseben
izziv
pomeni
odmerjeno
oblikovanje
stika
samega
vhoda
v
cerkev,
prometa
pecev ter cestia.
Projekt se v pristopu
konceptualno smiselna in
dostojna
pomenu
tega
prostora. Ob tem pa je
pomembna
tehnina
vzdrljivost
in
obenem
cenovna
primernost.
Izgradnja zunanje ureditve,
pri
kateri
je
potrebno
prenoviti tudi kar nekaj
podzemnih
napeljav,
je
predvidena e v letonjem
letu. Izpolnitev tega bo
nekoliko
odvisna
od
rezultatov
arheolokih
raziskav nae dediine, ki je
ravnokar v teku. Predvsem
pa je odvisna od nae
skupne volje in nae zavesti
o pomenu naega skupnega
dobra.

Vzporedno
s
pripravo
dokumentov
za
zunanjo
ureditev pa smo prieli tudi s
prvimi
koraki
priprave
izhodi
za
e
teji,
dolgoroni izziv ki je pred
nami

staro
upnie
namre klie po reitvi. Naa
naloga tu pa je v tem

trenutku predvsem priprava


projektov
in
uskladitev
institucij, da bo do prenove
lahko prilo, ko bo za to
napoil as.
Joe Slak

Gorenji Globodol 17

Predlog za trg pred cerkvijo,


pripravljen ob prestavitvi ceste, je
bil zastavljen v viini 250.000 .
Nart ureditve, ki ga je pripravil g.
Slak, je to vsoto prepolovil in ostaja
pri 120.000 .
V tem tednu je bila podpisana
pogodba z najugodnejim ponudnikom za arheoloka izkopavanja, ki
so po smernicah ZVKD potrebna
pred zaetkom del. Izkopali bodo
nekaj sond, s katerimi bodo
ugotovili kje je potekalo taborsko

obzidje. Stroek teh del bo 2.837,23


.
Res se zdi likanje nepotrebna
izguba asa in dodaten stroek. Toda
s tem se dotikamo naih prednikov,
korenin iz katerih raste naa upnija,
ta kraj in vsak posameznik. ele ko
bomo v ureditev okolice upnijske
cerkve vkljuili njeno lahtno
preteklost, bo ta prostor in mi v
njem lahko v polnosti ivel.
Po ureditvi trga bo prostor okrog
cerkve rezerviran le za pece. Zato

Umrla je

KRISTINA PUST

potekajo pogovori o raziritvi e


obstojeega parkiria.
Za vsem tako potrebnim urejanjem
sredia Mirne Pei, ki ga elimo
dokonati do 100 letnice posvetitve
upnijske cerkve, ki jo bomo
praznovali v letu 2017, stoji e
pomembneje in potrebneje delo:
graditi upnijo, skupnost, odnose.
Kakor e tako udovito urejena hia
e ni dom, e se v njej ne sreujemo
v ljubezni, tako tudi lep prostor ob

cerkvi ne bo pomenil ni, e ne


bomo mi prihajali v skupnost, se
utili del nje in zanjo odgovorni.
Kljub temu, da bomo dela morali
prepustiti obrtnikom, se radi
vkljuimo v dogajanje ob cerkvi.

SVETOLETNO

ROMANJE

STOLNICO

Pape Franiek med dejanji


povezanimi z jubilejnim letom
posebej izpostavi tudi romanje.

Romanje je poseben vidik


svetega leta, ker je podoba
poti, ki jo vsak lovek
prehodi v svojem ivljenju.
ivljenje je romanje in lovek
je
popotnik,
romar,
ki
prehodi pot do elenega
cilja. Tudi za to, da dospe do
svetih vrat v Rimu in vsakem
drugem kraju, bo moral
vsak, glede na svoje moi,
opraviti romanje. To bo
znamenje dejstva, da je tudi

Svete mae od 22. februarja do 6. marca 2016


pon.
tor.
sre.

22.2.
23.2.
24.2.

18.00
Franc Bobnar, 30. dan
18.00
Franika in + Berus, obl.
17.00
Karteljevo: Franc Jera, obl.
18.00
+ Pu in Rolih
et.
25.2. 18.00
Anica Kramar
pet.
26.2. 17.00
Kristina Pust, 7. dan
18.00
Anton Saje
sob.
27.2. 17.00
Globodol: Ana Make, obl.
18.00
Drago Muhi
NED.
28.2. 3. POSTNA NEDELJA
7.00
za ive in rajne farane
Svete mae, ki bodo opravljene drugod:
9.30
Stanislava in joe Krevs
v zahvalo za zdravje; za sreno operacijo; + Ana Saje 1 maa tefka agar;
14.00
Podbort: kriev pot

usmiljenje cilj, ki ga je treba


dosei
in
ki
zahteva
zavzetost in rtev.
Romanje
naj
bo
torej
spodbuda za spreobrnjenje.
Ko bomo stopili skozi sveta
vrata, se bomo pustili objeti
Bojemu usmiljenju in se
bomo obvezali, da bomo tudi
mi usmiljeni z drugimi, kakor
je
Oe
z
nami
(Misericordiae Vultus 14).