You are on page 1of 10

Investeşte în oameni!

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară: 2. “Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie: 2.1. „Tranziţia de la şcoală la o viaţă activă”
Titlul proiectului: “Studiile juridice – între teorie şi practică”
Cod Contract: POSDRU/161/2.1/G/139710

CAIET DE PRACTICĂ
Nume şi prenume student: _____________________________________________
Instituţia parteneră la care s-a desfăşurat stagiul de practică: __________________
___________________________________________________________________
Nume şi prenume tutore: ______________________________________________
Perioada stagiului de practică:__________________________________________
Data
Ziua 1
08.04.2015

Interval orar
14:00-18:00

Departamentul/serviciul

Descrierea activităţii

Prezentarea Judecătoriei Iași, activitatea instanței,
secțiile Judecătoriei Iași și compartimentele auxiliare;
atribuțiile grefierului de ședință

După prezentarea generală a instanței am vizitat:
o
Registratura (a fost prezentată activitatea
compartimentului și atribuțiile/funcția fiecărui membru; cum
se completează formularul pentru depunerea cererii de
chemare în judecată sau pentru depunerea de înscrisuri la
dosar: de asemenea ne-a fost prezentat programul Ecris si
cum sunt introduse datele în acest program)
o
Arhiva curentă a Secției civile (a fost prezentată
activitatea compartimentului și atribuțiile/funcția fiecărui
membru; modul în care sunt puse dosarele la dispoziția
publicului, persoanele care pot studia dosarele, asigurarea
circulației acestora în cadrul instanței, precum și pregătirea
dosarelor pentru ședințele de judecată)
o
Compartimentul Asociații și Fundații + Asociații de
Proprietari (a fost prezentată activitatea compartimentului și
atribuțiile/funcția fiecărui membru)
o
Compartimentul executări civile (a fost prezentată
activitatea compartimentului şi compunerea lui; atribuțiile
fiecărui grefier din cadrul acestuia; cum se completează
registrul de executări: de asemenea, ne-au fost prezentate
modele de acte emise de acest compartiment);
o
Discuții generale privind profesia de magistrat.

Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară: 2.Ne-au fost prezentate mapele de încheieri și mapele de ședință. “Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” Domeniul major de intervenţie: 2. pe baza căruia am realizat o rezoluție privind regularizarea acțiunii. . • Am studiat dosare care au ca obiect cereri de valoare redusǎ . Discuții privind etapa regularizării cererii de chemare în judecată. • Pe baza respectivelor dosare am identificat viciile de formă ale unei cereri de chemare în judecată. • Ne-am împărțit în grupe de câte 2 persoane.04.2015 14:00-18:00 • Am vizitat Arhiva depozit .1. 196 din NCPC.prezentarea procedurii în cazul acestora. Fiecare grupă a primit un dosar având ca obiect o plângere contravențională. Situația lipsei totale a menținii privind probele/ Situația neindicării exprese a probelor. 200 alin (2) coroborat cu dispozițiile art. • Discuții privind lipsa mențiunii privind probele din cererea de chemare în judecată. care dintre lipsurile cererii atrag anularea acesteia. „Tranziţia de la şcoală la o viaţă activă” Titlul proiectului: “Studiile juridice – între teorie şi practică” Cod Contract: POSDRU/161/2. • Discuții privind dispozițiie art.1/G/139710 Ziua 2 09.

1/G/139710 Ziua 3 16. • Studierea cǎii de atac formulate în cauzǎ. • Dosarele au fost special selectate întrucât cuprindeau elemente care necesitau cunoașterea atât a NCC/VCC cât și a NCPC/VCPC. încheieri de şedinţǎ. • întocmirea fișei de dosar. „Tranziţia de la şcoală la o viaţă activă” Titlul proiectului: “Studiile juridice – între teorie şi practică” Cod Contract: POSDRU/161/2. hotǎrȃri. .1.04.2015 16:00-20:00 • Am fost împǎrţiţi în grupe de cȃte 2 în vederea studierii unor dosare şi a identificǎrii etapelor procesuale şi a principalelor acte de procedurǎ întocmite în cauzǎ: cereri de chemare în judecatǎ. întȃmpinǎri. “Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” Domeniul major de intervenţie: 2.Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară: 2.

Reclamantul a apelat la introducerea unei astfel de acțiuni pentru a declara ca inopozabil actul de partaj încheiat de către debitorul său în dauna sa. (ataşate la dosar) • Dosarul a avut ca obiect o acțiune pauliană. care excepții au fost invocate de reclamant sau de pârât și care sunt apărările acestora. fǎrǎ a avea acces dinainte la minuta sau hotǎrȃrea din dosar • Am făcut parte din prima grupǎ. dacă acesta a depus întâmpinare precum și stabilirea primului termen de judecată de către instanță). • Prezentarea dosarului a începtul cu o scurtă relatare a situației de fapt. Am continuat cu prezentarea cererii de chemare în judecată a reclamantului. ce probe au fost încuviințate și administrate efectiv în cauză (am identificat astfel nu doar etapa scrisa a procesului civil ci si etapa cercetării procesului și a dezbaterii pe fond): La sfârșitul prezentării dosarului am întocmit minuta cuprinzând soluția în dosar și am verificat dacă aceasta corespunde soluției reale date în cauză.1/G/139710 Ziua 4 17. În acest scop am studiat atât soluția dată în cauză de prima înstanță cât și cea dată în apel. am identificat toate elementele necesare procedurii scrise ( dacă cererea de chemare în judecată îndeplinește condițiile de formă. „Tranziţia de la şcoală la o viaţă activă” Titlul proiectului: “Studiile juridice – între teorie şi practică” Cod Contract: POSDRU/161/2. fiecare grupǎ a întocmit fişa de dosar. “Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” Domeniul major de intervenţie: 2. dacă sa făcut comunicarea acesteia pârâtului. . Am prezentat fişa de dosar şi minuta. În baza respectivei cereri de chemare în judecată și a activității instanței până la primul termen de judecată.Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară: 2.1. Am verificat apoi toate încheierile date la termenele de judecată și am stabilit care sunt cererile și apărările în cauză. urmȃnd ca fiecare grupǎ să prezinte ulterior principalele etape parcurse în dosarul studiat • Fiecare grupǎ a redactat minuta.2015 13:00-17:00 • Am finalizat de studiat dosarele.04.

precum şi dosarul instanţei de recurs. Au prezentat probele propuse de pǎrţi şi admise de instanţǎ (înscrisuri. concluzii pe fond) şi am asistat la audieri de martori.04. Apoi au studiat hotǎrȃrea datǎ de prima instanţǎ. Au facut o scurtǎ regularizare a cererii de chemare în judecatǎ. luare de interogatorii. dezbateri. Au prezentat declaraţiile martorilor. “Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” Domeniul major de intervenţie: 2. Au prezentat minuta întocmitǎ. • Ulterior. „Tranziţia de la şcoală la o viaţă activă” Titlul proiectului: “Studiile juridice – între teorie şi practică” Cod Contract: POSDRU/161/2.2015 12:00-14:00 14:30-16:30 • In primele 2 ore am participat la o şedinţǎ de judecatǎ a unui complet nespecializat din cadrul Judecatoriei Iaşi în cadrul careia am observat principalele etape procesuale (cercetarea judecǎtoreascǎ. invocare de excepţii. deşi aceasta era supusǎ dispoziţiilor Vechiului Cod de procedurǎ civilǎ.Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară: 2.1/G/139710 Ziua 5 20. s-a prezentat fişa de dosar şi minuta realizatǎ de cea de-a doua grupǎ. proba cu martori şi interogatoriul petentei). . Aceasta a avut ca obiect o plȃngere contravenţionalǎ împotriva unui proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei prin care s-a cerut anularea acestuia şi exonerarea de la plata amenzii contravenţionale.1. Au prezentat principalele motive indicate de petent (nulitatea absolutǎ a procesuluiverbal) şi principalele apǎrǎri indicate de intimat (prezumţia de legalitate şi temeinicie de care se bucurǎ procesul-verbal). iar în subsidiar reducerea amenzii aplicate sau aplicarea unui avertisment.

1. • Am participat la o şedinţǎ de judecatǎ Complet specializat . în cadrul cǎreia am observat modalitatea de desfǎşurare şi soluţionare a proceselor avȃnd ca obiect divorţuri cu şi fǎrǎ minori. .04.2015 08:00-12:00 • Am participat la ascultarea minorilor în Camera de Consiliu în cadrul unor procese avȃnd ca obiect divorţ cu minori. plata pensiei de întreţinere. “Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” Domeniul major de intervenţie: 2. exercitarea autoritǎţii pǎrinteşti. stabilirea paternitǎţii. partajarea unor bunuri comune.Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară: 2. exercitarea autoritǎţii pǎrinteşti.Minori şi Familie. lichidarea regimului matrimonial. stabilirea domiciliului minorilor.1/G/139710 Ziua 6 21. „Tranziţia de la şcoală la o viaţă activă” Titlul proiectului: “Studiile juridice – între teorie şi practică” Cod Contract: POSDRU/161/2.

1. excepţia neretroactivitǎţii legii civile şi excepţia inadmisibilitǎţii acţiunii formulate). daune materiale şi daune morale.Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară: 2.04. dosarul avȃnd ca obiect obligaţia de a face. respingerea unei cereri de preschimbare a termenului). “Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” Domeniul major de intervenţie: 2. . proba testimonialǎ. • În baza actelor existente la dosar au prezentat minuta . • S-a prezentat situaţia de fapt astfel cum a fost arǎtatȃ în cererea de chemare în judecatǎ şi în întȃmpinarea formulatǎ de pȃrȃt. încuviinţarea administrǎrii unor probe . • Am analizat modalitatea de desfǎşurare a fiecǎrui termen de judecatǎ din cauzǎ. precum şi soluţiile dispuse de instanţǎ (unirea excepţiilor invocate cu fondul cauzei.soluţia pe care au considerat cǎ instanţa ar fi trebuit sǎ o pronunţe în cauzǎ. amȃnarea cauzei pentru lipsǎ de apǎrare.înscrisuri.2015 18:00-20:00 • S-a prezentat fişa de dosar şi minuta întocmite de cea de-a treia grupa. interogatoriul. precum şi excepţiile ridicate de acesta (excepţia lipsei calitǎţii procesual pasive. „Tranziţia de la şcoală la o viaţă activă” Titlul proiectului: “Studiile juridice – între teorie şi practică” Cod Contract: POSDRU/161/2.1/G/139710 Ziua 7 22.

prezentarea referatului cauzei de cǎtre grefierul de şedinţǎ. propunerea probelor de cǎtre pǎrţi. urmǎrind principalele etape ale şedinţei de judecatǎ (strigarea cauzelor.Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară: 2.04. susţinerile pǎrţilor. o întȃmpinare. “Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” Domeniul major de intervenţie: 2. concluzii pe fond.2015 08:30-12:30 • În primele 2 ore am participat la o şedinţǎ de judecatǎ a unui complet nespecializat din cadrul Judecatoriei Iaşi. invocarea excepţiilor.) • Ne-am împǎrţit în grupe de cȃte 2 pentru a întocmi o cerere de chemare în judecatǎ. etc. o încheiere și o hotǎrȃre judecǎtoreascǎ. „Tranziţia de la şcoală la o viaţă activă” Titlul proiectului: “Studiile juridice – între teorie şi practică” Cod Contract: POSDRU/161/2. • Am cǎzut de acord asupra situaţiei de fapt şi asupra principalelor elemente pe care le vom introduce în actele ce urmeazǎ sǎ le redactǎm. .1/G/139710 Ziua 8 23.1. plecȃnd de la o situaţie de fapt imaginatǎ de noi.

fǎcȃnd o scurtǎ simulare a unei şedinţe de judecatǎ. am studiat dosare de executare silitǎ şi ni s-au prezentat principalele acte întocmite de executorul judecǎtoresc. • Ulterior.Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară: 2. fiecare grupǎ a redactat actul de procedurǎ anterior discutat.1.1/G/139710 Ziua 9 24. . „Tranziţia de la şcoală la o viaţă activă” Titlul proiectului: “Studiile juridice – între teorie şi practică” Cod Contract: POSDRU/161/2. “Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” Domeniul major de intervenţie: 2. urmȃnd ca ulterior sǎ le prezentǎm.04.2015 08:00-12:00 • Am fost la biroul unui executor judecǎtoresc unde ni s-au explicat paşii executǎrii silite.

2015 09:00-13:00 • Am participat la o şedinţǎ de judecatǎ la Tribunalul Iaşi.04.1. dificultatea acestuia în a soluționa atât cauze date în competența tribunalului ca primă instanță. . unde am observat constituirea completului de judecatǎ (un judecǎtor şi doi asistenţi judiciari) şi modul de desfǎşurare a şedinţei de judecatǎ. specializat pe Litigii de muncǎ. “Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” Domeniul major de intervenţie: 2. • Am discutat cu un judecator din cadrul Tribunalului Iaşi. contestarea unei decizii de suspendare a contractului individual de muncă. care ne-a rǎspuns tuturor întrebǎrilor legate de activitatea de judecatǎ pe care o desfǎşoarǎ. la un complet specializat pe Litigii de muncǎ şi asigurǎri sociale.Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară: 2. anularea unei decizii de pensionare etc. Acesta ne-a prezentat o parte din atribuțiile unui judecător de la o instanță superioară. • Am luat parte la o serie de cauze privind litigiile de muncă precum: contestarea unei decizii de concediere. „Tranziţia de la şcoală la o viaţă activă” Titlul proiectului: “Studiile juridice – între teorie şi practică” Cod Contract: POSDRU/161/2.1/G/139710 Ziua 10 29. contestarea unei decizii de sancționare disciplinară. cât și în realizarea controlului judiciar asupra soluţiilor date de judecătorii în primă instanță.