You are on page 1of 3

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Број: 320-00-1703/15-001-005
Београд, јануар 2016. године

НОСИОЦИМА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА
Поштовани домаћине,
Желимо да Вас подсетимо на обавезу коју имате према члану 13. Правилника о упису у Регистар
пољопривредних газдинства, и обнови регистрације, као и о условима за пасивни статус пољопривредног
газдинстава („Службени гласник“, број 17/13 и 102/15)- у даљем тексту: Правилник, да сваке године,
oбновите регистрацију тако што ћете доставите нове податке за 2016. годину, у периоду од 1. фебруара до
31. марта 2016. године.
Обавештавамо Вас да је изменом наведеног Правилника:
- омогућен упис у Регистар пољопривредних газдинстава (у даљем тексту: Регистар) и
газдинстава које се баве прерадом пољопривредних производа, старим занатима и сеоским туризмом.
- онемогућен упис земљишта на основу уговора о уступању земљишта на коришћење са правним
лицем осим ако је закуподавац црква и верска заједница. Ако сте имали уписано земљиште са тим
правним основом, исто биће избрисано из Регистра иако се налази у Изводу који сте добили у прилогу.
До сада је била забрана само на упис земљишта на основу уговора о закупу са правним лицем.
1. У прилогу овог писма, достављамо Вам Извод из Регистра на коме су уписане катастарске парцеле
уписане у Регистар за 2015. годину и који ће Вам помоћи у извршењу Ваше обавезе.
У Изводу из Регистра, у колонама 2-9, уписани су подаци о катастарским парцелама и биљним
културама, које су уписане за 2015. годину онако како је Управа за трезор те податке унела у базу података за
Ваше пољопривредно газдинство. Пример изгледа одштампаног Извода дат је у доњој табели .
У колонама 10 - 13 које су у одштампаном образцу празне, упишите податке о културама које се
односе на 2016. годину, односно, које ће своје плодове дати у 2016. години, без обзира када је сетва или
сађење извршено (нпр. сетва је обављена у јесен 2015. године, односно сађење је извршено пре 2016. године
или тек намеравате да сејете или садите у 2016. години). Уписују се појединачне културе (нпр: меркантилна
пшеница, купус, шљива итд.) Уписивање појединачних култура је обавезно и неће се прихватити
констатација: "нема промена". Пример за попуњавање колона 10-13 дат је на доњој табели (осенчана
поља).
Шифре биљних култура ћете преузети из Шифарника биљне производње и друге намене
земљишних парцела, који Вам достављамо у прилогу.
Одштампани Извод из Регистра:
катастарска
култура
р
ед.
бр

катастарска
општина

рок трајања
закупа
/давања на
коришћење

површина целе површина удела
парцеле
у парцели

број кат.
парцеле

основ
коришћења

мес

назив биљне
културе

шифра
културе

год.

површина под
културом у текућој
години

дан
ха

1

2

3

1.

1287 Извор

1313

2.

1287 Извор

1313

3.

1287 Извор

2132

4

1

1

3

ар

м2

ха

5

ар

х

м2

6

а

7

2

20

00

1

20

00

2

2

20

00

1

00

00

2

0

30

00

00

30

00

1

8

3
31

1
10

3
31

9

1
10

2

кукуруз

2

пшеница

2015

2015

шљиве

10

број
стабала

назив биљне културе

11

а
р

м
2

12

11

1

01

Меркантилна
пшеница

1

20

11

1

02

Меркантилни кукуруз

1

00

11

6

11

шљиве

0

30

13

00

00

00

110

По уписивању података. У прилогу Вам достављамо и Образац 8 на коме ћете уписати број прилога које прилажете у обнови регистрације. потребно је да у Прилогу 4 упишете само податак које нове врсте животиња сте почели да гајите. морају бити оверени. Такође. ОВО ЗНАЧИ ДА НОВОУПИСАНА ЗЕМЉА У ОБНОВИ ИЛИ НОВО РЕГИСТРОВАНА ГАЗДИНСТВА НЕЋЕ ИМАТИ ПРАВО НА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА БИЉНУ ПРОИЗВОДЊУ. или желите да је бришете из Регистра. у периоду од 1. односно смањења евентуалних грешака. У случају нејасноћа у попуњавању образаца. Кашњење или нетачно и непотпуно пријављивање података онемогућиће Вас у коришћењу средстава подстицаја за развој пољопривреде. Прилагање овог обрасца је обавезно. Унос нових података у обнови регистрације послужиће као основ за остваривање права на наведене подстицаје у следећој години. такође доставите организационим јединицама Управе за трезор. у колону 11 достављеног Извода (назив биљне културе) унесите: "Брисати". као доказ да сте предали одговарајућу документацију. ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА . а не Министарству пољопривреде и заштите животне средине или Управи за аграрна плаћања. односно. 2. години. више различитих култура на једној парцели. Ако уписујете нову врсту животиња коју до сада нисте гајили. испред назива приложеног документа. Све друге промене у катастарским парцелама и њиховом коришћењу (уписивање нових парцела. због сигурности код уписивања података. године биће Вам омогућено да извршите промене у земљишном фонду (повећање или смањење) у односу на стање које је утврђено у обнови. као и број грла односно број пчелињих друштава. тачност унетих података потврдите својим потписом. 6 и 7.12. њихову тачности потврдите својим потписом. Обавезни сте да упишете бројну ознаку објекта . као и споразумно раскинути уговори о закупу или уступању земљишта на коришћење. 5.2 У случају да је правни основ за коришћење неке од пријављених парцела престао. како бисте стекли услов да користите подстицајна средства која ће Министарство пољопривреде и заштите животне средине исплаћивати у 2016. те промене ћете пријавити на одговарајућим обрасцима које ћете добити у Управи за трезор: захтев 1а. 142/14 и 103/15). Уједно Вас молимо да документацију (потврду или копију пасоша за животиње) о броју HID за врсте животиња које гајите. 2. достављамо Вам и Извод из Регистра (образац број 4) са уписаним подацима о врсти животиња које су уписане у Регистар и бројну ознаку објекта .локације (места) (HID) где се нове животиње држе и узгајају. захтев 1б. Уколико нема промена Извод ћете потписати и предати. У прилогу овог писма. Прилог 1.Д. септембра 2016. бр. 10/13. Уједно Вас молимо да. обратите се надлежном запосленом у Управи за трезор.локације (места) где се животиње држе и узгајају (HID). У случају да је у Вашем пољопривредном газдинству дошло до других промена. ради утврђивања основа за остваривање подстицаја у наредној календарској години. Шифре животиња налазе се у Шифарнику животиња које се гаје на пољопривредном газдинству. због сигурности. које достављате у обнови. упишите у Прилог 3. С поштовањем. 3. које врсте животиња више не гајите (са напоменом "брисати" у колони 1 или 2). По уписивању података. В. Уговоре о закупу или уговоре о уступању земљишта на коришћење. 4. Напомињемо да је у Вашем интересу да обновите регистрацију и у Регистар упишете тачне податке. Приликом обнове регистрације можете подићи образац захтева за остваривање права на основне подстицаје у биљној производњи и захтев за остваривање права на регрес за ђубриво. јула до 30. године сагласно Закону о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС“. документацију за обнову регистрације доставите (лично или поштом) искључиво Управи за трезор код које сте уписали ваше газдинство у Регистар.).2015. Права на подстицаје остварићете на основу уписаног земљишног фонда са стањем на дан 31. основ коришћења и сл.

3 Драган Милосављевић .