You are on page 1of 17

Ekonomski kalendar

Kao alat za trgovanje

Sadraj
TABLE OF CONTENTS
Poglavlje 1
Ekonomski kalendar pojam i sadraj............................3

Poglavlje 2
Izvetaji i vanost izvetaja.........10

Poglavlje 3
Analiza izvetaja....11

Poglavlje 4
Trgovina na osnovu izvetaja......14

WWW.FXLIDER.COM

Poglavlje 1
TABLE OF CONTENTS
Ekonomski kalendar
Ekonomski kalendar je alat koji FOREX-trejderi koriste kada
rade fundamentalnu analizu. U njemu se listiraju izvetaji i
dogaaji koji su bitni da odreeni dan, nedelju ili mesec.
Svaki ekonomski kalendar mora da sardi minimum 7
kolona u kojima se nalaze bitne informacije i to su:
1. vreme kada e vesti biti objavljena
2. valuta na koju vest utie
3. intenzitet uticaja vesti koja e biti objavljena
4. naziv i objanjenje vesti koja e biti objavljena
5. objavljena vrednost (ukoliko je podatak mogue izraziti
brojano)
6. procene vrednosti (na osnovu ankete znaajnih ljudi)
7. prethodna vrednost koju je taj podatak imao

WWW.FXLIDER.COM

Poglavlje 1
TABLE OF CONTENTS
Podrka i otpor, jako esto pokazuju najniu i najviu cenu u
nekom prethodnom periodu, recimo zadnjih 2 nedelje,
zadnjih meseca dana, zadnji kvartal, itd.,i mogu biti
viestruki, na primer primarni otpor (najblii otpor),
sekundarni otpor, primarna podrka, itd, takoe, moemo
definisati podrku u kratkom, srednjem i dugom roku.

Naini da se odrede podrka i otpor su viestruki, a potrka i


otpor mogu biti statiki i pokretni, zavisno od metode koja se
koristi za njihovo odreivanje.

WWW.FXLIDER.COM

Poglavlje 1
TABLE OF CONTENTS

WWW.FXLIDER.COM

Poglavlje 1
TABLE OF CONTENTS
Osim ovih podataka, svaki ekonomski kalendar sadri i
opciju za filtriranje podataka i odabir vremeskog opsega za
koji trejder eli da dobije podatke. Kroz filter, moe da se
odabrati valuta, stepen vanosti podatka ili sam podatak
koji se eli pratiti kroz vreme.

WWW.FXLIDER.COM

Poglavlje 1
TABLE OF CONTENTS
Filteri omoguavaju trejderima da suele podatke za
nekoliko, najee dve valute, ukoliko su fokusirani na jedan
valutni par, i da na osnovu tih podataka donese odluku o
trgovanju. Tako na primer, moemo uporediti kretanje stope
nezaposlenosti, kao jednog od najznaajnijih faktora za
ekonomiju neke zemelje. Uradimo to na primeru valutnog
para EURGBP i za period od poslednjih 3 meseca. Filter
ekonomskog kalendara emo podesiti na sledei nain:
Prvo emo u filter obeleiti period koji nas zanima, od prvog
do zadnjeg dana. Zatim, obeleavamo valute koje nas
zanimaju, a potom indicator.

WWW.FXLIDER.COM

Poglavlje 1
TABLE OF CONTENTS

WWW.FXLIDER.COM

Poglavlje 1
TABLE OF CONTENTS
Rezultat koji emo dobiti je sledei

Iz ovoga moemo zakljuiti da se nezaposlenost znatno


bre smanjivala u Velikoj Britaniji nego Euro-zoni, to znai
da je Velika Britanija imala bolje rezultate. Ako pogledamo
art EURGBP, moemo videti da je ovaj par izmeu ostalog
imao silazni trend zbog boljih podataka za Funtu.

WWW.FXLIDER.COM

Poglavlje 2
TABLE OF CONTENTS
Izvetaj i vanost izvetaja
U ekonomskom kalendaru postoji mnotvo izvetaja koji se
objavljuju. Oni se razlikuju po uestalosti objave i po
intenzitetu uticaja na valutu za koju se objavljuju. Neki od
najvanijih izvetaja su:
GDP (bruto domai proizvod)
CPI (stopa inflacije)
Interest rate decision (odluka o referentnoj kamatnoj stopi)
Unemployment rate (stopa nezaposlenosti)
Industrial prodaction (industrijska proizvodnja)
Retail sales (maloprodaja)
Po vanosti, izvetaji se dele na:
Manje bitni izvetaji (koji imaju namanji uticaj na trite i
najee se obeleavaju sa 1 glavom bika ili sa utim
kvadratiem)
Srednje bitni izvetaji (koj imaju umeren uticaj i
obeleavaju se sa 2 glave bika ili oran kvadratiem)
Jako bitni izvetaji (koji imaju najvei uticaj na trite i
obeleavaju se sa 3 glave bita ili crvenim kvadratiem)
Napomena: Forex trejderi najvie koriste izvetaje sa jakim
uticajem na trite.

WWW.FXLIDER.COM

Poglavlje 3
TABLE OF CONTENTS
Analiza izvetaja
Svaki izvetaj ima razliit uticaj na trite, kao to je ve
navedeno, ali i razliit smer uticaja. Neki izvetaji to su
bolji, tj. pokau veu vrednost, imaju pozitivan (bullish) uticaj
na valutu. Takav je recimo, GDP. Sa druge strane, postoje
izvetaji koji imaju negativan uticaj, ukoliko pokau veu
vrednost, kao recio stopa ne zaposlenosti. Svaki ekonomski
kalendar sadri opciju da se pronau informacije o smeru
uticaja izvetaja na valutu, kada se klikne na sam naziv
izvetaja.

WWW.FXLIDER.COM

Poglavlje 3
TABLE OF CONTENTS
Objanjenje izvetaja se najee daje kroz frazu A higher
than expected reading should be taken as negative/bearish
for the GBP, while a lower than expected reading should be
taken as positive/bullish for the GBP., odnosno ukoliko
izvetaj pokae veu vrednost od oekivane, treba ga
posmatrati kao negativan/bearish. U ovom konkretnom
primeru, imali smo negativan uticaj na GBP, ali postoje
instrumenti koji imaju i pozitivan uticaj. Radi lakeg i breg
reagovanja, veina ekonomskih kalendara, objavljeni
podatak boje u boje (zeleno ukoliko je podatak pozitivan
za valutu i crveno ukoliko negativan za valutu).

WWW.FXLIDER.COM

Poglavlje 4
TABLE OF CONTENTS
Trgovanje na osnovu izvetaja
Dalje, u analizi izvetaja, moramo pogledati istoriju, odnosno
nekoliko poslednjih objava tog pokazatelja.

WWW.FXLIDER.COM

Poglavlje 4
TABLE OF CONTENTS
Kao to moemo sa slike primetiti, 2 od prethodnih 6
izvetaja pokazali su bolji rezultat. U tim sluajevim moramo
sagledati kako je trite reagovalo u danima kada je
objavljen pozitivan izvetaj. Neophodno je izmeriti kretanja
cene pre i posle objave izvetaja, a najei opseg koji se
uzima je 4 sata (2 sata pre objave i 2 sata nakon objave
izvetaja).
Ukoliko pogledamo istoriju u danima kada je bio objavljen
dobar podatak za GBP funta je ojaala prema EUR-u u
prvom sluaju (13.novembra) 80 pipseva, a u drugom
sluaju (11.septembra) 30 pipseva. Pa prema tome, ako
dobijemo podatak koji je bolji od oekivanog, moemo kupiti
Funtu prema bilo kojoj kontra valuti (najee se koriste
parovi tzv. Majors-a, s USD, EUR, CHF ili JPY), i oekivati
profit od 30 do 80 u toku dana.

WWW.FXLIDER.COM

Poglavlje 4
TABLE OF CONTENTS

Mi smo se u ovom konkretnom sluaju odluili za par


EURGBP. Stop los moe da se postavi opciono i to prema:
ATR podatku, odnosno opsegu fluktuacija za prethodni
dan,
Kao donja granica oscilacija za take profit, u ovom sluaju,
opseg oscilacija za TP je od 30 do 80, znai, stop loss bi
mogli postaviti sa razlikom od 30 pipseva (risk to reward
racio minimum 1:1),
Na nivou prethodnog vrha ili minimum (zavisno da li je u
pitanju prodaja ili kupovina i da li je valuta koju posmatramo
bazna ili kotirana).

WWW.FXLIDER.COM

Poglavlje 4
TABLE OF CONTENTS

Samu trgovinu na osnovu izvetaja moete obaviti kroz obe


platform, MT4 i web trader, tako to ete pratei ekonomski
kalendar, porenuti prozor naloga u MT4 platformi i ekati
rezultat. Ukoliko je rezultat pozitivan, morate brzo reagovati i
kupiti valutu za koju se izvetaj objavljuje, jer trite kree da
reaguje u roku od nekoliko sekundi. Preporuka je da
naknadno postavite SL i TP naloge kako bi ste iskoristili
impulsivno kretanje to je bolje mogue.
Radi lakeg postavljanja SL i TP naloga, moete koristiti
opciju Level, da bi ste postavili fiksan iznos razlike i taster
Copy as. Imajte u vidu da platform pruaju mogunost za
kotiranje cene sa 4 i 5 decimala, u tom sluaju, SL i TP
razlike e se postavljati razliito, recimo na etiri cifre 30
pipseva, a kod kotacija sa 5 decimala, isti iznos morate
upisati kao 300 poena ili fraktala (10 poena ili fraktala je isto
kao i 1 pip).

WWW.FXLIDER.COM