You are on page 1of 2

Bảng chia mục tiêu tuần cho NVBH

Chu kỳ:

Tuần:

GSMV:

NPP:

GSMV:

Ngày ……. Tháng ……. Năm 2006
Doanh số

ST
T

Ngaøy phaùt
haønh:1/05/200
6
Maãu: WV-KD-03
-F7

Nhân Viên
Bán Hàng

Đội

Doanh số
MH Trọng
tâm

Doanh số
tổng

1 Hùng

2A

16,320,000

2 Mạnh

2B

7,642,000

126,962,000

3 Tuấn

1C

12,534,000

156,234,500

4 Minh

1D

70,794,750

5 Châu

2ABEG

91,050,000

6 Hồng

1CDF

71,875,000

7 Giang

Tổng hợp

92,400,000

Cửa hiệu hiện có theo các
nhóm

Ghé thăm theo các nhóm

A

A

BEG

C

F

D

112,090,750 120

BEG

C

F

160
86

136
47

30

Mở
CH
mới

180
110

62

D

110

110

104
92

90 110

30

80

20

60

110

140

Phân phối sản phẩm trọng tâm- Số lần ghé
thăm có mặt hàng này

Bao phủ thị trường

Ghé
thăm

Ghé
thăm
thành
công

Tổng số
Sữa
mặt hàng SBD
OT CX ICY chua
trên hóa
D
Dâu
đơn

8

180

90

540

6

160

90

360

8

136

90

720

6

104

90

360

6

110

90

120 73.6

120 140

60

4

140

90

180

110

40

4

140

90

210

A

144

B

E

G

C

D

F

108
128

73

112

55

35

28

POS
Tủ
Chương Chương Chương Chương Chương
sữa …
lạnh
trình 1 trình 2 trình 3 trình 4 trình 5
chua

82

8

6

62

88
42

Kệ
ST

64
82

45

Kệ
SB

36

Khuyến mãi- Số suất KM được phân bổ

9
96

44

48

Trưng bày kệ, tủ và các
POS

Trưng bày sản phẩm

6

66

84

44
84

36

84

66

24

66

56

40

6

4

18

32

16

24

16

12

20

22

32

24

28

10

16

26

32

20

30

19

16

24

28

18

24

12

21

8

6

12

28

24

20

26

20

6

6

12

28

26

24

16

14

8
Tổng cộng:

721,407,000

330

410

42

970

630

2490

266

328

124

143

0

0

0

0

199 246 232 122

232 164

19

22

Chú ý
Các GSMV phải chia mục tiêu hàng tuần để NVBH ghi vào báo cáo ngày. Lưu ý rằng các mục tiêu phân phối, trưng bày tính theo tỷ lệ số lần ghé thăm chứ không theo số cửa hiệu.
Ví dụ NVBH có 120 cửa hiệu và phải phân phối 60% hay 72 cửa hiệu có SBDD. Tuy nhiên NVBH ghé thăm các CH này 180 lần trong tuần nên mục tiêu phân phối phải tính theo % của số lần ghé thăm hay 104 lần.
1 Doanh số nên tính theo tiến độ thực hiện các chương trình khuyến mãi để phân bổ phù hợp cho các tuần
2 Cần thống kê cửa hiệu theo từng nhóm để tính mục tiêu phân phối, trưng bày chính xác cho các NVBH bán nhiều nhóm hàng
3 Tính số lượng ghé thăm trong tuần cho từng nhóm hàng để làm cơ sở chia mục tiêu phân phối, trưng bày
4 Mục tiêu bao phủ tính theo số lần ghé thăm trong tuần
5
6
7
8

Mục tiêu phân phối tính trên số lần ghé thăm các cửa hàng đang kinh doanh nhóm hàng này nhân với tỷ lệ cần phân phối cho mặt hàng đó ( do có tần số F8 nên mục tiêu PP, trưng bày của tuần tính theo lần ghé thăm chứ không theo số cửa hiệu)
Mục tiêu trưng bày sản phẩm tính trên số lần ghé thăm các cửa hàng đang kinh doanh nhóm hàng này nhân với tỷ lệ cần trưng bày đạt yêu cầu: 60%
Mục tiêu trưng bày kệ tủ cũng tính trên số lần ghé thăm các cửa hàng có kệ và tủ. Như vậy nếu chỉ có 6 cửa hàng trong lộ trình có kệ SB nhưng ghé thăm các cửa hàng này 2 lần/tuần thì MT trưng bày cho kệ SB là 12
Mục tiêu treo dán POS thì không tính theo lần ghé thăm mà chia theo số POSM được phân bổ ( Như vậy khi tổng hợp Báo Cáo tuần sẽ có thể nhiều hơn thực tế vì các CH có POSM được ghé 2 lần sẽ được thống kê 2 lần)

24

64

0

162

160

141

152

151

Ghi
chú

phaùt /05/200 WV-KD-03 .