You are on page 1of 32

‘Ó\+>±D≤ |ü⁄qsê$wüÿs¡D (Ø`ÇHÓ«+{Ï+>¥ ‘Ó\+>±D≤) n+X¯+|ô ’
‘Ó\+>±D sêh ‘=* eTTK´eT+Á‹ l ¬ø. #·+Á<äX‚Ks¡sêe⁄ #˚dæq Á|üdü+>∑+ |üP]Ô bÕsƒ¡+
ªª>ös¡e eT+Á‹es¡T´\T, sêh Á|üuÛÑT‘·« dü\Vü‰<ës¡T\T, Á|üuÛÑT‘·« Á|ü<Ûëqø±s¡´<ä]Ù l sêJyé X¯s¡à >±s¡T, $$<Ûä
XÊK\ ø±s¡´<äsT¡ Ù\T, ôV≤#Y.z.&ç.\T, õ˝≤¢ ø£˝ø… sº£ \Y T, õ˝≤¢\ qT+∫ e∫Ãq $$<Ûä XÊK\ n~Ûø±s¡T\T, Á{≤Hé‡ø√`C…Høé √,
b˛©dt XÊK\ qT+∫ e∫Ãq n~Ûø±s¡T\≈£î n+<ä]ø° Hê qeTkÕÿsê\T.
eTVü‰‘êà>±+BÛ >±s¡T #˚dqæ z yê´K´qT ø√{Ÿ #˚dæ #ÓãT‘·÷ Á|ü<ëÛ q ø±s¡´<ä]Ù>±s¡T
◆ ‘Ó\+>±D q÷‘·q sêh
Á|üd+ü >±ìï eTT–+#ês¡T. Øj·T©¢ m _|ò{æ +Ï >¥ ø√{Ÿ Væ≤ y˚T&é. nj·÷yéT <∏ë´+ø˘|⁄üò ˝Ÿ ≥T
ìsêàDÁø£e÷ìøÏ lø±s¡+
l sêJyé X¯sêàJ. á s√E »s¡T>∑T‘·Tqï á düe÷y˚XÊìøÏ #ê˝≤ Á|ü‘´˚ ø£‘· ñ+~.
á düe÷y˚X+¯
‘Ó\+>±D≤ q÷‘·q sêh ìsêàD Áø£eT+˝À Hê+B Á|ükÕÔeq |ü\T≈£î‘·Tqï s√E á
◆ bı*{Ïø£˝Ÿ dædüºyéT ø£ì«Hé‡
s√E. ~dt áCŸ yÓØ yÓØ Ç+bÕ¬s+º {Ÿ &˚ |òsü Y ~ |òPü ´#·sY ùd{º Ÿ Ä|òt ‘Ó\+>±D.
nj·÷´ø£ ‘Ó\+>±D≤
m+<äTø£+fÒ ‘Ó\+>±D >∑T]+∫ #ÓbÕŒ*‡q u≤<Ûä´‘· Hê MT<ä ñ+~. á s√E
ùdº{Ÿ>± ne‘·]+∫+~.
uÛ≤s¡‘<· X˚ +¯ ˝À 29e sêh+>± @s¡Œ&çq ‘Ó\+>±D sêh+ >∑‘+· ˝À m|ü &É÷ á |ü<‹∆ä ˝À
˝Ò<Tä . >∑‘+· ˝À ôV≤’ <äsêu≤<é ùd{º Ÿ ù|]≥ ñHêï n+<äT˝À Á|üdTü ‘Ô +· eTVü‰sêh˝À ñqï ø=ìï
õ˝≤¢\T, ø£sêí≥ø£˝À n+‘·sꓤ>+∑ >± ñqï ø=ìï õ˝≤¢\T ø£*|æ ôV≤’ <äsêu≤<é ùd{º Ÿ>± Ä s√E˝À¢
ñ+&˚~. ôV≤’ <äsêu≤<é ùd{º ŸøÏ Hê{Ï ‘=* eTTK´eT+Á‹>± l ã÷s¡T\Z sêeTø£ècÕísêe⁄ ñHêïs¡qï~ eTqø£+<ä]ø° ‘Ó\T‡.
n~ ôV≤’ <äsêu≤<é ùd{º Ÿ #·]Á‘·.

1

ø=ìï dü+<äsꓤ\˝À ø=+<äsT¡ eT+Á‘·T\T.¤ . ‘Ó\+>±D ˙&é‡ ≥T ˙&é‡ ≥T _ Ø`ÇHÓ«+f…&. #ê˝≤ b˛sê{≤\T »]–HÓ. ‘ê‘êÿ*ø£+>± Çe˙ï ≈£L&Ü ø±Héfø… ‡º˘ Ä|òt j·TTHÓf’ &… é Ä+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ˝À s¡÷bı+~+#·ã&ɶ #·{≤º\T.. MTs¡+‘ê >∑eTìdü÷Ô ñqïs¡T. Ä ‘·<qä +‘·s+¡ Ä+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ˝À ‘Ó\+>±D sêh+ ÇeT&É˝øÒ . Á|üD≤[ø£\T.’ <ë<ë|ü⁄ 56`57 @fi¯fl |üsT¡ ‡j˚TwüHé ‘·sT¡ yê‘· øπ +Á<ä+˝Àì ô|<ä\› T.|æ. u≤≥T˝À ñqï≥Te+{Ï |ü]dæ‘ú T· \T.’ nH˚øy£ TÓ qÆ ã*<ëHê\T e¬>s’ ê »]–HÓ.|æ. <ä{Ÿ ‘Ó\+>±D eqs¡T\T. á s√E á ì$TcÕìøÏ nedüsy¡ TÓ qÆ #·{≤º\T.é ‘Ó\+>±D ˙&é‡ ≥T _ Ø`z]j·T+f…&é ÇHé ~ ø±Héfø… ‡º˘ Ä|òt ~ ‘Ó\+>±D ˙&é‡ ≥T _ q÷´ ‘Ó\+>±D ùd{º Ÿ.. ø=+<äsT¡ n~Ûø±s¡T\T |ò˝ü ≤Hê @+ #˚<ë›eTì n&ç–‘˚ Hê\T>∑T s√E\T Ä>∑+&ç.‘·<qä +‘·s¡ |ü]D≤e÷\ H˚|<ü ´ä∏ +˝À ‘Ó\+>±D ‘Ó\T>∑T e÷{≤¢&˚ ÁbÕ+‘ê\˙ï Ä+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ˝À $©q+ ø±e&É+. e÷s¡<Z sä Ù¡ ø±\T. eTq+ ‘=+<äs¡ bÕ≥T>± ìs¡j í ÷· \T rdüTø=H˚ nedüs+¡ ˝Ò<Tä . nì #Ó|Œæ q.é _ Ø`ÇHÓ«+f…&. >∑‘· HÓ\ s√E\T>± H˚qT ø£+|”{¢ Ÿ>± &çbÕsYyº TÓ +{Ÿ\ yêØ>± dü&º û #˚d÷ü Ô eTq #·T≥÷º n\TeTTø=ì ñqï |ü]dæ‘ú T· ˝Ò$T{À nH˚~ Äø£[+|ü⁄ #˚dTü ø√e&ÜìøÏ. <ä{Ÿ áCŸ yê{Ÿ áCŸ Ä˝Ÿ nuÖ{Ÿ. H˚qT ‘=+<äs¡ |ü&˝É <Ò Tä . á sêh+ {À≥©¢ q÷´ ùd{º Ÿ. n+<äTøπ H˚qT MT≈£î eTq$ #˚ùd<˚eT+fÒ. 2 .. ø=+‘·y˚Ts¡≈£î |üìøÏsêø£b˛e#·TÃ. á MT{Ï+>¥≈î£ #ê˝≤ ÁbÕ<Ûëq´‘· ñ+~.˝À ˇø£ ÁbÕ+‘·+>± ñ+<äqï~ MT≈£î ‘Ó\T‡. á sêh+ >∑‘+· ˝À @. ‘Ó\+>±D ø£fi‘¢¯ √ì Ä|òt ~ q÷´ ‘Ó\+>±D ùdº{Ÿ. @.˝À rdüT≈£îqï ìs¡íj·÷\T ø±ã{Ϻ n$ ø=+‘· y˚Ts¡≈£î eTq≈£î ñ|üjÓ÷>∑|ü&Ée#·TÃ. ø=+‘· uÛ≤>∑+ eTVü‰sêh˝À. eT]ø=+‘· uÛ≤>∑+ ø£sêí≥ø£˝À $©q+ ø±e&É+. ‘Ó\+>±D á s√E ñqï ‘Ó\+>±D wüß&é Ø ÇHÓ«+{Ÿ Ç{Ÿôd˝ŸŒ. @s¡øy£ TÓ qÆ bÕ\d” Á|üø{£ +Ï #·˝<Ò Tä .£ #ê˝≤ dü+<äsꓤ\˝À #ê˝≤ ñ<ä´e÷\T. <ëì ø√düyT˚ eTqeT+<äs+¡ Ø`z]j·T+f…&é ÇHé ~ ø±Héfø… ‡º˘ Çø£ÿ&É ≈£Ls¡TÃì ñqï+. yêdüyÔ ê\T. nìï+{Ï˙ ‹s¡dÿü ]+#·˝+Ò . M{Ï Ä<Ûës¡+>± ‘Ó\+>±D ˙&é‡ ≥T _ bÕ¢H. ø=‘·Ô sêh+˝À ø=‘·Ô |ü+<∏ë sêyê*‡q nedüs¡+ ñ+~.. n+<äT áCŸ yê{Ÿ áCŸ Ä˝Ÿ nuÖ{Ÿ. nu≤®sY“ #˚düTø√˝Ò+.¶é ‘Ó\+>±D Á|üj÷· D+ Ä <äX˝¯ À ÁbÕs¡+uÛ+Ñ ø±yê*‡q |ü]dæ‹ú ñ+~. eTqyêfi¯fl+<ä]˙ |æ\T#·Tø=ì e÷{≤¢&ç eTq+ eTT+<äT≈£î b˛<ä+. H˚qT <ëìï ]|”{Ÿ #˚jT· <ä\TÃø√˝Ò<Tä . Á|ü»\T eTq yÓ’|ü⁄ #ê˝≤ ÄX¯‘√ #·÷kÕÔe⁄qïs¡T. yê{Ïqìï+{Ïì {À≥˝Ÿ>± rdüTø√˝Ò+. ◆ á s√E ñqï ‘Ó\+>±D wüß&é Ø ÇHÓ«+{Ÿ Ç{Ÿôd˝ŸŒ¤. <˚Xy¯ ê´|ü+Ô >± ñqï≥Te+{Ï bı*{Ïø˝£ Ÿ dædyºü Té ø£ì«Hé‡ nj·÷´ø£ ‘Ó\+>±D ùd{º Ÿ>± ne‘·]+∫q $wüjT· + eTqø£+<ä]ø° ‘Ó\T‡. Á|üD≤[ø£\T Ç|üŒ{Ïø|Ï ü &ÉT eTq+ |òfiü ≤|t #˚dTü ø=ì Á|üuTÑÛ ‘ê«ìï q&ÉT|ü⁄‘·Tqï+. Ä |ü]D≤eTÁø£eT+ MTø£+<ä]ø° ‘Ó*dæ+<˚. e÷s¡<Z sä Ù¡ ø±\T {À≥©¢¢ ‘Ó\+>±D q÷´ z]j·T+fÒwHü ‘é √ s¡÷|ü⁄ ~<ë›*‡q nedüs+¡ ñ+~. ns¡+ú #˚dTü ø√e&ÜìøÏ. ø±ã{Ϻ #·{≤º\T >±ì. ø=+‘·yT˚ s¡≈î£ Á|üjT· ‘·ï+ #˚dqæ ..

. eTs√ 15 \ø£\å >∑T˝≤_ sπ wüHé ø±s¡T\¶ T ñqïsTT. eTTì‡|ü˝Ÿ yês¡T\¶ T 1388 ñqïsTT. ø=ìï $wüj÷· ˝…‘’ ˚ eTØ <ës¡TD+>±. ø=‘·>Ô ± mìïø£\sTTHÓ.’ |ü+#êj·TrsêCŸ eTq≈£î Ä•+#˚ kÕúsTT˝À ˝Ò≈î£ Hêï ˇø£ s¡øy£ TÓ qÆ ô|&Ée÷s¡+Z ˝À |ü&˚ |ü]dæ‹ú eTqøÏ u≤<Ûøä *£ –+#˚ n+X¯+. n<˚ $<Û+ä >± »&é|{æ dÏ æ düuTÑÛ ´\T. m\ø£åHé ø£MTwüHé yê] ˝…ø£ÿ\ b˛‘·THêïsTT. Á|ü»\≈£î ‘Ó*j·TCÒjT· &É+ »]–+~. á eT<Û´ä H˚ eTq≈£î ‘êC≤>± m\ø£qå T¢ ◆ ø±s¡T¶\ dü+K´qT ã{Ϻ $&ÉT<ä\e⁄‘·Tqï _j·T´+ Ç‘·s¡ düs¡T≈£î\T mø£ÿ&É≈£î »]–HÓ’. #ê˝≤ Äsê#·ø+£ >± u≤<Ûä ø£*–+#˚≥Tº>± »]–qsTT. eTq≈£î ñqïs¡T. ø±ã{Ϻ e⁄jYT ˙&é ≥T Á&Ü|òºt ~ ôVA˝Ÿ bÕ¢Hé ÇHé m yÓØ yÓØ ôV≤’ © øπ sY|⁄üò ˝Ÿ e÷´qsY nì H˚qT n~Ûø±s¡T\≈£î.n*ºyT˚ {Ÿ>± uÛ$Ñ wü´‘·sÔ ê\≈£î Çã“+~ ø£*–dü~Ô . Á|üuTÑÛ ‘·« dü\Vü‰<ës¡T\≈£î #Ó|Œü &É+ »]–+~. yês¡T y˚\ dü+K´˝À ñqïs¡qï~ MTø£+‘ê ‘Ó*dæ+<˚. eT+Á‹es¡Z düV≤ü #·sT¡ \≈£î. eTq+<äs+¡ Á|ü‹s√p u≤<Ûä ≈£L&Ü e´ø£+Ô #˚kÕÔe⁄qï+.ø±s¡D+ @eT+fÒ. yê≥ìï+{Ï˙ ø£*|æ‘˚ 68 ne⁄‘·sTT. m+<äTø£+fÒ á bÕ\d” Á|üdsü D ¡ + @<Ó‘’ ˚ ñ+<√ ô|q’ T+∫ øÏ+<ä≈î£ ek˛Ô+~. Ç~ ‘Ó\+>±D sêh dü«s¡÷|ü+. Á|üø±s¡+ eTq≈£î 8500 eT+~ düsŒ¡ +#·T\T ‘Ó\+>±D≤˝À mìïø£ ø±ã&ç ñqïs¡T. ‘Ó\+>±D≤≈£î |ü⁄Hê~ y˚düTÔqï+. Ä s√E H˚qT e÷{≤¢&TÉ ‘·Tqï|ü &ÉT XÊdüqdüu˝ÑÛ À $$<Ûä |üø±å \ Hêj·T≈£î\T #˚dqæ dü÷#·q\T ø±e#·TÃ. m+<äTø£+fÒ bÕ\d” nH˚~ øÏ+~ qT+∫ ô|ø’ Ï ‘·j÷· s¡T ø±yê˝…. ‘Ó\+>±D≤˝À ìedæ+#˚ ≈£î≥T+u≤\ dü+K´ 84 \ø£˝å ‘’… . á eT<Û´ä nôd+. m+|æ{dÏ æ düuTÑÛ ´\T 6473 eT+~ ñqïs¡T.˚ C≤Ø #˚dqæ ‘Ó\¢ sπ wüHøé ±s¡T\¶ dü+K´ 91 \ø£\å T>± ñ+~. ôV≤’ <äsêu≤<é qT+∫ Äs¡s¶ T¡ ¢ ÇwüO´ ne⁄‘·TqïsTT. n|ü &ÉT @ ∫qï bÕs¡bÕ≥T »]–Hê n~ #ê˝≤ ø±dtº© ne⁄‘·~. q>∑s¡ |ü+#êj·Tr\T ø±ì. Ä ñ|üHê´dü+ $qï Á|ü»\T Ç˝≤ »]– ñ+&Ü*‡+~ ø±<äì u≤<Ûqä T e´ø£+Ô #˚XÊs¡T.¢˝À >∑es¡ïsY>±] düe÷<ÛëHêìøÏ ]|üs¢ TT Ç#˚à Áø£eT+˝À uÛ≤>∑+>± ø=ìï $wüj÷· \qT H˚qT XÊdüqdüuÑÛ <ë«sê düu≈ÑÛ î£ . ◆ Ç+‘· Äsê#·ø£+ »s¡>∑&ÜìøÏ ø±s¡DyÓTÆq Ç~ dü¬s’q |ü<ä∆‹ ø±<äT. n˝≤π> ‘Ó\+>±D≤˝À eTTìdæbÕ*{°\T ø±˙.é . >∑‘+· ˝À »]–q |ü<‘∆ä T· ˝À¢ì ø=ìï+{Ïì düeT÷\+>± e÷sêÃ*‡ ñ+<äì Hê n_ÛÁbÕj·T+. n+fÒ yÓTT‘·+Ô >± #·÷ùdÔ 1 ø√{Ï 7 \ø£\å sπ wüHé 3 . ø±s√ŒπswüH\é T 6 ñqïsTT.å s¬ +&ÉT\ø£\å ô|∫’ \T≈£î n+‘√´<äjT· ø±s¡T\¶ T. yê{Ï yÓTT‘·+Ô dü+K´ 62. ø±ì ø±Héôd|t¸q©¢ <ä{C° Ÿ sê+>¥. Ms¡T >±ø£ &ÍHé <ä ˝…H’ é Á>±eT |ü+#êj·Tr yês¡T¶ düuTÑÛ ´\T ≈£L&Ü ñqïs¡T. n+fÒ s¬ +&ç+{Ï˙ ø£*|æ‘˚ <ë<ë|ü⁄ 15y˚\ eT+~øÏ ô|>’ ± s¡÷{Ÿ ˝…e˝À¢ Á>±eTkÕúsTT˝À |üì#˚ùd Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛTä \T ◆ @ n&çàìÅùdºwüHé #˚dæHê Ç~ #ê˝≤ #ê˝≤ u≤<Ûëø£sy¡ TÓ qÆ $wüjT· +. ø±ã{Ϻ á |ü⁄Hê~ m+‘· |ü{Ïwüº+>± ñ+fÒ πs|ü⁄ sêh+ n+‘· ñ»«\+>± eTT+<äT≈£î b˛j˚T ÄkÕÿs¡eTT+≥~. Ç$>±ø£ \ø£. $$<Ûä |ü<‘∆ä T· ˝À¢ Hê ø£+~q ]j·÷ø£Hå . m+|æ{dÏ æ n<Û´ä ≈£îå \T 441 eT+~ Ç|üŒ{Ïøπ mìï¬ø’ ñqïs¡T.

Á|üuTÑÛ ‘·«+. mdæyº T˚ {Ÿ\T e⁄Hêï. m+<äTø£+fÒ Ç+‘· Äsê#·ø+£ »s¡>&∑ ÜìøÏ ø±s¡DyÓTqÆ Ç~ düs¬ q’ |ü<‹∆ä ø±<äT. Çfi¯ó¢ ì]à+∫q≥Tº ˝Ò<Tä . #ê˝≤ #ê˝≤ ◆ á nÁø£e÷\T r]‘˚ ‘·|üŒ ø=‘·Ô <ës¡TD+>± nÁø£e÷\T »]>±j·Tì. ˇø£ sêh+. >∑‘+· ˝À ôdMT |üø±ÿ>± e⁄qï yê{Ïì |üø±ÿ #˚XÊeTHêïs¡T. Çìï e+<ä\ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T ù|<ä\ |ü<∏äø±\T neT\T #˚ùd |ü]dæú‹ ˝Ò<äT. düπs« ˝…ø£ÿ\ Á|üø±s¡+. n<˚ $<Û+ä >± dü<Tä <˚X› +¯ ‘√ s¬ +&ÉT >∑<Tä \‘√ ˇø£ øÏ#HÓ . á ø±s¡T\¶ T mø£ÿ&É ñqïsTT?. me] <ä>sZ∑ ¡ ñqïsTT?. |ü<‹∆ä Ç~ ø±<äT nì H˚qT ã\+>± qeTTà‘·TqïqT. ◆ Çfi¯ó¢ ì]à+∫qfÒ¢ ˝…øÿ£ \THêï Äj·÷ Ç+<äT˝À Ç{°e\ Hê≈£î Vü≤Ödæ+>¥ $uÛ≤>∑+ yês¡T Ç∫Ãq sê´+&ÉyTé Á>±e÷˝À¢ Çfi¯ó¢ ˝Òe⁄. Bqï+‘ê eTq+ d”]j·Tdt>± düMTø£å #˚j÷· *‡ ñ+~. á >∑èVü≤ìsêàD+˝À 84 \ø£\å Vü≤ÖdtôVA˝Ÿ‡¶ ‘Ó\+>±D≤˝À ñ+fÒ Ç|üŒ{Ïøπ 50 \ø£\å >∑èVü≤ ìsêàD≤\T »]–q≥Tº ñ+~. \_∆<ës¡T\T ˝Òs¡T. dü+øπ eå T+ ø√dü+ ø±≈£î+&Ü <äT]«ìjÓ÷>∑eTj·÷´j·Tì ‘˚*+~. Çfi¯ófl ì]à+∫q≥T¢ XÊ‘·+ á dü+πøåeT |ü<∏äø±\qT neT\T ˝…øÿ£ \THêï Äj·÷ Á>±e÷˝À¢ Çfi¯ó¢ ˝Òe⁄. \_∆<ës¡T\ #˚düÔ+. á |ü<øä∏ ±ìï ≈£L&Ü |üP]Ô>± |üø&∑£ “É +B>± düMTøÏ+å #ê*‡ ñ+~. n+fÒ 22 \ø£\å sπ wüHé ø±s¡T\¶ T n<äq+>± C≤Ø #˚dqæ ≥T¢>± ñ+~. Ç|ü &ÉT »s¡T>∑T‘·Tqï n$˙‹ Ç<˚ |ü<‘∆ä T· ˝À¢ Vü≤Ödæ+>¥ XÊK˝À Ç+ø± ø=qkÕ–‘˚.é ˇø£ Vü‰\T. 593 Á>±e÷˝À¢ >∑èVü≤ ìsêàD+˝À 235 ø√≥¢ ◆ mìï ø£cÕº\T uÛÑ]+#·sTTq q÷s¡T s¡÷bÕj·T\T <äT]«ìjÓ÷>∑eTsTTq≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. mìï e+<ä\ y˚\ ø√≥¢ Á|üC≤<Ûqä + <äT]«ìjÓ÷>∑+ ne⁄‘·Tqï~?. Bìï ≈£L&Ü eTq+ #ê˝≤ d”]j·Tdt>± rdüTø√e\dæ ñ+~. Ç‘·s¡ düs¡T≈£î\T mø£ÿ&É≈£î b˛‘·TqïsTT?. 100% neT\T#˚ùd˝≤ ‘·«s¡˝À »s¡>u∑ Àj˚T ø±´_HÓ{Ÿ MT{Ï+>¥˝À ìs¡sí TT+∫ Á|üø{£ +Ï #ê\qï ø£$T{ŸyTÓ +{Ÿ‘√ Á|üuTÑÛ ‘·«+ ñ+~. \_∆<ës¡T\T ˝ÒsT¡ . ù|<ä\ ø√dü+ ñ<˚•› +∫q á ø±s¡T\¶ dü+K´qT ã{Ϻ $&ÉT<ä\e⁄‘·Tqï _j·T´+.ø±s¡T\¶ T C≤Ø #˚dqæ ≥T¢>± ñ+~. mìïø£˝À¢ Á|ü»\≈£î y˚TeTT mH√ï yê>±›Hê\T #˚XÊ+. H˚qT MT n+<ä]˙ ø√πs~ ˇø£ÿfÒ. Ç<˚ |ü<‘∆ä T· ˝À¢ >∑èVü≤ ìsêàD+ ≈£L&Ü ñ+~. e÷´ìô|kò ˛º Á|üø±s¡+ ‘Ó\+>±D≤ sêh dü$T‹ m{Ϻ |ü]dæ‘ú T· ˝À¢qT s¬ ‘’ T· \≈£î \ø£å s¡÷bÕj·T\ es¡≈î£ s¡TD≤\T e÷|ò” #˚kÕÔeTì #ÓãT‘·÷ e∫Ã+~. C≤_‘ê e⁄Hêï. eT] 40 \ø£\å Çfi¯ó¢ ø£{≤ºsT¡ ø±ã{Ï. ~dt ˙&é‡ m yÓØ d”]j·Tdt ]eP´. kı+‘·+>± Çfi¯ófl ø£*–q yês¡T mìï \ø£\å eT+~ ñqïs¡T? Ç~ ≈£L&Ü ˇø£ ‹ø£eTø£ ô|fÒº dü+K´>± ñ+~. ã\V”≤qesêZ\ yê] ø√dü+ ì]à+#ê\ì e÷ Á|üuTÑÛ ‘·«+ dü+ø£*Œ+∫+~.º Ç+ø± ‘Ó\+>±D≤˝À Çfi¯ó¢ ø£{≤º*‡q #√≥ eT∞fl Çfi¯ófl ì]à+#ê*‡q nedüs+¡ ñ+<ë? y˚sπ yês¡T. ˇø£ n&çàìÅùdwº Hü é e´eVü≤]+#·e\dæq rs¡T‘ÓqTï\T. ø=ìï y˚\ 4 . n+<äT˝À ≈£L&Ü 10\ø£\å ]|æ{w° Hü é ñ+~. @ n&çàìÅùdwº Hü é #˚dHæ ê Ç~ #ê˝≤ #ê˝≤ u≤<Ûëø£sy¡ TÓ qÆ $wüjT· +.

Ç+<äT≈£î ø=+‘· f…+Æ |ü&‘É ~· . •ø£å $~Û+#ê*‡+<˚. HÓ\s√E˝À¢H˚ @<√ »s¡>±\ì nqT≈£î+≥Tqïs¡T. eTTK´eT+Á‹ <ä>sZ∑ . |üÁ‹ø£\T @y√ ø£<Hä∏ ê\T Á|ü#ês¡+ #˚dTü HÔ êïsTT. Ä kÕÿ+&É˝Ÿ‡qT ã<ä\› T ø={≤º*‡+<˚. á nÁø£e÷\T r]‘˚ ‘·|Œü eTq+ ø=‘·Ô |ü<øä∏ ±\T neT\T #˚ùd |ü]dæ‹ú ˝Ò<Tä . @e÷Á‘·+ me]‘√qT sêJ |ü&≈É L£ &É<Tä .ø√≥¢ ì<ÛTä \T <äT]«ìjÓ÷>∑eTj˚T´ ÄkÕÿs¡eTT+~. pHé s¬ +&Ée ‘˚Bq ‘Ó\+>±D sêh Á|üuTÑÛ ‘·«+ ø=‘·>Ô ± @s¡Œ&ç HÓ\s√E˝Ò nsTT+~. Ç~ #ê˝≤ <äTsêàs¡+Z nì #ÓãT‘·THêïqT. HÓ\s√E˝À¢H˚ @<√ »s¡>±\qï ÄX¯‘√ MT&çj÷· . m{Ϻ |ü]dæú‘·T˝À¢qsTTHê >∑èVü≤ ì<ÛäT\T kÕ«Vü‰ #˚ùd+<äT≈£î ¬s&û>± ìsêàD+˝À »]–q nÁø£e÷\qT ãj·T≥ô|{≤º*‡ ñ+~. #˚dTü HÔ êïqT. d”]j·Tdt ñqïs¡T. ◆ >∑‘·+˝À Çfi¯fl ìsêàD+˝À ì<ÛäT\T Ç+‘· es¡≈î£ »]–q nÁø£e÷\qT K∫Ñ·+>± yÓ\T>∑T˝ÀøÏ rdüT≈£îsêyê*.” eè<äT\∆ ≈£î.¡ eTTK´ ø±s¡´<äsT¡ Ù\ <ä>sZ∑ ¡ eT+Á‘· <ä+&É+ nH˚~ ñqï≥T¢>±. #·s¡´\T rdüTø√yê*‡ ñ+~. á s√E qT+∫ eTqeT+‘ê ø£+ø£Dã<äT\∆ yÓTÆ qe ‘Ó\+>±D≤ ø√dü+ Á|üD≤[ø£\T. õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡T¢ rÁeyÓTÆq m+¬ø«’ Ø\T ø£+&Éøº˘ #˚j÷· *. n+<ä]ø° #Óù|Œ<˚eT+fÒ. >∑‘+· ˝À Çfi¯fl ìsêàD+˝À ì<ÛTä \T <äT]«ìjÓ÷>∑+ #˚dqæ yês¡T eT∞fl ì<ÛTä \T kÕ«Vü‰ #˚ùd+<äT≈£î ¬s&û>± ñqïs¡T.3 HÓ\\T <ë{Ï‘>˚ ±ì ø=‘·Ô Á|üuTÑÛ ‘·«+ düsT¡ ≈› î£ ì ì\<=≈£îÿ≈£îì |üì#˚jT· >∑\T>∑T‘·~. nsTT‘˚ eTq˝À #ê˝≤ eT+~øÏ p˝…’ 2e ‘˚B sê>±H˚ ‘=+<äsb¡ Õ≥T m≈£îÿe>± ñ+~. ù|<ä\≈£î >∑èVü≤ ìsêàD+ e+{Ï |ü<øä∏ ±\qT neT\T#˚jT· &É+˝À Á|üuTÑÛ ‘·«+ @ e÷Á‘·+ yÓqTø£+» y˚jT· <äì #ÓãT‘·THêïqT. Ç+ø√ HÓ\ <ëø± y˚T+ @MT ø=‘·>Ô ± ìs¡j í ÷· \T rdüTø√<ä\#·Tø√˝Ò<Tä . mes√ ø=+‘· eT+~ sê»ø°jT· Hêj·T≈£î\T ùd{º ŸyTÓ +≥T¢ Ç#êÃs¡T. <äT]«ìjÓ÷>∑+ #˚dqæ yês¡T eT∞fl õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡¢≈£î H˚qT $»„|æÔ #˚ùd<˚eT+fÒ. e÷s¡<Z sä Ù¡ ø±\T s¡÷bı+~+#ê*‡ ñ+~. u≤<ÛTä ´˝…es¬ H’ ê yêfi¯flqT C…fi’ fl¯ ≈£î |ü+bÕ*‡+<˚. õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡T¢ rÁeyÓTÆq #·s¡´\T rdüTø√yê*‡ ñ+~. n+<äTøπ Hê+B Á|ükÕÔeq>± eTTU≤eTTF>± düe÷y˚Xe¯ Tj·÷´+.1500/` ô|q¸qT #Ó*+¢ |ü⁄\T.¡ eT+Á‘·T\ <ä>sZ∑ . mìï ø£cÕº\qT uÛ]Ñ +#·sTTq q÷s¡T XÊ‘·+ á dü+øπ eå T |ü<øä∏ ±\qT neT\T#˚düÔ+. |ü<‹∆ä Á|üø±s¡+ yê{Ïì neT\T #˚j÷· \ì Á|üuTÑÛ ‘·«+ Ädüø‘ÔÏ √ ñ+~. $‘·+‘·Te⁄\≈£î HÓ\≈£î s¡÷. á d”ÿ+\˝À ˇø£ÿ ô|’kÕ ≈£L&Ü <äT]«ìjÓ÷>∑+ »s¡>∑&ÜìøÏ M\T ˝Ò<äT. 5 . 2. u≤<ÛTä ´\sTTq yê]øÏ C…\’ T•ø£å |ü&˝˚ ≤ #˚j÷· *‡ ñ+~. ˇø£ HÓ\˝À ˇø£ÿ eT+∫ |ü˙ ø±˝Ò<ìä nHêïs¡T. Áb˛‘·‡Væ≤+#·<äì H˚qT ø£˝…ø£ºs¡¢≈£î eTq$ |ü<∏äø±\T neT\T #˚ùd |ü]dæú‹ ˝Ò<äT. Ç∫Ãq Vü‰MT\ Á|üø±s¡+ s¡TDe÷|ò. dü+|üPs¡yí TÓ qÆ ne>±Vü≤q‘√ eTT+<äT≈£î yÓfi¯‘êy˚T ø±˙. ‘=+<äs¡|ü&ç ‘=Á≥TbÕ≥T‘√ |æ∫à ìs¡íj·÷\T rdüTø√<ä\T#·Tø√˝Ò<Tä . Ä $<Û+ä >± ◆ nÁø£e÷\T r]‘˚ ‘·|üŒ eTq+ ø=‘·Ô Á|üuÛÑT‘·«+ ≈£L&Ü sêJ |ü&É<äì.

n‹ø=~› s√E˝À¢H˚ ‘Ó\+>±D •ø£D å ≤ dü+dü>ú ± nbÕsY¶ s¡÷|ü⁄~<äT›ø√ã&É‘·~.Ç~ Ç+≥sêø£Hå é ôdwüH. y˚˝≤~>± ñqï Á|üC≤ Á|ü‹ì<ÛTä \qT. nsTT‘˚ nbÕsY¶ ù|s¡T e÷]b˛‘·~. Ä dü+dü≈ú î£ y˚sπ eT+∫ ù|s¡T ô|{≤º*.æ »&é|{æ dÏ æ düuTÑÛ ´\≈£î yês¡T #Ó&É>=≥ºã&Éø£ eTT+<˚ me¬se]øÏ @j˚T s¡ø£+>± @ ø±´≥–Ø˝À eT÷&ÉTs√E\ bÕ≥T •ø£åD Çyê«˝À n+<ä]˙ eTq+ ‘Ó#T· øà =ì |ü+#êj·TrsêCŸ yês¡T. »&é|æ #Ós’ à¡ Hé\≈£î. m+dæôV≤#YÄsY&˝ç Àì á Vü‰fi¯flqT Äj·÷ dü+dü\ú dæÿ˝Ÿ‡qT ◆ Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T 80XÊ‘·+ $ìjÓ÷–+#·Tø=ì eTq sêh+ >∑s«¡ |ü&˚ Ø‹˝À Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛTä \+<ä]ø° sêuÀj˚T 15. m+|æ{Ïdæ\T. Äj·÷ $uÛ≤>±\ MT<ä ô|<ä› u≤<Û´ä ‘· ñ+≥+~. •ø£Då ≤ø±\+ m|üŒ{Ï qT+∫ m|üŒ{Ï es¡≈î£ ? »&é|{æ dÏ . >∑∫ÃuÖ*˝Àì ÁãVü≤à≈£îe÷Ødt eT+~sê\qT. á •ø£D å ø√dü+ Á|üuTÑÛ ‘·«+ m+‘· &Éu“’… q Ks¡Tà #˚ùd+<äT≈£î dæ<+∆ä >± ñ+~. düe÷»+˝À >=|üŒ ù|s¡T ‘Ó#T· Ãø√yê\H˚ Ä˝À#·q\‘√ eT+∫ ù|s¡T ‘Ó#T· Ãø√yê\H˚ Ä˝À#·q‘√ ñ+{s¡T.é eTqeT+‘ê #·sá \T #˚dæ eTT+<äT≈£î b˛‘·THêï+. yê]ì Áù|ø£≈å î£ \T>± ñ+#=<äì› n+≥Tqï. $XÊ\ Vü≤è<äjT· +‘√ H˚qT MT n+<ä]˙ ø√πs~ @eT+fÒ Á|ü»\qT. yÓTT‘·+Ô MT<ä nìï dü+dü\ú qT yê&ÉTø=ì Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛTä \T n+<ä]ø° •ø£D å ≤ ø±s¡´Áø£eT+ »s¡>±*. Ä Á|üø±s¡+ @ @ õ˝≤¢\qT ø£*|æ 6 . eTq Á|üuTÑÛ ‘·« |ü<øä∏ ±\ Á|üD≤[ø± s¡#q· ˝À. yê]˝À yê]+ø± bı\÷´{Ÿ ø±˝Ò<äT. nbÕsY¶˝À +~. 20 ∫qï ej·TdüTyêπs ñqïs¡T. ø=‘·>Ô ± >¬ *∫q Á|üC≤ Á|ü‹ì<ÛTä ˝À¢ #ê˝≤ eT+~ 90XÊ‘·+ eT+~ eT+∫yês¡T+{s¡T. >ös¡e˙j·T õ˝≤¢ ø£˝ø… sº£ +¢¡ <ä]ø° Hê ]¬ø«düTº ` MT MT õ˝≤¢˝À¢ ñqï≥Te+{Ï düs¡Œ+#Y\T. yê]ì n˝≤π> >±*øÏ e~˝ÒùdÔ #Ó&bç ˛‘·sT¡ . ø±s√ŒπswüHé #Ûs’Ó à¡ Hé\≈£î. mHé◊ÄsY&˝ç Àì •ø£D å ≤ eT+~sê\qT. H˚qT #ê˝≤ Ä|æ$º Tdtº |üs‡¡ Héì. yê]+ø± bı\÷´{Ÿ ø±˝Ò<Tä . Ç‘·s¡ Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\ dü+K´\qT ã{Ϻ u≤´#Y\T ‘·j÷· s¡T#˚j÷· *. düsŒ¡ +#·T\‘√ì &˚˝≤+>¥ Ç+≥sêø˘º ôdwüHé ô|≥º&+É »]–+~. Ms¡+‘ê K∫Ñ·+>± düsŒ¡ +#·T\≈£î •ø£åD Ç|æŒ<ë›+. m+|æ{dÏ . eTq dæ. s√E˝À¢ y˚s¡T y˚s¡T>± •ø£åD≤ •_sê\T ìs¡«Væ≤+#ê\ì Hê n_ÛÁbÕj·T+.æ m+|æ{dÏ æ düuTÑÛ ´\≈£î. eT+&É˝≤<Û´ä ≈£îå \≈£î m|üŒ{Ï qT+∫ m|üŒ{Ï es¡≈î£ •ø£D å »s¡>±*?. á eT<Û´ä H˚qT Hê >∑C«Ò ˝Ÿ ìjÓ÷»ø£ esêZìøÏ yÓ[¢ nø£ÿ&É m+|æ{dÏ \æ T. eTTì‡|ü˝Ÿ $uÛ≤>∑+ yês¡T ôw&É÷´fi¯flqT ‘·j÷· s¡T #˚j÷· *‡ ñ mHé◊ÄsY&ç˝À. ø=‘·>Ô ± >¬ *∫q. »&é|æ{Ïdæ\T. yês¡T #Ó&>É =≥ºã&Éø£ eTT+<˚ n+<ä]˙ eTq+ ‘Ó#T· Ãø=ì mHé◊ÄsY&˝ç À. >±s¡T ‘·«s¡˝À Bìô|’ #·s´¡ \T rdüTø=+≥s¡T. K∫Ñ·+>± yês¡+‘ê Çø£ÿ&É eT÷&ÉT s√E\ ø√s¡T‡˝ •ø£D å rdüTø√yê*‡+<˚. Ç+ø± #Ó&bç ˛˝Ò<Tä . e÷s¡<Z sä Ù¡ ø±\ s¡÷|üø\£ Œq˝À ≈£L&Ü uÛ≤>∑kÕ«eTT\qT #˚j÷· \ì. nbÕsY¶ dü+dü‘ú √ H˚qT e÷{≤¢&+¶É »]–+~. düsŒ¡ +#·T\≈£î. ø±s√Œπs≥sY\≈£î. ø±s√ŒπswüHé #Ûs’Ó à¡ Hé\≈£î @ •ø£D å Çyê«*? e+{Ï n+XÊ\T Ä ôw&É÷´fi¯˝¢ À ≈£îå Dí+>± $e]+#ê*. nbÕsY˝¶ À •ø£D å Ç|æŒ<ë›+.j·Tdt. nø£ÿ&É Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T ˇø=ÿø£ÿ]‘√ |üs¡‡q˝Ÿ>± e÷{≤¢&ÜqT. yê]˝À #ê˝≤ eT+~ 80XÊ‘·+ ∫qï ej·TdüTyêπs ñqïs¡T.

<˚X+¯ mø£ÿ&çøø£ ÿ£ &É $ø±dü+ #Ó+<ë\+fÒ ø=ìï sêÅcÕº\T>±. Ä dæŒ]{Ÿ yÓTT‘·Ô+ á s√E #·∫Ãb˛sTT+~. nø£ÿ&É ø£H«Ó q¸Hé ôd+≥sYì ≈£L&Ü ø£&TÉ ‘·Tqïs¡T. n{≤¢>π kÕúìø£ dü«|ü]bÕ\q ñ+&Ü\ì Á|ü|+ü #·yê´|ü+Ô >± ñqï <˚XÊ\˙ï ≈£L&Ü ˝Àø£˝Ÿ ôd˝ŸŒ¤ >∑es¡ïyÓT+≥T≈£î ÁbÕ<Ûëq´$T∫ÃHÓ. n<˚ $<Û+ä >± Ä Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛTä \qT •ø£D å ≈£î e#˚Ã˝≤ #˚j÷· \ì H˚qT ø√s¡T‘·THêïqT. ‘·|Œü ≈£î+&Ü ˝≤uÛÑ+ #˚düÔ~. ˇø£| ü &ÉT >∑T&é z˝…H¶ é &˚d˝t À #ê˝≤ eT+∫ dæŒ]{Ÿ ñ+&˚~. #·+|üã&ç ñ+~. Á>±e÷\T eTT+<äT>± $ø±dü+ #Ó+<ë\+fÒ ˇø£ e÷≥ H˚qT #ÓbÕŒ*‡ ñ+~.é bòÂ+&ç+>¥ rdüT≈£îsêyê*‡q ©&És‡Y Ä|ò<t ä H˚wHü . Á|ü‹ u≤´#Y˝À 4 ˝Ò<ë 5 õ˝≤¢\ Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\qT ø£\bÕ*‡ ñ+≥~. ø±<äì uÛ≤$+∫.>±s¡T z s√E ˇø£ >∑+≥ ùd|ü⁄ dü+<ä]Ù<ë›eTqT≈£î+≥THêï+.’ ø±ã{Ϻ n<˚ yÓ÷&É˝Ÿ˝À eTq≈£Lÿ&Ü ñ+&Ü\ì #Ó|Œæ á ìs¡j í T· + rdüTø=ì kÕúìø£ dü«|ü]bÕ\q≈£î. eT∞¢ Ç|ü &ÉT eTq+ &çbÕsYyº TÓ +≥˝…C’ Ÿ #˚jT· ã&ç ñ+~. n~ |üPs¡j Ô T˚ ´ <äX˝¯ À ñ+~. dæ. |ü+#êj·Tr sêCŸ ø±s¡´<ä]Ù>±s¡T. |ü⁄qs¡TJ®$+|ü CÒj·÷*‡q Ä |ü+#êj·TrsêCŸ eT÷yÓT+{Ÿ dæŒ]{Ÿì eT∞fl Ç|ü &ÉT eTq+ |ü⁄qs¡TJ®$+|ü nedüs¡eTT+~. á s√E n~ düu§f…CÆ Ÿ #˚jT· ã&ç. ‘·«s¡˝À <ëìï |üP]Ô #˚sTTdü+Ô . á $wüj÷· \T m+<äT≈£î #Ó|⁄ü ‘·Tqïq+fÒ. 7 .é yês¡T ‘·\u…{+ºÏ <˚eT+fÒ ˇø£ÿ &Û©ç ¢ qT+∫ yÓTT‘·+Ô |ü]bÕ\q kÕ<Û´ä + nedüs+¡ ñ+~. CÒj÷· *‡q nedüs+¡ ñ+~. ˇø£ ø£+bÕsYyº TÓ +≥˝…C’ Ÿ&é ø±<äT.º áCŸ @ eT÷yÓT+{Ÿ.j·Tdt. Ä XÊU n~Ûø±s¡T\T Hêe<ä› ñqï eTTìdæ|˝ü Ÿ XÊK Á|æì‡|ü˝Ÿ ôdÁø£≥Ø q]‡+>∑sêe⁄ >±s¡T düeTq«j·T+ #˚dTü ø=ì ôw&É÷´\T s¡÷|üø\£ Œq #˚j÷· \ì ø√s¡T‘·THêïqT. <ä{Ÿ n*ºyT˚ {Ÿ© ôV≤˝ŸŒ‡ @ Áπ>{Ÿ y˚.) $uÛ≤>∑+>± ñ+&˚~. Áπ>{Ÿ ◆ |ü+#êj·TrsêCŸ eT÷yÓT+{Ÿ ≥T _ Á|æ»sY«&é dæŒ]{Ÿ‘√ n~ ˇø£ ñ<ä´eT dü÷Œ¤]‘Ô √ eTT+<äT≈£î b˛yê*‡q<Ó‘’ . m{Ϻ |ü]dæ‘ú T· ˝À¢HH’Ó ê Ä kÕúìø£ dü«|ü]bÕ\q k˛sTTì ◆ kÕúìø£ dü«|ü]bÕ\q ‹]– Ç|ü &ÉT rdüT≈£îsêyê*‡q nedüs+¡ ñ+~. |ü+#êj·Tr sêCŸ ÇHé bòÕø˘. n~ eTq+<ä]ø° ‘Ó\TdüT. <˚XÊìï n&çàìÅùd{º yÏ é j·T÷ì{Ÿ‡>± $uÛõÑ +#·&+É »]–+~.&ç. nbÕsY˝¶ À eT+∫ Á≥sTTì+>¥. ø=ìï øπ +Á<ä bÕ*‘· ÁbÕ+‘ê\T>±. eT+∫ z]j·T+fÒwHü é ñ+~. n˙ï |ü]o*+∫ ìs¡sí TTdü+Ô . ø±˙ n~ yÓÁ]‘·\\T y˚dæ ô|&É<ës¡T\T |ü{qºÏ $wüjT· + eTq+<ä]ø° u≤<Ûëø£sy¡ TÓ qÆ n+X¯+. á ñ<ä´e÷ìøÏ lø±s¡+ #·T≥º&+É »]–+~. Ä XÊU≤ eT+Á‹>±s¡T. n˝≤ »]–‘˚ ˇø£]H=ø£s¡T eT÷&ÉT s√E\bÕ≥T n_ÛÁbÕj·÷\qT |ü+#·T≈£îH˚ neø±X¯eTT+≥~. yêdüyÔ êìøÏ |ü+#êj·TrsêCŸ $uÛ≤>∑+ ù|s¡T ˇ]õq˝Ÿ>± Ä ù|s¡T ø±<äT.˚ eT÷yÓT+{Ÿ dæŒ]{Ÿì n+<äT≈£î _Ûqï+>± n~ bı*{Ïø£˝…’CŸ #˚j·Tã&ç. ø±+bÕsYºyÓT+≥˝…’CŸ #˚j·Tã&ç. |ü+#êj·Tr sêCŸ nH˚~ ˇø£ bı*{Ïø˝£ Ÿ~ ø±<äT.•ø£D å ≤ •_sê\≈£î |æ\yê˝À ìs¡sí TT+#ê*‡ ñ+≥T+~. ˇø£ &çbÕsYyº TÓ +{Ÿ ≈£L&Ü ø±<äT. Ä $uÛ≤>∑+ ù|s¡T ªø£eT÷´ì{° &Óe\|tyÓT+{Ÿμ (dæ. Ç|ü &ÉT nbÕsY¶ ù|s¡T‘√ ñqï dü+düqú T Ä˝Ÿ bÕõãT*{°dqt T mø˘‡b˛¢sY #˚dæ H˚qT. k˛sTTì ‹]– Ç|ü &ÉT <˚XÊìøÏ ø=‘·>Ô ± kÕ«‘·+Á‘·´+ e∫Ãq s√E˝À¢ bòÂ+&ç+>¥ bòÕ<äs‡Y Ä|òt <ä H˚wHü .

eTq <˚X+¯ MT<ä Áù|eT ˝Ò<ëμμ nì HÓÁVüA n&ç–ÁqT. |ü+#·es¡¸ Á|üD≤[ø£ ô|{ÏÁº qT. <˚XÊ_Ûeè~∆øÏ ‘·øD å£ bÕ]ÁXÊ$Tø°øs£ D ¡ Ò e÷s¡eZ Tqïs¡T. e÷ nyÓT]ø± Á>±MTD≤_Ûeè~∆XÊK n~Û|ü‹.mdt.. ã{Ÿ &√Héº j·TT \yé j·TTesY eT<äs˝Y ≤+&é? yÓ’ ◆ ªªÁ|üdüTÔ‘·+ <˚X¯+˝À nqTdü]düTÔqï &√Héº j·TT ø£yTé <˚s?Y nì HÓÁVüA nq>±H˚ ªªÁ|üdTü ‘Ô +· <˚X+¯ ˝À nqTdü]düTqÔ ï bÕ\d” dü]>±Z ˝Ò<äT. »eVü≤sY˝≤˝Ÿ HÓÁVüA>±s¡T eTq Á|ü<ëÛ qeT+Á‹>± ñqï s√E˝À¢. #ê˝≤ u≤>∑T+~. ªª@+ ‘·| ü »s¡T>∑T‘√+~μμ nì HÓÁVüA Á|ü•ï+∫+&ÉT .&˚ »yê_∫ÃÁqT. n<˚ eT÷s¡â bÕ\d” dü]>±Z ˝Ò<Tä . dü+‘√wü y˚Tdæ+~. ˇø£ eT+∫ ñ<ëVü≤s¡D #ÓbÕŒ\+fÒ. m+<äT≈£î <äT:K+ ø£*–+<äì &˚ >±s¡T HÓÁVüAì n&ç–ÁqT. e∫à >=|üŒ>± kÕ~Û+#˚<˚MT ˝Ò<äTμμ. 8 . nyÓT]ø±˝À ôV≤’ düHé zesY nH˚ Áô|dæ&+Ó {Ÿ ñ+&˚yês¡T. MTs¡T <äjT· #˚dæ eTq <˚XÊìøÏ s¡+&ç. m+<äT≈£î nì HÓÁVüA Á|ü•ï+∫+&ÉT.&˚ì HÓÁVüAøÏ |ü]#·jT· + #˚dÁæ qT. ìqï >±ø£ yÓTTqï kÕ«‘·+Á‘·´+ e∫Ãq eTq uÛ≤s¡‘<· X˚ +¯ mø£ÿ&É b˛yê*. Ä ~X¯ |ü{ÁºÏ qT. Ä s√Eq 33 ø√≥T¢qï »HêuÛ≤˝À 20 ø√≥¢ eT+~øÏ dü]>±Z ÄVü‰s¡+ ˝Ò<Tä . n<˚ ‘·| ü nì nqïs¡T. e÷ <˚XÊìøÏ #ê˝≤ ˝≤uÛ+Ñ »]–+~. nbÕsYº ø±˙ mHé◊ÄsY&ç ø±˙ kÕú|+æ ∫q eTVü≤˙j·TT&ÉT mdt. HÓÁVüA >±s¡T ø£+Á>±≥T´˝Ò{Ÿ #˚dæ &˚ >±]ì eTsêï&ÉT $+<äT≈£î ÄVü‰«ì+∫ÁqT. n+<äT≈£î »yêãT>± ª&˚μ >±s¡T ø£]qƒ +>± H˚qT sêqT n+≥s¡T. nì mdt. ø±ì |ü+#·es¡¸ Á|üD≤[ø£˝À MT]∫Ãq Á|üj÷· ]{°˝À ‘·| ü +~. HÓÁVüA >±] ÄVü‰«q+ Á|üø±s¡+ mdt. ø=‘·Ô>± @s¡Œ&ɶ <˚X¯+˝À eT+∫ n_Ûeè~∆ »s¡>±\+fÒ Á|üD≤[ø±ã<ä+∆ >± yÓfi≤fl*‡+<˚. n<˚ eT÷s¡â $<Ûëq+ ø=qkÕ–‘˚ H˚qT uÛ≤s¡‘≈Y î£ e∫à $<Ûëq+ ø=qkÕ–‘˚ H˚qT uÛ≤s¡‘Y≈£î >=|üŒ>± kÕ~Û+#˚<M˚ T ˝Ò<Tä μμ.&˚ ªªj·TT >√ u≤´ø˘ ≥T Ç+&çj÷· n+&é \Tø˘ m{Ÿ j·TTesY |òdü ºt ô|y’ò é Çj·TsY bÕ¢Héμμ nì ª&˚μ nqïs¡T. m+<äT≈£î sês¡T. Ä düeTj·T+˝À |æ#êÃbÕ{Ï e÷≥˝À¢ HÓÁVüA ª&˚μ qT<˚•› +∫ $TeTà*ï nyÓT]ø± <˚XÊ<Û´ä ≈£îå \T bı>∑T&ÉT‘·T+fÒ Hê≈£î #ê˝≤ >∑s«¡ y˚Tdæ+~. >±s¡T $+<äT≈£î e∫ÃÁqT.ø¬ . HÓÁVüA >±]ø° ôV≤’ düHé >±]øÏ eT+∫ Áô|+ò &éw|æ ü ñ+&˚~.¬ø. Ms¡T MT uÛ≤s¡rj·TT\ì #Ó|æŒ. n<˚ düeTj·T+˝À <äT:K+ ≈£L&Ü ø£*–+<äì nqïs¡T. n|ü &ÉT HÓÁVüA >±s¡T @eTqïs¡+fÒ` ªªMT n≥Te+{Ï y˚T<Ûë$ nyÓT]ø±˝≤+{Ï dü+|üqï <˚XÊìøÏ ùde #˚dTü qÔ ïs¡T.eTs√ $wüjT· y˚TeT+fÒ ` eTq <˚X+¯ ôV≤’ dæŒ]{Ÿ‘√ ñ+&˚~.&˚ nì ˇø£sT¡ +&˚yês¡T.ø¬ . Ç‘·qT MT Ç+&çjT· Hé nì #Ó|Œæ |ü]#·jT· + #˚dÁæ qT. MT≈£î eTq e÷‘·è<˚X+¯ MT<ä Áù|eT ˝Ò<ë. HÓÁVüA>±s¡T ˇø£ dü+<äs¡“¤+˝À nyÓT]ø± yÓ[¢q|ü &ÉT HÓÁVüA >ös¡yês¡+ú ôV≤’ düHé zesY @sêŒ≥T #˚dqæ $+<äT˝À eTT–+|ü⁄ düeTj·T+˝À ôV≤’ düHé >±s¡T mdt.. eTq <˚XÊìøÏ ùde #˚ùdÔ eT+∫~ ø£<ë.&˚.ø¬ . áj·Tq n<äT“¤‘ê\T #˚dTü qÔ ïs¡T.ø¬ .

æ m+. s¬ +&Ée |ü+#·es¡¸ Á|üD≤[ø£ neT\T˝ÀøÏ e#˚à dü]øÏ n<ÛTä Hê‘·q uÛ≤s¡‘· <˚yê\j·÷\T>± |æ*#˚ uÛ≤Ø ˙{Ï bÕs¡T<ä\ ÁbÕC…≈£îº˝…’q u≤Áø±q+>∑˝Ÿ ÁbÕC…≈£îº.¢ »MT+<ës¡¢ #˚‘T· ˝À¢ uÛ÷Ñ eTT\T eT÷\T>∑T‘·TqïsTT. á q<äT\ ˙s¡T ñ|ü düeTTÁ<ä+˝ÀøÏ b˛e<äT. á s¬ +&ÉT dü+dü\ú |ü⁄Hê~sêfi¯¢˝À &˚ ù|s¡T ø£qã&ÉT‘·T+~.¬ø. á e÷s¡TŒ*ï >∑eTì+∫q mdt. eTq sêCÒ+Á<äq>∑sY qT+∫ |ü+#êj·TrsêCŸ ñ<ä´e÷ìï Ç+&çj·÷ø£+‘·{Ïø° Á|üyÓ÷{Ÿ #˚dæq e´øÏÔ Äj·Tq. ø±ã{Ϻ á s√E MTs¡T s¡eTà+fÒ H˚qT <˚XÊìøÏ ùde #˚jT· &ÜìøÏ dæ<+∆ä >± ñHêïμμ nì dü÷∫+∫+Á&ÉT. &˚ >±s¡T #Ó|æŒq $wüj·÷\qT n+<ä]ø° $e]+∫ÁqT.› Çe˙ï Á|üC\ $ìjÓ÷>∑+˝ÀøÏ sêyê˝… nì &˚ >±s¡T #Ó|Œü >∑H˚ HÓÁVüA>±s¡T u≤>± ]j·T˝…C’ Ÿ nsTT´ÁqT.\‘√ ◆ ªªã+»s¡T\˙ï düTπøåÁ‘ê\sTTq |ü+≥ düe÷y˚Xy¯ TÓ Æ Ä˝ŸÇ+&çj÷· ø±+Á¬>dt ø£$T{° düe÷y˚X+¯ ˝ÀqT nyÓT]ø±˝Àì bı˝≤\T ø±e˝…. Äj·Tq eNà sê>∑H˚ HÓÁVüA>±s¡T &˚ øÏ sê»´düuÛÑ düuÛÑ´‘·«+ Ç∫Ã. Äø£*‘√ qø£qø£˝≤&ÉT‘·Tqï ù|<ä\ ø£&ÉT|ü⁄ì+&Ü˝…. n<˚ |ü<‹∆ä ˝À >∑+>∑. 1954˝À mdt. &˚ >±s¡T HÓÁVüA >±]øÏ ˝ÒK sêdü÷Ô ªªeT+∫ #Ó_‘˚ Á>∑V≤æ +∫ neT\T #˚j÷· \qï ñ‘·eÔ T \ø£D å + MT˝À ñ+~.◊.|æ. yê] ñ|ü düeTTÁ<ä+˝ÀøÏ b˛e<äT›μμ. Ç+&çj÷· øÏ ‹]– e∫Ãq+ø£ HÓÁVüA øπ _HÓ{Ÿ düe÷y˚X+¯ @sêŒ≥T #˚d. C≤^sê›sT¡ .ø√{≤¢~ mø£sê\ ã+»s¡T uÛ÷Ñ eTT\T eè<Ûë>± |ü&ç ñqïsTT. á q<äT\ ˙s¡T mdt.&çì ìs¡ísTT+∫+&ÉT. Hê>±s¡T®q kÕ>∑sY ÁbÕC…≈£îº˝ ìsêàD≤ìøÏ lø±s¡+ #·T{Ϻ n<äT“¤‘·+>± e´ekÕj·T+ yÓ|’ ⁄ü . V”≤sê≈£î&é.¬ø.Ô HÓÁVüA >±s¡T Ä bÕ\d”ì m˝≤ e÷]Ã+&√ me]¬øH’ ê ns¡+ú ne⁄‘·T+~. HÓÁVüA ÄVü‰«ì+#·>H∑ ˚ ª&˚μ e∫ÃÁqT.ø¬ . nbÕsYq¶ T ≈£L&Ü Äj·TH˚ kÕú|+æ ∫ÁqT. nyÓT]ø±˝À ñ<√´>±ìøÏ sêJHêe÷ #˚dæ &˚ >±s¡T eTq <˚XÊìøÏ e∫ÃÁqT. <˚X¯+ ÄVü‰s¡s¡+>∑+˝À kÕ«e\+ãq kÕ~Û+#ê˝…. uÛ≤s¡‘<· X˚ +¯ ˝À ÁbÕs¡+_Û+#·ã&ɶ ø=ìï ø=‘·Ô |ü+#êj·Tr dü$T‘·T˝À¢ 9 . nø£ÿ&É ñqï ˇø£ ∫qï ø=+&Éô|q’ Äj·Tq ù|]≥ ñqï >¬ dtVº ≤ü Ödt ≈£L&Ü H˚{øÏ ° ñ+~.&˚ kÕú|æ+#ês¡T. yÓTT‘·Ô+ bÕ\d”ì e÷sêÃ\ì HÓÁVüA ◆ sêCÒ+Á<ä q>∑sY˝À mHé. ã+»s¡T\˙ï düTøπ Áå ‘ê\sTTq |ü+≥ bı˝≤\T ø±yê˝….Ï s¬ +&Ée |ü+#·es¡¸ Á|üD≤[ø£øÏ ñqï ‘˚&Ü #·÷ùd.ÄsY. sêCÒ+Á<äq>∑s˝Y À mHé◊ÄsY&ç ì 1954˝À Äj·TH˚ kÕú|+æ ∫+&ÉT. >√<ëe]. |ò⁄ü &é ôdø±ºsY yÓ|’ ⁄ü <˚X+¯ |üsT¡ >∑T\T ô|{Ï+º ~. qs¡à<ä ˝≤+{Ï Jeq<äT\T ñ|ü düeTTÁ<ä+ bÕ˝…‘’ T· qïsTT. ‘=* |ü+#·es¡¸ Á|üD≤[ø£ø. n~ ‘Ó*$‘·≈î£ ÿe |üì. ªø£eT÷´ì{° &Óe\|tyÓT+{Ÿμ nH˚ b˛sYbº ˛*jÓ÷ düèwæ+º ∫ øπ _HÓ{Ÿ eT+Á‹|ü<$ä Ç∫à Á>±MTD uÛ≤s¡‘êìï MT #˚‘T· ˝À¢ ô|&ÉT‘·Tqï MTπs+ #˚dsÔü √ #˚jT· +&Éì &˚ >±]øÏ $qï$+∫+&ÉT Ä eT+Á‹ |ü<$ä ôVA<ë˝À Äj·Tq <˚Xe¯ T+‘ê |üs´¡ {Ïd÷ü Ô ôV≤’ <äsêu≤<äT e∫ÃÁqT. n_ÛÁbÕj·÷\T |ü+#·T≈£îqïs¡T.

ø±ã{Ϻ Hê ÁbÕs¡úq @eT+fÒ. ‘Ó|æŒ+#·T≈£îì n+<ä]ø° ‘Ó*j·TC…ù|Œ˝≤ #˚kÕÔ+. edü‘·T\TqïsTT. nìï XÊK\ n~Ûø±s¡T\≈£î. n+<äT≈£î ◆ eTT+<äT>± > Á ±eT |Á Dü ≤[ø£\T dü+ã+~Û+∫q düe÷#êsêìï C≤rj·T. >ös¡e m+m˝Ÿ@\≈£î ≈£L&Ü ÇÁ¬s\yÓ+{Ÿ |òüsY ‘Ó\+>±D≤. á dü+<äs“¡ +¤ >± nìï $˝ÒCŸ`bÕ¢Hé j·TTesY XÊK\ n~Û|‘ü T· \qT eT+Á‘·T\qT H˚qT ø√πs<˚eT+fÒ. ø£eT÷´ì{° &Óe\|tyTÓ +{Ÿ nqï k˛sTT á s√E |üP]Ô>± b˛sTT+~.ÄsY. á˝À>± dü s ¡ Œ +#Y \ ≈£ î . 10 . Ç‘· s ¡ Á|ü C ≤Á|ü ‹ ì<Û ä T \≈£ î •ø£ å D ≤ ø±s¡´Áø£e÷\T |üPs¡Ôe⁄‘·sTT. eTq e÷J d”Œø£sY sêeT#·+Á<ë¬s&ç¶ >±s¡T yÓTT≥ºyTÓ T<ä{Ï Áô|dæ&+Ó {Ÿ>± |üì#˚dÁæ qT.&ç. MT N|òt ôdÁø£≥Ø>±s¡T yê] ]e÷s¡Tÿ ‡˝À #ê˝≤ #ê˝≤ &çÅdæºø˘º`bÕ¢Hé j·TTesY ùdº{Ÿμì øÏj ¢ T· sY>± #ÓbÕŒs¡T. eTTK´+>± õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡T¢. @<√ ñqï bÕ¢Hé rdüTø=ì neT\T #˚ùdÔ eT+∫>∑T+&É<Tä . ndüeTÁ>∑ bÕ¢Hé e<äT.› >∑‘+· ˝À »]–+<ä+‘ê ÇÁ¬s\yÓ+{Ÿ |òsü Y ‘Ó\+>±D≤. r]Ã~<äT› ø=H˚+<äT≈£î |ü~μ s√E\ ‘Ó\+>±D≤≈£î ñqï eqs¡T\T.yÓ T <ä ø ˘ õ˝≤¢ ˝ Àì |ü s ƒ ê Hé # Ó s ¡ T e⁄ ≈£ L &Ü ˇø£ { Ï . edü‘T· \T. ªe⁄jYT ˙&é ≥T ùd{º Ÿ bÕ¢Hé Á|òyü Té ~ $˝ÒCŸ ˝…yÓ˝Ÿμ eTq Á|üD≤[ø£ s¡#·q n{≤¢ ÁbÕs¡+_Û<ë›+. n˝≤ Á|üj÷Ó >±‘·àø£+>± @sêŒ≥T #˚dqæ dü$T‹ n~. n+‘·sê®rj·T kÕúsTT\ qT+∫ s¡÷|ü⁄~<äT›ø√yê*. á s¡ø+£ >± |ü+#êj·Tr sêCŸ e´edüú >=|üŒ>± ÁbÕs¡+uÛyÑ TÓ +Æ ~. Ç~ Á>±eTkÕúsTT qT+∫ »]π>˝≤ #˚<ë›+.ôV≤#Y. á düe÷y˚X¯+ ‘·sT¡ yê‘· ˇø£ ô|&¢ ®é rdüTø=ì ‘Ó\+>±D sêh |ü⁄q]ïsêàD+ ø√dü+ ªbÕ¢Hé j·TTesY $˝ÒCŸ`bÕ¢Hé j·TTesY eT+&É˝Ÿ`bÕ¢Hé j·TTesY &çÅdøºæ `º˘ bÕ¢Hé j·TTesY ùd{º Ÿμì r]Ã~<äT› ø=H˚+<äT≈£î |ü~ s√E\ ‘·sê«‘· |æ\T|ü⁄ì<ë›+. eT+&É˝Ÿ`bÕ¢Hé j·TTesY Ç~ øπ +Á<ä _+<äTe⁄>± ‘·j÷· s¡Tø±yê*. yê]øÏ ≈£L&Ü ôV≤#YÄsY&ç˝ÀH˚ •ø£åD ◆ ‘Ó\+>±D sêh |ü⁄q]ïsêàD+ ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤düÔ+.dæ. nedüsê\qT <äèwæ˝º À ô|≥Tºø=ì á bÕ¢Hé ‘·sê«‘· |æ\T|ü⁄ì<ë›+. Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛTä \≈£î.˝À ô|<ä› ô|<ä› Vü‰fi¯ófl. ‘·j÷· s¡T ø±yê*. •ø£åD Çyê«*‡q nedüs¡+ ñ+~. •ø£åD |üPs¡ÔsTTq düs¡Œ+#·T\≈£î. <˚X¯+˝Àì >=|üŒ ◆ >∑‘·+˝À »]–q<ä+‘ê bÕs¡y¢ TÓ +fÒ]j·Tq¢qT s¡|Œæ +#˚ @sêŒ≥T #˚d+Ôü . bÕ¢Hé j·TTesY &çbÕsYyº TÓ +{Ÿ. eTT+<äT>± Á>±eT Á|üD≤[ø£\T s¡÷|ü⁄~<äTø› √yê*. ø√dü+ ªbÕ¢Hé j·TTesY á HÓ˝≤Ks¡T˝À eT+Á‹es¡Z $düsÔ D ¡ »s¡>q∑ T+~. ô|<ä › d ü + K´˝À Á|ü C ≤Á|ü ‹ ì<Û ä T \≈£ î •ø£ å D sTT#˚ à +<ä T ≈£ î m+. nìï XÊK\T bÕ¢Hé j·TTesY &çbÕsYyº TÓ +{ŸqT neT\T #˚j÷· *. n+<ä]ø° yÓTT≥ºyTÓ T<ä≥>± bÕ¢Hé j·TTesY $˝ÒCŸ >∑T]+∫ #ÓãT<ë+. |üP]Ô>± bı*{Ïø£˝…’C…’ #ê˝≤ >∑+<äs¡>√fi¯ |ü]dæú‘·T\T e#˚ÃdæHÓ’.

{ÏÄsYmdt Á|üuTÑÛ ‘·«+ e+<äXÊ‘·+ ø£$T{ŸyTÓ +{Ÿ‘√ Ms¡+<ä] dü+øπ eå ÷ìøÏ ø£≥Tºã&ç ñ+~.4XÊ‘·+ <ä[‘·T\Tqïs¡T. Ç+‘·≈î£ eTT+<äT <ëì ù|s¡T k˛wü˝Ÿ yÓ˝ŒÒ s¤ Y &çbÕsYyº TÓ +{Ÿ>± ñ+~. rdüTø√qTHêï+. q]‡+Vü‰sêe⁄ >±s¡T á ]eP´\T rdüTø=ì bÕ¢ì+>¥ #˚dsÔü T¡ . H˚qT sê<Û>ä ±]ì ]¬ø«dtº #˚dæ Ä ù|s¡T e÷sêÃ\ì ø√s¡>± ªmd”‡ &Óe\|tyTÓ +{Ÿ $TìÅdμº” >± ù|s¡T ô|≥º&+É »]–+~. ù|s¡T ô|≥º&É+ »]–+~. yÓTHÆ ê]{° esêZ\ n_Ûeè~∆ »s¡T>∑T≥˝Ò<Tä . <ë]Á<ä´ sπ U≈£î ~>∑Teq ñqï <ä[‘·T\ô|’ Á|ü‘´˚ ø£ ÁX¯<∆ä #·÷|üuÀ‘·THêï+.4% »HêuÛ≤ ˝…øÿ£ q s¡÷. |ü]ÁX¯eT\ XÊKqT. _dæ. –]»q. düe÷#ês¡+ n+~+~. <ëì nqTã+<Ûä dü+dü\ú qT H˚qT ø√πs<˚eT+fÒ ` ‘Ó\+>±D≤˝À Ç|üŒ{ÏøÏ sêuÀj˚T eT÷&˚fi¯¢˝À <ä[‘· á s√EøÏ Á|üuTÑÛ ‘·« ÄBÛq+˝À HÓ{Ÿ>± ñqï uÛ÷Ñ $T 35 \ø£\å mø£sê\T yê&É\ qT+∫ <ä]<Á ëìï eTq≈£î n+<äTu≤≥T˝À ñqï<äì nìï õ˝≤¢\ ø£˝ø… sº£ ¢¡ qT+∫ á eT<Û´˚ ‘·]y˚Tj·T<ä\T#·T≈£îHêï+. eTq+<ä]ø° ‘Ó\TdüT. eTq≈£î eT+∫ nqTuÛeÑ E„˝q’… |ü]ÁX¯eT\ XÊK ªmd”‡ &Óe\|tyÓT+{Ÿ $TìÅd”ºμ >± ø±s¡´<ä]Ù l Á|üB|t#+· Á<ä >±s¡Tqïs¡T. <ä[‘· yê&É\ qT+∫ sêuÀj˚T eT÷&˚fi˝¢¯ À <ä]Á<ëìï bÕs¡Á<√˝Ò+<äT≈£î ø£+ø£D+ ø£≥Tºø√e&É+ »]–+~. yÓ˝ŒÒ s¤ Y &çbÕsYyº TÓ +{ŸqT Hê e<˚› ñ+#·T≈£îqï. <˚XÊ\ eT<Û´ä b˛{° ñ+~. n˝≤π> eTq <˚X+¯ ˝À sêÅcÕº\ eT<Û´ä ≈£L&Ü á b˛{° ñ+<äì k˛wü˝Ÿ yÓ˝ÒŒ¤sY &çbÕsYºyÓT+{Ÿ≈£î eTq≈£î ‘Ó\TdüT. >∑‘+· ˝À <ëìï düuŸbÕ¢H>é ± ‘·j÷· s¡T#˚XÊs¡T.6 y˚\ 160 ø√≥T¢ ne⁄‘·~. ñ<ëVü≤s¡DøÏ ‘Ó\+>±D˝À 15. 11 . Ä]úø£ |üs|¡ ‹ü ì ô|+#·Tø√e&É+. yê]ì. n+fÒ sπ |ü⁄ ‘Ó\+>±D bÕ¢Hé ã&Ó{® Ÿ. <ëì Ç+bÕ¬sHº ‡é @eT+fÒ. n+<äTø√düy˚T H˚qT Ä b˛sYºbò˛*jÓ÷qT Hê <ä>∑Zπs ô|≥Tºø√e≥+ »]–+~. {≤|t Á|üj÷· ]{° Áb˛Á>±+>± {ÏÄsYmdt Á|üuTÑÛ ‘·«+ Bìï fÒø|£ t #˚dTü +Ô ~. e÷ <ä>sZ∑ ¡ ñqï XÊK\qT ôdÁø£≥Ø l dæ. s¡÷. Çø£ Hê <ä>sZ∑ ¡ ñqï XÊK\ >∑T]+∫ eT∞fl #Ó|⁄ü ‘·THêï. <ä[‘· yê&É\ qT+∫ <ä]Á<ëìï ‘·]y˚Tj·T<ä\T#·T≈£îHêï+. Ç~ bòÕ>¢ w¥ |æ t Áb˛Á>±+>± rdüTø√qTHêï+.40 y˚\ ø√≥T¢ ñ+<äqT≈£î+fÒ 15. j·TTe‘·≈î£ ñbÕ~Û dü+bÕ~+#·Tø√e&É+. <ëìï rdæ eT∞fl 54 &çbÕsYyº TÓ +≥T¢>± &Ó\’ ÷´{Ÿ #˚ùd |ü<‹∆ä ˝À ì<ÛTä \T |ü+|ædTü qÔ ïs¡T. ôdŒwü˝Ÿ bò˛ø£dt ñ+≥T+~. Ç˝≤.◆ ◆ ◆ ñ<ëVü≤s¡D≈£î bÕ]ÁXÊ$Tø£ $<Ûëq+˝À K∫Ñ·+>± ô|≥Tºã&ÉT\T Ç~ bòÕ¢>¥wæ|t Áb˛Á>±yéT>± Äø£]¸+#·&+É . Bì >∑T]+∫ j·÷≈£î´πs{Ÿ |ò>æ s∑ ìY e#˚à ôdô|+º ãsY˝À »s¡>u∑ Àj˚T ã&Ó{® Ÿ ôdwüH˝é À yÓ\&¢ kç ÕÔ+. Ä |ü<‹∆ä ì Ç|ü &ÉT ]|”{Ÿ #˚jT· <ä\TÃø√˝Ò<Tä . ø£+ø£D+ ≈£≥Tº≈î£ Hêï+. sêh KC≤Hê ì+|ü⁄ø√e&É+. m+<äTø£+fÒ eTTK´+>± <ä[‘·. HêHé bÕ¢Hé ã&Ó{® Ÿ b˛qT s¡|>tò ± n+fÒ j·÷≈£î´πs{Ÿ |ò>æ s∑ Y ø±~~.

yÓTÆHê]{° yÓ˝ÒŒ¤sY XÊK\ìï+{Ï˙ H˚H˚ e÷ì≥sY #˚j÷· \qï ÇHéfq… ¸H‘é √ Hê <ä>sZ∑ ¡ ô|≥Tºø=ì <ä]Á<ëìï bÕs¡Á<√˝Ò Á|üjT· ‘·ï+ #˚j÷· \qT≈£î+≥Tqï. dü+ã+~Û‘· XÊK\T. yÓ˝ÒŒ¤sY XÊK\ìï+{Ï˙ >∑‘·+˝À |ü]ÁX¯eT\ ø√dü+ uÛÑ÷eTT\T ø±yê\ï+fÒ Á|üuÛÑT‘·«+ @<Ó’q ìs¡íj·T+ H˚H˚ e÷ì≥sY rdüT≈£î+fÒ e÷ |ü#÷ ì uÛ÷Ñ eTT\T b˛‘·THÓï’ n+≥÷ s¬ ‘’ T· \T ñ<ä´e÷\T. á yÓTT‘êÔìï @ Ç‘·s¡ XÊU\≈£î øπ {≤sTT+#·+. M{Ïô|’ ≈£L&Ü õ. MTs¡+‘ê sπ |ü{ïÏ +#˚ ªbÕ¢Hé j·TTesY &çbÕsYyº TÓ +{Ÿ ÇHé <ä ø±+f…ø‡º˘ Ä|òt ‘Ó\+>±D≤μ bÕs¡Á<√˝Ò+<äTπø md”‡. eT+&É˝≤\ yêØ>±. Á>±e÷\ yêØ>± düπs« HÓ+ãs¡¢‘√ düVü‰ ]b˛s¡Tº Hê <ä>∑Zs¡T+~. ñ<ëVü≤s¡D≈£î #Ó|Œæ q Ä 6y˚\ 160ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\qT ø£∫Ñ·+>± ˇπøkÕ] rdüTø=ì H˚sT¡ >± Ä ì~Ûì md”‡ dü+øπ eå TXÊU≈£î e÷Á‘·yT˚ |ü+bÕ\qï~ e÷ Á|üuTÑÛ ‘·« bÕ\d”. >=&Ée\T #˚jT· &É+ >∑‘+· ˝À eTq+ #·÷dæq+. n≥¢H˚ |üesY &çbÕsYºyÓT+{Ÿ. #˚düTÔqï.sêuÀj˚T ø±´_HÓ{Ÿ˝À Bìô|’ _\T¢ bÕdt #˚dæ nedüsy¡ TÓ ‘Æ ˚ #·≥+º #˚d. qs¡d+æ Vü‰sêe⁄>±s¡T. XÊU≤~Û|‘ü T· \≈£î Hê ◆ <ä]Á<ëìï eTq$. eTTì‡|ü˝Ÿ n&çàìÅùdºwüHé. ø√Ä|üsπ wüH. eT]ø=+‘·eT+~ dæã“+~ì rdüT≈£î+≥+. <Ûsä êï\T. yÓTÆHê]{° #ÓãT‘êqT. ÄsY   _. m+&√yÓT+{Ÿ. Vü≤Ödæ+>¥. Bì <ë«sê. _dæ. |ü]ÁX¯eT\T. Á|ü‹ eT+&É˝≤ìøÏ md”‡ yÓ˝ŒÒ s¤ Y Ä|òd” sü Y ˇø£sT¡ +&Ü\ì >∑‘+· ˝ÀH˚ ]eP´ dü+<äs“¡ +¤ >± eTq+ ìs¡sí TT+#ê+. Ä md”‡ dü+πøåeT XÊKqT ô|+∫. H˚qT ≈£L&Ü M\TqT ã{Ϻ ÇHê«˝Ÿ« ne⁄‘·. õ˝≤¢ ø£˝ø… sº£ T¡ ¢ ø£*dæ sêuÀj˚T s√E˝À¢ ‘·j·÷s¡T#˚düÔs¡T. ø√dü+ |üì #˚j÷· *. ‘·sT¡ yê‘· e´ekÕj·T+ >∑T]+∫ md”º. Hê´j·TXÊK\T ≈£L&Ü Hê <ä>sπZ∑ ñ+&çb˛sTTHÓ. á $wüj÷· \qT MT≈£î ns¡eú Tj˚T´+<äT≈£î #Ó|⁄ü ‘·Tqï. á XÊKøÏ dü+ã+~Û+∫q bÕ¢qq¢ T qs¡d+æ Vü‰sêe⁄>±s¡T. á md”‡. md”º yÓ˝ÒŒ¤sY &çbÕsYºyÓT+{Ÿ\qT _dæ. m≥T¢+&Ü˝À ìs¡sí TT+#·&+É »s¡T>∑T‘·~.’ M≥ìï+{Ïì ≈£L&Ü y˚Ty˚T bÕ¢Hé #˚j÷· *‡ ñ+~. õm&ç. ø£eT]¸jT· ˝Ÿ {≤ø˘‡. õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡T¢ ‘êC≤>± á ]b˛s¡Tº 12 . Ç|ü &ÉT ‘Ó\+>±D≈£î n˝≤+{Ï uÛ÷Ñ eTT\T ◆ md”‡ ø±s√ŒπswüHé nedüs¡+ ˝Ò<äT.æ ñqï #·≥+º ˝À ∫qï e÷s¡TŒ\T #˚dæ neT\T#˚jT· qTHêï+.é j·T÷‘Y n+&é k˛ŒsY‡º . $T>∑‘ê eT+Á‘·T\≈£î. ñ<ëVü≤s¡D≈£î |ü]ÁX¯eT\ >∑T]+∫. ≥÷]»+ XÊK\T ≈£L&Ü Hê <ä>sZ∑ H¡ ˚ ñHÓï’ . ìqï e÷ø=∫Ãq düe÷#êsêìï ã{Ϻ 10 õ˝≤¢˝À¢ |ü]ÁX¯eT\ ø√dü+ kÕeTs¡ú´+ ô|+#·T‘·+. yê&ÉTø√e{≤ìøÏ 2 \ø£\å 20 y˚\ mø£sê\ uÛ÷Ñ $T HÓ{Ÿ>± dæ<+∆ä >± ñ+~. Ä bÕ\d”ì ˇø£kÕ] md”‡ yÓ˝ŒÒ s¤ Y $uÛ≤>∑+ yês¡T ô|q’ò ˝…C’ Ÿ #˚ùdÔ <ëìï ã{Ϻ m+‘· eT+~ dæã“+~ì rdüTø=ì ø±s¡´Áø£e÷\ s¡÷|üø\£ Œq m˝≤ #˚j÷· ˝À. Äj·÷ XÊK\ yês¡T ø£*dæ @+ #˚j÷· ˝À bÕ¢ì+>¥ #˚dsÔü T¡ . nø£ÿ&É md”‡ ø±s√ŒπswüHé kÕeTs¡´ú + ô|+#·T‘·+. md”‡ yÓ˝ŒÒ s¤ Y $uÛ≤>∑+ <ë«sê @+ #˚j÷· ˝À |ü]o*dü+Ô . ns¡“Hé &Óe\|tyÓT+{Ÿ.

q÷´ ÇH√ïy˚wüHé‘√H˚ nìï õ˝≤¢˝À¢ bÕ]ÁXÊ$Tø£ yê&É\T e#˚Ã˝≤ l Á|üB|t#+· Á<ä >±]ì ø√s¡T‘·Tqï. Ç]π>wüHé XÊK yê]øÏ Hê $qï|ü+. H˚qT ÁbÕ‹ì<Û´ä + eVæ≤düTqÔ ï >∑C«Ò ˝Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡+Z ˝À 24y˚\ mø£sê\T |”\TÃø√˝Òì |ü]dæú‹ |ü]ÁX¯eT\T ô|≥Tºø=H˚+<äT≈£î nqT≈£L\yÓTÆq Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷eTT\THÓ’ï. yê{ÏøÏ eTÚ*ø£ edü‘T· \T m˝≤+{Ï$ ø£*Œ+#ê*? |üesY˝…’Hé‡. <ë<ë|ü⁄ ø±<äT. |ü]ÁX¯eT\ìï+{Ï˙ ôV≤’ <äsêu≤<äT˝ÀH˚ ≈£îø£ÿ&É+. n˝≤ ø±≈£î+&Ü Ç|ü &ÉTqï W≥sY ]+>¥ s√&ÉT¶ ãj·T{ÏøÏ n+fÒ 70`80 øÏ˝ÀMT≥s¡¢ ãj·T{ÏøÏ @@ õ˝≤¢˝À¢ @@ |ü]ÁX¯eT\T ô|{§º#÷ qï ñ<˚X› +¯ ‘√ uÛ÷Ñ eTT\ \uÛ´Ñ ‘·qT ã{Ϻ |ü]ÁX¯eT\qT kÕú|+æ #˚˝≤ bÕ¢Hé #˚j÷· \ì |ü]ÁX¯eT\ XÊKqT H˚qT ø√s¡T‘·TqïqT. mø£ÿ&É @ bÕ]ÁXÊ$Tø£y‘˚ Ô· eTT+<äT≈£î e∫ÃHê yê]øÏ |ü]ÁX¯eT kÕú|üq≈£î yÓ+≥H˚ Á|üuÛÑT‘·« uÛ÷Ñ eTT\T Ç#˚Ã˝≤ mø£ÿ&É @ |ü]ÁX¯eT ô|{≤º˝À Ä |ü]ÁX¯eT ô|fÒ˝º ≤ bÕ¢Hé #˚j÷· *‡ ñ+~. uÛ÷Ñ eTT\ \uÛÑ´‘·qT ã{Ϻ |ü]ÁX¯eT\ì @sêŒ≥T #˚ùd˝≤ M\T ø£*Œ+#ê*. }|æ] bıf…ì¸jT· ˝Ÿ ñ+~. á uÛ÷Ñ eTT\T e´ekÕj·÷ìøÏ |üìøÏsêe⁄. yê≥sY ˝…’Hé‡ e¬>’sê m{≤¢ sêyê*? <ä>∑Zs¡˝À ]»sê«j·TsY\T @eTTHêïsTT? M{ìï+{Ï˙ <äèwæº˝À ô|≥Tºø=ì |ü]ÁX¯eT\ XÊK bÕ¢Hé #˚j÷· \ì H˚qT eTq$ #˚dTü qÔ ï.|ü+|æqs¡T. ø±ã{Ϻ Á|ü‹ ÁbÕC…≈î£ º 13 . n‹ ‘·≈î£ ÿe Ç˝≤+{Ï uÛ÷Ñ eTT\T ñqï$ ˇø£ÿ es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢˝ÀH˚. m+‘· uÛ≤Ø |ü]ÁX¯yTÓ HÆ ê ô|fÒ˝º ≤ |ü]ÁX¯eT\ XÊK bÕ¢Hé #˚j÷· *. 1040 mø£sê\T e÷Á‘·yT˚ nø£ÿ&É ñqïsTT. }|æ] |”\TÃø√˝Òì |ü]dæ‹ú sêe&É+ eT+∫ |ü<‹∆ä ø±<äT. sêuÀj˚T s√E˝À¢ mø£ÿ&É @s¡ø£yÓTÆq Ç]π>wüHé ÁbÕC…≈£îº ô|{ϺHê K∫Ñ·+>± s¬ +&ÉT n+XÊ\T+&Ü*. M≥ìï+{Ï˙ Ç+{ÏÁπ>f…&é>± #˚düTø=ì |ü]ÁX¯eT\ kÕú|üq≈£î bÕ¢Hé #˚j·÷*‡ ñ+~. 25 qT+∫ 30y˚\ mø£sê\T s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢˝À ñHÓï’ . ô|fÒº˝≤ |ü]ÁX¯eT\ XÊK n{≤¢>π @|æ◊◊dæ yê] ÄBÛq+˝À #ê˝≤ uÛ÷Ñ eTT\THÓï’ . Ç~ ôV’≤<äsêu≤<äTøÏ sêe&É+ eT+∫ |ü<ä∆‹ 50 øÏ˝ÀMT≥s¡¢ <ä÷s¡+˝ÀH˚ ñ+~. qT+∫ 5y˚\ mø£sê\ Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷eTT\T eTq≈£î n+<äTu≤≥T˝À ñHÓ’ï. ◆ |ü]ÁX¯eT\ìï+{Ï˙ $T>∑‘ê @ õ˝≤¢˝À¢ ≈£L&Ü 5y˚\ mø£sê\≈£î ô|ã’ &ç Á|üuTÑÛ ‘·« uÛ÷Ñ eTT\THÓï’ . ø±ã{Ϻ #ê˝≤ ôV’≤<äsêu≤<äT˝ÀH˚ ≈£îø£ÿ&É+. Vü≤Ödæ+>¥ uÀsY¶ ù|]≥ 4 bÕ¢Hé #˚j÷· *. s¡ø‘åÏ · ‘ê>∑T˙{Ïì Á|ü»\≈£î n+<˚˝≤ CÒjT· &É+ Á|üuTÑÛ ‘·« kÕe÷õø£ u≤<Û´ä ‘·. Ç˝≤ ˝…øÿ£ \T rùdÔ ôV≤’ <äsêu≤<äT ◆ m+‘· uÛ≤Ø |ü]ÁX¯yÓTÆHê #·T≥Tº |üø£ÿ\ <ä>∑Zs¡˝ÀH˚ 50`60 øÏ˝ÀMT≥s¡¢ |ü]<ÛäT˝À¢ #ê˝≤ Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷eTT\THÓ’ï.

. õ˝≤¢. eT<Û´ä ˝À mìïø£\T mø£ÿ&Ü ˝Òe⁄. nedüs¡yÓTÆ‘˚ ø=ìï dü+<äsꓤ˝À¢ dü÷ø£åà (yÓTÆÁø√) kÕúsTT˝À¢ ≈£L&Ü Ä˝À∫+∫ bÕ¢ì+>¥ #˚j÷· *‡ ñ+≥~. ì<ÛTä \ nedüs+¡ ˝Ò≈î£ +&Ü. uÛÑ>∑e+‘·TDÏí ÁbÕ]∆<ë›+. õ˝≤¢ ø£˝ø… sº£ T¡ . ◊<˚fifl¯ bÕ≥T @ mìïø£\T sêe⁄. @ n+XÊì¬øH’ ê ˇπø bÕ¢qT nìï õ˝≤¢\≈£î |üìøÏ sê<äT. á kÕ] ‘=\ø£] dü]>±Z sê˝Ò<Tä . mes¡÷ ‘=+<äs|¡ &ü ç >∑T&Ó<¶ Tä › #˚˝À |ü&≥ ¶É T¢>± b˛≈£L&É<Tä . @$<Û+ä >± á $wüj÷· ˝À¢ •ø£D å •_sê\T ô|{≤º*? Ä ‘·sT¡ yê‘· eT∞¢ Ç<˚ m+dæôV≤#YÄsY&˝ç À eTqeT+<äs+¡ eT∞¢ ø£\T≈£îH˚˝≤ bÕ¢Hé #˚j÷· \ì dü÷∫düTqÔ ïqT. Jy√\ nedüs+¡ ˝Ò≈î£ +&Ü >∑T&é bÕ\d”\≈£î s¡÷|üø\£ Œq »]π>˝≤ #˚j÷· *‡ ñ+~.Ä>∑+ Ä>∑+ #˚jT· ≈£L&É<Tä . n˝≤ ‘Ó\+>±D Ä>∑+ Ä>∑+ ne≈£L&É<Tä . n<˚ $<Û+ä >± Ä ÁbÕC…≈î£ \º ≈£î ˙{Ï øπ {≤sTT+|ü⁄\T #˚j÷· ˝…. m+m©‡\T. e#˚à yês¡eT+‘ê u≤>± esê¸\T ekÕÔj·Tqï dü÷#·q\THÓ’ï. Jy√\ nedüs¡+ ˝Ò≈£î+&Ü >∑T&é bÕ\d”\≈£î s¡÷|üø£\Œq »]π>˝≤ #˚j·÷*‡ ñ+~. @y√ ∫qïbÕ{Ï m\ø£åH˚¢ ñHÓ’ï. Ä |ü<‹∆ä ˝ÀH˚ Çø£qT+∫ ‘Ó\+>±D≤˝À ˙{Ï ÁbÕC…≈î£ \º T ì]à+#ê\qï~ Ç]π>wüHé XÊK >∑Ts¡TÔ+#·Tø√yê˝…. Á>±eTkÕúsTT qT+∫ eT+&É\. n≥¢H˚ ‘Ó\+>±D≤ bÕ]ÁXÊ$Tø£ n_Ûeè~∆øÏ ø±e\dæq ˙{Ïì ≈£L&Ü ø=+‘· XÊ‘·+ øπ {≤sTT+#˚˝≤ #˚j÷· ˝….¢ $$<Ûä XÊK\ n~Ûø±s¡T¢ M{ìï+{Ï˙ <äèwæ˝º À ô|≥Tºø=ì bÕ¢Hé s¡÷bı+~+#·ø√yê\ì eTq$ #˚dTü qÔ ï. õ˝≤¢ ø£˝ø… sº£ T¡ ¢ MT |ü]~Û˝Àì m+. ôV’≤Á&Ü*ø˘ øÏ¢j·T¬sHé‡ ˝Ò<äH√! eTπs<√ kÕ≈£î‘√ ô|ò’fi¯ó¢ ‹|æŒ |ü+ù|~ ñ+&É<äT. |ü<‹∆ä Á|üø±s¡+ n&çàìÅùdwº Hü é yÓTT<ä\Tô|&É<+ä . ‘Ó\+>±D Ä>∑+ Ä>∑+ ne≈£L&É<äT. ø±ã{Ϻ. m+. 80XÊ‘·+ esê¸\T |ü&Ü\ì Ä•<ë›+. eTq+ ]k˛sY‡ yÓTT_˝…C’ wÒ Hü é |ò+ü &ç+>¥‘√bÕ≥T ˇø£ ÇH√ïy˚{yÏ é ◊&çj÷· ‘√ |üì #˚j÷· *‡ ñ+~..|æ.m˝Ÿ. n˝≤+{Ï eT+∫ bÕ\d”\ e\¢ eT+∫ e÷s¡TŒ\T ekÕÔsTT. ≈£î+≥\T ì+&ç‘˚ dü+‘√wüyT˚ . ì<ÛäT\ nedüs¡+ ˝Ò≈£î+&Ü.|æ\T. Çø£ e´ekÕj·T XÊK &ç|s¬üò +{Ÿ>± ñ+≥+~. Å|ò”>± á ◊<˚fi¯ófl eTq #˚‘·T˝À¢ ñHÓ’ï. Ä Á|üø±s¡+ eTq+ eTT+<äT≈£î b˛yê\ì H˚qT eTq$ #˚dTü ≈£î+≥Tqï. mH√ï eT+∫ ø±s¡´Áø£e÷\qT bÕ¢Hé #˚düT≈£îH˚ ÄkÕÿs¡+ ñ+≥+~. eTTK´+>± d”ìj·TsY ◊@mdt Ä|òd” sü Y l _. Ä#ês¡´ >±s¡T eTq Á|üuTÑÛ ‘·«+˝À bÕ¢ì+>¥ Ä|òd” sü >Y ± ñHêïs¡T.n+fÒ bÕ‘· ˝Ò<ë ø=‘·Ô ÁbÕC…≈î£ ˝º À¢ì 10`15 XÊ‘·+ ˙{Ïì s¡ø‘åÏ · ‘ê>∑T˙{Ï ø√dü+ øπ {≤sTT+∫ Á|ü»\≈£î n+<˚˝≤ #˚jT· &É+. |ü<ä∆‹ Á|üø±s¡+ n&çàìÅùdºwüHé yÓTT<ä\Tô|&É<ä+. n˝≤π> Ç‘·s¡ d”ìj·TsY Ä|òd” sü ≈¢¡ î£ Hê $qï|ü+ @eT+fÒ ` Á|ü‹B &ÉãT“*ùdHÔ ˚ |üì q&ÉTdüT+Ô <äqï Ä˝À#·q Á|üuTÑÛ ‘·«+˝À ekÕÔñ+~. Ç‘·s¡ Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛTä \‘√ n_ÛÁbÕj·÷\T ø£\uÀdüT≈£îì ô|q’ò ˝Ÿ>± &çÅdøºæ º˘ bÕ¢Hé ‘·j÷· s¡T #˚j÷· *.@\T. 14 . yêq\T |ü&ç #ÓsT¡ e⁄\T. sêh kÕúsTT˝À¢ y˚s¡Ty˚s¡T>± bÕ¢Hé\T ‘·j·÷s¡T #˚düTø√yê˝…. ◆ ◆ mes¡÷ ‘=+<äs¡|ü&ç >∑T&Ó¶<äT› #˚˝À |ü&ɶ≥T¢>± b˛≈£L&É<äT.

Ç~ $Tj·TsY ã÷´s√Áø±{Ïø˘ bÕ¢Hé ø±≈£î+&Ü s¬ +&ÉT yÓ|’ ⁄ü \ qT+∫ n+fÒ $düèÔ ‘·+>± Á|üC≤_ÛÁbÕj·÷\T. H˚qT eT+Á‹>± ñqï|ü &ÉT≈£L&Ü #ê˝≤ |ü+&ÉT>∑\qT Ä Á>±eT+˝ÀH˚ ìs¡«Væ≤+∫ Ä Á>±e÷ìï #·øÿ£ >± r]Ã~<ë›qT. u≤e⁄\T e¬>s’ ê m˝≤ ñHÓï’ #·÷&Ü*. $˝ÒCŸ bÕ¢Hé #˚ùd≥|ü &ÉT Á>±eT düu\ÑÛ T ô|{Ï+º ∫Hê |òsü ê«˝Ò<Tä . ≈£î+≥\T. >∑‘· Á|üuTÑÛ ‘ê«\T á $wüj÷· \qT ìs¡ø¢ ´å£ + #˚XÊsTT. n~Ûø±s¡¢qT ø√s¡T‘·THêïqT. Á|üC≤dü+|ò÷ü \qT ≈£L&Ü ø£\T|ü⁄ø=ì Ä øöì‡˝Ÿì @sêŒ≥T #˚jT· uÀ‘·THêï+. nìï+{Ï˙ |ü]>∑Dq˝ÀøÏ rdüTø√yê\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡¢qT. á $wüj÷· ˝À¢ H˚qT >∑‘+· ˝À Hê ìjÓ÷»ø£ es¡ Z + ˝À m+m˝Ÿ @ >± ñqï|ü &É T ∫qï>√&É eT+&É\+ ˝Àì sêeTTì|ü˝¢… nH˚ Á>±e÷ìï #ê˝≤ m&ÉT´πø{Ÿ #˚XÊqT. H˚qT ≈£L&Ü Á>±eTkÕúsTTøÏ yÓ[fl nìï kÕúsTT˝À¢ »]π> 15 . ˙{Ï bÕs¡T<ä\.. $˝ÒCŸ bÕ¢Hé #˚ùd≥|ü &ÉT Á>±eT düu\ÑÛ T ô|{Ï+º ∫Hê |òsü ê«˝Ò<Tä . Á>±eT+˝À eTÚ*ø£ edü‘·T\T m˝≤ ñHêïjÓ÷ |ü]o*+∫ Ç+{ÏÁ>π {Ÿ #˚j÷· *. Ç+<äT˝À nìï s¡+>±˝À¢ ì|ü⁄DT\T. Á>±e÷˝À¢ Á|üD≤[ø£\T s¡÷bı+~+#˚ eTT+<äT. nø£ÿ&ÉTqï #ÓsT¡ e⁄\T. |ü+#êj·Tr sêCŸ XÊK ôdÁø£≥Ø l sπ eT+&é |”≥sY >±s¡T. ≈£î+≥\T. Á|ü»\ Ä˝À#·q\qT ≈£L&Ü ô|q’ò ˝Ÿ bÕ¢H˝é ÀøÏ rdüTø=H˚ M\TqT ø£*Œ<ë›+. $<äT´‘Y. s¡yêD≤ e´edü\ú T m˝≤ ñHÓ’ ï? Ä Á>±eT J$ø£ @$T{Ï ? nqï n+XÊ\‘√bÕ≥T Á|ü ‹ Á>±eT+˝À |ü]X¯óÁuÛÑ‘· m˝≤ ñ+~? #Ós¡Te⁄\T. y˚T<Ûëe⁄\qT ø£\T|ü⁄ø=ì á øöì‡˝Ÿ sêuÀ‘√+~. Ç+ø=ø£{Ï @eT+fÒ ªùd{º Ÿ n&É«sTT»Ø øöì‡˝Ÿμ ‘·«s¡˝À @sêŒ≥T ø±uÀ‘·Tqï~..◆ ◆ ◆ Á|ü»\ Ä˝À#·q\qT ≈£L&Ü ô|q’ò ˝Ÿ bÕ¢H˝é ÀøÏ rdüTø=H˚ M\TqT ø£*Œ<ë›+. Äs√>∑´+. bÕ¢H&é >é ± düeTdü´\qT $e]+#˚ $<Ûëq+ >∑T]+∫ Á>±eTdüT\Ô ≈£î ‘Ó*j·TC…bÕŒ*‡ ñ+~. Ç‘·s¡ õ˝≤¢\ ø£˝…ø£ºs¡¢≈£î Hê $»„|æÔ @eT+fÒ ` Á>±eTdüTÔ\ düeTdü´\T @yÓTÆHê ns¡ú+ #˚düTø=ì uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À yês¡T bÕ¢H&é >é ± düeTdü´\qT $e]+#˚ $<Ûëq+ >∑T]+∫ ‘Ó*j·TC…bÕŒ*‡ ñ+~. yês¡+ s√E˝À¢ <ëìï ìj·T$T+#·qTHêï+. MTs¡T $˝ÒCŸ bÕ¢Hé #˚ùd|ü &ÉT Á>±e÷˝À¢ $<ä´. Ä˝À#·q\T Á>∑V≤æ +∫ bÕ¢Hé #˚j÷· *‡ ñ+≥~.

Á|ü|ü+#·+˝À $‘·ÔHê_Ûeè~∆˝À ‘Ó\+>±D q+ãsY`1>± ì\Tk˛Ô+<äì XÊgy˚‘\Ô· T #ÓãT‘·THêïs¡T. <ë<ë|ü⁄ nìï Á>±e÷˝À¢ s¬ +&ÉT s¡ø±\ H˚\\THÓï’ . ◊k˛˝Òf&… >é ± Ä˝À∫düTqÔ ïs¡T. ñ+&É<Tä . ˝Òø£b˛‘˚ ‘·˝≤‘√ø± ◆ dü+|òüT{Ï‘· X¯øÏÔ>± ≈£L&Ü dü¬ø‡dt nj˚T´˝≤ Á|ü»˝À¢ e÷s¡TŒ e#˚Ã˝≤ ø£èwæ #˚j·÷*. e´øÏ>Ô ± m+‘√ düø¬ ‡dt ne⁄‘·THêïy˚Tø±˙ dü+|òTü {Ï‘· X¯ø>ÔÏ ± ≈£L&Ü düø¬ ‡dt nj˚T´˝≤ Á|ü»˝À¢ e÷s¡TŒ e#˚Ã˝≤ ø£èwæ #˚j÷· *‡ ñ+<äì Hê n_ÛÁbÕj·T+.’Ó ª‘Ó\+>±D≤ ø¬ Hé _ d”&é uÖ˝Ÿ ≥T Ç+&çj÷· n+&é d”&é uÖ˝Ÿ ≥T <ä es¡˝Ÿμ¶ nì n+{≤s¡T. n{≤¢ yê] X¯øÏÔ yê]øÏ |ü+&ç+#˚˝≤ e´ekÕj·T XÊK yês¡T bÕ¢Hé ‘Ó\Tdü˝Ô <Ò Tä . Bì ‘·sT¡ yê‘· m+m˝Ÿ@\T. ÇdüTø£H\˚ \T. |ü]XÀ<Ûäq˝À¢ ìeT>∑ïyÓTeÆ ⁄Hêïs¡T. dü+|òTü {Ï‘+· >± ñ+&˚˝≤ e÷sêÃ*. Çø£ÿ&ç yê‘êes¡D |ü]dæ‘ú T· \T. bÕ≥\T. sêh Á|üD≤[ø£\T ‘·j÷· s¡T ø±e*‡ ñ+~. ‘Ó\+>±D≤˝À eTq≈£î Hê\T>∑T s¡ø±\ H˚\\THÓï’ . n+<äTe\¢ s¬ ‘’ T· \+<äs÷¡ $‘·HÔ ê_Ûeè~∆øÏ e÷Á‘·yT˚ |ü+≥\T 16 . Á>±eT. Ç+ø± »s¡>±*‡ ñ+~. &ÉãT“‘√ |üì ˝Ò≈î£ +&Ü »]π> ø=‘·Ô Á|üD≤[ø± s¡#q· »s¡>±*‡ ñ+~. sπ >∑&. Çìï s¡ø±\ H˚\\T Çø£ÿ&ÉTqï+<äTøπ ÇÁøÏXÊ{ŸqT ‘Ó\+>±D≤˝À kÕú|+æ #ês¡ì Hê≈£î ôd+’ {ÏdTü \º T #ÓbÕŒs¡T. ø£˝ø… sº£ T¡ ¢ Ç~ >∑T]Ô+#ê*. e´ekÕj·Ts¡+>∑+˝À #ê˝≤ #ê˝≤ |ü]XÀ<Ûqä \T »]>±sTT. ø£s|¡ Áü ‘ê\T. Ä dü+dü˝ú Àì m+<äs√ n+‘·sê®rj·T XÊgy˚‘·Ô\T $‘·ÔHê_Ûeè~∆øÏ dü+ã+~Û+∫q $wüj·÷˝À¢. uÛ÷Ñ eTT\T. ÇÁøÏXÊ{ŸqT |ü{≤Hé#sÓ T¡ e⁄˝À kÕú|+æ #ês¡+fÒ n~ ÄcÕe÷w” $wüjT· + ø±<äT. õ˝≤¢. Á|ü»\ dü+|òTü {Ï‘· X¯øìÔÏ yê]øÏ ‘Ó*j·TCÒùd Á|üÁøÏjT· ô|’ kÕVæ≤‘·´+. eT+&É\. #˚ j · ÷ *. n+<äTøπ n+‘·sê®rj·T kÕúsTT˝À $‘·HÔ ê_Ûeè~∆ dü+dü\ú T ÇÁøÏXÊ{Ÿ e+{Ï |ü]XÀ<ÛHä ê dü+dü\ú T Çø£ÿ&˚ ñHêïsTT. m+|æ\‘√ ≈£L&Ü ‘·«s¡˝À Ç˝≤+{Ï MT{Ï+>¥ ô|{Ϻ yê]øÏ ≈£L&Ü á $wüj÷· \qT $e]+∫ uÛ≤>∑kÕ«eTT\qT #˚sTTkÕÔqT. n+‘· ø±¢dt d”&‡é Çø£ÿ&ç qT+∫ ñ‘·Œ‹Ô ne⁄‘êj·Tì ns¡+ú .bÕ¢ì+>¥˝À bÕÁ‘· eVæ≤kÕÔqT. ‘˚*ø£bÕ{Ï H˚\\T ñHÓï’ . á d”ÿyéT |ü>∑&É“+B>± neT\T ø±e*‡ ñ+~.ç mÁs¡H\˚ \T. n{≤¢ ø±≈£î+&Ü yês¡T #˚j÷· *. Çe˙ï ÇÁøÏXÊ{Ÿ @sêŒ≥T≈£î <√Vü≤<ä+ #˚dHæ . Á|ü»\≈£î ˇø£ $wüj÷· ìï ‘Ó*j·TC…bÕŒ*‡q u≤<Û´ä ‘· ø£˝ø… sº£ ≈¢¡ î£ ñ+<äì #Ó|⁄ü HÔ êïqT. Vü ≤ qTeT+‘· T ì X¯ ø Ï Ô C≤+ãe+‘· T ìøÏ ‘Ó \ Tdü T ø±˙ ◆ ¬s’‘·T\+<äs¡÷ $‘·ÔHê_Ûeè~∆øÏ e÷Á‘·y˚T |ü+≥\T Vü≤qTeT+‘·TìøÏ ‘Ó*j·Tq≥T¢>± ñ+~. ñ|üHê´kÕ\T e+{Ï$ Á|üuTÑÛ ‘·« |üs+¡ >± $düèÔ ‘·+>± Á|ü#ês¡+ ø±yê*‡ ñ+~. Á|ü»\ dü+|òTü {Ï‘· X¯ø˝ÔÏ À ñqï ã\+ yêfi¯≈¢ î£ ‘Ó*ùd˝≤ ◆ ÇÁøÏXÊ{Ÿ e+{Ï |ü]XÀ<ÛäHê dü+düú\T Çø£ÿ&˚ ñHêïsTT. Hê≈£î Bì >∑T]+∫ XÊgy˚‘·Ô\T #Ó|æŒq $wüj·T$T~. n˝≤¬>‘’ ˚ #ê˝≤ n<äT“¤‘ê\T »]π> ÄkÕÿs¡+ ñ+≥T+~.

e÷¬sÿ{Ÿ j·÷s¡T\¶ T m˝≤ ñHÓï’ ? mìï mø£sê˝À¢ ñHÓï’ ? j·÷s¡T˝¶ À kÂø£sê´\T @ $<Û+ä >± ñHÓï’ ? ndü\T kÂø£sê´\T m+<äT≈£î ô|+#·˝øÒ b£ ˛‘·THêï+? bÕ¢{ŸbÕò s¡+\T m+<äT≈£î ø£≥˝º øÒ £ b˛‘·THêï+? eTq ã\V”≤q‘·\T @$T{Ï? eTq e÷¬sÿ{Ï+>¥ Ä<ëj·÷ìï u≤>± n_Ûeè~∆ #˚dTü ø√e &É+˝À eTqeT+<äs+¡ eTqdüT ô|{Ϻ |üì #˚j÷· *‡ ñ+≥~. n$ õ˝≤¢ ø£˝ø… s㧜 {Ÿ˝À ≈£L&Ü ñ+&Ü*. 17 . á ØôdsYÃ˝À uÛ≤>∑+>± K∫Ñ·+>± Hê˝…&®ç mø£ÿ&ÉT+<√ ‘Ó#T· Ãø√yê*‡ ñ+~. á $uÛ»Ñ q »]π> Áø£eT+˝À ‘Ó\+>±D &=yÓTdæøº ˘ nedüsê\T @$T{Ï? Çø£ÿ&ÉTqï 3 ø√≥¢ 54 \ø£\å »HêuÛ≤≈£î s¬ d’ . nìï H˚\\ $esê\T ùdø£]+∫ õ˝≤¢\ yêØ>±. ø±y˚Ø d”&‡é . Çø£HH’Ó ê #ê˝≤ ô|<äm› ‘·TqÔ ØôdsYà »s¡>±*‡ ñ+~.t >√<ÛTä eT\T. Á|ür dü+e‘·‡s¡+ eTq+ yês¡\Ô T #·<Tä e⁄‘·THêï+.t MT{Ÿ. ‘·èD<ÛëHê´\T. >√&ÍHé\T eTq≈£î ‘·–qìï ˝Òe⁄. eT+&É\ kÕúsTT˝À nÁ–ø£\ÃsY Ä|òd” sü Y e<ä› s¬ ‘’ T· \ bı˝≤\≈£î dü+ã+~Û+∫q uÛ÷Ñ kÕs¡ |üØø£\å $esê\T ø£+|üP´≥s¡˝¢ À ìøÏ|å yÔü TÓ Æ ñ+&Ü*. $uÛ≤>±\T>±. d”&é uÖ˝Ÿ Ä|òt Ç+&çj÷· >± s¡÷|ü⁄~<äT≈› î£ H˚ ÄkÕÿs¡eTTqï ‘Ó\+>±D≤˝À ØôdsYà nH˚~ ì*∫b˛e&É+ #ê˝≤ <äTsêàs¡+Z . nø£ÿ&É ØôdsYà ô|s¡>±*‡q nedüs+¡ ñ+~. ≈£Ls¡>±j·T\T. Ç|üŒ{Ïøπ #ê˝≤ d”&‡é ø£+ô|˙\T eTq≈£î ‘Ó\+>±D≤˝À ø£ì|ædTü HÔ ï’Ó . n<˚ |ü<‘∆ä T· ˝À¢ |ü+≥\T m+‘Ó+‘· |ü+&çdTü HÔ êïs√ Ä $<ÛëHê\T n_Ûeè~∆ #˚düTø√e&É+˝À eTqeT+<äs¡+ @$T{Ï? e÷¬sÿ{Ï+>¥ dü<Tä bÕj·÷\T @y˚T$T ñHêïsTT? #·÷&Ü*. ø√˝Ÿ¶ k˛ºsπ J\T. m. >∑+>∑ø±y˚] d”&‡é e+{Ï$ Çø£ÿ&É ñHÓï’ . eTqdüT |ô {Ϻ |üì #˚j÷· *‡ ñ+≥~. Áø±|t ø±\˙\T>± $uÛõÑ +#ê*. U∫Ñ·+>± uÛ÷Ñ kÕs¡|Øü ø£*å ï Á|üuTÑÛ ‘·«y˚T #˚j·÷*. n~ ≈£L&Ü ø£+|üP´≥¬s’CŸ&é ø±yê*. |üXó¯ dü+es¡ø∆ . s¬ ‘’ T· \T e÷¬sÿ{Ÿ j·÷sY\¶ ˝À <Ûëq´+ ø±*b˛sTT+<äH√. Ç‘·s¡ n~Ûø±s¡¢≈£î Hê $»„|æÔ @eT+fÒ ` Á|ü‹ ¬s’‘·T≈£î #Ó+~q bı˝≤˝À¢ uÛ÷Ñ kÕs¡ |üØø£\å T #˚sTT+#ê*. nìï uÛ÷Ñ eTT\. esê¸\T ≈£î]dæ <Ûëq´+ ‘·&dç bæ ˛sTT+<äH√ e+{Ï yês¡\Ô T #·<Tä e⁄‘·THêï+. m+‘Ó+‘· ø±yê*? &ÓsTTØ m+‘· ø±yê*? yê{Ï yê{Ï ñ‘·Œ‘·T\Ô T m+‘Ó+‘· ø±yê˝À n˙ï e´ekÕj·T XÊU.£ eT‘·‡´ XÊK\T #·÷&Ü*. ø±ã{Ϻ e´ekÕj·T eT+Á‹øÏ Ä XÊK ø±s¡´<ä]Ù l e÷\ø=+&ÉjT· ´ >±s¡¢≈£î.|ü+&ç+#˚˝≤ e´ekÕj·T XÊK yês¡T bÕ¢Hé #˚j÷· *. e]‡{°˝À |ü]XÀ<Ûqä \T CÀs¡T>± kÕ>∑&+É ˝Ò<Tä . eTq≈£î Çe˙ï dü]|ü&Ü ñHêïj·÷ ˝Òyê ô|+#·Tø√yê*‡q nedüs+¡ ñ+<ë ◆ eTq e÷¬sÿ{Ï+>¥ Ä<ëj·÷ìï u≤>± ˝Ò<ë #·÷&Ü*.õ. |òwæ . ôV≤’ <äsêu≤<é ◆ uÛÑ÷kÕs¡ |üØø£å\ $esê\T ø£+|üP´≥s¡¢˝À q>∑sêìøÏ |òwæ t Ábı&Éø¸£ Hé m+‘· ø±yê*? MT{Ÿ Ábı&Éø¸£ Hé m+‘· ø±yê*? ìøÏå|üÔyÓTÆ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ˝À ≈£L&Ü ñ+&Ü*.

ø£ècÕí. |òwæ Øü dt˝À eTq+ mø£ÿ&ÉTHêï+? eTq nedüsê\T @$T{Ï? eTq+ mø£ÿ&çøÏ m>∑TeT‹ #˚jTÓ T#·TÃ? &ÓsTTØ˝À eTq+ mø£ÿ&ÉTHêï+? eTq nedüsê\T @$T{Ï? Ç+ø± @+ »s¡>±*? <ëì˝À m{¢ eTT+<äT≈£î b˛e#·TÃ? Vü‰]ºø\£ ÃsY˝À eTq+ mø£ÿ&É ñHêï+? @ $<Û+ä >± eTT+<äT≈£î b˛e#·TÃ? e+{Ï$ bÕ¢Hé #˚j÷· *. n˝≤¬>‘’ ˚ #·øÿ£ >± neT\T #˚ùd neø±XÊ\T+f…. s¬ ‘’ T· \ dü+K´≈£î ‘·>≥ Z∑ T¢>± n~Ûø±s¡T\ dü+K´ ô|s¡>±*. Bìô|’ ñ‘·sÔ T¡ «\T ≈£L&Ü ñHÓï’ . 18 . bÕ¢ì+>¥ »s¡>±*. eTq+ ø=‘·|Ô ⁄ü +‘·\T ‘=ø±ÿ*‡q nedüs+¡ ñ+~. yÓT<äø.˘ ìC≤+u≤<é. >∑T&é bÕ¢ì+>¥ ñ+fÒ u≤>± »]π> ÄkÕÿs¡eTT+≥~.e÷¬sÿ{Ï+>¥ XÊU≤ eT+Á‹ì H˚qT ø√π s <˚ e T+fÒ MT XÊK≈£ î #Ó + ~q ôdÁø£≥Ø\qT Ç‘·s¡ n~Ûø±s¡T\+<ä]˙ |æ*|æ+∫ ˇø£ Á|ü‘´˚ ø£yTÓ qÆ düe÷y˚XÊìï Çø£ÿ&ÉH˚ @sêŒ≥T #˚dæ bÕ¢Hé #˚j÷· *‡ ñ+~. s¬ ‘’ T· \≈£î m|üŒ{Ïø|£ ü &ÉT e´ekÕj·T düe÷#ês¡+ n+~+#˚+<äT≈£î mø˘‡f…q¸Hé j·÷øÏ$º {°dt ô|s¡>±*. n<ÛTä Hê‘·q e´ekÕj·T |ü<‘∆ä T· \T. ñ‘·sÔ ¡ ‘Ó\+>±D≤˝Àì Hê\T>∑T õ˝≤¢\T |üP]Ô>± >√<ëe] uÒdHæ ˝é À ñHÓï’ . á düeTdü´\ô|’ n<Û´ä j·Tq+ #˚dæ ‘=+<äsb¡ Õ≥T ˝Ò≈î£ +&Ü Á|üD≤[ø± ‹≥ºã&É‘·+. nÁ–ø£\ÃsY $Tìdüsº ≈Y î£ H˚qT $qï$+#˚<e˚ T+fÒ e´ekÕj·T ñ‘·Œ‘·T\Ô T ô|]>±sTT ø±˙ Ábı&Éø$ºÏ {° ô|s¡>˝∑ <Ò Tä . >√<ëe] »˝≤˝À¢ eTq≈£î e∫Ãq yê{≤ 1200 {Ïm+dæ \ ˙s¡T n~Ûø±]ø£+>± øπ {≤sTT+#·ã&ç ñ+~. Ç]π>wüHé XÊK n~Ûø±s¡T\≈£î H˚qT $qï$+#˚ <˚eT+fÒ ` Ç~ yÓ’≥˝Ÿ &çbÕsYyº TÓ +{Ÿ. Ç~ m+<äT≈£î ô|s¡>˝∑ <Ò Tä ? mø˘‡f…q¸Hé j·÷øÏ$º {°\T ≈£î+≥T|ü&ܶsTT.. mø˘‡f…q¸Hé n~Ûø±s¡T\T ‘·–q+‘· eT+~ ˝ÒsT¡ . Á>±e÷˝À¢øÏ yÓ[fl #Óù|Œ r]ø£ me]ø° ˝Ò<Tä . ø±s¡´<äsT¡ Ù\T. Á|ü|+ü #·eT+‘ê á n+X¯+˝À eTT+<äT≈£î b˛‘·T+fÒ eTq+ #ê˝≤ yÓqTø£ã&ç ñHêï+. #·øÿ£ {Ï bÕ¢ì+>¥‘√ e´ekÕj·T XÊK eT+Á‹. eTq+ ≈£L&Ü |üì #˚ùdÔ eTq+ Ç‘·s¡ n~Ûø±s¡T\T. >∑‘· Á|üuÛÑT‘ê«\T |üì#˚dæqfÒ¢ eTq+ ≈£L&Ü |üì #˚ùdÔ eTq+ ‹≥º ã&É‘+· . @ @ õ˝≤¢˝À¢ @ @ ◆ >∑‘· Á|üuÛÑT‘ê«\T |üì#˚dæqfÒ¢ ]ôdsYà ôd+≥s¡T¢ ô|{≤º*.Æ H˚qT #Ó|Œæ q dü\Vü‰˝Ò ◆ yÓTÆÁø√˝…e˝Ÿ qT+∫ e÷Áø√ ˝…e˝Ÿ ø±ø£ &çbÕsYyº TÓ +{Ÿ˝Àì nqTuÛeÑ E„\ dü\Vü‰\T ≈£L&Ü rdüTø=ì eTT+<äT≈£î yÓfi≤fl*‡ es¡≈î£ e´ekÕj·T XÊK˝À ñ+~. Ä~˝≤u≤<é. s¡#q· #˚j÷· *. Ç+<äT˝À 200 {Ïm+dæ \ ˙s¡T yÓTqÆ sY Ç]π>wüH≈é î£ øπ {≤sTT+#·ã&ç ñ+~. n{≤¢+{Ï Ks¡à eTq≈£î ˝Ò<Tä . ø£Ø+q>∑sY õ˝≤¢\T Ç$ q÷s¡TXÊ‘·+ >√<ëe] uÒdHæ ˝é À ñHÓï’ .. yÓTÁÆ ø√˝…e˝Ÿ qT+∫ e÷Áø√ ˝…e˝Ÿ es¡≈î£ e´ekÕj·T XÊK˝À bÕ¢ì+>¥ »s¡>±*.

≈£î&çy|’Ó ⁄ü ÁbÕ+‘·+ ø£ècÕí uÒdHæ ˝é À ñ+~. yê≥sY y˚TH˚CŸyTÓ +{Ÿ nì Ç|üŒ{Ï es¡≈î£ @y˚y√ bÕsƒê\T $+≥THêï+. ø£ècÕí uÒdHæ ˝é À 90 {Ïm+dæ\T. ôV≤’ <äsêu≤<é qT+∫ es¡+>∑˝Ÿ yÓfifl‚ <ë]˝À m&ÉeT yÓ|’ ⁄ü n+‘ê >√<ëe] uÒdHæ é ñ+≥~. B+{À¢ 200 {Ïm+dæ \ yê≥sY wô &é >∑T]+∫ ‘=* yÓTqÆ sY Ç]π>wüHé yêCŸ &ç≥sY$THé¶ u…’ ã#êe‘Y Á{ÏãT´q˝Ÿ. Çø£ 90 {ÏjT· +dæ \ 400 #Ós¡Te⁄\T+&É>± Çyê«fi¯ ˙{Ï k˛ºsπ õ ø¬ bÕdæ{° ø£ècÕí uÒdHæ ˝é À ñ+~. øÏHïÓ s¡kÕì e+{Ï q<äT\T >√<ëe]˝ÀøÏ b˛‘·THÓï’ . \ø£ïes¡+ e+{Ï$ ñHÓï’ .◆ ◆ ø£ècÕí uÒdæHé˝ÀøÏ eùdÔ ` s¡+>±¬s&ç¶. C≤Ø#˚d+æ ~. ø±˙ KeTà+ õ˝≤¢ 50 XÊ‘·+ ø£ècÕí uÒdHæ ˝é À. Ç~ Ç]π>wüH˝é À ‘Ó\+>±D≤≈£î #Ó+~q eTTK∫Á‘·+. ì»+ #ÓbÕŒ\+fÒ. yÓs’ ê. $T–*q ¬s+&ÉTõ˝≤¢˝…’q es¡+>∑˝Ÿ. Ä õ˝≤¢ ˙{ÏbÕs¡T<ä\ XÊK n~Ûø±s¡T\≈£î á $wüj÷· \T u≤>± ‘Ó\TdüT. $T–*q es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢˝À ≈£L&Ü ø£ècÕí >√<ëe] uÒdHæ \é T 50 XÊ‘·+ #=|ü q ñHÓï’ . Ç+<äT˝À yÓTqÆ sY Ç]π>wüHé ôV’≤<äsêu≤<äT˝À ˇø£|ü &ÉT øÏ+<ä 175 {Ïm+dæ\ ˙s¡T k˛ºsπ õ ø¬ bÕdæ{° ‘Ó\+>±D≤˝À ñ+~. á $esê\ìï+{Ïì ã#êe‘Y Á{ÏãT´q˝Ÿ 150 ≈£L&Ü ˝Òe⁄. ‘Ó\+>±D ø±ø£rj·T s¬ &çs¶ êE˝À¢ ñqï Á|ü‘ê|üsT¡ Á<äT&ÉT. >∑‘· n+fÒ ‘Ó\+>±D≤˝À yÓTT‘·+Ô Hê\T>∑Tqïs¡ õ˝≤¢\T q÷s¡T XÊ‘·+ ø£ècÕí uÒdHæ ˝é À #·]Á‘·˝À Á|ü|ü+#·+ yÓTT‘êÔìøÏ ñHÓï’ . q˝§Z+&É õ˝≤¢\THÓ’ï. >√<ëe] ¬s&ç¶sêE\T. HêX¯qyÓTÆ ø£u≤® nj·÷´sTT.˚ yê{Ï˝À¢ Á|üeTTK |ü⁄sê‘·q #ÓsT¡ e⁄˝…q’ sêeT|üŒ. yÓTqÆ sY Ç]π>wüHé {≤´+≈£î\˙ï ø±ø£rj·T kÕÁe÷»´+ Hê{Ïy. nsTT‘˚ á s√E n$ ‘·]–b˛sTT 65 {Ïm+dæ\ kÕeTsêú´ìøÏ ‘·–+Z ~. ~dt n˝ÀπøwüHé eCŸ y˚T&é u…’ <ä bÕsƒê\T H˚]Œ+~ ø±ø£rj·T ã#êe‘Y Á{ÏãT´q˝Ÿ ÇHé <ä Çj·TsY 1974. 19 . ôV’≤<äsêu≤<é. ø±˙ Ä+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ e#êÃø£ ne˙ï ìs¡ø¢ ´å£ + #˚jT· ã&ܶsTT.ì»+ #ÓbÕŒ\+fÒ. >∑D|ü‹ <˚e⁄&ÉT á yê≥sY ôw&é nH˚ <ëìï Á|ü|+ü #êìøÏ n+~+#ês¡T. yê≥sYôw&é nì. uÒdHæ ˝é À 175 {Ïm+dæ \T. 50 XÊ‘·+ >√<ëe] uÒdHæ ˝é À ñ+~. n$ $ì eTq+ ‘·]+∫b˛‘·THêï+. KeTà+ õ˝≤¢˝À¢ Ä s¬ +&ÉT q<äT\T ñHÓï’ . eTVü≤ã÷uŸq>∑sY. >∑‘· #·]Á‘·˝À Á|ü|+ü #·+ yÓTT‘êÔìøÏ yê≥sY ôw&é >∑T]+∫ ‘=* bÕsƒê\T H˚]Œ+~ 11e X¯‘êã›+˝Àì eTq ø±ø£rj·T s¬ &çs¶ êE\T. eTTH˚ïs¡T q<äT\T ø£ècÕí q~˝ÀøÏ b˛‘êe⁄+fÒ. ‘Ó\+>±D≤˝À ì]à+#·ã&ɶ n‘·´~Ûø£ #ÓsT¡ e⁄\T. yÓTT‘·+Ô 260 {Ïm+dæ\T ne⁄‘·THÓï’ . bÕø±\. yê≥sY Vü‰s¬ «dtyº TÓ +{Ÿ.

á Vü‰\T˝ÀøÏ sê>±H˚ H˚qT l πseT+&é |”≥sY >±s¡T e÷{≤¢&ÉT≈£îqï dü+>∑‘˚eT+fÒ á dü+e‘·‡s¡+ qπs>±. Á>±MTD ÁbÕ+‘ê˝À¢ n<˚ |ü]dæ‹ú ñ+~. yÓTÆqsY Ç]π>wüHé e´edüú u≤>∑T|ü&‘ç ˚ $|üØ‘·+>± eT‘·‡´ |ü]ÁX¯eT eè~∆˝ÀøÏ e∫à eT‘·‡´ø±s¡T\≈£î.m˝Ÿ. uÛ≤>∑kÕ«eTT*ï #˚j÷· *. yês¡T u≤>∑T|ü&‘É s· T¡ . sêh Á|üuÛÑT‘·« |òü+&É¢ øÏ+<ä düTe÷s¡T s¡÷. 20 .@\‘√ ø£*dæ Á>±e÷\≈£î yÓ[fl ÁX¯eT<ëq ø±s¡´Áø£e÷\T ô|&É<ë+. ø£˝…ø£ºs¡T¢. á $wüj·T+˝À n+<ä]˙ ñ‘ê‡Vü≤|ü]#˚+<äT≈£î eT+Á‘·T\T. nbÕsY¶ yês¡T düVü≤ø£]kÕÔs¡ì Ä•düTÔHêï. ‘·j÷· s¡T ø±yê*. ‘Ó\+>±D≤ ø=‘·Ô sêÅcÕºìøÏ eT∞¢ eTq+ yÓTT<佑’… T· Hêï+ ø±ã{Ϻ Ç~ #ê˝≤ #ê˝≤ eTTK´yÓTqÆ ~. Ç+<äT≈£î nedüsy¡ TÓ qÆ *≥πs#·sY b˛j˚T nedüs¡y˚T ˝Ò<äT. á n+XÊ\qT ˙{Ï bÕs¡T<ä\ XÊU≤eT+Á‹. Ä XÊU ø±s¡´<äsT¡ Ù\T. nsTTHê |òsü ê«˝Ò<Tä . á yÓTÆqsY ≈£L© Ç<ë›+. õ˝≤¢\ ø£˝…ø£ºs¡T¢ eTTK´yÓTÆq$>± |ü]>∑DÏ+#ê\ì eTq$ #˚düTÔHêïqT. Ç+<äT˝À ◆ eT‘·‡´ø±s¡T\≈£î eè‹Ô |üqTï Á|ü»\qT. s¬ ‘’ T· \qT. Çø£ÿ&É ˙{Ï ø√dü+ mìï ‘·+{≤\T |ü&TÉ ‘·THêïyÓ÷ Çyêfi¯ eTq+ #·÷düTHÔ êï+. nìï ø±s¡´Áø£e÷\T ô|&É<ë+. n~Ûø±s¡T¢. Ä s¡ø£+>± Á|üD≤[ø£\T dæ<ä∆+ #ÓsT¡ e⁄ u≤>∑T+fÒ }¬s+‘· u≤>∑T+≥~? bı\yÓT+‘· u≤>∑T+≥~? Ä |ü˝¢… m+‘· ø±yê*. b˛&É>=≥Tº≈î£ qï <ëìï eT∞fl m‘·T≈£îÿH˚ Ks¡à e∫Ã+~ eTq≈£î. ø£s|¡ Áü ‘ê\T n#˚Ãdæ #ÓsT¡ e⁄\≈£îqï ÁbÕ<Ûëq´‘·\T @$T{Ï? nH˚ø£yÓTÆq ñ|üjÓ÷>±\THÓ’ï. u≤>∑T+≥~? Ä n+<ä+ @$T{Ï? Ç‘·sÁ¡ ‘ê n+XÊ\‘√ $es¡+>± Á>±eTdüT\Ô qT m&ÉT´πø{Ÿ #˚j÷· *‡ ñ+~. ø±ã{Ϻ Ç|ü &ÉTqï yÓTqÆ sY Ç]π>wüHé e´edüqú T |üP]Ô>± |ü⁄qs¡T<ä]∆ +#ê*‡ ◆ Á>±e÷\≈£î yÓ[fl ÁX¯eT<ëq ñ+~. Á|ü‹ õ˝≤¢˝À yÓTÆqsY Ç]π>wüHé e´edüú n_Ûeè~∆øÏ 100 ø√≥¢ s¡÷. ôV≤’ <äsêu≤<äT˝À &=yÓTdæøº ˘ yê≥sY düô|Ì¢ ø√dü+ uÀsYu≤$ rj·÷\+fÒ 800`900 ˝Ò<ë 1000øÏ ô|>’ ± n&ÉT>∑T\ ˝À‘·T≈£î yÓ[‘˚ ˙s¡T |ü&≥ É + eTq+ #·÷düTHÔ êï+. BìøÏ dü+ã+~Û+∫ eT+∫ *≥πs#·sY ≈£L&Ü eTq≈£î n+<äTu≤≥T˝À ñ+~. |ü_ø¢ ˘ ]˝ÒwHü ‡é &çbÕsYyº TÓ +{Ÿ ≈£L&Ü <äjT· #˚dæ Bìø£edüsy¡ TÓ qÆ ◆ #Ós¡Te⁄qT u≤>∑T #˚düT≈£î+fÒ bÕ≥\T. Ç‘·sT¡ \≈£î ñbÕ~Û ≈£L&Ü ô|s¡T>∑T‘·~. l s¡eTD≤ #ê] >±s¡T Bì¬ø’ ÁX¯<∆ä #·÷bÕ\ì eTq$ #˚dTü HÔ êïqT. nbÕsY¶ yê] e<ä› ø=ìï |ü⁄düøÔ ±\T ≈£L&Ü ñHÓ’ï. ≈£L© Ç<ë›+. m+.ôV≤’ <äsêu≤<äT˝À ˇø£| ü &ÉT 400 #ÓsT¡ e⁄\T+&É>± Çyê«fi¯ 150 ≈£L&Ü ˝Òe⁄. Ç]π>wüHé dædüºyéTqT j·TT<ä∆ÁbÕ‹|ü~ø£q n_Ûeè~∆ #˚j·÷*‡ ñ+~.1000 ø√≥¢ es¡≈£î eTq+ yê&ÉT≈£îH˚ ÄkÕÿs¡eTT+~. n+<ä]˙ #Ó‘’ q· ´|üs#¡ ê*‡q nedüs+¡ ñ+~. kÕVæ≤‘·´+. ñqï dü+|ü<qä T eTqy˚T #Ó&>É =≥Tº≈î£ qï+. düs¬ q’ |ü<‹∆ä ˝À »\eqs¡T\ $ìjÓ÷>∑+ »s¡>q∑ +<äTøπ uÛ÷Ñ >∑s“¡ ¤ »˝≤\T ≈£L&Ü n+<äq+‘· |ü]dæ‹ú øÏ #˚sêsTT.\ #=|ü q øπ {≤sTT+#˚ M\T+~.

ñ<ëVü≤s¡D≈£î ªHêø˘μ dü+düú ñ+~. >∑‘+· ˝À Hêø˘qT mes¡÷ |ü{+ºÏ #·Tø√˝Ò<Tä . eTq+ m+‘· eT‘·‡´ dü+|ü<qä T ô|+#·T≈£î+fÒ n+‘· m>∑TeT‹ #˚jTÓ T#·TÃ. ˇπø ø±s¡´<ä]Ù ñ+fÒ #ê˝≤ u≤>± #˚dTü ≈£î+≥+. n~Ûø±s¡T\T eTVü‰sêh Á|üuTÑÛ ‘·«+‘√ dü+Á|ü~+#ê˝…. |òwæ Øü dt s¡+>∑+ yÓTqÆ sY Ç]π>wüH‘é √ ø£*|æ ñ+≥~ ø±ã{Ϻ #ÓsT¡ e⁄qT u≤>∑T #˚dTü ≈£î+fÒ nH˚øy£ TÓ qÆ ñ|üj÷Ó >±\THÓï’ . nsTT‘˚ yê{Ïì >∑‘+· ˝À ø±yê\ì ô|+&ç+>¥˝À ô|{Ϻ ìs¡ø¢ ´å£ + #˚dÁæ qT. Ä~˝≤u≤<é õ˝≤¢˝À Ç+‘·≈£î eTT+<˚ ô|≥Tºã&ÉT\T ô|≥ºã&ç dü+e‘·‡s¡y˚T |üPs¡Ôj˚T´≥Tº ìsêàD+˝À ñqï ÁbÕC…≈î£ \º T #ê˝≤ ñHÓï’ . eTq≈£î &ÉãT“\T #ê˝≤ ñHÓï’ . n≥¢H˚ ìC≤e÷u≤<é õ˝≤¢˝À ñqï øö˝≤dtHê˝≤ ÁbÕC…≈î£ º e¬>s’ ê yê{Ïì ‘·øDå£ + ◆ ìsêàD+˝À ñqï ÁbÕC…≈£îº\T á yÓTs¡T>∑T|üsêÃ*. n˝≤ <ë<ë|ü⁄ 20`25 eT<Û´ä ‘·sV¡ ‰ü bÕ¢ì+>¥ »s¡>±˝…. 21 . á <äbÕò Ç]π>wüH≈é î£ y˚sπ «s¡T>± eTT>∑TsZ T¡ eT+Á‘·T\T. yê≥ìï{ÏøÏ &ÉãT“ rdüTø=ì á dü+e‘·‡s¡yT˚ |üPs¡j Ô T˚ ´≥Tº bÕ¢ì+>¥ »s¡>±˝….’Ó eTq≈£î *|òºt ø£yTé Á>±${° dæÿyéT\THÓï’ . ‘Ó\+>±D≈£î Á>±${° d”ÿyéT\ nedüse¡ TT+~. ø±s¡´<äsT¡ Ù\T ø±≈£î+&Ü ˇπø eT+Á‹. eTq+ ø£{≤º*. Ç~ #ê˝≤ ø°\ø£yTÓ qÆ $uÛ≤>∑+ ø±ã{Ϻ ‘Ó\+>±D Á|üuTÑÛ ‘·«+ ≈£L&Ü m≈£îÿe>± ô|≥Tºã&ç ô|&É~Ô . <ëìøÏ H˚H˚ #Ós’ à¡ Hé>± ñHêïqì #Ó|Œæ ÁqT. <ëìe\¢ eTq≈£î #ê˝≤ ˝≤uÛ≤\T+f…. Ç|ü &ÉT ‘·≈î£ ÿe ô|+#·T‘·Tqïs¡T. K∫Ñ·+>± Ç#·Ã+|ü*¢ ÁbÕC…≈î£ qº T eTq+ ø£{≤º*‡ ñ+~. <˚Xe¯ T+‘ê Çø£ÿ&É qT+∫ m>∑TeT‹ #˚ùd neø±X¯+ ñ+~. nsTT‘˚ düyTé ôddt eCŸ ø£˝ø¬… &º !é yÓsTT´ø√≥T¢ »eT nsTT´+~. ô|+&ç+>¥˝À ñqï ˝…+&ç ø¬ Hê˝Ÿ‡ |üqT\T ≈£L&Ü yÓTT<ä\T ø±yê˝…. nìï |üqT\T bÕ¢H>é ± »s¡>±˝…. Ä s¡ø+£ >± Á|üD≤[ø£\T dæ<+∆ä ø±yê*.t Ç]π>wüH.Æ Ç<˚ |ü<‘∆ä T· ˝À¢ ô|+&ç+>¥˝À ñqï ˝Àj·TsYô|Hé >∑+>∑ |üqT\T ‘·øD å£ + ÁbÕs¡+uÛeÑ Tj˚T´˝≤ Ç]π>wüHé ◆ K∫Ñ·+>± Ç#·Ã+|ü*¢ ÁbÕC…≈£îºqT XÊK ôdÁø£≥Ø. ñ<ëVü≤s¡D≈£î psê\`bÕø±\≈£î á ÁbÕC…≈î£ \º qT+∫ ˇø£ÿ j·T÷ì{Ÿ ø£s¬ +{Ÿ nedüs+¡ ˝Ò≈î£ +&Ü 400 øÏ˝ÀMT≥s¡¢ <ä÷s¡+ n+fÒ eT÷&ÉT õ˝≤¢\qT N\TÑ·÷ ˙s¡T b˛j˚T M\T+~. ˙{ÏbÕs¡T<ä\ ÁbÕC…≈î£ \º THÓï’ . Ç+¬ø+‘· nedüs+¡ ? mìï *+ø˘‡ ô|+#ê*? eè‹Ô |üqTï b˛‘√+<äì n+≥Tqïs¡T. Ç˝≤ Ç+&ÉÅddº” .|òwæ Øü dt $uÛ≤>∑+ >∑T]+∫ l lìyêdüs¬ &ç>¶ ±s¡T sêdüTø√yê*. *|òºt Ç]π>wüH\é T ≈£L&Ü ‘Ó\+>±D≈£î nedüsy¡ TÓ ‘Æ . eT‘·‡´ø±s¡T\≈£î eè‹Ô |üqTï b˛j˚T nedüsy¡ T˚ ˝Ò<Tä . BìøÏ ˇπø $uÛ≤>∑+ ñ+fÒ eT+∫~.é nÁ–ø£\ÃsY Á|ü‹ <ëì >∑T]+∫ ø°\ø£+>± #Ó|Œæ q. á $uÛ≤>∑+˝À d”&é *+ø˘‡ m+‘· ô|+#ê*.|òwæ t #ê˝≤ eT+∫ q÷´Á{ÏwHü é |ò⁄ü &é.

|ü>&∑ “É +B>± »s¡>±*. nìï &çbÕsYyº TÓ +≥¢ yê]ø° #Óù|Œ<˚eT+fÒ á $<Ûä+>± &ÉãT“\T eè<Ûë>± |ü&çe⁄qï n+XÊ˝ÒyÓTÆHê ñ+fÒ #·÷&Ü*. <˚X+¯ ˝À u§>∑TZ øπ {≤sTT+|ü⁄\T ˝Òe⁄.\qT |ü+|ü&+É ˝À |ü>&∑ “É +B>± Bìô|’ ôV≤#Yz&ç\T. n$ πsb˛ jÓT\T¢+&√ ãj·T≥≈£î edüÔsTT. ø=‘·Ô>± e∫Ãq πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ yê] bÕ\d”˝Ò$T{À eTq≈£î #Ó|üÔs¡T. øπ +Á<äÁ|üuTÑÛ ‘·« #˚j·÷˝…. H˚qT ≈£L&Ü s¬ +&ÉTeT÷&ÉT kÕs¡T¢ ]eP´ #˚XÊ. |üesY cÕπsõº ˝À ñqï+. <ëìô|’ Ç+‘·es¡≈î£ me]˙ ì+~+∫ ˝≤uÛ+Ñ ˝Ò<Tä . <ë+{À¢ ø¬ [¢ ‘Ó\+>±D≤≈£î 600 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T ÇdüÔeTqïs¡T. @ @ s¡÷bÕ˝À¢ ñHÓ’ï. s¡÷s¡˝Ÿ. j·TT. Ç+b˛¬s&º é u§>∑TZ sêe\dæ ñ+~. eTq+ ≈£L&Ü dü«j·T+>± m+‘· |üesY ñ‘·Œ‹Ô #˚dTü ø√>∑\yÓ÷ $<äT´‘YXÊK yês¡T |ü]o*+#ê*‡ ñ+~. Ä &ÉãT“ ˝ÒãsY &çbÕsYº yÓT+{Ÿ˝À ñ+<ä≥. Bì˝À rdüTø√e\dæq #·s´¡ \ >∑T]+∫ C…Høé √. 22 . nedüse¡ TsTT‘˚ øπ +Á<äÁ|üuTÑÛ ‘·« n~Ûø±s¡T\qT ≈£L&Ü n+XÊ˝ÒyÓTÆHê ñ+fÒ #·÷&Ü* Çø£ÿ&É≈î£ rdüT≈£îsêe\dæ ñ+≥~. d”ÿyéT\qT eTq Á|üuTÑÛ ‘·«+ m˝≤ neT\T #˚j÷· ˝À düŒwüyº TÓ qÆ $<Ûëq+‘√ ◆ &ÉãT“\T eè<Ûë>± |ü&çe⁄qï eTT+<äT≈£î yÓfi≤fl˝…. ø=ìï H˚s¡T>± yê] d”ÿyéT˝Ò ñHÓï’ . nìï $uÛ≤>±\T yê{Ïô|’ ≈£L&Ü ]eP´ #˚j÷· *. Äj·÷ $uÛ≤>±\ yês¡T ≈£L&Ü Çø£ÿ&˚ ñqïs¡T. ‘·sê«‘· Bìô|’ u≤>± #·]Ã<ä+› . n<˚ |ü<‹∆ä ˝À eTq≈£î |üesY &çbÕsYyº TÓ +{Ÿ ≈£L&Ü #ê˝≤ ÁøÏ{øÏ ˝£ Ÿ>± ñ+~. |üøÿ£ sêÅcÕº\ qT+∫ ø£s¬ +≥T ø=qT>√\T #˚dTü qÔ ï+. Á{≤Hé‡ø√ n~Ûø±s¡T\‘√ #·]Ã+∫ bÕ¢Hé #˚j÷· *‡ ñ+~. øπ +Á<ä+˝À @s¡Œ&ɶ ø=‘·Ô Á|üuTÑÛ ‘·«+ ‘·«s¡˝ÀH˚ ã&Ó{® Ÿ Á|üyX˚ ô¯ |≥º uÀ‘√+~. Áu≤&é mø£q$Tø˘ bÕ\d” >∑T]+∫ bÕs¡y¢ TÓ +{Ÿ˝À #Ó|üÔs¡T.dæ. ns¡“Hé &Óe\|t yÓT+{Ÿ˝Ò ø±<äT nìï $uÛ≤>±˝À¢qT πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·« d”ÿyéT\THÓ’ï. nedüs+¡ ˝Ò<Tä . y˚sπ <ë] ˝Ò<Tä . Á|üuÛÑT‘·« ñ+&Ü˝…. MT $uÛ≤>±\≈£î dü+ã+~Û+∫q ø±s=Œπswüq¢˝À @@ |ü<ä∆‘·T˝À¢ &Éu…“+‘· ñ+~. dô øÁ ≥£ Ø\T u≤>± ]eP´ #˚j÷· * . ◆ πø+Á<äÁ|üuÛÑT‘·« d”ÿyéT\qT eTq+ m˝≤ ôdÁø£≥Ø\+‘ê á $wüjT· +ô|’ ÁX¯<∆ä rdüTø=ì yê{Ïì eTq+ m˝≤ neT\T neT\T #˚j·÷˝À mô|òøϺyé bÕ¢ì+>¥ #˚j÷· ˝À mô|øò yºÏ é bÕ¢ì+>¥ #˚j÷· ˝…. yê{Ï $ìjÓ÷>∑+ @$T{Ï? ôV≤#Yz&ç\T.Ä &ÉãT“ eè<Ûë>± ñ+~. eTq |üì eTq+ #˚dTü ø√yê*‡ ñ+≥~. uÛ≤s¡‘· Á|üuTÑÛ ‘·«+ neT\T #˚ùd d”ÿ+\T eTq sêh+˝À ñHÓ’ï. Á|üuTÑÛ ‘·« ôdÁø£≥Ø\T u≤>± ]eP´ #˚j÷· \ì ø√s¡T‘·Tqï+.

6000 yÓT>±yê≥¢ $<äT´‘YqT eTqy˚T C…Høé √ s¡+>∑+˝À ñ‘·Œ‹Ô #˚j÷· \qï n_ÛÁbÕj·T+ Hê≈£î+~. Çø£ qT+∫ ‘Ó\+>±D≤˝À Ç˝≤+{Ï |ü]dæ‹ú ñ+&É<Tä . ªø±´+bÕμ (n+fÒ ø£+|ü\‡Ø bòÕ¬sÅùdºwüHé) øÏ+<ä eTq+ &çbÕõ{Ÿ #˚dæq ‘Ó\+>±D &ÉãT“\T 11 e+<ä\ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T øπ +Á<ä Á|üuTÑÛ ‘·«+˝À ñqïsTT. eTq≈£îqï ]»sY« bòÕs¬ dtº s¡÷{Ÿ CÀHé˝À #Ó≥¢ y˚sT¡ ¢ Ç+ø± ñHêïsTT. ‘·|Œü ≈£î+&É n&Ée⁄\qT n_Ûeè~∆ #˚j·÷˝…. yÓTTø£ÿ\T bÕ&Ée≈£î+&Ü #·÷&É&+É . #ÓãT‘·Tqï<˚eT+fÒ. eTq≈£î #ê˝≤ n&Ée⁄\THêïsTT. #˚j÷· ˝…. eTq+ HÓ+ãsY`1 ùd{º Ÿ>± ñ+&Ü\+fÒ n&Ée⁄\ XÊ‘·+ ô|s¡>±*. MT Á|ü‹bÕ<äq\‘√ eTT+<äT≈£î sêyê\ì ø√sê+. yÓTTø£ÿ\T HêfÒ+<äT≈£î n≥MXÊK n~Ûø±s¡T\T bÕ¢ì+>¥ #˚j÷· \ì #Ó|Œü &É+ »]–+~.ø±˙ Á|ü|ü+#· yê´|üÔ+>± e÷ |Á ‹ü bÕ<äq. @ sêh+˝À nsTT‘˚ 33XÊ‘êìøÏ ô|’>± n&Ée⁄\T ◆ ‘·|üŒ≈£î+&É n&Ée⁄\qT n_Ûeè~∆ ñ+fÒ #ê˝≤ u≤>∑T+≥<äì n+≥Tqïs¡T. Ç‘·s¡ 23 .7 e+<ä\ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T πø{≤sTTùdÔ |ü]dæú‘·T˝À¢ e÷s¡TŒ edüÔ~. n≥MXÊKqT. <ëì≈£Lÿ&Ü 350 qT+∫ 450 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T qπs>± |ò+ü &é qT+∫ rdüTø√yê\ì Hê bÕ¢Hé ñ+~.é uÀs¡T¢ y˚jT· &É+. n+fÒ 300 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T e#˚Ã˝≤ #˚j÷· \ì Á|ü<ëÛ qeT+Á‹øÏ $»„|Ôæ #˚XÊqT. ñ‘·Œ‹Ô #˚düTø√>∑\yÓ÷ $<äT´‘Y n≥¢H˚ n≥M $uÛ≤>∑+. ˝≤+>¥≥sYà bÕ¢q¢ ø√dü+ Á|üj·T‘·ï+ #˚j·÷˝….1 XÊ‘·+ n&Ée⁄\THêïsTT. Ä $<Û+ä >± |üesY $uÛ≤>∑+ ˇø£ ÇH√ïy˚{Ó yÏ é yÓT<∏&ä ˝é À ‘Ó\+>±D≤ ø±Héfø… ‡º˘ ˝À bÕ¢ì+>¥ ◆ eTq+ dü«j·T+>± m+‘· |üesY »s¡>±˝…. e#˚à eT÷&˚fi˝¢¯ À 230 ø√≥¢ yÓTTø£ÿ\T ô|+#ê\qï~ e÷ Á|ü‹bÕ<äq. ø£˙dü+ eTq+ 6. ô|ìò ‡+>¥ y˚jT· &É+. õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡T¢. bòÕs¬ dtº >±sY\¶ qT ìj·T$T+#·Tø√e&É+ e+{Ï$ bÕ¢H>¶é ± »s¡>±*. Á|üjT· ‹ï<ë›eTì yês¡qïs¡T. Ç+&çj÷· ˝À XÊK yês¡T |ü]o*+#ê*‡ ñ+~. Ä ‘·sT¡ yê‘· Hê eTT+<äT≈£î sêyê˝…. <ë+{À¢ Ç|ü &ÉT 100 ø√≥¢ yÓTTø£ÿ\T ]»sY« bòÕs¬ dt˝º À Hê{≤\qï~ e÷ bÕ¢H. eT∞fl n&Ée⁄\ô|’ eTq+ ÁX¯<∆ä #·÷bÕ˝…. ‘·øD å£ + $<äT´‘Y düeTdü´qT m˝≤ n~Û>$∑ T+#ê\qï Á|üjT· ‘·ï+˝À uÛ≤>∑+>± ôdÁø£≥Ø >±s¡T #Û·rÔdt|òüT&é ≈£L&Ü yÓfi§¢∫ÃÁqT. @{≤ 30XÊ‘·+ #=|ü q á ì<ÛTä \T $&ÉT<ä\ #˚j÷· \ì.‘·«s¡˝À C…Høé √`Á{≤Hé‡ø√ n~Ûø±s¡T\‘√ dü+j·TTø£Ô düe÷y˚X+¯ @sêŒ≥T #˚jT· qTqï+. MT&çj·T+. n≥M $uÛ≤>∑+ <ë«sê sêh Á|üuTÑÛ ‘ê«ìøÏ e#˚à Ä<ëj·T+ @{≤ 60`70 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T ek˛Ô+<äì Hê ]eP´˝À ‘˚*‘˚ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ qT+∫ n≥MXÊK≈£î yê]#˚à ã&Ó{® Ÿ e÷Á‘·+ øπ e\+ 12`13 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T˝Ò ek˛Ô+~. n&Ée⁄\qT #ê˝≤ ìs¡ø¢ ´å£ + #˚jT· &É+ »]–+~.. á˝À>± ñqï‘ê~Ûø±s¡T\+‘ê düMTø£å #˚dæ düeTÁ>∑ Á|üD≤[ø£‘√ ˇø£ ìsê∆s¡D≈£î e∫à cÕsYº. C…Héø√ #Ó’s¡àHé l Á|üuÛ≤ø£s¡sêe⁄>±s¡T Á|üD≤[ø± s¡#·q #˚düTÔqïs¡T.. Ç|ü &ÉT ◆ e#˚à eT÷&˚fi¯¢˝À 230 ø√≥¢ yÓTTø£ÿ\T ô|+#ê\qï~ eTq≈£î 25.

ˇø√ÿ Á>±eT+˝À <ë<ë|ü⁄ \ø£å yÓTTø£ÿ\T #=|ü q Hê{≤*. n+fÒ ôV≤’ <äsêu≤<é eT÷&ç+‘·\T $dü]Ô düT+Ô ~. n˝≤ yÓTT‘·Ô+ 220 ø√≥¢ yÓTTø£ÿ*ï ô|+#ê*. Bì ø√dü+ eTq Á|üuTÑÛ ‘·«+ ≈£L&Ü #ê˝≤ #˚j÷· *‡ e⁄+~. Ç~ eT÷&˚fifl¯ bÕ≥T »s¡>±*. |ü<‹∆ä ˝À ø±≈£î+&Ü ‘Ó\+>±D≤˝À s√&É¢ øÏsT¡ yÓ|’ ⁄ü ˝≤ es¡Tdü>± yÓTTø£ÿ*ï Hê{≤\qï~ bÕ¢qT. n+<äT≈£î ‘·>≥ Z∑ Tº>± Çø£ÿ&É eTÚ*ø£ edü‘T· \T ô|+#·Tø√yê*‡ ñ+~. ôV≤#Ym+&ç@ |ü]<ÛTä ˝À¢ 10 ø√≥¢ yÓTTø£ÿ\T ◆ myÓq÷´ bÕ¢+fÒwüHé |ü<ä∆‹˝À Hê{≤\qï ◊&çj÷· ‘√ eTqeTTqï+. myÓq÷´ bÕ¢+fÒwüHé #˚j÷· *. á ◊{Ï◊ÄsY eùdÔ eTq+ bÕ]ÁXÊ$Tø£ $düsÔ D ¡ eT+∫ |ü<‹∆ä ˝À #˚dTü ø√>∑*–‘˚ ôV≤’ <äsêu≤<é $d”sÔ +í¡ Ç|ü &ÉTqï <ëìø£Hêï eT÷&ç+‘·\T ô|s¡>e∑ #·TÃ. 33XÊ‘êìøÏ ô|>’ ± n&Ée⁄\ $d”sÔ +í¡ <ë{≤\qï \ø£´å + HÓsy¡ s˚ ê*. õôV≤#Ym+dæ. eTq ôV≤’ <äsêu≤<é˝À ◊{Ï◊ÄsY neT\T>±e*‡ ñ+~. |ü+C≤uŸ\T yÓ[q¢ |ü &ÉT n˝≤ yÓTTø£ÿ\T ô|+#·&+É #·÷XÊqT. øπ +Á<ä Á|üuTÑÛ ‘·«+ ÇHé|süò yY T˚ wüHé &Óe\|tyTÓ +{Ÿ   ÇHÓ«dtyº TÓ +{Ÿ Ø»Hé (◊{Ï◊ÄsY) >± ôV≤’ <äsêu≤<éì &çøπ s¢ Y #˚dqæ dü+>∑‹ eTq≈£î ‘Ó\TdüT. ‘Ó\+>±D Ä]úø£ yÓHïÓ eTTø£>± sπ |ü⁄ e÷s¡uÀ‘√+~. 5 @fi¯˝¢ À ôV≤’ <äsêu≤<é uÛ≤s¡‘<· X˚ +¯ ˝À n‹ô|<ä› q>∑s+¡ >± e÷s¡qTHêï ÄX¯Ãs¡´+ ˝Ò<Tä . e#˚à eT÷&˚fi¯¢˝À ôV’≤<äsêu≤<é. n≥MXÊK øÏs¡TyÓ’|ü⁄˝≤ es¡Tdü>± yÓTTø£ÿ*ï n~Ûø±s¡T\qT |æ*∫ H˚qT Hê{≤\qï~ bÕ¢qT. sêuÀj˚T 4. 2014 ‘êC≤ ˝…øÿ£ \ Á|üø±s¡+ á s√E 94 \ø£\å »HêuÛ≤ Çø£ÿ&É ñ+~. 213 ø√≥¢‘√ ‘=\T‘· ◊{Ï◊ÄsY ˝≤´+&é ø±uÀ‘√+~. Ç~ ‘Ó\+>±D >∑T+&Óø±j·T. eTs√ 120ø√≥¢ yÓTTø£ÿ*ï ]»sY« bòÕ¬sdtº˝À ô|+#·&É+. eT÷&˚fi¢¯ ‘·sT¡ yê‘· @ s√&ÉT¶ qT+∫ yÓfió¯ ‘·THêï n&É$˝À+∫ Á|üj÷· DyÓTbÆ ˛‘·Tqï≥T¢>± ñ+&˚˝≤ n+<ä+>± bÕ¢Hé #˚j÷· *. Ç<ä+‘ê bÕ¢H>¶é ± »s¡>±*. eTs√ s¬ +&ÉT ôV≤’ <äsêu≤<äT\qT ‘·j÷· s¡T #˚dTü ø√e#·TÃ. øπ +Á<äÁ|üuTÑÛ ‘·«+ ‘·q yê{≤>± 6 qT+∫ 10 y˚\ ø√≥T¢ eTÚ*ø£ edü‘T· \ ø£\Œq≈£î yÓ∫Ã+#·e\dæ ñ+~. uÛ$Ñ wü´‘·T˝Ô À düTe÷s¡T 3ø√≥¢ ô|ã’ &çq »HêuÛ≤ Çø£ÿ&É ìedæ+#˚ M\T+~. ø±≈£î+&Ü ‘Ó\+>±D≤˝À s√&É¢ VüQ&Ü. Ä s¡ø£+>± bòÕ¬sdtº &çbÕsYºyÓT+{Ÿ yês¡T #˚j·÷*. ns¡“Hé˝À y˚πs bÕ¢Hé Á|üø±s¡+ »s¡>±*. Ç<˚ ‘·s¡Tyê‘· @ s√&ÉT¶ qT+∫ yÓfi¯ó |ü<ä∆‹˝À 120 ø√≥¢ yÓTTø£ÿ*ï ‘·THêï n&É$˝À+∫ Á|üj·÷DyÓTÆ ]»sY« bòÕs¬ dt˝º À ø=‘·>Ô ± ô|{≤º\qï~ b˛‘·Tqï≥T¢>± ñ+&˚˝≤ bÕ¢Hé e÷ bÕ¢qT. H˚qT \÷~Ûj÷· q. n+fÒ @{≤ Á>±eT+˝À 33y˚\ yÓTTø£ÿ*ï Hê{≤*‡ ñ+~. ôV≤’ <äsêu≤<é dæ{° >∑T]+∫ #ÓbÕŒ\+fÒ ` Ç~ Ä]úø£ yÓHïÓ eTTø£>± e÷s¡uÀ‘√+~. Bì ø√dü+ eTq+ #ê˝≤ u≤>± bÕ¢Hé #˚j÷· *‡ ñ+~. 24 . Ç~ #ê˝≤#ê˝≤ eTTK´q>∑s+¡ .ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T eTqdüT ô|{Ϻ bÕ¢Hé #˚j÷· *. eT÷&˚fi¢¯ e÷{≤¢&ɶ+ »]–+~.

25 ... n~>±ø£ ñ‘·sÔ êq XÊMTsYù|≥. >∑es¡ïsY ñ+&˚ sêCŸueÑÛ Hé eTT+<äT. Ç‘·s¡Á‘ê ~≈£îÿe÷*q <ä+<ë\T #˚dæ. á f…øπ ÿ$T{À ns¡+ú ø±<äT. Å&Ó’H˚õ düeTdü´ rÁe+>± ñ+~. Á>±+&é ø±ø£rj·T eTT+<äT ˙fi¯fl es¡<ä ñ+≥~. ˝Ò < ä T .◆ ◆ ôV≤’ <äsêu≤<éøÏ ˇø£ msTTsYb˛πsº ñ+~. uÛ$Ñ wü´‘·T˝Ô À Bì >∑T]+∫ e÷{≤¢&TÉ ≈£î+<ë+. ø=~›s√E˝À¢ eTq≈£îqï õm+ÄsY msTTsYb˛sYº qT+∫ #ê˝≤ e+<ä\ø=B› |òs¢ü TT{Ÿ\T yÓfifl‚ neø±XÊ\THêïsTT. Ç+{Ï eTT+<äT. yêdüÔyêìøÏ VüQùd‡HékÕ>∑sY ôV’≤<äsêu≤<éøÏ n<äT“¤‘·yÓTÆq #Ós¡Te⁄. ôV≤#Y. {≤´+ø˘ã+&éqT #·+ù|dæHês¡T.m. VüQùd‡HékÕ>∑sY u…&qé T. <ëì˝À ø=#˚à bı\÷´wüH≈é î£ @<√ m|òPü j ¢ T· +{Ÿ ñ+≥~. ndü \ T Ä Á&Ó s TTHé n+&É s Y Á >ö+&é ˝ À+∫ ô|{Ï º {≤´+ø˘ã+&é˝À+∫ ãj·T≥≈£î b˛j˚T≥T¢ m+<äT≈£î #˚jT· ≈£L&É<Tä nì n~Ûø±s¡T\‘√ H˚qT ø√]HêqT. Á|ükÕ<é >±s¡T Bìô|’ #·s´¡ rdüTø√+&ç. ø=~›>± ô|<ä› es¡¸+ eùdÔ dæ. ÁbÕ+‘ê\‘√ ø£*|æ‘˚ yÓTT‘·+Ô 3900 mø£sê\ dü\ú + ø°¢Hé n+&é Á^Hé n~.&ç. {ÖHéw|æ ü \qT &Óe\|t {≤´+ø˘ã+&é ÁbÕ+‘êìï #·+|æ. Ç+≥sY *+πøõ Á{°{ŸyTÓ +{Ÿ bÕ¢+{ŸqT ô|{ÏHº ês¡T. nqedüs+¡ >± Ä uÛ÷Ñ $Tì ø=ìï ø£+ô|˙\≈£î ø±\Twü´s¡Væ≤‘· XÊ{Ï˝…’{Ÿ Ç∫Ã. 15e X¯‘êã›+˝À ‘·$«+∫q á mìï msTTsYb˛s¡Tº\HÓ’Hê #ÓsT¡ e⁄ »+≥q>∑sê\≈£î düeTTÁ<ä+˝Òì ø=s¡‘q· T rπsÃ≥≥T ôV’≤<äsêu≤<é |ü]düsê˝À¢ e+{Ï~. Ç‘·s¡ |ü]ÁX¯eT\¬ø’ ô|≥Tºã&ÉT\qT Äø£]¸+#ê\Hêï |üP]Ô>± e÷düsº Y bÕ¢H‘é √ n+‘·sê®rj·T kÕúsTT˝À n_Ûeè~∆ #˚jT· e\dæ ñ+≥~. mìï msTTsYb˛s¡T\º HÓH’ ê ôV≤’ <äsêu≤<é |ü]düsê˝À¢ ì]à+#·T≈£îH˚ M\T+~. Ä f…ø˘ nqïs¡T. düV≤ü »yÓTqÆ eT÷d”q~ ñHêï ô|<ä› Á&ÓsTTHé˝≤ ìs¡¢ø£å´+ #˚XÊs¡T. ‘·÷s¡TŒq |òüT{ŸπødüsY ` ø°düs¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ ≈£L&Ü ¬s+&ÉT ˝Àø£˝Ÿ &=yÓTdæºø˘ msTTsYb˛s¡Tº\T @sêŒ≥T ø±e\dæñ+~. sê|æ&é s¬ ˝’ Ÿ ø£HøÓ $ºÏ {Ï ÇùdÔ e+<ä øÏ˝ÀMT≥s¡¢ <ä÷s¡+˝À ñqïyê¬sH’ ê 20 ì$TcÕ˝À¢ ôV≤’ <äsêu≤<éøÏ e∫Ãb˛j˚T M\T+≥~. sêh XÊdüqdüuøÑÛ ±&É ø±s¡T¢ eTTìπ>˝≤ es¡<ä ˙s¡T ñ+≥~. n{≤¢ ˝Òøq˘ T |ü]s¡ø+åÏ #·Tø√e*‡q nedüs+¡ ñ+~. n≥¢H˚ Ç+≥sY *+πøõ ≈£L&Ü sêyê*. »eVü≤sYq>∑sY ÁbÕ+‘ê˝À¢. Çã“+~ |ü&˚ ã<äT\T ø°H¢ é n+&é Á^Hé ø±\Twü´s¡V≤æ ‘· XÊ{Ï˝{’… Ÿ {ÖHéw|æ ü \qT &Óe\|t #˚dTü ≈£î+fÒ n<äT“¤‘+· >± ñ+≥~. ôV’≤<äsêu≤<éøÏ düeTTÁ<ä+ <ä>∑Zs¡>± ˝Ò<äT. Ç+~sêbÕs¡Tÿ ˝À‘·≥Tº ì]à+#·T≈£îH˚ M\T+~. ôV≤’ <äsêu≤<éøÏ e+<ä øÏ˝ÀMT≥s¡¢ |ü]~Û˝À XÊ{Ï˝{’… Ÿ {ÖHé wæ| ü \qT &Óe\|t #˚j÷· *‡ ñ+≥~.m+. n~ Hê≈£î dü+‘·è|æ>Ô ± ≈£L&Ü sêyê*. s¬ +&Ée msTTsYb˛s¡Tº ≈£L&Ü ì]à+#ê*‡ ñ+~. Ä s¬ +&ÉT &=yÓTdæøº ˘ msTTsYb˛sY\º T eùdÔ ôV≤’ <äsêu≤<é dæ{° »HêuÛ≤ s¬ +&ÉT $uÛ≤>±\T>± e÷s¡T‘·T+~. ôV≤’ f…ø˘ nqïs¡T.m+. #ê˝≤ ô|<ä› es¡¸+ e∫Ã+<ä+fÒ ôV≤’ <äsêu≤<é˝À ˝À‘·≥Tº ÁbÕ+‘ê\T eTTì–b˛‘ê ñ+≥jYT. ø±˙ ôV’≤<äsêu≤<éqT #êe>=≥Tº≈£îqï+. n+<äs÷¡ ôV≤’ <äsêu≤<é˝ÀH˚ ñ+&ç. ∫\¢s¡ |üqT\T #˚düT≈£î+fÒ n<äT“¤‘·+>± #˚dHæ ês¡T. ôV≤’ <äsêu≤<é≈î£ ◊{Ï◊ÄsY |üP]Ô>± sêyê\Hêï. ôV’≤<äsêu≤<éì #ê˝≤ n_Ûeè~∆ #˚j÷· *. yê{ÏøÏ dü+ã+~Û+∫ yÓTÁ{À s¬ \’ T Ç‘·sÁ¡ ‘ê @sêŒ≥T¢ n_Ûeè~∆ ø±e*‡ ñ+~.

sêe\dæ ñ+≥~. øπ s¡fi.¯ >∑T»sê‘Y\‘√ á $wüjT· +˝À b˛{° |ü&Ü*. ôV’≤<äsêu≤<äT˝À Á{≤|òæø˘ &ç ø£Hé»wüHé #ê˝≤ Ç+bÕ¬sº+{Ÿ.m+.\≈£î ñ\¢+|òæT+#·qø£ÿs¡˝Ò<äT. ô|<ä› uÛ≤Ø es¡¸+ eùdÔ ôV≤’ <äsêu≤<é eTTì–b˛j˚T |ü]dæ‹ú ñ+~.ÄsY.&ç. ˝Òø£b˛‘˚ eTq+ u≤>∑T|ü&˚ |ü]dæú‹ ˝Ò<äT. øπ +Á<ä Á|üuTÑÛ ‘·«+ #˚j·T≈£L&É<äT. ø±ø£ eTs√ 60`70 øÏ˝ÀMT≥s¡¢ |ü]~Û˝À Ç+ø√ z.ôV≤#Y. me]˙ ø£$å T+#˚~ $<Ûëq+ sêyê*. ôV≤#Y.ÄsY. ø=ìï MT&çj÷· dü+dü\ú T eTqy˚T<√ <äTsêàs¡+Z #˚dTü HÔ êïeTì ‘·| ü &ÉT Á|ü#ês¡+ #˚dTü qÔ ïsTT. kÕàsYº dæ{° ø±Héôd|tº ‘ÓkÕÔ e⁄+~. n+‘ê Ç|ü &É T qï ôV’ ≤ <ä s êu≤<é ˝ ÀH˚ π ø +ÁBø£ è ‘· + #˚ j · T ≈£ L &É < ä T . n~ eT+∫~ ø±<äT. me]ø° uÛj Ñ T· |ü&eÉ <äì› n~Ûø±s¡T\≈£î #Ó|⁄ü ‘·TqïqT. Bìï ≈£L&Ü bÕ¢Hé #˚dæ á s¬ +&ÉT z. <Ûäsêàìï ◆ ¬s+&ÉT z. yÓTT‘·+Ô Á&ÓsTTHé n+‘ê eT÷d”˝ÀøÏ m{≤¢ b˛yê˝Àï ôd+’ {Ï|øæò >˘ ± bÕ¢Hé #˚j÷· *‡ ñ+~ n+fÒ Ç+≥πsïwüq˝Ÿ kÕº+&És‡¶Y ˝À ôV≤’ <äsêu≤<é e÷düsº bY Õ¢Hé wü˝Ÿ _ Á|æù|sY¶. dæ{Ï eTdtº _ ˙&é‡ ≥T _ ¬s>∑T´˝Òf…&é.dæ.ÄsY. Á|üuÛÑT‘·«+ ø£]ƒq+>± e´eVü≤]düTÔ+~. ôV’≤<äsêu≤<é ˝≤   Äs¡¶sY ô|’ ne‘·\ ôd’&˚ bÕ]ÁXÊ$Tø£ m{Ϻ |ü]dæ‘ú T· ˝À¢ sêJ |ü&=<äT› nì b˛©düT\≈£î #Ó|Œü &É+ »]–+~. eTq+ πø+ÁBø£è‘·+ ‘·$Tfi¯Hê&ÉT.{Ï. 57y˚\ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ m>∑TeT‘·T\T ôV’≤<äsêu≤<é˝ÀH˚ »]–qsTT. ˇø£ ôd&’ TÉ m&ÉT´πøwüHé dæ{° sêyê*. eT÷d”\qT ø£\Twæ‘· |ü]#˚ #·s´¡ \qT ì*|æyj ˚ ÷· *. H˚qT dæì‡j·TsY>± #ÓãT‘·THêï.m+. #ê˝≤ u≤>∑T+~. nsê#·ø±\≈£î Çø£ÿ&É ‘êe⁄ e⁄+&É<Tä . õ. m{Ϻ |ü]dæ‘ú T· ˝À¢ sê»ø°jT· n$˙‹ì düV≤æ +#·+. ø=ìï ÄÁø£eTD\ô|’ #·s´¡ \T rdüTø√yê\ì. ø£sêí≥ø£. ‘Ó\+>±D≤˝À 50 % ns¡“HÓC’ wÒ Hü é ø√dü+ ≈£L&Ü bÕ¢Hé #˚j÷· *. <ëìï eTq+ ø±bÕ&ÉTø√yê*. Bìï mes¡T #˚dæHê düπs Hê s¡ø£Ô ã+<ÛäTe⁄˝…’Hê C…’fi¯fl≈£î |ü+|ækÕÔ.ÄsY.\T e+<ä øÏ˝ÀMT≥s¡¢ |ü]~Û˝À ˇø£ z. 58y˚\ nÁø£eT ìsêàD≤\T ôV≤’ <äsêu≤<é˝À e⁄Hêïj·T+fÒ m+‘· Á>±dt ejÓTT*wüH√ >∑eTì+#ê*. nÁø£e÷s¡Tÿ\≈£î. ôV≤’ <äsêu≤<é ˙&é ≥T _ s¬ >∑T´˝Òf&… é u…’ Ä˝Ÿ MTHé‡. ôV≤’ <äsêu≤<é #Ó‘ãÔ· T≥º>± ‘·j÷· sö‘√+~. ÁøÏ{Ïø£˝Ÿ bÕ¢ì+>¥ #˚ùdÔH˚ ôV’≤<äsêu≤<é ã‘·Tø£‘·<äì õôV≤#Ym+dæ n~Ûø±s¡T\≈£î #Ó|ü⁄ÔqïqT. Ç~es¡≈î£ ˇø£kÕ] ôV≤’ <äsêu≤<é Ä $<Û+ä >± eTTì–b˛sTT+~.ÄsY. n+<äs¡÷ ≥|òt>± ñ+&É+&ç.1>± ñqï+.ÄsY. ˇø£ ˝Ò<äT.{≤´+ø˘ã+&é. kÕº|t ]¬ø¢sTT$T+>¥ {≤´+ø˘ã+&é   kÕº|t ]¬ø¢sTT$T+>¥ eT÷d” Ä˝Ÿk˛. eTq+ Ç+&çj÷· ˝À HÓ+.\≈£î ne‘·\ ôd&’ ˚ bÕ]ÁXÊ$Tø£ $<Ûëq+ sêyê*. n+‘ê Ç|ü &ÉTqï ôV≤’ <äsêu≤<é˝À ◊.m.ÄsY. ôd’&ÉT m&ÉT´πøwüHé dæ{° sêyê*. 26 . eT∞fl Ä |ü]dæ‹ú sê≈£L&É<Tä . Hê´#·Ts¡˝Ÿ Á&ÓsTTHé>± yÓTsTT+f…Hé ø±yê*. ôV≤’ <äsêu≤<éøÏ ø±eTHé &É+|tj÷· sY¶ ˝Ò<Tä .ÄsY. ø=ìï sê»ø°jT· bÕغ\T ≈£L&Ü eTqy˚T<√ ≈£îs¡#· ‘Ó*$øÏ b˛sTT ‘·| ü \T #˚dTü HÔ êïeTqï Á|ü#ês¡+ #˚kÕÔe⁄qïjYT.

n˝≤π> Á|ür {ÖHé˝À 3`4 &É+|tj·÷sY¶\T ñ+&Ü*‡ ñ+~. Ä j·÷sY¶ j·÷sY¶ ñ+&Ü*. ìC≤e÷u≤<é õ˝≤¢˝Àì n+ø±|üPsY˝À. yÓ’|ü⁄˝≤ 15`20 &É+|t j·÷s¡T¶\T+&Ü*. nìï kÂø£sê´\T n+<äT˝À ñ+≥sTT. ø£˝ø… sº£ +¢¡ <äs÷¡ á $wüj÷· \qT <äèwæ˝º À ô|≥Tºø=ì MT MT õ˝≤¢˝À¢ #·s´¡ \T rdüTø√yê*. eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢˝À¢ ø±˙ Ä düú˝≤\qT #Ó‘·Ô y˚ùd ˇø£ &É+|t ôV≤’ <äsêu≤<éøÏ Çyê«*‡ ñ+≥~. n~ dü¬s’q |ü<ä∆‹ ø±<äT. b˛‘·T+&Ü*. bÕ¢Hé j·TTesY dæ{μ° Ç~ ìHê<ä+ ø±yê*..z. eTT–+#˚ eTT+<äT ˇø£ e÷≥ eTq$ #˚dTü HÔ êïqT. @ |üøÿ£ #Ó‘Ô· n |üøÿ£ øπ b˛‘·T+&Ü*. s¡+>±¬s&ç¶. eT]ø=+<äsT¡ \]ï+>¥ |üsŒ¡ dt>± #·÷dæ #ê˝≤ H˚sT¡ Ã≈£îqï+.˝À m+Á{° #˚jT· +&ç. ◆ sêuÀj˚T s√E˝À¢ @<√ ˇø£ eT÷\≈£î ñ+&É&+É ø±<äT. ªC≤‘·d´ü eTs¡D+ <Ûèä e+μ Ç~ eTq+ #·÷düTHÔ êï+.ø=ìï y˚\ yÓTÁ{Ïø˘ ≥qTï\ #Ó‘Ô· ‘·j÷· sö‘√+~. ôd+’ {Ï|øæò ˘ |ü<‹∆ä ˝À &É+|tj÷· sY¶ ñ+&Ü*. eTq≈£î kÕ«‘·+Á‘·´+ e∫à 65@fi¯ófl nsTT+~. ø=+ø£D˝Y À uÛ+Ñ &Üs¡ÿsY ô|{Ïqº ø±eTHé ÁøÏyTÓ {À]j·T+. eTs√#√≥ nHêïVü≤C≤πs ù|]≥ @sêŒf…qÆ ø±eTHé ÁøÏyTÓ {À]j·T+˝qT #·÷dæq+.. Ä dü˝ú ≤\qT ø£u≤® ø±≈£î+&Ü #·÷&Ü*. ôd+’ {Ï|øæò ˘ ø£eT÷´ì{° ˙&é‡qT e÷´qsY˝À »s¡>±*. 27 .. •ø£D å Çyê«*‡ ñ+≥T+~. á s√Eø° eTq Á>±e÷\qT |ü]X¯ó ÁuÛ+Ñ >± ô|≥Tº≈î£ H˚ k˛sTT eTq≈£î mes¡÷ ø£*–+#·˝<Ò Tä . ≈£î nìï ◆ ôV’≤<äsêu≤<é mø£sê\T ø±yê*. Á|ü‹ }fiÀfl #·÷dæ+<˚eT+fÒ eTVü‰sêh˝Àì e+Á<ësTT˝À yÓ÷Vü≤Hé<ëÛ ]j·÷ kıôd{’ ° ô|{Ïqº ø±eTHé ÁøÏyTÓ {À]j·T+. Çø£ ÄdüT|üÁ‘·T\ qT+∫ e´s¡ú |ü<ësêú\T ≈£L&Ü ôd+’ {Ï|øæò >˘ ± n+<äT˝ÀøÏ |ü]s¡øÏå+#·+&ç. Á>±eT+˝À @ ≈£î\eT‘ê\≈£î #Ó+~q yês¡T eTs¡D+Ï ∫Hê yê] uÛÖ‹ø£ø±j·÷*ï á ø±eTHé ÁøÏyTÓ {À]j·T+πø e#˚Ã˝≤ Äj·÷ kıôd’{°\T ô|{Ϻq ìj·TeT+>± ñ+≥T+~.º |ü⁄{Ïqº yê&ÉT –≥ºø£ ‘·|Œü <äT. Ç˝≤ á s¬ +{Ï˝À @<√ ˇø£ ù|s¡T ô|≥Tºø√yê*. ãjÓ÷˝≤õø£˝Ÿ ÇeT÷´ì{Ï áCŸ eTdt. H˚qT eT+Á‹>± ñqï|ü &ÉT Hê ìjÓ÷»ø£es¡+Z ˝À Á|ür Á>±eT+˝À $&ç>± #Ó‘Ô· y˚ùd ˇø£ &É+|tj÷· sY¶ ñ+&˚+<äT≈£î ø=+‘· ø£èwæ #˚dæHêqT. bÕ¢Hé j·TTesY {ÖHé. ªbÕ¢Hé j·TTesY $˝ÒCŸ. ôV≤’ <äsêu≤<é u≤>± $dü]Ô +#˚ q>∑s+¡ ø±ã{Ϻ nìï nedüs¡eTj˚T´ á yÓ|’ ⁄ü ˝≤ 15`20 &É+|t j·÷s¡T\¶ T+&Ü*. ◆ Á|ür Á>±eT+˝À $&ç>± q˝§Z+&É. Ç~ eTq+ H˚]Œ‘˚ H˚sT¡ Ã≈£î+{≤s¡T. H˚qT. sêuÀj˚T s√E˝À¢ nedüse¡ Tj˚T´ á ø£eT÷´ì{° ˙&é‡qT |ü]s¡ø+åÏ #·+&ç. dü˝ú ≤\ $esê\qT eTT+<äT>± >∑T]Ô+∫ |æ.. 1986`87˝À H˚qT Hê\T>∑T#√≥¢ |üs¡´{Ï+#êqT._. Á|ü‹ Á>±eT+˝À Ç˝≤+{Ï$ ñ+&Ü*. ˇø£{À s¬ +&√ &É+|t j·÷s¡T\¶ TqïjYT. ª¬ø˝’ ≤dü<ëÛ eT+μ>± ù|s¡T ô|{Ïqº +. yÓT<äø˘\T ø±e#·TÃ.. @ eT‘êìøÏ #Ó+~q yê¬sH’ ê #·ìb˛‘˚ n+‘·´ÁøÏjT· \T #˚dsÔü T¡ . n<˚ $<Û+ä >± eTq+ Á|ü‹ Á>±eT+˝À ‘Ó\T>∑T˝À ªyÓ≈’ î£ +sƒ<¡ ëÛ eT+μ>± ù|s¡T ô|{Ïqº +. yÓTTqïH˚ ôV’≤<äsêu≤<é |ü]düsê˝À¢ì õ˝≤¢\ ø£˝…ø£ºs¡¢qT ]¬ø«dtº #˚j·T&É+ »]–+~. ôV’≤<äsêu≤<é˝À &É+|æ+>¥ j·÷sY¶ ø√dü+ ø£˙dü+ ¬s+&ÉT eT÷&ÉT y˚\ .

õ˝≤¢ ø£˝ø… s㧜 ≥¢qT ã˝Àù|‘·+ #˚j÷· *. Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛTä \T nìïkÕúsTT˝À¢ ùdïVü≤|üPs¡«ø£+>± e´eVü≤]dü÷. Ä˝À∫+#ê*. ø=+‘· yÓTT‘êÔìï n+fÒ 200`300 s¡÷ˆˆ\T &çbÕõ{Ÿ #˚ùdÔ #·ìb˛sTTq yê] ù|]≥ ˇø£ yÓTTø£ÿqT Hê≥T‘·sT¡ . HÓ˝≤ 15 s√E\T f…+Æ rdüTø=HÓH’ ê K∫Ñ·+>± ‘Ó\+>±D≤ Á|üD≤[ø± s¡#·qô|’ eT]+‘· düeTÁ>∑+>± #·]Ã+#·T≈£î+<ë+. Ä Á|üø±s¡+ ‘Ó\+>±D≤qT |ü⁄q]ï]à+#·T≈£î+<ë+.Á>±e÷˝À¢. Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛTä \≈£î •ø£D å ÇùdÔ eT+∫~. {Öq¢˝À ªdüàè‹ eHê\Tμ Ä˝À∫+#ê*‡ e⁄+~. õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡T¢ á $wüj·T+˝À dü÷#·q\T Çyê«*.º á |ü<‹∆ä j·T÷s√|t <˚XÊ˝À¢ neT\e⁄‘√+~. Ç~ #ê˝≤ ñ<ë‘·yÔ TÓ qÆ ø±Héôd|t. Bìï Á^qØì <äèwæ˝º À ô|≥Tºø=ì #˚dTü qÔ ï<˚. {Öq¢˝À ªdüà è‹ eHê\Tμ ô|+#ê*‡ ñ+≥~. Á|üC≤ Á|ü‹ì<ÛTä \≈£î ≈£L&Ü u≤<Û´ä ‘· ñ+≥T+~. eTq+ ôV≤’ <äsêu≤<é˝À ≈£Ls¡TÃ+{≤+. Ç+^¢wßü ˝À ø±≈£î+&Ü ‘Ó\T>∑T˝À e÷{≤¢&ç mes¡÷ uÛÑj·T|ü&É≈£î+&Ü e´eVü≤]+#ê*. õ˝≤¢\T mìï ñ+&Ü*? m+‘· »HêuÛ≤‘√ õ˝≤¢ ñ+&Ü*? e´eVü≤]+#ê*. @ eT÷\ @õ˝≤¢˝À @ Á|üe÷<äy÷Ó ˝Ò<ë Á|üø£è‹ yÓ’|üØ‘ê´\T dü+uÛÑ$ùdÔ @$T #˚j·÷*? m˝≤ #˚j·÷*? ◆ Á>±e÷˝À¢. @ ∫qï düeTdü´ e∫ÃHê n~Ûø±s¡T\qT ì+~+#·&+É |ü<‹∆ä ø±<äT. eTq≈£î eTVü≤ã÷uŸq>∑sY. yÓTT‘·Ô+ MT<ä eP´Vü‰‘·àø£+>± ø=‘·Ô õ˝≤¢\qT @sêŒ≥T #˚j·÷*‡ ñ+≥~. õ˝≤¢˝À¢ n~Ûø±s¡T\T. Ç~ eTTK´+>± n~Ûø±s¡T\T ‘·eT øÏ+~ kÕúsTT dæã“+~‘√ e´eVü≤]+#˚≥|ü &ÉT >∑Ts¡TÔ+#·Tø√yê*. ñ+~. eTs√ HÓ˝ ø±<äT. #·ìb˛sTTq yê] dü+ã+BÛ≈î£ \T Á|ü‹@{≤ yê] C≤„|øü ±s¡+ú Ä yÓTTø£ÿ e<ä≈› î£ e∫à |üP»\T #˚dTü ≈£îì yÓfisÔ¯ T¡ . dæã“+~ dü+K´qT ô|+#·Tø√yê*‡ |ô +#ê*. Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛTä \qT ø£\T|ü⁄ø=ì. CÀ$j·T˝Ÿ>± ñ+&Ü*. ø=‘·>Ô ± mìï¬øq’ düsŒ¡ +#Y\≈£î. eT÷dü |ü<‹∆ä eTq≈£î nedüs+¡ ˝Ò<Tä .Ô nìï |üqT\T eT+∫>± |üPs¡j Ô T˚ ´˝≤ #˚j÷· *. n~Ûø±s¡T\T. ‘Ó\+>±D≤ nedüsê\T øπ +Á<ä _+<äTe⁄>± ‘Ó\+>±D≤ <äèø£Œ<∏+ä ˝ÀH˚ ‘Ó\+>±D≤ Á|üD≤[ø± s¡#q· ‘·j÷· s¡Tø±yê*. W 28 . n$˙‹ s¡Væ≤‘·+>± n+<ä]˙ ø£\T|ü⁄ø=ì. Ä~˝≤u≤<é e+{Ï õ˝≤¢\T <ä÷s¡+>± ñqïsTT. n+<äs÷¡ |ü»¢ +{Ÿ>±. ªm+bÕ¢jYT Áô|ò+&û¢ >∑es¡ïyÓT+{Ÿμ eTq k˛¢>∑Hé ø±ã{Ϻ eTTK´+>± ø£˝…ø£ºs¡T¢ Á_{°wt f…Æ|t˝À ñ+&É≈£î+&Ü Ç+&çj·THé ø£˝ø… sº£ T¡ >¢ ± e´eVü≤]+#ê\ì ø√s¡T≈£î+≥THêï+. õ˝≤¢\ dü+K´ ô|+#ê*‡ ◆ Ç+^¢wüß˝À ø±≈£î+&Ü ‘Ó\T>∑T˝À e÷{≤¢&ç mes¡÷ uÛÑj·T|ü&É≈£î+&Ü ñ+~.