You are on page 1of 4

JABATAN PELAJARAN SELANGOR

JALAN JAMBU BOL 4/3E, SEKSYEN 4,
40604 SHAH ALAM, SELANGOR
TEL : 03-55186500 | FAKS : 03-55102133 (U.P.
SEKTOR PENGURUSAN SEKOLAH)
BORANG PENCALONAN
GURU PENYELARAS BESTARI.
A. MAKLUMAT SEKOLAH

1.

Nama Sekolah :

2.

Alamat Sekolah : K G

S K

T A M A N

T A S I K

T A M A N

T A S I K

Poskod :

6 8 0 0 0

Bandar:

Kod Sekolah :

B B A 4 0 2 6

Telefon :

T A M B A H A N

A M P A N G
-4 2 9

0 3

B. MAKLUMAT PERIBADI GURU YANG DICALONKAN.
1. Nama :
M O H D
H I Z A M I
B I N

2. No. Fail Peribadi :
Jantina :

5.

Kaum / Bangsa : √ Melayu

6.

Umur

8.

Kategori

9.

Tarikh Lantikan Pertama : 0
Tarikh Sah Dalam Jawatan :
04

l
t
a
a
n 3 h
g
u
1 A
a
2. l
a
m
a
t
T
e
m
p
a

2 9
Jawatan :

01

H A L I M

A 6 0 9 8 1

3.

1 B
10. i
1.

L √

A B

1 9 3 9 7

P

tahun

4.

Cina
7.

No. KPT :

P P P S

2011

Tarikh Lahir : 2 8

4

India
8

/ 0 1
Lain-lain

3

0 11 2

2

0 1 0

D G 4 1
/ 0 1
/

/
/

/ 1 9 8 3

8 - 0 55

- 5

3 1 1

Telefon : Pej. H/P 14. T A M A N J A Y A Poskod : 6 8 0 0 0 13.com 7 U D A .n T a h u n B e r k h i d m a t : t T i n g g a l S e k a r a n g : 1 2 7 . Email: Bandar : A M P A N G 0 1 2 . J A L A N T E R A T A I .6 9 6 7 1 4 mhabhalim@yahoo. No.

1 BENGKEL PENGATURACARAAN PHP & SQL Tahun : 2 0 0 6 4. Kelulusan Ikhtisas: Institiusi : D I P L O M A P E N D I D I K A N IPGM KAMPUS TUN HUSSEIN ONN 2. Kelulusan Professional: Institiusi : Tahun 3. 4.3 BENGKEL PENGATURCARAAN C DAN C ++ Tahun : 2 0 0 5 4. Pengalaman sebagai Guru Penyelaras Makmal / Pusat Akses Sekolah / 1 Bidang Berkaitan ICT: Nyatakan Jawatan : PENYELARAS MAKMAL SK TAMAN TASIK 4.6 Tahun : Saya mengesahkan bahawa maklumat di atas adalah benar.C. S A R J A N A M U D A Sekolah : 3.2 BENGKEL NETWORKING DAN SERVER Tahun : 2 0 0 6 4.5 Tahun : 4. KelulusanKEBANGSAAN Akedemik : I J A Z A H 2.4 Tahun : 4. KELULUSAN DAN PENGALAMAN KURSUS BERKAITAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI / KOMPUTER UNIVERSITI MALAYSIA 1. Kursus berkaitan Teknologi Maklumat dan Komunikasi / Komputer yang telah dihadiri (senaraikan). Cop Rasmi : Tandatangan Pengetua/Guru Besar Tarikh : .

Terbilang” PDF to Word .“Jabatan Pelajaran Selangor .