You are on page 1of 4

BAÛNG ÑAÙNH GIAÙ KEÁT QUAÛ HUAÁN LUYEÄN- WW Ngaøy, Thaùng

:
MUÏC TIEÂU KINH DOANH

MUÏC TIEÂU HUAÁN LUYEÄN

ÑIEÅM MAÏNH

KEÁT QUAÛ HUAÁN LUYEÄN

ÑIEÅM CAÀN CAÛI THIEÄN

Gheù thaêm:

Gheù thaêm baùn ñöôïc:

Phaân Phoái:

Troïng taâm:

Tröng baøy:

Ngöôøi HL:

NVBH:
KEÁ HOAÏCH TIEÁP THEO

Doanh soá:

KEÁT QUAÛ KINH DOANH

Gheù thaêm:

Gheù thaêm baùn ñöôïc:

Phaân Phoái:

Troïng taâm:

Tröng baøy:

GSMV

NVBH

Doanh soá:

Chín böôùc baùn haøng
1.Xaùc ñònh muïc tieâu

Thöïc hieän caùc böôùc

Nhaän xeùt

Thöïc hieän caùc böôùc.

Nhaän xeùt

30 Giaây

Ñaùnh giaù cöûa hieäu töø beân ngoaøi

v

v

v

v

Xem soá lieäu trong theû khaùch haøng, baùo caùo n x

x

x

x

Xaùc ñònh roõ chæ tieâu:Dsoá, Phaân phoái, Tröng bav
2.Chaøo hoûi

1 phuùt

Chaøo khaùch haøng baèng teân

v

Neâu muïc ñích laàn gheù thaêm

x

Thaêm hoûi, taïo khoâng khí thaân maät

v

Xin pheùp ñöôïc coi haøng

x

3.Kieåm haøng toàn, xaùc ñònh cô hoäi baùn haøng: Phuùt thöù 2
Choïn vò trí thích hôïp ñeå quan saùt, kieåm tra haøng toàn
Môû Theû Khaùch Haøng, ñaùnh daáu phaân phoái
Ñeà nghò boå sung haøng bò thieáu vaø ghi vaøo TKH
Ghi löôïng haøng toàn cho maët haøng coù CT khuyeán maõi
Hoûi thaêm veà kinh doanh ñeå thaêm doø cô hoäi môû phaân phoái
4.Trình baøy baùn haøng

Phuùt thöù 6

Tieáp caän KH, neâu muïc ñích, thôøi gian
Söû duïng haøng maãu, baûn trình baøy ñeå môû Phaân Phoái
Giôùi thieäu CT KM vaø ñeà nghò mua haøng
Nhaéc laïi caùc maët haøng caàn mua, hoûi KH coù boå sung khoâng
5.Laøm baùo caùo

Phuùt thöù 8

Chuyeån löôïng haøng caàn mua töø TKH sang phieáu ñaët haøng
Tính tieàn chính xaùc- Ñeà nghò KH kyù xaùc nhaän ñôn haøng, HÑ…
Chuyeån thoâng tin sang BCNgaøy, hoøan taát caùc muïc BCN
6.Tröng baøy Phuùt thöù 9
Caùm ôn KH veà caùc ñieåm TB toát, ñeà nghò cho söûa ñoåi
Veä sinh , ñaûo haøng vaø tröng baøy haøng hoùa
Tröng baøy caùc Vaät Lieäu Quaûng Caùo
Tröng baøy tuû laïnh
Hoûi yù kieán khaùch haøng, ñeà nghò duy trì
7.Raø xoùat laàn cuoái

Phuùt thöù 14

Raø xoaùt caùc baùo caùo
Raø xoùat dòch vuï, ghi chuù caùc ñeà nghò cuûa KH, TTin ñoái thuû
Raø xoùat giaáy tôø, haøng maãu
8. Caùm ôn, heïn gaëp laïi

Phuùt thöù 15

Traân troïng caùm ôn khaùch haøng
Ñeà nghò KH duy trì tröng baøy
Heïn ngaøy gaëp laïi
9.Ñaùnh giaù keát quûa

Phuùt thöù 15

Neâu chæ tieâu, Keát quaû, Kinh nghieäm, Böôùc keá tieáp
Ghi chuù caùc ñieàu caàn löu yù vaøo TKH
10.Möùc ñoä quan heä vôùi KH

2

3

4

Thôøi gian trung bình cho 1 cöûa hieäu 15 Phuùt
Ñaùnh giaù kyõ naêng: 1 Khoâng laøm hay laøm raát keùm, 2: Coù laøm nhöng chöa ñaït, 3: Laøm đều vaø ñaït yeâu caàu, 4: Laøm raát toát, saùng taïo vaø raát thaønh coâng

3: Quan heä toát. thuaän mua. 4: Quan h . KH khoâng bieát hay coù thaùi ñoä laïnh nhaït vôùi NVBH.Quan heä KH- 1: Quan heä keùm. côûi môû vaø thaân tình. 2: Quan heä bình thöôøng. vöøa baùn.

.

khaùch haøng heát loøng uûng hoä .tình. 4: Quan heä raát toát.