You are on page 1of 15

&UDFRZ ,QGRORJLFDO 6WXGLHV

YRO 9,, 

'DYLG 6PLWK . OLG VD¶V .XP—UDVDŠEKDYD .—OLG—VD¶V.LVVLQJLQN—Y\DZLWKVSHFLDOUHIHUHQFH WR.LVVLQJ SOD\V DQ LPSRUWDQW SDUW LQ FODVVLFDO 6DQVNULW SRHWU\ DQG WKLV SDSHU — — H[DPLQHV NLVVLQJ LQ .XP—UDVDŠEKDYD %\ ZD\ RI LQWURGXFWLRQ WKH UROH RI WKH NLVV LQ WKH HSLFV DQG $ÐYDJKR¨D LV EULHIO\ GLVFXVVHG DQG VRPH RE VHUYDWLRQV DUH PDGH RQ WKH NLVV LQ N—Y\D LQ JHQHUDO . ORRNHG DW KLP >WKDW LV D FRXUWHVDQ@ 2 IDWKHU KH VHHPHG WR EH D VRQ RI WKH FHOHVWLDOV DQG P\ MR\ ZDV H[WUHPH DQG P\ SOHDVXUH XQERXQGHG $QG KH FODVSHG P\ ERG\ WRRN KROG RI P\ PDWWHG KDLU DQG EHQW GRZQ P\ PRXWK DQG PLQJOLQJ KLV PRXWK ZLWK P\ RZQ XWWHUHG D VRXQG WKDW ZDV H[FHHGLQJO\ SOH DVDQW 0DK—EK—UDWD WUDQV *DQJXOL.Q WKH HSLFV UDWKHU WKDQ WKH FRQWDFW RI OLSV ZLWK OLSV ZH ILQG WKH VQLII NLVV WKH WRXFK RI WKH OLSV DQG QRVH RQ WKH KHDG VQLIILQJ VPHOOLQJ WKH IDPLO\ VPHOO RI RQH¶V FKLOG RU RWKHU NLQ 7KHUH LV DOPRVW QR NLVVLQJ ± DV ZH DQG WKH FODVVLFDO 6DQVNULW SRHWV XQGHUVWDQG LW ± LQ WKH WZR JUHDW HSLFV H[FHSW WKDW LQ WKH 0DK—EK—UDWD ¶V VWRU\ RI WKH \RXQJ DVFHWLF ­Ð\DЬ³JD ZKR KDV QHYHU EHIR UH PHW D ZRPDQ ZH JHW D IDVFLQDWLQJ DFFRXQW RI D ILUVW NLVV +H WHOOV KLV IDWKHU ZKDW KDSSHQHG :KHQ .

2WKHUZLVH WKH VQLII NLVV RI IDPLO\ LV WKH QRUP DV LQ WKH — 5—P—\D‡D ZLWK WKH YHU\ QRWDEOH H[FHSWLRQ LQ WKDW HSLF RI 5 YD²D¶V FRXUW DV LW LV GHVFULEHG ZKHQ — ¯— +DQXP Q WKH JUHDW PRQNH\ DUULYHV WKHUH LQ KLV VHDUFK IRU 6 W ZKR KDV EHHQ — — DEGXFWHG E\ WKH GHPRQ 5 YD²D 5 YD²D LV D GHPRQ ZLWK WHQ KHDGV EXW LW LV UHPDUNDEOH WKDW KH DQG KLV FRXUW DORQH LQ WKH 5—P—\D‡D DUH GHVFULEHG LQ WHUPV WDµ SUHN¨\D PH SXWUDP LY—PDU—²—µ SU¯WLr SDU— W—WD UDWLÐ FD M—W— VD PH VDP—ÐOL¨\D SXQDr ÐDU¯UDµ MD¤—VX J¬K\—EK\DYDQ—P\D YDNWUDP YDNWUH²D YDNWUD· SUD²LGK—\D ÐDEGD· FDN—UD WDQ PH ¶MDQD\DW SUDKDU¨DP .

'$9.' 60.7+ — ¯— DQG YRFDEXODU\ WKDW DUH VWDQGDUG LQ FODVVLFDO SRHWU\ ZKLOH 5 PD DQG 6 W DOO WKH FRXUW RI – IRU NLVVLQJ LQ WKH — DQG \RGK\D DUH SRUWUD\HG LQ HDUOLHU QREOHU HSLF WHUPV 7KH WHUP 5—P—\D‡D 0DK—EK—UDWD DV LQ WKH LV JKU— EXW LQ WKH GH VFULSWLRQ RI 5 YD²D¶V FRXUW ZH JHW WKH RQO\ UHIHUHQFHV WR NLVVLQJ ZLWK OLSV LQ WKH 5—P—\D‡D — DV GLVWLQFW IURP WKH VQLII NLVV 7KH EUHDWK RI 5 YD²D¶V ZLYHV LV ZDIWLQJ RYHU WKHLU ORUG ± 6RPH RI 5—YD²D¶V ZRPHQ NLVVHG WKH IDFHV RI WKHLU ULYDOV DJDLQ DQG DJDLQ XQGHU WKH IDOVH LPSUHVVLRQ WKDW WKHLU IDFHV ZHUH KLV 7KHLU WKRXJKWV WKRURXJKO\ IRFXVHG RQ 5—YD²D QR ORQJHU LQ FRQWURO RI WKHP VHOYHV WKRVH EHDXWLIXO ZRPHQ JDYH SOHDVXUH WR WKHLU ULYDOV 5—P—\D‡D  WUDQV *ROGPDQ DQG 6XWKHUODQG.

W ZDV IDLU 0DQGRGDU¯ WKH EHDXWLIXO JROGHQVNLQQHG DQG GHHSO\ EHORYHG TXHHQ RI WKH LQQHU DSDUWPHQWV WKDW WKH PRQNH\ VDZ VOHHSLQJ WKHUH :KHQ KH VDZ KHU VR ULFKO\ EHMHZHOHG WKH JUHDWDUPHG VRQ RI WKH ZLQG JRG 0—UXWD UHDVRQHG RQ WKH EDVLV RI KHU H[WUDRUGLQDU\ EHDXW\ DQG \RXWK ³7KLV PXVW EH 6¯W—´ $QG ILOOHG ZLWK WUHPHQGRXV H[FLWHPHQW WKH OHDGHU RI WKH PRQ NH\ WURRSV UHMRLFHG +H FODSSHG KLV XSSHU DUPV DQG NLVVHG KLV WDLO +H UHMRLFHG KH IUROLFNHG KH VDQJ KH FDSHUHG DERXW +H ERXQGHG XS WKH FROXPQV DQG OHDSW EDFN WR WKH JUR XQG DOO WKH ZKLOH FOHDUO\ VKRZLQJ KLV PRQNH\ QDWXUH 5—P—\D‡D  WUDQV *ROGPDQ DQG 6XWKHUODQG. 9DOPLNL XVHV WKH ROG HSLF ZRUG IRU µNLVVHG¶ XS—MLJKUDQ EXW FXPEDQD ZLWK WKH PRXWK LV FOHDUO\ ZKDW LV PHDQW 2QH UHDOO\ RGG WKLQJ KHUH LV WKDW WKH RQO\ RFFXUUHQFH LQ WKH RI DQ\ ZRUG EDVHG RQ FXPE NLVVLQJ 5—P—\D‡D WKH FRPPRQHVW ZRUG ODWHU RQ IRU D NLVV RI WKH — OLSV RFFXUV LQ WKLV VHFWLRQ EXW LV DSSOLHG WR WKH PRQNH\ +DQXP Q ZKR LV WKH ¯— XQVHHQ YR\HXU RI WKHVH ORYHO\ ZRPHQ +H WKLQNV KH VHHV 6 W IRU ZKRP KH LV VHDUFKLQJ EXW .

U—YD²—QDQDÐD³N—Ð FD N—Ð FLG U—YD²D\R¨LWDr PXNK—QL VPD VDSDWQ¯Q—P XS—MLJKUDQ SXQDr SXQDr DW\DUWKD· VDNWDPDQDVR U—YD²H W— YDUDVWUL\Dr  DVYDWDQWU—r VDSDWQ¯Q—· SUL\DP HY—FDUD·V WDG— WDUND\—P —VD V¯WHWL UÌSD\DXYDQDVD·SDG— KDU¨H²D PDKDW— \XNWR QDQDQGD KDUL\ÌWKDSDr —VSKR¤D\—P —VD FXFXPED SXFFKD· QDQDQGD FLNU¯¢D MDJDX MDJ—PD VWDPEK—Q DURKDQ QLSDS—WD EKÌPDX QLGDUÐD\DQ VY—· SUDN¬WL· NDS¯Q—P  .

–9<$ :.7+ 63(&.1* . :KHQ +DQXP—Q NLVVHV KLV WDLO LW ZRXOG EH ZLWKRXW GRXEW LQDSSURSULDWH WR WKLQN RI VXFK ILJXUHV DV WKH PHQ GHSLFWHG RQ WKH ÑLNKDUD RI WKH .$/ 5()(5(1&( 72« .66..DOOHÐYDUD WHPSOH DW %DJDOL .1 .DUQDWDND SUDFWLVLQJ WKH VHOIIHOODWLR PDGH SRVVLEOH E\ WKHLU JDUJDQWXDQ SHQLVHV $QG \HW RQH PLJKW DUJXH WKDW +DQXP—Q KDG EHHQ PR PHQWDULO\ FRUUXSWHG E\ WKH ODVFLYLRXV HWKRV RI 5—YD²D¶V FRXUW VR HORTXHQWO\ GHVFULEHG E\ 9—OP¯NL DQG VR RYHUH[FLWHG E\ WKH VLJKW RI 0DQGRGDU¯ E\ KHU H[WUDRUGLQDU\ EHDXW\ DQG \RXWK WKDW KH ³NLVVHG KLV WDLO´ LQ D VHQVH JURVVHU WKDQ WKH OLWHUDO RQH 2Q WKH RWKHU KDQG KH LV XQGHU WKH LPSUHVVLRQ WKDW KH KDV VHHQ 6¯W— ZKLFK ZRXOG PDNH WKH VXJJHVWLYH QDWXUH RI WKH DFWLRQ LQILQLWHO\ PRUH UHSUHKHQVLEOH 7KHUH LV DQ DOPRVW FRPSOHWH DEVHQFH RI UHIHUHQFH WR NLVVLQJ LQ $ÐYD JKR¨D¶V WZR FRXUW HSLFV :KHQ WKH %RGKLVDWWYD JRHV RXW RI WKH SDODFH IRU WKH ILUVW WLPH RQ KLV RZQ WKH NLQJ KLV IDWKHU ³JD]HG ORQJ DW KLV VRQ DQG NLVVHG KLP RQ WKH KHDG´ $QG ZKHQ WKH ZRPHQ RI WKH FLW\ ORRN XSRQ WKH SULQFH ³WKHLU HDUULQJV VZLQJLQJ WR DQG IUR NLVVHG WKHLU IDFHV DQG WKHLU ERVRPV KHDYHG ZLWK XQLQWHUUXSWHG VLJKV´ %XGGKDFDULWD WUDQV -RKQVWRQ.

QGLDQ FLQHPD %XW IURP .—OLG—VD DQG KLV VXFFHVVRUV DUH PXFK PRUH UHVWULFWHG LQ WKHLU SUHVHQWDWLRQ RI NLVVLQJ WKDQ LV WKH . *LYHQ WKDW LQ 6DXQGDUDQDQGD LQ SDUWLFXODU $ÐYDJKR¨D %XGGKLVW SRHW WKRXJK KH LV LV GH VFULELQJ FRXUW OLIH WKH DEVHQFH RI WKH NLVV LQ KLV N—Y\D LV DOPRVW DV UHPDUNDEOH DV LWV DEVHQFH IURP .—OLG—VD RQZDUGV WKH NLVV EHFR PHV H[WUHPHO\ LPSRUWDQW LQ N—Y\D 7KH SDVVLRQDWH PLWKXQDV DW .KDMXUDKR DQG HOVHZKHUH ZLWK WKH WZR IDFHV PRYLQJ WR HDFK RWKHU WKH H\HV JD]LQJ GHHS ZLWKLQ WKH VHQVXRXV OLSV DERXW WR WRXFK ZRXOG VHHP WR EH D JRRG YLVXDO JXLGH WR ZKDW WKH FODVVLFDO SRHWV KDG LQ PLQG :H PXVW KRZHYHU DOVR QRWH WKDW .—PD 6ÌWUD )RU 9—WV\—\DQD NLVVLQJ LV RQH RI D JURXS RI WKUHH DFWLYLWLHV IROORZLQJ RQ IURP HPEUDFLQJ WKDW OHDG GLUHFWO\ WR FRSXODWLRQ ³7KHUH LV QR RUGHU RI SUHFHGHQFH´ VWDWHV 9—WV\—\DQD DW WKH EHJLQQLQJ RI FKDSWHU ³IRU NLVVLQJ VFUDWFKLQJ RU ELWLQJ EHFDXVH WKH\ LQYROYH SDVVLRQ 7KH\ DUH JHQHUDOO\ XVHG EHIRUH VH[ DQG VODSSLQJ DQG PRDQLQJ GXULQJ VH[ 9—WV\—\DQD VD\V (YHU\WKLQJ DW DQ\ WLPH EHFDXVH SDVVLRQ GRHV QRW ORRN EHIR UH LW OHDSV FDODNX²¢DODFXPELW—QDQ—EKLU JKDQDQLÐY—VDYLNDPSLWDVWDQ¯EKLr YDQLW—EKLU DGK¯UDORFDQ—EKLU P¬JDЗY—EKLU LY—EK\XG¯N¨\DP—²Dr .

W LV WKH H\HEURZ UDWKHU WKDQ WKH PRXWK WKDW LV LQ .' 60.QVHSDUDEOH IURP WKH QRWLRQ RI NLVVLQJ ZLWK WKH OLSV LV ELWLQJ WKH OLSV 7KH ELWH LV LQWHJUDO WR WKH N—Y\D NLVV 7HHWK DUH ZKLWH UHJXODU DQG VKDUS 7HHWK ELWH OLSV DQG WKH PDUNV WKH\ PDNH RQ WKH OLSV DV HOVHZKHUH RQ WKH ERG\ DUH DW WLPHV D EDGJH RI KRQRXU VRPHWLPHV VRPHWKLQJ WR EH KLGGHQ 7HHWK DUH QRW PHUHO\ VRPHWLPHV FRYHUHG E\ OLSV ZKLFK DUH GDQWDFKDGD µWHHWK FRYHUV¶ EXW VKHG OLJKW ZKLWH UD\V RI LOOXPLQDWLRQ 7HHWK DUH ZKLWH OLSV DUH UHG OLNH ELPED IUXLW DQG DUH UHGGHU VWLOO ZKHQ S—Q D PL[WXUH RI EHWHO OHDI DUHFD QXW DQG OLPH LV FKHZHG $UH WKHUH SHUKDSV FRQQRWDWLRQV RI WDQWULF FXQQLOLQJXV LQ WKH QRWLRQ WKDW GULQNLQJ WKH EHORYHG¶V OLS LV WR SDUWDNH RI QHFWDU" 0RUHRYHU LW PLJKW EH DUJXHG WKDW ILOOLQJ WKH PRXWK ZLWK S—Q DQG UHGGHQLQJ RQH¶V VDOLYD JHWV RQH XVHG WR WKH LGHD RI KDYLQJ D PRXWKIXO RI EORRG DQG PDNH HDVLHU WKH SURFHVV RI GULQNLQJ PHQVWUXDO EORRG 7KH 'XUJ— WHPSOH LPDJH LQ WKH 'UDYLGLDQ DVFHWLF VFHQH LQ .QGLD VDLG WR EH VKDSHG OLNH &XSLG¶V ERZ 2QO\ WKH ORZHU OLS LV GHVFULEHG DERYH DOO WKDW LW LV OLNH D ELPED IUXLW VZROOHQ DQG UHG 1R GHWDLOV DUH JLYHQ RI WKH ZD\ WKDW OLSV DUH SUHVVHG DJDLQVW OLSV DUH JLYHQ RWKHU WKDQ WKH XVH RI ZRUGV EDVHG RQ WKH URRW FXPE VRPHWLPHV WKH ROG WHUP MLJKU— WR VQLII WR PDNH WKH VQLII NLVV LV XVHG LQ ZKDW VHHPV WR EH SXWWLQJ OLSV DJDLQVW OLSV %LWLQJ QLEEOLQJ OLSV LV ZKDW LQWHUHVWV SRHWV DQG WKHLU UHDGHUV .'$9.W LV DERYH DOO WKH ORZHU OLS WKDW LV WKH UHFL SLHQW RI ELWHV 7KH SRHWLF SK\VLRORJ\ RI WKH PRXWK VWUHVVHV DERYH DOO WKH IUX LWOLNH TXDOLW\ RI WKH ORZHU OLS .LVV 6DFUHG DQG 3URIDQH %HUNHOH\ .—GDPEDU¯ LV VDLG WR KDYH S—Q LQ WKH IRUP RI EORRG RQ KHU OLSV $QRWKHU IDFWRU WKDW FDQ EH PHQWLRQHG RQO\ LQ SDVVLQJ LV WKH UHODWLRQVKLS RI NLVVLQJ WR VXFNLQJ DW D PRWKHU¶V WHDW DQ DVSHFW RI RVFXODU DFWLYLW\ DPD]LQJO\ RPLWWHG E\ 3HUHOOD LQ KLV ZLGH UDQJLQJ VWXG\ 7KH .7+ 3HRSOH NLVV RQ WKH IRUHKHDG KDLU FKHHNV H\HV FKHVW EUHDVWV OLSV DQG WKH LQVLGH RI WKH PRXWK WKH SHRSOH RI /DWD DOVR NLVV ZKHUH WKH WZR WKLJKV MRLQ WKH WRUVR RQ WKH DUPSLWV DQG RQ WKH 0RXQG RI 9HQXV 9—WV\—\DQD VD\V 7KHUH DUH DOO VRUWV RI SODFHV WR NLVV LQ WKH VZD\ RI SDVVLRQ DQG DFFRUGLQJ WR ORFDO FXVWRPV EXW QRW DOO RI WKHP DUH IRU DOO SHRSOH´ 6DQVNULW SRHWU\ RQ WKH RWKHU KDQG WDONV DOPRVW VROHO\ RI NLVVLQJ OLSV DQG ELWLQJ OLSV LQGHHG RI ELWLQJ OLSV PRUH WKDQ NLVVLQJ OLSV 6FUDWFKLQJ LV UH IHUUHG WR RQO\ LQ SDVVLQJ $WWHQWLRQ FHQWUHV RQ WKH PRXWK 6SHFLDO DWWHQWLRQ LQ N—Y\D LV SDLG WR WKH ORZHU OLS ZKLFK UHVHPEOHV D ELPED IUXLW DQG WR ZKLFK HVSHFLDOO\ UHG FRORXULQJ LV DSSOLHG .

DPDVXWUD 2[IRUG . D UHOD  .DNDU .—PDVÌWUD WUDQV 'RQLJHU DQG .

S .

–9<$ :.7+ 63(&.1* .Q 6DQVNULW SRHWU\ WKHUH LV QR VHQVH RI HLWKHU OLSV RU H\HV EHLQJ D JDWHZD\ WR WKH VRXO 7KH SDUDOOHO DFWLRQ LQ WKHVH RUJDQV LV WKDW RI LQJHVWLRQ RI GULQNLQJ LQ WKH EHORYHG RI GULQNLQJ QHFWDU 7KLV FRQWDFW RI H\HV ZLWK H\HV DQG OLSV ZLWK OLSV VR DSSDUHQW LQ WKH WKH VFXOSWXUH RI ..1 .XP—UDVDŠEKDYD ZH ILQG WKDW WKHUH DUH LQ IDFW RQO\ IRXU GLUHFW PHQWLRQV RI NLVVLQJ EXW WKHUH DUH DOVR LQGLUHFW UHIHUHQFHV 2I WKH GLUHFW PHQWLRQV RQH NLVVLQJ LV RQO\ PHWDSKRULFDO :KHQ ÏLYD GHVFULEHV WR KLV QHZ EULGH WKH EHDXWLHV RI QDWXUH LQ WKH HYHQLQJ OLJKW WKDW WXUQV LQWR QLJKW KH GHVFULEHV WKH PRRQ DV VHHPLQJ WR NLVV WKH IDFH RI QLJKW . WLRQVKLS LQ N—Y\D DOO WKH PRUH LQWHUHVWLQJ JLYHQ ZKDW KDV EHHQ VDLG LQ UHFHQW \HDUV DERXW WKH VLJQLILFDQFH RI UHPDUNDEO\ ODWH ZHDQLQJ LQ FRQWHPSRUDU\ .KDMXUDKR LV D SDUDOOHO FRQWDFW %RWK OLS DQG H\H VHHN WR DEVRUE WKH EHORYHG 'ULQNLQJ DV ZHOO DV ELWLQJ LV LQWHJUDO WR WKH NLVV 7XUQLQJ QRZ WR WKH .$/ 5()(5(1&( 72« .Q WKLV WKH OLSV DUH OLNH WKH H\HV .66.Q GLD 3HUKDSV WKHUH LV D XQLYHUVDO WHQGHQF\ WR EORFN RXW WKLV FRQQHFWLRQ ZLWK WKH HDUOLHVW DFWLYLW\ RI WKH OLSV" %XW WKH FRQQHFWLRQ PDQLIHVWV LWVHOI SHUKDSV LQ WKH QRWLRQ RI GULQNLQJ QHFWDU IURP WKH EHORYHG¶V OLS ± FRXOG QRW WKLV QHFWDU EH DQ XQFRQVFLRXV WUDQVIRUPDWLRQ RI PDWHUQDO PLON" &HUWDLQO\ WKLV LV IDU PRUH OLNHO\ WKDQ D YHLOHG UHIHUHQFH WR UDMDS—QD $Q LQWHUHVWLQJ RI IHDWXUH RI OLSV LV WKH ODFN RI JHQGHU GLIIHUHQFH LQ WKHLU IRUP 0HQ¶V OLSV DUH OLNH ZRPHQ¶V OLSV SURYLGHG WKH PHQ DUH VKDYHQ .

Q WKH . DQG WKLV DWWULEXWLRQ RI NLVVLQJ WR LQDQLPDWH REMHFWV EHFRPHV D UHJXODU IHDWXUH LQ N—Y\D RFFXUULQJ ± DW D URXJK HVWLPDWH ± LQ RQH LQ ILYH LQVWDQFHV RI FXPE LQ N—Y\D LQ JHQHUDO $V PHQWLRQHG DERYH RQH RI WKH WZR NLVVLQJV LQ 6DXQGDUDQDQGD LV VXFK NLVVLQJ RQ WKH SDUW RI LQDQLPDWH REMHFWV .L·SXUX¨D NLVVHG KLV EHORYHG¶V IDFH´ .—PD DQG KLV IULHQG 6SULQJ FRPH WR ÏLYD¶V IRUHVW DQG ORYH LV LQ WKH DLU VR WR VSHDN IRU DOO LWV LQKDELWDQWV DQG ³%HWZHHQ WKHLU VRQJV WKH .XP—UDVDŠEKDYD WKH ILUVW NLVVLQJ FRPHV ZKHQ .

W GHVFULEHV WKH ORYHPDNLQJ RI WKH SDUHQWV RI WKH XQLYHUVH DQG PD\ IDLUO\ EH VDLG WR EH WKH VXSUHPH DFFRXQW RI NLVVLQJ LQ N—Y\D $W ILUVW WKH \RXQJ ZLIH LV UHOXFWDQW WR PDNH ORYH WKH VHFRQG YHUVH ILQGV WKH FRXSOH SHUIHFWO\ VXLWHG LQ WKH PRYHPHQWV RI SDVVLRQ HYHQ WKRXJK WKH JRG ZLWK WKUHH H\HV ÏLYD LV .XP—UDVDŠEKDYD GLIIHUV IURP WKH UXQ RI 6DQVNULW SRHWU\ E\ DQFKRULQJ LWV VH[XDOLW\ ZLWKLQ PDUULDJH IRU WKH QRUP LV SURPLVFXRXV ORYH EXW LW DOVR GLIIHUV IURP WKH QRUP LQ WKH VXVWDLQHG OHQJWK RI LWV GHVFULSWLRQ RI ORYHPDNLQJ . %XW WKH FRUH RI WKH SRHP LV WKH ORYHPDNLQJ RI ÏLYD DQG 3—UYDW¯ LQ WKH HLJKWK VDUJD DQG LW LV KHUH WKDW WKH VLJQLILFDQFH RI NLVVLQJ FDQ EH FOHDUO\ VHHQ 2QO\ WZR YHUVHV GLUHFWO\ UHIHU WR NLVVLQJ RQ WKH SDUW RI ÏLYD DQG 3—UYDW¯ 7KH\ KDYH PDUULHG DQG DUH HQMR\LQJ WKHLU ZHGGHG EOLVV 7KH .

' 60.7+ .Q WKHLU NLVVLQJ VKH ZRXOGQ¶W OHW KHU ORZHU OLS EH GUXQN .'$9.Q KLV PHUFLOHVV HPEUDFHV KHU KDQGV KXQJ DW KHU VLGH 7KRXJK ORYH ZDV SDLQIXO IRU KHU DQG VKH ZDV ODFNLQJ LQ UHVSRQVH PDNLQJ ORYH WR KLV ZLIH ZDV GHDU WR KHU /RUG .

—PD 6Ì WUD SXWV JUHDW VWUHVV RQ D VORZ DQG VHQVLWLYH LQGXFWLRQ RI D YLUJLQ LQWR VH[XDO FRQJUHVV EXW 9—WV\—\DQD¶V WHDFKLQJV ZHUH VXUHO\ RQO\ H[SUHVVLQJ WKH JHQHUDO VHQVLWLYLW\ WR VXFK PDWWHUV WKDW ZDV ZLGHVSUHDG LQ FRXUW FXOWXUH $QG %HQHILFHQW ÏLYD ZKHQ WKH H\H RQ KLV IRUHKHDG ZDV SDLQHG E\ SRZGHU IURP KHU WUHVVHV DV KH NLVVHG KHU SXW LW WR WKH EUHDWK RI 3—UYDW¯¶V PRXWK VFHQWHG OLNH D ORWXV LQ EORRP .—OLG—VD KDG WROG XV HDUOLHU LQ WKH SRHP WKDW VKH OHDUQHG HYHU\WKLQJ YHU\ TXLF NO\ LQVWDQWO\ UHFDOOLQJ ZKDW VKH KDG OHDUQHG LQ SUHYLRXV OLYHV 7KH . 3—UYDW¯ LV D EHJLQQHU LQ WKH DUW RI ORYH OLNH DQ\ LQQRFHQW \RXQJ EULGH WKRXJK .

XP—UDVDŠEKDYD DUH WDNHQ IURP P\ WUDQVODWLRQ DQG HGL WLRQ LQ WKH &OD\ 6DQVNULW /LEUDU\ 7KH %LUWK RI .XP—UD 1HZ <RUN 8QLYHUVLW\ 3UHVV WKH 6DQVNULW WH[W LV EDVHG PDLQO\ RQ WKDW WUDQVPLWWHG E\ 9DOODEKDGHYD FXPEDQ—G DODNDFÌU²DG̨LWD· ÐD³NDURSL QD\DQD· ODO—¤DMDP XFFKYDVDWNDPDODJDQGKD\H GDGDX S—UYDW¯YDGDQDJDQGKDY—KLQH . 7KLV YHUVH VKRZV WKH ORYHUV HTXDOO\ PDWFKHG $V D \RXQJ ZRPDQ 3—UYDW¯ LV HVSHFLDOO\ ZHOO TXDOLILHG WR PDNH ORYH ÏLYD WHDFKHV KHU EXW KHU LQKHUHQW UH VSRQVH SURYLGHV IXOO\ DGHTXDWH SD\PHQW IRU WKH WHDFKHU ÏLYD KDV WKH WKLUG H\H RQ KLV IRUHKHDG WKDW UXEV DJDLQVW KHU KDLU ZKHQ WKH\ NLVV EXW DV KLV NLVVHV PRYH GRZQZDUGV WR KHU EUHDVWV WKH WKLUG H\H KDV WKH LUULWDWLQJ SRZGHU WKDW FXPEDQH¨Y DGKDUDS—QDYDUMLWD· VDQQDKDVWDP DGD\RSDJÌKDQH NOL¨¤DPDQPDWKDP DSL SUL\D· SUDEKRU GXUODEKDSUDWLN¬WD· YDGKÌUDWDP  $OO WKH WUDQVODWLRQV RI .

66.$/ 5()(5(1&( 72« .1 .7+ 63(&.1* .–9<$ :.Q . VFHQWV KHU KDLU EORZQ DZD\ E\ WKH EUHDWK IURP KHU PRXWK ZLWK ZKLFK KLV IRUH KHDG LV PRUH QHDUO\ OHYHO .Q WKLV ZRQGHUIXO YHUVH WKH DSSDUHQW GLPLQXWLRQ RI E\ WKH FRQWUDVW ZLWK WKH PRXQWDLQ %XW FDQQRW EH D OHVVHU HYHQW WKDQ WKH FKXUQLQJ RI WKH RFHDQ WR SURGXFH QHFWDU 7KH PDUNLQJ RI WKH PRXQWDLQ¶V IODQNV E\ 9L¨²X¶V EUDFHOHWV DV KH URWDWHV LW PLUURUV WKH ZD\ ÏLYD ZRXOG KDYH VFUDWFKHG 3—UYDW¯¶V WKLJKV DQG LQ IDFW WKRVH YHU\ QDLOPDUNV DUH PHQWLRQHG LQ )XUWKHUPRUH LW FRXOG ZHOO EH DUJXHG WKDW WKH PRXQWDLQ GRHV GRXEOH GXW\ KHUH LW UHODWHV QRW RQO\ WR KHU WKLJKV EXW DOVR WR KLV SKDOOXV DQG LWV IUHVK GURSV RI µQHFWDU¶ 7KH JHQHUDO VLJQLILFDQFH RI WKH ORWXV LQ N—Y\D VKRXOG EH ERUQ LQ PLQG KHUH 7KH ORWXV LV D VXSSRUW D SURYLGHU RI FRKHUHQFH PRYLQJ WKURXJK WKH FRQWHQW RI WKH SRHP ZLWK D ELQGLQJ DQG VWUHQJWKHQLQJ IRUFH 7KURXJK LWV SHUYDVLYH LQYD VLRQ RI WKH VXEMHFW PDWWHU RI N—Y\D LW FUHDWHV D SRHWLF XQLYHUVH WKDW REH\V LWV RZQ ODZV ± RU VKRXOG ZH VSHDN UDWKHU RI D XQLYHUVH WKDW VLPSO\ VXFFXPEV WR WKH GRPLQDQFH RI WKH ORWXV DQG GRHV QRW TXHVWLRQ LWV REWUXVLYH SUHVHQFH 7KH ORWXV IORZHU WKDW JHQLWDO RI WKH SODQW IXQFWLRQV LQ +LQGXLVP DV DQ REYLRXV V\PERO IRU WKH \RQL %XW QRW LQ N—Y\D 6XFK UHIHUHQFH LV PHWLFXORXVO\ ILOWHUHG RXW .W LV WKH IHPDOH VDQFWXDU\ RI WKH ORWXV WKDW WKH SRHW PDVWHUV DQG GRPLQDWHV DQG \HW DW WKH VDPH WLPH KLV REVHVVLRQ ZLWK LW VKRZV LWV GRPLQDWLRQ RI KLP +H FDQQRW HVFDSH LW 0\ DUJXPHQW LV WKDW ZKLOH WKH SKDOOXV LV QRW KLGGHQ ± WKRXJK SDGPDQ—EKDYDOD\—³NLW—ÐPDVX SU—SWDYDWVY DP¬WDYLSUX¨R QDY—r 0DQGDUDV\D ND¤DNH¨X FŠhYDVDW 3—UYDW¯YDGDQDSDGPD¨D¤SDGDr  µ7KH /RWXV DV WLJHU DVSHFWV RI WKH V\PEROLVP RI WKH ORWXV LQ NDY\D¶ 4XDGHU QL GHO 'LSDUWLPHQWR GL /LQJXLVWLFD ± 8QLYHUVLWD GL )LUHQ]H .XP—UDVDŠEKDYD NLVVLQJ LV UHIHUUHG WR REOLTXHO\ 3—UYDW¯¶V PRXWK LV WKH ORWXV DQG ÏLYD LV WKH EHH WKH PRXWK KHUH LV H[FHSWLRQDOO\ FORVH WR EHLQJ WKH \RQL $QG DV WKH EHH RQ 3—UYDW¯¶V ORWXV PRXWK KH GZHOW RQ 0DQGDUD¶V VORSHV ZKHUH WKH VWRQHV KDG EHHQ PDUNHG E\ /RWXVQDYHOOHG 9L¨²X¶V EUDFHOHWV DQG VKRZHUHG ZLWK IUHVK QHFWDU ÏLYD WR D EHH LV KHLJKWHQHG ÏLYD GULQNLQJ WKH QHFWDU RI WKH *RGGHVV ..

 S .

' 60.—OLG—V D¶V 5DJKXYDŠÑD WKH SURIXVLRQ RI EXGV RQ D NLŠÑXND WUHH LQ VSULQJ LV OLNHQHG WR WKH QDLO PDUNV D \RXQJ ZRPDQ KDV DGRUQHG KHU ORYHU¶V ERG\ ZLWK ZLQH KDV UHPRYHG KHU VK\QHVV VXIILFLHQWO\ IRU KHU WR DFFRPSOLVK WKLV %XW WKLV LV RQO\ PHWDSKRULFDO DFWLRQ $JDLQ LQ  GHVFULELQJ WKH RFHDQ PDNLQJ ORYH WR KLV ZLYHV WKH ULYHUV WKH ULYHUV DUH VDLG WR IRUZDUG LQ RIIHULQJ WKHLU PRXWKV ± EXW WKLV IRUZDUGQHVV LV PHWDSKRULFDO 7KH GLVVROXWH NLQJ $JQLYDU²D ZKR GR PLQDWHV WKH ILQDO FDQWR RI WKH SRHP LV WKH RQO\ SHUVRQ ZKR NLVVHV 5—PD VQLII NLVVHV %KDUDWD ZKHQ KLV EURWKHU ERZV VXEPLVVLYHO\ WR KLP EXW WKDW LV WKH ROG HSLF ZD\ DQG FRQWLQXHV DPRQJ IDPLO\ PHPEHUV $JQLYDU²D LV WKH EHVWRZHU RI NLVVHV QRW WKH UHFLSLHQW 7KH OLS ZLWKGUDZLQJ DW WKH WLPH RI WKH NLVV WKH KDQG REVWUXFWLQJ WKH ORRVHQLQJ RI WKH JLUGOH ZKDWHYHU WKZDUWHG KLV GHVLUH DGGHG IXHO WR KLV DPRURXV SDVVLRQ :KHQ KH JRW XS IURP EHG DW WKH HQG RI WKH QLJKW KLV EHORYHGV FODVSHG KLV QHFN ZLWK WKH WHQGHU IHWWHUV RI WKHLU DUPV WKH\ WRXFKHG WKH WLS RI KLV IHHW ZLWK WKH VROHV RI WKHLU IHHW DQG EHJJHG IRU D SDUWLQJ NLVV :HQG\ 'RQLJHU µ:KHQ D /LQJDP LV -XVW D *RRG &LJDU¶ LQ 9DLG\DQDWKDQ DQG .—PD ЗVWUD LV IDU PRUH JHQGHU QHXWUDO :RPHQ WKHUH SOD\ D IXOO SDUW DQG JLYH DV JRRG DV WKH\ JHW 7KH G\QDPLF UROH RI ZRPHQ LV HYLGHQW LQ PXFK HURWLF VFXOSWXUH %XW UHODWLYHO\ UDUH LV UHIHUHQFH LQ N—Y\D WR ZRPHQ¶V HURWLF DJJUHVVLRQ .7+ GHQLHG PDQLIHVWDWLRQ LQ WKH OLsJD E\ VRPH PRGHUQ +LQGXV DQG ZKLOH ³WKLQJV WKDW DUH ODWHQW V\PEROL]HG E\ RWKHU WKLQJV LQ WKH :HVW DUH PDQLIHVW V\PEROL ]HG RQO\ E\ WKHPVHOYHV LQ PDQ\ .QGLDQ WH[WV´ VRPH IRUPV RI +LQGX FXOWXUH VXFK DV N—Y\D GR KDYH DQ XQDFNQRZOHGJHG V\PEROLVP 7KXV LW LV WKDW N—Y\D LQ VHHNLQJ WR FUHDWH D SHUIHFW ZRUOG UHJUHVVHV WR WKH ZRPE WKDW LV WKH ORWXV %XW OHW XV OHDYH WKH \RQL ZKLFK LV QRW XVXDOO\ PHQWLRQHG LQ N—Y\D DQG FRQFHQWUDWH RQ WKH PRXWK DQG WKH IDFH ZKLFK LQ N—Y\D DUH WKH WDUJHW IRU NLV VHV 7KH PRXWK LV RSHQO\ V\PEROLVHG DQG UHSUHVHQWHG E\ WKH ORWXV DQG YLFH YHUVD :KDW GRHV QHHG WR EH VWUHVVHG QRZ LV WKH IHPLQLQLW\ RI WKH ORWXV DQG WKH ORWXV DV PHWDSKRU $OWKRXJK WKH PHWDSKRU RI WKH ORWXV LV DSSOLHG WR PHQ DV ZHOO DV ZRPHQ LQ UHVSHFW RI ERG\ SDUWV QHYHUWKHOHVV WKH ORWXV REYLRXVO\ HQRXJK LV HVVHQWLDOO\ IHPLQLQH $QG WKH ZRPDQ LQ 6DQVNULW SRHWU\ LV HVVHQ WLDOO\ WKH UHFLSLHQW RI NLVVHV DQG RI VFUDWFKHV DQG RI ELWHV 7KH SLFWXUH SUHVHQWHG E\ WKH .Q .ULSDO 9LVKQX RQ )UHXG¶V 'HVN SS S .—PD 6ÌWUD DQG RWKHU WH[WV RI .'$9.

1 .7+ 63(&.W ZDV SDLQIXO IRU WKH ODG\VLQJHUV WR SOD\ HLWKHU WKH IOXWH RU WKH OXWH IRU WKHLU OLSV VXIIHUHG IURP KLV ELWLQJ NLVVHV DQG WKHLU WKLJKV ERUH WKH VFUDWFKHV RI KLV QDLOV WKH\ VHGXFHG KLP ZLWK WKHLU VLGHORQJ JODQFHV 5DJKXYDŠÑD WUDQV $QWRLQH.1* .$/ 5()(5(1&( 72« . ..–9<$ :.66.

I D IORZHU ZDV SODFHG RQ D UHGGLVK VKRRW RU D SHDUO ZDV RQ OXVWURXV FRUDO WKDW ZRXOG EH DQ LPLWDWLRQ RI WKH ZKLWH VPLOH VSUHDG RYHU KHU UHG OLSV ÏLYD ZLWK KLV ERZ 3—UYDW¯ PDNHV KLP PRUH FRQ ÏLYD IDOO LQ ORYH :KHQ . .Q .DPD LV WDNLQJ DLP DW ILGHQW RI VXFFHVV LQ PDNLQJ +HU H\HV DJLWDWHG LQ KHU FRQIXVLRQ ZDUGLQJ RII ZLWK KHU SOD\ORWXV DW HYHU\ PRPHQW D EHH KRYHULQJ QHDU KHU ELPEDOLNH ORZHU OLS LWV WKLUVW LQFUHDVHG E\ KHU IUDJUDQW EUHDWK FXPEDQH YLSDULYDUWLW—GKDUD· KDVWDURGKL UDÐDQ—YLJKD¤¤DQH YLJKQLWHFFKDPDSL WDV\D VDUYDWR PDQPDWKHQGKDQDPDEKÌGYDGKÌUDWDP ND²¤KDVDNWDP¬GXE—KXEDQGKDQD· Q\DVWDS—GDWDODPDJUDS—GD\Rr SU—UWKD\DQWD ÐD\DQRWWKLW—r SUL\—VWD· QLЗW\D\DYLVDUJDFXPEDQDP  YH²XQ— GDÐDQDS¯¢LW—GKDU— Y¯²D\— QDNKDSDG—³NLWRUDYDr ÐLOSDN—U\D XEKD\HQD YHMLW—VWD· YLMLKPDQD\DQ— Y\DORND\DQ SX¨SD· SUDY—ORSDKLWD· \DGL V\—Q PXNW—SKDOD· Y— VSKX¤DYLGUXPDVWKDP WDWR ¶QXNXU\—G YLÐDGDV\D WDV\—V W—PUDX¨¤KDSDU\DVWDUXFDr VPLWDV\D  VXJDQGKL _ QLr ÐY—VDYLY¬GGKDW¬¨²D· ELPE—GKDU—VDQQDFDUD· GYLUHSKDP SUDWLN¨D²D· VD·EKUDPDORODG¬¨¤LU O¯O—UDYLQGHQD QLY—UD\DQW¯  .—PD ЗVWUD WKH ZRPDQ LV DOPRVW HQWLUHO\ RQO\ WKH UHFLSLHQW LQ UHVSHFW RI NLVVHV .—OLG—VD WKHQ XQOLNH WKH . ZLOO QRZ TXLFNO\ SUHVHQW PRXWK DQG OLSV LQ WKH .XP—UDVDŠEKDYD .Q WKH FRXUVH RI WKH ORQJ VHW SLHFH GHVFULSWLRQ RI 3—UYDW¯ KHU PRXWK LV GHVFULEHG .

'$9.' 60.7+ ÏLYD ORRNV DW KHU DERXW WR WDNH WKH URVDU\ VKH LV RIIHULQJ KLP LW LV $QG ZKHQ KHU ORZHU OLS WKDW KH QRWLFHV « ÏLYD WKH GHVWUR\HU KLV FDOP VOLJKWO\ GLVWXUEHG OLNH WKH RFHDQ DW WKH ULVH RI WKH PRRQ OHW KLV H\HV UHVW RQ 8P—¶V IDFH ZLWK KHU ORZHU OLS OLNH D ELPED IUXLW .—PD LV NLOOHG E\ WKH ILUH IURP ÏLYD¶V WKLUG H\H DQG 3—UYDW¯ SUDFWLVHV DVFHWL FLVP LQ RUGHU WR ZLQ KLP +HU KDQG GLGQ¶W WRXFK KHU ORZHU OLS IRU VKH QR ORQJHU FRORXUHG LW UHG QRU GLG KHU KDQG WRXFK KHU EDOO ZKLFK XVHG WR EH UHGGHQHG ZLWK WKH UHG XQJXHQW RQ KHU EUHDVWV EXW KHU ILQJHUV FXW E\ WDNLQJ XS EODGHV RI KRO\ NXÑD JUDVV VKH ORYHG WR KROG KHU URVDU\ RI UXGU—NrD VHHGV $QG \HW WKRXJK VKH GRHVQŠW FRORXU KHU OLS HYHQ LQ WKH ZLQWHU VR UHG LV WKDW OLS WKDW LW FDQ UHVWRUH WR WKH IDGHG UHG ORWXVHV 3—UYDW¯ :LWK KHU IDFH DW QLJKW DV IUDJUDQW DV D UHG ORWXV EHDXWLIXO ZLWK WKH WUHPEOLQJ SHWDO WKDW ZDV KHU ORZHU OLS VKH VHHPHG WR UHVWRUH WKH ORWXVHV EHORQJLQJ WR WKH ZDWHUV ZKRVH ZHDOWK RI UHG ORWXVHV KDG EHHQ GHVWUR\HG E\ VKRZHUV RI VQRZ ·FLW SDULY¬WWDGKDLU\DÐ —PEXU—ÐLr XP—PXNKH ELPEDSKDO—GKDUR¨¤KH KDUDV WX NL — FDQGURGD\ UDPEKD LY¶ — — — Y\ S UD\ P —VD YLORFDQ—QL  ¬¨¤DU—J—G DGKDU—Q QLYDUWLWDr VWDQ—³JDU—J—UX²LW—F FD NDQGXN—W NXЗ¤NXU—G—QDSDULN¨DW—³JXOLr N¬WR ¶N¨DVÌWUDSUD²D\¯ WD\— NDUDr  YLV FRORXUV WKH HQYLURQPHQW .

V WKH VKRRW EHORQJLQJ WR WKHVH FUHHSHUV QRXULVKHG E\ ZDWHU \RX SRXU" .1 .W JURZV WR UHVHPEOH \RXU OLS ORQJ EHUHIW RI ODF \HW VWLOO UHG .–9<$ :.$/ 5()(5(1&( 72« . $IWHU 3—UYDW¯ KDV FDUULHG RXW VHYHUH SHQDQFH ÏLYD YLVLWV KHU GLVJXLVHG DV D \RXQJ %UDKPLQ DVFHWLF DQG TXHVWLRQV KHU FORVHO\ +HU ORZHU OLS LV RI LQWHUHVW WR KLP HYHQ WKRXJK KH LV DQ DVFHWLF ..1* .66.QIRUPHG RI KHU GHVLUH WR ZLQ ÏLYD ÏLYD LQ GLVJXLVH KDUVKO\ FULWLFLVHV KLPVHOI :KLOH WKH EUDKPDQ ZDV VD\LQJ WKHVH XQSOHDVDQW WKLQJV VKH ORRNHG DW KLP VLGHZD\V WKH FRUQHUV RI KHU H\HV EORRGVKRW KHU FUHHSHU ± OLNH EURZV FRQWUDFWHG KHU DQJHU YLVLEOH WRR LQ KHU WUHPEOLQJ ORZHU OLS +H HQGV XS UHYHDOLQJ KLV LGHQWLW\ DOO LV ZHOO DQG WKH\ JHW PDUULHG $GRUQHG IRU KHU ZHGGLQJ +HU OLPEV ZHUH V\PPHWULFDO DQG KHU ORZHU OLS WKH YLVLEOH IUXLW RI KHU ORYHOLQHVV GLYLGHG E\ D OLQH LWV UHGQHVV HPSKDVL]HG MXVW D OLWWOH E\ EHHVZD[ — SDGPDVXJDQGKLQ— QLÐL — — — WX¨—UDY¬¨¤LN¨DWDSDGPDVD·SDG—· VDURMDVDQGK—QDP LY¶ —NDURG DS—P  DSL WYDG—YDUMLWDY—ULVD·EK¬WD· SUDY—ODP —V—P DQXEDQGKL Y¯UXGK—P FLURMMKLW—ODNWDNDS—¤DOHQD WH WXO—· \DG —URKDWL GDQWDY—VDV—  LWL GYLM—WDX SUDWLNÌODY—GLQL SUDYHSDP—Q—GKDUDODN¨\DNRSD\— YLNXxFLWDEKUÌODWDP —KLWH WD\— YLORFDQH WLU\DJ XS—QWDORKLWH  PXNKHQD V SUDYHSDP Q GKDUDSDWUDÐREKLQ  .7+ 63(&.

'$9.Q KLV PHUFLOHVV HPEUDFHV KHU KDQGV KXQJ DW KHU VLGH 7KRXJK ORYH ZDV SDLQIXO IRU KHU DQG VKH ZDV ODFNLQJ LQ UHVSRQVH PDNLQJ ORYH WR KLV ZLIH ZDV GHDU WR KHU /RUG 7DNLQJ KHU PRXWK EXW QRW ELWLQJ WKH ORZHU OLS DQG VFUDWFKLQJ ZLWKRXW OHDYLQJ D ZRXQG DQG ORYHPDNLQJ WKDW ZDV WHQGHU ± — ¯ FRXOG EHDU WKDW 3 UYDW DQG QRWKLQJ HOVH 7KH ZLIH ZDV HQDPRXUHG RI WKH KXVEDQG DQG OLNHZLVH WKH KXVEDQG RI KHU ³ — 6R *D J -DKQX¶V GDXJKWHU QHYHU IORZV DZD\ IURP WKH RFHDQ DQG KLV XQLTXH EOLVV LV WKH OLTXLG RI KHU PRXWK — — —r ·FLQPDGKÌFFKL¨¤DYLP¬¨¤DU—JDr N—P DS\ DEKLNK\—· VSKXULWDLU DSX¨\DG —VDQQDO—YD²\DSKDOR ¶GKDUR¨¤KDr  FXPEDQH¨Y DGKDUDS—QDYDUMLWD· UHNK YLEKDNWDÐ FD YLEKDNWDJ WU\ NL Ì VDQQDKDVWDP DGD\RSDJ KDQH ¨¤DPDQPDWKDP DSL SUL\D· SUDEKRU GXUODEKDSUDWLN¬WD· YDGKÌUDWDP  \DQ PXNKDJUDKD²DP DN¨DW—GKDUD· GDWWDP DYUD²DSDGD· QDNKD· FD \DW \DG UDWD· FD VDGD\D· SUL\DV\D WDW S—UYDW¯ YL¨DKDWH VPD QHWDUDW  WD· \DWK—WPDVDG¬ÐD· YDUD· YDGKÌU NOL  — DQYDUDM\DWD YDUDV WDWKDLYD W P — — — KL M—KQDY¯ V JDU G DQDSDJ ¬ r  VR ¶SL WDQPXNKDUDVDLNDQLUY WL .' 60.7+ DGGHG WR LWV ZRQGHUIXO EHDXW\ E\ TXLYHULQJ .Q WKHLU NLVVLQJ VKH ZRXOGQ¶W OHW KHU ORZHU OLS EH GUXQN .

— $PELN 0RWKHU RI WKH 8QLYHUVH WKH WHQGULOV WKDW ZHUH KHU KDQGV WUHPEOLQJ ZLWK WKH SDLQ FRROHG LQ D PRPHQW KHU ORZHU OLS ± KH¶G ELWWHQ DQG WKHQ UHOHDVHG ± ZLWK WKH PRRQGLJLW RQ ÏLYD WKH 7ULGHQWEHDUHU¶V FURZQ $QG %HQHILFHQW ÏLYD ZKHQ WKH H\H RQ KLV IRUHKHDG ZDV SDLQHG E\ SRZGHU IURP KHU WUHVVHV DV KH NLVVHG KHU — ¯ SXW LW WR WKH EUHDWK RI 3 UYDW ¶V PRXWK VFHQWHG OLNH D ORWXV LQ EORRP — ¯ $QG DV WKH EHH RQ 3 UYDW ¶V ORWXV PRXWK KH GZHOW RQ 0DQGDUD¶V VORSHV ZKHUH WKH VWRQHV KDG EHHQ PDUNHG ¨²X¶V EUDFHOHWV E\ /RWXVQDYHOOHG 9L DQG VKRZHUHG ZLWK IUHVK QHFWDU %HKROGLQJ KLV EHORYHG¶V IDFH ± UHGH\HG IURP ODFN RI VOHHS ORZHUOLS ODFHUDWHG ZLWK GHHS WRRWK PDUNV KDLU GLVKHYHOOHG WLODND PDUN UHPRYHG ± KH ZDV LQVDWLDEOH ¨¤DPXNWDP DGKDUR¨¤KDP DPELN— GD — — YHGDQ YLGKXWDKDVWDSDOODY ЯWDOHQD QLUDY—SD\DW N¨D²D· PDXOLFDQGUDÐDNDOHQD ÐÌOLQDr  — ̲ FXPEDQ G DODND F U D G ̨LWD· ÐD¤NDUR ¶SL QD\DQD· ODO—¤DMDP XFFKYDVDWNDPDODJDQGKD\H GDGDX — ¯ — —³NLW—ÐPDVX SU—SWDYDWVY DP¬WDYLSUX¨R QDY—r PDQGDUDV\D ND¤DNH¨X F¶ —YDVDW S—UYDW¯YDGDQDSDGPD¨D¤SDGDr  S UYDW YDGDQDJDQGKDY KLQH  — SDGPDQ EKDYDOD\ .–9<$ :.$/ 5()(5(1&( 72« .7+ 63(&.1 .66.1* ..

'$9.—OLG—VD LW EHDUV WKH PDLQ HURWLF PHVVDJH GHVSLWH LWV DEVHQFH LQ HDUOLHU WH[WV .—GDPEDU¯ ZKHQ LW ZDV XQIL QLVKHG RQ WKH GHDWK RI KLV IDWKHU 3ULQFHVV .Q YHUVHV DQG DOO WKH HDUOLHU UHIH UHQFHV WR PRXWK DQG OLS ILQG WKHLU FXOPLQDWLRQ .—GDPEDU¯ ODQJXLVKLQJ IRU WKH DEVHQW &DQGU—S¯¢D WHOOV 3DWWUDOHNK— WKDW VKH KDV ZLWK KHU DQ LGHDO YHUVLRQ RI &DQGU—S¯¢D DOZD\V ZLWK KHU LPSHUFHSWLEOH WR DQ\RQH HOVH ³7KLV LPDJLQDU\ ORYHU XQOLNH WKDW UHDO RQH GRHVQ¶W KDYH D FUXHO KHDUW DQG ZRQ¶W VXGGHQO\ OHDYH PH 7KLV RQH GUHDGV VHSDUDWLRQ IURP PH´ 3DWWUDOHNK— WKHQ UHIOHFWV WKDW LPD JLQDU\ ORYHUV DUH D JRRG WKLQJ IRU ORQHO\ ZRPHQ HVSHFLDOO\ IRU ZRPHQ RI JRRG IDPLO\ DQG SULQFHVVHV DERYH DOO 0DNLQJ ORYH ZLWK VXFK D ORYHU FDQ WDNH SODFH DOO WKH WLPH ZLWKRXW DQ\ XQWRZDUG FLUFXPVWDQFHV — ¨—\DORFDQD· —¢KDGDQWDSDGDW—¢LW—GKDUDP —NXO—ODNDP DS—VWDFLWUDND· Y¯N¨\D W¬SWLP DJDPDQ QD WDQPXNKDP  VD SUL\—PXNKDUDVD· GLY—QLÐD· VD SUDM JDUDND J ¨ ¬ · VL¨HYL¨Xr ¬Ð\DW—P WDU DY GGKLMDQDQD Ð ² — GDU DQDSUD D\LQ P DG —MDJ—PD YLMD\—QLYHGDQ—W  VD·NDOSDPD\Dr NXP—UR MDQDVD·QLGK—Y DSL NHQD FLG DYLEK—Y\DP—QDr VLGGKD LYD VDUYDG— PH GDG—WL GDUÐDQDP DSL F¶ —V—Y LYD Q¶ —\DP DN—²¢DSDULW\—JDQL¨¤KXUDK¬GD\Dr D\DP HY¶ —VPDGYLUDKDN—WDUDr .Q FRQFOXVLRQ ZH PD\ FRQVLGHU D VWULNLQJ SDVVDJH IURP D PXFK OHVVHU SRHW %K̨D²D ZKR FRPSOHWHG WKH SURVH SRHP . WKLQN XQGHQLDEOH KHUH DW OHDVW WKDW WKH NLVV LV PHWRQ\PLF IRU VH[XDO FRQJUHVV IRU WKH OLsJD LQ WKH \RQL .—GDPEDU¯ HG 3HWHUVRQ S  .' 60.W LV .QGHHG ZKDW FRPHV RXW WKURXJK WKLV VXPPDU\ UHDGLQJ RI WKH NLVV LV WKDW IRU .7+ :LVKLQJ QLJKW DQG GD\ WR HQMR\ WKH WDVWH RI KLV EHORYHG¶V PRXWK WKH WDVWH WKDW LQFUHDVHG KLV WKLUVW — LQIRUPHG KLP ZKHQ 9LMD\ RI WKH SUHVHQFH RI SHRSOH ZDQWLQJ WR VHH KLP KH PDGH KLPVHOI LQYLVLEOH WR WKHP 7KLV LV WKH SHQXOWLPDWH YHUVH RI WKH SRHP DQG LW LV QRWHZRUWK\ WKDW VH[XDO SOHDVXUH ILQGV LWV FRQFOXGLQJ H[SUHVVLRQ LQ HQMR\LQJ WKH WDVWH RI 3—UYDW¯¶V PR XWK .

—OLG—VD GRHV PHQWLRQ QLG KXYDQD RQFH .XP—UDVDŠEKDYD 7KH PRXWK EHFRPHV WKH FHQWUDO SRLQW RI ORYHPDNLQJ WKDW LV WR VD\ WKH ZRPDQ¶V PRXWK 7KH ORZHU OLS LV D IUXLW ZKLFK LV ELWWHQ ZKLFK EOHHGV 7KH PRXWK LV D ORWXV LQ ZKLFK WKH ORYHU DV EHH HQWHUV &RQYHQWLRQ DQG WDVWH VK\ DZD\ IURP WKH GLUHFW PHQWLRQ RI QLGKX YDQD WKRXJK %K̨D²D UDWKHU FUXGHO\ UHIHUV WR LW .7+ 63(&.1* .$/ 5()(5(1&( 72« . $QG LQ DOO WKHVH ORYHPDNLQJV WKHUH DUH HPEUDFHV ZLWKRXW ZLWKRXW SDLQLQJ RQH¶V EUHDVWV WKHUH DUH WKH SOHDVXUHV RI QDLO VFUDWFKHV DQG WHHWK ELWHV ZLWKRXW WKH HPEDUDVVPHQW WKDW FRPHV ODWHU ZKHQ WKH ZRXQGV DUH YLVLEOH WKHUH LV WKH JUHDW IHVWLYDO RI SXOOLQJ KDLU ZLWKRXW RQH¶V KDLUGR EHLQJ GLVDUUDQJHG WKHUH¶V FRSXODWLRQ ZLWKRXW ZRUGV DQG WKH VZHHW GDOOLDQFH RI ELWLQJ WKH ORZHU OLS WDNHV SODFH ZLWKRXW EULQJLQJ ZLWK LW WKH HPEDUUDVVPHQW RI RQH¶V HOGHUV QRWLFLQJ WKH ZRXQGV 7KH SRLQW ..–9<$ :.1 . ZRXOG OLNH WR PDNH DERXW WKLV VWULNLQJ SDVVDJH RQ WKH SRZHU RI WKH LPDJLQDWLRQ LV WKH ZD\ WKDW WKH FXOPLQDWLQJ SODFH LQ WKLV DFFRXQW RI ORYH PDNLQJ LV UHVHUYHG QRW IRU QLGKXYDQD EXW IRU ELWLQJ WKH ORZHU OLS 7KLV ILWV LQ ZLWK ZKDW ZH IRXQG LQ WKH .66.

—GDPEDU¯ HG 3HWHUVRQ S YU . EXW RQO\ DV ÏLYD EHLQJ 3—UYDW¯¶V WHDFKHU LQ WKDW UHVSHFW 'LUHFW REVHUYDWLRQ VR WR VSHDN LV RI WHHWK RQ OLS 7KH SODFH ZLWKLQ N—Y\D WKDW LV DOORFDWHG LW ZRXOG VHHP WR ELWLQJ WKH ORZHU OLS DQG ZKDW LV SUHWW\ PXFK WKH VDPH WKLQJ NLVVLQJ LV GLVSURSRUWLRQDWH WR WKH XVXDO KXPDQ FRQGLWLRQ VXUDWH¨X F—N¬WDVWDQDY\DYDGK—QDGXr NK—Q\ —OL³JDQ—Q\ DMDQLWDYUD²DGDUÐDQD ¯¢—QL QDNKDGDQWDN¨DWDVXNK—Q\ DQ—NXOLWDNHÐDS—Зr NXFDJUDKDPDKRWVDY—r ÐDEGDYLK¯ Q—QL QLGKXYDQ—Q\ DQXWS—GLWDJXUXMDQDYLEK—YLWDN¨DWDYDLODN¨\—²\ DGKDUDNKD²¢DQDYLODVL W—QL .