You are on page 1of 2

Unajmljivanje muzikih instrumenata zarad malo

igre i zabave (IBN ABIDIN, rahimehullah)


PITANJE:
ovjek unajmio od skupine ljudi NEKOLIKO INSTRUMENATA koji su
namijenjeni za IGRU i ZABAVU, a koje oni nazivaju menakil, taabb i
dekk, radi zabave odreen broj dana uz poznatu naknadu koju je on
odmah platio unajmljivaima.
Nakon toga su se ti instrumenti pokvarili i taj ovjek je htio da iste vrati
onima koji su mu ih unajmili za isti iznos kojeg je on njima platio.
Da li njemu to dozvoljeno i da li je ova vrsta NAJMA
nedozvoljena?
_____________________________
ODGOVOR:
Da, (nije dozvoljena) i to je rekao autor djela Bedaiu-s-Sanai' (aludira
na Imama Kasanija, Allah mu se smilovao) gdje je spomenuo da je od
uslova NAJAMNINE:
Da vrijednost, korist ili dobit bude rezultat halal upotrebe i
koritenja, pa, ako kojim sluajem, ta korist bude rezultat
zabranjene upotrebe, onda ta NAJAMNINA nije dozvoljena.
- Reeno je u djelu el-Multeka, nakon to je spomenuo razbijanje i
unitavanje instrumenata za zabavu:
'Dozvoljena je prodaja ovakvih stvari, dok su Muhammed i Ebu Jusuf
rekli da nema garancije i da prodaja ovakvih instrumenata nije
dozvoljena i na tom stavu je fetva (u mezhebu).'

Rekao je autor djela el-Kafi:


'Dokaz Muhammeda i Ebu Jusufa je da su te stvari (tj. muziki
instrumenti) namijenjeni za GRIJEH i upravo to ponitava procjenu
njihove vrijednosti zarad naknade za iste poput alkohola. Fetva
mezheba je na miljenju njih dvojice (tj. Muhammeda i Ebu
Jusufa) zbog mnotva fesada meu ljudima.'
Unajmljivanje (ar. idara) i trgovina su dva brata, jer unajmljivanje je,
zapravo, prodaja vrijednosti i koristi, a Allah, subhaneh, najbolje Zna.
Shodno tome zakljuujemo da iz ovog okvira izlazi:
1) unajmljivanje zarad grijeenja,
2) kao i da takvo traenje najma nije dozvoljeno, jer je bazirano na
unajmljivanju zarad koristi ili dobiti koja se ne moe ispuniti erijatski,
poput unajmljivanja nekog insana zarad igre i zabave ili poput
unajmljivanja pjevaice ili narikae...
_________________________________
IZVOR: El-Ukud ed-Durrijje fi Tenkihi el-Fetava el-Hamidijje, 2/557.
str.
AUTOR: Muhammed Emin b. Omer b. Abdu-l-Aziz, poznatiji kao IBN
ABIDIN (umro 1252. g./h.)
PREVEO i PRILAGODIO: Sulejman olakovi - Islamski
univerzitet u Medini, erijatsko-pravni fakultet, 4. godina
MEDINA, 13. decembar 2015. g. po miladu / 02. rebiu-l-evvel 1437. g.
po hidri