You are on page 1of 19

DANH SÁCH BẢN VẼ KẾT CẤU

SỐ HIỆU
Bìa
KC00 BÌA KẾT CẤU

TÊN BẢN VẼ

Kết cấu
KC01
KC02
KC03

DANH SÁCH BẢN VẼ. MÔ HÌNH KẾT CẤU TỔNG THỂ
CẤU TẠO BÊ TÔNG CỐT THÉP
GHI CHÚ CHUNG, CHI TIẾT ĐÀI CỌC
MÔ HÌNH MÓNG, ĐÀ KIỀNG, DẦM SÀN TẦNG 2, TẦNG 3,
KC04
TẦNG 4
MÔ HÌNH DẦM SÀN TẦNG 5, DẦM SÀN MÁI. MÔ HÌNH
KC05
KHUNG KẾT CẤU
MẶT BẰNG ĐỊNH VỊ CỌC. MB MÓNG, ĐÀ KIỀNG. MC
KC06
CỘT. BẢNG CHI TIẾT CỘT
MẶT BẰNG DẦM SÀN TẦNG 2, TẦNG 3, TẦNG 4, TẦNG 5,
KC07
MÁI
MẶT BẰNG THÉP SÀN TẦNG 2, TẦNG 3, TẦNG 4, TẦNG
KC07.1
5, MÁI
KC08 CHI TIẾT CỌC
KC09 CHI TIẾT MÓNG, GIẰNG MÓNG
CHI TIẾT DẦM DL01, DL02, DL03, DL04, DL05, DL06,
KC10
DL06A
KC11 CHI TIẾT DẦM DL07, DL08, DL09, DL11, DL12
CHI TIẾT DẦM DL10, Dm01, Dm02, Dm03, Dm04, Dm05.
KC12
CONSOL CS01, CS02
KC13 CHI TIẾT DẦM Dm06, Dm07
KC14 CHI TIẾT MẶT CẮT SÀN TẦNG 2, TẦNG 3, TẦNG 4
KC15 CHI TIẾT MẶT CẮT SÀN TẦNG 5, SÀN MÁI
KC16 MÔ HÌNH, MẶT BẰNG, MẶT CẮT CẦU THANG
KC17 CHI TIẾT MẶT CẮT CẦU THANG
TK01 BẢNG THỐNG KÊ
Tổng số bản vẽ: 20

MÔ HÌNH KẾT CẤU TỔNG THỂ
1 TL:

TRUNG TÂM ĐỒ HỌA XÂY DỰNG TNX

MÔ HÌNH KẾT CẤU TỔNG THỂ 01
2 TL:

http://bimxaydung.com/

.NOÁI THEÙP Gối kê thép mũ Ø10a1000 1000 COÁT THEÙP h 400 L2/4 >=B&30Þ 1000 CỘT Ø6a500 100 53 148 200 Ø6a500 L4 400 TƯỜNG 100 400 400 TƯỜNG 200 L3/4 BỐ TRÍ THÉP MŨ TRONG SÀN Gối kê thép mũ Ø10a1000 GIA CƯỜNG THÉP CHO LỖ TRÒN 100 Ø6a500 L3/4 >=D&30Þ 250<D<500 500. (Thép điển hình) [..com/ . >=W&30Þ >=W&30Þ 250<W>500 Hd α b Þ.]5Ø6a50 >=D&30Þ Cột cấy Hd [....a100 >=35Þ >=35Þ α b tgα<1/6 Hd >=35Þ 30Ø Hd Hd α=0 b Þ. DẦM CHÍNH TD COÁT THEÙP KHOÂNG ÑÖÔÏC NHOÛ HÔN TOÅNG DIEÄN TÍCH COÁT THEÙP BÒ CAÉT THEO MOÃI PHÖÔNG.a100 b THÉP ĐAI TRONG DẦM CHỊU XOẮN L2 CHI TIẾT CẤU TẠO DẦM THAY ĐỔI TIẾT DIỆN L2/4 Bdc Hc CHI TIẾT LIÊN KẾT DẦM VỚI CỘT L1 L3 h d d 35Þ SAØN b Hc THEÙP DAÀM PHUÏ Hs Coát doïc chòu xoaén Coát ñai chòu xoaén Hdc Hd Hc Hd =>35Ø Hd Hc 1000 Ø6a500 1000 Gối kê bằng bê tông CHI TIẾT GỐI ĐỠ THÉP MŨ SÀN CHIEÀU DAØI ÑOAÏN NEO THEÙP NHOÛ NHAÁT (La) CHIEÀU DAØI NOÁI CHOÀNG NHOÛ COÁT NHAÁT TRONG VUØNG BT THEÙP CHÒU KEÙO (Le) CHIEÀU DAØI ÑOAÏN NEO THEÙP NHOÛ NHAÁT (La) C. 45.....CẤU TẠO BÊ TÔNG CỐT THÉP THEÙP UOÁN CUÛA DAÀM CHÍNH THEÙP SAØN 30Ø Hdp DAÀM PHUÏ DAÀM CHÍNH tgα>1/6 a a CHI TIẾT LIÊN KẾT THÉP CỘT TẠI NHỮNG VỊ TRÍ THAY ĐỔI TIẾT DIỆN (Thép điển hình) 0° 45...0 [. DẦM PHỤ.]5Ø6a50 CHI TIẾT GIA CƯỜNG THÉP TẠI VỊ TRÍ DẦM GIAO NHAU CHI TIẾT GIA CƯỜNG THÉP TẠI VỊ TRÍ CỘT CẤY TRÊN DẦM 200 TƯỜNG 200 400 b Ø6a500 b 405 100 TƯỜNG 100 TƯỜNG 400 b 400 QUY ĐỊNH ĐẶT THÉP Ở CỘT LIÊN KẾT VỚI TƯỜNG GẠCH ĐÁ TRUNG TÂM ĐỒ HỌA XÂY DỰNG TNX L5 Lưới thép mũ 150 150 75 75 BAÛNG THAM KHAÛO CHIEÀU DAØI NEO ....]5Ø6a50 L4/4 TD COÁT THEÙP KHOÂNG ÑÖÔÏC NHOÛ HÔN TOÅNG DIEÄN TÍCH COÁT THEÙP BÒ CAÉT THEO MOÃI PHÖÔNG.]5Ø6a50 0° [...DAØI NOÁI CHOÀNG NHOÛ NHAÁT TRONG VUØNG BT CHÒU KEÙO (Le) Þ6 250 300 Þ18 650 750 Þ8 350 400 Þ20 700 800 Þ10 350 400 Þ22 750 900 Þ12 450 500 Þ25 850 1000 Þ14 500 550 Þ28 1000 1150 Þ16 550 650 Þ30 1050 1200 http://bimxaydung.a100 >=30Þ Þ. Hd 50 L4/4 GIA CƯỜNG THÉP CHO LỖ VUÔNG Hc 50 VỊ TRÍ TƯỜNG XÂY TRỰC TIẾP TRÊN SÀN (CHẠY DỌC DƯỚI TƯỜNG VÀ NEO VÀO DẦM) L3/4 a 300 L4/4 a 300 >=D&30Þ >=D&30Þ 250<D<500 a Thép tăng cường xen kẽ SAØN L2/4 L1 > L5 > L2 > L3 > L4 L3/4 α L2/4 L4/4 α TÖÔØNG 250<B<500 α α Thép theo thiết kế 2Þ16 (2Þ14) >=B&30Þ Hd tgα>1/6 >=35Þ >=35Þ tgα<1/6 ĐẶT THÉP TẠI CHỖ GIAO NHAU GIỮA SÀN.a100 b Þ.

. .TRONG QUAÙ TRÌNH EÙP COÏC.000 LAÁY THEO CAO TRÌNH TREÂN BAÛN VEÕ KIEÁN TRUÙC.. KHOÂNG ÑÖÔÏC NOÁI VÖÔÏT QUAÙ 50% TIEÁT DIEÄN TOAØN BOÄ COÁT THEÙP CHÒU LÖÏC . .CAÙC PHÖÔNG PHAÙP SAN NEÀN KHAÙC COÙ THEÅ ÑÖÔÏC SÖÛ DUÏNG NEÁU CAÀN THIEÁT.. SOÛI.CAÙC ÑÔN VÒ GHI TREÂN BAÛN VEÕ LAØ mm.TAÁT CAÛ MUÕI COÏC ÑÖÔÏC EÙP SAÂU ÑEÁN LÔÙP ÑAÁT DÖÏ KIEÁN 23m SO VÔÙI COÁT TÖÏ NHIEÂN.. Pmax = 900kN. . .COÏC SÖÛ DUÏNG COÙ DIEÄN TÍCH 250x250mm. Rsw = 1750 daN/cm2 + THEÙP AII (Þ>=10): Rs = Rsc = 2800 daN/cm2.KHOÂNG ÑÖÔÏC ÑO KÍCH THÖÔÙC TREÂN BAÛN VEÕ KHI THI COÂNG.) PHAÛI BAÙO NGAY CHO ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ ÑEÅ CUØNG PHOÁI HÔÏP XÖÛ LYÙ. . NEÁU PHAÙT HIEÄN COÏC NGHIEÂNG QUAÙ QUY ÑÒNH CAÀN PHAÛI DÖØNG EÙP VAØ CAÂN CHÆNH LAÏI.BEÂ TOÂNG LOÙT ÑAÙ 40x60 CAÁP ÑOÄ BEÀN B7.BEÀ MAËT LIEÂN KEÁT VÔÙI BEÂTOÂNG CUÕ PHAÛI ÑÖÔÏC RÖÛA RAÏCH VAØ QUEÙT SIKA-LATEX TRÖÔÙC KHI ÑUÙC BEÂ TOÂNG MÔÙI KEÁT NOÁI. . SÖÏ COÁ. .CAÀN ÑOÁI CHIEÁU KIEÅM TRA CAÙC SOÁ LIEÄU ÔÛ BAÛN VEÕ KIEÁN TRUÙC LIEÂN QUAN.MOÃI LÔÙP ÑAÁT ÑAÉP PHAÛI ÑÖÔÏC ÑAÀM CHAËT BAÈNG TAY HOAËC BAÈNG MAÙY MOÙC THÍCH HÔÏP ÑEÁN 95% DUNG TROÏNG KHOÂ LÔÙN NHAÁT ÔÛ ÑOÄ AÅM TOÁI ÖU (K=0. .COÂNG SUAÁT THIEÁT BÒ EÙP COÏC KHOÂNG NHOÛ HÔN 2 LAÀN LÖÏC EÙP DO THIEÁT KEÁ QUY ÑÒNH.ÑOÁI TROÏNG ÑÖÔÏC BOÁ TRÍ ÑOÁI XÖÙNG VAØ COÙ TOÅNG TROÏNG LÖÔÏNG BAÈNG 1. .THI COÂNG VAØ NGHIEÄM THU COÏC THEO TCXDVN 9394-2012. COÏC PHAÛI ÑAÏT 100% CÖÔØNG ÑOÄ VAÄT LIEÄU THEO THIEÁT KEÁ. . . Rsw = 2250 daN/cm2 .KHI THI COÂNG MOÙNG CAÀN KEÁT HÔÏP CAÙC BAÛN VEÕ KYÕ THUAÄT KHAÙC (ÑIEÄN.) ÑEÅ LAÉP ÑAËT CAÙC ÑÖÔØNG OÁNG KYÕ THUAÄT .PHAÛI DUØNG TÖÔØNG CHAÉN ÑEÅ OÅN ÑÒNH MAÙI DOÁC HOÁ ÑAØO NEÁU COÙ NGUY CÔ SAÏT LÔÛ.CHIEÀU DAØI COÏC COÙ THEÅ THAY ÑOÅI TUØY THEO KEÁT QUAÛ THÖÛ TAÛI COÏC. COÄT.. 150 GHI CHUÙ CHUNG: BEÂ TOÂNG LOÙT ÑAÙ 40X60 MAÙC 100 COÏC 250X250 100 Bñ 100 MẶT CẮT NGANG CỌC 3 TL: 1 : 20 http://bimxaydung.COÏC SÖÛ DUÏNG BEÂ TOÂNG ÑAÙ 10X20 CAÁP ÑOÄ BEÀN B20 (MAÙC 250) COÙ Rb = 115 daN/cm2.ÑOAÏN THEÙP NOÁI ÑÖÔÏC GIÖÕ CHAËT BAÈNG CAÙCH NEO BUOÄC HAY HAØN ÑIEÅM.5% .2 LAÀN TAÛI TROÏNG EÙP THIEÁT KEÁ.BEÀ DAØY LÔÙP BEÂ TOÂNG BAÛO VEÄ NEÁU KHOÂNG ÑÖÔC CHÆ ÑÒNH ROÕ SEÕ NHÖ SAU: + 10mm ÑEÁN 15mm CHO SAØN BTCT DAØY <=100mm + 20mm CHO SAØN BTCT > 100mm VAØ DAÀM BTCT COÙ CHIEÀU CAO DAÀM < 250mm + 25mm DAÀM BTCT COÙ CHIEÀU CAO DAÀM >= 250mm VAØ CHO COÄT BTCT + 30mm CHO ÑAØ KIEÀNG.). Rbt = 10 daN/cm² DUØNG CHO MOÙNG.KHI THI COÂNG MOÙNG CAÀN KEÁT HÔÏP CAÙC BAÛN VEÕ KEÁT CAÁU KHAÙC ÑEÅ ÑAËT COÁT THEÙP CHO COÄT 3/ THEÙP CHÒU LÖÏC: . NÖÔÙC. PHAÛI BAÙO CHO BEÂN THIEÁT KEÁ ÑEÁN KIEÅM TRA TAÏI HIEÄN TRÖÔØNG TRÖÔÙC KHI THI COÂNG LÔÙP BEÂTOÂNG LOÙT. . . NÖÔÙC. ÑUÏC BOÛ PHAÀN BEÂ TOÂNG DÖ ÑAÀU COÏC Hñ GHI CHUÙ COÏC: ÑAØI MOÙNG NEO THEÙP VAØO ÑAØI MOÙNG 100 1/ COÂNG TAÙC ÑAØO ÑAÁT VAØ SAN NEÀN: . . .CAO TRÌNH ±0. TRONG TRÖÔØNG HÔÏP COÙ SAI LEÄCH BAÙO THIEÁT KEÁ ÑEÅ COÙ GIAÛI PHAÙP ÑIEÀU CHÆNH THÍCH HÔÏP .CHIEÀU DAØI NEO BUOÄC THEÙP VUØNG CHÒU NEÙN >=30d (d: LAØ ÑÖÔØNG KÍNH COÁT THEÙP LÔÙN NHAÁT) . DAÀM. TREÂN TÖØNG CHIEÀU DAØI COÏC CHO TÔÙI KHI ÑAÏT TAÛI TROÏNG QUY ÑÒNH. TRÖÔÙC KHI THI COÂNG PHAÀN KEÁT CAÁU.COÁT THEÙP SÖÛ DUÏNG COÙ CÖÔØNG ÑOÄ NHÖ SAU: + THEÙP AI (Þ<10):Rs = Rsc = 2250 daN/cm2. . ÑAÁT TÖÏ NHIEÂN HOAËC HOÃN HÔÏP CUÛA NHÖÕNG THAØNH PHAÀN ÑOÙ.THEÙP CHÒU LÖÏC PHAÛI ÑÖÔÏC GIÖÕ SAÏCH.CAÀN PHAÛI ÑOÁI CHIEÁU GIÖÕA BAÛNG THOÁNG KEÂ THEÙP VAØ THÖÏC TEÁ TRÖÔÙC KHI CAÉT THEÙP HAØNG LOAÏT. ÑAÙY HOÁ MOÙNG PHAÛI ÑÖÔÏC ÑAÀM CHAËT. . Rbt = 5 daN/cm².TRONG KHI ÑAØO ÑAÁT CAÀN COÙ BIEÄN PHAÙP CHOÁNG SAÏT LÔÛ.000 MAËT ÑAÁT TÖÏ NHIEÂN H .CAÙC THANH THEÙP PHAÛI CAÉT NOÁI NEÂN ÑÖÔÏC BOÁ TRÍ XEN KEÕ. 4/ MOÄT SOÁ QUY ÑÒNH KHAÙC: . CAÙC KÍCH THÖÔÙC PHAÛI ÑÖÔÏC KIEÅM TRA NGOAØI COÂNG TRÖÔØNG.KIEÅM TRA THÖÏC TEÁ TREÂN HIEÄN TRÖÔØNG SÖÙC CHÒU TAÛI COÏC NHOÛ HÔN 300kN THÌ BAÙO THIEÁT KEÁ XÖÛ LYÙ. Rbt = 10 daN/cm2. . KHOÂNG ÑÖÔÏC ÑEÅ RÆ SEÙT.KHI THI COÂNG ÑAØI COÏC CAÀN KEÁT HÔÏP VÔÙI CAÙC BAÛN VEÕ KEÁT CAÁU KHAÙC ÑEÅ ÑAËT COÁT THEÙP CHO COÄT. .CHIEÀU DAØI NEO BUOÄC THEÙP VUØNG CHÒU KEÙO >=30d (d: LAØ ÑÖÔØNG KÍNH COÁT THEÙP LÔÙN NHAÁT) . . . PHAÛI ÑAÛM BAÛO CHO COÏC KHOÂNG ÑÖÔÏC NGHIEÂNG QUÙA ±1% SO VÔÙI TRUÏC COÏC.KIEÅM TRA KÍCH THÖÔÙC HÌNH HOÏC CUÛA COÏC + TIEÁT DIEÄN CUÛA COÏC COÙ SAI SOÁ KHOÂNG QUAÙ ±2% + CHIEÀU DAØI COÙ SAI SOÁ KHOÂNG QUAÙ ± 1% + ÑOÄ CONG THAÂN COÏC KHOÂNG QUAÙ 0. TRUNG TÂM ĐỒ HỌA XÂY DỰNG TNX COÁT HOAØN THIEÄN TREÄT ±0.CHIEÀU DAØI NOÁI THEÙP TOÁI THIEÅU TUAÂN THEO QUY ÑÒNH TRONG QUY PHAÏM. CAÙC CAÁU KIEÄN COØN LAÏI DUØNG BEÂ TOÂNG B15 (MAÙC 200) . XEM CHI TIEÁT CUÏ THEÅ ÔÛ BAÛN VEÕ MOÙNG. CHIEÀU DAØI L = 10m. . SAØN. .KHI THI COÂNG ÑAØI COÏC CAÀN KEÁT HÔÏP VÔÙI CAÙC BAÛN VEÕ KYÕ THUAÄT KHAÙC (ÑIEÄN.5 (MAÙC 100) COÙ Rb = 45 daN/cm².com/ .COÁT THEÙP SÖÛ DUÏNG COÙ CÖÔØNG ÑOÄ NHÖ SAU: + THEÙP AI (Þ<10): Rs = Rsc = 2250 daN/cm2. BAÛN VEÕ THI COÂNG CHO VIEÄC GIA COÂNG VAØ LAÉP ÑAËT COÁT THEÙP PHAÛI ÑÖÔÏC CHUAÅN BÒ VAØ THOÂNG QUA BOÄ PHAÄN KYÕ SÖ. 2/ COÂNG TAÙC BEÂ TOÂNG: . .CHÆ THI COÂNG COÏC ÑAÏI TRAØ SAU KHI COÙ SÖÏ CHAÁP THUAÄN CUÛA KYÕ SÖ GIAÙM SAÙT. THOAÙT NÖÔÙC. KHOÂ RAÙO TRÖÔÙC KHI ÑOÅ BEÂ TOÂNG LOÙT .KHI ÑAØO ÑAÁT ÑEÁN CAO TRÌNH ÑAÙY HOÁ MOÙNG.BEÂ TOÂNG ÑAÙ 10x20 CAÁP ÑOÄ BEÀN B20 (MAÙC 250) COÙ Rb = 110 daN/cm². DÍNH DAÀU MÔÕ HOAËC PHAÛI ÑÖÔÏC XÖÛ LYÙ SAÏCH TRÖÔÙC KHI LAÉP ÑAËT. NHÖNG PHAÛI ÑAÛM BAÛO KHOÂNG LAÃN CAÙC VAÄT CHAÁT HÖÕU CÔ. ÑIEÀU CHÆNH THIEÁT KEÁ KÒP THÔØI KHI XEÙT THAÁY CAÀN THIEÁT.ÑAÁT ÑAÉP BAO GOÀM CAÙT.EÙP COÏC: ..SÖÙC CHÒU TAÛI CUÛA COÏC: Ptk = 300kN.95) .TRONG QUAÙ TRÌNH EÙP COÏC PHAÛI GHI NHAÄT KYÙ EÙP COÏC CHO TÖØNG VÒ TRÍ COÏC. UÙNG NÖÔÙC TRONG HOÁ MOÙNG.TRÖÔÙC KHI ÑAËT THEÙP. Rsw = 1750 daN/cm2 + THEÙP AII (Þ>=10): Rs = Rsc = 2800 daN/cm2.NEÀN MOÙNG ÑÖÔÏC SAN PHAÚNG VAØ CHUAÅN BÒ THEO YEÂU CAÀU CUÛA THIEÁT KEÁ VÔÙI LÔÙP BEÂ TOÂNG LOÙT DAØY TOÁI THIEÅU 50mm (NEÁU KHOÂNG ÑÖÔÏC GHI CHUÙ TRONG BAÛN VEÕ).TAÏI VÒ TRÍ NHÖÕNG DAÀM GIAO NHAU PHAÛI TAÊNG CÖÔØNG THEÙP DAI 5Þ6a50 HAI BEÂN ..THEÙP CHÒU LÖÏC ÑÖÔÏC ÑAËT CHÍNH XAÙC TRÖÔÙC LUÙC ÑOÅ BEÂ TOÂNG. . GIAÈNG MOÙNG + 50mm CHO MOÙNG NAÈM TREÂN LÔÙP BEÂ TOÂNG LOÙT + 75mm CHO MOÙNG NAÈM TREÂN MAËT ÑAÁT THIEÂN NHIEÂN .CÖÔØNG ÑOÄ TIEÂU CHUAÅN CUÛA ÑAÁT NEÀN DÖÔÙI MUÕI COÏC GIAÛ ÑÒNH Rtc = 400 T/m2. .CAÙC VAÁN ÑEÀ PHAÙT SINH KHAÙC TAÏI COÂNG TRÖÔØNG (ÑIEÀU CHÆNH PHÖÔNG AÙN TK.KHI THI COÂNG EÙP COÏC. Rsw = 2250 daN/cm2 . NEÁU THAÁY KHOÂNG ÑUÙNG PHAÛI BAÙO NGAY CHO THIEÁT KEÁ BIEÁT ÑEÅ KÒP THÔØI CHÆNH SÖÛA. . . Pmin = 600kN.

650 +5.+9.950 +2.950 +9.050 +2.850 MÔ HÌNH DẦM SÀN TẦNG 2 2 TL: MÔ HÌNH DẦM SÀN TẦNG 4 4 TL: +5. ĐÀ KIỀNG 1 TL: TRUNG TÂM ĐỒ HỌA XÂY DỰNG TNX MÔ HÌNH DẦM SÀN TẦNG 3 3 TL: http://bimxaydung.com/ .450 MÔ HÌNH MÓNG.650 +5.050 +8.

250 MÔ HÌNH DẦM SÀN TẦNG 5 1 TL: 3 TRUNG TÂM ĐỒ HỌA XÂY DỰNG TNX MÔ HÌNH KHUNG KẾT CẤU TL: http://bimxaydung.450 +12.450 +12.com/ .MÔ HÌNH DẦM SÀN MÁI 2 TL: +12.250 +12.250 +12.

050~+12.650 03 2Ø16 02 2Ø16 +2.650~+9.650~+9.050 CỘT C02 02 2Ø14 100 200 300 05 3Ø16 03 3Ø20 (SL: 04 CK) 200 L=3636 01 Ø6a150 CỘT C01 CỘT C02 300 200 200 C01 200 200 204 104 148 373 200 1 C04 000200 L= 1 0 0 L=8 2980 C02 04 Ø6a150 -0.450 02 3Ø18 03 3Ø20 300 05 2Ø16 200 L=2902 M02 200 +9.650~+9.com/ .050~+12.TẦNG 3 06 3Ø16 250 L=3636 250 200 204 104 148 600 ĐK03 M01 GM02 000 L= 1 0 0 L=8 2980 GM03 L=4050 M01 ĐK02 ĐK01 04 Ø6a150 02 3Ø18 300 M02 M01 GM03 M03 19 373 M01 GM03 3594 M01A 4 GM0 L=48 4050 M04 1 GM01 GM01 GM03 GM01 01 Ø6a150 200 L=14900 2 05 2Ø16 04 Ø6a150 200 TẦNG 3 .650 22 C 06 3Ø20 02 3Ø18 06 2Ø18 01 2Ø18 07 Ø6a150 03 Ø6a150 07 Ø6a150 02 Ø6a150 300 02 3Ø18 (SL: 04 CK) 200 06 2Ø18 -0.TẦNG 2 C01 200 200 200 200 C01 100 200 600 200 3720 100 2600 600 C02 L=4862 300 A' B +5.650 14300 A +9.200~+2.950 CỘT C03 (SL: 01 CK) 200 01 2Ø18 -0.950~+5.200~+2.GM02 3720 2600 600 L=4862 A' B C D MSHT .650~+9.200~+2.050 02 2Ø16 02 2Ø18 01 Ø6a150 200 +2.MÁI 07 2Ø16 200 13 L=2902 600 600 05 2Ø18 01 Ø6a150 14 500 L=4050 600 600 15 9 200 204 104 148 373 600 L=3636 8 350 450 600 5O0 19 600 16 600 3594 4050 L=48 450 350 76O 00 L=8 2980 7 450 350 450 17 000 L= 1 6 500 600 350 450 127 1 3 600 1 L=14900 5 4 600 2 600 701 2 BT.850 200 TẦNG 4 .050 04 3Ø18 02 2Ø18 01 Ø6a150 03 Ø6a150 01 Ø6a150 300 200 04 3Ø18 200 +5.650 +2.050 TẦNG 2 .450 D 200 C 02 3Ø18 02 3Ø18 250 B +12.850 10 14300 A 250 250 2600 05 2Ø18 250 02 2Ø14 3720 L=4862 01 Ø6a150 200 12 04 Ø6a150 200 600 200 5O0 TẦNG 5 .TẦNG 4 200 MẶT BẰNG ĐỊNH VỊ CỌC 1 TL: 1 : 100 06 3Ø16 +9.450!+12. ĐÀ KIỀNG C03 05 3Ø16 +2.TẦNG 5 5000 07 2Ø16 200 11 200 A' 200 +12.950~+5.950 CỘT C04 (SL: 01 CK) Bảng thống kê cột 4 TL: 1 : 1 200 5000 14300 A 03 2Ø16 200 C01 L=2902 200 +5.450!+12.950~+5.950 CAO ĐỘ L=4050 3594 C02 202 100 L=14900 L=48 4050 250 100 2 200 03 2Ø16 01 Ø6a150 06 3Ø20 300 2 TL: 1 : 100 100 03 2Ø16 5000 MẶT BẰNG MÓNG.950 19 100 200 03 Ø6a150 -0.4M D MẶT BẰNG ĐỊNH VỊ CỘT 3 TL: 1 : 100 TRUNG TÂM ĐỒ HỌA XÂY DỰNG TNX http://bimxaydung.200~+2.450 +5.050~+12.950~+5.T5 TL: 1 : 25_SL:1CK_L=3.

610 1 Dm03 200x300 Dm01 200x300 00 00x3 82 Dm0 2 CS0 S80 Dm06 14300 A TRUNG TÂM ĐỒ HỌA XÂY DỰNG TNX DL12 200x300 S100 3720 A' Dm04 Dm07 200x300 2 A Thông tầng D 200x300 C 200x300 B MẶT BẰNG DẦM SÀN TẦNG 3 2 TL: 1 : 100 S100 14300 Dm01 A' 200x400 +12.com/ .950 DL10 0 224 6 DL0 x30 200 4050 Thông tầng DL02 DL01 200x300 DL10 Thông tầng DL09 200x300 200x400 DL09 2 A' B C D http://bimxaydung.250 3594 4050 4050 1 DL08 200x300 DL02 DL05 200x300 200x300 200x300 373 200x300 3720 Thông tầng DL04 DL03 200x400 S100 200x300 1400 C DL09 200x300 DL05 DL01 958 200x300 200x300 DL04 204 148 104 373 600 709 DL11 DL12 BT 0 1313 DL08 S100 DL09 2 x30 200 6A DL0 7 DL0 600 S100 Cầu thang +5.850 200x300 2600 5000 2600 5000 1000 D Dm05 MẶT BẰNG DẦM SÀN TẦNG 5 4 TL: 1 : 100 2300 Dm12 Dm12 Dm12 Dm12 Dm12 Dm09 200x300 1800 200x300 2620 2980 +15.850 0 1 Cầu thang 200x300 6A DL0 0 S100 200x400 DL09 2 x30 200 +2.650 DL03 200x300 3594 0 1 +5.250 DL05 204 148 104 600 Cầu thang DL10 DL11200x300 DL01 1299 S100 1 DL08 CS0 1400 DL10 14300 A D 200x400 DL01 S100 +12.450 DL09 200x400 6A DL0 4050 200x300 DL01 200x300 3600 MẶT BẰNG DẦM SÀN TẦNG 4 3 TL: 1 : 100 DL02 B DL02 DL09 DL08 14300 MẶT BẰNG DẦM SÀN TẦNG 2 1 TL: 1 : 100 2 200x300 5000 200x400 A' DL05 200x300 DL04 DL02 DL01 DL08 7 DL0 200 DL12 200x300 DL11 14300 A S100 DL03 204 148 104 DL05 3600 1 DL03 200x400 200x400 200x300 3594 4050 DL02 DL01 DL05 4050 200x300 DL04 200x300 DL03 200x400 DL04 DL08 +9.950 DL10 +9.850 Dm09 C 200 Dm05 1750 2 Dm06 CS0 200x300 Dm12 Dm04 750 700 B Dm07 200x300 1200 Dm10 Dm03 204 148 104 373 0 155 600 Dm02 2 CS0 100x300 200x300 3594 5 123 4050 700 +15.250 200x300 2295 +12.3720 2600 3720 2600 373 1400 600 5000 1313 600 709 958 2980 200x300 3720 2600 3720 2600 C D A A' B 2980 2600 3720 2600 3600 5000 1313 600 709 +12.050 S100 0 219 DL08 7 DL0 200x300 DL09 200x300 +8.650 DL10 200x400 6A DL0 x30 200 S100 DL10 DL02 +5.450 200x300 958 2980 200x300 2600 3720 2600 1313 600 887 DL05 4050 200x300 Thông tầng DL04 200x300 4050 DL05 200x300 DL04 200x300 Thông tầng +12.050 200x300 200x300 200x300 200x400 DL04 2980 200x300 S100 DL03 600 958 DL12 Cầu thang DL10 DL03 709 DL02 DL01 1313 200x300 S100 DL03 200x300 3594 204 148 104 373 600 DL11 S100 +2.450 200x300 DL08 3600 1400 5000 780 1200 S80 200x300 1100 3720 MẶT BẰNG DẦM SÀN MÁI 5 TL: 1 : 100 400 200300200300200300200300200 +15.

com/ .2600 3720 2600 3600 1400 600 5000 1313 600 709 958 2980 B C D A 2600 3720 2600 1313 600 709 958 2980 3600 2600 C 111 Ø8a200 3 3600 1400 5000 2620 1100 5 5 A' B 1313 600 - Ø8a150 48 Ø6a180 16 Ø8a150 49 Ø6a180 25 Ø6a200 33 51 Ø8a200 887 780 2620 2980 1100 3720 7 1700 - 6 7 3300 6 - 4 40 Ø6a200 2600 5000 2600 5000 14300 C MẶT BẰNG BỐ TRÍ THÉP SÀN TẦNG 5 3 TL: 1 : 100 TRUNG TÂM ĐỒ HỌA XÂY DỰNG TNX D 54 2Ø6 53 Ø6a150 600 2600 4 3594 4050 1 1910 14300 A 5000 B - 204 148 104 3720 Ø10a150 115 Ø10a150 121 3720 44 Ø8a200 101 Ø8a150 2600 2 1070 - 373 Ø10a150 122 30 Ø8a180 3 Ø10a150 122 92 Ø10a150 4050 2 1 600 2 Thông tầng Cầu thang 1400 106 Ø8a170 600 1400 MẶT BẰNG BỐ TRÍ THÉP SÀN TẦNG 3. TẪNG 4 2 TL: 1 : 100 Ø10a150 114 85 Ø8a180 Ø8a180 29 204 148 104 373 Ø8a180 11 Ø10a150 122 3600 0 155 1 2600 Ø10a150 115 Ø8a200 39 1 1299 3594 Ø10a150 68 Thông tầng Ø10a150 69 3720 A' 5 123 4050 2295 2 3720 Ø10a150 114 2980 BT 5 14300 MẶT BẰNG BỐ TRÍ THÉP SÀN TẦNG 2 1 TL: 1 : 100 600 5 Ø8a180 99 2300 A' Ø10a150 Ø8a180 02 109 Ø8a180 109 Ø10a150 03 15 Ø8a200 4050 Ø10a150 70 88 14300 A Ø10a150 69 Ø8a180 110 4 1750 2980 3720 54 Ø10a180 Cầu thang Ø10a150 02 Thông tầng 958 4 Ø6a200 24 600 709 1 2 Ø10a150 69 Ø8a180 88 Ø8a180 Ø10a150 62 1400 Ø8a200 52 1313 3600 Ø8a150 50 600 2600 Ø10a150 69 Ø10a150 01 204 148 104 1 3 3720 2 - Ø10a150 01 Ø10a150 02 Ø8a180 32 23 21 373 1 Ø10a150 Ø8a180 61 43 Ø8a180 43 Ø10a150 62 2980 Ø8a200 33 Ø10a150 01 Ø8a180 45 3594 4050 Ø10a150 61 Ø10a150 61 Ø8a180 600 - Ø10a150 01 2 1400 3594 3600 204 148 104 2600 4050 3720 373 1 2980 09 Ø8a120 4050 600 D A A' B C D MẶT BẰNG BỐ TRÍ THÉP SÀN MÁI 4 TL: 1 : 100 http://bimxaydung.

SL: 24 COÏC 23 R=50 4∅16 5 4∅16 1 1 3 6 150 1∅20 4∅16 4 Theùp baûn 220x150x10 4 Theùp baûn 190x260x10 hh = 10mm 230 7 250 250 ∅6a50 ∅6 4 a200 250 250 ∅6 4 a100 20 5 190 3X50 20 ∅6a50 0 10 230 20 3X50 20 190 250 250 50 50 300 LÖÔÙI THEÙP ÑAÀU COÏC TL 1/10 TRUNG TÂM ĐỒ HỌA XÂY DỰNG TNX MAËT CAÉT 1-1 TL 1/10 MAËT CAÉT 2-2 TL 1/10 230 4∅18 300 CHI TIEÁT MOÙC CAÅU TL 1/10 MAËT CAÉT 2-2 TL 1/10 CAÁU TAÏO THEÙP ÑAÀU COÏC TL 1/10 http://bimxaydung.com/ . SL: 12 COÏC 150 50 50 50 50 50 10∅6 4 a100 1 4∅16 4 1 ∅6 a200 2 1∅20 4 10∅6 a100 4 50 50 50 150 50 50 10∅6 a50 50 10∅6 4 a50 THEÙP XOAÉN ÑAÀU COÏC φ8 200 1600 230 MUÕI COÏC 1φ22 5 LÖÔÙI THEÙP 6a50 1 5 4600 1000 700 5 5 LÖÔÙI THEÙP 6a50 CHI TIEÁT ÑAÀU COÏC TL1/10 700 1000 8000 CHI TIEÁT COÏC ÑOAÏN 2 (250x250) TL: 1/20 Theùp baûn 270x150x10 COÏC DAØI 8 M.1600 1600 1∅22 1 10∅6 4 a50 4 10∅6 a100 1∅20 2 1 4∅16 4 ∅6 a200 2 1∅20 4 10∅6 a100 4 50 50 50 150 50 50 10∅6 a50 230 250 100 100 50 3 5 500 50 200 4600 1000 5 LÖÔÙI THEÙP 6a50 1000 200 1 700 8000 CHI TIEÁT COÏC ÑOAÏN 1 (250x250) TL: 1/20 COÏC DAØI 8 M.

mc1 350 350 10 GM03 100 950 100 350 200 200 350 300 450 03 2Ø16 01 Ø6a170 03 2Ø16 600 100 950 09 Ø6a150 07 2x3Ø18 1500 -0.MB Tầng 1 +0.200 02 3Ø16 3 300 11 100 600 03 2Ø16 200 TL: 1 : 25_SL:1CK 500 1400 03 2Ø16 01 Ø6a170 03 2Ø16 03 2Ø16 GM01 300 300 03 2Ø16 01 Ø6a170 03 2Ø16 100 02 2Ø16 400 02 2Ø16 5 400 -0.000 00.000 TNX_Bê tông lót đá 40x60 M100 Cọc 250x250 6 100 275 100 525 100 800 800 100 ĐK03 527 01.000 00.MB Móng -1.MB Móng -1.mc 2 350 TNX_Bê tông lót đá 40x60 M100 Cọc 250x250 600 300 100 -1.MB Móng -1.MB Sân -0.MB Sân -0.200 29 800 150 300 4 100 MÓNG M01 -0.000 00.MB Tầng 1 +0.000 00.300 Cọc 250x250 450 350 350 100 4 350 M02.200 400 03 Ø12a150 02 Ø6a150 01 2x2Ø18 08 4Ø10 162 112 250 600 300 200 900 02 3Ø16 03 3Ø16 ĐK01 7 363 100 03 2Ø16 200 521 9 02 Ø6a150 275 TL: 1 : 25_SL:2CK TL: 1 : 25_SL:1CK 300 300 01 Ø6a170 100 MÓNG M02 GM02 -0.200 200 200 04 Ø12a150 07 2x3Ø18 01.200 400 03 Ø12a150 400 08 2x3Ø20 350 300 6 M03.MB Sân -0.MB Tầng 1 +0.MB Tầng 1 +0.MB Móng -1.200 300 05 4Ø10 09 Ø12a150 200 04 Ø12a150 800 06 4Ø10 11 3Ø18 150 05 4Ø10 03 Ø12a150 11 3Ø18 01.000 150 5 07 Ø12a150 06 Ø12a150 02 Ø12a150 TNX_Bê tông lót đá 40x60 M100 02 Ø12a150 350 10 4Ø10 800 01 Ø12a150 400 01 Ø12a150 12 Ø6a150 06 4Ø10 09 Ø6a150 06 Ø12a150 11 2Ø18 11 2Ø18 01.200 08 4Ø10 100 100 100 150 00.000 00.000 TNX_Bê tông lót đá 40x60 M100 100 13 Ø6a150 01.000 00.000 1400 1500 2 500 500 03 Ø12a150 438 350 300 05 Ø12a150 TNX_Bê tông lót đá 40x60 M100 Cọc 250x250 Cọc 250x250 03 Ø12a150 00.com/ .MB Sân -0.200 200 800 600 200 07 Ø6a150 200 TL: 1 : 25 08 2x3Ø20 1 Cọc 250x250 100 M01.200 600 13 Ø6a150 4 TL: 1 : 25_SL:4CK 12 Ø6a150 200 1400 300 2 11 2x3Ø18 200 400 9 750 100 02 2Ø16 TL: 1 : 25_SL:4CK 9 8 600 12 100 M04.MB Tầng 1 +0.mc TL: 1 : 25 http://bimxaydung.mc2 TL: 1 : 25 350 950 900 600 300 100 500 100 11 2x2Ø18 200 13 03 3Ø16 GM04 TL: 1 : 25_SL:1CK TRUNG TÂM ĐỒ HỌA XÂY DỰNG TNX 14 TL: 1 : 25_SL:1CK 100 TL: 1 : 25_SL:1CK 01 2Ø18 06 Ø12a150 05 Ø12a150 200 01 2Ø18 MÓNG M04 350 8 04 Ø12a150 300 01 Ø6a120 01 Ø6a170 01 Ø6a170 100 400 800 100 738 02 2Ø14 300 02 2Ø16 100 6 200 15 03 2Ø16 ĐK02 TL: 1 : 25_SL:1CK 273 16 TL: 1 : 25_SL:1CK 5 MÓNG M03 TL: 1 : 25_SL:1CK 00.MB Móng 600 100 04 Ø12a150 00.mc 8 TL: 1 : 25 TL: 1 : 25 350 550 800 486 150 M04.MB Sân -0.

MB Tầng 2 +3.000 01 Ø6a150 04 2Ø18 6 5 900 06 2Ø16 02 2Ø18 04 2Ø18 200 01 Ø6a120 400 300 1547 01 Ø6a120 50 04 1Ø16 2 800 50 01 Ø6a150 3 03 2Ø18 2 2O0 05 1Ø16 03 2Ø18 3 5O0 2194 2 500 196 3594 DẦM DL01 1 204 8 9 02 2Ø18 8 900 06 2Ø16 03 2Ø18 07 2Ø18 01 Ø6a200 6 03 2Ø18 5 600 200 3743 200 200 - 02.MB Tầng 2 +3.mc1 TL: 1 : 25 DẦM DL06 975 01 Ø6a120 200 DL01.mc2 TL: 1 : 25 200 15 03 2Ø16 DL06A.com/ .mc2 TL: 1 : 25 02 Ø6a120 13 04 2Ø16 DL06.mc1 TL: 1 : 25 02 2Ø16 01 Ø6a200 05 2Ø16 300 04 2Ø16 02 2Ø18 03 2Ø18 05 1Ø16 03 2Ø18 200 02 2Ø18 400 02 Ø6a200 200 400 03 2Ø16 TL: 1 : 25 300 05 1Ø16 1000 50 02 Ø6a120 1977 13 DẦM DL04 400 1000 14 10 300 02.000 01 Ø6a120 4 DẦM DL02 TL: 1 : 25 1000 - 1593 01 Ø6a120 04 1Ø16 2 - 1000 02 2Ø18 06 1Ø16 200 01 Ø6a120 400 300 50 2147 2 1642 01 Ø6a120 600 TL: 1 : 25 900 02.MB Tầng 2 +3.mc1 6 TL: 1 : 25 05 2Ø16 2602 16 03 2Ø16 9 15 700 200 03 2Ø16 05 1Ø16 03 2Ø18 200 01 Ø6a200 05 2Ø18 200 03 2Ø16 3 TL: 1 : 25 50 04 2Ø16 200 01 Ø6a200 02 2Ø18 01 Ø6a120 03 2Ø18 04 2Ø18 200 DL02.mc2 TL: 1 : 25 4427 12 TRUNG TÂM ĐỒ HỌA XÂY DỰNG TNX DẦM DL06A TL: 1 : 25 http://bimxaydung.MB Tầng 2 +3.000 1590 02 2Ø18 01 Ø6a200 04 1Ø16 200 5 196 900 02.000 05 2Ø18 50 4 03 2Ø18 5 200 8 204 05 2Ø18 01 Ø6a200 9 600 04 2Ø18 2242 600 200 8 03 2Ø18 - 05 2Ø16 600 200 01 Ø6a200 - 2393 600 - 200 3993 3846 07 1Ø16 02 2Ø18 04 1Ø16 02 Ø6a120 300 300 01 Ø6a150 13 250 06 1Ø16 600 04 2Ø16 14 600 200 2 4427 03.MB Tầng 3 +5.mc2 8 TL: 1 : 25 DL03.000 2 TL: 1 : 25 300 250 13 DẦM DL03 300 7 2 200 16 100 200 04 2Ø18 03 2Ø16 200 DL06A.mc1 TL: 1 : 25 200 14 03 2Ø16 02 2Ø16 02 Ø6a200 01 Ø6a120 04 2Ø16 04 2Ø16 06 1Ø16 DL06.mc1 400 200 15 04 2Ø18 01 Ø6a120 13 2777 11 01 Ø6a200 03 2Ø18 02 2Ø18 200 04 2Ø18 DL03.MB Tầng 2 +3.mc2 5 TL: 1 : 25 05 2Ø18 03 2Ø18 200 DL02.2O0 2 800 02.700 TL: 1 : 25 2052 16 02 2Ø16 15 1000 01 Ø6a200 04 2Ø16 01 Ø6a120 300 250 15 675 DL01.

950 300 300 01 Ø6a150 +2.950 300 02 2Ø16 TL: 1 : 25 TRUNG TÂM ĐỒ HỌA XÂY DỰNG TNX 10 DẦM DL09 13 DL09.MB Tầng 2 +3.mc2 5 TL: 1 : 25 200 TL: 1 : 25 DẦM DL08 (TIẾP) 700 02 2Ø18 01 10 10 08 02 07 05 Ø6a200 02 2Ø18 DL08.mc1 DL08.01 2Ø18 05 Ø6a200 06 1Ø18 500 1402 6 01 2Ø18 05 Ø6a150 500 300 05 Ø6a150 01 2Ø18 05 Ø6a150 03 1Ø18 300 50 03 1Ø18 300 300 05 Ø6a150 5 900 600 2123 600 300 6 2402 3923 300 02.950 01 Ø6a200 300 12 300 03 2Ø18 2980 15 02 2Ø18 05 1Ø18 02 2Ø18 200 17 03 2Ø16 DL12.mc3 TL: 1 : 25 01 Ø6a120 200 14 03 2Ø18 DL09.000 TL: 1 : 25 300 12 11 4 01 2Ø18 02 2Ø18 04 1Ø18 200 DL08.mc TL: 1 : 25 03 3Ø16 16 +2.mc5 4796 2 02 2Ø18 400 02 2Ø18 01 2Ø18 300 4 1523 400 02.MB Tầng 2 +3.com/ .mc 200 03 2Ø18 06 1Ø18 3720 6700 +2.mc4 TL: 1 : 25 B TL: 1 : 25 02 2Ø16 01 Ø6a150 02 3Ø16 DL11.mc3 TL: 1 : 25 01 2Ø18 01 2Ø18 08 Ø6a200 09 2Ø16 09 1Ø16 11 11 08 11 07 2Ø18 200 DL08.mc1 TL: 1 : 25 200 12 2Ø16 1Ø16 Ø6a120 2Ø16 03 2Ø18 DL09.000 900 300 3 300 300 11 45 291 2545 03 2Ø18 100 200 600 0611Ø18 01 Ø6a200 2120 13 03 2Ø18 14 600 200 100 A A' 200 01 Ø6a150 03 2Ø16 200 DL07.mc6 9 TL: 1 : 25 DL08.mc4 7 TL: 1 : 25 291 1845 01 Ø6a150 2Ø18 1Ø16 2Ø16 Ø6a120 2Ø18 2Ø18 8 300 TL: 1 : 25 13 100 200 1 04 1Ø18 01 Ø6a120 04 1Ø18 200 14 3320 200 100 02 2Ø18 05 1Ø18 11 01 Ø6a120 05 Ø6a150 06 1Ø18 200 DL08.MB Tầng 2 +3.mc2 TL: 1 : 25 300 50 02.000 1200 8 2096 10 1Ø16 10 2Ø16 DẦM DL08 TL: 1 : 25 9 1200 12 2Ø16 08 Ø6a200 01 2Ø18 11 2Ø16 01 2Ø18 300 05 Ø6a150 11 1Ø16 08 Ø6a120 200 400 50 08 Ø6a120 6 300 600 7 3 2702 1 7 300 07 2Ø18 09 1Ø16 800 09 2Ø16 8 2896 07 2Ø18 800 9 400 300 5 200 300 3 4 02 2Ø18 02 2Ø18 200 DL08.mc7 TL: 1 : 25 02 2Ø18 02 2Ø18 04 1Ø18 01 Ø6a150 01 Ø6a150 03 2Ø18 DL09.mc TL: 1 : 25 http://bimxaydung.

mc TL: 1 : 25 +9.850 02 2Ø16 01 Ø6a150 03 2Ø18 04 1Ø16 200 3 TL: 1 : 25 +15.mc TL: 1 : 25 200 19 02 3Ø16 01 Ø6a120 03 2Ø14 Dm12.MB Mái +15.mc TL: 1 : 25 300 01 Ø6a200 300 02 2Ø14 300 03 2Ø14 15 Dm04.mc TL: 1 : 25 +15.mc TL: 1 : 25 200 17 03 2Ø16 Dm10.mc1 Dm04.850 300 03 2Ø16 6 TL: 1 : 25 03 2Ø16 4 02 2Ø16 3743 200 01 Ø6a150 300 7 197 13 4 TL: 1 : 25 02 1Ø14 TL: 1 : 25 4 02 2Ø16 200 DL10.MB Mái +15.mc2 03 2Ø16 05 1Ø16 200 2 DẦM Dm05 02 3Ø16 200 10 TL: 1 : 25 02 2Ø16 03 2Ø16 05 1Ø16 01 Ø6a200 03 2Ø16 200 Dm03.com/ .000 300 3 50 2100 400 1200 300 2 300 200 21 38 2Ø14 CS02.MB Tầng 2 +3.mc TL: 1 : 25 200 16 03 3Ø16 Dm09.mc2 +15.2 1200 300 02 2Ø18 01 10Ø6 05 2Ø16 01 Ø6a200 04 2Ø16 05 1Ø16 05 2Ø16 02 2Ø18 01 Ø6a200 06 2Ø16 05 1Ø16 01 Ø6a120 400 01 Ø6a120 03 2Ø18 2 300 04 1Ø16 03 2Ø18 04 2Ø16 800 200 3 2600 300 2 800 300 2 5000 C 1 197 06.mc2 02 2Ø16 300 06 Ø6a150 300 02 2Ø16 04 1Ø16 03 2Ø16 05 1Ø16 02 2Ø16 200 4050 1 200 200 18 02 2Ø14 Dm11.900 2 TL: 1 : 25 1850 600 3846 DẦM Dm03 900 03 2Ø16 4 300 200 300 100 200 20 37 3Ø16 36 Ø6a120 03 2Ø16 CS01.mc1 8 TL: 1 : 25 01 Ø6a150 01 Ø6a150 01 Ø6a150 01 Ø6a150 01 Ø6a150 TL: 1 : 25 TRUNG TÂM ĐỒ HỌA XÂY DỰNG TNX 03 3Ø16 Dm08.mc2 11 TL: 1 : 25 TL: 1 : 25 TL: 1 : 25 02 2Ø16 Dm05.900 900 1546 01 Ø6a150 7 900 204 200 900 06.mc 03 1Ø14 DẦM Dm02.050 300 13 03 2Ø16 300 200 03 2Ø16 200 300 01 Ø6a150 300 02 2Ø16 04 1Ø16 300 02 2Ø16 05 1Ø16 200 2 02 2Ø16 04 1Ø16 03 2Ø16 10 DẦM Dm04 50 04 1Ø16 9 300 06.mc1 50 7 DẦM DL10 400 02 2Ø18 05 1Ø16 02.900 01 Ø6a150 04 1Ø16 10 11 1642 01 Ø6a150 04 1Ø16 DẦM Dm01.850 D 300 50 04 1Ø16 8 03 2Ø18 DL10.MB Mái +15.mc 5 TL: 1 : 25 TL: 1 : 25 10 900 01 Ø6a200 200 01 Ø6a150 04 1Ø16 05 1Ø16 600 2146 84 01 Ø6a200 03 2Ø16 600 7 204 200 05 1Ø16 2242 11 03 2Ø16 10 600 13 06 Ø6a150 14 02 2Ø16 13 900 01 Ø6a200 04 1Ø16 TL: 1 : 25 200 01 Ø6a150 01 Ø6a200 01 Ø6a150 600 2450 14 600 13 12 03 2Ø16 Dm05.mc1 200 14 7 Dm03.mc TL: 1 : 25 http://bimxaydung.

mc3 5 6 05 2Ø16 TL: 1 : 25 2652 1200 06.mc5 8 TL: 1 : 25 04 2Ø16 Dm06.MB Mái +15.mc6 TL: 1 : 25 250 4846 2 200 1610 11 02 2Ø16 TL: 1 : 25 12 3470 13 250 02 2Ø16 01 Ø6a150 1900 01 Ø6a150 08 Ø6a150 14 6 02 2Ø16 500 250 15 07 2Ø16 300 50 06.com/ .mc7 TL: 1 : 25 http://bimxaydung.900 2400 3720 A' 250 150 100 2200 07 2Ø16 02 2Ø16 B C TL: 1 : 25 1200 01 Ø6a200 04 2Ø16 17 250 01 Ø6a120 200 11 02 2Ø16 02 2Ø16 01 Ø6a150 01 Ø6a150 03 2Ø16 Dm07.mc4 TL: 1 : 25 02 2Ø16 03 2Ø16 Dm07.900 200 DẦM Dm06_TIẾP 3470 15 9 1200 08 Ø6a120 06.mc3 TL: 1 : 25 200 14 03 2Ø16 Dm07.MB Mái +15.MB Mái +15.900 6 250 300 6 5 2402 300 200 02 1Ø14 300 04 2Ø16 3 05 2Ø16 300 3473 200 Dm06.mc1 3 04 2Ø16 02 1Ø14 200 Dm06.mc5 TL: 1 : 25 200 16 13 02 2Ø16 02 2Ø16 01 Ø6a150 08 Ø6a150 03 2Ø16 05 1Ø14 Dm07.mc6 TL: 1 : 25 200 02 2Ø16 06 2Ø16 01 Ø6a200 300 06 2Ø16 300 03 2Ø16 03 2Ø16 Dm07.900 5 1902 200 500 04 2Ø16 4 04 2Ø16 2473 500 250 3923 250 05 2Ø16 DẦM Dm06 TL: 1 : 25 8 1200 08 Ø6a200 07 2Ø16 250 08 Ø6a120 50 06 2Ø16 1 7 2196 08 Ø6a120 300 200 04 2Ø16 250 01 Ø6a150 01 Ø6a150 04 2Ø16 Dm06.mc1 TL: 1 : 25 200 12 100 150 TL: 1 : 25 800 16 3000 03 2Ø16 17 800 250 200 5000 C TRUNG TÂM ĐỒ HỌA XÂY DỰNG TNX 10 DẦM Dm07 (TIẾP) TL: 1 : 25 D 15 08 Ø6a120 07 2Ø16 03 2Ø16 Dm07.4 250 05 2Ø16 01 Ø6a150 08 Ø6a150 500 05 2Ø16 6 250 06 2Ø16 300 300 50 06.mc4 7 TL: 1 : 25 05 2Ø16 08 Ø6a120 07 2Ø16 300 3 200 04 2Ø16 200 Dm06.mc2 4 TL: 1 : 25 03 2Ø16 04 2Ø16 7 800 2996 05 2Ø16 05 2Ø16 08 Ø6a150 08 Ø6a120 03 2Ø16 08 Ø6a200 06 2Ø16 04 2Ø16 04 2Ø16 200 6 TL: 1 : 25 8 800 05 2Ø16 Dm06.mc2 02 2Ø16 15 100 150 2600 DẦM Dm07 16 15 300 1910 6 14 300 100100 03 2Ø16 03 2Ø16 13 300 1610 05 1Ø14 300 200 03 2Ø16 12 11 01 Ø6a120 04 2Ø16 300 03 2Ø16 200 17 03 2Ø16 Dm07.MB Mái +15.

mc2 TL: 1 : 25 TL: 1 : 25 900 900 03 4Ø6 200 61 Ø10a150 60 4Ø6 10050 61 Ø10a150 56 Ø8a180 31 Ø8a180 200 06 4Ø6 300 43 Ø8a180 100100 21 Ø8a180 3300 C 3 200 Sàn T2.com/ .MB Tầng 2 +3.700 900 88 Ø8a180 300 109 Ø8a180 3600 C 5 TRUNG TÂM ĐỒ HỌA XÂY DỰNG TNX Sàn T3.700 4 900 Sàn T3.mc3 TL: 1 : 25 200 900 75 4Ø6 04 6Ø6 88 Ø8a180 20 Ø8a180 2072 35 Ø8a200 03. T4.MB Tầng 3 +5.mc1 900 75 4Ø6 71 4Ø6 B TL: 1 : 25 200 02 Ø10a150 10050 02 Ø10a150 110 Ø8a180 3720 A' 200 02 Ø10a150 300 100 200 50 59 Ø10a150 71 4Ø6 200 10050 02 Ø10a150 03.mc2 TL: 1 : 25 http://bimxaydung.000 03 4Ø6 03 4Ø6 200 01 Ø10a150 02.mc1 1 200 02.9O0 02.MB Tầng 3 +5.000 2 2 200 Sàn T2.MB Tầng 2 +3.MB Tầng 2 +3. T4.000 10050 01 24Ø10 900 21 Ø8a180 48 Ø8a180 200 02 Ø10a150 200 10050 200 3247 200 1125 3647 Sàn T2.

900 TL: 1 : 25 8050 200 100100 200 50 05.com/ .mc2 700 123 4Ø6 200 05 Ø6a180 16 Ø6a180 104 Ø8a150 84 Ø8a180 3400 C 121 Ø10a150 05.MB Mái +15.MB Tầng 5 +12.500 122 Ø10a150 125 4Ø6 30 Ø8a180 200 200 10050 900 100 06.900 3 TL: 1 : 25 1100 44 Ø8a200 1296 Sàn T5.MB Tầng 5 +12.mc3 7 Sàn mái.MB Mái +15.mc4 TL: 1 : 25 TL: 1 : 25 http://bimxaydung.mc1 C TL: 1 : 25 8050 06.900 60 240 50 468 TL: 1 : 25 1200 2600 200 Sàn T5.MB Tầng 5 +12.mc3 25 Ø6a180 1200 4 35 3Ø6 50 Ø8a150 06.500 900 900 68 Ø10a150 124 10Ø6 122 Ø10a150 124 10Ø6 14 Ø8a180 41 Ø8a180 14 Ø8a180 200 31 Ø8a180 3720 A' 1 900 122 Ø10a150 125 4Ø6 2 220 8050 48 Ø8a150 46 4Ø6 100 1000 45 3Ø6 45 3Ø6 700 200 49 Ø8a150 1200 Sàn mái.mc1 750 Sàn mái.900 51 Ø8a200 33 Ø6a200 08 Ø6a200 54 2Ø6 550 53 Ø6a150 868 5 TRUNG TÂM ĐỒ HỌA XÂY DỰNG TNX 46 4Ø6 45 Ø6a180 B 06.MB Mái +15.500 B Sàn T5.MB Mái +15.200 100 200 50 05.mc2 TL: 1 : 25 1296 200 6 2 6 Sàn mái.

200 15 1 05 Ø8a150 04 Ø8a150 3 15 800 2350 2300 2300 13 3 600 02 Ø12a120 03 Ø12a120 5 13 2 07 Ø12a150 11 5 01 Ø12a120 3 11 1000 06 Ø12a120 136 200 3 1 800 1 9 800 7 1300 DCN 2 200 2 4 200 DCN +1.000 200 7 Cầu thang T1_mc1 TL: 1 : 50_SL:1CK 6 DCN 200 6 Cầu thang T1_mc2 01 2Ø14 TL: 1 : 25 02 Ø6a150 200 01 2Ø14 LANH TÔ TƯỜNG 200 02 Ø6a150 100 6 5 600 1900 177 50 B 200 200 200 200 17 17 2600 1 2550 1 300 1300 1300 01.1000 2 7 9 200 1000 1000 2 CẦU THANG_TẦNG 1 2 4 3 TL: 1 : 50_SL:1CK 5 2300 2600 C B 2 1000 C 5 CẦU THANG_TẦNG 2 1000 11 7 13 Sàn tầng 2 7 05 Ø8a150 883 2550 15 5 04 Ø8a150 11 Ø12a150 21 08 Ø12a120 1000 600 1000 200 2600 5 4 10 Ø12a150 900 1200 01 3Ø18 6 C 03 Ø6a150 CẦU THANG TẦNG 3.009 1009 6 5 100 01 2Ø12 LANH TÔ TƯỜNG 100 http://bimxaydung. TẦNG 4 TL: 1 : 50_SL:2CK 200 MÔ HÌNH KẾT CẤU CẦU THANG 7 01 3Ø18 DẦM CHIẾU NGHỈ TL: 1 : 20_SL:4CK 1546 3846 2 300 B 13 4Ø12 100 177 11 Ø12a150 177 1550 17 3 1 TRUNG TÂM ĐỒ HỌA XÂY DỰNG TNX 12 Ø12a150 09 Ø12a150 19 TL: 1546 177 50 9 TL: 1 : 25 1300 02.MB Tầng 2 +3.MB Sân -0.MB Tầng 1 +0.000 00.com/ .

700 100 25 2x3Ø12 TL: 1 : 25 1400 100 30 Ø12a120 100 900 28 Ø12a120 100 500 900 100 2600 C B C 1450 B 05.500 TL: 1 : 25 800 31 Ø12a150 Cầu thang T2_mc2 2600 Cầu thang T1_mc3 200 3 22 Ø12a120 32 Ø12a120 29 Ø12a120 17 Ø12a120 16 Ø12a120 15 4Ø12 35 Ø12a120 37 Ø8a150 26 Ø8a150 100 07 Ø12a150 31 Ø12a150 36 Ø8a150 21 Ø12a120 100 33 Ø12a120 162 177 200 7 Cầu thang T3.MB Tầng 5 +12.100 5 200 2 100 Sàn tầng 2 TL: 1 : 25 200 2300 100 603 22 Ø12a120 783 302 200 2 2 905 TL: 1 : 25 32 Ø12a120 2550 2550 21 Ø12a120 Cầu thang T3. T4_mc3 971 100 100 14 Ø8a150 08 Ø12a120 900 361 14 Ø8a150 353 177 900 600 16 Ø12a120 159 10 Ø12a150 06 Ø12a120 100 600 20 Ø12a120 14 Ø8a150 01 Ø12a120 06 Ø12a120 900 900 337 885 100 115 Cầu thang T3.com/ . T4_mc2 C TL: 1 : 25 33 Ø12a120 1160 05 Ø8a150 1183 05 Ø8a150 20 Ø12a120 04 Ø8a150 04 Ø8a150 34 Ø12a120 19 Ø12a120 31 Ø12a150 202 18 Ø12a120 200 4 17 Ø12a120 800 Cầu thang T2_mc3 TL: 1 : 25 100 33 Ø12a120 13 2x2Ø12 6 100 100 13 4Ø12 35 Ø12a120 200 159 20 Ø12a120 274 16 Ø12a120 1450 200 200 800 100 1450 1000 1550 31 Ø12a150 27 Ø12a120 1300 162 30 Ø12a120 200 16 Ø12a120 162 100 1000 05 Ø8a150 159 24 Ø12a120 04 Ø8a150 05 Ø8a150 200 23 Ø12a120 29 Ø12a120 28 Ø12a120 04 Ø8a150 02. T4_mc1 TL: 1 : 25 513 1837 200 200 2550 2 TRUNG TÂM ĐỒ HỌA XÂY DỰNG TNX 2 http://bimxaydung.MB Tầng 2 +3.MB Tầng 3 +5.MB Tầng 4 +9.000 Cầu thang T2_mc1 04.600 900 100 100 100 11 Ø12a150 18 Ø12a120 03 Ø12a120 900 100 500 476 327 573 100 24 Ø12a120 100 1000 2600 B 1 03.

030 TỔNG THỂ TÍCH (M3) 0.50 577.080 0.59 m³ 0.060 0.67 m³ 1 1 1 34.060 0.CT_100 05.24 0.67 m³ 1 1 1 35.65 m³ 1 1 23.05 11.27 m³ 0.48 366.509 576 1.98 9.MB Mái S80 S60 DIỆN TÍCH THỂ TÍCH SỐ LƯỢNG 1.48 1.34 m² 0.647 DẦM LẦU 6 16 18 DẦM MÁI 6 14 16 MÓNG 6 10 12 18 20 1.13 m³ 200 200 200 250 250 200 3400 3400 3400 4 4 1 0.060 0.21 0.080 0.10 m² 1.90 0.939.16 1.KÍNH (mm) 6 8 10 12 14 16 18 20 Tổng DÀI TỔNG (m) KL(kg) 3.38 3.CT_100 02.MB Tầng 3 C01 C02 C03 C04 04.85 882.76 m³ 0.060 0.22 3.432 1.62 88.51 m² 1.74 90.80 m³ 0.82 646.74 9.88 0.80 170.080 0. DẦM KÝ HIỆU CS01 CS02 DCN DL01 DL02 DL03 DL03 DL04 DL05 DL06 DL06A DL07 DL08 DL08 DL08 DL09 DL10 DL11 DL12 Dm01 Dm02 Dm03 Dm04 Dm05 Dm06 Dm07 Dm08 Dm09 Dm10 Dm11 Dm12 GM01 GM02 GM03 GM03 GM03 GM04 ĐK01 ĐK02 ĐK03 Tổng b (mm) 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 100 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 100 KÍCH THƯỚC h (mm) 300 300 300 400 400 400 300 300 300 300 300 400 400 300 300 400 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 400 400 400 400 400 300 300 300 300 L (mm) 870 870 3390 3540 3650 3750 3690 3840 4000 3950 870 4650 4700 6180 6430 4800 2400 1300 3390 3300 3540 3650 3840 11120 13020 3720 4700 2400 2580 2000 13840 11230 3190 3290 3390 4000 2600 3790 1300 SỐ LƯỢNG 1 3 4 4 4 3 1 4 4 1 3 3 3 1 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 2 1 1 1 1 1 86 THỐNG KÊ CỘT DIỆN TÍCH (M2) 0.060 0.172 400 75 296 771 50 152 521 53 37 812 161.024 95 1.27 6.23 0.76 m³ 0.539 1.36 517.66 173. TẦNG 4 6 263 8 1.11 0.75 m³ 0.080 0.732.57 m² 1.962 THỐNG KÊ MÓNG SỐ HIỆU M01 M01A M02 M03 M04 DÀI TỔNG (m) 58.81 m³ 0.080 0.MB Tầng 2 C01 C02 C03 C04 03.060 0.com/ .060 0.34 m³ THỐNG KÊ SÀN KÝ HIỆU 01.13 0.427.26 0.330 1.30 417.171.09 m³ 1 1 http://bimxaydung.060 0.080 0.04 20.MB Tầng 2 S100 S. GIẰNG MÓNG 6 241 14 3 16 366 609 Tổng 11.76 m³ 1.05 0.038 10 661 1.67 115.27 0.060 0.51 m³ 0.75 m² 3.030 0.060 0.71 446.46 210.908 821.704 2.12 0.13 m³ 200 200 200 200 200 250 200 250 3400 3400 3400 3400 1 4 2 2 0.31 2.62 m³ 0.080 0.732.060 0.58 m³ 1 35.49 466.MB Tầng 5 S100 S100 06.75 918.89 0.060 0.060 0.87 90.080 0.14 0.578 206 11.080 0.65 155.KÍNH DÀI TỔNG (m) (mm) CẦU THANG 8 179 12 503 682 KL(kg) 70.40 873.50 m² 7.06 1.30 105.71 0.78 0.28 102 441 277 819 22.31 0.52 m² 3.79 507.34 SÀN TẦNG 2 6 8 10 SÀN TẦNG 5 6 8 10 SỐ LƯỢNG 4 1 2 1 1 76.32 334.060 0.10 m³ 200 200 200 200 300 300 200 200 3400 3400 3400 3400 4 4 1 1 0.MB Tầng 4 S100 S100 S.54 1.74 908.MB Tầng 5 BT C01 C02 C02 b KÍCH THƯỚC (mm) b L SỐ LƯỢNG THỂ TÍCH 200 200 200 200 300 300 250 200 3150 3150 3150 3150 4 4 1 1 0.73 m³ 0.CT_100 04.95 53.53 0.15 0.94 65 496 342 903 ĐÀ KIỀNG.08 THỐNG KÊ THÉP THEO NHÓM CẤU KIỆN Đ.57 THỐNG KÊ ĐÀ KIỀNG.72 1.38 1.68 m³ 0.MB Sân C01 C02 C03 C04 02.22 0.00 0.13 m³ 200 200 200 200 300 300 250 200 2700 2700 2700 2700 4 4 1 1 0.66 m³ 0.088 3.75 m² 3.63 m³ 0.KÍNH (mm) SÀN MÁI 6 8 14 16 CỘT 6 14 16 18 20 728 16 297 437 169 1.67 0.62 3.MB Tầng 3 S100 S100 S.25 m³ 1.57 THỐNG KÊ THÉP THEO ĐƯỜNG KÍNH Đ.89 m² 6.67 763.060 0.060 0.55 2.150.908 THỂ TÍCH 1.060 0.65 m³ TRUNG TÂM ĐỒ HỌA XÂY DỰNG TNX KL(kg) 346 176 2 4 529 SÀN TẦNG 3.25 908.MB Tầng 1 S.25 2.85 KÝ HIỆU 00.50 m² 7.04 468.32 409.060 0.16 m³ 0.THỐNG KÊ THÉP THEO NHÓM CẤU KIỆN Đ.63 m³ 1 1 34.42 462.25 m³ 1.80 69.14 m³ 0.45 m³ 0.20 0.79 m³ 0.65 m² 1.414.30 0.10 633.06 93.23 0.060 0.81 1.060 0.28 0.92 0.89 m³ 0.58 0.16 0.080 0.060 0.66 m³ 0.16 0.MB Tầng 4 C01 C02 C03 05.38 875.060 0.51 195.97 420.10 0.14 m³ 0.080 0.48 m² 3.24 0.03 14.060 0.CT_100 03.060 0.45 m³ 0.52 19.14 m³ 0.32 407.65 m² 1.060 0.54 0.22 0.060 0.