You are on page 1of 4

Ngaøy phaùt haønh

:
Maãu: JV-KD-09-F1

BAÛN ÑAÙNH GIAÙ KEÁT QUAÛ HUAÁN LUYEÄN- WW
Nhaän xeùt

CHUAÅN BÒ

Chuaån bò caëp baùn haøng: maùy tính buùt…

Haøng maãu

Thay Theû Khaùch Haøng môùi

Vaät Lieäu Quaûng caùo

Xem laïi baùo caùo tuaàn tröôùc

Duïng cuï TB: Khaên lau, keùo, baêng keo…

Laäp chæ tieâu ngaøy: Gheù thaêm, GHTC,PP, TB,Dsoá…

Nhaän xeùt

Chuaån bò vaät lieäu & Duïng cuï tr

KEÁT THUÙC Ngaøy laøm vieäc

Lieät keâ danh saùch, coät baùo caùo, chæ tieâu cöûa hieäu…

Hoaøn taát baùo caùo ngaøy, coäng doàn…

Chuaån bò baûn trình baøy baùn haøng/Baûng giaù/ Hoùa ñôn…

Phaân tích, ñaùnh giaù keát quaû trong ngaøy
Noäp phieáu ñaët haøng

Chín böôùc baùn haøng
1.Xaùc ñònh muïc tieâu

Thöïc hieän caùc böôùc

Nhaän xeùt

Thöïc hieän caùc böôùc.

Nhaän xeùt

Thöïc hieän caùc böôùc.

Nhaän xeùt

Ñaùnh gía

30 Giaây

Ñaùnh giaù cöûa hieäu töø beân ngoaøi
Xem soá lieäu trong theû khaùch haøng, baùo caùo ngaøy.
Xaùc ñònh roõ chæ tieâu:Dsoá, Phaân phoái, Tröng baøy, T taâm.
2.Chaøo hoûi

1 phuùt

Chaøo khaùch haøng baèng teân
Neâu muïc ñích laàn gheù thaêm
Thaêm hoûi, taïo khoâng khí thaân maät
Xin pheùp ñöôïc coi haøng
3.Kieåm haøng toàn, xaùc ñònh cô hoäi baùn haøng: Phuùt thöù 2
Choïn vò trí thích hôïp ñeå quan saùt, kieåm tra haøng toàn
Môû Theû Khaùch Haøng, ñaùnh daáu phaân phoái
Ñeà nghò boå sung haøng bò thieáu vaø ghi vaøo TKH
Ghi löôïng haøng toàn cho maët haøng coù CT khuyeán maõi
Hoûi thaêm veà kinh doanh ñeå thaêm doø cô hoäi môû phaân phoái
4.Trình baøy baùn haøng

Phuùt thöù 6

Tieáp caän KH, neâu muïc ñích, thôøi gian
Söû duïng haøng maãu, baûn trình baøy ñeå môû Phaân Phoái
Giôùi thieäu CT KM vaø ñeà nghò mua haøng
Nhaéc laïi caùc maët haøng caàn mua, hoûi KH coù boå sung khoâng
5.Laøm baùo caùo

Phuùt thöù 8

Chuyeån löôïng haøng caàn mua töø TKH sang phieáu ñaët haøng
Tính tieàn chính xaùc- Ñeà nghò KH kyù xaùc nhaän ñôn haøng, HÑ…
Chuyeån thoâng tin sang BCNgaøy, hoøan taát caùc muïc BCN
6.Tröng baøy Phuùt thöù 9
Caùm ôn KH veà caùc ñieåm TB toát, ñeà nghò cho söûa ñoåi
Veä sinh , ñaûo haøng vaø tröng baøy haøng hoùa
Tröng baøy caùc Vaät Lieäu Quaûng Caùo
Tröng baøy tuû laïnh
Hoûi yù kieán khaùch haøng, ñeà nghò duy trì
7.Raø xoùat laàn cuoái

Phuùt thöù 14

Raø xoaùt caùc baùo caùo
Raø xoùat dòch vuï, ghi chuù caùc ñeà nghò cuûa KH, TTin ñoái thuû
Raø xoùat giaáy tôø, haøng maãu
8. Caùm ôn, heïn gaëp laïi

Phuùt thöù 15

Traân troïng caùm ôn khaùch haøng
Ñeà nghò KH duy trì tröng baøy
Heïn ngaøy gaëp laïi
9.Ñaùnh giaù keát quûa

Phuùt thöù 15

Neâu chæ tieâu, Keát quaû, Kinh nghieäm, Böôùc keá tieáp
Ghi chuù caùc ñieàu caàn löu yù vaøo TKH
10.Möùc ñoä quan heä vôùi KH
Thôøi gian trung bình cho 1 cöûa hieäu 15 Phuùt

Ñaùnh giaù kyõ naêng: 1 Khoâng laøm hay laøm raát keùm, 2: Coù laøm nhöng chöa ñaït, 3: Laøm ñeåu vaø ñaït yeâu caàu, 4: Laøm raát toát, saùng taïo vaø raát thaønh coâng

côûi môû vaø thaân tình. 3: Quan heä toát. vöøa baùn. 2: Quan heä bình thöôøng. 4: . thuaän mua.Quan heä KH- 1: Quan heä keùm. KH khoâng bieát hay coù thaùi ñoä laïnh nhaït vôùi NVBH.

.

n tình. khaùch haøng heát loøng uûng hoä . 4: Quan heä raát toát.