You are on page 1of 206

366
|–TÐ Õm= |gXÌ

Twitter: @ketab_n

366

Twitter: @ketab_n

»L'µ+i‹f…H+
Ÿ2012 –DK1433

978-­614-­01-­0570-­6˜I35

|8e šHi<¦‘¾–¦”·+Œ¨0

‹x}UÐpxnf=º{UnBˆhRŽ>šaeUÐâÚnIºpfhšUÐŒhL
(+961-­1) 785107  –  785108  – 786233 ‡>nw
ënf˜U – 1102-­2050 Óí}h= ëÐڎI 13-­5574 Ñ

4Hx~¦Db+xc†-°ebg’D**wG¤A.com.e…I påLn˜]UÐ Twitter: @ketab_n .24*¡D*$*4%°*(* (+961-­1) 785107 ‡å>nw –ÓíEå=º„DDD—¨E+{> `DDDpD.Þ asp@asp.f•£~6H fJ&b+ ebg’D* *wG œE $y/ ¥&* —b˜†g~6* H&* t~zF ‡›Â fJ&*H&*.lb ií}šcUüÐ{x}˜UÐ – (+961-­1) 786230 TnR http://www.lb qi}šiüÐpc˜IdL…SŽeUÐ H&* f£FHƒD* H&* fJxJ¡~|.{‹H+ 5+`DDDH+ ŒDDD.asp.$HxE8*xB&*H&*f:x~7&*¢•<–£m~zgD*H¯*x=¡-¡ŒD*–£m~zgD*Ÿ£Ab§f£’£Fb’£E x~7b›D*œE¤€13(*H2œEbž<b/Æ~6*HibE¡•†´*„Œ0bž£Ab§Ix1&*x~{Ff•£~6H ¥&*4œ<.com.'+ ëЎåUúÐÛ}åRí{åh\fšUÐ (+961-­1) 786233 ‡å>nw –ÓíEå=ºŸ¦DDDš‹šH iDDD¨.

b˜'(0™£G(x)& (œ~4¡~4¶&( K 5 Twitter: @ketab_n .

 ¼bEE–eÆHAÅb 6 Twitter: @ketab_n .|`f*/757f/756Æ^^^cW½^^^ÅF*…hEf—bEÁ–^^^e‹E|KAEOf|H …c™KöW»ÂhˆENˆ—‰WŠ^^^ÅK*…Å°Å°K¨D`föW‡Å¼F ·DŸQ—F…^^^d¼§cf*±ÅdAE—^^^ŸÈLAE—‚F…F†³c·^^^DŸQ—bE½c .—aNAE^^^¹aG|^^^ŸœF…d^^^Ÿœc‡daf*?¹^^^ŸQAEÃbCE»Â^^^K—¹bE *G—aE–bEÆ_¾—HeBfE|ŸSAE‡^^^Å°F½³b*·DŸQ—bE´¶H‡WŸT .

.

ˆInL pe? ënT ‹x{bUÐ ënY~UÐ R ºeZUn= nYð }`Y ënT ºç}Z> ŒhA ngUÛn`x ng=í}Q c˜x ºÑ}`> ŒhAí .

{x{@ ŒY ç}ZšU ngxØnfx ºˆZ_UÐ ‰UÙ }H ŒL ìŽUjH .

˜dS ÑnÉÌí YÚ ƒbšUnR ºngšLnH }]eUÐ ƒb—x ‹U eZUÐ âŽYØ qinT ‰d> .

ngbInL c˜> 7 Twitter: @ketab_n .

Twitter: @ketab_n .

-1.

p\YŽUÐ ngšxÌ ºÊneHÌ .

Ò}w~UÐ .

p=n—UÐ Ú{bUn= øÎ ˆ—x ‹Uí ºb—x ëÌ ß}šaeUÐ ŒY ënT ï|UÐ …˜fUÐ Sn—iø nhð RnT ënT ï|UÐ ï|UÐ ‹åHøÐ fcUí º…˜]Un= eåHÐ Ð|w hU í ºêŽA}eUÐ niÌ .

pLnfS ŒL šx{>ÚÐí ºpxngfUÐ ŒY q=}šSÐ ŒhA pfeUÐ šA}šSÐ ïÌ R ‰d[> ŒU någiÌ æ}LÌí ºpxØnL qå—hU ‰åhUÎ šUnåHÚ ºp›wø pfåH ŒL pxnfT º366 ngšheåH .

ngš˜šT fcUí ºênxúÐ ŒY êŽx ŠYÌĆ=ënTï|UÐoUЉUÙ.

‰˜ARnågšh\Sºpå\x}YºpåeUkY .

šfx ‹Uí ºŠYÌ Ć= }ešHÐí ºšxÐ{= ŒY Rí ºpaåInT ºÒ}A ºpœýnw ºpåxڎ? pUnåHÚ ëŽåc> ëÌ någ>ØÚÌ ‰d> ºphdAnå—UÐ pfx{eUÐ ç}L ŒY }h›cUÐ nghdL q˜˜É qSŽUÐ ai .

ë{eUÐ xík> ëÌ Œcex nY ŠT ÓíÌí ºêŽx ÓÐÙ ‰>íÌí f>íÌ šUÐ {bRºngšåZLíŠ_aUn=q?{AnåeTpå˜>}Y…åýnSŽUÐëŽåc>ŒåU qinTnYºÒ{åx{LÓÐ}åbRpå=nšcUÓ{åLíºÐ}åh›TӎåYíqåU{L ð º}\BúÐ p=nšcUÐ }˜A çnZL ŒY fiúí ºp=nšcUÐ pxÐ{= R Ò؎@ŽY f_Y Ć= ÒÚn˜L íÌ ºqh= Ñn= dL pZ=}B Ø}œY = q˜šT ŽU šA 9 Twitter: @ketab_n .

ºpUnH}UÐì|wRšY{žšHÐ{bRºên_UЊbfUÐÓnÉn={AÌ}gKdL 
ºçڎUÐ dL ngš˜cHí ºÒØ{_šY ÓnTÚnY ŒYí ºÒØ{_šY infS qhfšSÐ 
Ð ð{=̉d[>ŒUšUЉd>ºpå=nšcUÐpSnJffY{åSå=q嗗AÌí

‰UÙ ‹Q}= ngš˜šTí ºÊneHÌ nx 

ÊnfšSÐíºŠåAŽUÐߎåBåRqR}åH̐åfij=Ð ð{å=ÌåAÌ‹åU 
žZU ÒnhA ïÌ Š›Y ºpxØnL qinT šUÐ >nhA = }a”ú ºèŽZUÐ 
UÎçnå—fYniÌ폚Aºn”}UÐê{å_=ڎ_åIï̐åf˜šfx‹åUíºåd›Y

p_hœaUÐ Š_i neg—˜UÌ ŒY niÌ ºŒhY{b= p_hœaUÐ 

q——AÌ º}TÙÌ neT ngdT >nhA R º‡dšžeUÐ êŽhUÐ ‰UÙ R 

Ò}Y éíú Œh˜eUÐ pZL}= 

ŒhAŒhbwÐ}eUÐÓnZLڍ˜Z>øºphHnSíºphbhbApZLÚqinT 
ºÓnc\UÐí ºpHŽdgUn= ngiíØÚn]x ºˆx}]UÐ R Ò}=nL ÒnšR 뎝edx 
UnhdUÐ R pþhH êĆAÌ ÒnšR ngiŽaKŽx í ºÑÐ|cUÐ ênhgUÐ ÓÐÚn˜Lí 
ne=Úºnœwí}å›TÌíÌŠS̺î}BÌÒ{åAЎ=ngiŽU{˜šå—x‹å?ºpåSŽUÐ
ð 
ºŠhfUÐ {嗜UÐ = â}˜> }åx~Q ç}L Ø}œY åhU 

‰åUÙ {å_= }å˜_> 
ŒY ‹Q}Un= odbUÐ Ón=}” R ØnxØÛÐ øí ºŠ_aUn= ‰UÙ Ô{A {Sí 
ê{L {A ‹›_d> {Sí ºën—dUÐ R ‹›_d> øí º}]žUÐ {A ÓØÐØÛÐ ngiÌ

pbx}]UÐ ì|g= >ŽYÌ ëÌ Ð ð{=Ì …SŽ>Ì ŒTÌ ‹U ï|UÐ >ŽY fcUí º‹gaUÐ 
ÓÐ}šR ŒY Ò}åšR ïÌ R ºêĆAúÐ pLnfÉ ÒЎåw ŒåY ŒåTÌ ‹åU 
neeS 
Ón˜h˜U pR}B~Y ŠýnåHÚ o>nT øí ºÊneåHÌ nx º>nhA
ö
ð Œc—x 
R‰T{UЏdLqå—d@øíºÐ ð{=ÌŠåɎUn=ë{åœxŒåUíºp垞aY 
ëÎ ngš>našUкnåwڎ]Lí ›iúÐ åZY dL [d>̺påYn_UÐç}å]UÐ 
‹åHŽY R çЎåHúÐ Ó{[S øí ºqc” ëÎ ngšc”í ºqšašUÐ 
ênA~UÐ pcd_É R ežUÐ åHЎA qT}åIÌí º‹AØ~eUÐ ÊÐ}åZUÐ
10

Twitter: @ketab_n

YÌqinTŒhAšAíºÐÚØnåiøκëí}h›cUЊå_axnåeTºpåRí}_eUÐ
ð 
ŒYºï}B̍åRЎ>íÌŒ=påfaAíÌ}cåHpåb_dYæƚåHøfdåH}> 
f]`\x ŒH R niÌí ºÓĆheœUÐ ºÓÐ}h`[UÐ ng>ÐÚn@ î{AÎ {fL 
ŒY ºp_HnI ÊÐ}QÎ pAnå—Y ÊnåZiÎí ºÒÚnœUÐ êЎS Þn[šYø ºÒ{åZ= 
pYn—š=ÐŒLŒhšaZUÐÕÐ}aiÐí̺ngHÌÚŒLю›UÐÊn]QàŽbHØ}œY 
íÌ ºÒÚnœUÐ qxÌÚ {åS ØncUn=í ؎LÌí ºnå—cfY 
owÙÌ qåfT ºpå˜A}Y
ð 

nw{—@ dL _\> qinT ne=Ú }]L UÎ qg˜šiÐ sxÚng[UÐ A åR îŽgUÐ ӎh= dL qå@}L åfiÌ }åciÌ ø ÓÐ}šR ŒåYÒ}šR R ºpåfx{eUÐ ŒåYå=ŽfœUÐæ}å]UАåRºz嗚eUÐ qR}_>í ºÊïØ}UÐ ‹å_]UÐ qSí|> ºs\iÌ ëÌ Šå˜S ºÒ}åc˜eUÐ å>nhA obd> qinT šUÐ ºph=Žh?üФڎwÛ¯ ‹ghR Œe= ºngincH ‚_= dL šUФp=Ž˜Y¤íºUЉUÙïØn>}YƒhYRºŠhdUÐéne@pcde= ÓÐÚn˜L q˜šTí ºÓÐ}Y Ò{L ºsUÐ p\x}R ÓØÌ ngij= }Bna> qinT ºngšh=Ñn=dLº{åheUÐ؎_UÐíڎa`eUÐoåi|UÐíÚí}å˜eUÐsåUÐ Ži }Sn=¯ º}hgåZUÐ fh[UÐí ºëí}wn]UÐ = ošcx ï|UÐ sgfUÐ af= ÒÚn˜UÐ{AÌŒYpa]iš]bšUкpfJЎYêÌŒYènfw{Uíï|Uк¤ênhU {_= Š—Un= q>nY ŒhAí ºÓnhfh—ežUÐ }BÐíÌ R ºŒx}=n_UÐ Œhhfh[UÐ ng=‹dxë̍UÚ{SšUÐÒ{hAŽUÐpfgeUÐØnå@Ìíº}å˜T{åSënTº‰åUÙ .

_šUÐ UÐ ‰UÙ R ºpxÐ{˜UÐ ŒY ‰U q”í neT ºÊneHÌ nx Ð ð{h=}L ŒTÌ ‹U ffcU ð ê{L ÓÐØ}ae= êØ}xô í ºŠYÌ Ć= ˆZ_x ëÌ ˆš—x nTŽd_É ŒTÌ ‹Uí çnåZ_UÐ ŒY ì}hQž> šUÐí å[ž> åšUÐ ‰åd> ºnågdTénåɎUÐ ºÒØ͎YçnåZLpdh˜Sfij=ëùÐåAÌ‹å_iºæ~åfUАåRŒåhQÚn`UÐ {ÉíÌ ŒY fiú ºÕ}ž> ‹Uí ëÙÎ ëíØ ŒY fšdBØ ºpSŽZ_Y ng>ØÌí 11 Twitter: @ketab_n .

.

{AÌ nghdL }›_x ŒU rhA h>nae= bUÌí ºÕí}žUÐ Ñn= ºUn_UЋhd_šUÐ{g_YRq@}ž>º‰UÙ{å_=qåœ\iŒåhA ºp]åHŽšeUÐ ÜÚÐ{eUÐ î{AÎ åR ÊnhehcUÐ ÒØnåeU nåHÚ{Y qådeLí 𠺇åHkYŠcåZ= >nhA ŒY pSŽåZ_eUÐí pbåIn_UÐÒÌ}åeUÐqåLn” dhUnY qåinT ºŠå˜S ŒåY Ð ð{å=Ì Ó{嗜> {åS ëŽåc> ëÌ ëíØ ŒåY ŒhiЎSíºngšhša>íëØnå_eUÐohT}>ÓøØnå_YíºpåxŽdbUÐípå\YnUÐ ºÚÐ}ešåHn= Œw|UÐ R _Y ŠA}š> ºngbdB ÊngiÎí ºÓnhþx~œUÐ ˆdB ºiŽKnQÌ Ò}Y ŒY ‹Tí º‹g˜dQÌ R Œx}šgšå—Yí Ònå—S ï|hYĆ>í ºngå—ai dhUne= Ø{å_UÐ ÒØí{åeUÐ dxíÐ}åHí åin[eS Ðí{å—RÌ ŒhAø΋g>Žh=ŠBØÌ‹UºŠe_UÐqSíRÊĆåYÛØ}åœYåýĆYÛí ºYÌq>nYŒhAøΐšh=ЎdB{x‹åUíºŠåBØÌë̐ådLoåœxënT Ênf›Hn=í .

ÊneHÌ nx ‰šhbšUÐ šA ºngR}LÌ qfT šUÐ Ò{hAŽUÐ ÒÌ}eUÐ Ć_UÐeåIºpd=nbeUÐpåUín]UЏådLïÚnå@íº‹å—bUАåRådhYÛ ºŠ_aUn= phe嗚UÐ ‰d> ˆšå—xí ºÊnhehcUÐ ï}b˜L heå—i nfT ï|UÐ .

Ð}h›T ð fY Ñ}šSÌ ‹Uí ºfY {AÌ Ñ}šbx ‹U }_I }x~Q ºnað hi ºÓnfh?ƛUÐ ŠýÐíÌ R n=ð nI Ć_UÐ eI ënT ‰dexí ºnbð Aø è}˜BjH neT ºnY {A UÎ èŽd—UÐ ox}Qí ºÜÌ}UÐ ˆZ_UÐ R ƒbH {S ënTí ºn_Y ð ýĆYÛí º=ĆJ {I R Ò|R p˜wŽY pbx}_UÐ }åHúÐ Ónf= ŒY Ò{AЎ= ˆd_> ºn˜ð x}b> ên_= d˜S ºëŽfœeUÐ ëùÐí .

qeÉ R ŒcUí ng= àn˜>ÚĆU Ð ð{wn@ _å—xí ºpfx{eUÐ R ‰bZL iÚnšBÐ {bR º‡fLÌ ʐœe= ŒcUí ƒbHú ºïÚíØ Ên@ {S én˜A ŒåY i}@}@ ºåiÚnšBÐ ï|åUÐ Žåw.

pbhbA ì}åšBÌ ‹åU ï|åUÐ 鎗šY UÎ nwn”í pdhU Œh= fUŽAí ºŠAŽUÐ R fQ}Yí ºodbUÐ ngdL º‰\> nwÐ}x paI ŠT UÎ ë~UÐ Ö{S {ex ºÚЎJúÐ ox}Q 12 Twitter: @ketab_n .

.

pc\UÐ ‰d> nxnb˜= šA hUÎ bd> ºn˜ð x}b>påfx{eUÐÊnhAÌŠTåR뎚šåZšxŠåw̐åUënT…å˜]Un= ëŽå˜hJ ëÐ}åh@í ºëŽådhdS ÊnåS{ÉÌí º}åBËí ŒåhA Œåh= ‹ågdÉÌí U qinTí º.

‹w}TÙ >jx ŒåhA Ð ð{AÐí Ð ð{AÐí ‹gfhR}_šåH ºØnåQíÌí ºngš”}YßÐ}YÌíºêŽxÓÐÙnghdLq—d@ìnbYíºnghRqhZYç}J ‹UkY ng\_= Ónx}TÙí ºê{bUÐ Ò}T oLĆY R ng= qašw ÓnRnšwí º‰UÙ {_= f=nÉÌ nåY ŒcU ºpxn`dU ïØnL íÌ Ö}åaY någ\_=í ºnåbð A .

š?{Y qiÌ ‰U šA ì}h—a> …h]šHÌ ŒU ºnYð ne> nað dšžY nðþhI ënT qh\Yí ºÒ}h›T p@}g= Ć= ŠåaA R nRð naåI nað hJ Ó}gK {åbU .

}hBúÐ YŽx šA æ~fx Š^hH ºÐÙð nBÌ nA}@ ð pTÚn> 13 Twitter: @ketab_n .

-2ø ‰iú ºÊneåHÌ nx ºÒ}Y éíú ‰šhbšUÐ ŒxÌ Ð ð{å=Ì ï}åT|š> ŒåU 𠉚SØnÉíº‰ýnbUåRqbe_>fiÌíº‰šhbšUАåfiÌĆåÉÌŒåhR}_> ø {S šUÐ º‰dhÉna> ºpfcešY påxŽS påHn= qR}Lí ºëŽfœUÐ {åA Ò}håH R }”nAÌí º‰åHÚØÌ ëÌ …h]šåHÌí º‰å—ai qåiÌ någfhR}_> ‰fY n˜ð x}S qåfT fiÌ S{[> ŒåU º‰fY }å›TÌ någcdYÌí ºnågfhcde> ºš”}Y {S ŒhiŽc> ne=Ú šUÐ ‰”}Y Ón^U R ºpdxŽJ }gåIú º‰[žx ëÌ Œcex nY ŠTí ºèÚí}Qí º‰ýnhšHÐí èÚng˜iÐí ‰biíÚí ÑÐ|_UÐ q˜˜AÌ fiÌ p@Ú{U ºqåeÉ R Ñ|_>Ì .

ÒÚÐ{åœ= åšdhž>í R ngšZIÚ ºÒØ{_šY Óngci fY q_fÉ ºÊneHÌ }]L šheH ºÒ{Z= ð nhi{UЍšeåIºn_x{=íº Ć\aYÐ }]LºênxúÐ}YådLyå˜ÉÌíºå˜dS ð 𠍚T}>{bR ºŠYÌ Ć= pxÐ{˜UÐ ŒY ënTbZL ëÌ‹Q}=í.

qiÌøκngdT ºn˜BnedT>nin_Yo]=bUÌï|UÐni̺nRð ÛniÐ}_š—YºÐ|cwëŽchU ð .

ӎex T}> dL ÒÚ{S ëíØ ŒY ÖÐ}RúÐpYnSüpd\aeUАUnhdUкhežUАUnhUî{AκënY~UÐ RºˆhšLJÐ}bšåHÚ̍˜åIØniënceUÐíºŒhR}_>nåeTºnåiØĆ=åR ºinhd]UÐïØnåfUЍiŽeå—xº}˜UÐÿJnåIŒYn˜ð x}Sºpåfx{eUЃåHí í̺ënhdJìn˜åIÌíÌnið nhdJÚÌ‹åUåfcUºæ}åÉïÚne_šåHЍeåHÐ ºnghRšS}JšUÐpdhdbUÐÓÐ}eUАRhRëŽYínšxºŒx}BËÊn=}QïÌ í {hUÐ Ò}Tí fšUÐ oLĆY qinT ëÎí º‰d> šhe—> }H æ}LÌ øí 14 Twitter: @ketab_n .

ºngh˜in@ dL pS}šeUÐ ÚnwÛúÐí º=nhUÐ ngdhœf= ºÒڎœgeUÐ pd—UÐ ºnY{AUÎpb—feUЍUneLpxØÚÌíº|RЎfUÐíÑЎ=úÐpR}BÛpbx}Jí ºniØĆ= R ÒØ{_šeUÐ Ñ}`UÐ Úk= î{AÎ ºêŽx ÓÐÙ ënT iÌ dL é{> Ñnh?å—˜d>ºënceUАRnfAÐíÚ̊坚Uºpåex{bUÐÖÐíÚúЍåšSÚnRí º“dL ÚØnbUÐ {˜L” Š›Y º=ÚnSÌ ŒY {AÐí …h]š—xí ºphdeUÐ pþh˜UÐ ºdwÌ…YŒc—xíºphfJŽUÐèŽf˜UÐ{A̐Rnxð ØnLnað KŽYŠe_xï|UÐ º‹x{bUЍA}—Y}@jš—xë̺pfx{eUÐæÐ}JÌŒYæ}JRnhð ˜_Inhð A .

RnRÛ ŠaA ‹hbhU ð ŒåTÌ ‹åU ådL på˜Bn[UÐ ænåR~UÐ ÓĆåaA ÒЎåw ŒåY nå\xÌ º{A iØÌ UÎ nwÚn[šBÐ Œcex ÊnS}B Ón˜HnfY nw}˜šLÌ ºçĆJüÐ ‹ghf_xŒYڎ\=ºshœ”øíæ}>Ć=}h`Éqh=ŠBÐØngšYnSÎí aÉ R hU …ešœeUÐ ŒcU º‹giÐ}h@í ŒhHí}_UÐ ŠwÌ ŒY ºnw}YÌ ënTí º‹gR}LÌ ŒY pTÚnåZeU Ð}]\Y owÙÌ qfTí ºçĆåJüÐ ådL 𠏚A šTÚnZY ŒY {= ø ‹? ŒYí ºŒhbh[dUÐ =ÚnSÌ ŒY ÚØnbUÐ {˜L .

pxngfUÐ ŒTÌ‹Uíº[žåZUÐïڎ[>o嗝=nbð ijšYŠaUЏUÎqh>Ì =ĆYï{>Ú̺>nhAÓÐ}åšRŒYÒ}šRï̐RºpåSniúАåRnå_hd” ð {A̍RØn[xne=ÚºpåHÚ{YR‹d_Y=ĆYí{å˜>ëÌnåghRqåhLÐÚ æŽaÉ ÕÚnB åRØn[x ij= x øí ºŠåaUÐ ‰åUÙ åR ì|åhYĆ> ºphRn”Î àŽ]B Ćå= ‚h=Ì [heS ºÊnåhehcUÐ ŠåYn_Y íÌ ºpåHÐÚ{UÐ R Ò{ýnå—UÐ ڎ]_UÐ ‰d> ŒY {AÐí ï}]Lí ºy>nR çÚÛÌ UÐí}åHí }TÙÌøºŽIënYëíí̺ŽYŽTn@í̐—TnY}]LënTfK̺玗UÐ ºÖ}aUÐ {x{åI g@í Š_@ú pdhA ï{U Œc> ‹åUí º{åx{šUn= ëùÐ Ôڎ> ‹U Ò}HÌ ŒY ngš?Úí º{hLnœš= nðþdšeY ºÐ ð{Yn@ ng@í ð ënT {bR 15 Twitter: @ketab_n .

.

{hLnœšUÐ îŽH pRí}_eUÐ ænåR~UÐ ÖÚnå—Y ØÐ{LÎ påbx}]= Ð ð{å_Y Ö}å—eUÐ ënT ºënceUÐ R }?nfšY ºœå—af=í }aÉÌí }eAÌ ØÚí påe? ºØĆå˜UÐ åR pah]bUÐŒåYØnœåHíºˆåd>ºÖ~åS܎åSëЎåUj=påiŽdYÊЎå”Ìí ŠåežeUn= ëЎå—cY ënhåH}Tí ºßÚúÐ ådL Ýí}åaY ºÊÐ}åeUÐ nghdLdœxºÖ}å—eUÐënTÚÌŒYŒåTڐåRënåLŽ”ŽYº}åeAúÐ ºpg@ЎeUÐ R qÉÚ šUÐ ºphchšHƘUÐ {LnbeUÐ ÓnþYí ºënHí}_UÐ pe?í ºénaJúÐ ×Ð}åÉí ºÖ}aUÐí ڎå]_UÐí ÜnfUn= qåeAØÛÐ {åSí ºÊÐ؎åH =Će= º}e_UÐ Ónfx}åZL R Ñn˜åI ŒY phbhåHŽY pS}R ºpLŽfšY ÓøË ådL æ~å_> ºogdUÐ påS}R ngeåHÐ ºpådxŽJ ڎ_åIí ØØ}x ºÓŽ[UÐ æÚÐí f`Yí nSð ЎIÌ ŠhdUÐ ënTí nghR ç}ZY ‰g@íí >n_YØ y˜[UÐ ënTí .

nghinYÌ qS}šAÐ šUÐ nSð ŽI aT dhU nhR .

ngh> aT ˜É nxí phfYÌ ÓÐÙ ç}ZšH .

ngh”nY ŠT —iÌí Ó{_Éí ºpbhbA fš=}JÌ åšUÐ phfQúÐ qgšiÐ åšA Ó}å^šiÐ ºënåHí}_UÐ dœx rhA UÎ ÑÚnSúÐ ŒY Ø{L ƒåHí R ºnðþ˜šžY ºÒ{h_H ph@íÛ Ònh= ÓnhfešUÐí ºØnš_eUÐ pþfgšUÐ o@Ðí ïØÍÌ šA {A̐Rïí~iÌíºg@íådLqbU~iкç}å_UÐŒåYÓÐÚÙyå—YÌí 16 Twitter: @ketab_n .

ð ŠhdUÐ ê{bšx šA º{LnbeUÐ A R pe^feUÐ šU~L UÎ }RÌí ºĆhdS ºÊneHÌ nx ÒjœR Ó}gK ‰fcU ºŒYÛ |fY fcHÌ ï|UÐ “ŒTn—eUД ŠcåZUЉU|=èڎgKënTíº‡åhTíŒåxÌŒåYæ}åLÌøºÓ}ågK šhRn@ ‹x{S Êna@ ŠT Šx~šåH šUÐ î}˜cUÐ ÒneeUÐ Žw ºÿ@naeUÐ ºØŽbaeUÐpbwÐ}eUÐëŽf@{h_>.

odSÓnbaBincYqå˜f>íºÒÌ}åedU ð hb˜> ºdT ð ؎baeUÐ Ñn˜ZUÐ ëÐڎR {h_> ºh`d>í ºĆhdS b˜>í ºn\xÌ .

dBÐ{= Ò{=}_Y }]_UÐ åR ÒڎgšY ºénåeœUÐ phžåH ºpådYnT åYnYÌ ‰å>{@í Ô{>šUкåf`eUÐphfYÌŒåYqå@}B‰åijTº}å—UÐí}_åZUÐí ŠT ŒYí ºÚn›h`UÐí Šå˜]UÐ RÛnL ”ŽR ŒYí ºçÐ}åIüÐ ŒåL någhR ‰åijT ºpåUnB íÌ êÌ någšbdJÌ ÒØí}åQÛ íÌ ºÒÌ}åYÐ någš” påc” .

nwڎ\U qbij> šUÐ î}˜cUÐ p˜HnfeUÐ îŽåHŠ˜SŒY‡ÉÌ‹ådRº‰åaÉ̇åhTæ}åLÌøpåbhbA Òn—bUА=Ć]UêŽhHn>Ž˜UÐíºêŽx؎[UÐ{xڎdTÚ{xnwíºŒx~f˜UÐpbdA ŒYº}BË‹d_eUpå@n=p^dUЉd>åRqåfT{åbRºŒx}šgšå—eUÐ .

U ‰a[hU º}—UÐ ÜÚÐ{Y ŒY pHÚ{Y R ºéneœUÐ ‹dL ed_Y ÚnwÛÌ …xÚnåZY qinT ngd_U ºÊÐ}eA ݎbf= ؎åHÌ ‰=Ž? ënT ÚnwÛÌq˜f>ëÌpUnšåHøºpåcf=nåwn`UÌ‹åe[eUÐŒåcUºq˜fšåH ÊneåH Œx~šåH ºêŽœi Úí|= qinT ngd_U ºÒ}wÛ {å—@ dL ºî}BÌ ð qh`UÌí ºqT}> ŽU ю›UÐ Êne—UÐ ŠšAÐ ºnbð x}= {IÌ n˜ð TŽT ëú n\xÌ øíº@ŽUЏdLpLØnBÓnåRn”ÎïÌ~hYÌ‹åU.

nåwÊn”Ìíºpåeš_eUÐ ï|UÐ }]_UÐí ºŒhašcUÐ šA Ø{e> ï|UÐ }_ZUÐ dL ÒÚn_šåHÐ pg˜åI Ò}_IšAÕ}xøï|Uк{ýn—UÐï}]LŠ›YŒcx‹UºpbhbAf@Ú .

Ò{AÐí êØ 17 Twitter: @ketab_n .

ŠKjåH fiÌ ºp^dU U ŠhBí ºÚ|A R ‰šdYj> pxÐ{˜UÐ R ð UÎ \YÌí ŠhdUÐ ê{b> }^šiÌí ºï{_bY †d=Ì šA Ú|Un= ncå—eY pRn—eUАRn_x}ɃbHëÌr˜UnYÚ|UÐŒcUºq]]BneTºšh= ð ŒhšR}`Y nåegšd_@ ºnegLnå—>Ð ådL åfhL q坚Rí º‰åfh=í åfh= .

nšLn]šHÐ nY ënR}`> ºje^UÐ >{x{I p^U ïÌ R øí ºpå^dUÐ ‰d> R åUÎ åg˜šf> ‹åU ‰åfKÌ ºnwnxÎ fhTÚnZ> ‹U ‰iú ºdBÐØ ˆZ_UÐ ê{b> Ón^U ŒY î}BÌ º‰YnYÌ {_>}x ënT ï|åUÐ ëÌ qåffK ne=}U ºqåg˜šiÐ {åS qåfTŽåUí pbhbAí ºæn_HÎ UÎ p@n=í ºnxÚĆeUÐ Ón=Ži ŒY p=Ži R nYð ŽeY šA Yí{S fe>Ì qåddK ºæn_åHÎ UÎ p@n=í ºeA åR qåfT .

ïŽf_eUÐ dhAÚ ŠAÚÌ ëÌ Š˜S ºÚŽ_ZUÐ A niÌí º}hBúÐ YŽx påþfgšUÐ ŒåhY{b> ºëŽådeUÐ Ö}å—eUÐ åUÎ Œåx{_[> ‰>{wnåI î}BÌ Ò}Y Œx{_[> ºŒhU~f>í º}x}A ŒY ngšdB Ð ð{x ÒØnY ºŒhHí}_dU {IÌ º}BË Œ`Y Ên@í º{x{@ ŒY ogdUÐ pS}R ên`iÌ qd_šIÐ ëÌ {_= p[S}=nghRqTÚnåIºp[SÐÚpåhfQÌØØÚíºnå>ð ŽÉådLÌíºpåcd_É qiÌí ºUŽ= ‰šhåZY Ó{ÉÚ ºŒhåZe> qiÌí ‰š_=n> ºqU~ií pi~šY fhLqåH}Qíº‰fR}_xÓnx}BÌÊnå—iÚЎœ={_bYdLŒhå—dœ> qinT pRn—Y pe? ëú ºÐ ð{h@ ‰_eHÌ ‹Uí ºŒh?{š> ‰š_eH º‰hR ºphwÐÛ pYn—š=Ð ÞnfšSn= nghR qeew šUÐ p^dUÐ Rí º‰fh=í fh= nw{h_šHÌ ëÌ Š@Ì ŒY º‰šhA Ò{AЎU ph> ºnginœ—f> ènšaI ÓÌ{= {A̐fewÐغåUÐ{=neTéŽ]šåHåšUАå>ЎdBí̺å>ŽdBåR ïÌ Ć= iØnLÌí ºÙnšåHúÐ obd= f˜JnB ºpåš`= ÊnhbåIúÐ ï|åhYĆ> qfT neT ºnYð ÚnÉ ned_Y ð ºÊnhehcUÐ }˜šžY UÎ ºp˜QÚ øí fY ÚnhB iŽc> ‹U º{åx{@ ŒY ‰hUÎ Ó{Lí ºå\Y ŒåhAí ºå>nhAéЎåJ 18 Twitter: @ketab_n .

dLøºåinhd]UÐ}?úЉåUÙpåfcYÌŒåYëncåYï̐åRÒ؎å@ŽY ºph—YúÐéŽAÓnššZeUÐÊn—fUÐŒh=øíº{LnbeUЏdLøíÖ}—eUÐ n›ð An= ëŽfœeUnT Œg]Hí Ó}›_˜> ýĆUÐí ºŒgýnxÛÌí ŒgiЎUÌ šZ= .

‰fL íÌ ºÐ ð{LŽY íÌ nið ЎfL T}š> ‹Uí ºq˜wÙ ºÊneHÌ nx q˜wÙ {bU ð .

‡dšžeUЊhdUЉUÙŒYb˜>nYR…ýnœUЍ=jZœšxºnžHÐÚn
_˜I
ð

19
Twitter: @ketab_n

-3‰åUِåRºŒTnå—eUАåAåRºŒåýncUАåšh=åUÎqådÉí 
pex{S p=}L n˜ð TÐÚ º‰>}˜BÌ neT ºngdT YnxÌ ŒL ‡dšžeUÐ hežUÐ 
p›h˜B ҎZi R ngbýnH ënTí ºÒ{x{I p=Ž_[= nghdL Ó}›L ºÒ}@±U 
ên`ȉdLS}xíºïŽbUÐÓÐÚnežUÐç}LpýÐ}=n_˜ZYºí{˜xneT
ð 
ºˆhšL ŽxØÐÚ ŒY r˜> qinT ºênxúÐ ‰d> R Ó}gšåIÐ ºpþxØÚ phfQÌ 
ºì{AíngR}_xÓÐÚ}˜e=áŽ^Y×úАineH

ÒÚnh—UЏdLq˜›Y 
Ón=}L býnåH p=nbi påHný}= šhbAÌ ŒL ºÒŽåZfUÐ ӎ[= Ô{> í 
º{嗝UÐo˜å—=ngUhåI}>ìÍĆYۏå=jxíºpåfx{eUАåRÒ}å@úÐ 
Ón=n`= ànåeUÐí ºéŽwjeUÐ }åhQ UÐ æ}J åR ºÒŽåfL åfU~iÌí
ð ºpah›cUÐ qhcå—eUÐ 
ŽU šA ºÒ{AÐí Ҏ]B ê{bšx ëÌ ºÒ{åZ= n\RÐÚ 
dL phb˜šeUÐ pRnå—eUÐ …]bU ÓÚ}]”Ðí º>}@Ì æn_”Ì U q_RØ 
Ónhð [žI {AÌ ºëŽfœeUÐ “éĆI” }T|>Ìí ºÚ|A R qad>Ì ºY{S 
U q@}B ºod_? @Ž= ºpxÚnL ÒnšR ëÌ ŠhS ï|UÐ ºÒ}hgZUÐ pfx{eUÐ

hUn˜UЁSÚnged_xë̍šUjHíºpdhUÓÐÙºpd”qhc—Yp=nQŒY 
ºpfx{eUАR{AÌ{UŽx‹dRºÊneHÌnxéĆIŒhR}_>‰iÌ{=ø 
Šxnešx ºêŽx ÓÐÙ RØnÉ øÎ ºÚŽ˜L Ø}œY ng= }˜_x íÌ ºnghR qex íÌ

‹heÉ hUn= SÚ iÌ {bš_x ne= ºç}]UÐ R >jZiÌ.

ÊneHÌnxheHÌÐ|cwºp?íڎYp=vTºŒTn—eUАAënT ºpAØncUÐ pb˜]dU šLÛíí ºÓnhfhå—ežUÐ pxngi R peTnUÐ p]då—UÐ 20 Twitter: @ketab_n .

øíºÒØ{_šYnåxÐ~Yøíº}h˜TݎåAĆ=ºŒåhšR}QŒåYpåbh”nå>ð Žh= pcå—UÐénåeLŒåYå=ÌënTºpåL{˜Yphd˜bšå—YpåRn”ÎïúpåÉ}R n˜ð x}SíºÒ{åZ==Ö}åRíºqåh˜UÐyåfYŒåhAºŒåhY}\žeUÐ{åx{UÐ ӎh˜UÐ ‰åd> ‰hdeš= ÿå@naY ÚÐ}S Ú{åÉ ŒhA º{åLnbšUÐ ŒåH ŒåY }›TÌ|fYYÌqå>nYëÌ{_=ºï{åAíåšh=yå˜ÉÌëùÐíºngincå—U Ðڎ[Y ënT ï|UÐ ºïÚnž= }˜TúÐ BÌ ašBÐí ºÓЎfH }ZL ŒY ð ð n]åIniíºpfx{eUn=Ò}hgåZUÐ}xŽ[šUÐÓnwŽx{šåHÐ{A̐Rn hð RÐ}QŽšR æ}LÌ ëÌ ëíØ ŒåY ºTÐ}šåIøÐ å=}_UÐ rå_˜UÐ Ñ~åA åR nxð }åH ŒY pa›cY ÓĆåeA {_= ºÓЎfåH …˜åH|fY ÒjåœRåašBÐí º‰åUÙ ‰UÙ {_= }g^x ‹Uí ºŒhxÚn—hUÐ Œh]åInfUÐ ÒØÚn]eU ºphfYúÐ p]då—UÐ qdKíºngdTØƘUАåRî}BÌpåfx{YïÌøípåfx{eUАåRøºÐ ð{å=Ì ºpdhdS n=ð nh? ngdBÐØ …\x ºŠœL dL phUn= p˜hbA ƒbšdx Žwí >ÚŽÉ ºÓn_hSŽ>íênšBÌnghdLçÐÚíÌÒ{LíºënfHÌÒnI}RíºeIÒÚn^ií ëÌ Š˜S º‰UÙ {_= Ò{L ÓЎfåH fwÙ R pd?nY ºâÐØí Ć= ašžxí .

ŒY~UÐ Ún˜Q ngYØ}x šR}L ºÊneåHÌ nx Ò}Y éíú 掞UÐ f_Y qR}L ênxúÐ ‰d> ð Ð}x}Y šA U yš> ‹U ï|UÐ ºBÌ ÊnašBÐ o˜—= hU ºncdgY ð nRð ŽB ºnšð hY íÌ nhð A hdL ڎ›_UÐ pUínYí ºìÚÐ}åR ÒØÚn]Y í ºåLÐØí påÉ}R RJڎ>íºpåhfYúÐÒ~åg@úÐ~åhUnw؏åUΐåUnbšiÐo˜å—=ŒåcUí ºÐ ð{=Ì nwŽbd]Y ç{å[x ‹U påþx|= ohUnåHÌí ºÓÐ}å>ngYí ºÓnåbhb> q]Zi nY fiÌí ºÑÚnw ›_˜U ‹hZQ ×Ìí º‹hšx ÜÚ{Y Ø}œY fiÌ }›TÌ TÐ}šIøÐ =}_UÐ r_˜UÐ ŒL æ}LÌ øí ºŠ˜S ŒY Ð ð{=Ì nhð HnhH ìÚncRÌ ŠB{> ø ëÌ Ð}h›T ð qhfe> ºp_eå—UÐ y@ÚjšY n=ð ~A iŽT ŒY ‰d> ŒY qå@}B ŒåhAí .

{x{åZUÐ ‡åHúÐ …åYqådBØí ºnåfšdýnL 21 Twitter: @ketab_n .

ʐbUАRp˜QÚøíén_åHĆ=qå—af>íºÐ}åhBÌpåed^eUÐ~åhUnw{UР𠐚YnSí ºiÛЎ> {h_šHÌ ëÌ Š˜S ºŠYnT }gZU p@n= qfT º}LÙ øí .

|hYƚUÐ ÜÚØÌ ÊnhehcUÐ [A R ºnðfhÉÚ ned_Y ð ng= ‡SÌ šUÐ ŒY ënTí ºÒ{åZ= påbÉƚYí ºnåg\_˜= pgh˜åI ӎåh˜UÐ qåinT {AÌ R Ð}@ Œcå—> ºpåZegY pdei šA æ}_> ëÌ ºÐ ð{@ _h˜]UÐ ð ‰d> î{Y dLí ºènfwí nfw ƒ˜žš> šUÐ ÓnxncUÐ ‰åd> ºÓŽåh˜UÐ ›xڎ>íºŒTnå—eUАAÊnåZiΏdLÓ}åYåšUÐpådxŽ]UÐÓЎfå—UÐ ŒYpšRí̺çnSÛïÌŒYÕ}žx‹Uº‰åUÙ{å_=påbAĆUÐénåh@±U îŽgUÐp_ýn=Ênf›šåHn=ºn_Yøahf[>ŒcexŒJЎYºpåbh\UЍå>nšR ð ºp\YnQæí}KRq>nYíºƒbRŒåhYn_UÓ}gšåIАšUк¤påheœi¯ pdJí ºpheÉn_UÐ ÊЎ”úÐ ša]šBÐ ï|UÐ º¤påIÚد Ò}cUÐ oLøí |fY UÐ }œwí ºnhð ˜É ënT |fY pde_UÐ ÒÚnœš= ˆd_> ï|UÐ ºëЎ”Ú {AÌngdcIpYŽcARºƒh]žšdUÐ}xÛíº{_=nehRŒhLíº{h_=ŒYÛ ð RŒh]Ini‹ge^_YÊÐÚÛíqe”íºÚn˜cUÐŒhheÉn_UÐpde_UÐÚnœ> .

énœeUÐ ‰UÙ æ}]UÐŒåYpRnå—eUÐíºqdÉíŒåhA‹åd^Y˜åIåUÐënT ð Ü{x ĆåešY Ð}Tí ð í{å˜> ºéŽåwjeUÐ æ}å]UÐ åUÎ ºéŽåwjeUÐ }åhQ ˜åZxø‚T}UÐënTºRŽ@RåiÎÓnå=n[LíÌŒå@Ónå=n[L }hQfcUºngg˜ZxºÊƒ=ípinÉ}=ZeUÐíº‹wØ}a>íŒhed_eUÐpUnÉÌ .

oSЎ_UÐ ëŽe\Y ºpRnå—eUЇ[šfYR‰>}T|>åfiÌÊneåHÌnåxåS{[>ŒåU nw}h?j>î}T|UЉådšUënTíºdBÐ{=nåað hJ‰ådeA̐åfiÌÓ}åT|> ‰aɎ=‰˜JnBÌØnTÌíØØ}>øíæŽBĆ=qhZY{bRºÙnafUÐïŽbUÐ .

n_Y ð pxngfUÐ UÎ Š[i ëÌ i{_xí ºpRn—eUÐ fTÚnZx ï|UÐ bhRÚ 22 Twitter: @ketab_n .

ð n”}eY Šåe_x ï|åUÐ º¤çíÚnåR¯ ˆåh[dUÐ ïÚnå@ {åfL qåinT ëíØ ŒY ºšR}L |fY ˜eUŽT çíÚnåa= obdxí º}åh˜cUÐ aåZš—eUn= ï|UЍfTڐåRºí{˜xneTÒ{åšeYpå—d@ºoåbdUÐo˜åHæ}åLÌëÌ ëncåHŒYŒh˜QÐ}UЍhR…åeœxíºÒnåhUÐÓÐ}å”nYpåLnSheå—x ºp˜x}Q ÓnxncA ‹g_eå—x ºpdhU ŠT R ºÒÚínœeUÐ ÊnhAúÐí ºUÐ ºnið niÚ >ŽÉ q_eH fiú ºUnhB …fÉ ŒY øÎ ngfKÌ ø ÓÐ}Yn`Yí ð ±ex }BùÐ ïÚn@ {fLí º€AŽeUÐ qe[UÐ ‰UÙ R nðfcešY nQÐ}R |fYºŠe_UÐŒåL‡SíÌíº\YnåehRÐÚnå=ënTï|åUк¤ŽåehdA¯ ð ÓЎf—UÐ }›TÌ R º ó{AÌ ø ënT º—ai ŽehdA ëú ºÊI ø ºŒhYnL nfýn=Ë pb˜J ŒåY ÔíڎeUÐ ºUÐ ‰UÙ åR U ÐÚnå@ ð nåwn\S åšUÐ nYÎí ºŠAnS ëŽcåH nYÎ ºpbÉƚeUÐ ӎh˜UÐ Sn= Rí ºŒhAØncUÐ .

…e—> ø p—ew íÌ pc” ؎@íŒY‹Q}Un=º>Úniüp@nApe?Œc>‹Uíºned^Yšh=ënT ð ‡hTí ºêĆ^UÐ R ŠåBØÌ ‡hT æ}LÌí ºpdhdUÐ ‰åd> åR Ênå=}gcUÐ ê{žšåHÌí ºŠå—QÌí z˜JÌ ‡hTí ºš@nA å\SÌ ‡åhTí ºÕ}åBÌ .

.

pcdA UnhdUÐ }›TÌ R ºÑnh›UÐ T R ºpbhš_UÐ ‹aUÐ ÒЎcY …fÉ ŒY fcU ºÊneåHÌ nx n_ýnJ 𠍚=Ú{> nå˜ð xÚ{> ‰åUÙ Œåcx ‹åU šUÐ ‰d> ºŒhR}_> ø ‰d_U íÌ ºŒhR}_> neT Ò{h_˜UÐ ÊnhAúÐ Ên=}gT º>j> ŒhA …]bf> šYí º…]bf> ŒhA º>j> šY ºÐ ð{=Ì {AÌ æ}_x ø pe?ºpgh˜ZUÐÊnhAúÐŒYì}hQíŒTn—eUАARíº{x{@ŒY…]bfšU Ónb=n—YºêĆ^UАRngdTî}œ>ºŽfhYí{UÐíçڎUÐo_dUÓnxÚn˜Y ºpRn›c= ëŽ_œZeUÐ nw}\xí ºêĆ^UÐ R ênb> ºê{bUÐ Ò}Tí ï}œdU én`IúÐ pþhw R ÐÚnœi ð ìŽ=Ì ënT º¤Ñn]B¯ eHÐ bI {Uí nfx{Uí ºpÉnBp[SÚâ}åšBкŒåh?ÚЎUÐŒåYì}åh`Tqåh˜UÐÔÚííºpåYn_UÐ 23 Twitter: @ketab_n .

{_=؎_>ŒhAÊn=}gcUÐëncå—UÐng=Š˜bšå—xºÊŽ\UÐp[SÚnwneåH .

ÐÚØni ð øÎ ‡H±U ê{žš—> º‰d> š[SÚ Œc> ‹Uí ºŠxŽJ ÑnhQ ÓÚ}Y‰fKÌøíÊneåHÌnxŒTnå—eUАåAqådB؉åfKÌø pR}BÛí Ênf=på]˜\feUÐ ÊnhAúÐ ëncåHëúºÒ}=nLpeå—iåšAå= ºfhfcå—>‰ỉUÙ{å_=qåfeBï|åUАåUnTpšdaå—YâÚЎåIí ai R ºî}BÌ ÊnhAÌ pe? ëÌ ëŽR}_x ø ºÒ}åh˜T på@Ú{= åšSØnÉí ëíØ ŒY ºŒhh˜_åI ngincåH ‡f[xí ºÒÊÐ|˜UÐ ì|g= ŠåYn_>º‹ågšfx{Y nf_eœ> {bUí ºngiŽd˜bx ø íÌ ºph˜_åZUn= ëŽd˜bx ЎinT ëÎ º‹gýnšašåHÐ }@n>ºëЎ”ÚpdJpd=nbeUnf˜wÙº˜YŽdTçíÚnRÒØnhb=ºêŽxÓÐÙ ºêŽx ÓÐÙ nfhA ŒY Õ}B iÌ n_he@ }žai nfT ï|UÐ º}xێUÐ pde_UÐ ð ŒTnå—eUÐ A ìŽ@Ž= ìnfbxn” ºpfx{eUÐ ng= æ}åI Ò}=nL ÒÚnxÛ {fL p˜]Bíºp[hB}UЋwڎ]Líº‹g—=ĆYíŒhh˜_åZUÐç}LíºpfåZžUÐ ì}gbini{TíºåYnYÌnågýnbUΏdLå˜eUŽT}åÉ̺{åh@ØÐ{åLÎĆå= ð nwØØÚºpå—h—BºpþJÐípdeœ=ºĆ_Rìnåi}gSºî}åAún=í̺nå Yð ne> énS ŒhA ºÒŽfL ni{Rí R Ўdd—> ŒeY ënh˜[UÐ {AÌ ÕÐí~dU qY{b> ‰iÎ ºÚÐ}ešHn= YÌ éŽb> º}xێUÐ ï{UÐí nx  .

‰š\RÚí º{h—UÐ ߎL piŽYÌ šUnB ŒY ÈpiŽYÌ ŒY .

.

ÈpiŽYÌ ð .

.

ÈpiŽYÌ ØØ}x Žwí ºŠ_aUn= nž—šY @Ð~Y ënT º@Ð~Y dL ŒTn—eUÐ A ÓÐÚíÙnS ˆUØ R Œ_ex ˜[UÐí .

šUnB y”Žx Žwí ˆýnbAŒYqœ—iºp—h—žUкpþJЎUÐpdeœUЉd>ëÌ‹Q}=í íÌ ºnwŽY ëncYün= {_x ‹Uí º>}TÐÙ ngšdœåH šUÐ ŒTnå—eUÐ A 24 Twitter: @ketab_n .

‰d> ai åR }BË ŒåY påUnžUÐ qå@í~> ëÌ {å_= åšA ºnågdwnœ> øÎ ºnYð ne> nåwÚn˜BÌ q_]biÐí ºî}åBÌ pfx{Y åUÎ qåA~ií ºênåxúÐ }xÛíÕÐ~YdLnågbUØíºæ}^UÐÐ|åwåRng>Øn_šåHÐØ}åœYëÌëÌ ð ënT ºÒ}=nL ÒÚnx~= pfx{eUÐ æ}Zx ºˆijšY R n_he@ Ø}]i ëj= ĆhaT ð Ên=}gcUÐ pdcåZY Š= {Lí dL Š[i ëÌ ëíØ ŒåY ºêŽåhUЉåUÙ ºˆd> ‹U ngijT ºÐ ð{h@ pbefeUÐ }hQ ˜eUŽT p˜]B qåLn” ºpåfY~eUÐ ºêŽhUÐ ‰UÙ R nwŽSÐÚÌ šUÐ ‹wڎ]Lí ºŒhh˜_åZUÐ pSniÌ qLn”í ð º{RŽUÐ Ên\LÌ ŒY ëí}h›cUÐ ‹dA ºpadšžY ÊnZL p˜@í êĆAÌ n\xÌí .

>Øn_H pbR}= nwŽUínfšx ëÌ šUín]= qcššAÐ ºÊneHÌ nx ped^UÐ R Ó}›_> fiÌ Ô{A nY ºÐ ð{=Ì Š˜S ŒY ng= ‰šAÌ ‹Uí ºÓЎfåH |fY ƒåHŽUÐ R pLŽ”ŽeUÐ Ô{> ‹U å”ŽR nå?ð {Y ºpåbh\UÐ påUn[UÐ ßÚÌ ådL q]båHí ӎÉq_eåHíºê{UÐpýÐÚíºÚn˜`UÐqeeåI.

Ò{h_=ÓЎfåH|fY êÌ ºÈ‹å^L ‹å]> êÌ ºÈÕnå@Û ‹å]> ënT Šåw ïÚØÌ ø º‹å]> ï{å—@ ënT ºÊn=}gcUÐ Ój”Ìí p=Ž_[= q\gi .

ÈÑn[LÌ ‹]> ڎå—cY ʐåZU }?Ì øí ºšg˜@ dL ƒhå—= Ý{B ŒY øÎ nehdåH ð .

ßÚúÐ dL ºUíúÐÒ}^fUÐŒY‰hRqbdLfij=nYð ne>qfbxÌp^dUЉd> .

ì}hQʐIø퐘dSënTºÖŽ”Ž=>niÌq_eHíºpbhbA‹]>nYí ºf_Un]> ºÑ}šY ÚnJÎ dL YÌ qinT Š=nbeUÐ ƒýnUÐ dL Œ\šx\YnehRënTºÓŽ˜cf_UЍhR€ZLŠh]š—YãÐ}Rngš>í ºfgY Úí}Q p^U R º—afU ng]bšUÐ ºïÚnž= Bú ºÒÙnBÌ ÒÚŽÉ ŒY ‹Q}Un= Ð ð{=Ì ng>Øn_šHÐ …]šHÌ ‹Uí ºÐíÊn@ êŽx ëŽhfYúÐ ngL~šiÐí ºg@í R ÐÚ}cY Ø}UÐ ënT .

ÓÐ}eUÐ ÓÐ}åZL º‰U|U qh_åH fiÌ ð 25 Twitter: @ketab_n .

hUÎ éŽÉŽUÐ q_]šåHÐ p˜>Ú oAnÉ }˜TÌ šA º{fœY }å`ÉÌ ŒåY .

Ð ð{=Ì ëjZUÐ ‰UÙ R éjHÌ ø ëÌ ‹?ŒYíº‹?üÒ{UÐí‡f[>ô ‹UåYÌëÌŽåwºnåhð =nœxÎënTnåY Ón]˜ž> UíÌ nw{Aí {wnåZ>í ºëùÐ fdYjš> šUÐ ng>ÚŽÉ qT}>ô .

ng>nhA éЎJ ‰U|T R}_> ‹U {Uí ÈëùÐ Š_RÌ ÐÙnY ô ÓĆ\_YŒYpd\_e==n@ÌŒhAfh>í}UАUÐkHhUéÐk—UÐ ŒY TÙ |hed> ngS}H ºÒ{b_Y phýnhehT pUØn_Y íÌ ºŠUÐ p˜_É nhi{UÐ éÐkH fcUí º|hYƚUÐ ƒHí R ng= f@}AÌí º_Yn@ oUnJ }šRØ ºÈÊneHÌnx‰g@í}hQ}BËng@í}[˜x‡hTº}[˜UÐngdTHЎA ð R ‡KŽx ‡hT ºedUÐ ºÈè}]L }hQ }BË Ð}]L ð ‹Zx ‡hT ‹ZUÐ nhð ašY ºnhð ˜_åI ؎_x ‡hT º…eå—UÐ ºÈnghR …hSŽ> ‰U hU ÓÐØ}aY íÌ ºÈŒx}Én_eUÐ ŒTnå—eUÐ A ëncåH ŒY ì}hQí çíÚnR ÓnRÐ}ž= ox ‡hT ºçí|šUÐ ºÈÜÚ{åUÐ R Ênh˜QúÐ pdþåHÌ Š˜bšå—x nåYð ÚnÉ È֎eJ øí }˜c> Ć= ºnghdL jZi šUÐ UíúÐ ìÊnhIÌ ºÚnJüÐ ŠBÐØ ŒY fdYjš> šUÐ YÌ ênYÌ niÌí ºnåY på^U åR ngU hU ºp^dUÐ ‰d> šA ngšåZ_>ÚÐ påZLÚ ŠT ëj= q嗗AÌ îŽåH ‰>{wnåI øí º{_= ‰R}LÌ ‹U nijR ºçĆJüÐ dL nwÚ}˜x nY šžxnYR‹hþUßnYoAnÉqfTíºïØn_UЊåaUЉåUِåR .

.

ÈÒ{AÐíènå˜>ÚÐp^UåRÐ|åcwåexëÌÚ{åœxøíºÒÌ}åeUn= nY ºÈÊneåHÌ ŒY ÐØð {œY å—ai qUjåHí º}›TÌ Ó{šYÐ p^dUÐ ëjT ê̺nYŠ@}=àn˜>ÚЏdLwŠwíºbhbUÐnåge_JnåYºnågdBÐíØ 26 Twitter: @ketab_n .

.

.

Ȑ˜= ngSĆ]iÐ ʊY R ‹wnHÌ ëÌ ffcexí ºpbhdJ Ò}A ºUíúÐ pdhdUÐ ‰d> R ‰eåHÐ æ}LÌ qfT fiÌ =}`šå—> ø š˜˜AÌí ‹åHøÐ qR}L ºŠaUÐ shœ” ŒY b˜> nY ÚØnQÌ ëÌ Š˜bR Û}]eUÐ çÚÛúÐ ю›UÐ ÓÐÙ ÊneHÌ ŒL éj—> qinT Ò{AÐí ºëŽfœ= æ}LÌ ø º‰>Ún@ ngd_U íÌ ‰šBÌ ngd_U .

ƒž> ‹U ꎜi …xÚnåZe= .

{x{šUn= ؎LÌ f>{@íí º„UÐ Œ—U Ð}h›T ð {še> ‹U ºéÍn—šUÐ p^U æ}LÌ ŒU šUÐ ºpxÐ{˜UÐ qinT rhA UÎ ºneQ}Y ŠaUÐ UÎ fw|= ð ºÈӎYpxÐ{=ê̺ÒnhApxÐ{=qinTëκ܎dgeUЊhdUЉUِRÐ ð{=Ì º‡[UÐî{AΐRÒ}YÓÌ}åSfi̺qSŽUÐåaiåRÓ}åT|>í ŠTÖn˜[UАRdeLUÎow|xënTº‹Un—Ycx}YÌÒ}HÌÑÚŒL ÓnY~dš—e= ìj˜L ºn—hT ð î}šIÐ {Sí Ên—eUÐ R šh= UÎ ؎_xí ºêŽx nå—hT ð }šåZx ‹U ºÒØn_UnT deL ŒY Õ}B ênxúÐ {AÌ Rí ºÒ}åHúÐ ºnxð Úni nAĆåH î}šåIÐ fcUí ºÒØnL Š_ax neT ÓnY~dšå—eUn= nðþdšeY ð .

âÚЎZUÐ R ÜnfUÐ dL ÚnfUÐ ˆd]x |BÌí ÞnÉ}Un= ìj˜L ÈÊneHÌ nx ‰xÌÚ R o˜—UÐ nY neUð nå—Y Œcx ‹U Š@}UÐ Ð|w ºçĆJüÐ dL o˜åH ènfw hU {bR ºÐ}BjšY —ai ‡ZšTÐ ƒbR ºpb=n—UÐ >nhA ênxÌ ŒY êŽx ïÌ R ð ð {Uí .

Ć>nS .

.

ÈÊneHÌ nx qxÌÚ Šw ð nåiÌ ºçĆJüÐ dL ÒÌ}eUn= šžx nY R nehþU ð ŒTÌ ‹åU nå\xÌ ngšxÌ ‰åU nbð åInLí ºnbð åInL Ó{Uí {bR ºÐ}åBjšY å—ai qaåZšTÐí ð .

ëŽfœUÐ {A ºpþh\eUÐ 27 Twitter: @ketab_n .

ngšfcåH šUÐ pR}`UÐ ºqh˜UÐ R ŒhšR}`UÐ î{AÎ Š`åIÌ qfT qdKnefh=ºýnašBÐêŽåxšAïÚnž=nghRfTÚnåIíºqåhLí|åfY øíngdBÐ{=nåeL}h›cUÐæ}LÌ‹åUºng>nRí|åfYpåbd`YåYÌpåR}Q UκŒhYn_=åýnašBЊ˜SïÚnåž=_åH{åSíºæ}åLÌëÌqåUínA ºŠ_aUn= ìÐ}šåIÐ º{x{@ Ôn?j= ngåI}Rí ºng˜h>}>í ºnågah^f> påUínY fedåHíî}BÌÒ}åYnågSĆQÎØnåL̺…]šå—x‹åUíºìjåœdYëŽåcšU .

‰UÙ {_= š_”Ì fiÌ {= ø ï|UÐ ngAnšaY Ó؎å_> ï|åUÐ }x}å—UÐí ºÒ}åY éíú påZAŽY åšR}Q Ó{å= .

Ò}ž[= ëùÐ ˜IÌ º\Y nehR šiŽZB .

.

ÈÐ|cw niÌ ÐÙneU ºÈ}eœUÐ R odb>Ì ÐÙneU ŒdR ºngcdYÌ qfT ŽU šAí º‡H±U p=n@üÐ ‰dYÌ ŒTÌ ‹U ãí~˜U UíúÐ }hIn˜šUÐ …Yí º{hUŽUÐ ‰bZL {” ngYÐ{žšHÐ …h]šHÌ ngS~e> ºÑ}A R ƒå=Ð}Y ҎaQ ngfcU ºŽåaQÌ ëÌ q_]šåHÐ º}åœaUÐ .

q—ew ŽU ìnaZUÐ šA p_eœUÐ qåinT ºfhL q坚R ºnåAn˜É p_=nå—UÐ åUЎA åR ð Š›Y ºpxØn_UÐ ênåxúÐ }åwЎK ‚_= ŒåY nåwŽdBí º˜å—fUÐ någýí{g= p_b= ŠT åR ‹gUneLÌ åUÎ ŒåxÚØn`eUÐ påT}Aí ºâÚЎåZUÐ såhœ” .

Ò}h˜cUÐ pfx{eUÐ R ºŠeL nghR [[BÌ ºànZfUÐ ênxÌ ŒY {h@ êŽx ºÒØn_UÐ R ºï{fL p_eœUÐ ºpxØn_UÐênxøАåR{bR{SëŽcxëÌ{_=ºåšh=åUΈåx}˜UÐÒØnåLü Š—QÌíº}h`[UÐݎUÐíºpbh\UÐpUn[UÐípR}`UÐfTÌë̐ffcex ð {IÌ ºÒ~šgY pUínJ ‹YÚÌ º=nh? ºÚngfx ëÌ ‰Ií dL Šh—`dU ƘA owÙÌí ºâŽ˜åHúÐ éЎJ ºngš˜c>ÚÐ {S ëŽTÌ ne=Ú nåxn]ž= åfšLÐ íÌ 28 Twitter: @ketab_n .

pbR}= ‰e—UÐ {h[U nið nhAÌ owÙÌ º}[_UÐ Rí ºp_eœUÐ ÒĆÉ UÎ pbx}_UÐ Ò}åHúÐ ÒnšR ˆåInL ºÚЎJúÐ ox}`UÐ ºĆ_UÐ eåI dhYÛ šxЎg= Ø}aiÌ oUn`UАåRí ºqeÉ R ng=ànå˜>ÚĆU_å—xï|åUÐ _˜åIŒYnYð nwÐÊð ~@q˜ÉÌíºƒåbRŒåhYnL|åfYngš˜å—šTАåšUÐ .

çڎUÐ dL pfx{eUÐ ƒh]ž> ÒØnLÎ wí º[žZUÐ ÈÊneHÌ nx ì|gT pxЎw ŒL q_eH Šw ºšfx{Y ŒY pådYnT ÊnhAÌ `dx ºìŽåš_Y Š˜S ŒåY ‰åRØnÉ Šåw }]ž> ‹U ºî}BÌ ÊnhAÌ ‹H}xí ºŒYÛ |fY f]bx ï|UÐ hA nghR ne= ÈïÚne_Y ïÌ én= dL UÎêŽxÓÐÙÒjœRqg˜šiÐëÌ|fYíº‰UÙŠ_RÌqfT{bUº‹_i ngU{LÌ niÌí º‹x{bUÐ ngYЎS }—ciÐí ºqd=Ùí ºqBnI {S pfx{eUÐ ëÌ ºdwÚí ºng]åHí R Ü{c> A ŒY ngU ‹bšiÌ ºçڎUÐ dL nxð ~YÚ dLÕ}LÌŒhAíºådxÛÌíºng]=ΐRŠY{TnåeiåAŒåYºådxÛÌí ÒÚnœ>í ºÓn—_šUÐ îŽgUÐ Ónf= í ºÓÐÚnežUÐ rhA ºsxÚng[UÐ A {hLÌí ºÒ{åZ= >neY dL ƒ`”Ì ºÚ{åžeUÐ €håZUÐí Žåœin˜UÐ }BË ëÚØ îŽH Œcx ‹U ºŒTn—eUÐ A ëúí .

pd”nR ӎh= ‹HÚ incY q˜iÌí ºÓÐ}eUÐ ÓÐ}ZL šUÛÌ {bR ºÒ}h›cUÐ ëÐÚØúÐ ‰d> ŒY ö ºçnåZ_UÐ ÓnöiÌí ºÚnwÛúÐí ڎh]UÐ ŒY Ð}h›T ð någhUÎ qåa”Ì ºpåbx{A .

‰šR}L ëÌ {_= º‰R}LÌ ëÌ Š˜S šA ºënš—˜UÐ A ºÐ ð{=Ì ‹chA ŒY Ñ}šSÌ ‹U ð øí nið ÚØ Œcx ‹dR nhð SÐÚ nhð A ënT .

f_Y Ć= ‹\w ÒÚn[L øí ºĆYØ q˜ÉÌëÌ{_=íº‰šR}LëÌ{å_=nhð SÚï}å^iåRØÐØÛÐíºpåbhbA .

è}˜BjH neT ºŒhehbeUÐ }hQ incH ŒY 29 Twitter: @ketab_n .

ºÑÐ}]”Ðp_b=dbLRëÌíºïŽåH}hQåfij=ŒåKÌnåið nhAÌ ؎LÌ‹?ºåinAíÚ ‹åUnLíÌ ºå—aioåh˜J{åfLsåUn_>ë̐å`˜fx }˜_>‹UºŠåhdb=Œh_=ÚúÐÛínåœ>Šå@}TºpåfwÐ}UАå>nhU}å[šiÌí Úí}e=Ð ð{=́SЎiºì}å^iR{_>‹UšUЁåSЎfUÐîŽåHå>nh= .

qSŽUÐ dL }›LÌ ‹U ºIÐ}R dL ÐØð {eY éÐÛÌ nY niÌí ºpfYn›UÐ UЎA ð nBÐ}É q_eH ºY{S dL faSŽ>í ƒåZf> ºï{å—@ R phdB ïÌ .

˜eUŽT çíÚnR ïÚn@ qh= ŒY …˜fx U Ð{= î{AÎì|åwqinTíº‰åUÙæ}åL̺Ð}åh]B}åYúÐëŽåcxŒåU ð ºp_eœUÐ Ön˜É R pÉnB ºŒTnå—eUÐ A R påfcešeUÐ ÓnåYĆ_UÐ Ò{šeeUÐ >Ð}”nY Š_a= ºÑ}å]\Y ØnSÚ ŒY ïÚn@ „bhšå—x ŒåhA ºŒhRí}_eUÐ hY{žšå—Y ŒY ënT ï|UÐ Žåœin˜UÐ Ú{žYí ºŠåhdUÐ åR ëúí ºsxÚng[Un= pgh˜åI î}BÌ ÊnhAÌí ºsxÚng[UÐ A ŒY ˜dœx º‰>}˜BÌ neT nfhA ­ ÓnYĆL ŒY pYĆLí Ú}åcYí º}h]B }åhQ }åYúÐ nYqSŽUÐëúºî}BÌÒ}YêŽfUÐpåUínYUÎ؎åLÌëÌÓÚ}åS{åbR ˜eUŽTӎÉŒcx‹UºpþJnBqåinTå>n_SŽ>ŒåcU.

Ð}åc˜YéÐÛ ð ŒY nw{åZx Žwí çڎUЍå˜LĆ>ëÌ ºå>Ì}YÐ î{坚x ŒåhAºïØnå_UÐ šUÐ ºpdxŽ]UÐ ng>}ha” ŒY ngc—ex íÌ ºp˜HnfY Ć= ng=}\x íÌ ºngiÙÌ ð nghbdxí ºÒ}Y éíú ngšxÌÚ |fY Ð ð{=Ì nw}h`> ‹U }BË n>ð ŽÉ ënT .

n”ÚÌ R ngH}Q ‹w{AÌ éínx Œhc—= ˜IÌí ºÐØð nA ºphœegUÐ R nðf_eY ºˆx}]UÐ UÎ qL}HÌí ºngdT pdYnžUÐ >Ć\L q]Zi .

A ‹U ºšh=ênYÌßÚúЏdLbdYºÒÚ|SpåhdBÐØå=Će=å˜eUŽTënT A ëncåH {åAÌ º¤å@ÐÚ Ó}åh˜U̯ å]˜bUÐ è}å˜x ìÚ{åÉ ådLí pb]feUn= ºh=Ì ŒL ng?Úí pIÚí R ÐØð Ð{A Še_xí ºØ{œUÐ ŒTn—eUÐ 30 Twitter: @ketab_n .

ð pf_eeUÐ âÚЎåZUÐ ánaUj= oå—x Žwí ºbfžx ëÌ øínY ºphLnf[UÐ ŒY pLŽf[eUÐ ºÒ{_œeUÐ qh˜UÐ =Će= çíÚnR ÒÌ}YÐí ºÒÊÐ|å˜UÐ åR ºëŽdhdS ÒÚnYí ºngx{h= ng>}ha” {åZ>í ×}[> º¤ÚŽšå—cUÐ ¯ ÝneS .

ƒbR ‹gšf—Uj= øÎ ëŽT}šx øí ºÔ{UÐ ëí{wnZx ÐÚn@ ð øí ºçĆåJüÐ ådL ºnåhð Un›Y ÐÚnå@ ð å˜eUŽT Œåcx ‹åU Rì؎@íéЎåJíº…SŽ>ÌneTênåxúÐŒYêŽåxåRnåhð Un›YëŽchåH ð h=ÌŒLqh˜UÐ ÔÚíëÌ{_=UÐ q@}B Øn—RÎ pHÚ{Y ënTºn\xÌ neT ÒnhUÐ ЎZh_x ëj= ŒhewЎUÐí º‹w}HÌ dL ŒxØ}ešeUÐ ÓÐ}ZL ð ºnghcx ºÚ{žeUÐ Žœin˜UÐ ‰cåH ºŒhbwÐ}eUÐ ŒY }h›T ‹d_> n\xÌí ŒY p]dåH ïÌ UÎ {AÌ cåZx ‹U .

YÐ{žšåHÐ dL ‹g=ÚØ ëÌ {_= šA ºŒhSnL ìÊnåf=Ì }˜š_x ø ŒTnå—eUÐ A ëú ºcåZx ŒåUí ºŠå˜S ŒYŒcx‹U@ÐÚÓ}h˜UÌëÌøŽåUíºçŽb_dUpeSådL̐åR‹åwí hR î}šIÐ ëÌ {_= ºÐ}BkY øÎ UÐ ŒcH øí ºŒhhdÉúÐ ënc—UÐ ð éínxí ºìÚ{É dL è}˜xí º˜—hH ënT neU ºŒh?ÚЎUÐ {AÌ ŒY nšð h= .

Ön˜[UÐ ‰UÙ R bfB ºŒhR}_>neTºŒhhdÉúÐënc—UÐŒYfiúí.

o˜—UÐënTnegY º=nh? ŒY šcå—YÌ ºØÐ{UÐ dL qeœw ºÒ}hœUÐ dL ‹Q}Y Ún@í gšiÐí ºšh= åUÎ âí~aeUÐ ß}eeUÐ qdBØÌí º‡åfL åR å>{_=Ìí .

}YúÐ qUínAøíºÊåIRfhf_xŒåcx‹åUnåegfh=Ô{åAï|åUÐ ºpdhdS Ón^U {_= ºHnaiÌ Êí{wí iÛЎ> Øn_šHÐ ØÐ{UÐí ºšR}_Y ºëŽ_eœšeUÐ ÒÚneUÐí ºÊZ= Ö}[x ëÌ ëíØ ŒY bx}J R \Yí ð øŽ\R º‹g˜dQÌ ëŽhL R yeUÌí ºÕnšfšHÐ íÌ ڎ[> ïÌ Ć= Ў\aiÐ .

ìÊnaBÎ Ў_]š—x ‹U 31 Twitter: @ketab_n .

éŽå\aUÐ åf]`\x ŒåhAí ºì|åw Šå›Y Ò{åx{L ÓønåA åR nåY ì}嘚LÌ ºåfhežš= å”ÚÌí º…åýnSŽUÐ ŒåeBÌ qåfT º[žåZUÐ çíÚnR ëÌ Ò}ca= nYð ne> qh”Ú ºpå_eœUÐ ‰d> Rí ºŠå_aUn= Ô{åA qinT šUÐ º¤@ÐÚ nx}Y¯ Ò{hAŽUÐ Ó}h˜UÌ qBj= Ý}> º˜eUŽT ŒTn—eUАAŒc—>ºŒhš˜T}UÐçŽR=ĆYíº‚h=Ì‹d=ÒÌ}YÐéíÌ .

ýnZiÎ |fY Ó{Lí ºëùÐ ÖÐ~iÐ {S ºfwÙ ŒL è{_=Ì nY ëÎ º}YúÐ pÉĆB .

{x{@ ŒY >ĆYj> UÎ RênbeUÐ{hAŽUÐ{œ—eUАRºp_eœUÐÒĆɐRíº}g^UÐ{fL }\šHÌ ºÒ{Z= neýnw ð qfT ºënc—UÐ ŒY ph>ÐÙ ؎gœ= ºUÐ ƒHí ng>Ì}S [S ŒY ºåUíúÐ Ò}^fUÐ ŒY >jx ï|åUÐ oåUÐ ÓnåYĆL ºÑÚnœ>nwŽ”nBçnåZLŒYnåg=q_eåHí̺Š˜SŒåYoåšTåR ºpex{bUÐ o_åZUÐ nefhåH åR ºýnefhåH ƒx}åI ådL ng>{wnåI íÌ ºçÚúÐ ºpåZL}UÐ ºënA}å—UÐ Šw|Y ŠcåZ= UnU pb=n]Y nw{@Ìí Š›Y ÓnedT f^SŽ> ‹U º}hcašUÐ ÓnaÉ ŠT dL êĆAúÐ p=nšT ngiÌ ŒY ‹åQ}Un=ºêŽS~UÐÒ}œåIí º}å˜bUÐ ÑÐ|åLí ºÚnåfUÐíÒ}åBùÐ ÓØÚ퐚UФÊneåH̯åwºÒ{åAÐí påedTåfš^bxÌíºÐ}åh›TÓØØÚ ð pfcYÌ ÊneåHÌ Ø{L fKÌ .

p˜]žUÐ ‡[šfY R ºoh]žUÐ ënå—U dL ºnw{AífwِRÊneHÌpedTqhb=̺Рð{h@~TÚÌ‹Uºpfh_YpfYÛÌíÌ ëÎ ngbfž> ne=Úí ºÊåI R ngg˜åZ> ø ne=Ú ÓnbdY ŒL ngšd[R ëÌ Ø}œe=í ºÐ ð{@ Ð}c˜Y ð {œå—eUÐ ŒY @í}B ënT .

.

phåHnS qinT iŽL{x ëÌ ºŒåhd[eUÐ ŒY {Aú påÉ}R âØÌ ‹åUí ºÒĆå[UÐ qågšiÐ ÊnhAúÐí ŒTn—eUÐ A ÓÐØnL ŒY ÒØnL ì|w qinTí ºšh= R ÊÐ{`U ҎL{= ºnðþhI ‰dex Œcx ‹U ŽU šA ‹w{AÌ âŽ]šx ëÌ º= pgh˜ZUÐ 32 Twitter: @ketab_n .

Ć= phin—U ÓЎLØ Ø}œY oUn`UÐ R wí ºÊÐ{Q UÎ UÐ ÑÐ~L .

ngš^U R nghUÎ ŽL{eUÐí LÐ{UÐ nwn—fx º|haf> pdAÚ pe? ëŽc> ŒU .

p^dUÐ ‰d> R ºnY ʐZU ƒ]BÌ qfT ŒY ºì}hQ íÌ ¤Ć_UÐ eI¯ pbR}= º‰e—UÐ {h[U }˜UÐ ÿJnI UÎ ï~YÚ ƒh]ž> påe? êŽhUÐ ëŽcx ŒU .

phbhbA ‹åýnfQĆå={åhÉ ÒЎåw R nH{fgY ºÒ}Y Ó}˜BÌ {bU .

.

ph”ÐÚ Ó~fšTÐí qdw}> pfx{eU ˜Q 𠺉\x‹UíºpxЎgUЉd>ŒLR}LÌqfTºpYn_UÐén`IúÐpd[Y Ø}œY niÌí ŒhxÚne_eUÐí ŒhAnå—eUÐ p]dåH ÜÚnYÌ ëÌ Ên˜Q nw}˜šLÐ ºngUnS šUÐ ¤Ø}œY¯ pedT ŒcU ºnbð Y ënT …˜]Un=í ºÊnhehT ÜÚ{Y ð ng>}˜šLÐí ºf˜œ_> ‹U .

Ò{Z= Œhed_eUÐ ëjI ŒY Ćhdb> ð {˜L Ò}åHÌ qh= ÒÚnxÛ iÎ º}BË n]h]ž> fwÙ R ëÌ Ó}TÙ }RnåH n_]Sí ºYÌ pdhU åH}L R ‰šRØnÉ ï|åUÐ å˜x}S ºÚØnåbUÐ ð ÒØnLåwneTºnåYëncåYåRŠå—_UÐ}gåIÊnå\bUºêŽåhUÐÖnå˜É ºq]bšUÐ šUÐ Ü}_UÐ ÚŽÉ îÚÌ ëÌ ÓØÚÌ .

ëncY ïÌ R ënH}_UÐ ŒTÌ‹dRºngfh=‰å>ڎɏdLÓ}›LëÎÞ}åAåR‰åfLéjåHÌí šh= Ú~x ‹Uí ºÐÚØni ð í{=Ì ëÌ {xÚÌ ð øÎ ‹wÚíÛÌ ø ÑÚnSÌ {fL ºÐ~šgY .

ÒÚnx~dU ˆš—Y }hQ Ñ~LÌ aɎ= ºYÌ q>nY |fY ‹gfY {AÌ pdSí ºšwna>í ºå=Ð}]”ø nåx ºÊneåHÌ nx }h˜cUÐ å@}U nåx ºÓnåbwÐ}eUÐ å>ЎBÌ î{åAÎí ÚØnåbUÐ {å˜L êÌ å@ÐíÌ nåiÌí ºijåI ø ÚŽÉ ŒL éjåHÌ ºêŽhUÐ S}JÌí ºŒåhYnL |åfY ìÚÛÌ ‹åU qåh= åR R ìÌ}SÌ ‹U ÊÐÚØÛÐ någ>Ð}^i R Ì}SÌí qåBúÐ åf˜hœ>í Ȑåf[ž> Š˜S ŒY {AÌ ÓÐ}^i êÌ ºÈÙnšHÌ nx ÊnhehcUÐ Ú}bY R nHÚØ ð ngdB{> ëÌ {x}> Šw énA ïÌ dL .

ȌTn—eUÐ A R ÊÐ}badU ÓnS{É ngLێ> ëÌ {x}> 33 Twitter: @ketab_n .

.

ngedš—i šY æ}_i øí {_= ngedš—i ‹U ºph>ŽÉén˜AÛÐ~šwÐØ}œYºnw{fLpc\UÐqinTíºqc” ïÌ ŒL ºxÌÚ R nYð ne> Ò{h_=í ºÐ ð{@ pdx~w qinT .

ÑÐ|@ ŒhiÚ Ć= .

ngbZL UÎ ˆInL ŠÉŽx ÑÚØ éíÌ ŒY HnbUÐ ‰˜U nxí ºÊneHÌ nx ng˜x|g> ê{Lí ng>Ì}œU nx ºŠÉ̏šAnið Ž_dYnåHk=ŒhþdšeYŒhÉn=q˜TÚ.

åhRåfS}JêŽåx ð ºÒÚÐ{œ= =nh? qžå—>Ðí ºpfåHË è}=í ºpYŽcY énAíÌ åR qå\B ð ºnc˜>}Y æŽSŽUÐ dL ºngdeAÌ šUnT êĆAÌ Ć= ÒnšR i}˜œ> ëùÐí šUÐÖí}åœUÐ ‰d> ŒYhUŒåcUºÖ}å@ å=íºëncåeUÐÒÚØnå`Yí Ö}@ iÎ ºïÚØÌ ø ºýŽåH íÌ º„UÐ Œå—U}åYúÐ ågšfxí æ~åf> .

pxngfUÐ šA n˜ð gšdY Š^xí ogšdhH fwÙ €giÌ Ó|BÌ ºpfx{eUÐ ƒHí UÎ Ò؎_UÐ Þn= R niÌí ð ºYÌ pdhU ÐØð Ž@ŽY ënT ºåfh_= Ðڎ[Y }åT|>Ì ëÌ øínåY oå_šeUÐ ð éЎJ º‹gdT Œåx؎@ŽeUÐ ƒbšUÐ ï|åUÐ ‡å›ceUÐ }åxŽ[šUÐ Ó}åT|> ÓnwŽx{šHn= pýø fwÙ R q_”íí ºÚŽ[eUÐ }T|>Ì ‹Uí ºpdhdUÐ ºpåfx{eUÐ åR ænåR~UÐ ÓĆåaA Šhœå—š= Ó}gšåIÐ åšUÐ }åxŽ[šUÐ ºÚØnbUÐ{å˜L֎eJŒY}å˜TÌnågiúºpåhUn`UЉåd>någfYÓ{_˜šåHÐ nwÚíÛjåH ºp?Ć? qhb=í ºˆhd> ø ngiú ºÐ ð{@ på[hB}UÐí ºåšahKíí }aKÌí ºÚŽ[UÐ ànbšUn= ênS ï|UÐ dL nešA ð }›LjHí ºÐ ð{AÐí Ð ð{AÐí .

šehf`= ð ð nTŽdH º€ýnJ èŽdH iÌ nðfhbx æ}LÌí ºÊneHÌ nx nZýnJ ënT ŒUíºp˜åHneUÐçn]iÕÚnBëùÐni̺åf>Ú|_UåincYqåfTŽåUí q^bhšåHÐ ÐÙÎ øÎ ºf˜åHnx ëÌ {Aú yeåHÌ íÌ å—ai oåHnAÌ .

Ô{x ëÌ Ð ð{=Ì = yeHÌ ŒU nY Ð|wí ºÒ}x}@ ‰>}˜šLÐí ºÒjœR 34 Twitter: @ketab_n .

ÓЎfH ïÚnž= BÌ hR ŠeL ï|UÐ ¤}xínZY¯ Žx{šHÐ ënT ‹dRºp?ƛUЉd>Œh=ŒYhUº„UÐŒ—UºašBÐë̏UκpdxŽJ ð qHjš=úngfh=ënTŽUíºŠ˜SŒYÖÐ}RúÐ}xŽ[>RnJnZiUæ}LÌ fR}_x ënT ºŠÉúÐ iniŽhUÐ º¤Š[= }heåH¯ ˜AnÉ ëú ºÒ{åZ= ð ð{h@R}LÌíº…˜]Un=Ð ð{h@ ºÒ{AÐí‰IÒÚÙëíØŒYæ}LÌíºn\xÌÐ fij= ºfR}_x ø íÌ åfR}_x ënT ëÎ ºå= }åex ŒåY ŠT }˜žhåH åiÌ ºéncåIúÐŒYŠcåIïj=f[žxøÜ}_UڎÉŒLéjåHÌqþ@ aɎ=ºˆhbšdUìŽSnHíºŽx{šHøÐЎbdQÌíºïÚnž=}RŒhA}TÙÌí ð {åIÚÌíºnYð ne>inå—UÚngiкŒJŽUÐŒY̏dL}YvšYŒJЎeUĆ`åZY íÌ ºênxúÐ ŒY êŽx R fL éjH íÌ ïÚnž= æ}_x ënT ŒY ŠT ŒL .

ÒÚŽÉ Š@Ì ŒY º}xŽ[šUÐ {_bY dL d@ fiÎ ºÊnå—Y p_=nå—UÐ šA Ó{šYÐ šUÐ ºpbåZeUÐ ‰d> pÉĆB ºÐÙð nBÌ f_Y pYØnbUÐ SÚÌ …xÚnZY UÎ ‡h\> ºÒÚŽÉ ‰= }aKÌ ‹U ð íÌ Ó}›L {Sí ºnð fceY Œcx ‹U }YúÐ ëÎ ºpJn—˜= ‰UÙ ºnað haI ĆYj> Ð ð{Lnå—YŠe_xºï{fL|hed>dLºp?ƛUÐÓnwŽx{šåHüÐ{åA̐åR Tºp_e@êŽåxŠTRºÓÐÚnJΊåBÐØnåg_”ííڎå[UÐ…åh]bšU ÓÚ}]”Ðí ºÕ}Un= q嗗AÌ ºi}˜BÌ neT ºÒ}hbaUÐ >}åHÌ éŽ_x ÚŽÉ U ƒbšd> ºïØnåL ëŽ=Û ïjT º}xŽ[šUÐ {å_bY ådL ܎ådœdU ÛЎ@ ÕÐ}žšåHø ng@nšAÌ åfij= |åhedšUÐ Ó}å˜BÌ ëÌ {å_= ºpåxØnL º…hJnbšUÐ pxڎTÙ ÒnšR dL in›UÐ Rí ºënceUÐ ŒY ÓÚ}Rí º}a—UÐ º‡_—UÐŒYp—fcYŠe>ºqadYŠcåZ=º{嗜UЊhÉna>pþhåHí ø‹giκ}>nRӎå[=f>}˜BÌíºëncåeUÐph”Ú̏ådLnåg=æŽå]> ºënceUÐoh>}>íº‡h^fšdUåiŽ[[žxï|UÐp_eœUÐêŽåxëŽåde_x ˜åI pSÚí qb[UÌ =n= ådLí º‹åcY Šåab= nåbð d`Y råUn›UÐ ënTí 35 Twitter: @ketab_n .

.

}BË Ún_IÎ šA ˆd`Y ënceUÐ ëÎ ng>nxŽšY éŽb> ºpS~eY ºŒTnå—eUÐ A UÎ ºêĆåAúÐ }å—cYí ºÐÚnågfY å>؎L {åfL ð eI ºpHÚ{eUÐ ed_Y ŒY º{hAŽUÐ bx{Éí ºdhYÛ dL Ó}›L ÒÚnfÉ å>ێ= Œc> ‹åU ºåšh= ênåYÌ ßÚúÐ ådL ådœx ºĆå_UÐ R˜Aëj=ºåfYq=}šSÐneUnAi}˜BÌíº…åSŽ>ÌqåfTnåeT{åhÉ ºeHÐ }h`x ëÌ pAÐ}É R fY q˜dJ ºphSÐ}UÐ ÒnšaUÐ ëÌ ‰UÙ º}]B øí ºçĆJüÐ dL ng˜œ_x ø Ć_UÐ eåI ëú º?Ð{A ‹åHÐ UÎ iúºì}hh`>…h]š—xøŽwíºŒhYØnbUÐngUnh_UÑÌ‹HЍd˜b>…h]š—> ºŠ_R ŽUí ºng= }ža> šUÐ p?íڎeUÐ šdh˜S ÊneåHÌ ŒY ºRŽÉ ‹åHÐ .

ï}HÌ Ên]Q ïÌ Ć= ÒjœR y˜Éú 
ºpeh^L Ük= p^U R fiÌ øŽUí ºÊneåHÌ nx ‰”Ì Ó{T 
Ên”ÚÎ ì}hQÌ ºn?ð íڎY neHÐ
ð qinT šd\_Y qhU 

Š_aUn= qc\U

ì}hQ øí Ć_UÐ eI ngegax ŒU pd\_Y ngiÎ º‰U

36
Twitter: @ketab_n

-4

q˜—UÐ .

ÊneHÌ nx {x{@ ehd_> êŽx ºpbd]eUÐ šxØn_= ”ŽBÌ šA ºÒÚn嗜= Š”nijåH ï|UÐ êŽhUÐ pdRnA någhdL Ø}e>Ì ëÌ ØíÌí ºpådxŽJ ÓЎfåH |åfY någ>؎_>åšUÐ jcdš> šUÐí º‹gýÐíÚí }åZ˜Un= peAØ~eUÐ ºpcUngšeUÐ ênå_UÐ ŠåbfUÐ RŒTnå—eUАAŒYºnbð d_YºÊnšå—Yºnað SÐíåfdb>ºÖnå˜[UАåR ºÐ}›_˜Y ŠÉÌí ºƒHŽUÐ R šHÚ{Y UÎ ºpfx{edU =ŽfœUÐ æ}]UÐ ð ng= ÕÚ{šåHÐ ºp=Ð|@ pdhåHí Úncš=Ð íÌ ºŠ[aUÐ éŽBØ R p˜QÚ Ć= ð ŒhAºbhbA‹å_JĆ=ºÒ}c_eUÐҎgbUÐ.

‹ågaUЏåUÎnåhð RnQÐ|åhed> nga[iˆU{fxíºpUín]UЏdLºÑnh›UÐz—šeUкÒ~eAÝÐ}aUÐng_\x dLĆ_UÐeI.

}h\šUÐ}>nR؏dL}BùÐnga[iíºßÚúЏdL ð ֎å—eeUÐ ýÐ|A yå—e= Ć`åZfY ð ºĆÉÌ nYÎ ºU pg@ЎeUÐ pUín]UÐ ŒLºŠešc>‹UêĆA̐Rº…åSЎUÐŒLÐ ð{åh_=í̺ÓÐ}åeUÐÓÐ}åZL .

oUÐ Š@Ì ŒY eHÐ }h`x ëÌ >ØÐÚÌí ºÞĆBl= ng˜AÌ ÒnšR ÚŽÉ Ć= º‰åd> pbåZeUÐ pdAÚ ŒåY Ó{åL ëÌ {å_=í åYún= šUкêĆAúÐpåcdARY{žšåHÌÜnå—AÎ{åSŽYøíénåhBøí ºï~Y}UÐ pfx{eUÐ ƒh]ž> R šxЎw Ó}T|> ºÓŽaQ ëÎ ií~`šH ng=nh›= hU ng>}T|> ºßÚúÐ ng= q—Yí ºngšh`UÌí ngšga> ëÌ {_= ëÌ …h]šåHÌ fiÌ ox}Q Œhbx f=|L ºÒ{x{@ Ñnh›= ŒcUí ºpex{bUÐ 37 Twitter: @ketab_n .

.

ngU ng—˜UÌ nåx ŠåhdUÐ ‰åUÙ åR ºnågdw}> é{åLÌ íÌ påfx{eUÐ ƒå]BÌ ŒåU ŠxÛúp@nAåRqå—Ugx{=íºqåỉ]]BjåHŒåcUíºÊneåHÌ ŒYqinTUnhBåRpd?neUÐÒڎå[UÐëúº}åBËé{åLÌí̺nåedY ð pfx{eUÐ ƒh]ž> .

ngeHÚ R }cRÌ niÌí qaœ>ÚÐ iÌ rh= ºénecUÐ ð Ón_=}YØ}œYºpå˜wŽYUÎÕn嚝xøºnåxð ØnLĆåeLënTnågdx{_>í øí Šec> ºî}BÌ SЎií ºêØ}> }aAí ºéÐ~> ÓĆh]š—Yí º‹H}> nhi{UÐ R ì{åœx ‹U º}BË ŠeL énåeœUÐ ƒh]ž> ŒåcU º}åBË ʐåI .

ŒxÙnBÌ ºŒhdhdS Ò}=n˜@ îŽH ºpUn[UЃåHíRpLŽ”ŽeUÐpex{bUÐpåUín]UЏådLqå—d@ p˜QÚ øí ºÊnZL Ć= q—d@ .

ŠhdUÐ R Ò}Y éíú nghR Ó}›_> šUÐí ð ínY ºĆ ð ÉÌ ÊnåZ_UÐ }T|> R šUÐ Ò}TÐ|UÐ ŒY ‰g@í ogiÌ ëÌ ø dL >nAŽU UíÌ ºng>~œiÌ ëÎ ëŽcšåH ºpAŽU R fœåHÌ ºde> šUÐ pcheå—UÐ Ên\h˜UÐ SÐÚíÌ åYnYÌ .

nYð nåHÚ ŒTÌ ‹åUí ºçĆåJüÐ f[bfx nY ënTí ºpiŽdeUÐ êĆSúÐ ŒY }h›Tí ºŠ˜S ŒY ng>±Y neUnJ nYð ne> æ}LÌí º_Y ‹H}xí ºýnbI éØn_x ÚÐ}ÉÎ ºp^dUÐ ‰d> R .

piín_Y Ć= ‰g@í ŒY Ò{AÐí pɎ= ‹HÚÌ ŒU fiÌ ð neg>~œiÌ ºŒhšaåZUn= ºn_x}åH ºn\xÌ negšdeTÌ ºŒhfh_Un= ÓÌ{å= ð qdYj> ŒhAí ºpå˜x}Y pL}åH R ng>~œiÌ ºyåYĆeUÐ påhb˜= º‡åiún= .

qb_É º‰UÙ {_= šAŽU šA ‹HÚÌ ‹U ºš˜h˜A nx ‰eHÚÌ ‹U ºÊneHÌ nx ‰eHÚÌ ‹U ºŒhašcUÐ ˆin_x ºnSð ŽU{Y >{wnåI }_åI ŒY phÉ Ò{AÐí Ò}_åI ìŽ@íŒYnhð ˜_åInhð þh=ng@íºç}BÌng@íqeåHڐfiÌqaåZšTÐí ð q”}LŽUíº}åxێUÐpåde_UÐ}å@n>qåbxn”åšUкŒTnå—eUАåA 38 Twitter: @ketab_n .

.

ngg@í iÌ L{> ŠT ºÓÐ}=n_UÐ nghdL qLÛnfšU ºˆx}]UÐ R pAŽdUÐ ngšdTÚí ºpåUn[UÐ ßÚÌ dL någšhbUÌ º{åb= påAŽdUÐ qåS~Y ˜eUŽT ïÚn@ p—d@ ëú ºí{˜x neT Ên—Y p_HnšUÐ qinT ºY{b= íÌ ºnhð Hni ºcx ºŠhdUÐ R ŒcešeUÐ ӎ[UÐ ºÓÌ{š=Ð {S ºphYŽhUÐ çíÚnR Ð|cw .

ïŽS ØÐ{A {x dL phAn˜[UÐ ӎeUÐ p^U nhð åHnfšY ºqQn˜YӎYîŽHngþa]xŒUšUÐpUn\UЍšd_IÐ|cwíº˜eUŽT ð qfT fiÌ øŽU ºÖn˜[UÐ ‰UÙ R Ô{hH ënT fKÌí nSð ÚkY ºn^bx pY}œY pL}@ {_= Šd—> ŒhYnL |fY .

ÊneHÌ nx >|biÌ ‰ijT º‰hR n˜ð x}S ëŽf]bx º“Ò{xnåI}UД pdh˜S ŒY ÑÐ}LÌ ênhB UÎ ºŽœin˜UÐ ŒY .

}˜UÐ oTÐ}Y êÐ{žšåHn= ºox}gšUÐ R Ð}åH ð ëŽde_xí ºpfx{eUÐ ŒY í̺Рð{geYnå=ð ÚØpe?hUíènåfwUΊåÉí‡åhT{åAÌïÚ{åxø ŒL{åAÌïÚ{åxøíºênåhžUÐÑÚnå\YåUÎrå˜_UЊåb>pådÉЎY ng=ŽhLŠcå=pxØn˜UÐÓÐØ}aYê{žšå—>ºpåþh=åRr坘xënTÐÙnåY ‰d>íºÐ}h›Tpfx{eUÐpåþh=ŒL{_˜>ønågiÌŒåY‹åQ}Un=ºng>nfå—Aí ð pf_J Œc> ‹U º˜dS ŒY n˜ð x}S ºnhð ]åH nA}@ ð q?{AÌ šUÐ pf_]UÐ šA ÓÐØngI ëŽ@í}x Žwí ºëíØn˜UÐ ÑÐ}LúÐ LØÐ neT ºï}\A ëú ºq\Yí ênhžUÐ ÚЎœ= šbUÌ p=}L ŒL º‹gUnaJÌí ‹gýnå—i ŒY ŒYºÒ{xnI}UÐÑÐ}LÌ‹w{Aí.

ӎeUÐpf_JgRºÐŽf_JëÎ}\UÐ Rí º‹gdQ aåZx ï|UÐ º~heeUÐ Ö}œUÐ ‰UÙ Š›Y …\x ëÌ Œcex ‹g>|ž>Ð šUÐ p]d—UÐ …Y }BË âÐ}É R ‹gdB{x ø ºqSŽUÐ ai ‹gšeåH ºph=}_UÐ Ò}åx~œUÐ ŒåY ÓÐ}åœw {å_= ºÐí{å@í |åfY ÊÐ{åLÌ .

‰U|= pÉ}aUÐ qfH nedT ‹wØÚn]>í ºYŽbUÐ Øn[šSĆU Œh=}žY Ñn[šQÐŒLºpeceUАRÒØngZ=ýøØÎÊnf?Ì퐔neUÐên_UАRí qR}_> ºŠe_x rhA ºaåZš—eUn= ÔØЎUÐ ‹å—S UÎ Šbi ºŠaJ 39 Twitter: @ketab_n .

Ò؎@ŽYqinTíºsxÚng[UАåAŒYîŽgUÐÓnå_ýn=î{åA΍åhdL ‹›deUÐ Š@}UÐ ìÚn˜šLn= ºî}BÌ ph\S Š@Ì ŒY ºpRØn[Y ºpeceUn= ºnw{x }—Tí ºŠ˜= nw{hS ºUnhdUÐ î{AÎ R nwÚÐÛ ï|UÐ ºïŽY{UÐ ºphchinchYp_šYq>pS~eYngš\SênxÌÒ{L؎gœYpdh[Aç}Hí qSnåHøíº{œUЊeYng›x{A|Bjx‹åUÐ ð{åAÌëÌŒåY‹åQ}Un=í ð deL dL Ó}?Ì ºp?ØnUÐ ‰d> ëÌ øÎ º˜eUŽT Œx{x ºÐ ð{AÐí ĆhUØ .

ì{bax ëÌ ØnTí ºÐ}h›T ð ŒY iú ºì}\šå—> šUnåHÚ ºÊneåHÌ nx çíÚnR ŒY ‰hdL nY UÎ 뎘šcx ŒhA çnZ_UÐ ëúí ºˆh[dUÐ ïÚn@ iúí ºhA ëncH ï|Uкè}˜UÐߎ_˜=šAŒR}LŽUëí؎xºŠhž>ÌneTº‹g>nSŽZ_Y ‹giÐÙË 鎝x ï|UÐ ëÐÙùÐ ŒhfJí º‹gYØ ehU ºped^UÐ R ƒZfx .

‹g>nhɎ[BdLîÙúÐ뎘šcxºŒx|UÐ}—UÐގ[UíºéŽ˜JUÎ ØnLí ºbò˜> ëj= Ò}x{@ Œc> ‹U ngiú qS~e> pAŽdUÐ ëÌ qdS Š[AÌ ‹U nY {h_åH çÚj= ^AÌ ŒU .

ڎ[UÐ ÜЎåHí î}BÌ Ò}Y Ò}håH ëŽc> ëÌ ‹åZ_>Ì qfT šUÐ ‰>}håH nw{_=í º‰>ÚŽÉ dL ˆhR}UÐ fiú ºˆhRÚ Ć= ŒcUí º}\i ënšå—= ƒåHí º…h=}UÐ R ÒÌ}YÐ .

.

Ò}wÛ.

.

Ò}wÛ.

.

…h=}UÐngTÚnZxíºng>{AídLÒjœRŽ]—hHï|UÐ .

Ò}]S.

.

Ò}]S ºî{fUÐ }]Sí Ð ð{hbY º}xŽ[šUÐ ŠY R ŠYn_UÐ ï|hed> ëŽchåH Ön˜[UÐ R ð º…eœUÐênåx̐RøΊåe_xøĆåÉÌŽåwíºpåHÐÚ{UЁå[AåR yšRí ºšh”ÚÌ ‡h^f> gšiÐ {S ºpxڎT|UÐ >nša= º}BùÐ Žx{šHøÐí pehf`= ؎LÌí ºçŽ—UÐ UÎ phaB Šd—>Ì ëÌ ffcexí ºŒýn=~UÐ bdšU .

px{œY Ún\UÐéÐk—Uк—afUUjHÌëÌ{=øënTï|UÐ}ýnUÐéÐk—UÐ 40 Twitter: @ketab_n .

p^dU ŽU šA ºìÚ}” çí|> ŒY {= ø ŒcUí Œx|dUÐ Œåxڎ[eUÐ {åAÌ {fL ºÚŽå[UÐ ådL Ó}å›L ŽåU ÐÙnåY ng]HíŒY‰>ڎÉÊnfšSÐíºngdYjš=Uye—x‹UíºYún=neg>ÚÛ g@í R ºì{fL nw{@Ì ï|UÐ ڎ[eUÐ ×}É ŽU .

ÈnghdL Ó}›L ëÎ ÈÜnfUÐ ‹šUÐí ºšxŽg= f˜UnJí ºÒjœR øí ºêŽhUÐ på=n@Î ï{fL hU .

.

ÊneåHÌ nx på=n@Î ï{åfL åhU .

nghdL Š[AÌ ‡hT ïÚØÌ dLngdTŠhdUÐÓЎÉÌÓ}YëÌ{_=íºnåAn˜ÉÒ{åAЎUАåR ð p˜Hnfe= ÑĆcUÐ ÊЎLí ºng\_= dL ƒ]bUÐ ƒžH ŒY ÊÐ{š=Ð ºSÚÌ ÊngšiÐí ºpfHùÐ è}˜UÐ âØna”í º}hÉÐ}[UÐ ÓЎÉÌí ºp˜HnfY }hQí Ð|cwí ºp=nšcUÐ f>Ên@ ºçÛjY ìØÚn]x ºŠh˜åH }=nL íÌ U Ôngd= ÓÌ{š=Ð æ}LÌ ŒTÌ ‹U fiú ºpådhdUÐ ‰d> R Ð|åcw ngeåHÌ ‹åU º366 nðþhI è}> ºÒ~aš—Y ph[žI øí énÉí Ć= nbð InL ŠKjH šY UÎ éí~håH ºÒ}=nL Òí~i Ø}œY }YúÐ ëŽcx ne=Ú º‰åšhbšUÐ ëÎ º‰ådBÐØ ð dhA nghR {gfx ºnBŽHÚ}›TÌÒí~i ëŽcxne=Ú.

ŒY~UÐÚí}e=nwÚn˜Q >Ð}e? ‡]SÌ ºÐ}e›Y ð nbð ZL ëŽcx ëÌ ºŠYË qfT neT ne=Úí ºƒbHÌí .

ï}LnZe= ~fšcYºØŽH̍RĆQº‹x{S}šRØ{@ŽxºpUín]Un=}h`ÉÕÚؐR …”Ì ëÌ ºênxúÐ ‰åd> R qxŽšiÐ åfiú êŽåx ÓÐÙ åšhfšSÐ ºçڎåUn= TncšAÐí º>}˜B dL Ênf= ºÊnhehcUÐ ÒØnY R [žåZUÐ ïÚ}bY ºphehd_šUÐ ÒÚÐØüÐ dL ”}LÌí ºpdhdbUn= qå—hU ÓЎfå—U |hYƚUn= ‰UÙĆ_UÐeåIdhYÛŠ_RneTº\R}>íÌì~åhœ>ëÌŠå@ÌŒåY 41 Twitter: @ketab_n .

ºÒ{AÐí pedT }šR{UÐ dL ošTÌ ‹U .

ÒÚÐ{œ= ìÚ}bY ~h@Ìí ºŠ˜S ŒY ëŽTÌŒUºnYð ne>Ò}caUÐqh`UÌíºng=ŠBØÌp]h—=phAnššRЏšAøí šAºp]HŽšeUÐÜÚÐ{eUÐî{AΐRºÚŽgbeUÐÜÚ{eUЉUÙîŽH êŽhUÐ Y{žšå—i ï|UÐ ogdUÐ â}šžY º“Œå—d= Ó}=íÚ” Ó}åÉ ŽåU .

“ïڎT ïÚnY” º…åZeUÐ êŽxØÐ}UÐ pL}šžY íÌ ºÊnhehcUÐ ŠYn_Y R fiÌ ºÒ{x{åI pJn嗘= ‰UÙ ºÊneåHÌ nx }å\BúÐ }嘝UÐ ê{žšåHjH }>nRØ yh[> åR Y{žšåHÌ ºï{U }RŽšeUÐ {åhAŽUÐ Žåwí ºbåZLÌ ð |hYƚUÐ º‰UÙ dL pHÚ{eUÐ }x{Y ßÐ}šLÐ ‹Q}= º}eAúÐ ŒL ø{= ºÑ}Un=ºph\aUn=ºê{Un=i}T|xºÊneHÌnx}eAúÐoAÌŒTÌ‹U dL ÐÚÐ}Y ð ‹g>{wnåI Œx|UÐ ën˜åHúÐ ëÐ}h›UÐ LÚn[e= ºŠTnåZeUn= ij= ‡Éí ºïÚnž= BÌ ëúí º˜˜—= 뎗w{x ºëŽx~adšUÐ pInI .

˜˜—= _Y qbbA šUÐ ˆhbšUÐ ÓnœgU ŠT R º}eAÌ ÊneHÌ .

.

ÊneHÌ.

.

.

ÊneHÌ q˜šT {Q {_= {_= ºngdeTÌ {Q {_= ºpxncUÐ ŠeTÌ Ðð {Q .

qaSŽ> ‹? .

.

{Q {_= {_= íÌ º{Q {_= íÌ {Q dL Ó}›L ŽU ºngdeTÌ jaciÐíºÒjœRçÚúЇå@ŒhAºnåAn˜Épå›Un›UÐqåinTnågfKÌ ð .

{x{šUn= æ}LÌ ø ºpUín]UÐ dL HÌÚ {LŽYë̺påHÚ{eUАåRåšUínJådLåUn@nåiÌíqåg˜šiÐ ºÊЎH {A dL Ênh˜QÌí ÊnhTÙÌ n=ð ĆJ ëÌí ºÌ{= {S An˜[UÐ HÚØ .

ëí}^šfx Žwí šA ºÑ}]\eUÐ ºÊnåhehcUÐ ï}b˜L ºĆå_UÐ eåI ënT ê̍eHÐ}hh`>Ú}S{SënTëÎæ}LÌøíºowÙ{SºinA}HpeSR ºÑnh›UÐ z—šeUÐ ÝÐ}aUÐ ëú ºpUín]UÐ dL ngU }?Ì ø ºÒŽgbUÐí ºÈø 42 Twitter: @ketab_n .

.

˜šiÌ ëÌ ëíØ ŒY ºçŽU{eUÐ =ŽT Øn_šHÐí º>Ì ºÒØn@ Ҏ]B ïÌ Ć= éÐÛÌ nY niÌí U Ô{x Ð|w ºp?ÚncdU nx ÈnSð ÚnQ qfT ŽU Ô{x ÐÙnY ºoA ÙÐÙÚ øí pR}_Y øí ŠLna> ŒåL åHÚØ Ì{=Ì ëÌ Šå˜Sí º‡å[UÐ åR qåaSí ŒåhA ºëŽ=}cUÐ{h—TÌéíÌŠ›YênHÛnQdLéŽ[UÐphincYÎíº}Énf_UÐ ºÚŽ[UÐ …h]b> R ŠYn_UÐ Žx{šåHúÐ |hed> …RÚ ºp]hå—= pUØn_Y ŒY _˜ÉÎ Èpx؎_—UÐ UÎ }Rn—šH šY .

.

ÙnšHÌ .

.

Èpx؎_—UÐ ð ºÜÚ{UÐ p[A R ºÐ ð{=Ì LneåH …SŽ>Ì ‹U n˜ð x}Q øÐkåH ënT zRÓ}T|>ŒåhAn_x}åHéÐÛëÌr˜UnåYºåš=Ð}`=åHn—AÎŒåcU ð ngiÌ º|hedšUÐ ênYÌ q”íí ºYÌ }[L hR q]bH ï|UÐ }xŽ[šUÐ éíØ UÎ pa›ceUÐ ÓÐ}œgUÐ qinT .

}aå—UÐ ÛЎ@ ÕÐ}žšåHø ÚŽÉ ºÐ ð{=Ì Ð ð{_˜šå—Y Œcx ‹Uí ºênxúÐ ‰d> R ÓÌ{= {S º=}_UÐ shdžUÐ .

|hedšUÐ Šhd> o—= ºoT}Un= nbð Aø ºÊnhehcdU ÜÚ{Y }@ngx ëÌ ð }@ngY niÌ º|hedšdU ‰UÙ ŒdLÌ ëÌ qcIíÌ ºÊneHÌ UÎ ŒcUí ºn\xÌ inå—U dL p=n@üÐ qinTí º‰UÙ pUnšåHÐ UÎ qg˜šiÐí ºýĆYÛí .

Ò~ašY ºÒ}In_UЏšA}eš—xï|UÐÚn]RüÐ{LŽYRíºp_HnšUАUЎA …c—>Ì ºçŽå—UÐ R qfT ºpåHÐÚ{UÐ éŽ[R ŒY |hYƚUÐ U Ö}å—xí }hbaUÐ ï|hed> hR Še_x ï|UÐ º¤iЎBÎí }šfL¯ Žx{šHÐ ênYÌ ºÐØð Ø}šY .

ŠBØÌí Ð}hBÌ ð ïØØ}> giÌ ‹? º…eœUÐ ênxÌ Ó{=í ºYÌ êŽx Ò؎@ŽY Œc> ‹U ºp=nI paKŽY dL Ó}›L 43 Twitter: @ketab_n .

ºp—dHngi̺‰šxÌÚ|fYdeAÌq=ï|UкÒÌ}edU{x{œUАSí|š=U R ºd›Y ˆIn_= …SŽx ëÌ Œcex ºéne@ nghRí ºnY {A UÎ ÒØíØíí ڎ[YUng]bšUАåšUÐïڎÉŒLpxÐ{˜UАåRqUjåH.

nåYŒåYÛ ގ[bY º}h`É æ}K åR Ò؎@ŽY qinTí ºYÌ êŽåx Žx{šåHüÐ ºpd?neeUÐæ}Kún=þdšeYçí{fÉŒYºÒnåšaUЍš@}B̺påxnfLĆå= .

>nxŽšeU šb=n]Y ŒY Ó{Tj> ëÌ {_= ºU šedHí ºÒnšR nx ”}Q hU Ð|w ëÌ éínAÌí º˜h@ R æí}^eUÐ …”Ì niÌí ºï}H R qašw ð n[[dšY íÌ ønåZi í{=Ì ëÌ ëíØ ŒY ºbhbUÐ ß}`UÐ ŒL éjåHÌ ð pYn—š=Ð ˜Z> ø ngšYn—š=Ð ëj= Ó{Tj> ëÌ {_=í ºpxngfUÐ Rí ºç}BÌ ‹åhcA¯ øí º}xínåZY Žx{šåHÐ oåAnÉ ºŠå[= }heåH åiniŽhUÐ qxŽciÐíºïÚnž=BÌÊÐÚíЎ_HŒx|UÐŒYúÐén@Ú{A̺¤éÚ{UÐ qdS ºped^eUÐ ~hUnw{UÐ R ºnð h[žI šYn—š=n= ïØnfUÐ R åhežUÐ pdhU ºænRÛ ŠåaA }åxŽ[š= ‹åšeSŠåw Ȑinhd]UÐ pÉŒLngUjåHÌqfTåijTºÒ{åZ=UÐkå—UÒnåšaUÐqåešwÐ ø šUÐ Ò{YnžUÐ pahKŽUÐ ‰d> R ºng˜>ÐÚ ÒØnx~= nw}Z=Ì íÌ ºng>{UÐí Ên_=ÚúÐ|fYp˜ýnQqåinTngij=‡]d=ÓÚ|šLкŠ˜bšå—Yïjå=ÿå˜f> ºngUŽA ŒY pÉÐ}šeUÐ ÕÐÚØúÐ åR q›=í ºÉ ßÚnåL o˜å—= º‡RÚúÐ Œåh= ~Rnbš> fehUÐ nåw{x ºå@ÚnžUÐ }åxŽ[šUÐ ÓƜåHí nedTºnågfhLdLƒbå—>ºÒØ}åešY}_åIpåd[BˆåAĆ>î}å—hUÐí qUnS ºˆýnSØ Ò{L {_=í Ð}hBÌ ð ºngš_RÚ .

edH dL ÚØnbUÐ {˜L ænRÛ ‹_i 44 Twitter: @ketab_n .

ŒcUº˜x}SænRۍiúºÐ ð{åh@R}LÌÐ|wºÚØnåbUÐ{å˜LænåRÛ UÎ q˜wÙ fij= ºÒjœR qaåZšTÐ .

ngR}LÌ ŒTÌ ‹U ‡åH±U edåH n˜ð wÐÙqfTåfij=fhbxŒåY‰åUÙØÐÛíºåHí}Læ}åLÌøÜ}åL ŒY ngd@Ì ŒY qbij> šUÐ î}˜cUÐ p˜åHnfeUÐ ºÊneåHÌ nx qiÌ èÐÚú .

ïÚØÌ ëÌ ëíØ R ºŠxŽJ oxÚ{> åUÎ Õnšxí ºoå_ÉÌ ënT åin›UÐ UÐkåH }›TÌqddKº‡HÌŠc=n=ð Ú{YŒTÌ‹UíºUjH̏šAºÕ}UÐpYínbY ºpQÚnaUÐ ÓÐÚnåJüÐí ڎ[UÐ R ï}[˜= jcd>Ì ºpåbhSØ Œx}åZL ŒåY æ}J ŒYí ºŽx؎šåHúÐ ŠBÐØ ºph@n@~UÐ ‡åRÚúÐ ådL påÉÐ}šeUÐ ngš˜hbAŒYÚnaK±UpYĆSq@}BÌ{Snw{@̺ÒnåšaUÐ…嘚>̺åfhL nw{xRŒhþ>niŒx}aKdLng=qdeLºngYnYÌpLŽ”ŽeUкphInebUÐ f= ºìnaåZUÐ ÊĆ]U n_˜ÉÎ q]bšUÐ ºp˜hbUÐ UÎ ng>ØnLÌí ºî}å—hUÐ ng>ØnLÌíº‡>ngUÐpLneHq]bšUкpL}—=nghšaIdL>Ú}YºëŽdUÐ ð n=ð Ž? ï{>}x ëŽå=Û ŠBØ ºøn[>Ð ï}åœ> ëÌ ëíØ ŒåY ºnågincY åUÎ ºRí}^e=ngh˜åIn Rð í}^YƒbšUк}efUÐ{åd@ŒåYÊÐ|åAípåYneLí ð nx .

.

hx nåx ×}[x ºˆåx}]UÐ ŒY ÒÌ}åYÐ ӎåÉ …åa>ÚÐí ºÕ}åBí ºÒnšaUÐ någhR Ó{wnåI šUÐ p^dUÐ Rí ºêÐ}åUÐ Œå=Ð nåx .

.

åhx nYj]Bpe?ëj=nwڎ_åZUne=ÚºngRÐ}JÌ~åšg>íº‰å˜>}>ÓÌ{å={åS ø}BËo˜å—Une=ÚíºêÛĆåUÐŒYéŽåJÌÒ}åšaUºëŽå=Û؎å@íåR 𠐘w|UÐëŽdUn=ëŽåw{eUÐoåZžUÐŒYnQÚnRÐ ÚnJÎÓ}åšBкåR}LÌ ð dLpLŽ”ŽYºÒ{åx{L}JÌŒåe”ŒåYÐØð Žå@ŽYënTºåRÐ}J̐åR = q嗗AÌ ºÊí{g= qdS ºngYnYÌ š_”í ºÚŽ[UÐ oinœ= ‡RÚúÐ }BË žI Êí{w fcUí ºýí{w hU ï{fLÒ؎@ŽeUÐڎå[UÐî{AüÐÚnåJΐåbšiÌqfT.

.

‡åHË ð 45 Twitter: @ketab_n .

.

.

ÚnJü Õnš>í ºqh˜Un= .

‰hdL ø .

ow|x ‹U ëjT ºngg@í UÎ º‹x{bUÐ nwØí ØnL ngfL‰šUjHšUÐp˜HnfeUЉd>ڎ[=ëŽ^aš>‹šUÛnYŠw ºÈŠhdS |fY .

êŽhUÐ Ön˜É x}_UÐ ŠwÌ ngedšHÐ º‡H±U ø ºnhð ýЎZL šhbšiÐ ï|UÐ ÚnJüÐ q_”íí ºÊnaœUÐ ˜Zx ne= ÓØÚ ‹åHÐ åhdL юåšcY º‚åh=úÐ ‰hšåHƘUÐ ŒåY }åh˜T åhT ŠåBÐØ qRn”Ìí ºU fšedH ºa>nwí iЎfLí Žx؎šHøÐ .

pYƗUÐ …Y .

{hH nx Ð}h›T ð nfdY qR}I ˆZ_xŒhAˆIn_dUÔ{xnYqxÌÚŠwÈÊneHÌnxqxÌÚŠw qinT ëÎ æ}_x øí º{_= ng—edx ‹U Ò}wÛ ˆZ_x ŒhA ºÈÐ ð{h_= nað hJ .

ÈèŽZUn= pdb›Y êÌ ºî|ZUn= pže\Y p›œ= Šh›ešUn= ºýnYØl= ºf_]= ngšegY qgšiÐ ºpaKŽeUÐ ÒnšaUÐ ‡]dUÐ ‰åU|= ºënceUÐ ŒåY åfšR|A Ð}åhBÌí ºådBÐØ åR }å˜[UÐ ð pSnI}=”Ð}QÌ‹d—šxºŠ^UЇhaBnið Ž=ÛŒTÌ‹UfỉUÙº}h˜cUÐ ºÓnhšaUÐ dK Šb? o> ï|UÐ âŽfUÐ ŒY Š^UÐ Šhb? øí º\exí f_>ºqSŽUÐaiRíºnðþhåIf_>øpedTéŽåbhUºéÛnå`hUåb˜x p˜—fUn= {AÌ ø niÌ neT ºpaKŽeUÐ ÒnšadU p˜—fUn= Ð ð{AÌ ø qfT .

}h›cUÐ .

}BË qSí ïÌ Rí ºqSŽUÐ ‰UÙ R º‰U ºënšSnI ënšdÉЎY ngfL fd[a> ºÚØnbUÐ {˜L ŠwÌ {fL ڎ[UÐ neT da]> ˆåZ_> ø êÌí ºpfåHË è}=í ºÚnå˜Qí ºÜkå˜Un= ënåšþdšeY .

ºde> ŒåUí ºåAŽeJ Šåe> ø ºpådx~w ºpåbwÐ}Y ÒnåšRí ºí{å˜x 46 Twitter: @ketab_n .

.

Ð ð{=Ì ‰hfhL ëng˜Z> ø ºŒhbh” ŒhfhL R ÊÐÚØÛÐ ÓÐ}^i Še>í Ó{LíºÒÚÐ{œ=nY~gfYºnåAn˜ÉÒ}åIn_UÐpT}_YŒYqå@}B ð Ò}Y Š[aUÐ ŠBØÌ ëÌ åšhi R Œcx ‹U º{åx{@ ŒåY påHÚ{eUÐ åUÎ éíÐ{@ R º[UÐ ŒY b˜> nY qšIjH ºêŽhUÐ ‰UÙ R î}BÌ .

p_ýn” ænhJÌ ŒL 뎛˜x øí ºnSð nZL Ў—hU ºŒx}BË ÊĆYÛ q”}YfiúºhLØÌŒUpbhbAíºÿå@naeUÐß}åeUАLØjåH .

Ön˜[UÐ ‰UÙ R ºŠ_aUn= A R šh= UÎ ؎LÌ ºš˜hB Œ\šAÌ ëÌ ß}šaeUÐ ŒY ënT ºÒ{x{I pJn—˜= ºÔ{x ‹U ‰UÙ ŒcU ºýЎB n˜ð ][Y ºŒTn—eUÐ ŠbšiÐí ºiЎBÎí }šfL {fL ~fcUÐ ënT .

Ô{x ëÌ U yeHÌ ‹U fiÌ ð hdSÓ}c=ŽUºýÐÚØÛøÒ~wn@ÒnšRíºf˜>øÒÌ}åYÐqåh=åUÎ ºĆ .

pdcZY ø ŒcUí ºÊneHÌ nx >ێA R ëùÐ qfT ne=}U ëŽUÛn`x Œx|UÐ ºŒhehåHŽUÐ Š^UÐ ÊĆb? Ò}cR U Ó}å]B {åbU ëŽ@}žxíºYŽcUЊe_UÐŒxíÐíØíºpxÚnœšUÐÓƝeUÐÓnaKŽY R nið jåI nwĆLÌí ÚncRúÐ a>Ì ŒY Ò{åAЎT ºd@Ì ŒåY ÐíÊnå@ nåe= ŒYphJnhšAÐz—f=„ašxº}xŽ[šdUŠYŠTëÌ{hTÌ.

qSŽUÐai nY Ð|wí º˜d—UÐ ƒx}ZUn= „ašx º}x{b> ŠSÌ dLí ºng]bšUÐ ÚŽÉ q—d@ ºÓnwŽx{šHÐ R ïÚŽÉ dL }›LÌ ŒhA ºÐ}h›T ð _Y Ô{A Žx{šHÐ UÎ ‹hHí èŽd_É ow|x ø ÐÙneU .

êŽx ÓÐÙ }xŽ[šdU nghR qinT ëÎ ºæ}LÌ øí ºqe—š=Ð È~fcUÐ pž—f= ؎_xí ºiЎBÎí }šfL .

Èp˜hB êÌ º}aK pYn—š=Ð 47 Twitter: @ketab_n .

-5.

…ýn@ ij= ‹—SÌ ºÒ{Z= …ýn@ niÌ ÊneHÌ Ð ð{h_=ngfhåZh_>šUЉeUnLpSÚpå_Jnbe=åUŒheå—>Šåw Ȋ˜SŒYng=Œh_e—>‹Une=ڐšUкŒh˜eUÐ@Ўg=èí~QíºfL deAÌï|UÐÊЎåžUÐŒh=€w{YëÛЎåš=íºq˜å—UЉåUِåR nx}hšRnTUÎqgœ>кRÐ}J̏dLq˜iº€w{YŠåYÌíºådBÐؐåR bx{ÉdœxëÌØnšLÐrhAº}˜UÐÿJnI{fLpfýncUкoAÐ}Y båZ_U ‰UÙí º}`[UÐ |fY ineUj= obdeUÐ ¤Œåx{UÐ åY¯ ‹åx{bUÐ ºÓnfAnIí ºÓn@ÐÚØí Ón=}L ŒY ºnhineUÌ œšf> nY ŠcU º{x{ZUÐ nbð =nH Ð}x{Y ð ënT {Sí .

ê{S Ò}T ˜Løí ºŒhxÛnií ºÊnxÛÌ Ón”ÚnLí Ć= ŒcUí ºêЎLÌ Ò}ZL ŒY }›TÌ |fY nhð ýÐíÚ n˜ð >nTí ºpe@}šdU ~T}eU .

edL {A dL ëùÐ šA Ò~œfY pxÐíÚ ïÌ Œh= ºÐ|cw }åZx ÐÙneUí ÈÐ|w ineUÌ ŒY ŒhUÊn嗚> ‰fKÌ ð fL ‰?{AjåH ÈngbhAÚí Ò}w~UÐ ŒU ‰ij= ºpb›UÐ {x{åI niÐí ºĆhdS ‹ýĆ> šUÐ pc˜ZUÐ êÐ{_iÐí ºšdhA pdS o˜—= hU º˜A R ]b—> ºènfwí nfw nw}åZi dL ÑÌØ šUÐ ºÒ{x{_UÐ Tn˜åI Œh= º‰åHnhS ~@nA UÎ 莝i ï}LnåZY qUŽA ºbåZ_= ‰šf[A fiú ŒcUí .

‰wnœ> ~Rnbš> {S éŽhY ïú º‡f_= î{[šx º‰heH º}`[UÐ|fYåR}L̺ŒhehåHŽUЊ^UÐÊĆåb?ŒåYºåineUÌënT éíú nfhbšUÐ nffKÌ ºŒTn—eUÐ A ëncH ŒY Œcx ‹U iÌ ŒY ‹Q}Un= 48 Twitter: @ketab_n .

R ‰UÙ Š_U íÌ ºÊnhAúÐ ç}R Œh= Ó}@ ºê{S Ò}T ÒÌÚn˜Y R ºÒ}Y º}BùŒhAŒYênb>šUÐÓnåin@}geUЉd>ŒåYºå=ĆJënå@}gY ºo]UÐpHÐÚ{UnhineU̍bZLUÎ}RnHë̏UÎÚÐ}ešHn=bšdinfddKí }g^xí ºpe@}šdU ì~T}Y ÿåZfhU ºÒØngåI Ć= ºêЎLÌ Ò{L {_= ØnLí aɎ= ºpheÉn_UÐ ‡å[UÐ ‚_=í ºphdeUÐ pfx{eUÐ påahÉ åR ð dLëùÐ ‡åc_xíºnYð nwĆåeL}åZLpå—eB ~åœi̺nåhð ýÐíÚ nå˜ð >nT ºÓnhžxÚnšUÐ ÓnSŽåZ_eUÐ î{AÎ º¤ÕŽ@n>¯ ngšd]= ºpåedY på=nšT .

ØƘUÐ ç}I pRnb? R Œx̺UneLÌŒåLéjåH ó{AÌøë̺}åYúАåRnåYÑ}åQÌënT ‰d>í º}I íÌ }hž= ngU î{[> {Sni øí ºngddA ŠdY ø ºÈ{@Ž> Ø}œY ºy@ÚúÐ dL qinT ºŠåaY ŠT R nw}T|x åšUÐ Œåxínf_UÐ ºÕŽ@n>Òڎ]HÌŠ›YphžxÚn>Òڎ]HÌëúíºÒØnYĆ=pxínBŒxínfL ºéneœUÐ çnåZL ànåHíÌ R pÉnB ngYÐ }šAÐí ngš_eåHngUqinT šedY ëj= ºÒ{x{L ÓÐ}Y R }TÙ {bR ºphiŽx~adšUÐ nYÐÚ{UÐ ânfÉí .

ngš=nšTŒYgšfxneUnAº‹ž”Õnšil=ºYÐÚØŠ—d—YUÎ鎝šH ð niÌ ºUneLÌ {AÌ ŒY p_SŽY pžå—i odJÌ ‹Uí ºéjåHÌ ‹U n\xÌ .

‹šwúºn˜ð KЎYnðýÚnSŒTÌ‹Ufi̺pJn—˜=‰UÙºÐ|cw}YúÐqT}>í ì~T}YˆådQ̍åij=åi}˜B̺påRØn[YåšhbšUÐ}gåIÌÒ{åL|åfY oAÐ}Y nx}hšRnT R ëùÐ dœxí ºp=nšcdU nYð ne> ã}a>í ºpe@}šdU ëЎUÌíºp—=nhUn=ՎeUЃ˜ž>ŒYš=nšTnegdš—Yº}˜UÐÿJnI{fL ð UíºeZUÐë{h[šxýĆUÐÓnh=ÚíúÐÓnýn—UÐíºphHÐ}UÐŒa—UÐ {h_ɏdLLÐ{=ΏåU·h\>ºpåxncAºnågRØn[xpýnåHŠT…åY .

{—œUÐí p=nšcUÐ 49 Twitter: @ketab_n .

ÊneHÌ nx qegR ‰fKÌ .

ºŠ^UЊåhb›UкèŽåd_[Uк‹håHŽUЉåUÙ{åxÚ̐åfij=qåegR .

‰ah]= fh>jxí ºpSÐ{[UÐ ‹Hn= fY{žx ëÌ ºpxÐíÚ Ć= ýÐí}UÐ p@Ð|å—UÐ šA Ên]šYÐ ŒY …inY ø ŒcUí ºnbð A p@ÙnåH Ò}cR .

‰= >ù ºÈpegeUÐ ‰d> R º˜eUŽT çíÚnaU jœUÌ ‹U ÙneU ºŒhUj—> {S ëj= pAÐ}É éŽåSÌí .

ì}hQí ºineUÌ ŒåY }›TÌ åhbšUÌí ïÚnå@ Žåwí ð ënT.

}e_UÐ}åBːRÒ{@šAÊЎåQüĆåwkYŒåcx‹åUå˜eUŽT ð {h_= º}BË ëncY R }?}›x ŒhA ºnSð ĆJÎ ph=Ùn@ Ć=í ºn—=nxí ÐێœL ð .

ÒnhUÐ ÓÐ}”nY ŒTÚ ŒL ï{>}x ënTí º…åSŽ>Ì qfT neT ºoAÐ}Y åR åineUÌ Ó{å@í º}˜UАRnbð heLç{xíºÒ}Yéíúx{>}xìÐÚÌï|UАfJŽUÐï~UÐ .

çneLúÐ R n_ýn” nðþhI Šš—x ëÌ éínx ijT ð ºn=ÚíÌç}åIŒYëÐí{˜>ënšýnåHpe?ºínB˜åIënceUÐënT Ćå=‹å—˜šxºŠåýnašYÑnåIºådeUÐÛ}åžUÐŒåY؎åb_=ënå˜Lƚ> oAnÉí º\Yí ºŠœL dL ënceUn= ænJ æí}_Y énZi ºf_Y ð ؎eY¤ï}[eUÐpUŽ]=ŒYºnex{Sn hð ýnefhHn]x}I…Un]xºnx}hšRncUÐ ð ph> {å_=í .

ënceUÐ ƒåHí åR qåwn= ëŽåx~ad> ådL º¤åœhdeUÐ oin@ ŒY ºnxnšUÐ ˜åZ> øí ºpå—ešY }hQ ng= q嗗AÌ ºÒ}h[S inhd]UÐ }?úÐ pdhU |fY šxncA ºpxncUÐ Ø}H R q_R{iÐ ºˆx{[UÐ iÌ‹UºåiЎBÎí}šfL{fLŒåYnåYð ~gfYå@í}BåUκpåadšžeUÐ ‰š[SÚí º}_åZUÐ ŠxŽ]UÐ ºf`eUÐ nwØØÚ šUÐ çÐ}åIüÐ phfQÌ šA Ónå=nQ }å˜L º‰åahJ p嘝[= någš_]S åšUÐ pRnå—eUÐí ºpåUŽœžUÐ .

pdAŽeUÐ qhc—eUÐ 50 Twitter: @ketab_n .

ìnfhLíºÓ{åbšLÐneT`[xŠåKºÐ ð{å=̐åineU̐åf_Jnbx‹åU Òڎ[=qUnJ{SšhUë̏UÎqåg˜šiÐíº}˜UАåRnåbð heLënåS{> º_=nÉÌ Œh= ~Rnbš>}aÉúÐ Û}žUÐ ŒY p˜—Yí ºngiŽU‚h=Ðí ºp˜L}Y ng=ƒ]žxºÒ{x{œUÐ{h[UЊhAî{AÎn˜ð UnQwºÐ}åh›TÔ}åšTÌ‹åU ð R ngRØnÉ nåe=Ú ºÑŽ_åZUÐ ÔÐ}š= pY}`Y ºÊnågd= pýnåH Ønåh]Éø nSð }Loå˜[>̺ÜnaiúÐråwønåiÌíºqåhgšiÐŒåhAŒåcU.

oåAÐ}Y ï|UАineUÌ}hQº}BËŠ@Ú{fLï}HqbUؐfij=qaZšTкnbð ZLí ºpxn`dU qRnB ӎ[= ØØÚí ºng= f_Un]hU šA fhL …R}x ‹U ºR}LÌ Yn`iÌ dL Œg[SÚí ºpfx{eUÐ ÓnhšR {I neUnJ ï|UÐ >ŽÉ Œcx ‹U .

.

}a`šåHÐí owÙÐ .

.

‰hdL юåšxí ‰åx{gx ëÌ ådUÐ éjåHÌ  .

Š@Ú nx owÙÐ {SŠ^UÐpådhb?ÓnegeUЊå@Úº…å˜]Un=Ò{åx{@på˜hBqåinT YÌ R qfTí ºpbhbA æ}LÌ ø ºŒ@ íÌ î{šwÐ ºÊneHÌ nx î{šwÐ q> ç}`šå—šU Œc> ‹U ºiЎBÎí }šfL ÒnšR Š›Y .

>nY{žU p@nUÐ qegœ> {Sí šhU îÚÌ niÌí Ò{Z= qe›_d> .

Ón^U îŽåH inå—U .

nwÛÐ~šwÐØÐÛ{åSí_=nÉÌŒåh=~åšg>åšUÐÛ}åžUÐp˜å—Yíº}å›TÌ od]x‹UiÌpÉƞUÐ.

qœhg>º}˜UÐng=oåJnžxåšUЍå>Ð}^ií þ@nRÌ ŒhA ºˆ=nå—UÐ R Š_ax ëÌ ØnåšLÐ nåeT ºÒŽågS íÌ ºnxð nåI åU neTfå—fTíºšUínJdL}å?nfšxpå=nšTĆå=‚åh=ÌçÚííºnå—Un@ ð .

ÒÚ|S ßÚÌ dL ÒÚÐ|S fcx pådhU Œåh= ‹ågUŽ>í º‹ågšwna>í çnåZ_UÐ ëŽåf@ qåxÌÚ Šåw .

Èyx}UÐ RÙnbš> º=nx ˆaÉ UÎ Úí|œUÐ {dÉ }œI ŒY ºnwn”í ð Ćh@qœšiÌï|UА—aifiÌíºp@Ð|—UÐì|g=fiÌç{ÉÌ‹U šA qfTí ºn@ÚnBí nåhð dY Ón_YnœUÐ åR }?nf> ºŒåhed_šeUÐ ŒåY ð 51 Twitter: @ketab_n .

‹wúÐnw}˜šLÌqfTšUАšUnHڏdLn˜ð cfYº”neUÐhežUÐÚngi .

ÓÐ~gUÐ ‰d> ŠT i~gxí ºêŽhUÐ ai ŠhU >jhU ºpHÐ{S }›TúÐí neT ºng_dš=jåH ineUÌ ÓninwÎ º‰åUÙ ŠT …åY Üjå= ø ŒåcU ð â}šBjHí ºÚØnbUÐ {˜L qBÌ ºpdx~gUÐ pbwÐ}eUÐ ÓninwÎ q_dš=Ð ĆhA ºnbð InL qYØ nYí ºq_eåH neT ngiŽL}šžx ŠhA ŒhbåIn_dU .

î}BÌ .

dhA â}šBj—R neT ºŒw|UÐ qšåZY ºÒ}@±U p=}L åR šh= åUÎ oåwÐÙ nåiÌí býnH p=nbi pHný}= šhbAÌ ŒL f?{x ˆýn—UÐ q_eH º…SŽšY Žw .

{—UÐo˜—=ºo[feUЉU|UìÍĆYۍI}x‹UíºÒ}@úÐÓn=}L fdSÌ ï|UÐ ŠhdUÐ ˆýnH {wnIjH fij= Œhbx dL niÌí ºšhAni qašUÐ ºnðþ]žY qfTí º\Yí ŒœUÐ p=nQ R inbUÌí ºinhd]UÐ }å?úÐ ŒåY ð ënT {bU ºq=}`šåHÐí ºÜÌ}UÐ }_åI Ú~QÌí ºpiÐ{= }›TÌ º}BË Ć@Ú ê{LŒYëŽcåZxínw{db>…heœUÐ؎åxšUÐpåHný}UЉåd>åwnåY .

È{—UÐ o˜—= ngU ‹ghI}> ð niÌ ned_Y ð iŽT ŒY ‹wÌ n˜ð [fY ºnY n˜ð [fY {db>Ì ëÌ ØíÌ n\xÌ ÒÚÐØüÐ hýÚ íÌ ºpåHÚ{edU Ð}åx{Y šA íÌ ºp]åHŽšY påHÚ{Y åR ð {AÌ hR fTÚnZx ëÌ {xÚÌ ø o[fY iÎ ºngdT pfx{eUÐ R phehd_šUÐ ºngšhTÛí º{å—A Ć=í å—ai qåIÚ {bU ºÊneåHÌ ˆåInL o[fY .

ڎ_ZUÐ s@jšY ºŠBØú éŽB{UÐ Ñn= dL ڎ›_UÐ }^šiÌí ‹Q}UÐ dL ºnwÚnšBÐ {bR ºpþ@naeUÐ š=Ž> dL ineUÌ êŽUÌ ŒU pdhA øí ºnhð [žI U n˜ð HnfY ëŽcx {S qhSŽ> R ÓÊn@ ngiÌ ŒY p@ŽY qgšiÐ ºŠSúÐ dL ºçĆJüÐ dL U n˜ð HnfY Œcx ‹U ëÎ ºU ÓnxÐíÚ íÌ ºošc> pedY ŒL ‰UÙ {_= …e—i ŒUí ºp=Ð|cUÐ p=nšcUÐ .

‹Un_UÐ Ón`U ŠT UÎ qe@}>í ºÓ~œiÌ 52 Twitter: @ketab_n .

ð ngiúºngšAnSídLn\xÌÚØnbUÐ{˜LqBÌpådx~gUÐêŽåUÌŒåU ÓÐ}åZL qA}œiÐí q˜AÌ ngiÌ ê~@Ìí ºd›Y ŒhAnfœUÐ pɎ[bY .

p—_>í ºpRn@ Ð|cw ÒnhUÐ €h_šU ÓØnLí ºÓÐ}eUÐ qUÐÛ nYí ºÒ}åeUÐ ì|åw ºÒ}åIn˜Y åšh= ênåYÌ på=}_UÐ åfšaSíÌ ‹Uíºˆx}]UÐéЎåJngšLÚnɺpbh”å—af=någš_fɐåšUÐpåbdUÐ q^Aøíºngšh={fLpaSÐí˜eUŽTÒÌ}YÐqinT.

{_=n@}žYâ}šBÌ ð ºïÚ{[UЁabUÐå—YRngfhf@ënTºŠåYnAnågi̺Ò}åYéíú ngeåHÐ æ}LÌ ŒTÌ ‹U .

؎gœY ïÌ ëíØ ŒY rgd> ng= q嗗AÌí >Ún@ ‹åHÐ æ}LÌ ø fiÌ º˜ýÐ}Q î{AÎ ŒY ‰UÙ ënTí ºpbhbA ŒY ŠSÌ |fY çíÚnR ng@í~> ºî}BÌ pfx{Y ŒY qinT {Sí ºpbh[dUÐ Ži R qinT .

ƒbR Œx}gI |fY ŒTn—eUÐ A UÎ ng= Ên@í ºênL .

Œh—ežUÐí p—YnžUÐ Ûínœ> {S çíÚnRí ºŒh?ƛUÐ ºbhbUÐ någ>ŽÉhU åij=æ}åL̺påxn`dU ˆåhSÚӎå[=í Ò}Y éíú fšUjH ÈÙnšHÌ nx èÊÐ{Q ‰U z˜]x ŒY ºšh= UÎ éŽåB{UÐí ºnåwÛínœ>í ºngUÐkåH Ønåg]”n= qåeew qdS.

ÒÌ}YЍUj—>ºˆIn_=ˆhdxøº‰UِUÐ{=íº@}žYâ}šBú .

—afU z˜JÌ ÈëùÐ šA Õí~š> ‹U ÐÙneU .

.

.

êÐ}A šA ºngeHÐ æ}LÌ ø šUÐ >Ún@ nx ºpwn@ŽUÐ pxnQR éÐkH ŒhA ng@íÛ ÓŽÉ R Ø}x ënT øí ºŠ˜S ŒY fL éjHÌ ‹Uí ºëùÐ í̺én@}UÐÓí}˜œ=ngY~gxíºÒŽfLçڎUÐng˜LĆxí̺Ò}ha\UÐ{Zx ºÊÐ}aL nšSkY ngheHjH .

ŒTn—eUÐ A ŠhU R pfcešY pAn—Y ±ex 53 Twitter: @ketab_n .

‹HøÐíºëŽfœ=‹HøЍ˜Z>UÓ{=ngfcUºÊÐ}aLÐÙneUæ}LÌøí ð q—cfUº”neUÐhežUÐÚngiRfšUjHŽUºn\xÌëŽfœ=ngg˜Zx ºÒÌ}eUn= pb=n—UÐ šSĆL dL Ênf= ºqh\Yí ºßÚúÐ ìnœ>n= g@í ºˆåZ_UÐ qhSŽ> R Ên@ ngUÐkåH ŒcU º{=úÐ UÎ fY p_ýn” ngiÌí ºgšfx šY ºp^dUÐ ‰d> šA æ}LÌ ø ï|UÐí ºU ƒå]žeUÐ }åhQ qdZšiÐ ŒhA ºŠheœUn= ënR}_UÐ ƒ`” q> qinT ngfKÌ .

ȇhTí pž˜]= fþRnc>ëÌ {x}>í ºsýnw ØÐ{A p›@ q>ŒY{h=}_UÐÕí~UÐ dBÐØ R q—ew .

ng_fÉ ŒY ‹U ì|w šAí º‰>}˜BÌ neT —afU z˜JÌ niÌ ºÊÐ}aL nx Ð}cI ð .

ŠBØú fhT}>Ð ºÐ}h›T ð ng= ‹šwÌ {LÌ ì}xØÌí ºÑn˜UÐ ŠaS dL ÖnšaeUÐ …”Ì niÌí qdS .

oJnB niÌ .

.

n˜ð x}S Õí~>jH U p=Ž]žY ‰d_@Ì ëÌ ºÊneåHÌ nx nghdL Ñ|TÌ ëÌ bA ŒY qi {Sí ºÚŽ[UÐ ŒY ÒÚŽÉ ïj= fhR}_> øí Ð ð{h@ ‰R}LÌ ø niÌí ÊnfA ŒY ŒhšhUnB nšinT ëÎ ‰x{x a>Ìí ºè{h_šHú ÐÚÐ}Y ð fwÙ ŒcU º>jx ‰g@í ënT ºydRÌ ‹Uí ºng= Œh>؎å—Y êÌ ºÓn@í~šeUÐ .

Ð ð{=Ì ʐœ> ø î}BúÐ ŠhÉnašUÐ ºÐ}gK ð phin›UÐ aR ºêŽhUÐ ‰UÙ R ºŠ_aUn= Ô{A š_SŽ> ï|UÐ ð >؎L {LŽY Žw ï|UÐí º‹gUneLÌ ŒY ŒhaKŽeUÐ Ò؎L {LŽY n\xÌ ºÐ ð{h_åH ënT .

=n= ç}]x º˜eUŽT çíÚnR Ên@ ºpxØn_UÐ åYnxÌ åR ºêŽhiŽeUúÐ ŒåY ˆ˜J x{x Œh=í ºinfåHÌ Œh= påcdL …å\ex ºÒ{åZ= ð U Y{S .

}åx{[bUn= å]`Y ŒY ºÕn@{Un= nhUŽÉnR p˜@í ij= ĆåýnS ŒY ʐZ= æn”Ìí ºìÊÐÚí infHÌí _=nÉÌ ŠTvHí ºš@íÛ …fÉ 54 Twitter: @ketab_n .

pbR}= ºšIÚí R @ÐÚ Ó}h˜UÌ ÒÚnx~U êŽhUÐ owÙ iÌ UÎ ºëŽœeUÐ ŒLUÚ|šLкqSŽUÐåaiRØÐ{UÐæÚn_YíåRÚn_YŒåYŒåhf?Ð pLnf[= adTí ºåfY Ú{[> ‹Uí º‚å_˜UÐ ŒY ng_eåH nåe=Ú ŠåxínSÌ Š˜Sí ºš@íÛ ⎔í Ñ}S p˜åHnfeU ºÑnh›dU piÐ~Bí ºÒ{x{@ Ò}åHÌ ºÒnhUÐÓÐ}”nY ŒTÚÊnå—dœU[hdb>ŒLåf?{Aºæ}å[fxëÌ íÌ º`˜fx neT ÒnhUÐ ‹d_šx ŒU ºiÌ R ‰I ŒY ŠT fY Ø}J iÎí .

nw}YÌ ‹gegx ŒY UÎ ŒT}UÐ ÓÐ}”nY Šbfx Ên@íºÓ}h˜UÌØÐ{UЋgxënTï|UÐ}YúЉUÙŒLUjHÌ‹U neTŒhežšUn=R}LÌqfT{bRºp_eœUЉd>Ön˜ÉºŠ>nSâí}ZY= U qdSí ºÓ}TÙ .

fL p=nhi ÊÐ}aL ‰š@íÛ }cIÐ º˜eUŽT nx Ð}cI ØØÚ ºUÎ qašUÐ .

nghBÌ Š›Y è}˜š_> ºÐ ð{@ ‰Y}š> ÊÐ}aL ‹U šUÐ pfcešeUÐ påHnUÐ qaåZšTÐ {bU ºÊneåHÌ nx p=Ð}`dU nx ngeHÐ æ}LÌ ø ÒÌ}YÐ qheHí ºï{fL nw؎@í UÎ qg˜šiÐ {S ŒTÌ ŒY b˜> nY d@jH ºpA}aUÐ ƒ`” q> ëøÐí ºbhbUÐ ngeHn= êÌ ºpbhbA ‰šfeB {S qfT ëÎ º‰UÙ {å_= {Tj>Ìí º‰åfeBú êŽåhUÐ ð ºÈø R ˆå˜]UÐ qå_”í ëÌ {å_=í ºpåA}aUÐ ƒå`” qå> nå\xÌí Ò}In˜Y UjHÌí ºçíÚnR Ñn= ç}Jú Ó{L ºŠBÐ{UРȍšBÌ nx}e= ˆd_šx }YúÐ ënT Šw .

‹_i 55 Twitter: @ketab_n .

Ñn˜UÐ ˆdQÌí ºénS .

-6ºåineUÌ Œåx{UÐ åe= Ênå@ ï|åUÐ o˜å—UnY ïÚØÌ ŒåTÌ ‹åU æ}]šeUÐí ºˆåd`eUÐ pe@}šUÐ ~åT}Y oAnÉí ºpåxÐíÚ Ćå= åýÐí}UÐ ‹UíºêŽhUЉUÙ}[LºŒTnå—eUАARšh=åUκnåhð UnAåfx{UÐ ŒhA ºŒhLŽ˜HÌ |fY ºnghR šhbšUÐ Ò}Y }BË qinTí ºÐ ð{=Ì >ÚnxÛ {š_x 𠍚YnHí éĆ`šHø ºpex{bUÐ š_e—= nž]dYí ºn@ÙnHí ºd=Ì q˜w٠𠺍iЎBÎí }šfL Žx{šåHÐ ÒnšR ŒY èÚŽÉ ÞƞšåHÐ R ådK Šåb?í .

qY~giÐí ºR}LÌ ï|UÐ }hQ º}BË = qþ@ŽRí ºÊneåHÌnx‰hRqbdL|fYºnYð Žx}åZLp_˜åHq\Y{SqinT }Y .

ÒØЎåw Ć= nghR q˜db> ºŒåbšeUÐ }eœUÐ ŒåY nåAŽU ð }åZL p_˜åH ºÊnxÛúÐíaiúÐpå@}g=R|hYƚUЋ^šiÐíºïŽfå—UЋåd_UÐ{åhL ºpåHÐÚ{UÐíŒJŽUÐoARpå=ÙncUÐ{håIniúÐ{åxØ}>íºŒåxØnheUÐí šUÐ ÊnhehcUÐ ÒØnY Ö{Y R ºpxŽf—UÐ šUnHÚ ošTÌ ëÌ …]šHÌ ‹Uí ºëùЍ=ošTÌï|UÐ}\BúÐï}˜Aaf=íºnågš=nšTådLÓ؎å_> ºĆ_UÐ eåI ošTí ºpåHÚ{eUÐ énašAÐ R |åhYƚUÐ {åAÌ nåwÌ}bhU ð ‹U ºĆœ_šY nåYð ĆT ºeåHÐ }hh`> pUjå—Y åR nšð šåZY éÐÛ nåY ï|åUÐ ð .

pRí}_eUÐ šx}b˜L å—Y R Œcx påHÚ{eUÐ }x{Y Š[A n\xÌ pfehgeUÐ p]då—UÐ ÓÐíØÌ {AÌí ºŒhå—ežUÐí p_åHnšUÐ R ënT ï|UÐ ºšahKíëÛíåRpþ@naYÒØnxۏådLºpåfx{eUАåRº‹åhd_šUЏådL ð ºÒjœR ŒhL ŒhA ‹d嗚U peÉn_UÐ UÎ }RnåHí º‹hd_šUÐ ÒÚÐێU ĆhTí 56 Twitter: @ketab_n .

}hh嗚=iŽadTŒhAº‰båZLR=Ð|Lëí{å—axÐíØnTíºpahKŽUÐ ºÒ{åZ= qh=Ì ffcU º{x{@ }x{Y ڎå\A ŒåhUºpåHÚ{eUÐëíkåI .

bšHÌ íÌ _SŽ>Ì ŒTÌ ‹U ï|UÐ ÚnhšBøÐ ‰UÙ ŒY ÑÐ}`šHÐ dTí ºênxúÐ ‰d> R fY Ñ}šSÐ {S ºïÚn@ º˜eUŽT çíÚnR ënT Ð ð{=̐=‹åšgx‹UíºÓ{Uí|fYìÚnå@qåfTíºpå˜x}dUÒ}åh›Ypå@Ú{= šUÐ âŽeœUÐ ‰d> ƒåHí ºšA ì{wnåIÌ ‹U fiÌ ‹LÛÌí ºŠ˜S ŒY ºÒjœR ïÚnž= ân” ŒhA º{baUÐ å_Y c˜>í ºfhåHЎšU Ó}åJnb> .

>}h@UÎÓ{Lí{x{@}e_=ped^eUÐ~hUnw{UÐŒYq@}BŒhAí šUÐí ºî}BÌ pfx{Y ŒY pYØnbUÐ š@íÛ ºÊÐ}a_UÐ ‰d> ëÌ U {Tj>í šUАwºëùЏšAÕíۏUκådx{_>RºUí{å˜xnåeTqåbaBÌ .

p˜x}`UÐ Òڎ[UÐ ì|g= @nLÛÎ pdeA ؎b> fiÌ Žw º= >Ì}YÐí ˜eUŽT çn[šUÐ åR ºfbwÚÌ nåY }å›TÌ ºêŽfUÐ jJj]Y qå—d@ nedTí º‰fhež> pUíneU nšð Sí {@Ì {LÌ ‹U º>ncLŽ>íoUÐýnH؉hAÌíº{xÚÌneTènhAúºçÚúÐ…HÐíí ºÓnYn—š=øÐ _HÐíí Œhw}I ºïÚnœ= j@nRÌ º>ÐÚn[šiÐí ì}ýn—Bí ºngbd`>í ºp˜åHnfY Ć= šiÐ~B yša> ÒÌ}eUÐ ºåšh= ÓÐڎå_= ënhd嗚x ngšT}> ne=Ú ºên_]dU nSð n˜JÌ Šå—`> ºngSíÙ o嗝= ï}x}åH o>}> nY åU zå˜]> ºpåbh\UÐ åšUnÉí åšR}Q åfcšU åff> ºpžå—šY ng?ngUU΍˜šiÌíºpbhbA}h›cUЍfYçí|>Ìøíºåd\R̐åfiÌ{åbš_> dL nåðþacfY ºÕí~åUÐí º‡åc> øí ‡åc> ëÌ nåwn@}>Ìí ºëŽåfœeUÐ nYð nx̺ngšdH̐šUЈZ_UÐpUnxÚíLŽY{=ng>Û}JšUЉd>º>ØnHí p@Ú{U ºŒB{xí ºænaI çÚí R ºŽœin˜UÐ ŒY ìÚ{žY ‡dx ºpdxŽJ R pbUnL p=n=Ù }^fY íÌ ºåaiÌ ŒY Ñ}bUn= påxØnL p唎_= Úí}åY ëÌ ˆx}]UÐ ÓЎÉÌí º…Y{UÐ {A c\x ºƒýnUÐ dL ӎ˜cfL ƒhB 57 Twitter: @ketab_n .

~abx ºox}Q ŠLnaš= @}\> ºÒn@nfYí ºÑn˜Hí ×Ð}É ŒY ºÒ}=n_UÐ .

ˆx}]UÐÓЎÉ̐d_åZeU‹\fxíº‚T}xº>Ênc>ÐŒåYì}å?̏ådL ±exí ºÊnå—eUÐ éíÌ R ºÒnhUÐ ÓÐ}”nY ŒTÚ R dœx ŒhAí ºÚ{žeUÐ }?Ì ŒY zýÐ{UÐ ëni}UÐ >Ž[= ºŠhdUÐ ŒY pfcešeUÐ pAn—eUÐ ºpgRn> phUnhB ÓÐ}å”nY dT êŽhUÐ ënT ŽåU åfe>Ì ºˆåe_= åaf>Ì .

pah^fUÐ pRÚЎUÐ >ønhB R niÌ h\SÌ šA ŒY ºUnhB ŒY ‰U negšS}H ŒY Ó}œ” ºÊneHÌ nx Ó}œ” R ˜eUŽT Ó}˜BÌí º‰iÐØ}]hU ºê{UÐ p=Ў= dL ŠxŽ]UÐ negRŽSí ºØÐ{UÐ Ó}h˜UÌ è}>Ì ‹U fiú ºê{fUÐ {IÌ êØni fij= ºÒ}Y ŒY }›TÌ .

pUn\UÐ šýÚ ŒY HnaiÌ Õ}žx ºÑ}]\Y Ônågd= ‰å\> ÊÐ}åaLí ºëŽåœe= ‰å\x ënT º}^šfeUÐ ngfhf@ Ø{e> rhA ºïÚ{[UÐ abUÐ —Y dL nw{xí qinTŠwéÊnå—>̺hežUЉUِR‰>ڎɐåfwُåUÎ~åab>í ð Ò}wÛ ÊÐ}aL .

ȊeUÐ ngaa@í ºn\xÌ Œh= pžýÐØ wí šA ºÒ}wÛ í{˜> ºpdhÉúÐ Ò}w~UnR º{bšLÌ ø .

pdšbUÐ ï{xÌ ëùÐ ŒhUj—šH ‰fKÌ î}BÌ Ò}Yn`Y påe? Šwí Èpdhšå—eUÐ ‰>ڎ[U Ô{åA ÐÙnåY ÒnšaUÐ o˜—= SnaBÎ q˜bLÌ šUÐ ênxúÐ ‰d> R ºnwØnh]Éø Ó}@ È}BË ìnœ>ø ineUÌ ÛnhiÐ í ºpSŽUÐ p=n@üÐ ÒÚÙ ffex íÌ ºfYn—hU ºpbhbUÐ R ˜dS ënT nYí º‹_i .

}YúÐ ‰UÙ qdaQÌ ŽU ºng= af>Ì ºŒhœ—TÌ ŒY 58 Twitter: @ketab_n .

ºpdhdS ênxÌ ºŠ—_UÐ }gI ŒY ÚØnbUÐ {˜L ØnL ºƒbR ŒhYŽx Š˜S qinTí ºnf=ÚnSÌ ŒY Œc> ‹U šUÐ Hí}L pbR}= ºpeÉn_UÐ R ngbaiÌ Œcx ‹U ºpåbhSØ Ón=n嗝= í{˜x neT nwnbšiÐ ºŠåe_UÐ åR åU pådhYÛ çŽH R nSŽ—> ne=Ú º‡h^i ‹_]Y R ĆTÌ ne=Ú .

ngfh= ŒY éneœUÐ }x{w dL ÒØnš_eUÐ negiŽhL ƝT ne=Úí º…ýn\˜Un= }Yn_UÐ si}RüÐ Ò{x{L Óønhž= nhð AŽYí ºÐØð ÚnYí nxð ڎ]åHÌ ºŠhfUÐ Ò{wnåZe= º}˜UÐ {ešLÐí ºŒhR}_> neT Š—_UÐ ڎgI =}œY ŒY ŒTÌ ‹U .

{bšLÌ neT ºëùÐ ŒSíÌ šUÐ ŒhežšUÐ pHnA dL ˜x}S Š—L }gZU aÉí R šHnAºph—hý}UАšHnAq˜ÉÌngij=ºnbð Aø‰å—af=ŒhR}_šåHí qdSŽUfhS{É.

çí|šUÐíedUÐí}[˜UÐí…e—UЏdLçŽaš>šUÐ ºën—iüЋå—@yx}åZ>í ºÊnhAúÐ ÒØneUnåHÚ{YqfTŽUfiκ‰U ð .

ngRnZšTÐ dL ‹gš=ÚØí |hYƚdU ngšHÚ{U šBÌ Ó{wnåI ëÌ {_= ºpRØn[Y ÚØnåbUÐ {å˜L âŽå@}= qåR}L }^šiÌ qfT ŒhA ºå—hý}UÐ ÓnÉn˜UÐ ‡SŽY R ºpåSŽUÐ påbwÐ}eUÐ ‹Uí ºº…]šHÌ ‹Uí ºnwÐØna>Ì ëÌ qUínA .

ŒTn—eUÐ U n˜ð wÐÙ nÉn= ð ºngUjåHÌ ëÌ ëíØ ŒY f>}˜BÌí ºnghfh_= f>ÚØÛÐ ëÌ {_= øÎ fT}š> ‹—SÌ .

ngdT ڎ[UÐ ‹dšHÐí ºŠ—_UÐ }gI ŒY ØnL {S ÚØnbUÐ {˜L ëj= ڎ[UÐ ‰d> ŠBØjåH qfT ëÎ ºfUj嗚H qinT ngiÌ ÊneåHÌ nx ‰U øŽU ºŒTnå—eUÐ A R ÊÐ}badU pS{É någLÛíÌ íÌ ºÊnåhehcUÐÚ}åbY qd`ZiÐí ºÐÚn˜Q ð ÓÚn?Ìí ºÒjœR ‡SŽeUÐ qdBØ ºpL}—Y pdRnA ëÌ ºÐØð Ž@ŽYéÐÛnåYngåHÌÚÊn]QënTëÎ{TjšUÐínåg=nh?‚åhafš=åw .

ƒbH êÌ {˜Lë̺êŽåhUЉUِRÓÚ{åSnåeTºå^AŒå—AŒåYënT ºÕí~šx ëÌ Š˜S º{h_˜UÐ pfx{eUÐ æ}J R dwÌ qh= è}> {S ºÚØnbUÐ 59 Twitter: @ketab_n .

ºÒnhUÐ ÓÐÚí}\= ng—HÌ ºpfx{eUÐ ƒåHí R Ò}h`É pbåI }@jšåHÐ ŒY}h˜TՎåRŒe”ŒYºênåxúÐ{åA̐åRng>{wnåZeUåi}@}@í qBÌ Ênbd= >Øn_åH ‰U ‡ÉÌ ëÌ …h]šåHÌ ŒU .

ÊnS{ÉúÐí ŠwúÐ ngiúŒcUíº…å˜]Un=ng`h嗚H̐fiúhUºÊneåHÌnåxÚØnåbUÐ{å˜L .

nHneA fšd_IÌí º~fcUÐ p]x}B fšfY ð Ò}Y i{œ>í å˜šf> ëÌ Š˜S º‡åSŽeUÐ ŒåL Ønå_š=øn= qL}åHÌ }›T̐Rngšh\Y̺Ò}åhg^UЉd>Ršh=åUÎoåwÙÌ‹åUíºî}åBÌ šAqSŽUÐ}åiÌëÌéínA̺påfx{eUЃåHíRŒåTnYÌ…˜åHŒåY º¤{d˜UЊw̯p˜šcYqdBغ~fcUÐp]x}Bn_˜ššYowÙÌíÊn—eUА>jx ð ºì{Lnb>{_=ºˆ˜HúÐnfšHÚ{Y}x{Yº¤n]_UÐŒx{UÐڎi¯nwjZi̐šUÐ i{Ln—x{SiÌqffKºp_h˜]UÐÊÐÚínYêŽd_=nÉnBn =ð nšTqx}šIÐí ð 𠺉fhežš= ÓÌ{= ëÎ ºŒåhežšUÐpåHnA}åxŽ]>åR ŒLn=ð nšT nå\xÌí .

šx}šIÐ ÐÙneU ºÒ}cR ï{U Œc> ‹Uí ºÕÐ}=úÐí º‹hœfšUÐ ºpfx{eUАRÓnx}hšRncUÐ̎åHÌî{AκpYĆåHnx}hšRnTqdBØ ӎaLíºåš˜dJï|UÐïnåZUÐюTåRpåšhYpå=n=ُådLÓ}å›Lí ºèÚn^šiÐ qSí R Ô{A {S j]žUÐ ëú º}JnB oåh]= éØnåfUÐ ŒåL ð >}˜šLÐ ï|UÐ qSŽUÐ @ŽUÐ pAne—= º‰iÌ æ}LÌí º‰U nÉnB ð ncdY ð fL Œha_šåH qfT ºnw؎@Ž= ŒSíÌ šUÐ pS}UÐí ºngR}LÌ šUÐ .

n\xÌ Ð}h›T ð Ó}?}?í ºÕn@{UÐ …h=í º‹dUÐí ºÚn\žUÐ …h= çЎHj= ÓÚ}Y YúngšSÐ{ÉŒYºngR}LÌíŒTn—eUАAŒc—>ºo[bdUp_ýn=…Y Œc> ‹U pbhbAí ºÊneåHÌ ënT ngeåHÐ ëÌ îŽåH o˜å—U ø ºpdAÐ}UÐ }cR̺ng˜inœ=åHŽd@éЎJqfTíºƒbR‹åHøÐîŽåH‰eåHnb> º‰eåHÐ ngfY â~šiú º{hUЎeUÐ ŠœåH UÎ ºÒŽbUn= nYð Žx nwØnhšSÐ R ð Œhš—UÐ ÓÛínœ> ºÊnS}B ÐێœL ngaɎ= ºng= ngh˜I ð neåHÐ ð ng嗘UÌí 60 Twitter: @ketab_n .

êŽxRnið ŽfœYŒåTÌ‹dRºèŽ@ÚÌëŽåfœUn=åfha[>ø.

ŒåYÛ|åfY .

ênxúÐ ŒY negšx}šåIÐ Œx|dUÐ =nšT ŠeAÌ qfT ºÊnå—Y på—YnžUÐ UЎA ÚnžaUÐ ŒY px}w~Y nghR ‰hšHƘUÐ ŒY pdHí º{d˜UÐ ŠwÌ p˜šcY ŒY fRØnÉ‹HÐĆ=ŠšZYŒYngšx}šIкphAÐڎwÛ>ºçí}eUÐ ð .

ÚØnbUÐ {˜L pbI Ñn= ç}JÌí ºˆx}]UÐ R Œh@í~šeUÐ ŒY ngincH ‹^_Yí ºÒ{x{@ qUÐÛ nY pxnf˜UÐ qinT ï|UÐ ÕÚ{UÐí º{_= fc> ‹åU º{x{Aí qfeåHü nxnb= pe? .

Ø{åœUÐ >n@ÚØ qåUÐÛ nY ºpbåZUÐ råhA º…å=Ð}UÐ ˆå=n]UÐ åUÎ å= Ó{å_É .

ÜneA Ć= ngineY}x ºëÐ}˜`Y ºënh˜É ëĆYnLí ºÒڎaY pådAÚŒåYŒåx{ýnLŒhåHí}LÒÚnåx~Un˜ð åHnfYnåšð SíŒåcx‹åU Šc=ºnegšh=åRngUneTüënh_å—xíº‚å_˜UÐnåeg\_˜UnegRnåZšTÐ ºp>naUÐ ÒÊÐ}Sí ºÒ}˜bY ÒÚnx~U šA n˜ð HnfY Œcx ‹U …SЎUÐ R .

{hTj> ënšdUÐ ºÈŠ_RÌ ÐÙnY ŒcU º{bR R ngšx~_>í pf—Y pdYÚÌ Ñn= ç}J íÌ ºY{SniŽc>‹UºÕ}UЇSЎYUΐinR~>ºç}å]UАåRåfiÐ؎b> ð ºÊn—eUЉUِRHÌڐRq˜iº}BËĆbLënTº}caxï|UЊb_UÐí .

q˜i fcUí ºU pþhgY Œc> ‹U ºp=}> dLí ‹å?ºpåeLniÓÌ{åš=кÓnåS}JÒ{åL{å_=Ñnå˜UАå˜x}SyåšR ÊnfA x{x dL ºÐ}h[S nhð šh= n=ð Ž? ï{>}x ënT .

‰UÙ {_= qfIŽZBÐ ð º…YĆUÐ º‡h^fUÐ ì{d@ ŒY …]å—>í ºéÐ~> nY ºpxŽS ÊÐ؎åH ºÜ}_UÐ .

ÕÐí~dU nå[h[B …f[> åšUÐ ºphb˜åZUÐ ڎå]_UÐí ºÚŽåž˜UÐ påýÐÚ ð dL {AÌ hR ‡åbx ø qSí R º=n= ådL åRŽSŽ= ʐå@ŽR åfKÌ R ï{h= ‰å—e> wí ºì{åZ= p=}]\Y qinT ì{x ëú º{AÌ Ñn= nxnb˜= ënc—e> negijT º‚_˜UÐ neg\_= dL nš\L hšaIí ºphšUÐ 61 Twitter: @ketab_n .

˜I Ñn˜UÐí ºì{—@ Œh= ‡haJ ãÐ}R ŒYí ºÚÐ}aUÐ ŒY ìnf_fe> ºpd˜S fhL R ºˆheL éÍn—> Ò}^i ëŽc> ëÌ Œcex nY qeU ºÑÚЎeUÐ .

Ò}In˜Y adB paSЎUÐ >Ì}YÐ ºÔ{hH ënT nY ï|UÐí ºÒÚn—UÐ }hQ ‡SЎeUÐ ŒY Ð ð{AÐí ënT Õ}UÐ pg@ЎY dL q=Ú{> iúí º‡dšžeUÐ hežUÐ ‰UÙ øŽU ºÑÐ}]”Ðïjå=AÌ‹dRºphUnššYÓnå_aÉÒ{åL{å_=ºí{å˜xnåeT ÕÐí~Un= šþfg> ÒØnåLÎí ºšRn[Y R nðfcešY qåfTåc_UÐ ådL ˜x}SëúÑn˜Un=‡SÐínåiÌíºpx{gUАåšx}w~YqåY{SíºëŽåeheUÐ nðfxÛÚ šd_@ ӎ[=í ºš˜QÚ qåY}šAÐí ºUnBØÎ R n˜ð QÐÚ {å˜x ‹åU ÚŽÉ nghR šUÐ Ü}_UÐ ڎåÉ ŒL qUjåH º{A [SÌ åUÎ nåhð RnÉí .

feg> ºpbhbAºfeg>šUÐڎå[UЉd>ŒLÚØnbUÐ{å˜LfUjå—x‹åU Ón^U {_= ØnLí ºŠBÐ{UÐ UÎ ˆU~iÐí ºp^U }^šiÌ ëÌ UÎ ÚnåIÌ ð Õ}_šY ˜wÙ ƒž= hdL ošT ºnež” nY𠎘UÎ ĆYnA ºpdhdS ð .

ŒhHí}_dU ÓnhfešUÐ UnB …Y ºiЎBÎí }šfL Žx{šHÐ ‰UÙ R q]bšUÐ šUÐ ڎ[UÐ …he@ dL x ij= i}˜BÌ iŽL{hH iÌí ºU ì{hLÌí ëùÐ feg> šUÐ bšiÌ ëÌ dLí ºêŽhUÐ .

}BË êŽx R Ð ð{_š—Y ëŽcx ŒhA ºfY}cxí º>Únx~U —af= åfij= ådBÐØ ~åBí ïjå= åAÌ øí ºŠå_aUn=nå=ð }]\Y ënT nešgY ð qåfT ºŠå—_UÐ }gåI R ŒhåHí}_U ºÒ}åe›Y påUŽdhS Ó{å—RÌ ne= ºngdT åhinfS èƚYø Ž]BÌ ï|åUÐ åbhA}= ºpåÉnžUÐ å>Ždhb= ºU Ú{bUÐ ng˜šT šUÐ š[S R î~`Y ÓÐÙ Ҏ]B ëŽcx ëÌ Œcex .

padšžY pdhU R 62 Twitter: @ketab_n .

ì|w Ö~A~šx Ón嘛UÐ Ì{=í ºššRí ڎå[UÐ êŽå˜Uj= qcå—YÌ Ò}YŒhåHí}_dUì|wºŠåežeUÐï{å_bYådLŒhå—Un@ŒhåHí}_dU ºpžašfY çŽd= ëØ}Q~x Ênå—fU ì|w ºÒ}åInLí p_=ÐÚí p›Un?í î}BÌ º‰hUn_[UÐpåS}aUÐÊn\LúºŒhf`edUº‹åQnf>Ćå=ëŽå[S}xénå@}U Œh_å—xÓnhšaUºÓĆhe@ÓnhšaUº‹ågdT}åh[_UÐÑЎåT̐ådYnU º‹aUÐ z嗚Y Ša]U ºp”Ðí éne@ ÓnYŽbY Ćå= ºÓĆåhe@ ŒåchU ‰Lnh” R ‹wnH ï|UÐ bZUÐ ï|hed> pbR}= niÌ U ºîŽdA ex {Ỷ˜>}YniÌíåUºÊnhehcdUned_YåiØnLÌíåij@nRŒåhAºåfY ð ЎRnÉí Ðí}\A ºØ{åL Ć= Œx}h›cU ºÖ}å—eUÐ dL èÚnå=Ì ºï{åx ÕÚnBpaSŽšeUÐÓn=}_dUº{ýЎeUЏådLŠhšTŽcUÐçnå˜JúºÐŽå\Yí R Ð}h›T ð ÓØØ}> šUÐ pa[UÐ ºÒ}hBúÐ pa[UÐ >j> ‹å? ºëncåeUÐ ð ꎜií̺q˜f>‹UÚnwÛÌ…xÚnZe=ÐÛ}]Y؎HÌn =ð Ž?{@ÌøíºngšR ð .

.

×Ë.

>Øn_šHÐ ÓøínY fšcgiÌ neUnJ ng@í ð yeUÌ øí ºÊ\> ‹U ÚnhgiøÐ ˜Zx ne= q——AÌ È{TjšY qiÌ Šw ºÈq]bšUÐ šUÐ ڎ[UÐ ŠT w Šw íÌ º]åHí ŒY Ðڎå—cY íÌ ºnSð ŽbåZY >ŽÉ …eåHÌí ºUjåHÌ ð .

ÒØnA ënfHj= nYð Ž\bY ÈÚØnbUÐ {˜L nx {TjšY qiÌ _eHÌ ØnTÌ øí ºf˜hœxí ƒx}ZUÐ ŒY Ó{Tj> {Sí ºq]bšUÐ šUÐ ڎ[UÐ ŠT w ‹_i .

ÓØÚÌ ëÎ nw|B ºÙnšHÌ nx Ò؎@ŽY èÚŽÉ ŒcU º—af= ˜d—UÐ ӎ[UÐ ŒY Ð{= neT ºì{A ŠdeUÐ = †d= {Sí æn”Ì Ènw}hQ î}BÌ ÐÚŽÉ …SŽš> qfT Šw ð 63 Twitter: @ketab_n .

ø ڎå—ceUÐ ºêŽå\beUÐ ºçŽbåZeUÐ ӎå[UÐ åaf=í ºnågšdS =Ð}]”Аå˜x}S{e@ŽUíº…å˜]Un=nå=ð ÙnTqåfTí.

.

øº]åHíŒåY ºfdYj>íºƒåbRÒ{AÐípå^UºÚØnåQÌëúUnœ_šåHÐíº[žåZUÐ .

ÒíÐ}\= Ñ|TÌí ºÑ|TÌ fij= ‹gaU êŽå˜UúÐ Ó{åLÐ ºpåfwÐí {åh= Œåh>؎@ŽeUÐ å>ÚŽÉ qåL~šiÐ ‹hY}>RŒåhdYn_UÐ{A̐åRÓ}å›_>íºÕÚ{åUÐqå]˜wíºå˜An[U qdÉíŒåhAíºnåaQípå—ýn=påUŽdhSåRØ{åe>{åSënTíºÕÚ{åUÐ .

ßÚúÐ dL negšhbUÌí º{b= negšS~Y ºŒh>ڎ[UÐ qS~Y ºˆx}]UÐ }YÐíÌ åw êÌ ºÚŽå[eUÐ èڎå[x ø ëÌ ºpåRØn[Y qåinT Šåw .

È}xŽ[šUÐ ê{_= ‰fY p”Ðí åR ºÓnåfx~šeUÐ ºÓĆåheœUÐ ÜÐ}åLúÐ Ênå—ií ÈÐÙnåeU ŒåcU Œg=nh?íºŒgwŽ@Ž=påbUnL}xŽ[šUÐÓøËqhb=ŽåUëØ؎åxºÒØnå_UРȊaUÐ pxngi šA ŒU ‰UÙ ‹Q}=í ŒcUí ºÐ ð{=Ì ëŽc> ŒUí ºpå=n@Î ï{U Œåc> ‹åU .

‹d—šHÌ p?Ć?pbR}=ënTºì{AíŒcx‹Uº‰IĆ=ineUÌÒÚnxېf>j@nR y=n—Yí º}h[bUÐ ю›UÐí ºphdUÐ ŒY —eUÐ ai dL ºŒx}BË nehR ënTí ºï}wÛúÐ ‹gfY qR}L º…=nÉúÐ Œh= ~Rnbš> šUÐ Û}žUÐ ð \Y ºpfx{eUÐ ƒHí R Œc—> ºèÐ}>úÐ nxnb= ŒY pdýnL î{U nBn˜J R ýÐØÌ ØnbšiÐ dL ÓØnšLÐ ngiú ºŒhcå—= qh˜UÐ p=Ú Œ_]= ŒxØÌí ninTŒx}BùÐíºŒœ—UАRÓЎfHeB\SíºÚÐ}ešHn=z˜]eUÐ .

Š˜S ŒY newÚÌ ‹U ºŒh˜x}Q 64 Twitter: @ketab_n .

ºÊÐ}aLí çíÚnR ŒY ŽšdU q[dž> {Sí ºéŽåB{dU ‹ågLØÌ‹åU åR ëŽå˜Q}x ‹gå—aiÌ ЎåinT øí º‰å_Y åeUnL åf=Ì ëÌ ÓØÚÌí UÎ}\AÌëjå=ineU̐åUnågg@íp坔ÐíҎåLؐåwºéŽåB{UÐ ìíÌ{= ï|åUÐ ºdUÐ Šh˜åH R Õí}åžUÐ ‹gšTÚnåZeU ºåUÐ {œå—Y .

êŽhUÐ Ön˜É ni{œ—eU ØØ}> Ć= qdS .

BÌ nx =Ć]U nw}h\š= êŽSÌ ÜíÚØ ï{U ð ؎@ŽY Ø}UÐ ëjT pL}—= ØÚí {h_= ŒYÛ |fY ºin—U R ĆÉÌ .

.

nghR …ai ø nhi{UÐ BÌ nx Ò}åBùÐ ÜíÚ{U }å\Aí énå_> .

dUÐ ÊnI ëÎ èÚn^šin= ni{œšH .

fS{É nghR …ai ø æn”Ì .

>nT}=í dUÐ peAÚí ‹chdL êƗUÐ º˜eUŽTÑn=ëùÐëŽåS}]x‹wÐÚÌíºšLne@…åYå\Y‹å? .

nY èÐ}L Š[x ëÌ …SŽ>Ìí ye—> ø Ük= pUnA R qfT º…˜]Un= ‹g@í}B ‹gTÚnIÌ ‹U RniÌíºpcåHÐíÚnåšBЋwºï}ågK‰åAúï{åx{åe=åšAåU ŒY énA ïj= êŽhUÐ hU fcU ºêŽx ÓÐÙ bšdi ne=Úí ºî}BÌ pcH .

éЎAúÐ 65 Twitter: @ketab_n .

-7šUÐ ŒhežšUÐ påHnA ºÒ{x{œUÐ šåHnA Šh`åZš= Ì{=Ì ëÌ Š˜S šA º‰˜A ëjI R nw}žHÌ ºpL}å—= ng>ڎJí ºÒÚÐ{œ= ngšaåZšTÐ ºnghR éÐ{@ pe? ëŽåcx ŒU šUÐ šbhbA ºpå_SЎUÐ åšbhbA ŒåhiŽc> øŠcåZ=n@ninåge^_YënTºÒ}åh›TÑÚnåœ>ŠåeLåRÓÌ{åš=Р𠺉aÉÚÌniÌíº}gåIÐíênxÌŒY‰Uُåd>nåYëÌpå@Ú{Uíºç{å[x _fÉŒYngfcUíº_fÉŒY‹åUn_Y‡ÉÚ̐fij=Ð ð{å=ÌåAÌ‹åU {A ngc—YÌ niÌ àŽhž= nffh= ƒ=Ú ï|UÐ Ú{bUÐ …fÉí ºqiÌ ‰_fÉí .

ngfhc—e> ø ‡H±U ‰fcUí ºëŽfœUÐ >}˜@Ìí ºÚØnbUÐ {˜L ˜x}S Š—L hR qešSÐ ï|UÐ êŽhUÐ R qa[>í º}h]> ø šA ºhšaI Œh= Š—_UÐ ÓƘS nxnb= ‹” dL ïÌŒYìŽdBqaåZšTÐíºÜ}_UАåRqå]bšUАåšUÐڎå[UÐêŽå˜UÎ negšhbUÌí {b= ºneghdL Ó}›L ŒhšdUÐ >ÚŽÉ qS~Yí º‰U ÒÚŽÉ ‰UÙŒY˜dS‚åaiúºÒ}åIn˜Yšh=UÎoåwÙÌ‹åUºˆåx}]UАåR ºn˜ð x}b>ŒhšLnåHpfx{eUЃåHíRÓÚØ.

yx}šåHÌíºÏÚn]UÐoUÐ AÌí €_>}x å@ÚnBí ºÒ{åZ= d`x dBÐØ ºØ{åY æ{åw Ćå= .

î}BÌ Ò}Y ÚØnbUÐ {˜L Ñn= ç}JÌ ºpfYn›UÐ UЎA Ó{Lí ºIn_>ÚÐ .

yšR šA pLnH …=}UÐ ÊnwÛ }^šiÌí ºpbhbA éŽw|Y fcUí ºˆ=n—UnT n=ð }]\Y Œcx ‹U Ò}eUÐ ì|w dLí º…b˜Un= ÿdšeY ºænaI ‚h=Ì UÐí}Hí ºÒÚÙúÐ ֎šaY [heS 66 Twitter: @ketab_n .

qhb= pd˜S ÓnbdY d_U º‡h›T }eAÌ pe? ºeR ŒY fehUÐ pxíÐ~UÐ .

ŒhežšUÐ éínAÌ ‹U ºê{Un= q>Ì ënfHÌ p\L íÌ ºpbÉø ºÚŽgbeUкsL~feUÐåx}_UЈåAÜÚnåexëÌ…åSŽ>ÌqåfT ºpxnf˜UÐÕÚؐå=ƒ˜gxíºå=nh?íÌï{åxŒåYfcå—exºåi}gfxí ʐåZUÐ ºŠ_ax ‹U fcU ºšh= UÎ ؎_xí ºg@í dL ˆ[˜x ènfwí 𠺐g@í R ×}É ëÌ Žw ºd_R ï|UÐ ‹U ºpx}J pB}É qinT n\xÌí nY nA}@ ð q?{AÌ íÌ ºfšI{B ngiÌ AÌ Èî}BÌ Ò}Y {x}> ÐÙnY ºÙnšHÌ nx }hB .

ÊneHÌ fiÌ UÎ ºpå^dUÐ ai R qåg˜šiÐí ºÒ{x{åI pJn嗘= qådS ï}œ>íºpRí}_YpåxÐ{=ngUºpå[SŠTŒåYÐØð }åœY‰eåHn=qåhbUÌ ÚØnbUÐ {˜L ëj= qå”}šRÐ fijT ºngU pxngi Ønåœxü nå›ð h›A Lnå—eUÐ qL}HÌ .

‰bZL R ƒSn—š>í º‰R}_> ngdT nhi{UÐí ºd›Y ‰dex fdT}>íº˜x}SpåB}ÉîŽb>ëÌŠ˜Sº‰eåHøÓnåbdYpåRn”l= Ò}eUÐ ì|w .

inhd]UÐ ïØnfUÐ R ‰H}L êŽx Ò؎@ŽY qinT ÒnšR ȉUÙ R ÐÙnYí ȉš@íÛÑÚnSÌí̺nf=ÚnSÌŒYqinTëκæ}LÌëÌÓØÚÌ øí º‰šxŽw ŒL nbð d]Y fUj—x ‹U ºÚØnbUÐ {˜L ëÎ ºˆUÐ éŽSÌ ŒL ºënšYŽe\eUÐ ìnšaI Ój˜i øí ºp^U ïÌ R fUj—hH iÌ Ð{= pHnA è}åIÌ ‹Uí ºneghR q˜fšåH ºodcUÐ Œ=Ð nx Š›Y Ñn˜åH Úí|= .

ngT}IÌ ëÌ qaB fiú ºp^dUÐ ‰d> ìڎ_I pR}_Y R ŒhežšUÐ ꎚcY „hQ pýÐÚ šA hR hU ºÊí{w Šc= énS 67 Twitter: @ketab_n .

Ò{AÐí {@Ž> øí ºnð å_he@ º‹gR}_> qåiÌ ºnåf=ÚnSú p˜å—fUn= ð åUÐ R nåf>ÐÚn@í º‹ågfh= ÊneåHÌ ngeåHÐ Œgfh= ŒY åhU ºn\xÌ fcU ºÒ}cR ï{U hU ºngRÚn_Yí edåH Šwú p˜å—fUn=í ºÊneåHÌ ð ngUjHjH .

ønA 𠺊BÐ{UÐ UÎ paž= ˆU~iÐ énhB yeUÌí ºnL}ZY šh= Ñn= nTÚn> ð ð pRnaåI =Će= ºp@í~UÐ .

æ}`UÐ î{AÎ R Ên˜šBøn= â}å—x ºn\xÌ ŒU fcUí ºnwڎ_I fLÌ ºŒhežšdU p@n= šUÐ ‡SЎeUÐ ŒY Ð|w ŒhšbhSØ {_= .

RЎ> Ø}œY R ngcdYÌ šUÐ pfhe›UÐ påHnUÐ ‰dgšåHÌ ð }›_> ‹U š@íÛ ëÎ ºŠœ_šY ӎ[= i}˜žhU ºÚØnbUÐ {˜L ØnL n\xÌ qe> ø ÒÌ}YÐ ëŽc> ëÌ …åSŽš>í ºngdwÌí ngRÚn_Y Œåh= ÊneåHÌ ådL .

æÚn_eUÐ ŒY žI p]HЎ= ng>ŽLØ qe>í ºpd[= Ü}_dU º‰ahJ …˜š>Ì niÌí ºÐ ð{@ nað hžH ºÊneHÌ nx nað hžH qfT ffKÌ ŒhSÚn`UÐí Š—_UÐ Œh= 鎜>Ì niÌí º‹\gUÐ o_Éí Ð}Y ð qfT ffKÌ dL }Y ˆåInL ̎åHÌ ffKÌ ºå—UÌ ëÌ oœx ø nY nå—Aø ºhR ð }h>nåHØ någ>}hÉí ºÑŽådbUÐ någšL}šBÐ ëÌ |åfY ºˆåZ_UÐ ÓnåxncA Š= ºƒbR {AÐí æ}J ŒY nbð åInL qå—U fiÌ pJn嗘= ‰UÙ ºpeTnA ‹Q}=ºý}Y}hQæ}å]Uºç~eYæ}JŒYˆåInLº‰åUÙŒåY}å›TÌ .

ì؎@í pbhbA ºýÐÚí ØØ}š> ºÒØnA n>ð ЎÉÌ …eHÌí ŠSn›> R ÕÚ{UÐ q]˜w ºR}šbx ‹U oiÙ dL ng—x}L o>n_> Üí}_UÐ ºÚØnbUÐ {˜L qh= R ð {bU.

n\xÌ{hTÌÐ|åw.

dwÌŒYfij=nåw}T|xåx}_UÐíº{åhTÌÐ|åw pxÐ{= R ºŒh@í~šedU Ô{> šUÐ ÓnLÐ~fUÐ ‰d> ŒL Ð}h›T ð q_eH ºnghRÓne[=ŒhåHí}_UЊwúëŽc>nYnåeýÐØíºpåh@í~UЋåg>nhA ð ؎L º‡H±U qfT {Sí ºngd_Z> šUÐ Ñnb›UÐ ØЎLÌ ‹w ëŽiŽcx íÌ 68 Twitter: @ketab_n .

.

owÙí ÐÚni ð Š_IÌ ºÖí}œY Ñnb? Œ]= ÓjJíí ºˆe_= Œheýni ‹hY}šUÐ ĆYnL ënT ÕÚ{åUÐ ådL .

qh\Yí Ú|šLÌ ‹Uí ºÐڎL|Y „bhš—hU ºnew{AÌ ð nxÐ}h›Tng=qåA}RšUАšåHnAºŒhežšUÐpåHnAåUÎ؎åLÌ ð {Sí ºngšhAĆÉ î{Y ŒY {Tj>ú ºngš=}œ> îŽåH dL nYí ºÊneåHÌ .

qd_R àڎšeUÐ ÊnåhehcUÐ ï}b˜L ºĆ_UÐ eåI dhYÛ på[b= ÓÌ{å= nY R ºŒhhLŽhI Œh]Ini nwЎ=Ì ënT ºphSÐÚ pdýnL ŒY ÒnšR oA R shdžUÐ éíØ î{AÎ UÎ êúÐ Ó}@nw ŒhA º‰UÙ {_= nx}?Ìí º\Y êЎLÌ på—eB {_= ÓØnLí ºÊnå—fUÐ Œhx~šU nið ŽUnÉ qššRÐ º=}_UÐ eåI ÒnšR ÓjåZií ºÒÚÐ{œ= ºTÚnY Ónx}^i ng= Ó}AØ ºÒí}›= .

pd[=‹x{bUАå—TÚneUÐ܎gdUqe>øºpadšžYpåþh=åRºĆå_UÐ w š˜UnJ ºnåhð ý{˜Y š˜]B qd˜Sí ºŠå_aUn= någš˜]žU ê{åb> {åS ënT ˜UnJíºïÚn\A‹åHЏUκnw}^iRseå—UÐï{d˜UЍeåHÐ}hh`š= .

ngUnfx šA énQ }gY }h={š= ngdwÌ ešf> Ò}åHÌ ŒY iÌí ºĆ_UÐ eåI éЎAÌ fwÙ R ÓÌ}S ºÒ}åx~œUÐ påb]fY åR ºæŽå[šUn= Ó}gšåIÐ åšUÐ î}åbUÐ î{åAü Œhšœhši UÎ qdɎ>í šdh˜b= n=ð Ún” ºïÚn\A ‹åHÐ UÎ ºeHÐ }h`håH Ć_UÐ eåI .

ƒýnUÐ ß}L ngšRŽ[šYí b˜šx ne= ºpR}šeUÐ ÒnšaUÐ }gY º}h={> …h]šå—x ŒU Ć_UÐ eåI ºÑ}åZUÐí ŠTúÐ }h={> R šA éÙn垚eUÐ º‹d_eUÐ oå>ÐÚ ŒåY åU .

Š_ahU pex}@ oc>}hHí 69 Twitter: @ketab_n .

ïÚncRj=ÖÚnHni̺[UÐŒh=pAÐ}šHАRnfTíºŒhYŽx{_= ºÖn˜[UÐ |fY ºÒ}åIn_UÐ Ò}edU _edx ºýÐ|A dL ŒfY Žwí º‰hR ×}[x š_eH ð |BjfUí º_Y én_> .

}BË ĆhYÛ ÈŒxÌ UÎ î{[U ngincY p—aY ºHÌÚ ŒY ‰UĆK ÓÚnJ {Sí qUjH .

šB}É .

‹ÉnL UÎ eHÐ }hQjH ºphL}ZUÐ peceUÐ UÎ ȋÉnL Še_> ºÒ{x{œUÐ pHnUÐ ëú ºngA}RÌ ëÌ ÓØÚÌ ºpA}a= šdYj> pex}@ oc>}x {S iÌ ºåHún= qSŽUÐ ai R Ó}_åIí ºÒÊnac= pHnUÐ UŽb> ne= šAÚn[Y šLn]šHn= Œcx ‹U ºêŽx ÓÐÙ pS}H ŠSúЏdLŠ]_š>ëÌpbhbAqhfe>íºÑ|c>{Síç{å[>{åSåšUÐ yd> ºp˜Sn_šY ÓnB}É ênYÌ Ð}QnÉ q\gi º˜c>}x {S nY ëjI R ð ð ºÒØngåZUЊ@ÌŒYºnf_YÐØð Ž@ŽYënTº}åBËĆåhYÛnåf˜]ÉкåfY R ŠSúÐ dL º‹ÉnL Žw ºĆ_UÐ eI y˜ÉÌ ºƒbR ŒhšLnH {_=í qi}šSÐnY ÐÙÎ ºŒhhd˜bš—eUÐ ngUnaJÌ {fLí w nw{fLí ºš˜h]B qh= ð {x{œUÐ ‹HøÐ oAÌ pHÚ{eUÐ R Ð ð{AÌ ø ëú ºønaJÌ q˜œiÌí = ЎdLna> ºŒxØnœUÐ }hQí ëíØnœUÐ ºì|hYĆ> šA .

‰UÙ {_= = ìÐØnií .

pHÐÚ{UÐqž>dL‹gYnY̺{x{œUЋHøÐošTŒhAº}BnHæ}š= º}BËn˜ð _dYqinTºØÐ{åUÐÓ}h˜UÌqB̺Ênå\h˜UÐnåx}Ypå[S ëÌ Š˜Sí ”neUÐ R .

pxngfUÐ q`d=í ºšåHnA }RЎ= hR q\TÚ ºŒTnå—eUАAŽfJЎYéŽbxneTºpx}]UÐÒnšaUÐŒåc>‹åUº‰åR}LÌ 70 Twitter: @ketab_n .

ngRØnÉÌ qfTí ºˆx}]UÐ R ngRØnÉÌ ŒhAí ºÐ}h›T ð wn˜šiÐ qšaU {S qfT {bR ºngšxЎQ ŒY nRð ŽB hU ºngfL Ð ð{h_= åbf_= ïŽåšUÌ ºÐ}åh›T ð pxЎ`dUŠ=nS}hQíºŒåhR}_>neTºÒÌ}edUSí|>åRnåehþUn ð ð Lí}åZY ëÌ ÓØÚÌ ºÊneåHÌ nx Ên\h˜UÐ nx}e= ‹šwÌ ÓÌ{= ëùÐ .

çĆJüÐ dL .

pœhšfUÐ îÚÌí ºngbA R ºÚŽ]eUÐ ŒhežšUÐ Ñ}@Ì R pYnbY ºénaJ±U p”íÚ ŒY n˜ð x}S ºênxúÐ {AÌ R ng>}^šiÐ ð Š\RÌ A ]˜bUÐ ngcdex ºìÚínœx fcU ºŒTn—eUÐ A ŒY ºønA Še_>í ºngd›Y Ø{œUÐ ŒTn—eUÐ A ëncH {AÌ º¤ÜŽSnx}S H{S¯ º>Ž—b= æí}_eUÐ ºæÐ}IüÐ ˜åZ> ø ngiÌ ŒY ‹Q}Un= ºpR}åZY nghR ð Œh?ÚЎUÐ {AÌ ŒY nšð h= î}šIÐ {S H{S ënTí ºÐ ð{=Ì ʐI R ºn\xÌ ÔØnARÒjœRš@íÛqdAÚëÌ{_=ºp?ƛUЍUnhLpbR}=hRênSÌí .

ˆx}J RÒnåšRå@íënTíºÒ}åYéíú Œå_eš=nåx}Yå@íÓ{wnåI ºp”Ðí Ó{= šUÐ Ñn˜åZUÐ oA nxnb˜= nðþdšeY ºÓnfh?ƛUÐ ‡[šfY ºngšhåZYÓ{wnåI.

n=ð Ð|@ng@íd_œUºÒ}ešå—eUÐng>øínY‹Q}= 𠏚A ºŠcåZUÐ Ð|g= Ò}å—cY ng>{wnåI šUÐ ÓnhåZeUÐ }›TÌ qinTí ÓÐí}\B …ýn= dL ÓØni ŒhAí .

‡xÚn\Qøí‹å^LĆå=någijcU ºp˜AÚ bhHŽe= ˜IÌ ng>ŽÉ ënT ºí{˜x neT nðþhI ï}šZšU ºéŽœšY .

dT ˆx}]UÐí …ýn˜UÐ ngš=nAÚ R SÐ}> Ò}å—cYŠ^>ŒUÒnšaUÐì|wØØ}å>ïÌĆå=ºå—aiåRqådS .

êŽxÓÐٺ܎Snx}SH{Sng@í~šhH.

{=úЏUκˆx}]UАRp˜ýÐÙí ØÐ{UÐ qhbšUÐ ºÒ{x{åZUÐ >Øn_å—U ënT .

.

ÊneåHÌ nx ënT {Sí ÜíŽgYŒd=}a[xíºÐ ð{@Ð ð{h_HënTºˆx}]UАRpRØn[YÓ}h˜UÌ R…HÐíçn]idLnRð í}_YŒcx‹Uº¤}cInhUߍeHк]˜SŒ`eU 71 Twitter: @ketab_n .

ëÌ ‰Ií dL ij= ºn˜ð É ÒØn_—UÐ ën˜[> ìnfhLí i}˜BÌí ºpfx{eUÐ ngýnb= pHn_>í º^h`> qinT šUÐ ngš=í|Lí nx}Y ŒY Ð}hBÌ ð džšx énaJúÐ ßnxÚ oAn[U ºngš˜]B qe> {bR ºâÚЎåZUÐ R Ò}å—cY .

܎Snx}S H{S pbwÐ}eUÐ ëjI R šfeB nY Žw ºpHn_> c=Ì fd_@ nY ŒcU Ñ}S …c—š> ºêŽx ÓÐÙ ng>{wnI ëÌ {_= ºÚØnbUÐ {˜L qBÌ ºpSŽUÐ ºÐ}]Bí nYð }œY nið ncY ënT .

px~hdœiüÐ p`dUÐ ‹hd_šUqH}axÎ{g_Y ð ºëŽdJnLén@Ú.

ÓÐ}h`[UÐÓnhšaUÐŒYÓn]˜eUÐïØnh[Un_>}Yí ð ºëŽ>jxíëŽåbijšxº…ešœeUÐÓnåb˜JŠTŒåYíÑ|åcUАåRÙÐ|åRÌí ií{[x ‹gfcU ºìØn[A ëí}^šfx øí ºéŽå—_eUÐ êĆcUÐ ëíÚ|˜x R pfAnåI ˆýnåH ºŠ˜S ŒY ënceUÐ ‰åUÙ åRÓ{wnåI{åSí .

nåðþhi ánaUj=éÛn`xºpiŽLÚŠc=‡bxºØnaAÌíÊnf=̍Uº=ÚnSÌŒYºŒhš—UÐ ºpdx}šUÐí ºpSnfUÐ Š›Y ÓÐÚn˜L Ûínœš> ëÌ …h]š—> ø šUÐ ºŒhbýn—UÐ šYnLÛíº{x{åZUÐ ìØ}a>‹åQ}=ºå˜eUŽTçíÚnåRåšA.

Ò{åh[UÐí ïjT ÓnLnåH qadšx ºnið nhAÌ >jx ënT ºŒTnå—eUÐ A R éĆ\dU ºpHÚ{eUÐ R }gšIÐ ºŠhYÛ ‹d_Y i}˜BÌ {Sí .

ïØnL ƒfY én” ÓĆeAŒåIdLØnšLЍiκ|hYƚUÐpå_=nšYåRåš=ĆÉíºåšS{= nY neýÐØí ºhežUÐ Ónhå—YÌ R pÉnB ºqåH}axÎ {g_eU pþ@naY ð .

ènfw Œx}›_˜Y ºî}BúÐ ÜÚÐ{eUÐí ºpHÚ{eUÐ ŒY ÑĆJ dL }›_x ºÊneHÌ nx Œhf^> {S neT ºØn]ÉÌ íÌ éÛnQú ènfw owÙÌ ‹U q˜É̺>nhARÒ}h›TÓnR}[>ëúºf_YĆå=ÐØð Žå@ŽYqåfT .

LŽUÐ >jx ŒhA nw}ciú ؎LÌí ºLí Ć= ngR}[>Ì ºf_Y Ć= ng>}Yngi̐U{åT̺èn˜>Ún=paSÐíºÚØnåbUÐ{å˜LqåBÌqåinT ºænaZUÐ ïØnY}UÐ nw}_I Ên]Q ºënceUÐ ‰UÙ R ºphin›UÐ íÌ UíúÐ 72 Twitter: @ketab_n .

‚T}> qinT º}h`É ïØÚí Šåx{fe=í ºì{h_>í ºngåHÌÚŒåL ƒbå—x ŒY ꎝx ÐØð nhÉ {wnIÌ ‹U ºngg@í ŒY ƒSn—šx ï|UÐ ç}_UÐ ‡dB ÓÐÙýÐ}Rëí}^šfxí̺î}BÌýÐ}RЎåbšiÐëíØnåh[UÐíºnågUŽA ïÌ R ºÑÚ{åUÐ R }g^> íÌ º{åg_eUÐ Ñn= ŒåY Õ}åž> {åS ºëjåI ø šA ºÒÚínœeUÐ Ónåxnf˜UÐ î{AÎ ‡dB n_x}åH qåxÚЎ> ºpå^U ð ëÌ øÎ =j>í ºŒhežšUÐ pHnA ŒL ngxÛÌ ºênxÌ Ò{L qhb=í ºiÐ}> ëÌ qhfe>í ºpåHnUÐ šUnS ne= å—ai qedT ºpxngfUÐ åRí ºÊåœ> ÒÚØnS ënfHÌ Ć= ºÛŽœL ØnhÉ pbR}= Ñ}gšH .

Ñ}gšH p=ÙnT ëŽc> .

Š\RÌ {hÉ €gi dL |hed>ŒYº‰UÙ{å_=påHÚ{eUАRÚnYnåiÌ퍚_eåHnåYënTí ºUÐ R ph\R ŒL ìÊĆYÛ }˜žx ënT ŒhA º‹ghA R Œcå—x qh=RnghdLÐí}›LíºênxÌpå?Ć?ngdwÌé~fYŒYÒnåšRqå=}w{åbR .

Ñ~LÌ çĆA æ}LÌíºÐ ð{=ÌÒnåHÌneUÐq_˜š>øíºÊneåHÌnxéjåHÌ‹U…˜]Un= ‹gšQn˜>ŒåhAºng=ëí}^fxìŽå@íĆå=íºÐÚnå`Éëí{å˜xÜnåfUÐëÌ ð ŒY aS R Œœå—šH º‰åI Ć= nwÚnaKÌ ‹dbšåH ÒnšaUÐ ºyýn\aUÐ ŒL ÕÚnB íÌ ÙnåI dL ëí}›_x ne=Úí ºpdxŽJ ÓЎfåH ºpåHn_šUÐ .

U ngiŽR~x ºëŽinbUÐ øšUЊYnUкå@nLÛΐåRpåf_eeUÐÒÚnåœUкÊÐ}åaLëúí ngYnYÌ ~Rnbš> ºpåL{˜eUÐ šåHnU Ð ð{TkY nRð {w qinT ºnåg?ngU …å]bfx ºngR}_>ÒnåšRŒYåœxí~šU_嗚Hnågij=qåfeB{åbRºÚÐ}ešåHn= ng>}˜BÌ ŒhA ºnSð ØnÉ ŒåTÌ ‹U fij= qaåZšTÐ ëÌ {_= ºpåbx}J ïjå= ºŒh?ƛUАåRÊn=~Lnšð BÌngUëjå=q_eåHåfiÌpåÉnB.

åš=Ž]ž= ºÒ}eUÐ ì|w nbð hSØ Œcx ‹U fhež> ŒcU ºêŽx ÓÐÙ ‹g>Únx~U >jšH 73 Twitter: @ketab_n .

æ}LÌëÌëíØŒYºÓ}RnHíºênxÌp?Ć?qhb=íºqBúÐÓÊn@{bR ng= p˜wÐÙ Ò}@Ì p=}L R ngšxÌÚ fiÌ øŽUí .

Ò؎@ŽY qinT ngiÌ šA .

qR}L neU º}a—UÐ ‡SЎY UÎ ŠZR ŒY þš=Ì ‹Uí ºfL ngýnaBÎ o˜H R Ð}h›T ð ˆSØÌ ‹U nðþhåI ‰UÙ Ó}˜šLÐ ºdBÐ{= påHnUÐ çnwÛü _åHÌ íÌ .

ŒhežšUÐ â{žfxŒhAº}[˜UЊ›YºpdešcYpHnAïúÔ{xëÌŒcexnxð ØnL 𠺈hI}UÐ }]_UÐ ÊÐÚí ëÌ Œ^x ŒhA ‹ZUÐí ºnið nhAÌ .

nbð hIÚ øÐ~Q 74 Twitter: @ketab_n .

-8ºÊneåHÌ nx Ò{x{œUÐ påHnUn= hdL qdeL º‰[žx åI ÷ éíÌ .

fhfc—> ï|UÐ UÐ Žw ºinhd]UÐ }?úÐ R >{wnI ï|UÐ yYĆeUÐ ŒbšY ºSÐ}UÐ @ŽUÐ ºnbð Aø è}˜BjåHí ºpUØúÐ {AÌ ënT º‡dšžeUÐ hežUÐ ‰åUÙ åR ºngš]bšUÐ šUÐ ºyYĆeUÐ ŒY ºì}hQí º@ŽUÐ Ð|w dL qdeL ‡hT ‰>nhA ngiÌ ºŒhbhUÐ {IÌ nðfSŽY qfT í º‰U pdYnT ÒnhA q@}žšHÐí .

Ò{AÐí Ò}bR ngfY æ|AÌ ‹U šUÐ ºÖnh>Ún= ‰xík> ëÌ Œcexí º‰g˜åZ> ÊnhAÌ pfx{eUn= Œåc> ‹åU ‰h= ‰R}LÌí ºÐ ð{AÐí Ð ð{AÐí ëùÐ ‰U nwÌ}SjHºpšH íÌ p—eB øÎ .

hfc—> ï|UÐ ºpiŽdeUÐ ÊÐÚ|_UÐ p—hfT rhA ºpfx{eUÐ ƒHí R ºàn˜SúÐ A ºpbhš_UÐ phå—fcUÐ påHÚ{eUÐí º‹x{bUÐ ŠhžUÐ çn˜åH ëÐ{åhY éĆåJÌí ºÓnx}TÙ îŽåH ÓØnL nYí ºÓn˜dbšUÐ ngšYØÚ åšUÐ pAn˜å—UÐ è}å=í }hQ }åHúÐ ŒY }åh›T ؎å@í ‹åQ}= ºpL}å—= åšh`UÌí Œå_eš= å>Ì}S ºæ}šeUÐ nghdcåZ= pfx{eUÐ Ênåf= ‹> |åfY ådBÐ{= ŠåHnfš> ºpåh]˜bUÐ øŽbhi¯ oœiÌ ï|åUÐ UÐ iÎ .

å”neUÐ ë}åbUÐ }åBÐíÌ ºŒåx~UÐí }@n> ºŒh]—dR {x}aUÌ í ºqh[UÐ …ýÐÙ ÓÐÚnb_UÐ Únå—eH º¤å—fY ƒåHí R p_SЎUÐ ºpcýĆeUÐ ÒÚnåeB oåAnÉí ºØڎšå—eUÐ }åežUÐ qinT šUÐ ºdUÐ ‹ZL ÓÐÚnhH pUnTí oAnÉ ºdUÐ ‹ZLí .

玗UР75 Twitter: @ketab_n .

ï|UÐ ºÚnšžY Rn[UÐí ºpfx{eUÐ ngR}_> ÓÐÚnh—dU pUnTí }BËí éíÌ ð n^RnYënTíº{x{šUn=šdh˜S{AÌæ}_xøíº…˜]Un=n hð ]˜SŒcx‹U ºUÐ ‰UÙ oœfx ëÌ ŒceeUÐ ŒY ënTí ºox}S {gL šA pfx{edU y˜ÉÌ ï|UÐ ºŠAЎ—UÐ ¤hdh=¤Ñ }hgZUÐ ¤ënR}L¯ ºÒ~œ_eUÐ Ša]UÐ ŒY pfYn›UÐ R Žwí ºê{åbUÐ Ò}cU UíúÐ på@Ú{UÐ ïÚíØ åR nåRð Ð{w ºpdhU ÓÐÙ àn˜SúÐ A ŒY = q@}Bí ºqbd]> YÌ ëÌ øŽU ºì}eL qinT šUÐ ºŠÉúÐ px{fgUÐ 뤌he—i¯í .

‹A}UÐ R nðfhf@ éÐ~x nYí nwØĆ= UÎ ÓØnåL ng>}åHÌ ëÌ øŽU ºÒÚØni pþR ŒåY på[SÐÚ âí}åZY .

ph—cL Ò}œw R ºÒjœR ìŽ@ŽUÐíºp_Yn]UÐìŽ@ŽUn=ëŽw{Yíºpxn`dUæ}šYºUÐÐ|w øí ‰hfhL ˜åZx ø ºÊneåHÌnx ‰g˜åZx øí º…e]>ëúye]>šUÐ hežUЉUِRnågfh_SŽ>qfTåšUÐ}å—UÐÚnåeSÌøíº‰åYЎS .

‡dšžeUÐ .

éŽb> ŒY w šHnA º‰UÙ éŽbx ŒY niÌ q—U ºˆx}L JÐ}bšåHÚÌ åA ºÿJnåZUÐ ŒY Ñ}åbUn= º}坘UÐ åA º¤ÜĆåH}˜S hing>¯ hR qYnSÌ ï|UÐ UÐ º‰åUÙ }åcfx {åAÌ ø ‹dšHÐí ºngýn=Ë pUíØ qUÐÛ ŒhA ºpZ˜UÐ ڎJÐ}˜YÎ ÓÐ{haA î{AÎ ºŠhS neT ºØnåg]”ĆU qå”}_>í ºnåwØĆ= åR ‹åcUÐ ëŽxÚnå—hUÐ ºf_YĆ=Úí}å`Up_”nBíºÒ}å˜cšYº}åe_UЇå[šfYåRqåinTí R ˆ=n—šií ºýЎZ_UÐ nwÊÐ}I {wnZií ºçŽ—UÐ R nw{wnZi nfTí .

ng>í}? Œhež> ºŒTnå—eUÐ A Ênf=Ì ŒY Önhå—dU nRð {w ënT ï|UÐ å—ai UÐ ºpxÚne_šHøÐèŽf˜UÐíº}h˜cUÐç{faUАAºph˜_ZUЊýÐÛ}UÐŒYì}hQí Ó{wnåI ngij= ºèÐ|iË Œh_嗚UÐ R qinTí º=ú >{@ qUnS {Sí 76 Twitter: @ketab_n .

neT ºUíúÐ pheUn_UÐ Ñ}UÐ Y}œY {AÌ º¤êØË ~YnwÐ}@¯ ºnghfh_= .

pxØnYÚ Ü}R dL ºUÐ ‰UÙ R 鎜šx ºnwí}˜BÌ ð .

Ð ð{=Ì ‰g˜Zx ø º‰g˜Zx ø UÐ Ð|w ŒhežšUÐ pHnA n\xÌí .

éŽb> šUÐ w ºpfcešeUÐ ‰g˜Zx ºpfx{eUÐ ŒY S}ZUÐ æ}]UÐ R º{x{œUÐ ºÒ}w~UÐ A ŠBÐ{= Ø{œUÐ Ênx}?úÐí ŒhhýЎZ_UÐ ŒY Ø{L ؎@íŒcUºnY{AUÎ ‰iúºincHŒYiŽc>ŒU.

}a>íºfYánš`>pHnUЊ_œxº>nfh@ .

Ð ð{=Ì phýЎZL iŽc> ŒU {_= º‰= }åx{@ º{AÐí åA îŽåH ºS}UÐ pdåH R ˆå˜x ‹åU ºÒ}åZ_UÐ ӎh˜UÐ A .

ngdT Ò}h`[UÐ ŒhaKŽeUÐ ÊnhAÌ Ó{_˜šåHÐ ëÌ ºnghaKŽeUpUí{UÐ ngšš˜iÌ ӎh= ‰åd> ºŒhb=n]UÐ Aºpšå—UÐ ӎåh˜UÐ ð sšf> ëÌ Œcex øí ºÒÚn˜_UÐ ‰d> énS ŒY šHnA .

ÐÚØni ð øÎ ºøÐ~Q .

}h˜T Œhbh= pSØnÉ nw}˜šLjH fcU ºohž> íÌ ç{[> {Sí }]å—UÐ Ð|w {_= fiÌ w ºphijšeUÐ påHnUÐ pAnhåH pÉĆB U nið ŽfœY nbð InL q˜ÉÌ {S ºŒx}h˜T Œh]B š>q_”í ï|UÐ .

}hBúÐïŽf_eUАYŽxšAUnbð x{Éíº‰hAŽwï|Uк¤ënš—˜UЯ neT ‰iú ºå>v@naY ‰d[> ŒU ‡åH±Uí ºÐ}åh›T ð ‰þ@nRjåH ð ð ŒhR}_> ø ºnbð =nH ‰>}˜BÌ Ú}be= n]˜\fY ned_Y ð qYØÚ ‰iÌ ºĆÉÌ ŒKnYÓÐÚn˜šBАRnhð UÛÌnåðfšeY>}hÉíºˆåZ_UÐÒØnYåRÚnå˜@ .

ênxúÐ ŒY êŽx R ng”ŽžhH iÌ ºÐ ð{=Ì p=nhi֎ijHºAŽfšUTÚ{>ŒU‰iúíºÖЎfUЏdLè}˜@jH .

‰fL qdåHŽ> ëÌ Žw º‰ýЎxÎ ënceU ådɎ> {å_= ºåšd_R nåY éíÌ 77 Twitter: @ketab_n .

någR}LÌí ºnåAn˜É Ò{åAЎUÐ qåinT .

nå_Éni nåSð ÚÌ Šå^x ëÌ ºçÚ±åU ð ð A èŽxØ ŒY º˜Q ‰xØ ŒY ŒcUí ºƒýnA íÌ {x pLnåH ŒY hU ڎž= pýÐÚ ŒYí ºpLnå—UÐ ‰d> R Önh[UÐ dL ØnšLÐ ºŒTnå—eUÐ ºpLnå—UЉd>RngeåIÌëÌÓ{šLÐínåwÚ{[Yæ}åLÌøºé{åfÉ RÚ ŒY ƒb—x nY neýÐØ ð ºpdU Ên]Q pe? º[žZUÐ šh= ÓnRË ŒYí dL ØnšLÐ ºÊnhA Ć= ƒSí ºæí}_Y o˜H ïÌ Ć= ºpLn—UÐ ‰d> R 𠺈h\UÐ šh= ݎA R ºp_šeUÐ Š@Ì ŒY ƒ]bUÐ pbAĆY ø ºn\xÌí .

Ò{AЎUÐ R øÎ ýnhA pdS ã~˜> {AÐí R ‰dhž> p_šY {—ax {S êŽfUÐ ëú ºêŽfUÐ ØíÌ ŒTÌ ‹U pLnfÉí ÒÚnh]UÐ ӎx~UÐ ŒL ÜÚØ ï{fL ºënš—˜UÐ A ӎh= ŒY ºÐ ð{h@ì}\AÌ‹UíºÖn˜[UАRhbUÌëÌß}šaeUÐŒYënTºëŽ=n[UÐ niÌí ºp=|_eUÐ ҎZfUn= AÌí ºfxŽgš—x {_x ‹U ‹d_UÐ }h\> ëú .

heB ÓÐÙ q?{A ºpahaJ ÊnbU p^U ŒY è}h\> dL ŠeLÌ p›wĆUÐ š@íÛí ˜eUŽT æ}å[iÐ ëÌ {_=í ºÊnå—eUÐ éíÌ åR ëj= iÐ}˜BÌí ºneg>Øn_T šh= ÓÐڎL R Ð{=}L ëÌ {_= º>nhA ŒY R oh˜]UÐ nw}˜BÌ neT ºŒhYŽx {_= oœf> ëÌ ß}šaeUÐ ŒY ÊÐ}aL ð Ò{Lngf]=dLƒ˜BëÌ{_=ºn\xÌng@íÛÚ{åSnåeTíºÒÚnåxÛ}åBË qþ@ŽRºÐ}hBÌߎUЏU΃˜wï|UÐngfhf@pýÐÚ‹eZ>íºÓÐ}Y ð pbhbUÐí .

ineUÌ Œx{UÐ Y º{x{œUÐ oýnšdU pþ@naY î}BÌ ÒÚnx~= ‡bx º‹gå—aiÌ šLne@ p˜[= ºšxÌÚ ŒhA Ð}h›T ð å—ai qeU fiÌ ò ø Œx|UÐ ÊnS{ÉúÐ âŽi ŒY nbx{É Ð|w ineUÌ ënT {bU .

=n= {fL Ún˜Bj=‹w}˜žšåHqfTÐÙÎø΋ågfLr坘>øíº‹ågšxÍ}UçnšåZ> qinT ºqdS nåeTí ºqhY R ‹ågx~_> íÌ ºpåRØn[Y någšR}L ‹ågeg> p=nšcUÐ pfgY ŒL hdžš= æ}LÌ ‹U fiÌ p@Ú{Uí ºÒ{Ln˜šY = >ÐÊnbU 78 Twitter: @ketab_n .

q˜wÙ ŒhA øÎ ºŒx{UÐ Ñnåh›U ýÐ{>ÚÐí Ónýnå—UÐ {hÉí ºpå=Ð|cUÐ .

p@Ùn—UÐ pegeUÐ ‰d> R ZciÌ šUА>nhAåšdBØÌíºÒ{x{œUЍšþhg=åineUÌqåZciŒåYnåiÌ º.

ˆåZ_Un=qhdJŒhAnbð h”ÓØÐØÛÐíºå”neUАåRpåbh”qåinT .

j]žUÐ ‰UÙ øŽU ºÒڎ[UÐ ì|g= ngdB{hU ënT nYí ð Ò}eUÐ ì|w {x}x nY æ}LÌ ŒTÌ ‹U ‹g@í}B gšiÐ {Sí ºn\xÌ ºŠhž>ÌneT}BË{œ—eUЎdbšiÐíºÒ}šR|fYni{œ—eUºdUЊh˜HR .

…˜]Un= ‹wÚÛÌ ‹Uí .

Ò}eUÐ ì|w ºp_˜åH ЎinT Œx|UÐ ºhbRÐ}Yí ineUÌ dL {˜x ‹U ºÑn˜UÐ ênYÌ någiíØØ}x ºpýÚnJ pxÐ{w påde@ Š@Ì ŒåY ÐíÊnå@ ‹ågiÌ fY Ў˜dJí ºn>ð n˜? ŠSÌ ЎinT ºUíúÐ Ò}eUÐ R Ô{A neT Ў˜w|xí ЎdBØíºëŽåšadšxЎinTíºÑnå˜UÐq坚RnåeUnAºpL}å—=‹ågUnBØÎ ºšxÛ ŒheHnx pýÐÚ ‹gfY ֎a> qinT ºnYð ne> Ñn˜UÐ yšRÌ ëÌ Š˜S ì{x R Šexí ºÊnfUn= pšhU o\B {S ºï}wÛúÐ ëÌ q^Aøí ºpbh\UÐ pUn[UÐ ƒåHí R ßÚúÐ dL _”í º€hžUÐ ŒY nå—hT ð .

n_he@ Ў—dœx ëÌ Š˜S ð hcUÐ ëÌ qdhž> ÐÙneU ïÚØÌ øí ºÊneåHÌ nx n=ð }]\Y qfT .

R}LÌøo˜—UYØpSÐÚÎØ{[=‹giÌíºÐڎJnHí̺nð fhcHx ð è}Híï}HˆUØí.

êŽhUЉUِRineUúd=úАýŽœURÓ}cR ºˆhe_UÐ šeÉí ºÊnå\h˜UÐ šhU påahKí R ˆåhS{> ëíØ ŒåY ì{åfL .

ën—dœ> nšinT Œhšah^i ŒhšýnH nhð `dY º}˜UÐ UÎ ŠxŽ]UÐ bx{>í ºpÉnBpþRŒYºŒYÌén@ÚЎiŽcxë̺Òڎ]B}›TÌʐIRÓ}cR ŒY Šw ŒcU.

ïÚØÌ ëÌ ëíØ ŒåY påhfJí pUjå—Y åRqåbdLåfiÌí qiÌ iŽc> ëÌí ºÈê{UÐ pSÐÚÎ p˜@Ðí ÒØÚ ºbZL ëŽcx ëÌ ŒceeUÐ 79 Twitter: @ketab_n .

RˆdLÌ‹UfỉUÙºÈng?n›š@Ð ëí{x}x ne=ڐšUЏe^_UÐpinhžUÐ .

ênxúÐ ‰d> R ‰˜A }hQ }BË ʐI ð ngijT ºnYð ne> påfcešeUÐ šåHnA qd]_> {åSí ncå˜>}Y qå˜wÙ nedT ºpå›wĆUÐ ÊÐ}aL å˜>}> ï|åUÐ ž˜]Y åUÎ º{å_= ‡åZšc> ‹åU í{˜x юcUÐ .

Š_aUn= n˜ð >}Y ënTí ºzå˜]Y oh>}> R på˜Q}= qå—AÌ ïnåIÜnhTÌíºïnåZUÐØð Ð}=ºïnåZUÐØÐ}=íºpåb_dYpåb_deUÐínå=ð ŽT ŒYíº‰hšåHƘUÐŒYºpåah^ipRnaåIpå˜dLåRÒ؎å@ŽYºëŽåš˜hdUÐ .

ngš^AĆY Šg—UÐ phfh[UÐí̺ï{åxådLåbxÚÌøëÌÓ{åwn@nõxð nåIÓØ{åLÌ ЎL~iº{LnbeUЏdLÐíjc>Ð{S‹w{@úÓ{LínåghRåšdeAåšUÐ ‰UÙ R ne= ºnYð ne> pbhdA ngdT Ó{= šUÐ ‹gåHíÍÚ ŒL ‹geýneL ŒåL€åhžUÐåhT…åRÚ{åS‹åw{AÌënT.

åineÜåx{[UÐÜÌÚ ºŠBÐ{UÐ åR nå_Yø ð ‚åh=Ì nðþhåI qåeUí ºåša= Ì{åš=Ð ºßÚúÐ nx}›TÌqc˜>ÚÐ.

ÐڎJnåHíÌnð fhcåHëŽcxë̺pUŽgåHŠc=Œcexí 𠺍hR ÓÐÛn`UÐ Ò}S}S …eHÌí ºzašiÐ f]= ëÌ p@Ú{U qc˜>ÚÐ ºÊneHÌ .

ëÐÙùÐ ‹[> Š˜J ÓЎÉÌ ngijT ënTíºineUÌÔ{>ºxnIюTŒYpdxŽJpaIÚ{_=íÐ}hBÌ ð hR š_eH }BË êŽx ïÌ ŒY n>ð ŽaB }›TÌ >ŽÉ .

ÙnšHÌ nx …eHÌ ˆ]fhåHënTijTºß}šaeUЈx{[UÐŽåwíºeåHЊåbx‹åU .

UnS ŽU ºpþh]B ÈÊneHÌ nx €hžUÐ hT R ënT ÐÙnY ŒhR}_> Šw î}BÌ ÒÐØÌ ïÌ øí ºŠ[fUÐ ÒØnA nðfhcH øí ÐڎJnH Œcx ‹U ð 80 Twitter: @ketab_n .

çڎ= pRŽadY ºÒ}åhbR Œ˜@ }ýn]åI Ø}åœY ºîÙúÐ Šå_R ÓÐíØÌ ŒåY ÓnaåIÚ …Y ºngYngšUÐ R ÐíÌ{š=Ðí ºpUín]UÐ dL nåwí}›i .

}åx{[bUÐ ºÊneåHÌ nx qdœB {bU .

‹gU šTÚnåZY dL ëí}[x ‹wí .

ïnåZUÐ fiÌ ŒY qdœB º_˜>Ì ëÌ oœx ënT nY ºrh˜B æŽB ŒY qdœB .

{_>ÚÌ niÌí º}Y ˜I ïnZ= nRð Žh” qY}TÌ Èëí{x}x ЎinT ÐÙnY ºŒhR}_> Šw ˜åZx nåe= nåw{_=í någd˜S }a`šåHÐí ºpåAÐ}É någUnS åineUÌ {bU .

nbð Aø œýnši }g^šH ºÏÚnJ âneš@ø nið ncYëí{x}x .

.

ÚÐ|šLøÐ ºÒØn˜_UÐÚíؐR‹gšbAĆe=ÓÌ{š=Ðíº‹wÚncRÌpýÐÚp]d—UÐqeI ‹Uí º‹ghUÎ ëŽešfx ºŒx}h›T q[fšSÐí ºnghR ëŽ_eœšx šUÐ ӎh˜UÐí ºŒhbHnaUЏUÎÑ}SÌíºpxÐ{gUÐŒLÐ ð{h_=aɎ=ºšh=îŽHÐí{œx ð ð{å=Ìp]då—UЊåhžš>ŒåUí nxdhž>.

Œåx}wnJøn@ڐšh=åRë̺РŠc= ineUÌí º‰båZLÌ fiú ˆåHnRí ºpxÐ{gUÐ ŒL {h_= niÌ ÊneåHÌ êĆLüÐ ŠýnHíí ºÓnýn—UÐ Øn—@Ì R Šœ—eUÐ ºæí}_eUÐ h”nY ‹U šUÐ ºÊnf—UÐ Վ@n> pedY o>nTí ºpxÐíÚ Ć= ýÐí}UÐ ºÊnhe_UÐ .

Ú|š_xí ºf=|x ï|UÐ º}wn]UÐ Žw ºošc> ënbhåH ŒY }\BÌ èЎå—Y pe? ënTí º‰\x ëÌ éínA {bU ºî}åAún= íÌ ºpåc” âí}åZY någd_œx ºåšc”çŽå_xºèÐÚúÐ .

Ò}hZc> ngd_œx UÎowÙ̺fYodJneTºëùАšh=ÚØnQÌëÌß}šaeUÐŒY ŠSÌ dL ÓnLnH eB íÌ …=ÚÌ {_= øÎ ؎LÌ øí ºì{xÚÌ ëncY ïÌ .

ЎR}[iÐ {S ëŽiŽcxí º}x{b> º}eœUÐ ŒY ÓÐ}^i UÎ p@nA R ìŽbRÐ}Y íÌ ineUÌ Œcx ‹U 81 Twitter: @ketab_n .

ê~šUÌ ëj= i}˜ž> ºphRn”Î pedT UÎ p@n= ЎinT øí ºdL ngiŽbdx .

qe[UÐ îÙúÐ…inÉíºped^eUÐ~hUnw{UÐ…åYpex{bUАåš=}œ>qåinT ïڎ_I af= ºÚØnQÌ d_œU phRnT ºïÚnž= }R ŒhA ºéÚ{UÐ ‹hcA .

{AÌ Ć= šh= è}>Ì niÌí ºnhð YŽx = ÚØnQÌ ï|UÐ 82 Twitter: @ketab_n .

-9ºÐ}BkY —ai eH neT ‹ÉnL íÌ ºĆ_UÐ eI dhY~U qdS ð pTÚnYŒYpxÚnip@ÐÚ؉dexënTï|UÐíºåaJn_UЃå`\UÐqå> nYð ne> æ}_x ºÒ{h_= ç}J R ngY{žš—x ºpbhš_UÐ phineUúÐ “n˜—hR” fiÎ U qådS ºêŽx ÓÐÙ ºpågR}eUÐ åš˜h]B åY{b= jå]> ŒåU någiÌ .

pY{B R @nšAÌ ºÒ{hJŽUÐ nfšSÐ{É ‹Q}=í º‰hR ˆdLÌ ëÌ Š˜Sí ºå”neUÐ åR ni{AÌ ]`x ëÌ î{å_š> ø ºfh=í åfh= påUØn˜šeUÐ ÓnåY{žUÐ qåinT ÊnbUü ÕÐ~Y Ć= ëŽcx íÌ ëŽTÌ ŒhA ºp˜@Ðí ÜÚØ p[A R }BùÐ R = „ašx ï|åUÐ ânåedUÐ ºØŽåHúÐ €åhiڎUÐ }h_šåHÌ íÌ .

ÜÚØ ð z—šeUÐ ýÐ|A …hedšU ºneýÐØ ×n—>Ð nh=Ža= n=ð n[Y ënTí ºĆ_R ð @ÚØ Rí ºpinH pÉ}aUÐ qinT nedT ýÐ|A y—Y dL Še_x ºpx|AúÐ =ÚnI‹šbxºÒjœRºYnYÌnLŽ”ŽYn [bY‰—exënTºpdhdSënhAÌ ð ð âƚSÐí º˜x|gš= êŽbxí ºnYð }šY n=ð ÚnI d_@Ì ‡hT æ}LÌ ø ï|UÐ ºned_Y ð ënT niĆT .

RЎA dL Ó{@í ne=Ú šUÐ Ên\h˜UÐ ÓÐ}h_ZUÐ ßí}bUÐ ëŽc> ‹U ‰U|U ºéÙn垚eUÐ o>Ð}UÐ ‰UÙ å”nbšx nåiĆTí .

Ð ð{=Ì nffh= pUØn˜šY ºphUneUÐ ŠcU qb˜> Ò{åAÐí p[A påe? ºåHÐÚ{UÐ êŽhUÐ }åBË åR nåfT nfií{Lnå—x ºŒh]åZi |hYĆ> dL }›_i ŒU nfiÌ ºnåYð ne> æ}å_ií ºnåfY ‹U nhð [žåI niÌ .

niÚí{= ƒåZffU º‹gJnåZi ‡dšå—ií ºÑn_hšåHøn= 83 Twitter: @ketab_n .

êŽx ïÌ åR påYØnS på[A ïú øí ºpå[UÐ ‰ådšU nå—ešY ŒåTÌ ð ‹d_eUÐpb?ŒLnðþhåZRnðþhåI{_š˜>ºphfw|UÐïЎSÓÌ{å={åSíº}åBË ÕÚnåBëŽTjåHºnå˜ð x}SåfiκpåfcešeUАšåHnAéŽåb>íºå>ÊnaTí .

{=úÐ UÎ phehd_šUÐ pY{žUÐ nxpaHkYÒڎ[=p˜_ZšeUЉbZLpUj—YRÐ}h›TÓ}cR{bU ð 𠺊e_UÐ ŒL pd]_šY ºpdxÛÚ nJneiÌ Ў—hU çnZ_UÐ ëÌ Ó}cR ºÊneHÌ šUÐ pgœUÐ ºnY pg@ R ëŽaKŽY ‹w ºëŽxØn_UÐ ÜnfUÐ ڎ[šx neT R n˜ð >Ú ‹ågfe> {S ŒåcUí º…˜]Un= px}gåI Ónå˜>}Y ‹ågfe> ŒåU ŒY ‹Q}Un= í .

‹g—aiÌ ëŽx}c—_UÐ ÓøÐ}fœUÐ ng= ‹dx ø ڎ_ZUÐ gšfe=í fiÌ øÎ ºëùÐ šA Œx}gåZUÐ {_š> ‹U ºbåZL p[S ëÌ {ýn[S R ÕÚØÌ ëÌ ˆšHÌ ºUíúÐ ˆIn_UÐ p@ÚØ ˆšHÌ ºpwÐ~fUÐ paɏdLÓ}›LŽUíºÒ}Én_eUЋgšUĆHŒYïÚn˜šLn=ºÒÚ|Lf= .

ˆhS{> ïÌ Ć= ngdBØjH ºzxÚnšUÐ ošT R çnZ_UÐ ž> ºpQÚnR >Ì |fY ºpHØn—UÐ Ò}edU ýÐ|A …hed> ŒY ºĆ_UÐ eI gšiÐ ºp>øŽTŽZUÐ ŒY Ð}h`É nAŽU 𠍘h@ ŒY Õ}BÌ ºÖn˜[UÐ R n_Yø ð = ð …ýn\= Œe” ŒåY ºÐ}BkY pfx{eUÐ Ó~åQ åšUÐ º“åH}h@” påTÚnY ð ºnað [i ‹gšUÐ ºŒha[i UÎ eå—S ºŒaå—UÐ ÒÚn= ng= }@nšx ºÒØ{_šY énS º}Bùn= UÎ bUÌí È{x{šUn= pY{žUÐ âŽi Žw nY Èënš—˜UÐ A R pxÚnfUÐ ‰š@ÐÚØ dL pUŽœ= êŽbi ëÌ Èënš—˜UÐ A ŒY ‹Q}Un= ºënšå—˜UÐ A æ}_x ø ‹håZQ ÑÐ}`šåHÐ Œcx ‹U fcUíºnYð ne>nhð JÐ}bšåHÚÌhUnhð AŒcå—>íºfcå—>øš˜h]BëÌ 84 Twitter: @ketab_n .

{hTjšUn= Žw ºÓЎfåH |fY nšð h= hR ngdwÌ ‰dexí ºJÐ}bšåHÚÌ ˜åI åA ëncåH ŒåY Ð ð{åAÐí åaɎ= ºnhð [žåI åf[žx ÑÐ}`šåHÐ R ‹gfwÙ dL ënš—˜UÐ }]žx ø ëÌ ß}šaeUÐ ŒY Œx|UÐ ŒTn—eUÐ .

ênxúÐ ŒY êŽx ïÌ {S fij= ìÚnå˜Bü ïÚÐ}å]”Î ŒåY }å›TÌ påf_U påe? Œåc> ‹åU Œå—U ºìÚn˜Bü Ð}]\Y ŒTÌ ‹Uí ºUÐ ‰åUÙ çnåZL ŒY yå˜ÉÌ ð ÊÐ}åI {x}x ºÕÚnžUÐ R ŒhdYn_UÐ =ÚnSÌ {AÌ ëÎ ºåUqådS º„åUÐ ºì|w Ò}^i ÊnåbUÎ pde@ fš˜œLÌ .

ì}å^i ÊnbUl= åfadTí ènåfw qåh= ºnðþhI Šbx ‹U .

pd\aeUÐ de@ ŒY Ò{AÐí ºn˜ð x}S y˜[> ëÌ q_SŽ>í }˜žx ëÌ fx ‹Uí ºš@ÐÚØ yh>naY ƒbšUÐí ºåýÐ|A pRn^i ŒåY {åTj> ŒcexíºÏÚnJÚ|_Unh`UÌ{SºåHÚØíåHÚØëκpåHÚ{eUЃ=n” .

|hYƚUÐ æ}[fx ëÌ d@Ì niÌí ºš@ÐÚØ ؎bx Ć_UÐ eåI ºpåHÚ{eUÐ ŒY nfT}> R}hcašUn=Uyeå—xø…”íRº‡ådžUАåRºì}åg^=n嗘ZšY ð ŒY Ð}åh›T ð bšfhåH …”í R .

‰åUÙ ‹åQ}= }åcRÌ qåfTí ºoåUÐ º|hed> }Yú Uí íÌ ºRÚn_Y ŒY {AÌ fRØnÉ ŽU º‹d_eT šincY .

Ó}TÙ neT ºox}S qSí R ned_Y ð ؎LÌ ŒdR ºÔ}šTÌ ‹Uí ÊnahšåHАRfYÚ{SÌíº{b_=åfY}å`ÉÌĆå_UÐeåIënT ÒÚn^ií ºŠx~gUÐ ì{—œ= AŽx øí ºpxÚnfUÐ Ón@ÐÚ{UÐ ˜TÐÚ àí}I énS ŽUí ºÒ{hbY pahKí oAnÉ ij= ºhfhL dL på—Tn_UÐ eåZUÐ }TÐ|šUÐ …ýn= íÌ º]˜bUÐ @ÐÚ Ó}h˜UÌ {fL ºÒØÐ{A ˜É ij= {Aú åýÐÚv= èÚnåZx ënT ŒåhAí ºåS{[U ºo_åZUÐ nefhåH èn˜åI åR ºp˜hþcUÐpx}_åZUÐގ[fUÐp\˜SŒY‹hd_šUÐ}åx}>ŒåLºpåþx}œUÐ qfT ºï}gåZUÐ påHÚ{eUÐ âneš@Ð R ºph=}_UÐ p`dUÐ ošT ±e> šUÐ 85 Twitter: @ketab_n .

ên_UÐ >jxí ºq_å—>Ð {Sí ºÞŽ[fUÐ ‰d> Ò|>nåHÌ ÓnYn嗚=Ð îÚÌ nfT ŒhA å—iÌ øí .

qah”Ì {S ºp=vT {åIÌ nɎ[i {œfU ºêØnbUÐ ð heå—x neT ºÓÐÚøí{UÐ âÚnåI R ºêŽx ÓÐÙ nfYÐ{SÌ dL åZeši ŒhTnT{UÐ ‰d> UÎ ÚnIÌ º}h˜cUÐ 玗UÐ ƒHŽšx ï|UÐí ºpfx{eUÐ ŠwÌ n_dåH 뎔}_xí ºÐ}åH ð ð nghR ëí}@nšx Œx|UÐ pde_UÐ ÚnœšU pÉÐ}šeUÐ {b= énSí .

Œd_UÐ R pLŽfšY R ‹wÚíØ nY ºÈÊnx}?úÐ pdgœUÐ Êøkw º…ešœedU ‹g_ai nY ЎfšQÐ Œx|UÐ ŒhhåZYngUÐ ŒY ‹w}hQí ºphåIneUÐ Únœ>í ‹w ºÈphefšUÐ .

n_he@ Ў>nY ŽU pbhbA fe>Ì.

.

ȋwÚíØ nY U ŠS .

.

È{T Ć= ð ºpåHn_šUÐ ‰dš= Ô{šx nghR _eåHÌ šUÐ UíúÐ Ò}eUÐ qinT dLfYnðþhåIˆU{xëÌØÐÚÌíºì±exënT{=øï|åUЊå`UЉåUÙí .

ˆx}]UÐ }A pe? ºp=ŽJ}Un= n_˜åZY ŽœUÐ ënT ºpeAØ~eUÐ ç}]UÐ ni~š@Ð ð ð ºphdAnå—UÐ pfx{eUÐ ‡hÉ Ón˜\Q pxÐ{= R º‡haB peå—i n\xÌí ºÒÚÐ}UÐâÚЎIRn=ð nwÙípþh@åZeš>ºÊneåHÌnx‰g˜åZ>ºpbhSÚ }—œUÐ ni}˜L ŒhAí º…˜]Un= ‰UÙ nfhfe> øí ºR}_i {AÌ nfRØn[x ‹U è{@Ì ëÌ qaB º‰å˜>ÚÌ ÓÌ{= ºënšå—˜UÐ A UÎ ïØkåeUÐ ‹åx{bUÐ oådS ÓnåSØ íÌ ºØŽågœY ïÌ Ćå= í º‡å]_fY éíÌ åR ºÒ}åIn˜Y Ò}wÛ hR qiÌ ºënš—= ænZcšHÐ R bIÌ ëÌ Ò|U …h\>í ºphRn”Î .

ÓÐ}w~UÐ ÊnåhehT }åÉnfL ºngheåHÌ nåeT ÓnåYnžUn= Ð}åYnL åUÐ ënT ð ð .

p_ýÐÚønh@ÌsåšfšUºpåZw{YÓÐ}˜šžYRŠåLnaš>åšUÐénåeœUÐ éÐ~> nY ӎåh= pe? qåinT ºpåfx~Yí ºpådešcY någdT qå—hU ӎåh˜UÐ ŒcU ºÊĆ]UÐ ngfY ƒSn—>í ºqBnI {S í{˜> ӎh=í º{hhZšUÐ q> 86 Twitter: @ketab_n .

ð ø ʐåI Ð|w ºincåH ŒY qiÌí ºÐ ð{@ ‰g˜åZx UÐ ënT ºøne@Î .

çĆJüÐ dL hR ‰I ïnfhLí ºfY q˜dJ neT påiÐÛÚí ʃ˜= ؎bx Ćå_UÐ eåI ënT ‹e[eUÐ qh˜UÐ ‰UÙ ‰dBØÌ ºngiÐ{É}>í UÐ ÓnxŽšY ënbAĆ> ð ne@ }›TÌ }BË ŒY ‰@}BÌ ºpš`= ºÖ~S ܎S ŠcåI R pLí}= ºø A ŒhTnTØ ˜Z> ø šUÐ ºp_˜ZUÐ pUnb˜UÐ ‰d> ŒY Œx}šZ> ‰d_@Ì }hRЎT {fL è}_I Œhaa[> º…d—UÐ ŒY phUnžUÐí ºpY{geUÐ ŒTn—eUÐ {fL Ñnh›UÐ Œh]hž>í ºUÐ ƒHí R pAŽU >{wnI ï|UÐ ؎œi … âÚЎZUÐ {AÌ R ºëùÐ RØnÉjH n_]S 𠺋e[Y ëÌq_]šåHÐŽUqhfe>íºpåiŽ_dYÒ}åcRåUÓ}å]BÒjåœR Ć_UÐ eåI …eåHÌ ºÊneåHÌ nx ëùÐ è}˜BÌ ŒU .

.

êŽx ÓÐÙ nw|aiÌ ngh\bx ºÓnLnåH Ò{L dL Š[x ØncUn= ºåd›Y åUnBÌí ÑÊn囚x .

êŽx ïÌ R ‰U|T ëŽcx ŒUí ºd›Y hU Ć_UÐ eI ºø .

.

neýni ð Š_a> neT ºÒíÐ}\UÐ ì|g= ênxúÐ hf\> ºnhð chåHĆT nbð åInL hU Žw ºnðþhZR nðþhI=b>}>ºphA nAíÚ ð ‰dexí ºnað hJ‰dexŒcx‹U.

_Y Ú}TÌ neT ‹HÐ pd\_Y qinT šd\_Y qhU .

‹ÉnL UÎ eHÐ }h`>í pd\_YøëŽcšHqinT.

z”}xëÌŠ˜SºĆ_UÐeIÓ}T|>nedT .

çĆJüÐ dL q—U ø .

}›TÌ odbUÐ ‰˜>ÚÐí ºÒjœR nfYnYÌ Œx}˜_> ‰šxÌÚ ijT .

>}wÛ q—hU ngfcU ºÓÐ}w~UÐ î{AÎ Ó}˜L šUÐ ºqiÌ pUŽœUЉd>RàڎšeUкĆ_UÐeIŠhd\>RfYnin_YÎí fYq˜dJº>}˜BÌneTqh=ŒLr=pUŽ@någiÌÐ ð{åbš_YºpåxÚngfUÐ ŒY pšRø dL ošT ºŒhb=nJ ŒY ŒTÐØ }aÉÌ qåh= ênåYÌ ‡åSŽšx ëÌ .

…h˜dU é~feUÐ Õ}_šY „hdQ }eAj=í ºìÚЎœ= {x{UÐ 87 Twitter: @ketab_n .

ëÐ{hY dL Š]xí ºn˜ð x}b> UÐ ƒHí Rí ºÐ ð{x{@ í{˜x ënT ð ºÖŽšaYÑn˜=nåfdBØ.

{_=ڎw~UÐì~`>‹åUºĆåAnSéÐÛnåYº…åHÐí nY ºÊåI ŠT ŒY pxÚnL påUnÉ ådL nåi}›Lí .

ç}å]i ëÌ ëíØ ŒåY nxð Ž>ncxÚnT neHÚ ð Š›e> ºngiÐÚ{@ {AÌ dL º}^fdU pšadY pAŽU Ð{L gšf>í .

Ò}hgZUÐ énaJúÐ [S Ónhð [žI î{AÎ ºÜínY cheU .

in›UÐ ˆ=n]UÐ UÎ ؎bx ºf˜UÐ oZžUÐ ŒY ˆhiÌ ÕÚ{= eI nefh= ºp[AnR í{˜> ngšd_@ Œh_= ënceUÐ ŠYj>Ì qaSí ng@}BÌ ºpah^i pS}ž= ºìÊÐ|A yå—ex ºßÚúÐ dL nhð ffY ºĆ_UÐ ºÕÚ{UÐ ådL ƒ˜g> ºpåahaB ÓЎ]B ÓЎåÉÌ q_eåH .

å˜h@ ŒåY pxnQ ӎ[= nf= oA}> º}e_UÐ ƒåHÐíÌ R phdY ÒÌ}åYn= qåþ@ŽRí ð {Sí ºÊÐ}\B ݎbf= ÐÛ}]Y º‚h=Ì n=ð Ž? ï{>}> qinT .

æ}^UÐ R ŒhR}_>neTíºšxÌÚŒxÌÐ ð{=Ì}T|>Ì‹UfcUºï{UnRð ŽUjYngg@íÐ{= ngdYj>̺Ên—fUÐìŽ@ŽUnað hdAºnYêŽxRŒTÌ‹Ufi̺neýÐØè}TÙÌí ð ºÒjœR Œx}g^šU ‹? ºqþI nY šY nw{h_šHÌí º>}TÐÙ dL ngšiÌí ŒYngfKÌøÒÌ}eUÐì|wíºå”nYqYåšUÐÒnåeeUÐŒåh˜[>í ng>}T|šUøÎíºnbð InL_hf[>íah^f>íd—Qq˜bL̐šUÐìŽ@ŽUÐ .

ڎaUÐ dL qh˜UÐíºpe嗚˜eUÐÒÌ}eUÐŒh=ífh=Ð ð{=ÌÕ}Apåe?Œåcx‹åU î}BÌÓЎ]BåýÐÚíŒY…eåHÌíºâ}åZY=n=íº…åh˜dUßí}å_Y {S Ć_UÐ eåI ënTí ºëí}å—aš—x ÐíÊn@ ºí{˜x neT ºØ{@ Œýn=~U Rš@ÐÚØ }gKdLi}^šfx {hTÌí ºÒÌ}åeUÐڎgKØ}åœe=åašBÐ .

ÕÚnžUÐ ºÒ}åh`É Ò}åHÌ ‹åwí ºØ{åœUÐ Œåýn=~UÐ ënTí ºÒÌ}åeUÐ qUjåH p=n@üÐ ëí}^šfx ЎaSíí ºnfhUÎ Ўe\iÐ{S 88 Twitter: @ketab_n .

Èqh˜dU Ð}_H ð ëí{x}> ‹T nhð [žI = …eHÌ ‹U neSÚ ð }T|> wí ºpx{œUÐ pxnQ R Ó{= ì|w.

ênåxúÐŒYêŽåxåRå=…eåHjHåfiÌqåffKøíºŠå˜SŒåY ï|UÐ ‹S}UÐí ºp_=nššY ÓnY{[UÐ >j> ëÌ ºÊneHÌ nx ‰˜A ÓnaLn\Y pe? Œcx ‹U .

pahf_UÐ ÓnY{[UÐ ŒY ënT ºfwÙ R =n—A Œcex ø R énUÐ Žw neT ºçna>Ð UÎ éŽÉŽdU pUínY ïÌ øí ºØÚí |BÌ .

ì|gTÚn_HúŠ[RfKÌøº—aiØ}UÐí|BúÐëúº‡SЎeUЉd> qinT ºÒ}h`É p˜hbA ŒY Õ}ž> ºÒjœR rgd> ÒÌ}eUÐ Ó{wnåI ð _\>ºŽ=}UÐÓnYÛÌÕĆLRê{žš—xºëŽdUÐçÚÛÌnBnž=ºngde> ng—af> Ì{w ëÌ {_= ºéj—>í ºŒhšž= ˆZfš—> ºngeR dL È}_—UÐ R €Snfši ëÌ Š˜S ºqh˜UÐ R pUŽ@ |BjšH Šw neUnA qR}[iÐ Ò}h`[UÐ Ò}åHúÐ ëú ºï{Aí fUjå—> qinT ʎH ŒY nhð UnBí ºpxn`dU n˜ð hJ ngUÐkH Ó}˜šLÐí º}_—Un= nwØÐ}RÌ …eH ð pYŽåH}YºŒTnå—eUАAyxÚn˜>ÓÌ}UºĆhdSåfšdYj>ŽåUíºŒå^UÐ r_˜f> ºÒÙnafUÐ šýÐÚ qeZU º}›TÌ ngeI q_Hí ŽUí ºg@í dL ÐÙÎ øÎ º…˜]Un= pUŽ@ |åBË ŒU .

ngdT eå—@ Ên\LÌí ºï{åd@ ŒåY .

ffx}^šf>í in›UÐ ˆ=n]Un= Ò}]_Yí pfx~Y ‰iÌ f>}˜BÌ ÚnåIpYn嗚=Ѝ˜åZ>ëÌnghRqhLÐÚpYn嗚=ÐqinTíqe嗚=Ð qdS .

ngfK Œ—A …Y nhð Ine> ºbhbA .

>}HÌ }\AÌ ŒhA ºpd”naUÐ šBÌ {_= nehR .

ÊÐ}ZUÐëí؎xíé~feUÐÐí{wnIëí}h›Tènfw.

ëÙÎ}Bjš>ø ð ºÕÚ{UÐ ìnœ>n= nw}gK ÓÚÐØÌí ºqUnS nð RŽUjY Ð}gK ð ënT n\xÌí .

}T|šUÐ …h]šHÌ ø ŒcUí ºŠ˜S ŒY >{wnI fiÌ ‹—SÌ ºï{U 89 Twitter: @ketab_n .

{bU ºëùÐ Ì{w {S ˆx}]UÐ ënT ºĆ_UÐ eåI UÎ Ó{L ŒhA ð ë̺phSÐ}UÐÊnhAúÐÓnaÉŒYn\xÌì|wíºpUŽdhSåRåUЊåBØ neT ºngh`dhåH nY nðþhåI ëÌ }hca> ëíØ ŒY ºnðfþe]Y ‰šUŽdhS ŠB{> ºê{UЊb?ípåUÐÛ}UÐÊnhAÌŒYwn˜åIÌíŒTnå—eUАAåRÔ{åx ð ŒcUíºÊnåZxneTngbafxTng˜An[UncådYqå—hUnåi{fLpåUŽdhbUÐ ð n˜ð UnJ ‰=n= ç}]xí º‹w{AÌ Þ}b> ŒhA ºÒ}åhbA pdefU åšA ncådY .

~BŽUÐ ëncY dL _\x ºënfH±U 뎜_Y …˜ÉÎ nYð ne> {h_=í º˜x}bU yd[x ø qh˜UÐ ëÎ ºĆ_UÐ eZU qdS .

}Bjši ø šA º}BË qSí R r=jHí º>naÉЎY ŒL UÎ ŠhB º>Ð}^f= ӎh˜UÐ ÕÚÌ éÐÛÌ nY niÌí ºÒ؎_UÐ pdAÚ R ð …˜]Un= qinTí ºp_=ÐÚí p›Un?í phin? Ò}Y U ŠhB º‰šxÌÚ fiÌ n\xÌ .

}eš—eUÐ }hcašUÐ nw{SíÌ ºÓønhB {hUŽUÐŒå=øк}a_@×Ð}åɺå>ĆYj>ç~åexºåšh=åRnåiÌí ŒhYŽx |fY ºÒnhUÐ UÎ Ên@ {Sí ºp›wĆUÐ ÊÐ}aLí º˜eUŽT çíÚnaU ð {h_šHÌ Ó|BÌ ºp[hBÚ îŽdA p˜dL ĆYnA ºšTÚn˜eU q˜wÙí ºƒbR æ}LÌ ºnLÐ{=Î ð }›TÌ ŠhÉnaš= ngi}SÌ ºfwÙ R ënš—˜UÐ A ŠhÉna> ÒnhAnghRŠcåZš>ÓÌ{=šUÐp^dUАåRí.

ådBÐ{=Ò؎å@ŽYnågiÌ nY Ð ð{—œY .

HÌÚ {fL ‡bx ˜eUŽT Ó{@í ºng= ‰—YjH phb]fY ºng=nÉÌngcdexøºŒTnå—eUАAÓøŽdhSëj=ºŠåhdSŠå˜SåšdS íÌ = ‹UÌ o]B pe? Œcx ‹U .

ênxúÐ ŒY êŽx ïÌ R nwŽcdex ŒUí .

dTUАR{Aj=‹UÌo]Bpe?øíº{åhUŽUЊåa]UÐí̍åš@í~= ì~fšUÐí ºšh= ˆx}J ÊÐ}aL qR}L |fY ng˜—šTÐ šUÐ çíÚnR ÒØnL ngiÎ Žœin˜UЇdxºï{fL}å[_UÐÓnLnåH\bxëÌ.

>ÐڎLåRnåhð YŽx ‡båH dL ‡A~x n˜ð ” {wnåI nedT ‰\xí ºænaåI çÚí dL 90 Twitter: @ketab_n .

.

ӎ˜cfL zR R ƒb—> p=n=Ù íÌ ºpR}`UÐ UÎ؎_xë̺ýnhšHАffhTÚnZ>‰—AÌíºpYÐ}[=fYq˜dJ º}h`[dU ‡]_UÐ z” R ‹wnå—xí Ҏ=úÐ rx{A Ð ð{UÐí í{å˜x ºåšh= ºaiÌí eR ŒY {Ln[š> ºÒÚn” Ò}ž=Ìí ØÚ .

énaJúÐ ohdA }h\>í ºpR}`UÐpåUnÉڎÉ}É}å˜LŒåhAºÒjåœRqåšdaiÐpåc”någ˜b_> }›TÌ }h`[UÐ Ênc= {Ln[>í .

‹ýni }a_@ ÈëÙÎ ‰šh= R ×}[x ï|UÐ ŒY .

ÊÐ}aL ‰d>RåhLí{bahåHšdBåšA‰å”ºÊnžå—=‰å” ådœxí êŽåbx º‰å\xí }x}å—UÐ ådL oådbšx ënT ºpå^dUÐ šh˜UÐ [heS ‹c= º‰\UÐ âŽYØ y—Yí ºgšiÐ ŒhAí .

‰\xí º>Ì{SÑ}`eUÐënTºÓja]iАšUÐÒÚnœh—UÐén_IÎØnLÌíºz—šeUÐ {= ø ºÒ}h˜T p_S}R pe? ºåUÐ {œå—Y ŒY >jx ëÐÙú ӎåÉ påe? R>ÐÊnbUŠ@̘eUŽTëúí.

ˆåx}]UАRç~åe>ºpfAnåIÚnåJü ð ºÒ{x{œUÐ >Ž=Ì p˜åHnfe= ºÒnhUÐ ÓÐ}”nY ŒTÚ ÊÐ}aL ëú n\xÌí d_@í ºdbL €xŽZ> R ºÒ}In˜Y ng>Øøí Š˜S i}˜BÌ neT qœi {šešåH ºšh= R šå—d@ qinT º>Ð}”nY bdx Žwí Ð}h›T ð ‹›_dšx ºênfhU >jxí ºšh= šh= }˜š_x ëÌ ºÒ{Z= qaBí º{h_= qSí UÎ nešA ð oAÌí ºëíng> pe? ëŽcx ŒU ºpLn—UÐ ‰d> .

Ša]UÐ ×Ð}É ŒY ÐÚÐ}R ð ێœL }hžI hUí ºšcdY qiÌ ºnhð RnÉ n_ZY ð nSð ÚÌ ëŽcx ëÌ SÚÌ .

Ñn[LúÐ Ú{žY {xÛÌíºŽYÌíošT̺ï}x}åHdLniÌíºnåAn˜Épå›Un›UАåR ð 91 Twitter: @ketab_n .

ºÒÌ}eUÐ Ó}T|> ºënåexÎí ç{É Šc= ºˆåýnbUÐ â}åšBÌí ºæ|åAÌí .

Òj@naY qinTí .

…h˜dU ßí}_eUÐ }aÉúÐ qh˜UÐ p˜AnÉ ºˆýnSØ Ò{_U YnYÌ U{> ºŠ˜A ênYÌ qfT fiÌ Ð ð{=Ì ç{ÉÌ ‹U ºngU Ú|šLjHí ºngf_UÌ ëÌ U ënT nYí º>}TÐÙ qf_U .

= ˆd_>Ì ‹Uí .

ng>niŽcY î{AÎ ‰iú ÈÊneHÌ nx qinT ŒY Œhed_> Šw ÒÌ}eUÐ ºÜ}_UÐ êŽx ºÒ{Z= ‰fL r˜> qinT šUÐ ÒÌ}eUÐ ngiÎ dLÓ}›L{bR‰UÙŠT…YíŒcUº‰š_”ÌnåeT‰åšLn”̐åšUÐ ÊÐÚØÛÐí ºpgci ïÌ ŒY phUnžUÐ ÚØnbUÐ {˜L ڎÉŒåLÐ ð{åh_= ÖnåšaeUÐ ºÜíŽgeUÐ ineUÌí ºiЎBÎí }šfL ÒnšRí ºpfhcå—eUÐ pbwÐ}eUÐ šBÌ ŒYénåAïjå=ÒnåhUЉåd>˜åZxøŽåwíºå>nhAåšdBØÌï|åUÐ Ô{A |fY º‰= åbd_> qbRÐÚ šUÐ …åýn^aUÐ ‰åd> ŠTí ºéЎåAúÐ neY â}åHj= eåZUÐ ç}åZ> ëÌ ºëùÐ ìnfe>Ì nY [SÌ .

êŽhUÐ šAí ð }c=Ì ºŒTn—eUÐ A ÓĆRnA ŽbýnH Ž[x ëÌ ºhdL ÓØnšLÐ ºĆhdS ºÒÌ}eUÐ Ñn= çØÌí ºŒhR}šeUÐ ŽÉ {wnIÌ ºënš—˜UÐ A R ëŽTÌí .

éjHú qh˜UÐ {wnZfU º>}HÌ pbR}= >vH ij= ng>}˜BÌ ºYúÐ }gK .

ÈÒ}HÌ ïÌ Ć= ï{Aí ؎LÌ ŒhA ºngU éŽSÌ ÐÙnY ïÚØÌ øí ºn_Y ð ºÓŽaQíºÓÊnåI‡hTì}h[>ºÖn˜[UÐÚÐ{åSú}åYúÐqåT}> RŠ>nbeUÐҎaQ.

‰šR}LëÌ|åfYnghdLÓ{šLАåšUÐҎåa`UЉåd> .

Ñ}A 92 Twitter: @ketab_n .

.10 ڎ=nJgšiÐëÌØ}åœe=íºnåAn˜É‡å[fUÐíp_=nå—UАåUЎA ð Ò{L hR {d@í ô ºï~Y}UÐ “ŒJŽUÐ {f@” {hZi hR ØØÚô ï|UÐ ºÖn˜[UÐ ø ŒTnYÌ R Ðí{wŽI íÌ ºeH}UÐ ï~UÐ ŒhiЎb= ЎY~šdx ‹U |hYĆ> nx}hšRnT íÌ ºqH}axÎ {g_Y âÚnI Š›Y º|hed> nghR {wnZx ëÌ `˜fx qfT ºˆ=nå—UÐ R ineUÌ dœx ënT rhA º}坘UÐ {åfL ºoåAÐ}Y {_= º‹x{bUÐ ni}x{Y ‡dB ï|UÐ º{x{œUÐ påHÚ{eUÐ }x{Y ênYÌ ‡SÌ ð ŒhL ëÌ .

‹hd_šUÐ ÒÚÐێU ĆhTí ‹Uí ºb=nå—T pdhUÐ …åHÐíí nxð ŽS º{x{œUÐ }åx{eUÐ Œåcx ‹åU êncAí ºÊÐÚ{edU Š[a ­ xô iÌ ‹LÛÌ ï|UÐ âŽfUÐ ‰UÙ ŒY >ŽÉ Œcx ì{x qinTí º‹g>Øøí Ø}œe= ºŒhhd˜bšå—eUÐ ºŠýn˜bUÐ ÊneLÛí éí{UÐ ŒL r˜UÐ íÌ ºçڎUÐ dL ʐåI p=nšc= nYÎ ºpUŽ`åZY neýÐØ ð fehUÐ ºohIúÐ ÜÌ}UÐ dL f_Y Ć= pAnhH R íÌ º=Žh@ {AÌ R ʐI šdBí ºf˜x ø iÌ æ}LÌí šahKí ‹dšåHÐ ëÌ |fY .

}_åZUÐ }x~Q ânåeš@Ðéí̐åR}åTÙŒåhAºÐÙnåeUïÚØÌøíºnhð [žåIåi{[bx p@n=ºpåHÚ{eUÐì|wRŒhed_Yènåfwëjå=ºnåfUì{åb_xºï}gåI ºĆ_UÐ eåI f”}A .

phýÐ{š=øÐ påHÚ{eUÐ R n=ð ĆJ ‹g>ØnLÎ UÎ ð p\x}Lp=nšTdLºŒx}BùÐnfýĆYÛ‚x}>niÚ}Síºn\x̍š”}Aí r˜UnY‚x}šUЉUÙŒcUºì}hh`š=ºnghRoUn]iº‹hd_šUÐÒÚÐØΏUÎ šA ºŠBØ Ć= ÒnhUÐ nåi}T|> ŒhA ºn_he@ nåiÚí{É åR ÓnåY ëÌ ð 93 Twitter: @ketab_n .

.

}gI ŠT hdL Š[i ï|UÐ º˜`UÐ éÙnžšeUÐ o>Ð}UÐ ‰UÙ ënT ŽU .

ï{hH }hžUÐ Ön˜É qdS {fL Ô{x neT ºeR ŒY Õ}žx fh>íÚ ڎi Önå˜É qå_SŽ>í ŒL r˜Un= pUŽ`åZY éÐ~> nY ì{xí ºØØÚ }x{eUÐ ŒcU º‹gdT ÜnfUÐ šUínJ dL pAŽšaeUÐ ÕÐÚØúÐ {AÌ R nY ʐI .

ëùÐ ‡[UÐ R ëŽc> ëÌ ß}š`eUÐ ŒY .

êŽhUÐ xÚ{šUÐ …h]šHÌ ø fcUí ‹_i ºfehUÐì{xén`IÎŒLŠ@}UЇSŽ>ºedLo—=ºÒ}Yéíú iÌ UÎ qg˜f>í ºdL dT ì}[˜= bUÌ ºpUín]UÐ dL Ò{YnB nwnbUÌí ð dB ‡åZšTÐ n_a>ÚÐ h˜@nAí ºÒjœR nšSn” hfhL ëú ºf[žx nY Ć ð êín>íºå>Ún^iƒbšUкì{å_bYŒåY‚ågi.

nåeg_”ŽYŒåLĆåhdS r˜x ºšaSŽ= ƒheUÐ ÊЎgUÐ ‹eZšx iÌ y”ÐŽUÐ ŒY ënTí ºUŽA }eB pýÐÚ º…SŽšx neT nw{@í ëÎ ëŽcšåH šUÐ ŠdžUÐ pýÐÚ ŒL dL }›_x ‹U fcU ºz嗚eUÐ sxÚng[UÐ A ÕnšiÎ ŒåY ïŽåS ï{åd= ŒYqbaIÌíºfdeZxì}[=éÐÛnYíì{_bYUÎØnLíº…˜]Un=ʐI ºÊneHj= ëÐ}cåH ºÒÌ}Yn= ëÐ}cåH fiÎ ºpAÐ}É ì}˜BÌ Ó{Tí š˜hB .

odbUÐ R ؎@ŽY ºfL r˜x ï|UÐ ŠdžUÐ ‰UÙí ºo˜—UÐ y”íÌ ëÌ ëíØ ŒY ºp”ÚnL ÒÛn@Î êŽhUÐ ‰UÙ q˜dJ ì{xº˜šcYŒYÕÚnBniÌíyåeUÌíºØØ}>Ć=}åx{eUÐnåwnxΐåffYí æ}LÌí ºçڎUÐ dL nðþhåI ošc> ºén`åZiøÐ UÎ ÓØnL {S fehUÐ x{>ÚÌ ï|UÐ [heS º}åeAúÐ fhL ëŽU ëí{> qåinT ÐÙnåY nåYð ne> }ežUÐ }cH ÓnYĆL ngiÎ ºYnYÌ ‡SÌ niÌí y”ÐŽUÐ i}> ºT Ć= º}BË }cH ÓnYĆL ngij= ëŽR}_x ø º‹gfcUí º…heœUÐ ngR}_x šUÐ 94 Twitter: @ketab_n .

ŒcU ºÓn˜›UÐ dL ÒÚ{bUÐ ê{L {A ºšfYØÌ fiÌí ºˆZ_UÐ }eB ŒY ð pSÚnRp^URífšg˜i{bRºÒ{ýnRĆ=Œc>‹Uºn\xÌ}x{eUÐèŽcI qh˜UÐ p˜An[U q˜wÙ ŽU ºÊI ŠT {—RÌ ëÌ ŒceeUÐ ŒY ënT fij= i}˜š_šHqinTºŠcZUÐÐ|g=niÌíºënš—˜UАAR…h˜dUßí}_eUÐ ð ºpJ}ZdUfšedHne=ÚíºßínašdUŠwÌ}hQfi̇ZšcšHºøŽ—šY .

ng@nLÛÎ pegš= ˜åIqinTíºŒTnå—eUАAåUÎpågœšYpådRnAéíÌqå˜TÚ ºpfx{eUÐ ƒåHí UÎ UÐ ŒY ëncå—UÐ hR Ö~fx qåSí åR ºpåhUnB ºÊnbZUАRØ{ešxº}a_@×Ð}É…eHÌ퐚h=qdBØ.

c_UÐhUí ð ×Ð}Éÿa]>ëÌpUínY×}[>ºn\xÌÊÐ}aLíºân]šHÐnYhUÎn að h\Y deLUÎowٍiúº‰\hU ºÐØð Ž@ŽYŒåcx‹UçíÚnåRíºŠåa]UÐ .

{hTj> Šc= ºp˜åHnfY=ĆYdLÓ}›Lºpåex{bUÐph˜åZžUАåšiÐ~BåR ŒJŽUЊwÌî{åUnhð eåHÚÒ{eš_eUФŒhUnšafUЯpåýÐÚnågšbšLƒåbR p˜åHnfY ngij= Ó{Tj>í ng>Ø}R ºp›L Ć= Ñnh›UÐ „åaA åR º‹åg_he@ ºn[hBÚÐ }å]LnghdLqåZIÚëÌ{å_=någšx{>ÚÌíºåSÐ}UÐéŽå—šdU ð ð ð Ø}JÌ šA ºcdYÌ q@}B ŒhAí ºÒÙnafUÐ ŒhUnšafUÐ pýÐÚ ŒY ĆhdS ˆýnH ŒL r=ú ºpfx{eUÐ ~T}Y UÎ Ò؎_UÐ pdRnA q˜TÚí ºÐ}hBÌ ð dœx øëÌÐ ð{å@ n[x}A qåfTºënšå—˜UАåAåUΐåfdbxÒ}å@Ì ð ÒÌ}YÐí̺Ñ}@ÌéŽå—šYŠ›YºšSnij=‰šaxë̍åfcexŒåYå˜inœ= ŒY q=}šSÐ {S pLnå—UÐ qinT .

èn˜fšUÐ ŒY paåH ngšaåI dL ێœL ºpfx{eUÐ ƒåHí ŒY ngš˜TÚ šUÐ ºÒ}@úÐ p=}L fšbUÌ ŒhA ºÒ}åIn_UÐ ngbýnH…eHÌíº…h˜dUßí}_eUÐ}aÉúÐÊnf˜UÐênY̺ënš—˜UАAR p=nbfU yI}šUn= šhbAÌ ŒL Ô{šxí º‡SŽ>Ć= }?}›x ºˆx}]UÐ éЎJ 95 Twitter: @ketab_n .

qašUÌíº{—UÐo˜—=hI}>ÊĆY~UЏ=jxíºÒ}@úÐÓn=}LbýnH q˜TÚŒx|dUЍhb=nHænÉíÌŒLnYð ne>Ð ð{h_=ˆýn—UÐ{@úºÐڎL|Y ð .

⎔ŽeUÐ ai ŒL n?{> í ºŠ˜S ŒY neg_Y ºŠheœUÐ Ênf˜UÐ ŠYj>Ì niÌí ºpbhbA ìnYØÌí å˜dS Œå_J nåY éíÌ º…dwRqad>ºnbð d`YënTºŠ˜SŒYâ}ZeUА@ÚnžUÐÑn˜UÐëÌŽw ÓÐ}ZL šS}Jí Ñn˜UÐ UÎ q\TÚ ºÒ؎@ŽY …h˜UÐ pšRø Œc> ‹Uí .

{AÌ yšax ‹Uí ºÓÐ}eUÐ ÈÔ{A ÐÙnY ºÈ Ô{A ÐÙnY .

p=n@Î {@Ì øí —ai éjHÌ Ó|BÌ ÓnåYnB ºpe嗚˜Y ÓnåYnB ºÓnåYnžUn= nåðþdšeY ˆåx}]UÐ ënT qhZYºëø~`TZe>íº{dœUÐŒYoýnbAŠe>ÓnYnBºpcAn” eåHАýnå—iànhBdLÓ}›LíºÒ}å›_šYÓЎå]ž=âÚnåZUАåR ‰d> ˜åZ> ø º¤Ênfw¯ p”íÚ ngeåHÐ ºénaJ±U på”íÚí º¤ˆåií}UЯ …HÐí f˜Yí ºÊn\h˜UÐ nx}Y ngfY ƒbšUÐí ºH{S ]˜bUÐ ngcdex šUÐ Ó}T|>íº¤q˜—UÐpdhUeA¯ºÒínbZ=hdLюšcYºˆ=ЎJÒ{LŒY }gšIÐíº¤nšUŽRÐ}>ëŽ@¯ýÐØj=ênSºSÐڐýnefhH‹dhaUëЎfLiÌ Ð}h›T ð éŽAí ºpfx{eUÐ nefhå—= ß}L ëÌ {_= ºênxúÐ ‰d> R Ò{åZ= .

.

âÚЎZUÐ R Œh[SÐÚ UÎ Ñn˜ZUÐ ŒY ºÊnSÚ~UÐ pJ}åZUÐ Ñnh›= Œhd@Ú Ó{wnåIí ºæ{w Ć= qad> ngd_Uí ºU Ð{= neT ph=Žh?Î Ònša= ëncå—exí ºp=}L ŒY ÒjœR ën]˜gx ºc˜>í Ñnh›UÐ pž—šY qinTí ºënšå—˜UÐ A ˜åZ> Œc> ‹U .

pYØnB \ex ºéŽ\R ïÌ Ć= ˆx}]UÐí ºp=}_UÐ ngiĆB{xí ºnågiÐ}œx nåewí .

_h˜]UÐ ìÚn—Y R 96 Twitter: @ketab_n .

ÒÚneUÐ Š@ÚúÐ qåd]_šU ºŒTnå—eUÐ A R ‰åUÙÔ{åA ŽåU neLéjå—>ºŒå—UúÐíëŽh_UÐqå_d]>íºÓnå=}_UÐqåaSŽ>íºnågdT pþY ï{>}šåH ºÒÌ}YÐ ŒL påZw{eUÐ ÓnxncUÐ âÐ}šBÐ ‹šUí ºÔ{A ºÒ}@nR ngiŽT ŒåL ‹g\_= ºpSÚnåH ngiÌ ŒL cx ‹åg\_= .

påaÉ .

ph˜f@Ì pUíØ î{U pUne_Un= qaÉí ne=Úí ºfedcx ŒY q_eH ºpýÚnJ p=Ž˜hQ p^U ngfKÌ ºnY p^U R nx}Y ŽBÌ ºØÐ{UÐ @ÐÚ Ó}h˜UÌ ºÒ{x{ZUÐ šZw{U ënTí .

qg˜šiÐí q˜]B{Síºˆx}]UАRÒ}å—cYøíp˜ýÐÙÓØnLnåYåšUÐÊnå\h˜UÐ .

܎Snx}S H{bU Ð}BkY ð ð o˜H ŒL šA fUj—x ‹Uí º…SŽ>Ì qfT neT nZw{fY Œcx ‹U dÉÌŒJЎYŠ_ax{SneTºæŽUjeUÐ}hQënceUЉUِRï؎@í †˜šUÐpýÐÚ‹IÌíºp›wøp_x}HÓnedc=i}˜BÌíºŒTn—eUАAŒY {@íÌ {S ºÜŽSnx}S d˜bš—eUÐ }g[UÐ ëÎ ºÑŽÉ ŠT ŒY ì}Én> êŽbhHíºënš—˜UАRnfwÒ{h@pUínbYºnhi{UАRp_HЎUЍ>nSĆ_=U feg> Œc> ‹U .

Ênf˜UÐ p›x{A ӎh˜UÐ {Aú |RЎfUÐí ÑЎ=úÐ |hafš= f_UÌ ØnTÌí Š= ºÐ ð{h@ hUÎ …ešHÌ ø ØnTÌí ºp^dUÐ ‰d> R >}?}? .

‡xÚn\Qøí‹^LĆ=âÚЎZUАRp˜ýÐ|UÐ qBúÐíºì}gÉŒ_UÌí _=nÉÌ yedx íÌ º>ĆLnaš= x ënT iÌ ºØÐ{UÐ ådL {å˜x ‹åU è}>RšBÌpå˜QÚŒLÔ{>íºÒ}x}_åZbUn=è}坚>qåinTåšUÐ …fbšåHí ºngšince= ˆhdx }BË U énbšiøÐí ºnhð ýngi ŒTnå—eUÐ A ‹gRÌ ‹U pbhbUÐí .

hUÎ ngUnbšiÐ ‹šx ŒhA º‰d> }^fUÐ pg@Ž= ng@íÛ àn˜SÌpb˜JŒYЎinTº@ÐÚéËëÌæ}åLÌíºpinceUЉåd>åwnåY ÒØÐ{UÐpåIÚíw.

Ð ð{=Ì‹ghUÎngbx}JÒí}å›UÐæ}å_>‹åUºŒhh˜_åI ºpbåZe= ngfY SÛÚ dL Š[xí ×úÐ nghR Še_x šUÐ ºp?íڎeUÐ 97 Twitter: @ketab_n .

Ð{= šUÐ p^dUÐ Rí .

pincY ngšfK ne=Ú ºqBúÐ {fL pSÚ paÉnLí fewÐ{hU ØnL ºÞnåžUÐ ýnbåZU énœeUÐ nå—aY nghR iÚØnQ åiÌ ð .

Ò{x{œUÐ Ún˜Bún= q_eH {S qfT ëÎ fUj—xí ºÐØð {œY ð ënT ëÎ øÎ }˜B ïú n]b—šY {LÌ ‹U fij= ÊneHÌ nx ŒhR}_> ŒYphÉniïÌŒåYŒhd]>‰d_œxnåYøÎ}å˜BøºqåỉeåH}hH ŠBÐØ pbx{A ïÌ º‰åšYnB øÎ ÓnYnžUn= påþdšeeUÐ åÉЎfUÐ ‰åd> .

ìڎhJ {x}`š= AÌ øí hR ‡SÌ ënš—= {x{UÐÚn_H̺ȋw{AÌŠšS‹w{AÌ.

.

ÈØÐ{UАi}˜žhHÐÙnY hýÚ ºÈî}åbUÐ î{AÎ åR påxÚÙ Ónåxnai ЎåfRØ ºÈÒjåœR qå_a>ÚÐ î{AÎ R ƒafUÐ ЎaåZšTÐ ºÈŠdåZUn= ohÉÌí bfL UÐ ÊÐÚێUÐ ì}˜BÌ ëÌ …h]šåHÌ øí ºfhf_x ʐåI ø ºÈpdAnbUÐ ØƘUÐ îÚnÉ ºŒTnå—eUÐ A Êng@í ŒY åi}˜š_x .

}å˜B ïÌ âneåH ØíÌ ø åfij= ºng=f[žxšUÐpa[UЉd>øŽUíºpwn@íïÌŒåYïŽådB‹åQ}= .

ëùÐ šA nhð A ˜eUŽT ënT neU ëŽ]]žx ЎinT ºŒhx}hacšUÐ ŒhR}]šeUÐ ŒY pLne@ ЎaZšTÐ ‹gij= q_eåHí ºŒhUn” ‹wÚn˜šLn= ÜnfUÐ ŠåšSí ºp]då—UÐ på=ÚneU .

qh= ïÌ æ}LÌ ø fcU ºŒTn—eUÐ = qh= R ëŽ_ešœx ЎinT çnZLŒYíº‰fY퐗aiŒYŠœBniÌíºÊneHÌnx‰UéŽSjH ŒY p^dUÐ ‰d> R Ó}J ‰ij= ºÊnbZUÐ R RĆHÌ º¤ÒÚ|L¯ f= ŠhU ÚnJ .

‰hb=Ì ëÌ }h—_UÐ ŒY y˜ÉÌí ºpfcešeUÐ šHnAí >}TÐÙ p˜AnÉ ÒÌ}eUÐ ÓÚnJí ºådBÐ{= è{SíÌ ï|UÐ ‡ådšžeUÐ åhežUÐ q˜ÉËí ºdT ënšå—˜UÐ Aí ºngšh= ÚnJí …h˜dU ßí}å_eUÐ qåh˜UÐ ºngdTng>Žh=Šåš>ºfJŽUÐŒåYúÐîŽåbUnA}å—YºÒjåœRÒ}åTÐ|UÐ ð .

šLne@í ineUÌ Œx{UÐ Y ºng=Ў=Ì dL ˆfZ>í 98 Twitter: @ketab_n .

=qh=RЎ_eš@кëŽx}hac>ëŽåR}]šYpåe?ëŽåcxŒåU ‰UÙºšh=åRЎå_eš@ÐŒåx|UкåšLne@íåineUÌ}åhQŒTnå—eUÐ .

gUÎ nx .

fL n˜ð [Q Ên—eUÐ dLqxØniíºØÐ{UÐênỸbHÌøTn>ð n˜?ï{—@q_HíÌ ëÌ Š˜S ºpL}—= U qdSí ºYnYÌ ng= qe—š=Ð ºpšwn= ºph[L pYn—š=Ð ëÌ Œcex ø ŒTnå—eUÐ A ëί pšwn˜UÐ pYn嗚=øÐ ‰åd> åšA }åa> {AÌ ïÌ ŒY }›TÌ åR}LÌ nhð [žåI niÌí ºBÌ nx påUn” påþa= åašx ºpL}å—= YnYÌ ŒY ÓÚ}R ‹? º¤ŒhhdÉúÐ incåH ŒY aɎ= º}BË .

ngdBÐØ €eciÌ ºÒ}@±U ÒÚnhH ŒL r=Ìí Ø}œY šA øí ºŒTnå—eUÐ A UÎ Ñnw|UÐ …h]šåHÌ ŒTÌ ‹U Ó{@í øí ºØÐ{åUÐ Ó}h˜UÌ êĆT ŒåY {TjšUÐí º{åh_= ŒåY eeåZ> ‹AÐ~>íºfwُUÎ~Rnbš>Ó|B̐åšUкpdhþ\UÐÓÐÚnåhžUЊåBÐ{= T º}aUn= nðþhdY ënT ŽU šA Ð ð{AÐí nbð x}J ºfcå—x ï|UÐ oL}UÐ .

cdHÌ ineUÌp]åHЎ=šh=Rî}@ï|UÐ{åhAŽUÐânåeš@øЉåUÙ {_˜šå—e= hUí ºÒjœR ÓnLneš@Ð y˜ÉÌ ºÊnå—eUÐ ‰UÙ R SnRÚí U˜åZ>påhUºpåed^eUÐoxØÐ}å—UЊåBÐؐåUâÚ~å>ë̺Рð{å=Ì Ô{håHnYŒeBÌŒUíºnxð }hac>nRð }]šYeåHÌíºšLne@íineUÌ .

‰UÙ {_= {˜Lé~fYÊnå@ºašž>í‚YŽ>åšUÐÓÐÚnåhžUЊåBÐؐåR S}J R nað hžåH qfTí ºpfx{eUÐ ƒåHí R ì}@jšåHÐ ï|UÐ ÚØnbUÐ påHÚ{eUÐ º{h_˜UÐ R}]UÐ UÐ R dwÌ é~fY ºÚŽ[UÐ Š@Ì ŒY U ºĆ_UÐ eI qh= º˜eUŽT çíÚnR {fL aZš—eUÐ ºng= ŠeLÌ šUÐ ð Šå\RúÐ ¤ŽåxnY¯åA åR Ó{LÌ ŒhAí ºŒTnå—eUÐ åA ŒY ĆhdS 99 Twitter: @ketab_n .

ºÒ}@±U ÒÚnhH R niÌí ºÑÐ}]”n= ngš˜>Úí ng_he@ ÓÐÚnhžUÐ ‰d> øí ºÒ}@úÐ Ón=}L býnH p=nbi pHný}= šhbAÌ ŒL ngbýnH Ô{šx .

p=í}\Y ÓÐÚnhB º‹_J Ć= ÓÐÚnhB n_he@ ng>{@í ºÐ ð{h@ _eHÌ ð ëÌngfYºÑn˜åHÌÒ{_UºUŽBØ…h]šåHÌŒUÚØnåbUÐ{å˜Lqåh= 𠺍ådeLåRëùАå˜x}S ŽwíºSĆJUÎïØkx{S‰UÙëún\xÌí dBÐØí …h]šåHÌ ø ºdwÌ é~fY .

UíúÐ Šå—_UÐ }gåIÌ R éÐ~x nY Ð ð{h_=ºëùÐngiíŽåZx‹gij={=øíºpw}cYÓØnåLíºÓ}åRpåbwÐ}Y ënceUÐ w ºpHÚ{eUÐ ºhR RnZšTÐ ŠgH ºaZš—eUÐ ºÊn=}`UÐ ŒL _—>šUÐюi|UЊc=ëùÐÓ±šYÐ{S{=øíºÉnfšSøŠ\RúÐ Žw .

hUÎ q˜wÙ ëÌ ˆ˜—x ‹Uí ºR}LÌ ø Ć_UÐ eI qh= .

f˜T}šU p@ÐÚØ ‰dex iÌ Žåw ºq= ïØn[šSÎ o˜å—U ºneýÐØ ð UÎ å>jx ŒåY .

pxÚni .

.

È{_= ÐÙnY Œx|UÐí º‹ågfY ЎådAÚ Œåx|UÐ º‹ågdT å=Ì ÊnåS{ÉÌ Ó}åT|> Œx|UÐ ŒhUŽå—šeUÐ ‚_= ºŒågdT YÌ Ónåbx{É .

ÊnåhAÌ ëŽåUÐ~x nåY >nhA R dBØÌ ‹U ï|UÐ sxÚng[UÐ åA Ó}T|> ºå>nh= Ðí}å˜L Ó}T|> ºÓ}˜T ëÌ {_= ÚØnåfUÐ ‰UÙ ŒL åšA qå_dSÌí ºÐÚØnåi ð øÎ ºphUn= p˜hbA ƒbšdx Žwí ïÚnž= Ó}T|> º>ЎYÌ > šUÐ ڎ˜bUÐ ÑÐØ}åH ŠBÐØ ngšh\S šUÐ ênxúÐ ‰d>í º}åaxí ºåRЎšUn=nwŽåZx phÉnidLÒjœR‡SŽ>ºp=}_UЈýnHí.

ne]YfYq@}Bº‹d^Y ð fUjHí ºˆx}]UÐ .

‰šg@Ž= i}˜ž> ‹U È×Ì nx {d˜UÐ ƒHí R ŒxÌ UÎ ºUŽAqad>º\YÌŒx̏UÎÊneHÌnxpbhbAæ}LÌøiúí 100 Twitter: @ketab_n .

ênYÌ ƒ˜\Un= ‡SŽ> {S >{@í ŒhA ºpd>nS ºpeh^L >j@naY qinTí ënT .

Ð ð{h@ R}LÌí ºpåUÐØ pšRø Ć= ºˆ=ЎJ p_=ÚÌ ŒåY º‚åh=Ì åf˜Y .

fJŽUÐ ŒYúÐ Ûng@ f˜Y šHnA Š`IÌí ºp=}_UÐ ˆýnH hR ya[>Ì nšð Sí ‰dYÌ ŒTÌ ‹U Ò{L w ºÈø êÌ nhð fYÌ Ð ð{åfœY ënT ëÎ æ}Lú ºijåI åR påfcešeUÐ º˜h@ŒYÒ}å@úÐq@}BÌípådYnTå>{LÚnåghRÓ{å_>ÚкëЎå? ŒYЎ@}BºÊnå—_šUÐŒY‡[=‰šAÌØnTÌíºqå]˜wíºåUnågšhbUÌ =Će= ºëŽfåZB ØÐ}RÌ ‹åg_˜šx ºp^dUÐ ‰åd> åR åf˜eUÐ ŠåBÐØ ð f˜LÚÌ nY ënT .

phi{Y ˜åZ> ºÒ}x~Q d= n_he@ ЎinT ‹giÌ ºĆ_R ð {AÌ íÌ Žw ënT ëÎ ê~å@Ì ëÌ …h]šåHÌ øí .

åineUÌ ˆåx{[UÐ påhU êÌÊnå—_šUЉþUíÌŒh=Œx؎@ŽYЎinTºšh=UÎЎå>ÌŒåx|UЍåSnRÚ .

n=ð n˜” }[=Ì qfT fiú ºø ð {TÐÚ ÊnY R q\Bí ºqašUÌ ø ëÌ øínY Øn_š=øn= qL}HÌ ŒY ox}bUÐ ºsi}]åZUÐ ÒЎw f˜Y UÎ qdÉíí º}˜LÌ niÌí ºØŽåHÌ ˆh”Ì pUnÉ R —ai {@ú º}hca> Ć= šdBØí ºrgUÌ niÌí ënceUÐ pUínJ nginTÚÌ {AÌ R ºæ}`UÐ ŒY ‡[= pJnY ºåšh= påUnÉ ŒåY peåHíún= s@{Y º}e_UÐ ƒåHÐíÌ R Š@Ú någhdL åd@ ºÒ}åh`É .

ÓnhUÐ{heUÐí R{AÌøëúåR}L̺ÊneåHÌnxŠ@}UЉåUÙæ}åLÌqåfT æ}_xøºÒ{åh_˜UÐngýnhAÌ{AÌëncåHŒåYënTŽåUåšAºpåfx{eUÐ ºƒS ŒhRí}_eUÐ si}]åZUÐ p˜_U én]=Ì {AÌ Œcx ‹U ï|UÐ ¤åZx}S¯ ð è}šx‡hTºpåxŽ]eUÐo_dUÐp_SÚyåša>‡åhTĆåÉÌæ}å_xøí ð º}xێUÐ Ššbxí ºën[UÐ ~abx íÌ ºï{f@ šSĆL ŠTí ºn@ŽšY ð ncdY UnšUn=íºeUnLŠ]=ij=ëŽfœUЍewí̺ëŽfœYåi̐åwºpå˜_dUn= 101 Twitter: @ketab_n .

dL dœx ºÖn˜[UÐ ŒY êŽx ŠT >jxí º—af= šeHíÌ …hf[š= ênS .

_hSŽ>dLЎd[hUºëŽ>jhHŒx|UÐŒh˜œ_eUÐ}^šfxºpUín]UЉd> {@Ì ëÌ ºçĆJüÐ dL pJÚí q—hU íÌ ºÒ}h˜T pJÚí Œc> ‹U pJڎ= ‰UÙ qiÚnS nY ÐÙÎ ºphfwÙ p˜_dU ˆåInL ëŽfœY ênYÌ å—ai ngeœA æ}LÌ ø šUÐ fJŽUÐ ŒYúÐ pJÚíí ºi}›_= ï|UÐ oUÐ .

ìڎ[> …h]šHÌ øí ÓÚ}Sí ºënceUÐ ‰UÙ R íÌ ˜h@ ŠBÐØ pSÚí pe? Œc> ‹U {S ënTí º_hSŽ> …\hU ºŠ@}dU fYÌ º[heS æ}]= ”Ì ëÌ R = ֎Uí ºÐ ð{h@ nxð }˜Y ºnh=ŽcUÐ êĆSÌ ŒY nedS ð …RÚ ºˆe_= ‹—š=Ð .

g@í hebUÐ æ}J R ƒ˜žšx edSí éjH ÒjœR ëĆåHÚí ºTÚn˜åHÐ xڎ=í º‰hfYÐ}T }hYØĆR æ}_> Šw ÈæíڎY Œ= ënTnYº‹ågR}LÌqåfTŽåUåšAíºpåbhbA‹ågR}LÌŒåTÌ‹åU ºphHíÚ‹wÍneHÌÓ{={bU.

ì|gTƒ˜ž>p^UR‹w}T|>_HŽ= ëŽfœeUÐ ƒbšUÐ ºëŽhUíØ si}]I én]=Ì ‹gij= ŒhežšUÐ Šg—UÐ ŒYí ˆxŽå—šU ºLí Ć= ngY{žšå—xí º>}TÐÙ R ng= „ašAÐ º‹wÊneåHÌ .

nðþhI ngfL æ}_x ø p˜_U R º—ai ºfh=ífh=oZf>{SÒÚí}”Ć=ÒØnZYïúnhRĆ>º‹_iqdS ºÕí}žUÐ Ñn= dL fhL qinT ºqSŽUÐ ai Rí pAŽU R ºÚŽÉ}[UÐí pdefUÐ Œh= ç}aUÐ ëŽR}_x øí ëŽgRn> }bLRš˜LĆYЎ˜dJíº‹åwÚÐØ}bLRnå_he@‹ågšY~w.

oå_dUÐ ð .

eUnL Š]= niÌ .

}bL Ć= ïÚÐØ º{x{ZUÐ ‡H±Uí ºïÚÐØ 102 Twitter: @ketab_n .

‰UÙ ƒåHí pYn嗚=Ð Ñnå[šQø ºÒ{åh@ påÉ}R qåinT någfKÌ ŒYnRð ŽBnåYκfYÔ{xŒåUÐ|åwíºpåc”yå\Rí̺oåL}UÐ .

f˜T}> šUÐ 掞UÐ pUnU nYð Ð}šAÐ íÌ ºëŽfœeUÐ ÕÐ~Y Ón˜db> dL …hSŽšUn= d—š> _=nÉÌ ºšUínJ UÎ ØnL {S ºZx}S ënT ð pRn”üºÒ}QnIpAn—YøíºĆÉÌpþdšeYqinTšUÐpUín]UÐæЎA ºnšð YnÉ ïÚí{= qå—d@ ºÏ{[UÐ {x{UÐ ŒY {_bY dLí ºÒ{x{@ .

Õí}žUÐ Ñn= {fL fhL éÐ~> nYí ïÚncRÌ ºpUnUÐ ‰d> R niÌí ºÓ}Y ÓnLnåH …=ÚÌ íÌ ÔĆ? ‰UÙ ºå—ai nghR qffK p@Ú{Uí ºˆåZ_UÐ øÎ ºÊåI ŠT R yi}š> pLnå—UÐ q=}šSÐ ŒhAí .

ÒÌ}eUÐ çí|> R åYkd= æí}å_eUÐ º‹åx{bUÐ si}]åZUÐ ÒЎåw å>jx ëÌ ëncåYün= yå˜ÉÌí ºÐ}å[L på_=Ð}UÐ ŒåY ð Rf_YĆ=nå—Un@åií{œxíº‹åg>n˜xÚ{>ЎåHÚnehUºëŽåhbhbUÐ ð .

Ô{A negY ºoýn[UÐ ÚÐ}åbUÐ |ž>Ì ëÌ ÓÚ}åS ºåf[žx ø ëncåY .

ŒTn—eUÐ A R šh= UÎ ؎LjH BÌ Š@Ì ŒY ºped^eUÐ oxØÐØ}å—UÐ R UíúÐ å>}Y qåinT ºØŽbaeUАB̏ådLç}šAÌë̺Рð{å@å_h˜]UÐŒåYënTíºïÚnåž= ëŽcšHÒ}eUÐì|wíºd@ÌŒYng>naLn\YíoxØÐ}—UÐêĆK†h—šHÌí ŒY šA ӎYÌ ëÌ ºnhð ešA n˜ð @Ðí ‰UÙ ëÌ {bšLÌí ºqiÌ ‰d@Ì ŒY q@}B ºxÌÚ R oýn[UÐ ÚÐ}bUn= —ai ânfSÎ R nið n_YÎí º‰d@Ì Ñ}SÌí ºpxØnL ÓЎ]ž=í ºpinÉ}= qhZY ºsi}]ZUÐ ÒЎw f˜Y ŒY ð ĆhdSqaSíåfiÌíŠ=ºph”ÓЎå]BŒYºØĆå@ÓЎå]BåUÎ ëŽdB{x ºpadšžY ÊnxÛÌí Óneå—= Ênå—_> {wnåIÌ ºŒYúÐ f˜Y ênYÌ ºÓnf˜UÐënšB{”ngJnåZf=pRí}_eUФnåhiدÒ}åýn›UÐíºëŽå@}žxí ºpfx{eUАRnågšbU̐šUÐÓn=n]žUÐŒYØ{åLåRp]då—UÐqådeAí 103 Twitter: @ketab_n .

êЎLúАRŒginšB‹>ºÒnšRëŽhdYŒY}›Tú—fœUÐØí}˜UÐphUk—Y {I {Sí f˜eUÐ UÎ ºp^dUÐ ‰d> R YnYÌ çn—> qinT .

Ò}hBúÐ .

S~Yí ºnw}_I ‹w{AÌ ºŠBØú f]`\x oýn[UÐ ïÌ}UÐ Ó{@í ºënceUÐ Ì{w ŒhA ŒY pb›= qdBØ ºì}å^šiÌ qh˜dU owÙÌ øí ºn_x}åH å=Ð|L ‹dšåHú ð ºÊnfiÐ øÎ éŽåB{Un= yeå—x ø ï|åUÐ ‚åažfeUÐ ºˆåh\UÐ Ñnå˜UÐ ŒYÚÐíؐåH}TdLdœxºÜÌ}UЈåhdAÐ ð{åfœYå@ÐíÌqåfTí pT}=í .

˜inœ= y˜f> ºŽxØÐ}dU Ò~g@Ìí º‡>Ўw Ò{Lí ºrx{A ÛÐ}J i =Ž[x ‹U fcU ºAĆH ƒbšUÐ ºp_x}H È{hH nx {x}> ÐÙnY .

fUj—x ënT ºå˜h@ ŒåY ph[žåZUÐ åšSn]= qå@}B̺ˆ]iÌ ëÌ ëíØ ŒåY ºÊI R юd]Y }hQ fij= {TjšUÐ {xÚÌ fij= U qdSí ºU ngšedH Ð|w Š›Y dL ؎_> {S {bšLÌ neT Œcx ‹dR ºpbhbA ÚnšAÐ iÌ {= øí .

ëŽfœY ŒY øÎ ºèŽd—UР𠐚Sn]= ŠYj>  ð fdYj> ºĆhdS …RÚ ºdYj>í ºngdYj> ØnLÌ ºn\xÌ }^šiк}åBˁžåZUpSn]˜UЋSڏå]L̺å˜inœ=‡å>ngdUpLneåH 𠏚A ʐåI R n=ð Žd]Y qå—U fij= påKn^a= åi}˜žhU ØnåLí ĆåhdS ënTí .

ÚØnQÌ ‹U ÐÙÎ ºÒ{AÐí pbhSØ {_= n=ð Žd]Y ëŽTÌ {S ŒcUí ºëùÐ .

Önh>Ún= {gf>Ì ëú nhð RnT =Ў@ owÙÌ ëÌ šhi Rí qhåZY ºf˜eUÐ ŒY q@}B ºpxÐ{˜UÐ R A UÎ = \e> pådRnA ŠbšåHÐ ºå—hý}UÐ ÓnÉn˜UÐ ‡SŽY åUÎ Ó}R šUÐ ‰d> ºÒ{AÐí p_RØ ngdT ‰RnhJÌ ÓÊn@ ÒjœRí ºŒTn—eUÐ 104 Twitter: @ketab_n .

ºšg@í}åhQ̐fd_œ>íº{åx{@ŒYŒåw|UЋå@ngšUºÖnå˜[UАåR p˜AnÉ ÒÌ}eUÐ ŒL r=jåH ºî}BÌ Ò}Y ënšå—˜UÐ A UÎ ؎LjåH ð ‰fL r=jåHí º…h˜dU ßí}_eUÐ qh˜UÐ Œhfcå—> qYØ neR ºn\xÌ nYí ºìڎwÛ Ò}wÛ qijR ºÒ}wÛ qYØ nYí ºfhfcå—> qijR ºënšå—˜UÐ ð ënTnegYºpbhbUЏdLڎ›_UÐŒY{=ĆRºønhBhUípbhbAqYØ ºHnaij= ‰šRjå—R ºî}BÌ Ò}Y Ó}h˜UÌ ØÐ{UÐ fRØnÉ ŽUí ºÊnbåZUÐ .

ëŽx}hacšUÐ ìÚí~x ënT ï|åUÐ qh˜dU Ðí{šwÐ ‹gij= åi}˜žx ëÌ Šå˜S Ð|cwí ºÒ}@úÐ ÓÐÚnhH R ân” {S éÙnžšeUÐ ˜>}Y ëj= AÌ ‹U qT}> ëÌ Ø}œe= ng˜An[U qdSí ºÒ{AÐí qaSŽšHÐ ºÒ}@úÐ Ón=}L býnåH påHný}U yåI}šUÐ ˆšå—> qfT Šw .

È{—UÐ o˜—= èÍĆYÛ ‰inBí ØØ}x Žwí ºÝnw{in= Š@}UÐ f_UnJ .

ȉUÙ qR}L ‡hT .

.

‹_i .

.

‹_i .

šfeB q>n= šUÐ ºpdeœUÐ ‰d> ŒY qå[dž> fij= {h_åH niÌí qådS .

ênxúÐ ‰d> R ng_eHÌ ºpgRn> pde@ }›TÌ 105 Twitter: @ketab_n .

11 UÎ Ó{L ŒhA ºngdT >ned^= Ø{e> {S ŒTn—eUÐ A ŠhU ënT ..

ŠYnT êŽx ÑnhQ {_= ºÐ}hBÌ ð šh= ‰d> ºÒØn_UÐ R yhZUÐ >ĆRnA ‡SŽY ŒY Š@í Ć= qhZY {Sí ºšh= UÎ ºÊn—eUÐ éíÌí ÚngfUÐ ÓnLnH R ‹AØ~eUÐí ºpLn—UÐ .

p=vcUÐ pfhcH ngincY qdAí ºngdT ënRŽ]UÐ Ún?Ë qLn” n_=nS ð 掞UÐ ënT rhA p_=nS qiÌí º{AÌ ŒY nað ýnB ŒTÌ ‹U f˜Y p=Ў= ŒY f—fT ï|UÐ ŒYúÐ {fœY énS {bU ºê~giÐí Š˜S ŒY RŽSí p^U fLÌ ºp^dUÐ ì|w šA n=ð Žd]Y qå—U fij= ºìÛng@ šUÐ ÓnLn—UÐ ‰d> R ºø êÌ q˜dJ {S qfT ëÎ ïÚØÌ øí ºYnYÌ pL}@ dL }›LÌ ëÌ ëíØ ŒY ºënš—˜UÐ A R }eœUÐ èŽUÌ ºngšh\S .

ha]> ºÊnY ð ï|UÐí º…h˜dU n”í}_Y ënT ï|UÐ Œhb=n]UÐ íÙ º}åaÉúÐ Ênåf˜UÐ Ć= ˆd`Y ºšaxí º[L ŠaS R Úí{x ne=Ú ºn—dH >}˜šLÐ ð ð nAnšaY ngincY ŒY Ó}R ºy”Ðí ƒž= p=ŽšceUÐ ß}_UÐ påšRø .

Önå\xÎ ïÌ ýnå—fUÐ ànhžUÐ ºngde> qinT šUÐ px{x{UÐ Ò{eLúÐ ‰åd> ådL ˆdQÌ ºéŽB{UÐ dL Í}@Ì ø ºŒhšLnH =n= ŒY n˜ð x}S Ó}^šiÐ ï|UÐ R šegY ëjå= ºÒ{x{åI pRƜ= åi}˜žx Žåwí ºpåxngfUÐ åR å=Ў=Ì ºÓÐÚnb_UÐ Ò}å—eH hUí ºÓÐ{hå—dU =ĆeUÐ Šh[a> w ºUÐ .

Èn”í}_Y éÐ~x nY êÌ ºŠ_aUn= …h= {S }aÉúÐ qh˜UÐ ënT ëÎ æ}_hU 106 Twitter: @ketab_n .

º}h›Y ŠcZ= ‹—œUÐ Ò}h`Éí ºÊÐ}eHí ºphdY qinT šUÐ >{Ln—Y p˜AnɏdLfU{>ëÌ…h]š—>qinTëÎngšUjHŒhAºÒ{Z=qKnšQÐ ºÒØЎS ˜IÌ Šw qB}É ŒhA ºØí{A Ć= =Ð}`šHÐ ënTí ºqh˜UÐ ºn>ŽxŽ> p=}L dL }åY º}e_UÐ ê{bšY ÓÐí}\B …åýn= ºÈ‰åxÌÚ åR øºØ}x‹UºŒýn=~UÐpbAĆeUÓЎ]BÒ{LŠT{_=‡SŽš>ºpRŽZcY ÓnYĆL ngg@í dL í{˜> ºpf—Y ÒÌ}YÐ ºšUjH ŒhA º}Z= øí }hž= ð eR yšRÌ ëÌ Š˜Sí ºÓØØÚ ºØí{A Ć= pH}]Q Ў—hU ‹gij= ĆýnH R ngiŽLێx ‹gUЎYÌ ÓnåS{Éí ºinšå—= íÌ êØnB UÎ på@nA åR ÓØ{e> ºÖ}e= ažšUÐ 뎘_dx énaJÌ .

ØnhLúÐ ‹åHЎY R çŽå—UÐ ºŒhL~R YnYÌ ŒY Ðí}aR ºÊneåHÌ pUnžUÐ ŒL ‹gšUjåHí º‹gš˜_U R ºèŽåZUn= pþdšeY ngfcU Ò}wÛ í{˜> ºÓŽh˜UÐ {AÌ ŒY Ò{håH ÓÊn@í ð Ý}šYpxn`dUĆgHnw}h—a>ënTÓÐ}^f=fšYÚíºn hð ˜Éqf\šAÐ .

énaJún= ŠBØ̺UАRÚíni̺ÓÐ}YÒ{LåincY}åhh`šUÓÚ}å]”Ð dLd@̺ç}åJÓnL}a>ºÓnåL}a>íºç}åJÓnåL}a>íºnåSð }J ºp˜x}`UÐ ng>n˜dJ peýnS ÓnxŽšY æ}LÌ øí ºYnYÌ nåw{@Ì nåx}hšRnT .

yšax{AÌøíº}˜[=S}J̺ÓÐ}YíÓÐ}Y}aÉúÐqh˜UЏUÎ؎LÌ ëŽcšU qbdB ngiÌ í{˜x º}œUn= Òڎ—Y ºÒ}h`É pbx{A R éíÌ R ngšdBØí ºâÚЎåZUÐ {AÌ R ng>{wnåI ºnYð nL nhð dýnL nw~fšY ð ð yx}šåHú ºÊnå—eUÐ ng= q›gU åšUÐ ºˆåZ_UÐ ÜnaiÌ ƒåbšUÌí ºĆåhdS ëí}axéneLpe?ºpåšRnBÊЎ”úÐqinTºÖnå˜[UÐ|åfYnåw}h`=í …xÚnZYí ºåZeš> pbhåIÚ ÓnYnB ºÜneA Ć= ºŠhœfUÐ ëŽbå—x íÌ dL Ó}›L ºÓnIÐ}aUÐ ÒØÚn]e= d—š> ººpbwÐ}eUÐ ŒH R ÓnYnB hUí º_”í ‹hSÌ q—d@í ºnYð ne> ‹š_Y }hQ ŒTÚ R énB {_bY 107 Twitter: @ketab_n .

}BË {AÌ …”í ÓnaÉЎe=åhSnYÐÙκpå=Ð}`dUŽåL{xºådTâŽå”ŽeUÐënT ÒÌ}eUÐ ŒåY ‡h^ií ºÜnS ‹åd_Y è}åšx ëÌ ºpåadœUÐ påxØneUÐ ÒnåhUÐ ºR}_> ø ºÒÌ}YÐ oýЎI ŒY Ò{AÐí }h[hU ºžxÚn> ÒjœR ºng˜ýЎIí ºp=Ð}Q pe? ëŽc> ŒUí ºåšR}Lí æØnÉ ÐÙÎ ºÐ ð{=Ì å= å> ø {åSí ºoh[fUÐí ºUíúÐ Ò}^fUÐí ºpåRnw}UÐ hxnbe= …”ŽUÐ åhS nåY ÐÙÎ .

b˜J ŒI ˆRÐíí ڎ˜LUÎÕn嚝xŒcUºoåw|UÐŒåYˆå˜JåfbRÐííŒåInåiÌ ºëncYR‚=}>ânȐdL}[šiÌëÌíºÑÐ|_UÐŒYënxØííÓÐÚn`Y .

{_= R}LÌ ‹U ng@}AØ {S ënTí ºåY{S }\BúÐ àn]eUÐ ŒY Ò}åT qå—Yø ÊnYpT}=UÎqbU~inRnågšdTÚºphwÐÛ=ĆYï{å>}xº‡åh^iŠåaJ çڎ= ngša^i ºåUÎ nwØnLÌ ºÒ}åcUÐ ƒbšUÐ .

Šåa]UÐ ×}åÉí ºÒ}åh`É n˜ð x}b> p—YnžUÐ R ënTí šUjH ºënceUÐ R nšð šZY ënT ºænaI .

Ȋ]= nx ÊneHÌ ‰šUnB ŒxÌ .

w nw  ng>nc” …eåHÌí ºÓnYnžUÐ åhR …åeœš> ŒåTÚ åUÎ ÚnåIÌ .

.

šUnB yh[x Ša]UÐí ºnLŽå—dY ºnað SÐí q\gi .

…]bšY ŠcåZ= ð .

.

šUnB ºÊneHÌ ºÊneHÌ nx yhÉÌ ºadB ŒY qfT {bR ºÊneHÌ nx px}ž—dU nxí ҎåZfUАRqR}åH̐fij=íºëŽfœYfij=Ð ð{=ÌAÌøíºÊneåHÌnx qiÌŠwæ}LÌøíºŠaJÓnAnhÉÊÐÚíçn—iÌëÌp@Ú{UíºpUn\UÐ ëj=ŒhS{[šHŠwºq˜œšHÐíŠ_aUn=šUnBqfTŽUíºÈøê̍šUnB 108 Twitter: @ketab_n .

… Ènbð InL yd[x ëÌ Œcex º‰YnYÌ ‚T}x ï|UÐ d=úÐ ŒY Ò{AÐí qinTí ºqå=}šSÐ º…eœUÐ ƒåHí ŒY ÒnåšR qå\gi Ð|w R ÒÚÐ~`= Œw؎@í UÎ qg˜šiÐ ýĆUÐ ºÓnh=Žh?üÐ ÓnYØnžUÐ ð Ćx{fY ‡d>í º‚h=Ì heS R pY{fgY qinTí ºYÌ |åfY ºåUÐ .

ngHÌÚ dL }eAÌ Ša]UÐ énS ºÊneHÌ šUnB ì|w rgUÌ éÐÛÌ nYí ºpL}—= qdS .

ngfL ì{_=Ì qfTí ºšRnBÌ p]S {@Ž>  fiÌ‹LÛÌï|åUÐënšå—˜UАAR{wnåIÌ‹UåiÌpåbhbUÐí ngšxÌڐšUЃå]bUÐqinTº‡hž>ëÌŒåcexpå]Sï̺ëjåš=åšd=}Q p›h˜žUÐ ŒTn—eUÐ A ƒ]S ˜Z> øí ºpþh˜dU pbx{Éí ºpeLnií pi~šY Yú ŠhS ŽU ºÊneåHÌ nx Ò}eUÐ px}žå—dU nx .

éЎAúÐ ŒY énA ïj= ð øÎ dBØÌ ‹U åA R „A Ć= øŽå—šY q˜ÉÌ åfiÎ ºnåw}˜S åR =nhQ R ïÚnåž= Bú ŠhS ŽU ºpåHn_> }˜bUÐ åc˜U ºpåa[UÐ ì|åg= RƒbåHíºØnLíºìÚÐ}a=\Uºân”ènåBÌëκæí}å_eUÐ}åhQ ned_Y ð ëÎ º{åx{œUÐ påHÚ{eUÐ}x{Y æ}åLŽåUí.

påed^eUÐ~åhUnw{UÐ ð ÞnbiΏdLºÒÚ{bUÐê{L{Aêڎ>{SºĆÉ̍˜xøŽwºÊnhehcdU .

êŽhUÐ ai R ÓØ}]U ºiŽf@ Ø}JÌë̺Ò{Z=>nxŽf_YqbwÛ̺ÓÐ|Un=Ò}hBúÐp]bfUÐì|w }ZL p—eB ŒY }›Tú nA}É ýnb=Î R qTÚnI ehd_> Ö}É ŒY ð ÚØnQjåHºÐ ð{=ÌŠ[xë̍=yeåHÌøëj=qåY~LnåYÐ|åwíºnåYð nL ºox}SqåSíRhýÚ}åhQíÌåhýÚŒåYŠåB{>Ćå=íºå>ØÐÚl= 109 Twitter: @ketab_n .

Š`åIÌ ºpUín]UÐ ‰d> ênYÌ pAnSŽ= ‡SjåH ºÚnœaiøÐ qSí heåHjH ð q—dRºp˜˜—eUÐ}hQšUnbšHЏdL…hSŽšUАRºĆÉÌpUŽ`ZeUÐ{hUÐ Óøíne= âÚ~>jåH ºýĆYÛ fUjåH ŽUí ºo˜åH p=nšT UÎ p@n= ëú ºëŽS{[håHí º_”í Œh嗝šU ºå=}L{åd= ïÌ åUÎÒ}åœgUÐ R Ó}åZšiÐ {S qåinT º}aå—UÐ ÛЎå@ Šå@Ì ŒåY ï}åxŽ[> på_SÐí obU ºdL ЎåbdJÐ ºï|hYĆ> ‚å_= ëÌ på@Ú{Uí ºÒ{åZ= påHÚ{eUÐ .

Ð}H ð ºï؎_—UР𠍘åZxøíºngg˜åZxønTŽdåHÓ{å>ÚÐ{åSíºpåYØnžUÐqåUnS ð nH}]`šY nTŽdH ºngšahKí ð .

ƒ]bUÐ \_> ëÌ {x}i Œi ºT}>Ð ð p^dUАRíºĆœBfTڏUÎÓ{LíºÊЎgdUÜ}]`š>ngšT}> ºŠhdUÐ pgci R }cRÌí ºënceUÐ ÒÚØn`Yí ߎgfUn= nghR qeew šUÐ ºÖn˜[UÐ R Ô{håH nYí ºìnfe>Ìí ˜AÌ q= ï|UÐ ʐ\eUÐ SÚÌí ‡bx ºineUÌ Œx{UÐ Y º‹x{bUÐ bhRÚ ënT ºÖn˜É U y˜ÉÌ ëÎ .

pfcYúÐ ŠT ŒY Õ}Bí ºØ{e>í énJ {S UnBÌí ºÒjœR YnYÌ ÈineUÌ ð .

Ć_afY qB}É .

oAn[UÐ Ž=Ì zhZUÐ ‹TÐ}>{SŠåhdUÐënTºadBpåeš_UÐŒåY…å˜fxnå>ð ŽÉq_eåH oAnÉŠåa]UÐíºnågþ=nžYåUÎڎåw~UÐÓnåYnBqåS}a>ºŠå_aUn= ºÊneåHÌ qheåH ‡hT æ}LÌ ø šUÐ ph=Žh?üÐ pbR}= ºæ}[iÐ Ò}cUÐ .

ênxúÐ ŒY êŽx ïÌ R ngfe> ŒUí ºìØn_=Ìí UĆK ‹HøÐ yfe> øí 110 Twitter: @ketab_n ºÈoAn[UÐ Ž=Ì zhZUÐ .

”neUn=Ï~gšå—xº‡åd@ºŒåcešYº}åh˜ToåbUŒåYåUnåx ÓnýnåH {ýnÉ îŽåH Œcx ‹U ºŒx{UÐ Y Š›Y {AЎU ºŠAŽeUÐ .

pxÐíÚ Ć= ýÐíÚí º}šgš—Y dLí ºnew{Aí nåinTí ºÓŽ[UÐ oåAnÉ Žåw ï}åwÛúÐ ënT ӎY̐fd_œhåHnYŒcUºèÐÚúÐoåZBŒYèЎå—YnegfYŠT‹R ŒY @}žx ºï}wÛúÐ Ó{wnI ï|UÐ ïÚnfUÐ ÖƗUÐ ‰UÙ Žw ºˆ= .

ì{h_xí º˜h@ ÈpUn\UÐ pþaUÐ ŒY niÌ Šw ºÈàڎšY niÌ Šw ÈÔ{A ÐÙnY ºân˜>úÐìneHíÌ º—ai eHneT¤oAn[UÐ Ž=̯‰\x‹U ‹—š˜x ‹U ºnYð nL Œh?Ć? ŒY }›Tú ìÐ{>ÚÐ }BË n˜ð bU ŒhdTÐÚ ºïÚØÌ ø ~hYÌëÌ…h]šåHÌqfTºnfYÑ}åbUn=qåRnžUÐʎå\UЏådLíºåšA .

@ŽUÐ ŒY ~fx ºoLÚ d_U íÌ ºnYð Ž@í šA ºpUn\UÐ pþaUÐ ŒY ‰fcU ºBÌ nx ‰]xڎ> UÎ …—i ‹U .

o> .

.

dUÐ UÎ o> .

юš> ð ÛÐ~šwn=í pb? Ć= ‹dcšxí ºÚÐ}ešåHn= qadšx ºĆœ_šY í{˜x ënT ºp]då—UЏdLÑ}UÐŒdLÌŠå@ÚŒåYÚ{å[xë̐å`˜fxŒåcx‹åU ÜÐ}A {AÌí ºj嘞eUÐ AĆåHrhA ºå˜h@ ådLì{åxï}åwÛúÐí .

qSŽUÐaiRÜn—AÎpþe=AÌíºÑ}šbxeH}UЍx~=pbx{UÐ ï{UŒc>‹UíºŠhdUÐÓnxÐ{=negšd_š=кYnYÌŒYnhašBÐÒjœR .

Ón^AĆY íÌ phRn”Î pdþHÌ ïÌ ð ŒUíºpåUn”pþRqheåHåfi̺nå\xÌÒ}åeUÐì|åwikå—x‹åU pþh]žUÐ wí ºéƔ ‰båZL ëj= ŠhS nY ÐÙÎ êŽx ïÌ R i͎å—x ŒY niÌí ºåahf[> R ineUÌ någhdL {fšå—x åšUÐ på_ÉnfUÐ Ò{åhAŽUÐ 111 Twitter: @ketab_n .

ð ÓnþaUÐŒåYøƔ{åI̐UÐ{={åSíº‡åH±UåhiÙÌênåYÌnågš_eU p=ÚnY Ò}caU hf˜> R ˆA dL ënT ŽUí .

nginexÎ R ngegšx šUÐ ëÌ …SŽšx A R ºpeš_Y px}HÌ pbx{A R ÿ˜šžhU}R neUº…ešœeUÐ ÜÚnU negšxÍÚ ŒY º˜AnÉí Žw }ax ëùÐí ºhR p]d—UÐ €˜f> ø {_˜š—e= hUí º}BË ëncY R ºÒ}aA R nþ˜šžhU .

Ҏ]H Ć= º}hbR Ûn_xl=ºÒÚneBRŠhdUÐënåh\bxíºsxÚng[UАåAÐí~å`xë̺Рð{å=Ì .

nðþhI fL ënR}_x ø negiÌ ºÐ ð{@ Ð ð{TjšY qfT ï|UÐ ÒÚí}\UÐ bR ŒY º¤oAn[UÐ Ž=̯ heHÌ ŒU ºî}BÌ Ò}Y Ð|w ineUÌ {@Ì ŒhA ŒY éĆå\UÐ ÕÐ}žšåHn= åY~UÌí ºžåHÌ ŠåhÉnaš= åU ‰eåHÚjH .

…h]š—x ënT ëÎ .

‰dhÉna> ëÌ Š˜S ºowÐÙ niÌ @ŽUÐ ‹gœšeUÐ påbx{UÐ ÜÚnåU qådS pfx{eUÐ ƒHí UÎ fdbhH ï|UÐ Ò}@úÐ ˆýn—U qdSí ºfUj—x býnåH p=nbfU nå—hýÚ ð 莝åI}x ‹U ‹giú º×Ì nx þš˜> ø .

ÜnfUÐ Œh= Ð}ZšfY {—UÐ y˜ÉÌ {bR ºÒ}@úÐ Ón=}L ð .

Š_aUÐ ÒØÚ îÚú ºhUÎ qašUÌ ‹Uí Š_aUn= U y\>Ð {Sí º{x{@ {@ ÐÙÎ øÎ ºnhð gšfY }YúÐ }˜šLjH  .

nY o]B R Œh_Un” ºšLne@í ineUÌ ëÌ ngš˜[i šUÐ ÊneUÐ Ò}x~Y ºnxð ØnL í{˜x ÿhI ŠT ënT ºšh= ênYÐ çÐ}YÊneUÐíºpSí}]Yí{˜>ºp?ƛUÐnwÚnxÛj=ºpdxŽJÓЎfH|fYYÌ ŒY ênxÌ Ò{L {_= ºngšH}Q šUÐ ÊÐ}\žUÐ ÊnfUÐ pdšI ºng˜in@ dL ×Ð}Éí º}a_@ ×Ð}É ºÒ{Z= Ó}\BÌí qUnJ {S í{˜> º‰= bd_> ºëùÐëŽåc>ëÌß}åšaeUÐŒåYåšUкçíÚnåRÓnc坔íºÊÐ}åaL ï|UÐ {hAŽUÐ ʐåZUÐ ºÊœeUÐ R ï}Bj> øŽåU ºšh= åR på_d_dY 112 Twitter: @ketab_n .

Rˆx}]Un=}exënTºŽehdA}BùÐïÚn@ëÌŽåwºnåxð ØnLŒåcx‹åU ënT.

}gIÌp_—>|fYënTº}exnghR>{wnIÒ}Y}BËíºp^dUЉd> ngh˜I ð Ð{=í º‡hžY ŠcZ= qUnJ {S šhU ëÌ Žw ºï}^i qaU nY n@í~šY ŽehdA ënT {Sí ºnghR nbð UnL ëŽTÌ ne=Ú šUÐ pJڎUÐ pLneœ= ð o˜—= š@íÛ >}œwí ºphdeUÐ Šýn˜bUÐ Ên—i î{AÎ ŒYº\YnehR Ð ð{=Ì …eHÌ ‹U º‰UÙ {_= {Lnb> ŒhAí ºpdxŽJ }gIú }˜UÐ R ýnb= R Œc—x Š@Ú pSĆ_= ˜IÌ = šSĆL qinT .

{x{@ ŒY Õí~> ij= .

ÐÚn@ ð hUí ºpfx{eUÐ ŒY }BË æ}J ph˜dH ÓnYĆL îÚÌ ëÌ ØíÌ qfT ºˆR}= ˜eUŽT Ñn= qS}J .

éjå—x‹UíÌ{A̐fLéjåH{åSënTëκåg@íådLpåh=nœxÎíÌ }Yj=ЎR}L{åSºØÐ{åUÐÓ}åh˜UÌÐ{åLŒTnå—eUАåAŠåwÌënTëÎ ºÐ}hBÌ ð çíÚnR }gK .

nfw qh= R ëŽ_ešœx ЎinT Œåx|UÐ Œåhx}hacšUÐ ºfTÚ R ÒnhUÐ ÓÐ}”nY Œh= {Ln= {S ºŠ˜S ŒY Ó}TÙ neT ënT Òڎ[UÐ ‰dš= šh= R åZex ëÌ U ˆx UnšUn=í ºphYŽx Œc> ‹Uí .

ÒÚ|S phdBÐØ =ĆY ï{>}x ënT {bR .

ng= yšR šUÐ âŽYØ yå—exí ‰\x ºi{wnåI ŒhA ëŽfœ= ‰\x Ì{š=Ð ën]hI pe? íÌ ºpšci ënT g@í ëjT ºÚ|bUÐ [heS ‹c= º‰\UÐ énfhH pc” dL ºph>Ž[UÐ Un˜A ÑÚ{x ºâŽe—Y øí ºý}Y }hQ qinTºÊn=}gcUÐ؎@í‹Q}=º‹d^eUÐqh˜UЊBÐØŒYí.

Ò~ýn@ngfL Ñn˜UÐ ëj= ºénL ӎ[= nw}˜žx ˜eUŽTí çÚn]UÐ ŒL éj—> ÊÐ}aL .

‰\xí ºì{AŽU ç}J nx Ón^dUÐ ‰d> R ^hQ ‹œA fež> ëÌ Œh_h]šå—> ø ؎@í dL ÐØð nš_Y ºçíÚnR ŒY „h`UÐ dL ÐØð nš_Y qfT {bU ºÊneHÌ neUnL}cš=Ìë̺pbåZe=q_]šåHÐíºå]hYíåšh=åR>nRnžåH ð 113 Twitter: @ketab_n .

ð pUj—eUÐ ŒcU º‰\xí UŽA ؎@ŽY Žwí šA º‰[žx ø~_fY ŒY ˆ?ŽšåHÌ ëÌ ÓØÚÌ pJÚí pe? ºpadšžY qinT ºp^dUÐ ‰d> R .

{hTj> Šc= ‰UÙ æ}_x ºÐ ð{@ ˆh[dUÐ ÚnœUÐí ºY{L íÌ nw؎@í ð ŒL‡SŽ>í.

èŽ@ÚÌnc坔aTº˜eUŽTnåxåaTqådS ÖnÉ ºÒ}Y éíú i{wnZx ijT hfhL yšR º‰\UÐ .

‹ýni ‰iÎ neg>}˜BÌí ‰fL ëøj—x odTí í}@ ènfw ënT .

{x{@ ŒY ‰\UÐ UÎ ØnL ‹? ÓÌ{=íº—afU>Ú}Sï|UкéÍnašUАRà}aeUЊhdUЉUِR ngšh`U̺nYð ne>fwÙŒLineUÌpJÚíÓ{_=̺ʐIŠT‹Q}=HÚØÌ ºÚngfUÐ R =nhQ Ênf?Ì ø ºfYÌ ën]hI fL éj—x ‹U .

Œc> ‹U ëjT RninTºçíÚnRnew}TÙëÐ|dUÐodcUÐíí}åœUÐíºå>؎L{å_=øí ð ëÐ{x}x ºŠ_aUn= >Únx~U ÐÊn@ ºì{UÐíí ºï|hYĆ> ŒY Ð|hed> º…SЎUÐ n”íí ‰UÙ {å_= ÐØnL negiú ºÊnåhehcUÐ ÒØnY åR påÉnB nåHíÚØ ð .

ÒÚnx~UÐ o˜H ð ëÎ øÎ ºÜÚØ Ên]Lü Ò}šaUÐ ‰d> R ĆwkY …å˜]Un= ŒåTÌ ‹åU ø ºŠxŽJ çÚÌ ÜÚØ íÌ ºÑÐ|åL ÜÚØ íÌ ˆåZL ÜÚ{åU nå˜ð dJ ënT ëÐíúÐ ëj= ºì{UÐíí |hedšUÐ Ó}˜BÌ .

ŠhdUÐ ŠA}x ëÌ {_= šA gšfx êÐ{SüÐ {x}x ŒåY p=n@Î ˜åZ> šUÐ š=n@Î UÎ qåg˜šiÐí ºÓnåR {åS ŠcåZ=ˆåZ_UЀhLÌëÌŠå˜SӎåYÌëÌqåaBíºnåY}å]BådL º}›TÌq”í.

ŒhbåIn_UАRĆåH́[SŒYæ}LÌneTºŠYncšY ºnHÚ{Y qfhL |fY = ‹SÌ ‹Uí ºfxŽgš—x ø ºÞnžUÐ xÚ{šUÐ ëÎ ð .

xÌÚ hR }hQÌ qSí ïÌ R newÚn˜Bl= êŽSÌ ëÌ neg>{Líí Ð}›_˜Yšh=ëÌ„AøºfhLënQíÛ„åAø{åSÑúÐëÌŒåKÌ ð 114 Twitter: @ketab_n .

—=ĆYí º=ŽhL ‹hY}>í ìí~Q ŒL ÊÐ}aL q_]biÐ ëÌ |fY pehS Ć=í ŒY Žw fKÌí ºén=Û =ĆY qinT ºÊnc˜UÐ ng= ÜÚnYÌí ngx{>ÚÌ šUÐ ƒb—>‹Uºin—Uæ}JdLÒ}hBúАšde@íº‚giiúºxÌÚ}hQ .

{_= íÌ |hedšUÐ ‡[x ŒhA ºÒ{x{@ pf_U ºpHÚ{eUÐ R Ì{˜šH Ð ð{Q R ºnghR d@ pUnÉ ºýĆY~U º˜eUŽT }h˜_> o—A dL ºí}œUÐ ‡dšže=}hÉÐ}Éëúºæ}åbUÐíÌoL}UÐŒYÓnåYíº‹åd_Yqåh= ºýÐÚíiŽbd]xnxð }åHn˜ð bUëŽL}šžhåH{TkYí.

.

åš˜LÚ̺ênåœAúÐ RŠYn_UÐŽx؎šåHúÐ|hed>ëúºï؎_å—Un=qå˜bUåfiÌæ}åLÌí .

px؎_—UÐ UÎ >}œg= n_fšbY ënT ºÚŽ[UÐ …h]b> ð ng\_= ºŠhdUÐ ‰UÙ R nghUÎ qdɎ> ºÓÐÚÐ}bUÐ ŒY }h˜T Ø{L qdɎ> ºÚÐ}ÉÎí åLí ŒL ng\_=í ºpåfcešeUÐ påHnUn=nðfh_šå—Y ngdeAÌ šUÐ p]h嗘UÐ >nYŽd_Y ŒYí ºÊneåHÌ nx ‰@}= pR}_Y UÎ ºÒØn_UnTngUyeHÌ‹Uºp˜hB˜Z=q——AÌíº@}˜=šœYØíº‰fL .

pdYnT p˜hB y˜[> ëÌ {bR ºçĆåJüÐ ådL ÿå]BÌ ŒåUí ºï{åœUÐ Žåw ‰å@}= ënT ŒY }›TÌ qåfT ‰šxÌÚ ŒåhA qiÌí º¤oåUÐ peå—=¯ ºìnå›iÌ qheåH ŒLÑnšc=nðfh_šå—YºÕ}˜UЉUُdLÓnLnåHqdeL.

oApeå—= ºÚØnbUÐ {˜L qh˜U ïí~Q êŽx º{d˜UÐ ŠwÌ p˜šcY ŒY šx}šIÐ º‹hœfšUÐ ‰U éŽSÌ .

.

ÈÐÙnY ‹? ºdUÐ nx ºoUÐ pe—= .

Ð ð{=Ì Š˜S ŒY šRÌ ‹Uí ؎HúÐí çÚÛúÐ Œh˜> ºÐ ð{@ phdeLí ºÐ ð{@ p_d]šY ngdT ‰ÉЎB Œh=|œf> ºp˜Un`UÐ w º‰šSÚ ŒcU ºÊåZUÐ ‚_= pRn@ ºïØnY}UÐí ŒY pdxŽJ ÓÐ}šaU Œåh@nš>í ºÊÐÚ|_UÐí ڎå›UÐ Õ}= {åhUЎeU Ò{åZ= ënT ºd›Y Ð ð{åAÐí d˜bšU ˆådbUÐí º}åhcašUÐí ºÒÚnåZšHøÐí ºØØ}åšUÐ 115 Twitter: @ketab_n .

pdcåZY ëŽc> ŒUí ºpdcåZY qå—hU ‰d> .

ŠeUÐ Õ}= ŒY iÌ ìÚ{S Ć= }ešåHÐí ŠYÌ Ć= ënT ˜A ëÎ ºpxÐ{˜UÐ ŒY ‰U qdS {Sí ºÐ ð{=Ì gšiÐ ŽUíºpA}R ӎYjHºÒ{h_—UÐ [bUÐÓnxngf=gšiÐŽUºŠYÌ ð ӎYjH ºæÛni ºdÉÌ oA ïjT qfT fij= ên> ânfšSÐ ŒLí ºn\xÌ .

pahKŽUÐ ‰dš= ºÐ}x{@ nbð InL ð ð îŽd>̺ÕÐ}=úÐÑnšTRncegfYqUÛnYniÌíºÒ}In_UАUЎA ºeœi pS}Hí ºÑЎ=Ìí |RЎi Ò{L ŒY œUÌ ëÌ éínAÌ º‰@}= {fL .

eHn= ˆ]fx nY Ð ð{AÌ ëÌ UÎ ŠhB º@}= êĆK = ʐ”ú …YÏÚnJÝnåbiRi}åZxºå˜eUŽTåšffKpåxÐ{˜UАåR ‹Uíºˆx}]UЏåUÎq@}B.

å>ŽÉŒcx‹åUӎå[UÐŒåcUºÊÐ}åaL .

{x{@ ŒY ØØ}šx ÊÐ{fUÐ …eHú Ó{L º{AÌ pe? Œcx ŒY î}BÌ pdA}Y dL Š˜bY fij= qfbxÌ ºƒbR pLn—UÐ ‰d> ð bð InLnghRëŽTÌŒUšUÐpdA}eUÐ.

ˆZ_UЊAÐ}Y nbð InLŒcUíºÐ|Rn ng>{L̏šAºˆýnSØÒ{L=n[L̏dLqdeLºÐ|cwí.

ÓnYŽbYĆ= ŒhAŠbLĆ=ëŽTÌŒUºÊÐ{fUÐӎɏašBÐíºÚÐ}bšHøÐ…”íUÎ .

ÊneHÌ nx è{@Ì ÓЎÉÌ„aAÌq˜ÉÌíºçÚúÐqåSØnÉëÌ|åfYÒØnå_UnTí ºÒŽ—S Ón^dUÐ {IÌ R øÎ ºpYngUÐ ÓÐÚÐ}bUÐ >j> ø ºngdT ŠhdUÐ Ð|cwí ºŠheœUÐ ‰=Ð|L nL؎Y ŽåaQÌ ëÌ nghR ‰åIíÌ šUÐ på^dUÐ ð Œh=ڎ\UЏdLÍ}œx‹UíºÒ{Y|fYì}^šiÌqfTï|UÐÚÐ}bUÐÊn@ ÊnhehcUÐ ‹hd_> è}>jH êŽx ŠT R nw|ž>Ìí ºng>|ž>Ð Ò{L ÓÐÚÐ}S Ênb˜Un=fY~d>øíº‰UnÉíçŽ_>øî}BÌpR}AÌ{=jHíº{=úЏUÎ æ}UÐ {L R ÓÌ{= ºp]bfUÐ ‰d> {fL .

Œh˜eUÐ ënwŽ> ŒY é~LÌ ÐÙneU.

.

Ò{AÐídLÓ}›L{SffKÌíº‰eýĆ>íåfeýĆ>{åSåšUÐ 116 Twitter: @ketab_n .

.

Èënš—˜UÐ A R p>ĆTŽZUÐ …h˜U Ð}œšY yššRÌ ø ð ºpLŽfšY pxÚnœ> p]ZiÌ Ó{wnI ºUÐ ‰UÙ R RЎJ éĆB ƒhå—= o˜å—U ºqc” fiÌ {bšLÌ .

ÓnxŽddU Ð}œšY {wnåIÌ ‹Uí ð .

pcdgš—Y =ĆY }@n> šA fd_œx nY ‰dYÌ ø fiÌ Žw 117 Twitter: @ketab_n .

12 ŒTn—eUАAxÚn\>„bhš—>ëÌŠ˜SíºÐ ð{@}Tn˜UÐÖn˜[UАR Še_UÐŒTnYÌíngSЎHÌíng>Žh˜UpxÛnQºngdTpfx{eUАR}?nfš>ºpdYnT ºineUÌ ÓnLneš@ø Ð}bY ð ënT ï|åUÐ ºažUÐ qh˜UÐ ~`U ŠåAô ºnåghR qh= Žw ºÒ{x{ZUÐ šZw{U ënTí ºšLne@í “oAn[UÐ Ž=Ì ” zhZUÐ d˜bš—eUÐ}g[UкénaJúÐßnxÚoAnɺ܎Snx}SH{S]˜bUÐ ð nx}Yƒbšdxë̺Ò{Z=ĆYkYënTï|UÐíº@ÐÚÓ}h˜UÌ}˜žUÐâێeU ngbšå—> šUÐ pinceUÐ ngfexí ºâÚЎåZUÐ R ngin=íÙ ŒY Ên\h˜UÐ ..

{bš_> neT UÎ qdÉí ŒhA ºn_x}H q_åZbiÐ ëÌ ºq›˜U nY šåZwØ ŒcU ð ð åH{S qh= p^U R å—i {Sí º˜eUŽT çíÚnR f_˜šx ºn\TÚ }^fYŒY‰\xë̺ŠhÉnašUÐpR}_eU[žZUЍUŽ\Ríº=Ð}]”Ð ën>Ì ØíÐ}x ºiÐ{@Ž= ˆgfx ënT ºŒTn—eUÐ A }heA ŒY {Qí ÚneA .

ˆx}]UÐ R pJŽ=}Y ºpd=ÐÙ RéŽ\Rpe?ënTºÒ{Z=neAØ~Y]˜bUÐ}e›š—eUÐqh=ënT 𠏚A éŽ\R ºnbð h” {åIúÐ qh˜UÐ pUnÉ R éŽ\R ºˆh\UÐ åIŽA åH{S ‡Sí {Sí ºÒÚínœeUÐ ӎh˜UÐ ‡båHÌí ºqh˜UÐ ‡båH dL º}UÐ ‹Q}= pdYnT ÊÐ؎åH pU|= ï{>}x º{åZUÐ ƒåHí R ºå—ai àÐ}SÌ nghiÙÌ ŒY U{š> ºÒ}—ceUÐ nx}Y ˜inœ=í º}eAÌ ˆfL àn=Úí neT ëÐ}@jšå—Y ëĆYnL pe?í ºÓ}h˜UÌ d˜bšå—eUÐ }g[UÐí ºpdxŽJ 118 Twitter: @ketab_n .

}h[LíºîŽdUÐënåLێxº{åZUЃåHíp=Ž_[=ënT}šxºí{å˜x ºÒ{Z= ŒhY}cY nRð Žh” Ðí}˜šLÐ Œx|UÐ ºŒhhUŽ\aUÐ ŠT dL ºëŽehdUÐ .

Ön˜[UÐ ‰UÙ R ȌTn—eUÐ A R Ô{A ÐÙnY w ºpUn” Ó}˜šLÐ pLneœ= ºH{S Š›Y ]˜S ašx ‡hTí p=Ð}`UÐ ‰d>í ºpx}H ÓnLneš@ø šh= ngU ê{bxí ºÈŠÉúÐ R ì{” ºped^eUÐ oxØÐ}å—UÐ ŒLÐ ð{h_=í ºëùÐ šA nbð hdJéÐÛnåYåi̐åR ‰U|= …d_dxí º†˜šUÐ ngdTÌ šUÐí ngfY pehd—UÐ ºngdT infåHj= ‹å—˜šx ‹IÌ øí ºÐŽR}I Œx|UÐ ºÓÐ{hå—UÐí ÒØnå—Un= n˜ð A}Y º}h˜cUÐ ӎ[UÐ dL ‰åIŽ> ºpwŽåZY éĆK íÌ ºÈåUŽA ŒåY êín坚> îÙÌ påýÐÚ .

Lƚ=Ð ÈÐ|w nY R Ô{> ø {S pxncA .

ÊneåHÌ nx pJn嗘UÐ pxnQ R pxncUÐ Ô{>ëÌŒcexŒcUíºÐ}h›Tº=nZY}BːAïÌøíºënš—˜UАA ð |fY ÓnxncUÐ p=Ð}Q dL ØnšLÐ ºŒTn—eUÐ A Š›Y A R pJn—˜= nwÚn˜šLn= ºp=Ð}`UÐ bd> dL 뎔í}Y ºëŽh˜_åI fcå—xí ºÊåZiÌ y˜[> ëÌ r˜d> nY ‹? ºŽg]UÐ pLnH ngYngšUø ëŽ>jx ºpxØnL Ón˜@í .

‰UÙ {_= Ónx}TÙ {œå—Y ÐíÚÐÛ ŒåhA ºåšLne@í åineUj= åH{S æ}å_> {åbU ºdUÐ Šh˜åH R Õí}žUÐí ºÒŽL{UÐ ìŽeåH nY R ºÓÐ}Y Ò{L UÐ éŽAêínšxŽwíºn[[d>någhUÎ…ešåHАšUЋwÚncRÌëjå={åTj>í ð ø šA º@ŽUÐ ‹›dYíºphfJí n=ð nh? nxð {>}Y nið nhAÌ ŠB{xí º{œå—eUÐ ÚncRÌ UÎ ºênxúÐ ŒåY êŽx ïÌ R ڎ]š> ëÌ Œåcex ºìn嘚iøÐ qåadx 119 Twitter: @ketab_n .

R pU{š_eUÐ î}BúÐ ÓnþaUÐ ŠTí ºšþR }\>í ºnhð [žåI ì}\> {S êŽhUÐ ‰UÙ Rí .

ìڎ[> o嗝= ºdT ŒJŽUÐ }\> ne=Úí ºpfx{eUÐ ï|UÐ ºˆhS{UÐ {É}UÐ ŒåY qR}L neT ºšh= ŒY åhR Ўå@}B ï|åUÐ {AÌ ìÚn˜šLn= å—ai ê{Sí º‹g”}šLÐ ºÒ}åh˜T påhfJí pYn嗚=n= ì}åTÙ ‹gfY º}›TÌ {x{œUÐ Œx{UÐ ŒL æ}_x ëÌ {x}xí ºØ{åœUÐ Œåx{šgeUÐ ‹Uí ºÐíØÐÚÌ nY šY nghR ëŽ_ešœx º}JnB ohJ ŒL pbh\UÐ šUnÉ ÔØnARåš@íÛqdAÚ|fYºÒڎåLeå—>ÒÌ}åYÐqåh˜Un=Œåc> }å—UÐ R Še_xí ºënhAúÐ ŒY }h›T R ‹åg_Y ådœx ënT .

ˆåx}J }˜žx ‹Uí º}TÙ neT ºŒTn—eUÐ A fJЎY ëŽhL ŒL Ð ð{h_= ºpLÐ}˜= º}YúÐ ‹gegx ŒY }˜BÌ fcU ºp˜ýÐ|UÐ Ò}å—ceUÐ šBÌí ØÐ{UÐ šA }˜L >j> šUÐ Ñ}å`UÐ …ýn\= ëj= ºhR åU Ðí}TÙ ï|åUÐ êŽåhUÐ åRí ngcdgš—xíºpfx{eUАRâێ>íºdUÐëŽbšxøÒÚn=p]HЎ=º}˜UÐ ‹?Î ow|UÐ ÒÚnœ>í ºp—œi Ønxj= q`hÉ ngiú êÐ}A ºpRn›c= ÜnfUÐ Ўcå—YÌí ºpxЎ`dU 뎘hœšå—xí ëíŽ`x ºénå@Ú påQn[UÐ ëú º}åh˜T ºpah›T ÒÊnå˜_= nwŽ]Q ºnåw}eL ŒY p_=Ð}UÐ åR qåinT åšUÐ åšda]= šUÐ énaJúÐ ßnxÚ Ên`Uü påRƜ= ìŽLØí ºŒhfh_UÐ åšA }åg^> ø ð ænZšTøpd=nSíºŒh—fœUÐŒYønaJÌ‹\>ngiúºUЎYÌnghR}e›š—x ŒY ºå—ai U {f@ ï|UÐ fJŽUÐ Úí{UÐ ëj= ŒåbxÌ ºÐ}åc˜Y ÓÐڎå_UÐ ð ‹gegx ŒeU _åHí ºÐ}hBÌ ð ënA {S º‰UÙ {AÌ fY od]x ëÌ ëíØ .

Ú|A R ëŽ_˜ššxí ºp=}bY dL ЎinT Œx|UÐ º}YúÐ ºp˜åHnfeUÐp^dUАRè}åZUÐŒYnåšdR̺ï}åwÛúÐíåineUÌ ºoå—iÐíº‡hfLâÐ{[=new{AÌohÉÌŒåhAºp嚝=påRØn[e=í º}åBùÐ åbRÐÚí ºÑnåZLún= å>ÐíÐ{eU ŒåxÚn]_UÐ çŽåH Ð ð{åÉnS Œx|UÐÊnå—_šUЉþUíÌ‹giÌ{=øíºí{å˜xnåeTЎ]båHëí}åBùÐí 120 Twitter: @ketab_n .

qfT ŒhA ºåfJŽUÐ ŒYúÐ åf˜Y ênåYÌ ºnåhð d@ ‹wÚnå—ciÐ Ó{wnåI .

n—ýn=í n_\_\Y ð ð ‹wn—>íºHnaiÌŒY~f>ºÒÙnai†˜>pýÐÚíºØÐ{UÐÓ}h˜UÌénS ð ˆh\UÐ ëncåeUÐ ˆåh” åR šA Ó}å—c> {S ºÊn\h˜UÐ nx}Yí ºĆÉÌ ƒb—šH ngšdB .

‹hLÛ nx ‰TÚn˜x Ñ}UÐ ºnfYoåx}SÑ}åUÐØØÚëjå=ºpåhšUЉåd>ådLåH{SØÚí .

}hžUÐ ‰c—U nfx{gxí dLpiÐ~BŒYÕ}BÌíº‚ažfYӎ[=nhð —fTÐ ð{hZiØØÚ‹? nwŽedåH æЎUÐ p˜w|Y ºéŽb[Y çÚí ŒY ÒØngåI ºƒýЎUÐ {AÌ ÜnfUÐ dL ng”}L ºfL Œd_x ‹U ºÞnB énåašAÐ R ºpåAÚn˜UÐ åU ºŒx}BË rhA ÕÚnžUÐ R ng”}_hU ºÓ}åh˜Uú nwn]LÌí ºÐØð }åR ÐØð }åR юšcY ënTí ºåcUÐ ÒÚk= R ‡?ncšUÐ ŒåY „åUÐ ʎåH‹åg_fY ‹T؎g@Œe›i.

܎åSnx}SšYåH{S‹gåZUАfJŽUЏåUÎnåghdL .

piŽžUÐ y\R R ð pž—i ÒÊÐ}b= ºd˜bš—eUÐ ì}gÉ ŒY Ûn_xl= ºØÐ{UÐ ênS n\xÌ ˜åZ> øí ºÐڎåZfY Ó}˜šLÐ º{hUÐ ƒž= p=ŽšcY ºÒ}h`É pSÚí ŒY ð pžå—fUÐ ‰d> qT}> ëÌ {_= ºphfYúÐ Ò~åg@úÐ å>ÚØnÉí º}håInfeUÐ ºdUÐ â}åZU Šx{= ø nghdL юšcY ënT º‹åhL~dU ÐÚnT|å> Ò{åhAŽUÐ ð .

ÒØngZUÐ énfi šA ºâ}ZUÐ ˆh˜]> R 뎔nY ŒYÐÊð ~å@ëj=påAÐ}ɉåUéŽåS̺ÊneåHÌnåxqåc”{åbU ‰åd> åR åbdA åUÎ Šdå—> ºpeåZšeUÐ }åhQçíÚnåR Ónc坔 dLƒbåH{SënTºå—aiçíÚnRíºngdTå>n=Ð|L‹åQ}=ºpå^dUÐ 121 Twitter: @ketab_n .

nxÚ ð šffK nY q_eHí ºfxÚn[Y dL ‰\UÐ ƒ`” ŒY ºßÚúÐ .

š> ŒY Õ}ž> ºpžHí Š›Y ëíØ{ZšY ƒb—x ëÌ Žw º}YúÐ R fZwØÌ nY }›TÌ ënT ŒYº{x{@{šgYiÌîŽL{=]˜S˜[izRåRºåšLne@íåineUÌ ºnxnf›UÐâĆJ‹HЍ˜Zxnbð AënTëÎíºšxÐ{wŒYЎbbšxëÌëíØ .

Èø êÌ ºÐڎR ð U 쎝fY ï|UÐ neUºè}ZUÐo[iŒYŽwºˆ=n—UÐÚn˜UÐŽehdAïÚn@ënTŽU pJڎUÐ ‹ýĆ> ºYÌ êŽx ng>{wnåI šUÐ Ò{x{œUÐ šhUí ºqåZw{iÐ ð qZw{iÐ neU º˜eUŽT çíÚnR ënT ŽU ºÒÚÐ{œ= ëÌ æ}LÌí ºn\xÌ ŒcexºÒ{LÓÐ}”nY‹\>ºfTڐRnghbdxšUÐÒnhUÐÓÐ}”nY nghin_Yq˜dSí̺ng>nxŽšYqåU{LŽUºæ}å]šUÐÚncåRÌoåTЎ>ëÌ qh”Úí ºïڎ[> ÕÚnB ënT ºšY}= }YúÐ ŒcU º~hT}šUÐ ŒY ʐZ= }›TÌqinTíºÔ{x‹Uåij=ÊnLØøÐŒcexøíºÔ{åA…åSЎTå= ºénašAøÐ ÓÐ}bR Œe” ŒY Œc> ‹U ngiÌ ŒY ‹Q}Un= fš˜œLÌ Ò}bR šh= R î}@ ï|UÐ {hAŽUÐ âneš@øÐ ‰U|U ç}]> ó{AÌ ø ëÌ w ŒhA ŒY åH{S U ngg@Žx ºpÉnB ÓÐ}^i Ì}SÌ qfT .

fL neQÚ ð Šbx ‹U fcU º‹å—š˜xí ašT dL ì{x …\x ºfY Ñ}šbx íÌ º}Bù .

nðþhI ºåRŽh” ƒåHí åUnašAÐ ŠåÉЎx ºêŽåL~eUÐ åfJŽUÐ qåT}> ð f_YnYĆýnåH…d_dx}h˜cUЍ>ŽÉ…eåHÌí.

åšh=åUÎqåg@Ž>í .

Èp˜AÌ nx nxnf›UÐ âĆJ ÜÚØúøºpåHÚ{eUАåUÎoåwÙÌíºå=nh?}åhQÌ틝šåHjH ð .

{=úЏU΋åhd_šUÐŒYå—aiÊnå`UüŒåcUíºnåhð ˜QíÌnåhð TÙÐ|åhed> —ai Ó{Lí šUÐ ÚnœaiøÐ p^U ºì}^šiÌ qfTí Ên@ ï|UÐ ÚÐ}bUÐ 122 Twitter: @ketab_n .

.

ï{LŽ= RÌ ëÌ qSŽUÐ ënAí ºÐÚÐ}Y ð ng= ‰UÙ R Ò{åZ= nYð ŽegY º{x{œUÐ ‹ÉnL íÌ ºĆ_UÐ eåI ënT º{x{œUЍeHÐ{ešLÐëÌ{_=ºÐ}hB̍@ÐíÛ{LŽYØ{A{bUºÖn˜[UÐ ð ŒcexnYºéÙnžšeUЍ˜>ÐÚŒY}BØÐ{SŒcx‹Uíºp˜h]žUÐpdýnLî{U R šx}S ŒY ÓÊn@ YÌ .

nY {A UÎ ŒhR}šY ÚngÉÌ ênYÌ R}Zx ëÌ qhšZ>íºcUÐí˜dUАRpxí}SqinTíºi}˜BÌneTØƘUЃHí çŽåH ŒY nw}g^Y Šx{_> UÎ }]”Ðí ºÊåI ŠT šešU ÓÐ}^fUÐ ng= owÙí ºngTŽdH Šx{_> …]š—x ‹U fcU ºpfx{eUÐ ƒHŽ= si}RüÐ º}wnK}>Ž>RìÊÐ|Ay—exënT.

pbZe=nwŽd˜b>Œx|UÐìÚngÉ̏UÎ fiÌæ}_xënTíºŠe_UÐè}>åšhf=>}˜BÌŒhAºÐ}åh›T‹åšgx‹åUí ð .

ŠhÉnašUÐ æ}_x ø fcU ºbZL ŒY }˜TÌ ˆZL R çÚnQ å>nhU ŠåýÐ{= ŒåL inå—U åR p坔Ðí påh˜[_UÐí fUjåH  UqdSŒhAÖ~YÌŒåTÌ‹UíºåxÚ{šUÐqåT}>nåYÐÙκphd˜bšå—eUÐ fUj—x ‹U ºp˜JnS çÛ}UÐ ÑЎ=Ì …åHíÌ ºÒÚnœšUÐ Ñn= ç}JjåH fij= ŒY ânedUÐ €hiڎUÐ Õ}BÌ .

cdåHjH ÒÚnœšUÐ ÑíÚØ ŒY ÑÚØ ïÌ ŒYbeUЃbšUкŒåh>}YºÊÐ|UÐyå—YØnL̺î}åBÌÒ}åYå@ÚØ ºŠ_ax ‹U fcU ºU{_xí º‹gœšeUÐ =ÚnI dL ~abhH šdBí ºYnYÌ .

ënT rhA beUÐ ØnLÌí }hQ ºÊnhehcUÐ ÜÚ{Y ºÊneHÌ nx pex{bUÐ šgci af= qfT ŽU ð qL}šBø ºÐ}h›T ºÒnHЎeUÐ R øĆK 𠍚hHЎU ºˆInL UÎ é{_eUÐ ‰dex Žw .

_”í ŒY pfY }›TÌ ëùÐ _”í ŒcU ºngdT ng= šddK ‡h]UÐ ‰dYÌ niÌí ºR{w UÎ ýngfUÐ éŽÉŽdU Š>nbxí ºphUÐ Öí}UÐ .

Öí}UÐ èƚYø Š>nSÌí Žw ºpY~gfeUÐ ÓnxŽf_eUÐ af=í ºnfšR}Q ŒY Žwí niÌ nf@}B 123 Twitter: @ketab_n .

ošcY UÎ niÌí ºêŽåhUÐ ngåHÚ{hH ‡hT æ}LÌ ø šUÐ åš[A åUÎ ºYÌpdhU|fYngš˜šTºpUnbšHÐ…hSŽ>Rì{xŠ`Iúéík—eUÐ}x{eUÐ .

ngdaHÌ pTÚn= ºn_hSŽ> e—> šUÐ šZ=}B pxÍ}U nSð ŽI ç}>Ìí ð nxð {>}YnghRŒåTÌ‹UšUÐÓnSíúАåRíºpåh”neUÐênåxúАåR î{UfwÚëncYΐRºÔíڎeUАšh=RÓ}cRºpdYnTˆZ_UÐÒÊn˜L qaž—šHÐíÓ{L‹?º=}@n>ÌénYÜÌÚŠ@ÌŒYºæÚn[eUÐ{AÌ ð niÌ ºÒ}caUÐ ºÒŽb= …SŽ>Ì nhð in?í ºÒÚnœšUÐ ŒL nðþhI æ}LÌ ŒTÌ ‹U øíÌ yfeU }YúÐ …\žx ŒhA ‹hhb> Ò}^i iØj= ºqåh˜UÐ ‰åUÙ å^x ëÌ .

ß}S ºngšR}Q R piÐ~B R áŽaeUÐ º}hbaUÐ YÌ owÙ R Ó}cR yšRÌ ëÌ Š@Ì ŒY ºngcdYÌ ø ºpinhB od]šx }YúÐ ënTí ºæ}LÌ neT ð Žw ï|UÐ ºow|UÐ ŒL r=Ìí ngšR}Q Ñn= .

}h›cUÐ odœx ŒU n\xÌ º>Ð}B{Y qh[AÌí ºnghR }hcašdU S}> ø ºÊnhIÌ R Ó}cR ÒÚÐØΐRè{fLnað KŽYqdeLnYÐÙκ}gIÌÒ{LšUnLl=pdhaTqinTí ºÓnbafUÐ ŒY ŠdSÌ ëÌ dL ƒbR .

ïŽf_eUÐ o>Ð}UÐ ”nb>Ì ºˆZ_UÐ øí ºÓnxŽšå—eUÐ iØj=í šh= R íÌ º}baUÐ ‹Ln]Y R øÎ ŠTË ø æ}LÌ ŽU qhfe> ºp=nbi påHný}= nwŽbýnåH ‹dx Ò}@Ì Ón=}L oTÚÌ º>Ún@ ºÊÐ}aL }hž—> R Ó}cR fiÌ }ciÌ øí .

êŽx ÓÐÙ nwnxÐ~Y ÊÐ}aLŒc>‹UºpbhbAíºÜnafUÐÒ{LŒYgšf>ëÌ{_=>n˜@í{_šU UÎ nw{hbhH º{x{œUÐ }a_@ ؎@í ënT ÐÙÎ øÎ º}hž—> UÎ p@n= .

pœL~eUÐ pYŽYúÐ ‰d> ÕÐÚØúÐ yša> ºì{x oSÐÚÌ º}x{eUÐ pUínJ ênYÌ ‡SÌ nåiÌí qådS pÉnB pLŽ]bY æ~_> ngijT ºngbd`>í nLn˜> ð 124 Twitter: @ketab_n .

.

ï{hH }hžUÐ Ön˜É ŒYÚ{[xijTºUíúÐÒ}åedUYnYÌqåaSíŒåhAìØÚåaií Šhœ—> pUË .

pLn—UÐ ì|w R Š[aUÐ R ëŽc> ëÌ ß}šaeUÐ ŒY ð pÉnžUÐ dhœ—> pUËí Šx{_šUÐ ŒY ʐZ= ŒcUí ºØ}> n\xÌ .

êŽhUÐ {_= ÜÚØÌ ŒU fcUí º‹_i ÈÐÙnY ŒL ºngSĆQÎí ÕÐÚØúÐ yšR ŒL ì{x qaSŽ> {Sí º}x{eUÐ ‡šw ð eš>ngijTºÊЎgUАåRĆhdSq_a>ÚÐíºÛnåZfUÐpåLŽ]beUÐæ~åL .

ïØÚ ŒY ÈÜÚ{> ‹U ÐÙÎ Š_ašH ÐÙnYí .

ÊneHÌ {fL ºî}BÌ pahKí dL qd[A Œcx ‹Uí ºRÐ}JÌ €_>}> ø ºën—dUÐ ê{fgY º{Yn@ niÌí ngšdS ÊÐÚ{Y nåxЎf= }x{eUÐ någfKí ºåeA Únå?Ë íÌ ÚÐ}åaÉÐ åg@í ådL ‰d> ŒY ºpÉnB pHÚ{Y R pahKí ºŒhhchHĆcUÐ YŽcUÐ ‹hd_šUÐ Š\RÌ o>ÐíÚ yfe>í ºØƘUÐ R Ð}BkY }Zšf> ÓÌ{= šUÐ ÜÚÐ{eUÐ ð ð …e—x ŒUí ºÊneHÌ ngeHÐ pHÚ{e= …e—x ‹U iúí ºŒhed_edU ønA ŠhÉna> ØÐÚÌ {bR º˜šcY ÚØnQÌ ëÌ Ø}œe= ng= Èì|w ÊneHÌ pHÚ{Y ŒxÌí .

˜dS R .

.

nfw .

ïÚ{É dL ï{x q_”íí ºqdS .

}wn^> Ð|cw íÌ ºpbýĆUÐ }hQ ºp=n@üÐ ‰d> ŒL }x{eUÐ ”n`> ënšbdS ìnfhLí ºfUj—x ØnL 125 Twitter: @ketab_n .

È⎔ŽeUÐ Ð|w R ‰š˜_I hýÚ Ó}ZšHÐ Šwí .

p˜_ZUÐ hýÚ niÌ .

ØØ}> Ć= qbRÐíí —ai Ó}ZšHÐ .

.

‹_i ÊnhehcUÐ p˜_åI hýÚ qfT {bR ºÊneåHÌ nåx påbhbA ‰åUÙ ënT ëÌ{=øíºåšhY{SÌ‹åc=ºĆå_UÐeåIíïЎåH‹å\>øåšUÐ }åhQ ÓøĆåJüÐ ‰ådš= ºåšR}_Y qåIŽI åffcU ºæ}å_x }åx{eUÐ f_x Ð|wí ºšUnbšåHÐ odJÌ qfT ÓÐ|Un= êŽhUÐí ºì}^i R pþx}˜UÐ ºÊnhehcUÐ ngeHÐ ÒØnY Ć= HÐÚ{UÐ ‹gYnL ºÑĆ]UÐ ‹^_Y Šecx ëÌ R ç~ešx ëÌ Œcexí ºn=ð nåIí ºnxð }b˜L ënT negY Ć_UÐ eåI ëú .

ì{Aí pdYnT pHÚ{Y ÜÚ{x ëÌ …h]š—x ŒU ºxÚ{šUÐ ì{_bY è}šx ëú ºpå@n= }x{eUÐ Œcx ‹U ºÖnå˜[UÐ ‰åUÙ åR ënT{bRºŠdžUÐŒåLr˜xº]hYéŽAêŽåhUºì{åxén`åZiÐí pahKí dL }›_x ÜÚ{Y .

.

ngdT HЎA ênYÌ n”Ðíí Ð}h˜T ð ð ŠdžUÐ éЎJ }x{eUÐ æØnÉ {S Ð|w ŒY }›TÌ ëŽf@ pe? ëŽcx ŒU .

˜dS R ºpfx{eUÐ R º‹hd_šUÐ }x{Y æØnÉ fKÌ øí º‹hd_šUÐ ‰dH R deL ºÐڎRšUnbšåHЏdL…åSíº‹ådbUn=‰å—YÌ.

å—ai‹åhd_šUÐ}åxÛíí ð ð pe? Š_U íÌ ºšåHÚ{Y ÑĆJ ‹^_e= nhð \Y fwÙ UÎ ÚØn˜> ºĆA ð R ‹hd_šUÐ én@}U nxð ŽhA ÐÚíØ ºpLn—UÐ ‰d> R ð f^x neU ønecšHÐí ºne—š˜Yí{˜xëÌéínxíénSºfwُUÎÚØn˜>neTº…ešœeUÐphLŽ> ð pYn—š=øÐ ŒL Ð ð{@ Ò{h_= YĆYí ‰[iÌŒåcU.

.

ÙnšåHÌnåxÐ}åh›TpåHÚ{eUАåRè{bšafåH ð .

—ai oh˜J dL ‰—ai ß}_= ngij= ÿå˜f> ºpåT}A ïÌ åfY Ú{å[> ëÌ ëíØ ŒåYí ºÒjåœR ‹å? q˜›eUкpY{žUÐÜ}å@dLƒ`\>ì{åxÓ{wnåIºÊÐ|åxÎâí}åZY 126 Twitter: @ketab_n .

Ên@ ëÌ {_= ÝÐ}åaUÐ Ò~eA R ×}[x ‹? ºpåUín]UÐ åR åfhex ŒåL .

pL}—= ošceUÐ ÕÚnB UÎ fbRÐ}x ëÌ ºn˜ð B }>nRØí pUín]UÐ dL ҎgbUÐ ˆU{x ï|UÐ Ò~eU yeHú ŒTÌ ‹U ºØÚn@ ï؎= íÌ ҎåšR í{˜x ëÌ ºnw}\x Ò}åY ŠTåR º}åh\šUÐ nið ŽfœY ŒTÌ ‹Uí ºpbhbA {AÌ ÊÐ|xÎ šhi R ënT øí º=n—A dL ˆd]iÌíºn˜ð in@ÝÐ}åaUАiÌniÌíÓÚ{šåHЋ?ŒYíºŒåhR}_>nåeT In_Y pxŽ—> Š@Ì ŒY Ón=n—UÐ ‹—bU ºp_SŽeUÐ šUnbšHÐ ‹dHú nYí ºnYð nL }ZL p—eB ŒY }›Tú ê{B º‡h^i ‹d_eT >nSnbšHÐí .

.

ŠTjx ØncUn= éÐ~x ni̍d`åZiï|UÐoåšceUАåRph[žåZUАå>nbd_šYŒåc>‹åU dLÓnbd_šY ïÌï{åUŒc>‹UºyåÉún=ºÒ}åh›TºĆå_UÐeåIí ºçÐÚíúÐí }>nR{UÐí ºpUín]UÐ dL Ò}›_˜eUÐ êĆSúÐ ‰d>í ºçĆJüÐ ÓĆaAڎåɏådLŠešåZxíÕÚ{åUАåRj嘞eUÐڎå[UÐêŽå˜UÎí ffcexí ºÓnbd_šY Œc> ‹U ºpHÚ{eUÐ ngehb> šUÐ pxŽf—UÐ sx}žšUÐ R nghbdhU ºÝÐ}aUÐ L{šåHÐ íÌ ºnw؎@í Šwnœ>Ì ëÌ pUŽgåH Šc= .

pd=~Y ïÌ nåxíqåhgšiкÊneåHÌnåx‹åhd_šUÐpUjå—YŒåYÐ}åhBÌqåhgššiÐ ð ö ŒY…åfÉÌŒåUºpå˜ýnBnåHíÚغêŽåhUÐ{å_=}å \AÌŒåU.

>Øn_å—U ð ð neåH ŒUí ºĆ>nS ð ºëŽ=}cUÐ ŒY øí ºçڎåUÐ ådL ÊnåY ºŒhœå—TúÐ Ö}åIÌ ºênL ŠT R f_Y Ć= ‹^fx ºýÐ{= ß}_Y R d=Ì d@Ì ‰d>ÞЎBºÓn@}˜šeUÐÊnå—fUÐíºâÚЎåZUЉhUn_ÉíºŒhd]˜šedU ëùÐniÌ.

påhin=nhUÐnehåIí}hwådLêŽåxÓÐÙq]båHåšUÐpåd˜fbUÐ qY~šLÐnYíºfhacxºÑ|_YˆIn_TïŽf_eUА˜>ÐÚºè{fL‡KŽY fYß}`UÐŒcx‹Uºpxn`dUÐØð nå@qfTíºënšå—˜UАAåRåRÐ}šSÐ 127 Twitter: @ketab_n .

ëÎ ‰g@í Ønh]Éø pbfY {hÉ ÒÚnfåH w ƒbR ºïØnY y=Ú ïÌ .

‰hdL }›LÌ ‹U ëÎ ºpfcešeUÐ šHn= ‰šh˜›> R ÚÐ}ešHĆUí ºŠJÌ ŒU ºpbx}]UÐ ì|g= pHÚ{eUÐ T}> pUj—Y fLÌ º}YúÐ ëÌ æ}LÌ Ón[eUÐ Ø{Lí ºadB ŒY énbhH ÐÙnY æ}LÌ º}hB dL \e> pfx{eUÐ åR afUÐ Ênå˜JÌ ŒY ŒåYí åýЎxü Ö}šbšåH åšUÐ påh˜]UÐ ŠB{šhåHºÒ~eAÝÐ}aUÐëÌæ}LÌíº˜JådLÚØnåSºpåeÉn_UÐí ð ŒYøn@ØÖ}šbhUºpHÚ{eUАRÒ}ýÐØnw{œx{SÓnInbiRºphýÐ{˜= šUnA ß}_x ëÌ fcexí º”}eUÐ aåZx ºÒ{h_˜UÐ ÊnhAúÐ Un@Ø ºnw{fL qåaKŽ> šUÐ ÊneåHÌ w ŒåY ëí}åh›cUÐ éÊn嗚hH .

åhdL º‚_˜UÐ ‰\x {S º˜dS R ngiÎ ºÒ{x{åI phýnbdš= }x{eUÐ Ø}håHí ºpdxŽJ ÓЎfåH éЎJ U Ў[dBÌí ‹gU q[dBÌ Œx|UÐ åc˜x {åS ºŒTnå—eUÐ A R šh= UÎ Œhed_eUÐ ýĆYÛ ŒY }ai _å—x {Sí .

o]žUÐ ŒL ЎUj—hU ÈÊneHÌ nx o]B qiÌ Šw î{[>jåHíºÐ ð{=Ìn˜ð ]B‰heå—xëÌ{AúyeåHÌŒU.

.

ø.

.

ø nwÚne›šHÐ Š@Ì ŒY ºp[bUÐ Ønh]Éø f_˜š> {S šUÐ pf—UúÐ ŠcU .

i{šUn= ‡ÉŽx nY neýÐØ ð ï|UÐ YŽcUÐ ‹hd_šUÐ {bi R ‰åZcUÐëj=åAÌøíºqåad>ÌøºpåHÚ{eUÐŒåYqå@}B ŒY ïڎ]R qUínf> neUnJ ï|UÐí ºƒåHŽUÐ R Üí}`eUÐ }h`[UÐ ºšUínJ íÌ å˜šcY øí ºø ºŒhfA íÌ {åbR ÒØnåY ŠcåZhHºìØÐ{åLÎ ºï{h= ngšåH}Q šUÐ ºpRÚЎUÐ ‹hfUÐ Ò}œåI øí º|hYƚUÐ p`YØÌ øí eåI ì{Aí .

nYð nL }åZL på—eB ŒY }›TÌ |fY ºÝŽUÐ æ}J R …eå—x ëÌí º}Bù ŒhA ŒY iÐ}x ëÌ ºfUjå—x ëÌ ì{xÚÌ ŒY Ć_UÐ æ}LÌ ffKÌí .

šegR neT fegax ºš[S q_eH neT pdYnT š[S 128 Twitter: @ketab_n .

.

pHÚ{eUÐ qT}> iú ºfT}šx ŒU iÌ q]Sn—> šUÐ pý{[UÐ pšRĆUÐ ÓÌ}S ºHÌÚ q_RÚ Ñn˜UÐ ênYÌ ºŒhf˜dU p]åHŽšeUÐ Š˜bšå—eUÐ påHÚ{Y ngRí}A ŒåY ànåbfUÐ ‚å_= Þn=}YíºŠå˜SŒYnwÚÌ‹UåijTºnåYð ne>åfLpå˜x}QåUÓ{å=í pSÚnaY qinTí ºÊneHÌ pedT ì}gK dL qeU ºˆx}]UÐ R Šœ_šY .

Šœ_šeUÐ Þn˜UÐ ‰U|U bhbA Ênešin= q——AÌ fiÌ ºpd>nS éŽSÌ ŒUí ºpb?Ðí ÓЎ]B nghdL ˆdJÌ ŒU ºÓЎ]ž= Ó{_š=Ð ºêÐ{SüÐ Šeš> šUÐ ÓЎ]žUÐ ‰d> ŒY âŽi ºpb?Ðí Œc> ‹U ngij= ngfhR}_> ºpeLn]UÐ Ò|åx|dUÐ ºpdheœUÐ šg@í .

nå_Y ð ØØ}åšUÐ Šåeš>í ‹gåI}x ‹U Œx|UÐ Ò}@úÐ Ón=}L býnåH ŒY }h›T ngR}_xí ºÐ ð{h@ º…˜]Un= ënšå—˜UÐ A ngiÎ º{嗝UÐ o˜å—= p=nbfUÐ påHný}U ‹wÍĆYÛ Ð}]\YqfTíng˜AÌ‹UºëùÐnåghU΍œ>ÌëÌ{å=øåšUАåšg@íí 𠐘x}S Še_x råhA ºfJŽUÐ ¤ÓÐ}B{eUЯ ‰åf= UÎ owÙjåH .

någU ºî}BÌ pdhA ï{åU hU º.

ßí}bUÐ ‹å—S R nåað KŽY ºÚØnåbUÐ {å˜L dL ÓÌ}J šUÐ Ò}caUÐ ‰d> ºehhhb> ënT negY ºšh= ŒwÚ îŽåH .

ng_˜>Ì ëj= Ò}x{@ ngfcU ºŠ_aUn= pahžH .

ngšaž—šHÐí ºŠ˜S ŒY eBíÌ…=ÚÌŠå˜Sne=ÚºÚØnbUÐ{˜L…åYpb=nåHpå—d@åR ‹UnL éŽåBØí ºï{œeUÐ }åhQ ‹åhd_šUÐ è}åšU Žåw åinLØ ºÓЎfåH ð }x{xí ºß}bUÐ U }RŽx .

_Y nxð }åH ncx}åI Še_håHí ºÚne›šåHøÐ ëÌ{x}xënT.

ì}å˜LÚn[=üÐŒcexøºÚnšåH‡ådBŒåYniÚne›šåHÐ ֎e]UЉUÙ…fe>ºR}[YŒhiЎSëÌæ}_xíºpåbx}Jïjå=î}å›x ºêÐ}x nY dL ڎYúÐ }h—šH ºd›Y ‹hZQ Ên]Q dL }›L ŽUí ºÒ{Z= ß}_Up@n=fij=åAÌêŽhUÐíºÒ{åZ=”}Lqå\RÚ…å˜]Un=í .

{x{@ 129 Twitter: @ketab_n .

ŒwÚ ŒY ºß}S dL Š[AjåH fij= º…˜]Un= nåbð ?Ðí ŒåTÌ ‹åU {fL Ô{> {S šUÐ Š_aUÐ ÒØÚ æ}LÌ øí ºŠ˜SŒY Ó}TÙ neTšh= Ðí}Jnb>Œx|UÐŒYŒTÌ‹åUíºYnY̐g@íî}xŒåhAºÚØnåbUÐ{å˜L q_åHëÌ{_=ºaåZš—eUАåRºpfhcå—eUÐpåbwÐ}eUЍåšBÌÒÚnåx~U ŒY q@}Bí ºqe> ‹U ngfcU ºq_eåH neT º}_åZUÐ p`˜[= ӎedU ð pg@ЎYŒYĆåœBqfT.

Ð Øð {œY på—_šUÐnåg>nhAåUΏaåZš—eUР𠏚AºĆœBqåddKíºÑ~LÌçĆAqåh=UÎÓ}åRŒåhAºnågdwÌ R Ò}Y šRØnÉ º}BË ox}S i}˜BÌ {Sí .

éjHÌ ëÌ incYl= {_x ‹U wí šA ºngg@í dL ˆ[˜x ØnTí ºnw{wnIí owÙ ij= ºçŽ—UÐ ŽU º—af= }_ZUÐ p`˜É nghb—hH ënT ij= æn”Ìí .

p@}A pUnA R .

šf=Ð qinT R ºYÌ ijT íÌ ºÚØnbUÐ {˜L ijT d_R ÒØÚ q_fÉ ï|UÐ niÐ ºnhð ýngi šdÉ ŒY >Ø}Jí ºŠ@}UÐ @í R qB}É ºp^dUÐ ‰d> .

î}BÌ Ò}Y šRØnÉ nY ÐÙÎ ºêƗUÐ šA ý}SÌ ŒUí ÓÚnšBÐí̺qå˜AÌnågiúÒnåšRӎåe>ëÌé{å_UÐŒåYåhU ð íÌ Ð}å@nR øn” ‡ÉíÌ ëÌ é{_UÐ ŒY åhUí ºå_YÓ}åRí någd@Ú ð .

‰˜AÌ iú º¤oAn[UÐ Ž=Ì ¯ ineUÌ p`d= pfx{eUЊw̍R}_xï|UкëŽfœeUÐéĆIënTº‰f˜UÐÑn={fL ð n”Ð}_šåHЍf^xnåe=åS}xíåf`xº‰åIĆå=åfhR}_>íº‹ågdT ëÌ ‰UÙ º>{wnåZeU ëŽaSŽšx ºÒÚnåeUÐ ŒY ŠåhdSí ºnåhð bhbA nåhð UÐ}=íÌ .

SnåZfšHn= ˆx}]UÐ ï}`x ‹_J ÐÙ {_x ‹Uí ºÐ ð{x{@ {_x ‹U éĆåI ˆx}]UÐ {I ï|UÐ Žw º}BË ‹_J pe? ënT ºënceUÐ ŒY p=}bY dLí {Sí ºÐ ð{AÐí Ð}šY ð UŽJ î{_šx ø ï|UÐ ºê~bUÐ ënehdåH iÎ ºŒceš= én]=ÌŒYÐ ð{AÐíy˜[hUºpeÉn_UЏUÎ}@nwíºpfx{eUÐÊnf=ÌŒYënT 130 Twitter: @ketab_n .

.

}Bù ŒhA ŒY >jx fcU ºfJŽUÐ è}h—UÐ bZ_>í ºÓncfUn= bdxí ºpSnI}= è}h—UÐ Ò}bR R ~Rnbšx ënT ð nJnYºp^dUЉd>RënTí.

Ò{UnBp[SÚn _YënxØkxºpdhe@ÒnšR ð ŒY ng@}žx ºÊÐ}åaÉ ÓnSn]= dL ‹gU …SŽx ºpåxØnL }åhQ ؎åZ= .

˜h@ ƒHí R ºÒ}h`É pUínJ dL dœx ºÚØnbUÐ {˜L dL Ó}›L ºëí}BË ëŽaKŽY nwÐ{šYÐ dL d@ šUÐí º‰f˜dU p\x}_UÐ pUn[UÐ nghbdx pSÚí ç~ex íÌ ºng_SŽx íÌ ºYnYÌ nSð ÐÚíÌ ašx ºffx ŠT .

pdH dL {_=šxØniºf_eå—x‹dRºéÛn_UÐÕnå@~UЇådBŒåYåšxØni ð éŽåœ>í ºåincY ŒåY è}å> ëÌ ŒY pSÚí â~šiÐí ºpåUn[UÐ R ĆhdS ‡SÌrhApåh@ÚnžUÐpUn[UЏådLìnåfhLq]båHíºåTnRÛnåg@ 𠍘šfx ‹Uí ºŒh_@Ð}eUÐ ŒY Ø{L oinœ= pLn—UÐ UЎA qddK .

n\xÌ Ø{eY dœx ŒhAí ºUn`ZiÐ ê{Lí Un`åZiÐ ºUŽeBí JnåZi …˜š>Ì ~@nUÐŒåYÑ}šSÐíÐ}hBÌ‚ågiŒåhAíºn xð nåIÑ}åZxºŒåhš˜T}UÐ ð ºpåhR}[eUÐ çÐÚíúÐ ‚å_= ƒåbšdhU ºæÐ}å[UÐ råhA ºå@n@~UÐ .

pUn[UÐ }BË åR º}h`É Ñn= ŒY ŠåBØÌ ëÌ åUÎÚnåIÌíºåfeU q_”̐fi̺p=vcUÐpåxnQRqfTíºÓ{gf>íÐ}åhBÌq坜i{åbU 𠺊SúÐ dL íÌ º‰˜A R €hLÌ ëÌ nghR ffcex ënT ºpdYnT pLnH .

ÒØnL Š_RÌ neT º€˜fUÐ ÓÌ{=í ºënš—˜UÐ A qdÉí {S qfT ºŠAÐ}UÐì{UÐíênYÌåd@̐fi̐UÐ{=ºåYnYÌqå—d@ŒåhA šUÐ ênxúÐ ‰åd> R ÒjœR }˜T fcU ºåfY p=nåZUÐ pžå—fUÐ ënT {åbR ŒL r=Ì niÌí ºd—L }gI qbdSÌ ëÌ êŽx ŒY fLÌí ºnghR ìÚÌ ‹U {S ºšBú Ô{åA nY ëÌ {= øí ºŠå—_UÐ ågšiÐ {åS ëùÐí ºÚŽå[UÐ 131 Twitter: @ketab_n .

‚h=úÐ }_åZUÐ ‰UÙ q˜iÌí ºhfhL éŽA pah›cUÐ éĆ^UÐ ‰åd> è}å> {hAŽUÐ fij= ê~@Ì ØnTÌí ºÒ{Z= fY}šx ºfY}šx fKÌ .

HÌÚ R .

pdýn_UÐ p]bH = ‹ZhU Ên@ º‡iÌ Ć= ënT ï|UÐ º=ÚnSÌ ŒY øí ºšBÌí ºš@íÛ énA øí UnA ø ʐI ïÌ ŒL UjHÌ ‹U Œh@íÛ ŠT fL éj—xô ï|UÐ æ}beUÐ ï{hdbšUÐ éÐk—UÐ ‰UÙ qUjH Èp?Ć? ‹š˜ÉÌ Šw ÕÐí~UÐ }eL ŒY ng= Üj= ø Ò}šR ne>Ì .

ÙnšHÌ nx Š\a> ð çŽ_> shUÐ~Y ïÌ Ćå= ŠåB{eUÐ åšfYí ºĆåB{Y oåd]x ënT o>Ð}= ºÒnhUÐ dL ÒÚ{bUÐ ê{L o˜—= šUnbšHÐ ŒL š?{A .

@ŽUí ŒL ºëùÐ šA Õí~>Ì ‹U fiÌ ŠhU{= .

ëŽUŽ—šeUÐ šA ìn”nbšx ø ŠB{UÐ ŒY ºì{ýЎR Ø{HÌí ºÐ}h`É nLí}ZY = }=ØÌ ºß}bU š@nA ð ð ð ŒUĆ@Ú{[S̐fi̺Ò}åh˜cUАšb›Uøκì{å[SÌ‹åUíºsåšfxï|åUÐ .

iØ}x ºbdA R pc\UÐ q˜gšUÐ º‰\håH ÚØnbUÐ {˜L ëÌ U Ð{= [žZUÐ ‹gUÐ ëÌ{hTÌ ºÕ}ž>‹UngfcUºng>}S}SÓnxÐ{= q_eHí .

ng@í}B çnLÌ ºdex ï|UÐ ð od]> Šw ȉf˜UÐ ŒY êÌ nhð [žI fY n”}S .

fUj—x ënT .

n_˜J ð ‰f˜UÐ ŒY ÈÓЎfHÒ{LŠ˜S}YúЉhdLq”}LŒhAq\RÚÐÙneUí qewnHíºn—h—BqfTfiÌíºï؎@R>}TÐÙŠeLÌ{bU ð |fY U Šx{= dL }å›_x ‹U fKÌí ºAŽeJ ßnåg@Î åR ºÒÚÐ{åœ= qinT .

ênxúÐ ŒY êŽx R fšQÐ {S = …eHÌ ‹U fiú ºŒhUÐ ‰UÙ 132 Twitter: @ketab_n .

ï|UÐ}h`[UÐqh˜UЉUÙíºp=}L‰dšexøëùЏšAíºpxØnL>nhA {bU.

˜>ÐÚ}hQ‰dexŠ@Úqh=Œcx‹Uºpfx{eUЃHíRì}@jšHÐ ºÜÚÐ{eUАRned_YqbdBfij=ênxúЉd>Rº}åYúЍåUÓÚ}å= ð ºÔ{x ‹U ‰UÙ ëlR ‡åH±Uí ºÓŽYÌ šA nghR ned_Y ð ŠKjåHí ð ëÌøínYqdSíºp^dUЉd>åR}BËÚ}˜YåUÎÕn嚝x{åhTÌí hdL {eš_x ÐÚ}˜Y ð d_@Ì }h`> ëùÐí º‹åhd_šUÐ oåAÌ qåfTí ºŠå\RÌ ÒnåhUÐ qåinT .

‰>}˜BÌ neT …”ŽUÐ .

…”ŽUÐ }h`> .

pagU R }^šiÌí ºHÌÚ ‰x Žwí énS énåeLúÐ Únå—eU qåQn˜Y ‡åx}> íÌ ºqåQn˜Y ڎå]> åRí ÒjœR fUjH ºngšZSnfe= niÌ{= šUÐ phR}[eUÐ ÈngfL r˜> qfT šUÐ ÊneHÌ dL Ó}›L Šw ç}]UÐ ‰d> Unhž= Ó{wnIí ºpbhbA qQŽ= ºÊneHÌ nx qQŽ= .

‡f_=‰An\š>ºng=q=|_>šUÐçÚúАUnhUíºngšhZYšUÐpdxŽ]UÐ ºêŽx ÓÐÙ å=n= ênYÌ qåZ_>ÚÐ fij= oåx}bUÐ ‰åUÙ åfx ‹åU ënå—U Ć= å—ai Ó{@í ëùÐí .

‰U ÒÚŽÉ ŒL r=Ì ºqeåZg>í éÐk—UÐ ‡Ln\x _eHÌí .

Ø}x qfT ÐÙnåeUí ºÈ‰d> ÊneåHÌ åw ŒåY .

.

ÙnšåHÌ nåx yåhÉ ð ‰UÙ R ‰UjåHÌ ‹U ºÈngfL éjå—> qiÌí Ñn[LúÐ ‡Un>í ºĆ_afY .

ˆ= n˜ð x}Q ‰TŽdH ënT ºš@íÛ ênYÌ ‰@}AÌ ø šA êŽhUÐ šA Ô{x nYí ºåH}L ŠaA êŽx ŒY Ô{A ne= >}˜BÌ ŽU fc—Yú ºëùÐ šA }gIÌ p?Ć? ŒY }›TÌ q\Y {Sí ºp^dUÐ ì|w 133 Twitter: @ketab_n .

ÊÐ}bR ÊЎåxl= Š˜bx ºaåZY Ñ}åSÌ UÎ ºå—af= åi}@í ºï{åx ŒåY nað x}_>‰UqL}šBÐíºp[bUÐqR}AºåhdLq=|TŽåUíºŒåhinœeUÐ º‰˜U nðfýnB ëŽTjH ºngd@Ì ŒY ӎYjH šUÐ šSŽZ_Y }hQ º}BË š—d@ R Ó{e@ ŽUí ºzd—xí hY{S ŒY ˆd_x ëÌ ˆš—x Ð ð{Qíí ÓnaLn\YíºUÐkåHè}>ne=}Uºinå—UÓ{e@íºèÐ}AĆå=‰åd> .

î}BÌ Ò}Y ß}bUÐ Ò}hH UÎ ØnLí UÐkH ïŽdxøºƒHíŠAŒLr=ÌniÌídBÐؐRâÚn[>ÌqfT ‹Uí ºØÚú qff> .

‡]_UÐ ˆšå—x nå—ýn= ð f@Ú{x øí ºšwÐ~i Ên@ ëÌ º^A Œ—A ŒY ŒcUí º{_= fwÙ R …eœ> {S Ø}UÐ Œcx ð ëÌ U ÚnIÌ .

˜d]x }x{eUÐ ëj= ˜x}S }˜žhU ºn\TÐÚ ŒhIÐ}aUÐ {AÌ p[S ŒL r=Ì ºngdT nhi{UÐ ÓÐØ}aY qiÌ éÐÛÌ nYí owÙí º}^šiÌ .

U qx{[> ºUÐkH ØnLÌí ØnL nY ÐÙÎ šA º‰wŽZ> ø ºpLí}ZY 134 Twitter: @ketab_n .

13 ..

ÊneHÌ nx ŒTn—eUÐ A R ëŽhfYúÐ qh= ïÌí ºŽehdAí º˜eUŽT çíÚnR qh=í šh= R ëŽhfYúÐ ‹hcAí ºŒhcå—eUÐ ˜_åZUÐ UÐ ‰UÙ R å—xÚn\> Œhdhžš> }BË Ò{AÐí qdcåI ï|UÐ ºp˜_[UÐ êngeUÐí ºpþhå—UÐ nxЎfUÐ Š@Ú ºéÚ{UÐ }RŽšY ºÓnxŽf_Y Ć= q@}Bí ºïÚnž= BÌ ÊnašBÐ ênxÌ ºYngY ŒY .

nfhA R ºnbð A p˜x}`UÐ pegeUÐ ‰d> dL æ}Zxí º—af= ºÊnbZdUÒ{x{@pRn”ÎpegYq—hdRºÊneHÌnxœL~f>ø.

.

ø phghR}> pegY ngfcUí ºŒxڎ[š> {S neT ºnhi{UÐ pœg= ŒY æ|A øí ºÓÐ~R}fUЉd>ŠTí.

ÚnafšåHøЉUÙŠcUp@n=Œåc>‹åUºp嚝= ŒY nåw}hQí ºŽåxØÐ}UÐ Ò~åg@Ìí ºpdåHúÐí ºpåýn[UÐ ÓЎåÉúÐí .

pahf_UÐ phfJŽUÐ êngeUÐ Ón˜d]šY ºphýЎZL =ĆY Ðí{>ÚÐ {Sí ºÒÚÐ~`= Œx}ZšfY ëŽhfYúÐ ënT ‹gií}Zx ºÜnfUÐ ëŽ_eœx.

žåIïÌ ngx{>}x =ĆY ï̍˜åZ> øíºØ{YëŽåUĆ=ºpx{fgUÐnå>n>âŽåiŒåYºÒ}åh˜TÓnå=}LåR Ü}_UÐ ŠåaA ênbhåH rhA åUÎ ‹åg= ëŽå˜w|xí ºpåxÚí}Y ÓnåAŽU nåx}YådLºÜŽåSnx}SåH{SåfJŽUÐ}e›šå—eUÐÜ}åLºsåhg˜UÐ î}œšåHºp˜x}`UÐpRØn[edUënTíºØÐ{UÐÓ}åh˜UÌqåB̺Ênå\h˜UÐ fšdBØí ºheB ÓÐÙ ‰šhbšUÐ rhA ºinhd]UÐ ïØnfUÐ R eHÐ}Y ҎL{dU pbhiÌ ÓnSn]= pe? Œc> ‹U .

‰UÙ {_= Ð ð{=Ì fY @}ž> ‹Uí 135 Twitter: @ketab_n .

ï{xÌ ºp˜x}`UÐ ÓnSn]˜UÐ ‰d> qinTí ºß}šaY Žw neT ºqLÛí {S .

Ü}_dU ÜnfUn= ow|> šUÐ ŒhhfYúÐ RºÚØnbUÐ{å˜L˜x}S{åfLŒYºß}åbUЏådLŠå[AÌ‹åU ‰åIíÌí ºŠYË qfT neT ºR}[Y UÎ hR q˜wÙ ï|UÐ êŽhUÐ ‰UÙ ˜dSR‰åHØpdA}YRqfTí.

‰åfLìÚna嗚Hn=å=…åSŽxëÌ ºÐ ð{h@‰UÙŒhR}_>íº…˜]Un=nå˜ð hLíÌpþh]B‰åiúåhUºéÐÛÌnåY ngåZhLÌ šUÐ ˆåZ_UÐ pdA}Y ÓÐÚí}” ŒY ºÒÚí}” ‰UÙ ënT neiÎ ºdBÐ{= ˆåZ_UÐ b=Ì ëÌ ºpJ}aY phinij= ÓØÚÌí ºênåxúÐ ‰åd> åR oAnÉ ºpHÚ{eUÐ }x{Y ênYÌ ‰eHn= qA}É iŽTí ºï{Aí U ʐI Ô{x ŒdR ºUnbšåHÐ dL _hSŽ> }^šiÌ niÌí ºpd`åZfeUÐ {hUÐ oTŽT ‹åHn= Ö}ÉÌ qfT fiÌ {åAÌ æ}_x ŒåUí ºçĆåJüÐ ådL ÚØnbUÐ {å˜L .

}åBË }hå—a> ïÌ Ćå= ºnåið Žf@ }åYúÐ }˜š_håH ºÊå\Y qUjåHí ºêŽx ÓÐÙ nhð [žåI >{[S fiú ºÐ}h›T ð ‡dšžx º‡dšžx .

pc˜>}eUÐ pAÐ}[UÐ gšfe= ‰fL Œcx ‹U º‰åf˜UÐ R _Y ºåhR qå—d@ ï|UÐ êŽåhUÐ ‰åUÙ åR ºì}hå—hšU Ð ð{_šå—Y ënTí ºçĆJüÐ dL ß}bUÐ pUjå—Y åR ï{å” ‹hhbšUØÐ{_šåHЏådLënTíŒåceYqåSí}å[S̐åRìnåxΐåfYí ìn`UÌí ºâí}åZeUÐ çnLÌ nY .

‰UÙ Š@Ì ŒY ºˆšå—x neY }›Tj= šh= ÐÊð ~@ ëú ºå˜x}S hUÎ ˜šiÐí ºŠå˜S ŒY hUÎ å˜šiÌ ‹åU o˜åH ºnåYð ne> ëÌ Žwí ºng[xí ÓĆYn_eUÐ Ên]BÌ UÎ ˜šfx ëÌ º[[ž> ŒY R}J {AÌí ºn?ð íڎY nšð h= ënT ºpbhbA UnžUÐ åšh= Œcx ‹åU åšh= nšð hY af[x ŠhUØ ïÌ Ć= ºÐØð ŽbaY éÐÛ nY ºïÚnž= BÌ fLÌ ºp?ڎUÐ .

š?ÐÚí y[> ºß}åbUÐ ÒÚn嗞U Ð ð{å=Ì ë~åAÌ ‹åU åfiÌ ºˆåUÐ ‰åU éŽåSÌ 136 Twitter: @ketab_n .

ʐZUкënšå—˜UÐ A R ‰fY n˜ð x}S ‹hSúº}BË ʐåIïÌŠ_RjåHí ð U ëÌ Ó}T|> ºÒjåœR ïÚnž= Ó}T|> fiÌ Žåw åfi~AÌ ï|åUÐ nBÌ >ØnLÎ pUínYí ºìÚÐ}R ƒb—> UÎ …HÌ ‹Uí ºpš`= YnYÌ ŒY Ñ}—> `˜fx ënT neT ºpfx{eUÐ ÕÚnB }RnHÌ ‹U .

ÒØn@ Òڎ[= º>nhA UÎ p]då—UЏU΋A}>íp?n`šåHÐÓn=n]BŠåHÚÌ‹åUºŠå_RÌë̐ådL î{AÎ Rí ºpÉnžUÐ ngdýnåHŽ= ì{h_>í fL Ža_> T º>ØÚnJ šUÐ p]då—dUfiÐ{SënTíºŒhh›_˜UЍýnS{ÉÌ{åAj=qåhbšUкÓÐ}åeUÐ ºnågdT ˆ=nå—UÐ åýnešiÐ çÐÚíÌ ç~åY ºßÚúÐ ìڎåœR åYø åšA ýĆYÛ piÐØü qehSÌ šUÐ peTneUÐ Ónå—d@ ŒY Ø{L R ‡Síí º‹w{” {gåZhU ‡Sí ºïÚnž˜T ‹wÚÐ}R Šešcx ‹Uí Ў]båH Œx|UÐ ÑnšT ‡hUj> R š˜QÚ ŒL Ô{>í ºngiŽdex šUÐ ÚncRúÐ {”í ð ƔnfY hU ºBÌ ëj= U énS .

ohw}UÐ ‹h^fšUÐ ‰UÙ yýn\R ‹\x ºhdL }›LÌ ŒhA ì}˜BÌ ëÌ dLí øÎ hU ŠžH Žw ºçĆJüÐ dL .

ÓÐÚÐ|bUÐ ‰d> ŒY ì{d@ ‡^fx ëj= ÚncRÌ çnåZL ŒY ŒTÌ ‹åU ºoå\QÌ ëÌ {å= ø ënTí qå˜\Q ð ëÌĆÉÌæ}åLÌŒTÌ‹UíºéЎåAúÐŒYénåAïjå=rå_˜UÐÑ~åA ‰UÙ ŒY ‹Q}Un=í ºÒØnš_eUÐ ҎBüÐ ÒnhA _Y €hLÌ niÌí º›_= BÌ Rngš_eSíºg@íådLˆ[=Ìë̺pahfLpå˜Qڐåf>Ên@.

qå˜\Q ‹hcA Ó}T|>í ºped^eUÐ ~hUnw{UÐ Ó}T|> ŒhA ‰UÙ ºpå^U }åBË .

ŠAnbUÐêĆå^UЉUِRºÚ}å\UÐ~˜Båf@nLŒåYì}åhQíéÚ{åUÐ rhA ºšR}Q R q›=í ºdBÐØ R dQÌ qUÛ nYí ºfL q˜wÙ ºÞnB ŠaA R ºŒåx}BËí ïÚnž˜= _eœ> ÒڎåÉ påe? ëÌ æ}åLÌ nšinTŒhšdUЍhfhLq—eJƒbRºngS~YÌ‹U.

pþx}=ÒڎÉngfKÌqfTí .

Òڎ[UÐ R ënc\> 137 Twitter: @ketab_n .

ŒåY}åBËŠåhYÛº“‡åx}BŠå[hR”ënTº}åBË‚åhbiådL >}åHÌ qh= R }^šiÐ iÌ ‰UÙ ºpLnœåI }›TÌ ënTí .

ïÚnž= h›_= eB \Sí ºn_ýnJ ð ºéÚ{UÐ ‹hcU x{x ‹dHí ºí~`UÐ ìÊn@ šA Ú{É ºåHnýÚ ŽaL R Õ}žx ëÌ Š˜S ºŒœå—UÐ R pdYnT ÓЎfåH ð pRØn[Y åšhbšUÐ .

ØnåhLúÐ {åAÌ p˜åHnfe= ß}Lí ºŒhYnL Šå˜S n\xÌ ºìÚn˜BÌ ƒb—>í ïÚnž= ŒL r˜UÐ R i{Ln—x ëÌ ºÚÐ}Él= dL p˜SÐ}eUÐ q> nLŽ”ŽY ºˆ=nåH ŒhœåH Ø}œY ënT º‡åH±U fcU ð ŒY º=ÚnåI ‡x íÌ ºåHÌÚ ‰x ëÌ šA U ˆx øí ºpYÚn[UÐ .

=ÚnI ‡Aí ºHÌÚ ‰A iÌ ºìŽ_=nšY Šœ—x ëÌ ëíØ niÌí ênxÌ Ò{L .

ÊneåHÌ nx ënšå—˜UÐ A º‹chA UÎ q˜wÙ {bU qh˜UÐ Ó{@í ºênxúÐ {AÌ Rí ºŠYúÐ fY }ax øí ؎LÌí ºowÙÌ ð niÌí S}]U qL}HÌ ºpšR ‡[i ºnAŽšaY …h˜dU n”í}_Y ënT ï|UÐ ð ð Ú}=ú º{_= Ð ð{_š—Y ŒTÌ ‹Uí .

Ò{x{ZUÐ šZw{U ĆYnTyšaiÐí ºrgUÌ peLni ÒÌ}YÐ U q坚R .

hR q˜wÙ ï|UnT }c˜Y Önå˜É åR åS}J nw}_åI dL …\>í ºnað h^i nhð šh= n[heS ï{å>}> ºpåAĆeUÐ Ò{x{åIí ð ngiÌ ‹LÛÌ šUÐí º}_åZUÐ ‡ha[> R pRí}_eUÐ Óøí}UÐ ŒåY ÐØð {åL .

{_= ŒTn—eUÐ A R ÒÌ}YÐ }_I dL …”Ž> ‹U ºï}]Lí=nh?‹åhb>‹Uíg@íRÐ}åh›TÒÌ}åeUÐjcådš>‹åU ð r˜x inšå—= íÌ èn˜åH fij= Œ^> íÌ ºï{d@ R ÛnåZfUÐ pýÐÚí ngincYl= ënT ëÎ ºï{hH obU pY{žš—Y Ò}In˜Y fšUjH .

ŠeL ŒL q@}B º}h˜cUÐ ‡]dUÐ ‰UÙ ŒY ÒÚn›šåHn=í .

ʐåI R fY{ž> ëÌ qdS ºp—dH }x}˜šUÐ ÓÐÚn˜L bdA ŒY Ð|wëj=ÊnS{ÉúЂ_=i}˜B̺>{håHnxÕnLÛ³U‡åHË .

o˜—UÐ Ð|gU qh>Ìí º…h˜dU ßí}_Y qh˜UÐ 138 Twitter: @ketab_n .

ð .

Œi ìnfx}šIÐí ºyhÉ Ð|w º…h˜dU n”í}_Y ënT ð yåeUÌíºÓØÚ ºÑn˜UÐ }å˜L åHÌ}=Šå]x º}_åZUÐ }åx~Q ĆåaJ Lí Ć= qdS .

ašžxí ȍš˜AnÉ w ŒY ŒcUí .

.

èí}˜Y .

.

ìË ð ºphdeUÐ peLnfUÐ Ò{h—UÐ ‰=}håH ï|UÐ éÐkå—UÐŽwÐ|w ºĆhdS ŒL éjåHÌ ëÌ {= ø ënT ºÒ{åZ= ÒڎT|UÐ hdL }]hå—> …ešœY Rí ngfKÌ .

Š_aUn= ÒÌ}YÐ qinT ŽU šA ºš˜AnÉ hUí ºqh˜UÐ oAnÉ ð phTÙ ºÓnežaUÐ TÐ}šIüÐ Øn>üÐ Ên—i ºnY {A UÎ ˜Z>í ºn\xÌ {LnbY …he@ U qdBÌ ºpeTnUÐ p]d—UÐ >{@íÌ ï|UÐ ‹h^fšUÐ ‰UÙ R ÜnfUÐ dL ee_> ëÌ ‰IŽ>í ºì{Aí nghdL dœhU ºƒd—šUÐ .

‹gYĆAÌ {Sí.

ØƘUÐÕÚnBŠe_xžIŒYìnfx}šIÐ.

.

{hHnxpaHË ȍR}_> Šw .

dUÐ {˜L yUnÉ eHÐ º…h˜UÐ ‹> ëÌ {_= ÚØnQ .

.

ø šA nw}cåIÌ ëÌ ëíØ ŒåY ï}ågK någšh]LÌí ºÒÌ}åedUqådS ø ºd›Y {AÐí påZSnfYí ºˆýnSØ Ò{L ngšh= p˜šL dL æŽSŽUÐ dL 𠺇f_= }cRÌ ˆx}]UÐ R qhZYí ºënš—˜UÐ U ĆešY nðfTnH ˜Zx ënT ï|UÐ ÖnšaeUÐ šA .

{A {_=Ì UÎ nbð h” n˜ð b? ÒnhUÐ U í{˜>í ºngšaxëÌŒcexíºpåh[_UАšd\_YRÚí{åxëÌß}åšaeUÐŒåY niÌí ºØƘUÐ ÕÚnB Še_x Š@Ú ŒY qh˜UÐ Ðí}šIÐ .

.

ÊneHÌ nx ašBÐ ‰fLq›=íº‰R}_>ÒÌ}YÐqhbšUÐíºìí{wnZxëÌŠ˜Sne=ڍ>{wnI }x{>íº‰de>qinTíºÒjåœRqhašBÐŒhAºÜ}_UÐpådhUåRåd›Y Œx}h›T ëú ºÊÐ}åZUÐ {xÚÌ qfT ëÎ â}åHÌ ëÌ f›šå—>í ºßínašUÐ 139 Twitter: @ketab_n .

.

ЎUjH ÒÌ}eUÐ éjåHÌ ëÌ }h˜cUÐ ƒ˜_UÐ ŒY Š= ºb]feUÐ }hQ ŒY ënT ‹hb>ŠwíºÈš@íېwŒåYÈÕí~šYÑ}š`eUÐÐ|åwŠåwºpåhdeUÐ .

ÈÕÚnžUn= _Y êÌ nfw ºêngašHĆU qd[R šUÐ pdþåHúÐ hxnbe= pdþåHÌ qå—hU ì|w ºpdþHÌ ‹^LÌ º‡@ЎUÐ oeUÐ odbdU p˜—fUn=í º‡SЎeUÐ ì|w R ŒY Õ}ž> T ºyYn嗚UÐ ŒY pAnå—Y ngfex ŒY UÎ Õnš> ƒbR .

çneLúÐ š=}_= êín坚x ºØÐ{åUÐ å@ÐÚ Ó}åh˜UÌ Ó{wnåI {åh_= ŒåY ŒY|RЎiíÑЎå=j=ngdhe>ŒYqåfiÐ{åSíºpåex{bUÐpRŽåZceUÐ šAÊnåZiüÐq>qh=ŠBÐØÓj嘚BÐíºêŽåhiŽeUúÐíº{åx{UÐ ø šA º{h_= ŒY ýn—fUÐ ànhžUÐ ênYÌ …c—>ú Ó{L ºfedx ø Õ}BíæØnÉëκ‹œUÐÒ}h`[UЍ>{Lnå—Ypå˜xÚí̺åš˜xÚ}åh?Ì ŠB{>ºpåeLnfUÐÓnåYnžUÐŒåYÐØð {åLîÚÌíºo˜åHïúnåew{AÌ º‰eåHn= Ò{AÐí qb]i ŽU gšåIÌí º‰\>í åeg>í ºÕ}åž>í rhA UÎ ng_˜>Ì ne=Úí ºJnbšUø åHЎA {f@Ì šA ºˆ]i Ø}œY .

ʐI dL }›LÌ ëÌ Œcex pS}åH R º[dšUÐ R ºpT}UÐ R }A ºnYð ne> }A ëùÐ niÌ T ºåHÚØÌ |hedšU ؎@í øí ºp=nSÚ Ć= T}š> pg@ ïÌ ŒY Ö}aUÐ ºÒjœR fšQn˜x ºåýÐØj= sL~fY ÑÌ øí ºå—af> çŽå_x í åfRØn[x R šA Ênc˜UÐ ÓØÚÌ ŽUí ºf=Ð nghR pHÚ{eU ešiÌ fiÌ i}T|xí .

c=jH ºên_UÐ âÚnZUÐ åýĆYÛ ådL ÓØØÚ ºpåœg˜eUÐ ºÒ{åx{œUÐ paå—daUÐ ì|åg= 140 Twitter: @ketab_n .

qdbšåHÐëÌêŽxºÒ}Yéíúšh=Ðí~QíºÐŽå_eœ>Œåx|UÐŒåhed_eUÐ ŠKjHí ºšLnfS ‰dYÌ fij= ‹gU qdS ºp_@Ú Ć= ‹hd_šUÐ ÓÚØnQí ‰d>ŒLÚnå—ašHøЏdL‹w{AÌÍ}œx‹UíºÓŽåY̏åšAnågcdYÌ ºnYð }T ‹gšY}TÌí ºÐŽ˜wÙ ºnw{fL ŠeLjHí ºodbUÐ R šUÐ ÊneHúÐ w ‰d> Žw ºëŽfœUÐ ënTí ºëŽfœY qh= R Ô{x ëÌ Œcex ø nYí ºpfcešeUÐ šåHnA f>}˜BÌ neT ºåUÎ ng= ЎåY{S åšUÐ Ò}åcaUÐ ºëŽ?{šx ЎinT ‹giÌí º‹g\_˜U ˆdbUÐ èŽd—UÐ ŒYpUŽgå—=šeeåI ºqh˜UÐÑn=šA‹gšLØíí.

Ónå˜?Ć=ënceUАåR~åRnbš>‹ågfhLÌí fwِRëÌæ}LÌí ºÑnå˜UÐênYÌjcdšx ÝÐ}aUÐ Ò~åeAådL}å›Lú ð fg@ЎxëÌænžxíºŒ^xneTºLŽUЏUΐi{h_x{Sºnhð ˜_Iøn@Ø Ên@fcUºpxÛn`UÐpådeUЉd>Œh=ŒYĆ_UÐeåIŒåcx‹åU.

å= ye—>‹UºˆýnSØÒ{LƒbRºÐ}h›Tdœx‹UíºÊn—eUÐ}BːRì{Aí ð ºpdYnT ‰š[S U cAÌ ëÌ …]šHÐ ‹Uí ºÐ ð{h@ ýÐ|A …hedš= šA U .

hiÙÌ qdBØ ngij= ‰IÌí ºng>ØØÚ …JnbY ‚_= Ñ}bUn=p=vcUÐŒYq_˜IëÌ{_=ºˆx}]UАRZYÌniÌíqg˜šiÐ ÓnašUøЏdLÍ}@Ì‹U.

f_˜šx‹w{AÌë̏Uκýn—fUÐànhžUÐŒY ëÌ{_=šbAĆeUënšå—˜UАAŠåw̍]dåHîÙÌëŽåcxëÌpåRnžY énaJ±U åšA nRð ŽUjY åg@í y˜ÉÌí ºÐ}åh›T ð åUÐ ådL ÓØØ}å> Ò}Y åfšUÛnQí º‹ågf_˜šx åýĆUÐ Ónåh=Žh?üÐ ÓnåYØnžUÐí ºÚnå`[UÐ ð n\xÌ.

ÓÚ}RíºnghfhLpå`UøíºpfJÐ}UÐngš`U‹ågRÌ‹åUíºŒåwÐ{AÎ }hQ {S ºÜŽSnx}S åH{S êŽL~eUÐ fJŽUÐ ëŽcx ëÌ Ò{åZ= qaB ng_ýnSíÓ}@šUÐpinhžUÐÓnåhUËŒe”ŒåYºåšh=ÕÚØÌíºåUЎSÌ .

pd@n_UÐéÚ{UЋhcAêngYŒYÒ{AÐíq˜ÉÌíºŒTn—eUАAR qaB .

R|A …]šHÌ ‹Uí ºÚŽL|eUÐ ineUÌ @í >}TÐÙ R ŠJÌí 141 Twitter: @ketab_n .

ÒÙnBúÐ š=vT …åZbf> ‹U º‰UÙ ŒY ‹Q}Un= ŒcUí ºÊneåHÌ nx Ò{åZ= ð ºqSŽUÐ ai R p=vcUn=í 掞Un= ncå—eY qddK ºæŽžUÐ o˜å—= æŽUjY ˜I n>ð ŽÉ …eHú ‹? º‚TÚÌ ëÌ ‰IíÌí }h—UÐ R {@Ìí .

‡SŽ>Ìí .

.

ÙnšHÌ nx fxØnfx ¸‰U båZL ˆA R p_ýÐÚ ÒØngåI ngfKÌí ºˆUÐ ‰U éŽSÌ ì}hQ Ñn_hšHø pQÚnR pAn—Y pe? {_> ‹U šA ºŒw|UÐ ]Q iÌ }@n> ÒÚÐÛí énb>ô ëÌ ºÐ ð{=Ì Ð ð{_˜š—Y Œcx ‹U ‰U|Uí ºÔØЎUÐ ŒY øí ºnwÍÐÚÛí Ö}—­ xô í ºÿ@naY ïڎge@ ÚÐ}b= ºeÉn_UÐ pde_UÐ º˜[fY ºëЎ”Ú pdJ ºˆ=nå—UÐ hA Œ=Ð {bax ëÌ º‰U|= …eåHÌ pbhbUÐ .

…eHÌ øí ºënš—˜UÐ UÐ R ‹hbhU ºnxð ØnL nðfJЎY >jxí ºpeLni{h=ºï{xdL{ZxŽwíºi}˜BÌŒhAÒ{Z=q=}`šHАfiÌ ëÌ º}›TÌ q=}`šåHÐí ºpfåZžUÐ _=nÉÌ çnfL ŒY Ö}œšåH ngšdB ‹U ºŒTnå—eUÐ A R ì}hQ Ð ð{AÌ íÌ ºˆåh[dUÐ ïÚnå@ ºå˜eUŽT ÓnxncA q_eåH Ò}Y ŒY ‹Tí ºëŽR}_x ‹ågiÌ ågx{=í ºåi}˜žx ê{L íÌ ngš[= ê~å@Ì ëÌ …h]šåHÌ ø ºpdJ }xێUÐ ŒåL påœýÐÚ obU ëúí .

~˜žUÐ Š›Y ënc—UÐ ngdTjxí ºUÐ R âێ> ºngšÉ ënT ŽU šA ºÓÐÚÐێUÐ ‹U çí|> ŒY ŠcU ‹ýÐØ obU º‰>Øn_H dL{IÌniÌíºÒ{Z=šY{žšHÐ{bRºƒbRº}gIÌíÌênxÌÒ{L‰UÙ ŒY ‚af> ŒhA ºˆA dL ënT ºŠ@Ú @í ŠYj>Ìí ºpeLnfUÐ {hUÐ dL nwnfbUØ ŒhA ºngdT ŒTnå—eUÐ A ÓÐÚíÙnSí ºpåiŽYÌ påR}_Y Š`šIÐ ëÌ {_= ºƒHŽšY A R Œc—x ënT {Sí .

êŽx ÓÐÙ @Ð~Y šh= Ñn˜= ÓÚ}Yí ºënš—˜UÐ A R Œc—x ëùÐí ºpde_UÐ ÒÚnœš= =n=ç}JjåHqfTnYºïÚØÌqfTŽåUåšAíºïÚØÌëÌëíØŒåY ‹IÌí ºˆhiúÐ iŽUnÉ ŠBØÌ niÌí º}›TÌ i}hA nY .

çĆJüÐ dL 142 Twitter: @ketab_n .

o˜åH Žw º”nxÚ î{åAÎ ŠåBÐØ ŒåY ºÒ}åY éíú ënšå—˜UÐ }å]L ŠBØÌëÌÚÐ}Él=å>ŽLØíºˆx}]UАRåšbAĆYíºå=åYnešwÐ phb˜]UÐҎgUÐŒåcUºUÐaiRn_YnijåZinåfiÌyåhÉ.

åšh= ð nf\_= ŒY Ñ}šbi ëÌ ëncYün= ؎_x ŒUí ºÒÚÐ{œ= q_å—>Ð ºnffh= .

Ð ð{=Ì ph[žåZUÐ ڎ[UÐí ºpbd_eUÐ ÓnAŽdUÐ R fh_= 鎜>Ì niÌí ºnågeUn_Yí ºnå=íÚíË âÚЎåIí ºÓÐ}åe>keUÐí ºÓønåašAøÐ ÓnåþeU ŠBÐØí ºnåYíÚ R ºÜ}å]= ÚnåY på—hfT ênåYÌ >Øn_åH Ónc坔í fœLÛÌ @nw U }]B ºÕڎ˜e—TŽU R _h˜]UÐ zxÚnšUÐ ‡šY ºš@íÛ qBÌ íÌ ºš@íÛ ‰aɎ= ºng]Hí ‰>ÚŽÉ îÚË ëÌ ºÒ{Z= .

„UÐ Œ—U Ô{x ‹U ‰UÙ ŒcU ºpdýn_dU pbx{É íÌ >v@naYpdå—dHåRº}åxێUÐ{hå—UÐŒåYnågšhbd>ÒjåœaYéíÌ ºYnw éÐk—= fšQn= ëÌ w ºÖn˜[UÐ ‰UÙ R pZw{eUÐí ºpYngUÐ îÚÌ ‹U ºÕn@Û ŒY юT R º—af= énb>}˜UÐ }h[L U ê{bx Žwí Š˜S ŒY = …eHÌ íÌ ºd›Y ºî}BÌ Ò}Y pfx{eUÐ UÎ piŽYÌ ÓØnL Šw.

.

ÙnšHÌ nx yhÉ ÈÓ}RnHí q@í~> ëÌ {_= ȉ>Øn_H piŽYÌ ŒY .

.

ÈpiŽYÌ ŒY ºfwÙ ŒY Ò}åh›T q=Ў? ÓÚnJ {Sí ºpåbhbA éjåHÌ qåfT AŒåYënTŠå@Únåg˜A̺påiŽYÌngeåHÐënTÒnåšRpåe?ëÌnågfh= }hšBÐí ºfšQÐí ºfY Õ}Bí ºnYð nL Œx}åZL ŒY }›TÌ |fY ºŒTnå—eUÐ L}> qUÐÛ nYí ºŒh—ežUÐ ŒY Ñ}šSÐí º˜[fY ŒY aLÌí ºÐ}xÛí ð .

ênxúÐ {AÌ R ýn˜UÐ ni{Rí ênYÌ nw}ciÌ iÌ ŒY ‹Q}Un= º>}TÐÙ R 143 Twitter: @ketab_n .

ÈpiŽYÌ p˜fT dL ˜inœ= d@ {Sí ºn—ew ð ØÐØÛÐ ӎ[= Ø}x }xێUÐí }Y|> Ć= Œhf?üÐ Œi nfše” ºp_HÐí .

p_ýÐÚ ÒnšR qinT .

BÌ nx {h—UÐ ߎL piŽYÌ .

î}BÌ Ò}Y ÓÊn@ ngiÌ …eHÌ ‹U º‰>Øn_H {bšLÌ ø .

ÒØn_—UÐ peS R ŒcUí ºÐ ð{=Ì n=ð }`š—Y q—U niÌí ºš˜@Ì ÈÊneHÌ nx ‰UÙ f_Y nY ŒxÚ{> Šw ºphd@ ng>{wnåI šUÐ påZL}UÐ ‰d>í ºéÐkå—UÐ ‰UÙ Œh= {bU —fx ó{AÌøë̺šå—ewRï}å—>íº}xێUАšaåIRSÐ}š> ð ø ºA R q˜i ºnðfhcå—Y ºĆgdgY n˜ð A ënT ŽU šA ºéíúÐ ˜A ënT ºpx}œA pš˜i >Øn_åH oAÌ {Sí ºÐÚØni ð øÎ ڎw~UÐ hR q˜f> y˜ÉÌíºRí}KÓ}h`>ëÌ{_=ºënh—fUÐŒYŠ˜œ=ngdT}xëÌŒcex p=nœšåHÐ U{š>í ºÊneå—UÐ R peœi ox ëÌ ºÐ ð{@ ŒåceeUÐ ŒåY }hBúÐ Žwí ºéíúÐ Žw ‰˜A ºyh[UÐ ˆx}]UÐ R niÌ ëÙÎ .

˜U ð .

n\xÌ énb>}=ŒåYpaåIÚ}˜TÌqaåZ>ÚÐíº}å—UАåRå—aiÓjåfw q_”í ºph=Žh?Î pYØnB ÓÊn@ .

çnåH dL nSð nåH …”Ì niÌí º}xێUÐ inš—= Ên@ í ºq˜wÙí YnYÌ º}BnaUÐ ÒڎfeUÐ pfx{eUÐ }e> ŒY nbð ˜J ninhA º‹gfY Œcx ‹U fcU ºŒTn—eUÐ A ëncH odQj= h˜I ºÕ}LÌ º}xێUÐng=BºÜnhbUÐÒ}åh˜TÒ{AÐíºnåYð ne>ŒåhšadšžYŒåhšhš= ÜneAĆ=Ungg@íºêĆåHpedT{_š>‹UºÐ ð{å@påbh”î}åBÌí .

æ}[iÐí {x{œUÐ eUnLí šh= åR ºÒÚÐ{œ= }xێUÐ påRnh” åR nåiÌ ëùÐ 144 Twitter: @ketab_n .

R …c—> ëíØ ŒY ºënš—˜UÐ A R º‰UÙ ŒY ‹wúÐí ºegR dL odJÌëÌÓ}cR{Síºëncå—UÐÊnhšåHÐíéÍn嗚dUÒÚn?ÎíºâÚЎåZUÐ šA º‰ahJ ŒY n˜ð x}S ºì|w ڎw~UÐ pbx{A R åfhb˜> ºpåahKí åfY ð yff> ºâ}HÌ ënT ˜dJ ŒcU º‡hJ ÒÚínœY }YúÐ {_šx ‹U ŽU ĆhdS éŽbx Žwí ºqh˜UÐ R }h`[UÐ ï{åUí xÚ{šU {h@ ‹åd_Y ŒåL rå=Ì ð Ð ð{AÌ æ}_> Šw ºpåHÚ{Y R Še_x øí nQ}ašY ëŽcx ëÌ Š\RÌí ÈÓnaÉЎeUÐ ì|g= ‰ýĆYÛ ŒY qfeB ‰iÌ ‹LÛÌí ºqc” fij= ºÊneHÌ nx ‰U éŽSÌ ŒU Ón[SÚq_eH{SiŽc>ëÌŒcexíºiÛЎ>ÚnhgiÐíºšc” UÎ ß}_UÐ ‰UÙ h@Ž> ëÌ ŒY ‹Q}Un= ºdBÐ{= én_aiøÐ ÓÐÛnQ º‹hd_šUn= šSĆL Êngiü pinhB {_x {S º‰UÙ {_= UŽ˜Sí ºå—ai ø ŒåcU .

è{åfL ‡åKŽ>Ì ëÌ Šå@Ì ŒåY ºpLnœåZ= någ>|ai åšUÐ º>ÐÚÐ}S Šwnœšx ï|åUÐ âŽfUÐ ŒY fiÌí ºådL ‹åcUn= L}嗚> ŒY ŒcUí ºp^dUÐ ‰d> R ïÚÐ}S qdwnœ> ‹_i .

p_afY Š@Ì ŒY ð dL Ć[aY ”Ì šA ºÒ{x{I pL}—= ÚÐ}bUÐ qa—dRí º‰d@Ì xÚ{>í ºënšå—˜UÐ A žx ø ÚÐ}bUÐ ºì{Aí åYn^fUÐ ‹åhd_šUÐ fb[dx ï|UÐ ÊÐ}`UÐ dL Ó}›L {bU .

‰åI ïÌ Ć= º}h`É {Uí >}wÛ Šå= ºìÚnwÛÌ î{åAÎ ‰iÌ ºnåYð ne> æ}åLÌ åA åR ‰å=}b= R ‹hd_šUÐ qT}> fiÎ º>Øn_—U éŽSjH ºšdRÌ ŒUí ºî|I }›TúÐ ß}L žåI pd=nbeU nfw UÎ qh>Ì åfiÎí ºpåYŽcUÐ ÜÚÐ{åY Š˜SÌ ëÌ ffcexí ºf˜œ_x ‹åU ß}_UÐ ëÌí ºýnf=Ì åxÚ{> ådL .

Ô{A nY Ð|wí º”}_= ÐÙð nBÌŒcx‹Un˜ð >ÐڐdLß}Líº{hb_>ïÌĆ=}xێUАfd˜b> 145 Twitter: @ketab_n .

‰=}b= ï؎@í ëÌ Ún˜šLn= ïŽf_eUÐ o>Ð}dU šRn”Î ŒcU ºn_ZY ð íÌ ÜÚØjåH º‹gdT ‹hd_šUÐ ÊÐÚ{Y o>Ðí}= ngh˜åI d_@ ºïŽf_Y o>ÐÚ ð ÜÚ{eU påbhbA Õnš> ø ºpJn嗘UÐ påxnQ åR ÐØð ЎåY }åxێUÐ{åUí ŒYqd_@nåYºéneUÐÒ}åRííºpåhLneš@øÐpåwn@ŽUÐŒåcUºÞnåB }[L Ð{L nY º}[_UÐ ÓnLnH R nhð YŽx >vH .

pdY ÒÚí}” }YúÐ âÚЎåI R ‰d_[šUÐ R Ð}A ð ëŽåTÌ Ênå—eUÐ éíÌ åRí ºåhežUÐ fiÌíºšxŽwŒåLº{AÌéÊn嗚xŒUíº‰åJnbšUÐpåUínYíºåUÐ ŒY }˜š_x ºnbð =nH ënT ŽU šA }xÛí qh= R Ô{x nY ëú ºox}Q .

ÓnH{beUÐ º‰=}b= çn[šUøÐ ÊÐ}åQ ngU èÚnå=Ì ºÊneåHÌ nx å—afU èÚnå=Ì .

}h˜cUÐ }[fUÐ ‰U|= º}BË ëncY ïÌ íÌ šh= R êŽhUÐ ŠašAjHí ð }åxێUÐ fedåH {˜L hR Šåe_x ï|UÐ æ}å[eUÐ ådL nchåI {UŽUÐ dL îØnåií ºŠYnT }gåZU nYð {bY å=n_>Ì ŒåL ÒÚnå˜L ºÚØnåbUÐ ‚_= nað hfL ºì}eL ŒY p_=nå—UÐ UЎA R ënT {Sí ºìÐÚú }h`[UÐ í ºÿ>ni }åa^= åcA ëjå= ºåaiÌ ~ašåHÐí ºpåT}UÐ }åh›Tí ºÊåZUÐ fg˜Z>=ĆYº‡H±UqinTíºngšTÚnYŒLfUjHŒhAº—=ĆY ºÓnTÚneUn=aš>øšUÐŒhh˜_åZUÐçЎåHÌŒYngšhfšSкngg˜åIÌí .

{h_= íÌ ox}S ŒY ð jZœ>Ì ºpœg= nžašfY º}xێUÐ {fL ŒY q@}B ºêŽhUÐ ‰UÙ R âŽi ŒY ÒÚnhH ºˆx}]Un= Ó}Y Ò}@Ì ÒÚnhåH Š\RÌ qaSŽšåHÐ ºnA}R ð {dœUn=pIí}aYíºÊЎgUÐpahcYípah^iíºÒ{x{@ºphin=nhUÐÐ{hH}cUÐ ëÌ Ø}œe= šUjH ºÒÚÐÛí ŠhTí pþhw R í{˜x ˆýnH nw؎bxí º‹LnfUÐ p=}_UÐ qT}>í ºìÚЎœ= q—d@ ‹UíºÒ}@úÐÓn=}LbýnåHp=nbipåHnýÚˆšå—>qfTŠw 146 Twitter: @ketab_n .

È{—UÐ o˜—= èÍĆYÛ ‰I}x dL ØÚí ºˆx}]Un= Œhšbd_Y ìnfhL Ó{=í ºšA UÎ qašdx ‹U {x{I ê~= R {@Žx øí º×Ì nx Ò}@úÐ Ón=}L býnåH p=nbi hýÚ niÌ .

Øn—A ÊĆYÛ p=nbfUÐ ð qåc˜>ÚÐ niÌí ºï}åH R qc” fcU ºÒj@naeUÐ ŒåY ĆåhdS pTÚnY ŒY ºpdgdgY Ón=}L ëí؎bx Œx|UÐ ºŒhdgdgeUÐ ‰åþUíÌ }åT|>Ì ºpSniúÐí ŒYúÐ {LЎS ƒ—=Ì Ó{bR šUÐ º}hR~UÐí ܎iínšUÐí }˜egUÐ ëŽTÌ ø ëÌ qhfe>í ºzåHŽUÐ Ú}˜eUÐ ‰åUÙ ëŽåL}šžxí ºëŽåedxí 𠺉UÙ ‹Q}= ºĆgdgY q—U fcU ºŒTn—eUÐ A ŒY niÌí º‹g= ngh˜I ð .

‰˜dS R }LnZeUÐ pHnýÚ ˆšHÌí pfx{eUn= ‹_]Y Š\RÌ º}[bUÐ ‹_]Y ênYÌ p=nbfUÐ hýÚ fU~iÌ ºpiÐÛ}= ؎bxºˆx}]UÐ éЎJënTíº˜dJ ådLÊnf=ºçĆåJüЏådL ==pLÐÙÎŒYÚn˜B±UÒ}åZir˜xºš=}LådLq嘛eUÐŽåxØÐ}UÐí Önœi{_=ºëÐ}åxΏUΐåfhežUЍdUÐpåxËÒ؎åLŒåL…eåHÌíºåH UíúÐ Ò}eUÐ qåinTí ºUn˜bšåHø ÜnfUÐ }Jnb>í ºphYĆåHüÐ Òڎå›UÐ ëÌí .

‹Un_Un= nY ëncY R q?{A ºphYĆåHÎ Òڎ›= nghR …eåHÌ šUÐ .

dUÐ pxË e—x ngT}Y qdBغ‰UÙŒY‹Q}Un=íºÐ}c˜YqSŽUÐënTíºn _ýn@ŒTÌ‹U ð ð .

ÊneHÌ nx ºpÉnB pbx}]= ŠašAÌ qfT .

‹_]eUÐ šUÐ ÊÐ}aL pbR}= º=n=˜eUŽTç}å]x ëÌŠ˜Síº}å[_UАåR ŒhAŒYº}hbaUÐz˜]eUÐoåh>}>íºšh=ÓÐڎL€åciåUÎÓØnåL º>ÐÊĆY zåHŽxí ºï}x}åH dL ×}[x ºÊnc˜UÐ }a_@ pTÚn> º}Bù 147 Twitter: @ketab_n .

ëÌÓØÚ̺=n=ç}JÌniÌqfTºfwÙŒYºpåR}šeUАåYĆAÌØ}å]xí ÊÐ{š=Ð º}[_UÐ ÓnLnåH R ºphYŽx pa[= n˜ð h`šY ëŽTjåH fij= egRÌ ëj= ïÚn˜BÎ ê{L R o˜—UÐ ŒL UjHÌ ºqSŽUÐ ai Rí º{Q ŒY .

ÒÚÐÛí Ć= y˜ÉÌ {S ºëЎ”Ú pdJ ‰UÙ R ‹wúÐ qiÌ ï{Uí º{hTj> Šc= negY ð }åYúÐ Œåcx ‹åU A Ún˜BÌ ŒL U~L ŒY ÑÐ}`šåHÐ ƒbR º}BË qSí ŠTí qSŽUÐ yšR .

ڎœUÐ {AÌ Œc—> ºpZegY pdei ngR}_> ne=Ú šUÐ ºŒTn—eUÐ ‰d>ºâÚnåZUАRpbhSØڎåg^Un=åUyeå—>å=ĆYï{å>}xënTí Žœin= ÒÚnœhåH ì{h=í ºyšRÌ šA åšh= ênYÌ nåw}^šfx åšUÐ påbhS{UÐ ÐØð Ð{_šåHк“å—fx}=“pTÚnYŒåYÞnB çڎå=någaUådLŠåe_x º=ff_JºÒÊÐ|å˜UÐpxnQåRìØÚënT퍚UjåH.

åšh=åRnågfhB{šU pRnå—eUÐ R nwnbUÌ ºpdYnT Ön˜[UÐ |fY ngšA}R šUÐ pA}aUÐ ŠšåHÐí fh=í fh= 뎘x ø çnZ_UÐí ºpfx{eUÐ R ÒÌ}Yø ëŽfœY ˆInL ‰iú .

ˆZ_UÐ Ún˜BÌ îŽH Ў_e—x ëÌ È‰UÙ énS ŒY .

.

ÈÒÌ}Yø ˆInL qR}LºÊneåHÌnxR}LÌŒTÌ‹UnYpå^dUЉåd>åRqåR}L {SºngdBÐØŒY}a_@Õ}BëÌ|fYpå›wø{_>‹UåšUÐÊÐ}åaLëjå= º}šgš—eUÐ Õí~dU ngšfbUí º‰= ”}Y ÓnYĆLí ºdBÐíØ qaZšTÐ dhdSí ºn@|H ð ЎUÐÛ nY Œx|dU ºpchTÚ Ò}”nY ngšQnh[= ênS ï|UÐ ëÌ qR}L ºÒnhUÐ ÓÐ}”nY ŒTÚ R šTnTÚ âneå—U ëŽ>jx ºpdhA àŽbåH ëŽR}_x ºÒÚínœeUÐ ÊnhAúÐí ºŒTnå—eUÐ A ëncåH ‹^_Y ºgUÎ nx ºpx}žåHí ‹cg> Ún›Y ëùÐ iÌí ºoUÐ åR ŒåhÉÚ ‹åd_Y {_>‹UšUÐÊÐ}aL…aÉÌŠwºp^dUЉd>åRçíÚnåRˆåfBÌŠåw 148 Twitter: @ketab_n .

.

Ȑc=Ìí ÑÐ}šUÐ R ã}e>Ì Šw Èp›wø }˜Tj= ‹—š=jH fiÌ Žw Ô{hH ï|UÐí ºÔ{x ŒU ‰UÙ ŠT dLì}cIÌíºšAĆYíºçíÚnRæ}Kï}JjHºÓnYn—š=øÐŒYÚ{S nYð kUÜnfUÐ}›TÌniÌíºnbð InLinfKŒhAº=>Ì}YÐŒKífKŒ—A ؎LjåHí.

ëùЏšAÕí~>Ì‹UfiÌŠhU{=ºÒÌ}eUn=åšžxnåYåR ënT ï|åUÐ ‡hf_UÐ nåegS}J Šåwnœ>Ìí ºï{åAí ç~åe>Ì åšh= åUÎ .

peAÚ Ć= f@}x 149 Twitter: @ketab_n .

.14 ºpdYnT }gIÌ pšH ŒY }›TÌ {_= ënTí ºhežUÐ Žw ºêŽhUÐ ënT R êínšx øí ºfx}T|> ï{_> ‹U ï|UÐ ‰—heB .

n_Y ð nf—heB ŒY {Sí ºeHÐ }TÙÌ neT ºì}TÙÌ ï|UÐ —heBí ºy@ÚÌ neT º‰eUnL .

{=úÐ UÎ ºhežUÐ ‰UÙ }TÙÌ ŠKÌí eHÐ —iÌ ŒhLŽ˜šYºinhd]UÐïØnfUÐênY̺phfYúÐn>nšUÐÓn=}LŒYnf]˜w Ö}—eUÐaiºŒx}Qnɏf˜eUÐnfdBØíºÑn[LúÐÓĆaiÐíºÒ~R}fUn= piŽdeUÐ ÊЎ”úÐ ai º}åeAúÐ ŠežeUÐ àn嗘= Ýí}aeUÐ ‹åx{bUÐ ÊÐ}eUÐ ڎåw~UÐí ºëncåY ŠT åR Ò}å›_˜eUÐí ºÖ~åS ܎åS ëЎåUj= ºÒ{AŽY påxØÚj= ŒhbijåšeUÐ énåe_UÐ åai ºphœå—af˜UÐí ÊÐ}å\žUÐí R n˜ð UnQ ]˜bUÐ ê{UÐ ënT ƒbR º}h[_UÐ ÑЎTÌí îŽdUÐ ëŽLێx ŒhåZTÚ~eUÐŒhhåH}cUЏdLënå—dœxëÐ|dUÐënåHí}_UÐíºënceUÐ ºëŽåhbhbUÐ ëíŽåL{eUÐ ‹åAÐ~šxí ënTÚúÐ {åAÌ åR ºŠåežeUn= ºÖ}RØí}˜=ënå—dœxºnegšþfgšUÐ}å—SÐíÊnå@Œåx|UÐëííŽåL{eUÐí ð p˜å—fUn= .

åHí}Lí ˜x}S Š_ax ënT neT ŒhþfgeUÐ phšU ënabx øí º}>ŽšUÐÓniŽY}wŒY}h›cUÐnghRqSÚ̺pdýnw}T|>pådhUqåinTåU ŒYí ºÒnåšR UÎ ÒnšR ŒåYí º}BË UÎ ŒåTÚ ŒåY åfh_= ŠåA}>Ì nåiÌí ºŠheœšUÐ ÓÐ}\šå—e= …f][Y }åH UÎ ºˆx}L zåHÐÚ }åH ëÌ ºnxð Úí}” Œcx ‹U ënœhw Ø}œY ºî}TÙ Ø}œY ngiÌ æ}LÌ qfT ø º—ai H{S ëÌ {TkY .

phHnbUÐ phfYúÐ pdeUÐ ‰d> øŽU œhg>Ì 150 Twitter: @ketab_n .

iú ºÜnfUn= ì{ZAí ºH}L êÐ}TÎ ŒY âŽi Žw ƒbR º‰UÙ R U {x .

ýnHÍÚí éÚ{UÐ ‹hcA ڎ[> o—= ºŒJŽdU n˜ð @Ðí îØÌ neT ºìÚ{SÌ íÌ åH{S oAÌ {LÌ ‹U fij= pAÐ}É ‰U éŽSÌ ºiíÚ{bx ŒU ºn_he@ UÐ ŠwÌ ëÌ {bšLÌí ºˆ=n—UÐ R Š_RÌ qfT ð ë̍incYl˜RºphiĆLÊÐ{å_UÐ쎘Énfx‹UºÜnåiÌ…åh˜U_åHêÐØnåeR ºn_Yp\gœeUЍYĆAÌíºph[UЍYĆAj=ºdTŒTn—eUАA…h˜x ð UnšUn=í ºéÚ{UÐ ‹hcA Ò}^i ngå—ai w qinT Ò}^fUÐ ‰d> ëÌ ŒKÌ R ‹g_he@ Œx~þeåZeUÐ }åZAí ºên_UÐ ÛÐ~þeåIøÐ ŠheœšU _åH .

܎Snx}S H{S Ü}L ºçĆJüÐ dL nx}Y ð Œåcx ‹dR U p˜å—fUn= …唎UÐ ënT nåxÌ rhA ëŽTÌ ëÌ nwÊnH šUÐ š_YØ ƒb—> ëÌ Š˜S ŠAÚÌ ëÌ Ó}cRí .

ëùÐ ï{@Ž> ëÌ ëíØ ŒY ºnYð Žx qiÌ qfT ]˜bUÐ f`eUÐí ºÒ{Z= ç}˜> ÊЎ”úÐí ï{_bY ŒY qT}> yxÚn˜šUÐ ŽcåZx º¤}cåI nhdxί ºn˜ð x}b> {AÌ R}_x ø ï|UÐ ڎe`eUÐ nwÐØ̺åHnbUÐ}œgUÐíºŠhšå—eUÐoUÐŒLpåhfQ̐åRºÒÚÐ}å= px}[Y Ón[SÚ àn˜SúÐ Ónf= nghR q[SÚí ºpeheÉ px}[Y pœgd= ð UÎÓ{_É.

‹åw{LnbYRŒxØÚn=ŒTnå—eUАåAëncåHíºnå\xÌ ºÊn\h˜UÐ nx}eU pBn—Y }›TÌí ºH{bU pžHnY Ð ð{x ÓØ{Yí ºÖ}—eUÐ ngœšY q]˜wí ºngåH}L pdhU R æ~> Üí}L wí šA Ò}å—ceUÐ ð .

p=nSÚ Ć= af>Ì šA ºÕí}žUÐ Ñn= UÎ ŠhšTŽcUÐ ÊnåZL çn˜JÌí ºéÐ~åx nåY Ð ð{å@ Ð}åc˜Y qåSŽUÐ ënT ð ŒdLÌí º{å_= âێ> ‹U ºÖÐ}åRún= šžY ‹å_]Y ŒåY ÓÊnå@ åšUÐ ð ĆaJéÐÛnYŠhdUÐëj=ºå—aiØÐ{UÐÓ}åh˜UÌënTíºŠåaUÐ…åx|Y {ýn[S bdšåH ºsYni}˜UÐ R Óv@naeUÐ ŒY }åh›cUÐ ènåfwí ºŽå˜x 151 Twitter: @ketab_n .

ënehdH >jhåHí º¤ï{œY xڎY¯ éneœUÐ }LnåI ‹^i ŒY }_åI ïØkhUºpfx{eUАRëùÐ؎@ŽeUкê}\žeUÐè}h—UÐoLøºê~bUÐ peÉn_UÐŒY êØnbUÐÞn˜UÐ ŠÉí ŽUíºp=ÙnœUÐÓÐ}åbaUÐŒåYÐØð {åL Ò}hgåZUÐ º¤px{_åH¯ peœfUÐ ڎ\= ºn_he@ æ}åZšfH ºì{LŽY R ð .

nhi{UÐ R ÖÐ}RúÐ Ón=}]Y Še@Ì ºÑ}]UÐ ŽHŽ—= šUЋåHĆ]UЉd>íºÊneåHÌnx‰åUÙŠTåfegxŒåcx‹åU ºÒØÐ{UÐ påIÚí R ºÒ|Rni íÌ n=ð n= qfx ŒhA åHneA af= ngfh= šh= UÎ ؎LÌ ëÌ Žw fegx nY ënehdH ê~bUÐ îŽH ngfY æ}LÌ ‹U êŽx ŠT R ènhAÌ ëÌ Ó{šLÐ neT ènhAÌ ºéncIúÐ ŒY ŠcI ïj= R çÚúÐ ŒY Ð ð{x~Y ošTÌí º‰šR}L ëÌ |fY pdxŽ]UÐ ênxúÐ ‰d> ŒY }\BúÐï}˜=ºçÐÚíún=~fšceUÐï}šRؐRíºgšfxøï|UАdhU Ð ð{=Ì |afx LØÌ ø ï|UÐ ëú ºng˜šTÌ ƒåbRí ºnYð Žx ‰hUÎ Šå[> ŒåU åšUÐ šUnåHÚ º366 ëúí ºng˜šTÌ ëÌ dL ‹šx ºbi }hQ ënYÛ R bi ˆIn_T ˜@Ðí ºÒ{åZ= ng@nšAÌ º}˜[UÐ R nåHíÚØ ffe> ºng>ÐÙ {A R p=nšcUÐ ð ºè{fL ïŽf_eUÐ ‡KŽeUÐ ºënYÛúÐ ŠT R Un›eUÐ ˆåIn_UÐ ëŽTú .

}xێUÐ {Uí ÒínbZU nHÚ{Y ºÒ{x{œUÐ šahKí UÎ pRn”Î ð dL Ó}›L ºnYð ne> nað dšžY }YúÐ ënT ºinhd]UÐ }?úÐ Ñn= {fL ‹g\_=íºped^eUÐ~hUnw{UÐênxÌŒYR}LÌ‹g\_=ºŒhhfYúÐÓÐ}ZL ‹hcA fR}Lí ºïØnåfUÐ ƒhY R Œx}åZšfY ЎåinT ºÒ}åY éíú ìÐÚÌ ŒhA ºÒ{x{I pUŽg—= ºîÙúÐ ˆh—f> dL æ}Zx ënT ï|UÐ ºéÚ{UÐ âŽeœY ŒY phfh>íÚ pegY qfT fiÌ ŒY ‹Q}Un= ºdL ìnfhL q_Sí ºˆR}=[heSŒYi{I.

ÓЎfH…˜HŒY}›TÌ|fYºÒØ{_šeUЍYngY ð ÐÛng@ ê{žšHÐ ºhebUÐ dL qUÐÛ nY ì{xí º˜inœ= nað SÐí inb=Ì 152 Twitter: @ketab_n .

ëíØ .

.

éŽA ¬ .

.

énb?úÐ …RÐÚ dBÐØ ×}É ºfehUÐ ì{h= ënT ºŽxØÐ}dU n>ð ŽÉ q_eHí .

‹_i .

.

‹_i .

.

Ón=Ð}žUÐ ‹hšx .

.

éŽA ö .

.

dÉÌ ëЎ@ .

‹hLÛ nx ˜]bUÐ Ñ{UÐ ëЎ? Ò{L {_= ºŽxØÐ}UÐ ŒY Ú{[x n=ð }]\Y .

pdi nx ŒœUÐ pcdY Òڎ]HÌ dL éÚ{UÐ p\˜S ŒåcUºçĆJüÐ dL nðþhåI‹gRÌ‹åU…å˜]Un= fRnɺpxØnLphfJЎYÐ ð{xU{Yº‹—š=ЉUÙ{fLíºqBÐ}>=nh? éŽbx Žwí ng= .

ÙnšHÌ nx fJŽUÐ Ü}_UÐ qR}I ëÙÌ ïÌ ngþ]ž> ø ºpx}ž—= æn”Ì Šw .

‰=nfœU ÚÐ|šLøÐ …Y ºŠaUÐ pxngi {_= æÐ}[iøÐ ŒcU .

ÈqeH ŽU ŠBÐ{UÐ UÎ ؎_> í ºê}cš> ØÐØÛÌí ºŠBÐ{dU Ó{Lí º}BË ÚnhB ïÌ Ć= Ónåehd_šUÐ Ó|åai p˜QÚ Ć= }—cš> šUÐ Üí}_UÐí ºnhð fYÌ Üí}eUÐ x}_UÐ dL nbð fA fJЎY …he@í ºå—ai dLí ºpxØnL ÒÌ}YnT ngå—ai …eœ> ëÌ R ºpa[eUÐ Ón=}_UÐ Ўå˜TÚí ‹ýng˜UnT ÐíØnåbiÐ Œx|UÐ ŒTnå—eUÐ åA .

Ü}_UÐ Ð|w Ðí}\hU någiÌ í{å˜xí ºŒåx{hUÐ €å_>}Y ºnåbð xn\šY å˜eUŽT Ó{wnåI ÊÐ}aLÓ{wnåIºphYŽhUÐŽœin˜UÐÒÚnœhåHåJn_>ê{åLÓnåaLn\Y hUí ºí{˜x neT âŽåœUÐ ŒY ×}[xí º}a_@ Šåe> ºpå›wĆUÐ }åhQ šhU éÐÛÌ {Sí ŽehdA Ó{wnåI ºÜnfUÐ ênYÌ Ln”Úü pbx}J pe? Œåc>‹åUpåUÐÛüÐëúº{åhTj>Šcå=énœ_šåHÐíæŽåBpå^UåR pfcYÌí º}_åZUn= ҎåZY qUÐÛ nY pfcYÌ pe? ºåfSÙ ådL pxín嗚Y šUÐ ÊneHÌ º}c—UÐ o[S p_ýn= šA Ó{wnIí .

qc”í ºpxÚnL 153 Twitter: @ketab_n .

ºêŽxÓÐÙnåw}@pUínYR}åhcašUЏådLqåeeɺnågšxÌÚnåedT ì±e> ŒåUí ºì±e> ø neåHÐ ð någfY â~åšiú phL}åZUÐ påeceUÐ åUÎ ënT ºî}BÌ ÒnšRí ºnhUÎ ]˜bUÐ ÓnåhfQÌ qgšiÐ ŒhAí .

qåd_R nåegY ºÒ؎LŽeUЍ>Ð}bRïØkhUºê~bUÐënehdH{_ÉíºphbhbAp?ÚnTng>ŽÉ º{_beUАRÐ}eå—YéÐÛÌnYqfTíºŠ_aUn=‡å[šiÐ{åSŠåhdUÐënT ð ð í~_Y ï|UÐ{`UÐêŽxR}cR̺qỉ]hYŠBÐØíº]hYŒLø çíÚnR p]˜B øŽUí ºphL}I pa[= ënš—˜UÐ A R ì}[L \SjH ºHÌÚ ŒY ÒÊnexl= ŽUí º}Y|šUÐ TÚnIÌ ëÌ f˜Un]x Žwí ºašT dL ºn_he@ ÜnfUÐ ow|x šA º‰åedA R dL nhð e`Y Ð|åcw qådd^U ð .

b=Ìí 154 Twitter: @ketab_n .

.15 ºìڎ[>_h]š—>ŒUoLÚºÊneHÌnxïØnL}hQoLÚ.

.

oLÚ ºchåHĆcUкëŽfœeUÐoL}UÐ.

}BË{åAÌïÌøínåiÌøíqåiÌø €ZLí‡HÌŠc=º˜dSŒYˆZ_UÐÚnJÌï|UÐíºŠešceUкŒbšeUÐ .

ŠhdUÐ ‰UÙ R ng>~œiÌ p\˜i ŠT R pR}QºëЎ”ÚpdJ}xێUÐqh=RUqå[[B{åSqåinT xÚ{šU ‰UÙí ºdBÐØ någiÌ ŒY ‹Q}Un= ºqh˜Un= Úí{åx nåeLpåU~_fY p˜>}Y ºpRn^fUÐ pxnQ R pR}Q qinT .

eHÐ Žw Ð|wí º¤ênew¯ ­ {UŽUÐ êŽx ŠT é{˜š—> ºpadšžY ëЎUj= px}x}A ÓÐÊĆe= pIí}aYí ºpxnf_= oåZB ŒY Ñnh›dU p_åHÐí piÐ~B ng=í ºÓnYØnžUÐ î{AÎ p]åHЎ= ŒY éŽb[eUÐ {x{UÐ ŒY pUínJí ºÑÚЎœdU Ò}h`É piÐ~Bí º‰hšUÐ ºneUð nA nh𠜗af= ÐÊ𠎔 z\> ºëŽdUÐ ÊÐ}eA Òڎ@n=Ìí ºp=nšcUÐ Š@Ì ð RngfYÊЎå>ÚĆUº¤ÚŽåšfhadT¯påTÚnYŒåYºÒ}åh`Épå@Ć?nå\xÌí ÓÐÚnh—UÐí ºphchšHƘUÐ o_dUÐ ŒY Ø{L UÎ pRn”Î º€]_UÐ pLnH ºŠdY ïj= ìڎ_åI {fL ºng= d嗚x ëÌ {UŽUÐ ëncYl= šUÐ Ò}h`[UÐ .

—xÚ{> pegY hR qedšHÐ êŽx éíÌ R U ŠhS neT ºŠešcYêÐ}Qâ{žYåUÓ{=ºÐ}h›TpåR}`UЉådš=qåœgš=Ð ð ºpxØڎUÐ énåɎUÐ êĆåAÌ R någšdBØÌ ºå”}Q }åhQ åR ê{žšå—x nfe\håH ï|UÐ ºï}›UÐ nfbåZL â{žY ºˆA @í ïÌ Ć= ng>ڎ[>í çnåZ_UÐ ÒnhA qinT neUn]Uí ºÒ}h˜T på`Un˜Y någiÌ æ}åLÌ .

êŽåx ÓÐÙ 155 Twitter: @ketab_n .

pd=nS}hQˆýnbAngd_œxºëŽfœeUÐsåhgšUÐŒcUíºÓnå`Un˜Ynåg˜dQÌ ëlRº‰UÙ}hQëŽcxëúŠå=nS}hQípåbhbA‰å˜Aëúí.

éÐ{åœdU ð pbhbA º= ˆd_šx nY ŠT .

n\xÌ ŒY o_>Ì ŒhA yx}eUÐ }x}å—UÐ ådL ÿåc>Ì ëÌ åincYl= ënT ç}L yå—YÌí ºphYŽhUÐ š^bx êĆåAÌ R på_še= {å@Ў>Ì ºšå—d@ šUÐ >n˜@Ðí …@Ð}x ênew nefh= ºêĆAúÐ ‰d> oAn[x ï|UÐ }>ŽšUÐ ºpJn嗘UÐpxnQRºpbhbUАRåHíÚØqinTíºnåið nhAÌnåg=åYØÚÌ Ê~@ŒYphiË}SnɎ[i‹\>ºÑÚ{UÐpxÐ{=RýÐ{š=Ð|hed>ÜíÚØ ð ºphUíúÐ ph=}_UÐ p`dUÐ {LЎSí ºÓnh”nx}UÐ R p]hå—= Šýnå—Yí º‹L nå—dH €h_x ºŠa]U ïÚí}” }åhQ íÌ º‹ågY }åhQ zåxÚn> í ð Ð}”nA ð ºph]—UÐ Ò{x{I nhRÐ}`@ UÎpRn”Î ºpHĆH}›TÌŠ˜bš—eU…d]šxí ngHÚØÌqfTí.

ng_@ÐÚ̐TºÒ{šeeUЋUn_UÐUnJúp@n=ŒTÌ‹U .

pš= phehd_> Ò}˜B ŒY º‰hA R ‰[fšb> wí ºÒnin_eUÐ ÒØn_H ‹œA ïڎ[š> ø ºÒ؎baeUÐp”í}UЉd>‹H}šUºpU~_feUÐpR}`UÐÊÐÚínYU΂TÐ}š> Š]>í ºpR}`UÐ R pAŽšaY Ò|Rni ŒYí ºnbð hAÚ }›TúÐ ng>}wÛ ºqiÌí Œh=~hY̺ÒØ{_šYÓЎÉÌŒh˜>ÌëÌ…h]šHÌqfTºqh˜UÐpbx{AdL ºÓnhdežeUÐ ng>Ð}ýÐÛ íÌ qåh˜UÐ p˜AnÉ R Šå›ešeUÐ åS}UÐӎåÉ h˜ZUÐ inš—˜UÐ d›exí ºSÚĆUÐ ӎÉí ºpbx{UÐ R ë}?}›x ŒhA éÛn`x íÌ ºph˜_åZ= f`x Žwí º‹gfY hUí ºŒTnå—eUÐ A ëncå—= ºph=}šUÐ R Ð ð{b_Yí ºpT}UÐ }h›T ënT ênew ëÌ ‹Q}=í .

Ò}=nL pYØnB ëЎ?Ò{LaiÌ{—xíº_”Ìï|UА˜_ZUÐï}]LpýÐڍdšb>rh= ŒhšLnH ŒY ŠSÌ R …h]š—xí º‹gaUÐ …x}H ënT iÌ øÎ º>ÚÛ nedT ºsi}]ZdU p_SÚ odœx ºqh˜UÐ UÎ ŠB{xí ºngdT >n˜@Ðí ~œfx ëÌ 156 Twitter: @ketab_n .

qfT î}Aún= ºsi}]ZUÐ R n_hd” ŒTÌ ‹U fiú º—ai oLĆxí ð ø ºsi}]ZUÐ ÒЎw ïØni R [heS dL …Sí ï|UÐ ëŽfœeUÐ Š›Y ºênew nwnxÎ fed_x ëÌ q\RÚí ºÊåI ïÌ p˜_dUÐ ‰d> ŒL æ}LÌ ð niÌí ºŠa]U Ð|hed> yå˜ÉÌ ëÌ ŒY ï}˜c> o˜å—= ø ºåex}Q ëŽåTú ÒØ{_šY ëЎUj= ‰eHÚí º‰>Øn_šHø ºpinH pÉ}R ngiú Š= º‹d_Y .

—ai p˜LĆe= Un`ZiÐ Ênf?Ì ºŒw|UÐ R UíúÐ Ò}eUÐ åwí º‰dhU ngeåHÐí º}xێUÐ på@íÛ qåinT {_=øκÒ}wÛ‹åHЍij=æ}LÌ‹Uíº‹åHøЉU|=nghR…eåH̐šUÐ ºÐ ð{@phSÐÚíºÐ ð{@pdhe@ºŒh_=ÚúÐíp—YnžUАUЎARÒÌ}YкŒYÛ ð ºdT‹Un_UЏUÎÓ}RnHíºn\x̐wÓÐÚÐێUЋUqSí|>ngaɎ= ÒÚÐÛí YŽbUÐ ƒh]žšUÐ ëjT ºÚÐ}ešHn= }Rn—eUÐ ng@íÛ pd^Y q> ê~@ÌíºngdTnhi{UАRpLێYnågYngYÒÚÐÛíí̺ŽåœUАåRÒ}åýnJ ºpbhbA ‰UÙ ënT Šåw æ}LÌ øí ºnY êŽx åR ‰g˜åZ> qåinT någiÌ hežUЉUِåR‰g@ŽUnågš]bšUАåšUÐÒڎå[UÐŒåYÊnåxl=êÌ Ênf=Ìp?Ć?ngx{UënT.

ƒSƒbå—>øºfhLådLnågš˜?íº‡ådšžeUÐ ºëŽUŽbx neT ؎bf_UÐ }BË ºnðfH ‹w}`ÉÌ ênew ºqR}L neT ºqf=í phdBÐ{UÐnf>n_Yn@RïÚØÌøºÓnå_YnœUАRЎåUÐÛnåYëŽåSn˜UÐí î}BÌÓn_Yn@ê̺ÑØíoåwŒYŠT‹\>íºnåghRnåf@}ž>åšUÐ ºnið nhAÌ >j> qinT .

ڎå[UÐ R šA ngš_Un]e= ‹di ‹åU ØĆå= åR Œcx‹Uº}åh[LюTneýÐØnåw{xRíºpåR}`UÐÑnå˜=ådLÿåcš> ð ð fUjå—>ºšR}_Y…h]šåH̺}BË}åh[LïÌøíºønåb>}=øíŽåœinY ºngUÐkH pLnH ºƒbR adšHÌ Ón˜›= ng˜h@Ìí ºênew —Y ê{b> ŒL º}xێUÐ ÒØn_åH ºngýnašBÐ Ø}œe= º‰hR Tn˜>ÚÐ ؎_xí ºê{bšx ij= ð ð{=ÌpåU~_UЉd>åUΐå>jxŒåcx‹åU n_˜åZY ĆKøÎìÚÌŒTÌ‹UíºÐ ð 157 Twitter: @ketab_n .

.

Õ}BÌ íÌ ŠBØÌ ŒhA ºqh˜UÐ R è}šx ºßŽe`Un= àn˜\iÐíºênewpd\_YŒYïÚ}>íº}[_UÐÓnLnHpxngi{_= ÒÚnhHŠbšHÌëÌŠ˜SºÐ}h›TÚЎœUАR…c—>ÌqfTºïÚÐێUÐqh˜UÐ ð UÎ pgœšeUÐ ÓĆRnUÐ R ˆd_>ú ºpfx{eUÐ ƒHí UÎ ؎LÌí ºÒ}@Ì qh= ŒY ‰@}BÌ ŒåhA ºpd\aeUÐ šhdå—> ÜÚnYÌ ºŒTnå—eUÐ åA pUnb˜UÐ ‰d> ŒY Œx}šZ> ‰d_@Ì ºpYnžR }›TÌ º}BË ‰dBØÌí º‹žR ºànhžUÐ ‰UÙ {åfL º‰=nh? Œåh]hž> íÌ º…då—Un= påþdšeeUÐ p_åHЎUÐ Ò}YŒY‹TíºdYênYÌæŽåSŽUÐŒYïnY{Sq嗘h>nåeUnJï|åUÐ Ûínœ>ú ºëŽfœY Ôngd= ‚TÚÌí ºŠ_aUn= ‰>{wnI fiÌ UÎ ŠhB qå—hU ngfcU ºpah^i î}BÌ pYnB nw{@Ìí ºqašUÌí ºng>{wnåI ŒY .

qiÌ qfT º‰UÙ ŒY }›TÌ ºÊneåHÌ nx Ð ð{=Ì ŠYÌ ‹Uí ºÐ ð{=Ì o_>Ì ‹U Ò|dUÐ ‰d> Ć= ºŒh_=ÚúÐ ÓÛínœ> šA qZL ‡hT ºÒ{Z= n=ð }`š—Y .

p=|_eUÐ dLqåH}]`>íºêŽxÓÐÙnghRqå—d@åšUÐpåbx{UАåR ºoAn[UÐ =Ì zhåZUÐ UÎ é{_eUÐ ineUÌ }ågKí ºpåh=Žh?üÐ någhR ºÜŽSnx}SåH{SfJŽUÐzRŒYnåewÚÐ}RêŽåxºï}åwÛúЍå_=n>í Š@Ú dL qR}_> ºÊnå—eUÐ ÓnxÐ{= R nið nhAÌ någhR åd@Ì qåfTí ºpYne_UÐí ю›UÐ ï{>}x ºphåHnS yYĆe= ënT ºŒh_˜å—UÐ UЎA R ij=i}˜B̺nYð ne>pRŽUjYíÌpehbš—Yq—hUpx}[Ypœgd=Ô{šxí ð ÓÚÐÛ ŒhA ºÊneHÌ pbR}= ŒhYnL |fY Ên@í º}[Y {h_É ŒY ĆÉÌ .

Še_UÐ R nw{Ln—xí ºngLn˜>Ì ŒY y˜ÉÌ ëùÐí ºšx}S Õ}žxíâŽd\UЈZhHšdBšAºp^dUЉd>R˜dS~aS 158 Twitter: @ketab_n .

ȋL nx ÊneHÌ ŒY ºÊneHÌ º‡hf_UÐoœ_šeUАUÐkHíºÊneHÌæ}LÌøfi̺n=ð }`š—YÐ{= p_SŽšY Š_R ÒØÚ ënT ºngY{L íÌ pR}_eUÐ ŒL ºpbhbUÐ R Œcx ‹U ºënš—˜UÐ A R ÐØð Ž@ŽYí ºÐ}AnH ºÐ~x~L ð neåHÐ ð …eåHÐ ŒhA ºÐ ð{@ ð ØÚ .

}[Y юf@ ŒY ï{h_É nšaI inb]f> .

ngšh= Žw Ð|w .

.

ÈngR}_> øÌ ºÒ}hgZUÐ ÚÐ~UÐ pžhI ÊneHÌ ëŽw{YºŒhb=nJŒYox}Qqh=UÎ}hZxíº}ža=Ô{šxënT iŽc> ŒU .

Önh>ÚÐ R Ó{gf>í ºpbx{UÐ dL Š]x ºÛnåZi }\Bj= ĆRº‰d>ÚÐ~åUÐpžhåZ=q_eåHfȉUÎpåRn”κРð{å=ÌÚÐÛpžhåI .

ºî}˜cUÐpåfx{eUÐÓnYĆLŒåYqinTíng=…eå—x‹åU{åAÌ{å@Žx ð wí Œg—˜UÌ º‰eHÐ ŒgfY â~šiÌ ëÌ ÐÚÐ}Y ð ÓØØí ýĆUÐ ŒY n\xÌ .

ꎜfUÐí oTЎcUÐ ÊneHÌ ŒY q—hU ºî}BÌ ÊneHÌ ºfJn=ŒYÔ{>ÌniÌíºï{h_[UÐÚÐ~UÐpžhIïÚЎUqdS Š›YÒÌ}Yúšh_˜>ŒYoåœ_>̐fiÎíº…åHÐíçÛ}UÐëj=ºåLíĆå= ºÐ}bR ð ºÊÐ}åbaUÐ ngLn˜>Ì ØÐØ~åx nefh= ºÒَ_åZUÐ …h= ŒåY åfš`> ºì|åw ‹Uí ºYnYÌ ŒY }Rí ºnðþ@naY n˜ð LÚ šdB ne= ºhfhL nšS{A q_å—>nR .

î}BÌ Ò}Y pbx{UÐ R ì~fšx ìÐÚÌ {LÌ ŒY Õ}BÌí ºxÚ{šUÐ ÓnLnåH ŒY gšiÌ ëÌ Ø}œe=í ºnið nhAÌ n˜ð x}S i}^šfx º‹ÉnL Ć_UÐ eåI dL }›LÌ qfT º}xێUÐ qh= ºÒØn_UnT ìÊÐ|A …edx Žwí ºpxÚnfUÐ åš@ÐÚØ dL ºên_UÐ âÚnåZUÐ ŒåY ÓnxncAéØn˜šiºé~å_fYëncYRºdœiråhAåUÎnå_Yoåw|i ð niÌí ººýÐ|A y—Y íÌ šd\_Y R ç}`š—Y qYnÉ Žw ºÊnH}B ˜I ð qYnÉ ˜šiÐ ŒY éíÌ ënTí .

šåI Ón`U ºdBÐØ R ŠåHnfš> ºn\xÌ 159 Twitter: @ketab_n .

ºpbhbA ‰UÙ ënTí ºëێåUÐ ŒY }åh›cUÐ Ó{bR åfiÌí ºåUŽi åUÎ šUÐ iŽf@ pLnåIÎ `dx šA ºpåHÚ{eUÐ R {wn@ ij= i}˜BÌí ‡hT i}˜žx ‹U .

qdbšåHÐ ëÌ {_= ºÑĆ]UÐ Œh= ºÒ{åZ= Ó}åZšiÐ ºˆýÐÚ êŽx åRí .

Ð}h›T ð >}cåIí ºpLnåIüÐ Ója]iÐ ‡åhTí º{åwn@ nfå—d@ ºphdAnå—UÐ pfx{eUÐ ng= }gšåZ> šUÐ p=ŽJ}UÐí }UÐ ŒY énB ineUÌ dœx ënT rhA º}˜UÐ ÿJnåI dL oAÐ}Y nåx}hšRnT åR .

p?ÚnT UÎ é{_šx ëÌ Š˜S ºëŽh=ÚíÌí Ñ}åL ÖnhåH pe? ºÖnhå—Un= neAØ~Y ëncåeUÐ ënT ð nghR{@Ž>øºØĆå=Rëí{œxÐÙnåYæ}åLÌøº{åfgUÐŒåYåšAí nghRƒbšd>ëÌŒcex‹Un_Yí̺pe^fYpAnhåHøíºeåZUÐîŽåH .

Ónx}TÙ b˜>í ºÚŽÉ ëÌ p@Ú{Uí ºêŽhUÐ ‰UÙ R Ò{åZ= nA}åZfY Ć_UÐ eåI ënT ð ëj= i}˜BÌ .

ngUÐÛü …—x ‹U ºýÐ|= qbdL phbhbA Ún˜Q ÓÐÚÙ pe? ïÌëíØŒYínwÚnhšBn=qLn=YÌë̉UÙºnYð ne>qgšiÐ{SšdcZY ŠåH}šHí ºpx}bUÐ R ngcde> qinT phLÐÚÛ ßÐÚÌ Ò{L ºfY ƒ`” p˜åHnfYhxëÌŠ@ÌŒYº=ÚnSÌ{AÌ…Ynå˜ð x}SêÛĆåUÐénåeUЍåU neT ºphSÐ}UÐ Ò}HúÐ ÒnšaU º{x{œUÐ šh= Hkxí ºˆýø ŠcZ= H}L _Y ƒ]ž> ºphd˜bšå—eUÐ š@íÛ ëÌ i}˜BÌ .

ngšb˜J ӎh= åHkå> ƒHí R ºÒ}BnaUÐ Ò{x{œUÐ ¤Ênaɯ pLnS ÓÚnšBÐ ngiÌí ºÚÐ}ešHn= Œhda]U º¤p_eåIí Ön”í¯ eåHÐ ÓÚnšBÐí ºænR~UÐ pdhdU ºpfx{eUÐ ð ph=}LpUíؐRĆeL{œx{Sº„UÐŒYŠhdb=íºnegiÐ{dhHŒhdhe@ .

‡hž—UÐ YŽcUÐ ‹hd_šUn= d›Y šSĆL nhð gfY º}Rn—xí ºphœhdB º}å—UАRngšA}Rºî}BÌpA}Rpåe?qåinTíºç{å[=å>jfw ŒY pfcešeUÐ šHnA šfeB neL Ð ð{h_= ºÊI ŠT }Rí {S iÌ ‰UÙ 160 Twitter: @ketab_n .

ëÌ yhÉ .

‹dUÐ ˆbx ëÌ Š@Ì ŒY ºpex}@ oc>}hH iÌí ºŠ˜S .

neýÐØ ð ìnfe>Ìí ì{xÚÌ qfT j]B fcUí ºÓj]BÌ pHnUÐ fUjH pš`= ÈnghdL Ó}›L Šw ºÊneHÌ …Y èڎYÌ }h—> ‡hTí qUÛ nYí Ó}Y º}gIÌ p_˜H íÌ pšH ŒY }›TÌ º…˜]Un= qc˜>ÚÐ ºæ}šLÌ ŒU fcU ºyåI}x Šå—L øí ºŠå—_UÐ ÒÚk= R ‹hSÌ ºnbð d_Y éØn˜ši nfiÌí ºÚÐ}ešåHn= bšdi nåfij=í ºÐ}hBÌ ð ‰åšhbšUÐ åfij= éŽSjåH ð Ñ}šbx RnRÛ {LŽY ëj= ‡h”Ìí ºëŽfœ= oUÐ ëŽcx ne=Úí ºn\xÌ fwٍUye—xŒUíºĆ_UÐeIfS{[hH.

RnRÛ{LŽY…YnðfYÐ~šY ºì}˜BjH ngA}J ŽUí ºpdþHúÐ ŒY Ð ð{x~Y Ö}]x ëÌ ºÒ{Z= éŽ`ZeUÐ æ}LÌí º‰>}hH R qfce> fij= ŒhR}_>í ºìڎ[> …h]š—x ø ne= .

qiÌ šA fhR}_> ø nY ð = Ó}_åI ï|UÐ ox}`UÐ ʐåZUÐ Žw ºp^dUÐ ‰d> R n\xÌ ø º‰eåHn= ˆ]fx Žwí ºdT ï{å—@ €_>ÚÐ ºfš=nÉÌ pcdgY Ò}hQ .

ï}hQ ‰eHn= ˆ˜]fx ëÌ ì{xÚÌ {AÌ 161 Twitter: @ketab_n .

16 R pdRnUÐ ŒY q]˜w ŒhA ºÊn=}gT Ć= ŒTnå—eUÐ A ënT {AÌ øí ºênxÌ Ò{L |fY Ên=}gT Ć= ënT pbhbUÐ ºŠhdUÐ ‰UÙ ÓnxÐ{= Ên=}gcUÐ ‰åd> ŒL Š˜S ŒåY ‰>}˜BÌ {Sí ºo˜å—UÐ ŒåL éjå—x nåfY n@ngš=Ð Ñn]B båZUÐ {UŽUÐ ngL}šBÐ šUÐ p[S}UÐ ŒåL ºpå_]bšeUÐ ð ..

ÐÚØni ð øÎ ê{žš—> øí ºq_]biÐ ëÎ ng>؎_= .

êŽx ŠT ng= dBØÌ šUn= pgh˜åI ºpxØnL pbx}]= šh= qdBØ ºpUn[UÐ dL åšUínJ ënTÚÌ {AÌ R pLŽ”ŽY âŽeåI påe? qåinT ºåZeUÐŒLq_dSÌ{åSqåfTíºngd_åI̺Ò{åAÐíànåbšUÐÓØÚÌí ŠhdUЉUِRº{x{šUn=íºŒåYÛ|fYêĆ^UАåRå>nhApåHÚneYí .

˜dS‹]>íºq]båHíºpUín]Un=Ó}›_>íº‰=hRqåbdLï|åUÐ ngfcU ºÓÚ{S neT âŽeZUÐ ëncY UÎ ï{x ÓØ{Yí ºÚ|= qhZY ð qåZ_>ÚÐ .

{_@Ì Ð}_åI UÎ ngšT}Aí ĆåhdS šdB nY ådL q]båH ð .

ï}J ‹U dL ngT}AÌ qfTí ºŠaHúÐ ØĆheUÐpåB}É{å_=ŒåYºÒ}åYéíúqåB}ɏåšY}åTÙÌø ï{>ÚÌífad`xï|åUЈåZ_UÐíºÒnhdU{x{@êØnSŠcåUºpåhešUÐ ø ŒcUí ºçneLúÐ ŒY Ênc˜UÐ odšx {S º}gåIÌ |fY ‡h›cUÐ =Ž? .

ˆZ_UÐ …Y ×Ð}É è}AÌ ëÌ …h]šHÌ øí ºq—˜h> {S Yn^_= AÌí .

.

qB}É .

×Ð}[UÐ ŠÉÐí ï|UÐ ˆdUÐ {HÌ øí ºY{S øí ï{x 162 Twitter: @ketab_n .

piŽceUÐ >}åHÌí å˜eUŽT çíÚnåR ënT ºÒØí{å_Y ˆåýnSØ åR ЎinT ºŒTnå—eUÐ A fJЎY ŒY Ø{Lí ºÊnc˜UÐ }a_@í ÊÐ}åaL ŒåY øënTï|UÐŽehdAíºçíÚnåRŒTڐåRpåhdhdUÐpåTnT}UÐëí}å\x âŽeI ‹gx{xj= ºšh= ëŽdB{x ºˆh[U Ún@ Žwí >nSíÌ ŠT R ó{AÌ ŒYpe?íºpåxí{xŠLnåZYíºoAnåIʎå”ÓÐÙåhiЎRíºÒ{åbšY .

énaJúÐí Ên—fUÐ éŽBØ n_inY ð ºpUn[UÐ Ñn˜= æŽSŽdU âŽ]> p?Ć? ënT ºŠ_aUn= n˜ð x}Q º‰UÙ {_= y\>Ð ï|UÐ }^feUÐ ënT ºpYneLíю?ŒåYpdYnTºphfJŽUÐÑnåh›UÐëí{å>}xºëŽå`Un=énå@Ú ‹wŽ@íí ºï{åLnbY dL Œhå—Un@ ºåhB}UÐ {ådœUÐ ŒåY ÊÐ|åAí q]båH{Sí.

ÊЎgUАRyi}š>‹gx{xÌnefh=ºpåUín]UЏådLpåþacfY R ngT}AÌ nåiÌí ï{åx šå—Yø ï|UÐ åiÌ {å= øí º‹åw{AÌ påYneL ‰\x çíÚnåR …eåHÌí ºpL}å—= fhL Ó{_=Ìí Ó{å_š=Ð .

êĆå^UÐ p_YÐ{UÐ å>nc” Œh= ŒY éŽåbxí ºØnå—@úÐ odbx Žåwí ºëŽåfœ= .

뎚hY ‹giΠȉUÙ ‡hT º{AÌ _eå—x šA fY Õ}B iÌ {bšLÌ ø ºÓŽÉ L{šåHÌ ºŒx{d[UÐ ŒTnå—eUÐ A én@Ú {wnåIÌí ºox}`UÐ }^feUÐ UÎ ؎LÌ R ngiŽbdxí ï{xúÐ ëŽ_R}x ºÚí{[UÐ ëŽ_e嗚x º‚˜fUÐ ëŽå—œx .

뎚hY ‹giÎ ëíØØ}x ºãÐ}aUÐ š[a>ï|UÐ ënceUАR ‡fLÚn?Ë{å@Ž>øí ÈЎå>nY‡åhT ð ‹w ŒY n\xÌí 𠺋gå—=ĆY íÌ º‹wØnå—@Ì dL øí ºpL}å—= ºĆÉÌ Ðí}˜L‹gi̺Рð{=Ì}T|>Ì‹UfiúºdBÐ{=Ў>ŽehUºšh=ЎdB؇hTí R ŒhH}`feUÐ ºŒTn—eUÐ A ŒY }BË {AÌ øí ºêŽx ÓÐÙ >nh= .

‹gR}_x ëÌ ân]šHÐ ºpfeUÐ odS 163 Twitter: @ketab_n .

UÎp@n=ºÊnå=}gTĆ=‰UnUЊåhdUЉåUِåRåUÐënT ºpQŽ\eeUÐng>nhþx~@ˆ[˜xíºŠœLdLng`\exTºphHnSpehUí ºïÚØÌ ëÌ ëíØ ŒY ‹gU Ó{@íÌ {Sí ºêÐ{SúÐ ìj]> ºëncY ŠT R .

p˜x}`UÐ pehUŽUÐ ‰d> H{S ºêŽL~eUÐ fJŽUÐ }e›šå—eUÐ ëÌ º}YúÐ RnY ̎åHÌ ënT ënT .

ØÐ{UÐ Ó}h˜UÌ º{x{œUÐ }g[UÐ š˜[=í ºÊn@ {S ºÜŽSnx}S ºÚ|UÐ BŽš= y[fx Žwí ºÓЎÉúÐ phb= ŒY pdœd@ }›TÌ >ŽÉ ø šA ºp=nS}UÐ q> qh˜UÐ oAnÉ Ênåb=Îí ºr›œUÐ åeU ê{åLí pYØnS ngiÌí ºpJ}ZUÐ ÊnL{šHø ‹w{AÌ ŠHÚÌ {S ij= æn”Ì .

}ax fij=egR̺>ŽÉŒY}˜TÌph[=å_aÉÌëÌÓØÚÌ.

ˆåx}]UАåR ð qå—U ŒY ‹wÚÌ ‹Uí º>ŽeUÐ ‰þUíÌ æ}LÌ øí ºnAnaåH øí ĆinS ð qR}H̐šUÐÓnB}[UЉd>ëjTºbdAŒY>ŽÉÕ}žx‹dRºŠ˜S —ai Ó{@í ŒhA ºˆ= Ò}Y px}žH qinTí ºšaa@ {S ºngR~i R ºŒTÌ ‹U Œx|UÐ ‰þUíÌ ºŒTn—eUÐ A ‰hUn_É ŒY }af= ºpš`= ànAÌ dLiŽå—d@̺ˆx}]UАR‹gšRØnÉnåYÐÙÎêĆå—UЏåšA‹ågý}SÌ ð ºï}šUÐ }x{x ºnåžašfY ºåH{S îÚÌí ºnxÐí~UÐ î{åAÎ åR ßÚúÐ šUÐÒÐØúÐíºpex}œUЏåUÎ…RÐ{UÐíphiŽinbUÐànåbfUÐŒåLÔ{坚xí ØÐ{UÐ Ó}h˜UÌ yh[x º}BùÐí ŒhUÐ Œh=í ºqY{žšHÐ .

‹hLÛ nx ‰TÚn˜x Ñ}UÐ phšUÐ ‰d> dL H{S Ø}xí .

eL Œ=Ð nx n_he@ nfTÚn˜x Ñ}UÐ ð ìnxĆB …åe@Ì ŠbL Ćå= qåfT ºÐ}åhBÌ pJ}åZUÐ ÓÊnå@ ŒåhA ð {fšåHÌ ŒhY{S Ć= ºŠ[A nY Ø}åH R ì}žåHÌ ënå—U Ć= ºcAú 164 Twitter: @ketab_n .

ð .

ßÚúÐŒLĆåhdS{_=̺åHÌÚnåg=…åRÚÌÓnåxŽf_YøíºnåeghdL UÎr›œUЊåbiåRŒåx}”nUÐ…åYЎåiín_>ºëŽa_å—Ypåe?ënT pJ}ZUÐ én@Ú ï{xÌ ºÒnRŽUÐ o˜H pR}_eU Ö}Z> rhA ºaZš—eUÐ ‹UíºpxŽgUÐŒh˜>ÓnåSn]=dLڎ›_UЊY̏ådLº‹åg=Žh@qåZci ºýnfœUЊe_eUÐŒåYij=qegR{dÉŠ@ÚíºÓnåSn]=påe?Œåc> ‹g>}˜BÌ ºr坘x ënT ÐÙnY ŒåL æ}LÌ øí ºådT qåh˜UÐ åR }å›_˜> iŽdgexë̺Õ}åžxØncUn=֎˜Yӎå[=íºï{åxŒåYÓÐÚnåIl= ºÒ{åZ=Œhdœ_šYЎinTíºÔ{AnYØ}åHúº>n˜?{h_šåH̏šAnšð Sí ŒYŽœin˜UÐÕÐ~åYân”íº>nc”qåLn”ï|åUÐçíÚnåRâŽå]>í ˆdUÐ px}]> Š@Ì ŒY ºšh= ŒY ŒBnåH ÑÐ}åI Ún\AÎ UÎ ºåHÌÚ .

ph>Ž[UÐ én˜UÐ í nwØ}åHÌ ëÌ q_]šåHÐ ŒhA ºpJn嗘UÐ pxnQ R š[S qinT ƒh]žšUÐ }åxÛí ºëЎå”Ú pådJ }åxێUÐ Œå=Ð ÜÚØÌ qåfT Ð}åhBÌ ð }[LÐ{LnYº}å[LŠTRŠ_RÌneTºënšå—˜UАåAåRºˆ=nå—UÐ ð æ{wĆ=ºUАRĆhdSq_cå—>íºšh=ŒåYqå@}BºåhežUÐ ŒY Ð}Y|šY ngbýnH ënT ºpfx{eUÐ ƒHí UÎ Ò}@Ì p=}L q˜TÚ ºØ{Y ð ‡SŽY R qU~i ºÒ}@úÐ Ón=}L býnH p=nbi pHný}U hI}> ê{L ‹hb> šUÐ ÊneHÌ º}c—UÐ o[S p_ýn˜= qhbšUÐí º—hý}UÐ ÓĆRnUÐ ð ŒTnå—eUÐ åA åR º=}b= dœ> qinT ºnå_Y ð pdRnA nf˜TÚí ºn\xÌ piŽcY pd—dH R º}hBúÐ ng@íÛ p—B ŒL ˆx}]UÐ éЎJ fš?{Aí ŒY Ò}h]åI å—afU î}šåIÐ ‡hTí ºng>nh= Ðí}˜L ºÕÐíÛÌ p?Ć? ŒY oå—>qUÐÛnYín_YnfU~i.

ngU}šåZx‹UíºYÌêŽåxëjå\UЋåU ð éŽSÌëÌiÌ‹Uíºšh=UÎqågœ>Ðíºngšh=åUÎqågœ>кÕí~åUÐ nYð Žx è|BvåH ngšhbšUÐ nedT ºÒ}hBúÐ }gåIúÐ R Ó{šLÐ nåeT någU 165 Twitter: @ketab_n .

‰—˜UÌíº}Anå—UЋåHøÐÐ|w‰fYâ~šiúºphL}åZUÐpeceUЏUÎ .

‰g˜Zx }BË ºphUnžUÐ pUn[UÐ ‡[šfY R ‡bx ënT ï|UÐ ƒ=n\UÐ faSŽšHÐ ŒY ÒÚnåIl= ºÜŽSnx}S åH{Sí ºŒx}BË Œhx}cå—Lí fYí fY øÎ fUjH .

ì{x ÈҎbUn= ngeHÐ }h`> ëÌ {x}> ÐÙneUí ‰d> R å—ai èn˜>ÚøÐ niÌí ºRn”Î èn˜>Úø p@n= ŒåTÌ ‹åU ºpdAÐ}UАåYÌÓnbx{ÉŒåYnågij=ºƒå=n\UЏådLÓØØÚºpå^dUÐ }hQïØÚŠ˜b>iÌí{˜xí .

º}`[UÐ|fY ng_YÖ~åYÌëÌÓ{åšLÐ{åSí }ešHÌ ëÌ f˜JnBí ºÐ ð{h@ ˆ—feUÐ neTpUn[UÐêĆåKÓ}AغÒØnLådBØÌnåeTåšh=qådBØ ënTí º{@Ž> ŒxÌ æ}LÌí ºâŽeåZUÐ …”ŽY q嗗> ºÒØnL ì}AØÌ .

Ô{A nY ŠT Ð|w .

qB}Éí oL}UÐ dL Ó}›L ëÌ ne=ÚpLne@ân=ï|UЊ@}UкРð{@nað hžHënTH{SëÌŒKÌ º_h˜U{_šå—x º}BË{AÌ ïÌ{”í ºì{å”ʐåZUƒ]ž>Œåc>‹åU RëùЍS{xï|åUЇhf_UÐÜ}œUЉUÙÚ}å˜xnåYåUŠå_RÌ‹åUí énS ºLnh” ØÐ~Y âŽeZUÐ ŒxÌ .

Ón\Snf> ènfw ºp[bUÐ ì|w R SЎi ènfw ºâŽeI dL }›L iÌ {AÌ Šbx ‹U ºÈpUn[UÐ R nw؎@í L{> šUÐ .

‰šB}É dL ÜnfUÐ }\A ŒhA …”}UÐ 뎚c—x ÒØnL ‹wí ºï}šeUÐ šc—x ‹U neU ïÚØÌ ø qfJŽUp=n=|UÐ뎚cå—xºêúÐ…Yˆhb>Ênåf?ÌnåLŽ@ЎåAnÉŽåU ð ˆhbšUÐ }\x T}> ÐÙneU .

iŽUjå—x ‹gšY Ón=n@Îí º‹gšdþåHÌ Œh= 166 Twitter: @ketab_n .

ð Š@Ú øí ëŽinS Š@Ú hU Žwí ºpbx}]UÐ ì|g= ‡å—dašx í ºĆÉÌ .

ŒTn—eUÐ A fJЎY ŒY dÉÌ ŒJЎYøí ºpJ}I Ò{eš—eUкpLnœZUЂ_=ï{Uq_eœ>ëÌ{_=ƒ=n\dUqdS n›ð x{A }a\x ëÌ fcexí n˜ð JÚ >ŽÉ Ð{Qí ºH{S pAnSí ŒY Èï}šUÐ ÜÚnex ÐÙneU .

.

Ènfw ×úÐ Ð|w {@Žx ÐÙneU ï{hH ÈpJ}I Š@Ú Žw Šw ð ëjå= någš^U qåegRí ºqcåH ƒå=n\UÐ åfL qåh”Ú Ćå@Ú q˜›>ÒØngåIyfYíºyUnÉŒJЎeT=Šåa šô AÐíºpåhfYúÐÒ~åg@úÐ ô ‹gegxøíÌ‹ågegxŒYŠTådL>}håHqåeeL{å=øºåAĆÉ ô .

{AÌ šc—x ëÌ nYð ne> âŽfeYí º}YúÐ ëj= ŒhS{[> Šåw ºÊneåHÌ nåx qåSkeUÐ Œœå—UÐ åR ëùÐ nåiÌ RºÈŒœå—UАRº˜dSÓnå\˜iíºìÊnåYØŒhfcå—>ï|åUЉbåInL ºëŽinbUЏådLŒh@ÚnžUÐÓÐ}åZLp˜[=ºpå—ýn˜UÐÒ}åh^UЉåd> n@í}B‰båZL{ LÐÙÎøκƒSŠå˜SŒYëŽåinSådLÕ}åžx‹åUí ô ð .

ëŽinbUÐ dL nfx{x̺ënå_]bUÐØnåb>ô nåeTºŽåehdAíå˜eUŽTínåiÌnåiíØnšSÐ ˜eUŽcUyeå—xô ‹UíºßÚúÐìnœ>n=nfwŽ@ííº{x{Un=pdå—d—Y ºngR}_>øšUЍšh=ÚÐ}HÌŒLnw}˜žxºp^dUŽUíºÊÐ}a_=Ø}afxëÌ ŒY{x{UÐÑn=çĆåQÎphahc=nw}˜žhåHënTºpåfYËì}å^šf>åšA ؎bfUÐ piÐ~B yšašU Y{žšå—> ÖnšaY ïÌ ºæ}_> Œc> ‹Uí ºŠBÐ{UÐ ëj= ‹g>}˜BÌ .

nw{Lnå—x ÕíÛ Ć= }a_@ Ênc= ˆh]> ‡hTí ºpex{bUÐ …eš—x‹dRºni̐šh=RЎinT>ŽeUÐëúŽehdAíŽwºdh˜HЎdžx UÎ ni{_É ŒåhA ºpx}žå—= nf_Un]x Žwí ºåH{S énSí º{åAÌ åUÎ 167 Twitter: @ketab_n .

ŽwšAº…heœUЊeåZ>ëÌß}šaxÓnx}šUÐëκpJ}åZUÐÒÚnhåH .

qiÌ øÎ ‹gdT º‹hLÛ nx ø ØØ}x ƒ=n\UÐ …eHÌí ºnhð [žI U îÚÌ øí ºåhdL ˆd]> åšUÐ ‹åhL~UÐ ‰åd> ŒåY Ñ}`šåHÌí .

Ð ð{=Ì êÐ}T pYnLÛ øíºÊneåHÌnxnðfœåHnghRŠåBØ̐åšUЏåUíúÐÒ}åeUÐqåinT ëú ºnðfœåH ºŠ˜S ŒY Ð}gåI nghR qh\S šUÐ ped^eUÐ ~hUnw{UÐ {_>ô ð øº~hUnw{UÐnefh=ºå>j>{SpiÐØÎénåešAÐí̺påiÐØΐåf_xŒœå—UÐ f@nL ŒY ì}hQí ºéÚ{UÐ ‹hcA pcdeY ºnw}hQí ÓnåiÐسU …å\ž> ënT .

ngdT ÒnhUÐ çn]i ÕÚnBí º‹TneUÐ çn]i ÕÚnB ºÚ}\UÐ ~˜B piÐØÎ @Ўxí ºÒŽåZfUÐ ÑnhQ ŒY RÐ}JÌ q嗘h>í ºnå—ýnx ð ˜eUŽT º˜h@RŽœin˜UÐŒYގ[RÒ{LdLÐí}›L‹giúºphešAî}BÌ R nxð í~fY ënT ºŒœå—UÐ Žwí šA ó{AÌ ø ŽehdAí ºìŽåZšR ŒhA .

æŽB íÌ Ò}—A íÌ pagU ïÌ ŒL _hJnb> ÿ˜f> øí ºënTÚúÐ {AÌ ºç}å]UÐ ânå]Sí ގå[dUÐ …åY ºÊneåHÌ nåx pådšbUÐ …åY nåfT qfeåHúÐí {åx{UÐ å@í}Yí ºénåhšAøÐ Únåœ>í ºŒåh˜[š`eUÐí ï|hed> dL Ó}›Lí ºphAĆ[UÐ phgšfY …då—UÐ pLn=í ºÝŽåZ`eUÐ R ÓÐÚnJüÐ åR ng_”íí ºÚŽå[UÐ …åh]b>åR Šåe_xënTï|åUÐ qþ@ŽR.

>}HÌéŽ_xëÌŠ@ÌŒYº…eœUÐênx̺iЎBÎí}šfLŽx{šHÐ ßÚúÐ på—d@í Ük˜UÐ R nfg=nåZ>í ºï؎@Ž= ÿ@ŽRí ºì؎@Ž= ð …=Úí ºpAÐ}É i}˜BÌí ºed_Yí Ð|hed> nYŽx Œci ‹U nfijT ºpfZžUÐ ºngUŽ_x Ò}HÌ Š@Ì ŒY Še_x Œcx ‹U ij= ºeR dL {bšY ÒÚnœhH A R šbhZL ºîŽgUÐ qf= ºíÛíÛ Š@Ì ŒYŒcUíºãÚnRêĆTøí pS}Hí ºUnhdUÐ î{AÎ R Žx{šåHøÐ piÐ~B }å—c= ênSí ºsxÚng[UÐ ð ngd@Ì ŒY ºng>nxŽšY R Ò~heY Ênf—A í{˜> ëÌ ÓØÐÚÌ ngiú ºn\xÌ 168 Twitter: @ketab_n .

fUjH ŒhAí .

Œ—UÐ ÓnY~dš—eU p@n= qinTí º>jx ŒhA ì}^i qdS ºšeg> ŒL º_=nÉÌ UÎ º˜h@ ŒY Šd—šx º}BË ÒÚnœhH …=Úí ìnfhL…—š>º‡œ>}xšxÌÚíºšh=R뎚hYén@Úp?Ć?pe?ënTU .

fL Ð ð{h_= ‡A~x ‹? ºÊS ÓnY{be= ìÍn_YÌ ‚˜bf> ºpš`= ënT ºpfwÐ}UÐ pd\_eUÐ R ï}hca> ëú ºÊneåHÌ nx fhYnåH pwna> {@Ì ºpdxŽJ }gåIÌ |fY Ò}Y éíúí º‰hR ï}hca> ŒY ‹^LÌ ‹U šUÐ ŠYúÐ ÓnYŽHÚ ìŽZ>í fwÙ ŒL ‰h[b> ºì|w Š›Y pgRn> .

‰šR}L |fY ngeHÚ ŒL ‡SŽ>Ì }åT|> påUínYí ºåšUínJ ådL å>ŽeUÐ ân@}šåHn= ÓÌ{å= }›LÌ ‹dR ºp=Ž˜h`UÐí LŽUÐ Œh= niÌí n=ð n˜” ng>{wnI šUÐ º‹gwŽ@í ҎBÎ ‹gijT º}h˜T {A UÎ Œhg=nZšY ЎinT .

R}LÌ @í dL ÐØð {œY nw{AŽhR ºyYĆeUn= Ï~gš—x ºÓŽeUÐ Š_U íÌ ºénB íÌ ‹L Ênf=Ì íÌ ð {xÛÌ íÌ Œh?ƛUÐ R ЎinT ne=Ú ºn\xÌ ð p=ÚnbšY ‹wÚneLÌ .

ngdT ºĆhdS ‡f_U}?Ìpe?Œåcx‹Uº‰UqdSnåeTíºpåah^iºÊnå\h=‹åg˜h=Ć@ }hQ ŒY …˜]Un=í ºÊåI ïÌ øí ŠšS pUË ø ºˆxÚÌ êØ íÌ ºî}åZšHÐ ºpbd]YpxØn_=Ў>nY{SЎiŽcxë̺nYð ne>Šhš—eUÐŒYŠ=ºŒceeUÐ Š˜bxŒUº{åAÌŒwÙph”}aUЉåd>ŠB{>ŒåU.

.

qåSŽUÐåaiåR .

ŒTn—eUÐ A ëncH ŒY ïØnL Ø}R šA øí }šY øí ƒ=n” ng= ð ø΋w}x‹åUij=‹å—SÌçíÚnRíº‹ghdLæ}å_šx‹åUnå\xÌŽåehdA R}_x ï|UÐ ºsåxÚng[UÐ A ŠwÌ ŒåY ЎiŽcx ‹ådR ºÒڎå[UÐ ì|åg= Ênå—d@ŒYЎinTøíºŽœin˜UÐÓn˜iåLێYŒåYЎåinTøíºÐ ð{åh@ ˜œ_>Œx|UЉhUn_[UÐŒYøíºênxúÐŒYêŽxåRºŒåhchT}UЍåšh= ð }hQn\xÌox}`UÐʐZUÐ.

n ið nhAÌ‹g_Yânh\UАRŠQŽšxíº‹gš˜É ‡hTí ºÈ{x{šUn= niÌ šh= R Ðí{å@Ў> ÐÙneU Žw ºpå˜x}`UÐ ‹åg>nRí 169 Twitter: @ketab_n .

.

ŒTn—eUÐ A R ì|w Š›Y p[S Š˜S ŒY Ô{> ‹Uí ºÐŽdBØ .

‰UÙ UÎ ˜šiÌ ‹U .

.

ȌhšdY ЎinT Šw ffKÌí ºohœx ø ºoZžšY ˜YŽdTí º˜eUŽT éjHÌ qfT ºineUÌ Ên—_> ŒY ЎiŽcx ëÌ ºÐ ð{@ Ò{h_= í{˜> {S ÊnhIÌ R Ó}cR .

R}LÌ ø o˜—U ºšh= R ‹gšha[> qe>í ºëĆAnSënåYŽx\Y{SíºÊneåHÌnåxp_åHÐípåwnšYqåinT ºˆýnSØÒ{L ÑЎå=úÐ yšaf> ºneg]SÕÚnåBÚí{åxÐÙnåYæ}å_iø ºpþhfUÐnhUŽÉnaUÐíº}eUÐÜ{_UÐŒYçn˜JÌíýn=~嘞=nåfUëŽåY}x éj—iŒhAØ}x{AÌøíºnfií{h_xíºÒÚ|S‚hAÐ}YUÎnfií|BjxíÌ o˜Hí̺én@}UÐÓnxŽwЎR}L{SЎinTëÎ}—aš—ií̺nf_”íŒL .

hR o˜—> ï|UÐí ºox}`UÐ ‹g>ŽY º‡åHÌ Šc= ºfwÙ ŒL p˜ýnQ qUÛnY qiÌí ºrUn›UÐ êŽhUÐ R ʐZUÐí ºpœhši øí ºŒ]>í Úí{>í ºŒ]>í Úí{> pfeUÐ pdœLí {_= n_x}H >Ø}Jí ºpfeUÐ ƒHí Š]x ëÌ U qeH ï|UÐ {hAŽUÐ ð p@íÛº¤‰dhU¯åi}˜š_>ëÌŒYRŽBŽåwºÓŽåYÌøåšAº‰åUÙ ð º}åxێUÐ º>ÊÐ}= q嚘? ŽU šA ºnågšh= éŽåB{= }åx{@ }åhQ nåZAí fb[dx ï|UÐ º|x|dUÐ ÊÐ}`UÐ ŒY UnšUn=í ºênew xÚ{> ŒY aLÌí îØnií ºpš`= Ñn˜UÐ yšaiÐ º‰hdL }›LÌ ëÌ ŠYÌ dL ºënšå—˜UÐ = odJí ºŽehdAí ˜YŽdT ‹HÐí eHÐ dL º@ŽUÐ {Yn@ ï}c—L .

_˜ši ëÌ nfY q˜UÐëí}^šfxîÚncHºÓĆ\_eUn=ÿdšeYºˆh”}eYRnfT pQŽ˜[Y pdxŽJ ÚnaKj= îŽw Ón_ýn= ºâÚЎZUÐ R ‹gi}> ëjI R ŒYp˜wÚĆ=ºë{LЎšxíë{_xíºŒcAn\šxºp?ÚpAĆYíº}hchineUn= 170 Twitter: @ketab_n .

ºëŽinbUЏdLŒh@ÚnžUÐŒYëí{˜xøºpxØnLyYĆe=én@ÚºënceUÐ én@Ú ëÎ º}e_UÐ = yeåH ÓŽÉ dLj= yh[> Œhine›UÐ R ÒÌ}YÐí .

p˜[š`Y ݎAí UÎ ÒjœR Ў˜dbiÐ ºnghA R ºfc—> ï|UÐ âÚnZUÐ ën]=n”ngdšxºÒ}åh`ÉpR}QUÎnfdBغ}åeeUÐpåxngi{åfL ð R ĆešcY ºëЎ”Ú pdJ ºˆ=n—UÐ }xێUÐ ënTí ºo>}Un= ënœ@{Y .

ҎgbUÐŒYënœfRYnYÌíÖnh>Ún=dœxºUn_UÐëjZUÐïíÙân_IÎ È}xێUÐ ÒØn_H ŽehdAŒcx‹Uíº—˜h>‹Q}=fb˜Híºngb]iŒY˜eUŽTënT ð pdJ }xێUÐ æ}_x ij= ‰IÌ fiú ºÐ ð{=Ì ngb]fhH .

ĆÉÌ Õnœ>ÚÐ ŒY ‰UÙ …˜> nåYí ºÊneåHÌ nx pR}`UÐ ‰d> R ŠåhS nåY šUÐî}˜cUÐÔÐ{åAúÐ ŒYÐ ð{AÐí åaɎ=‰UåiíØ̺ådBÐؐåR {AÌí ºpxÐ{˜UÐ R nðþhI Šbx ‹U }xێUÐ .

‰˜A {_= º>nh= qa[L ŒcUíºnfbd]xíºnf>ÊÐ}=Œd_xëÌ{[bUÐŒcx‹UíºÔ{>Œh]=n\UÐ ºqegR neT ÚЎåHúÐ ÕÚnB pfx{eUÐí ºpdþåHúÐ ŒY {åx~eUÐ Ö}å]hU ºÐ}hBÌ ð ‹g>nxŽw qaZšTÐ 뎚heUÐ én@}UÐ .

oL}UÐ ng=nÉÌ {Sí ڎa> ЎinTí ºÐ}BkY ‹gšLn\= ЎLn= ºØƘUÐ ƒHí ŒY phInY Únœ> ЎinTí ð ЎinTšUÐ{ådœUÐÓn=Ð}@Ó{bR{Síº‹ågfJŽYåU΋ågbx}JåR Œh˜> ‹U ‹gx}åZ> pœhši .

.

Òí}›UÐ Še>í º‹g]åHí åR någiŽ]=}x ÓnfhLí‹gýnZAÌŒYØЎYq[džšHÐíºçĆJüЏdLºÒnRŽdUn˜ð ˜H ºpeÉn_UÐ UÎ qdåHÚÌí º‹wÚnaKÌ q>í º‹w؎d@í ‹gRŽiÌ ŒY .

ӎeUÐ o˜H pR}_eU ºØƘUÐ ÕÚnB UÎ ngUnHÚü Ð ð{hge> º‹gšdh˜S ŒY }åai ëùÐí ºÒŽBÎ ‹giÌ ºpåeh^_UÐ ÒnåHjeUÐ qåinT i΃=n\UÐénåS.

Ò}]hå—UÐçn]iÕÚnBºpåfx{eUn=Œåx؎@ŽYЎåinT 171 Twitter: @ketab_n .

ÊÐ}åZU ºphewí pbaÉ Š@Ì ŒY šh= UÎ Ў@Ú{šåHÐ ‹gij= sšfšå—x .

‰UÙ {_= ЎdšSí º‹w؎bi ‹gfY q˜dšHÐí ºR}_x ø ʐI ȉUÙ Š_R ŒY º‹gdšSí º‹g@Ú{šHÐ ŒY niÌ ŒTÌ ‹U ÐÙÎ .

gUÎ nx ânHíº}xێUÐŒh=~hYÌ{LÌ‹UšAqœœ>ÚкÒ{Z=qœœ>ÚÐ UŽbxíƒ=n\UЍåUŽbxnYŒh=ºnåSð ÐÚíÌŠåexºpåR}`UЊåBØïØnåL qfT fiÌ ‰UÙ º‡f_= pfcešeUÐ šåHnA qf_Uí ºŠ_šåZeUÐ dbL .

êŽx ÓÐÙ Ô{x {S nY ænbxü ºšR}_Y ‹he_šU …HÌ ‹Uí ºæ}LÌ gUÎ nx .

.

Ć_UÐ eI phInY Únœ> …SЎUÐ R qinT ºphLÐÚ~UÐ ng”ÚÌ qLn= šUÐ YÌ Ò}åHúÐ Ònša= ëÐ}šSĆU êÛĆUÐ énåeUÐí ºzR åUÎ Ў@Ú{šåHÐ ºÊnå—_> ŒY Ð ð{=Ì pfx{eUÐ R ngd›Y Ô{> ‹U ºpåex}@ pådh[A ënT ºpåhSÐ}UÐ .

Š˜S Ún?Ì{@Ž>øíº‹gdšSÐÙne=íº{x{šUn=šh=åRÐÙnåeUŒåcU ȊšS dL ºÐ ð{=Ì n˜_É hU .

qR}Lí ºÓÐ}Y Ò{L HÌÚ dL Ó}bi ŒY ÖíÚ çnwÛü ºpå=Žd]eUÐ ÒØneUÐ dL }å›_x ëÌ ÊnåhehcUÐ ï}åb˜L ºnw}h?j>í ØЎeUn= ˆd_šx nY ŠT R nðfcešY ënT neUn]Uí º‡fL ëíØ ng>øØn_Y {@Ž> ø šUÐ ºpÉnžUÐ ìØЎY ÞƞšHÐ R Ð}h›T ð yœií .

ošcUÐ R º=}—ašHÌëÌ…h]šHÌӎɏdL}›LÌí ºHnaĩbšUÌniÌí qUjHºën]=n\UАf_e—hUfeL{xº…ZeUÐ}xێUÐ؎@ífhexí Èpex}œUÐoc>}YiÌŠešeUÐŒYžIdL‹>}›LŠwí 172 Twitter: @ketab_n .

.

qiÌ ‰ýnf›šHn= .

.

ø .

‡f_= ƒ=n\UÐ ØÚ ›x{A ënTí nfdBØ |åfY Ò}Y éíú º}xێUÐ Ô{å> ‰åUÙ {åfL ÜÚ{x‹UiÌŒY‹Q}Un=º{@ŒLn=ð ̺ëŽinSŒå=Ðråx{Aºn坔Ðí ð ƒS p_Yn@ Ñn= dL ‡bx ‹U iÌ …SЎUÐí ºëŽinbUÐ Ðí{@í én@}UÐ ëÌ ëŽTí º=ÚnSÌ {” pUØÌ ïÌ ‹cx{U hU ؎gåZUÐŒY}h›T }SÌ{Sí º‹gd>nSåi̐åf_xø ºÙnšåHúÐqåh=åR o[Sp_ýn=Ó}S̺r›œUЏdL}›LëÌpLnHºšB}ÉЎ_eH‹gij= Þn˜UÐ ˆýnåH }SÌí ºÞn˜UÐ ai R ng_Y Ên@ iÎ ºÊneåHÌ º}cå—UÐ dL LĆJÐ ŒYí ºÉn= ÑnTÚ Œh= ŒY ënT iÎ ºÑŽœšåHÐ ï|UÐ ÙnšåHúÐëj=‰UéŽS̺oh˜]UÐìØ{Aï|åUАå˜x}bšUÐÒnåRŽUÐqåSí ëí}h›T {gIí šh= R ënT çíÚnR .

pLn—UÐ ‰d> R ºšh= R ënT ˜UÎ ow|xí ºU~fY ÖÚn˜x ‹U ºŽehdA ×úÐí º_Y ëŽå—dœx ЎinT …RØjH.

ŒhYnLŒY}›TÌ|fYº‹w}hQíÌÐÚnœ>ßínahUpfx{eUЃHí ð .

p=nhfUÐ pbRЎe= n_he@ ‹gšUnaT ð ºpb=n—UÐŒTnå—eUАApfTnåHº{hå—UÐߎLpiŽYÌëÌ‹å—SÌ …šešå—>íºpdJŒYÕí~š>‹UŒhAºnhi{UАRÒÌ}åYЏå˜QÌqåinT y˜ÉÌ ëÌ {_= ÓÊn@ šUÐ ÒØ{_šeUÐ ìÚnaHÌí ºin—U pQĆ=í º>í}›= oUÐÓ}T|>åfiúƒåbRºeå—SŒåL…å@Ð}>Ì.

.

ø.

.

ø.

.

Ð}åxÛí ð .

š˜AÌ ŒY ÓÚnšBÐ {bU .

ng>Ú|Lí º>ncLíí nefh=ºŠåbL‡[f=º}xێUÐÓnåedTpåhb=åUÎ…ešåHÌqåfT ð ð ĆdBØn]ÉÌëÌnåg=éínA̺på—ýnx øn˜Aì}åa”̺}åBùЇå[fUÐ ð ÊnhehcUАRnxð }b˜LºĆ_UÐeIì}˜LÕ}žxºpfeUАRn]h—=ŽUí 173 Twitter: @ketab_n .

pehS ºŠ_aUn= ºÜ}_UÐ R bafhH nYí ºpcdgY ÓnRn”Î ïÌ Ć= ºƒbR Œcx ‹U º{x{åZUÐ ‡åHúÐ …Y .

d@Ì ŒY êúÐ ngšLn= ºphLÐÚÛ ßÐÚÌ ºåHnbUÐ {hdœUÐ }]Y Šå›Y åfwÙ åUÎ ƒå˜g> ëùÐí ºnåðfceY ‰åUÙ šh= ÖnšaY Ó}T|> ºÐ ð{å=Ì ng\A{U énœY ø ºÓnåx}T|UÐ ŒåY ê~åA âŽfTºUngšh]LÌï|åUÐniÌºÓЎfåH|fYºfYpžå—i‰ådexï|åUÐ UÎ}å\AÌ‹åUÐÙκqåh˜UАåRï{åbašUå>jxë̺ënåfþeJøÐŒåY >}^i .

qdbšHÐ ëÌ UÎ Ô{x ‹U nY Ð|wí ºÖn˜É ÓÐÙ ºpHÚ{eUÐ ‹wúÐíº{cUn=øº„Un=ºÐŽfšQÐŒx|UÐŒhhZYngUÐíºÓĆe_UÐÚnœšU ŒYïÙkxrh=.

.

ýnhehcUÐîÙúÐâÐ}šBЏådL>Ú{Sº‰åUÙŒåY yx}åZšUÐ ÓÐ{_Y aåZšc> ºnðfh= Ð}?Ì ð è}šx íÌ ºn>ð ŽÉ o˜å—x ëÌ ëíØ ð dL n^RnY qUÛ nY ï|UÐ º{hAŽUÐ bx{É .

gUÎ nx .

phchHĆcUÐ ÓÐ}åZL ºýÐ|A yå—Y dL ìÚÐ}ÉÎ ëÌ Ð ð{å=Ì }嘚LÌ ‹åUíºåšSÐ{É ð ºêŽhUÐ R ÓÐ}eUÐ ëÌ fe>Ì ëùÐí ºn=ð Ð}]”Ð ahf[> ˆšå—x ĆdB ŽUºš˜SڐRÚí{håHï|UЊ˜UÐŒYqdaxåšAº‰åU|T‡åf[xô .

ì}YÌ ‡ZciÐ ÈniÌ \RÌ ëÌ éŽb_eUÐ ŒY Šw ŒcU qafɺohž>øºpåfcešYpåHnAï{åUëjå=‹ågUéŽåSÌëÌ ð ˆx{[UÐ ºÖnšaeUÐ pžå—i ŒL ‹w}˜BÌ ëÌ ºÈngfK ohžx ‹Uí ºĆ>nS ÈÊneHÌ nx ‰UÙ Š_RÌ Šw Èngdex šUÐ Ò}^fUÐ ŒL {hLú ø ºp^dUÐ ‰d> R ºÒŽbUn=‰åhR Lnh”ÓÚ}å@{åbU ºšiÚnbY ÓØÚÌ ƒbR ºˆåZ_UÐ ânh\= aš> ø p^U wí ºìÊnhAÎ .

ngfY Ð}h›T ð ëŽwÌ ënTí ºpd\_eUÐ ‰dš= ð ëùÐ Ön>ÚjH .

q˜_> fiú ºĆhdS 174 Twitter: @ketab_n .

pd=nbUÐ}hQº}xێUÐpœAênYÌyi}šxºï}šeUЃ=n\UÐíºqbRÌ º˜eUŽTí ŽehdA Šå@Ìí d@Ì ŒY …R{šåH pUnaT påe?í ºÝnåbfdU ènfw º{x{åZUÐ ‡åH±U º}a_@í ÊÐ}aL UÎ ؎_x ŒU ˜eUŽT ŒcU {_= ÓÌ}J î}BÌ pUj—Yí º=Žh@ R hdL }›L ï|UÐ Žœin˜UÐ pUj—Y ÒnšR âÐÚÙ ºÒ}Y }—T ï|UÐ ‹›deUÐ ‰UÙ ºŠ_aUn= ënT iÌ wí º‰UÙ ºšiÐØÎ {AÌ …]š—x ‹Uí ºnwØÐ}xÎ dšBÐí ºsxÚng[UÐ A R îŽw î}BÌ ÊnhåIj=í º‰U|= æ}šLÐ ŒY å—af= iÌ w ºÒj@naeUÐ qinTí 𠺍YؐRÚ{žeUÐÑnh`Uºph˜d—UÐßÐ}LúÐ}h?j>q>ºn\xÌpx~žY ð º}a_@í ÊÐ}a_= inÉíÌ .

>ncHÎ Š@Ì ŒY ngdT >øínY qbaBÌí ºŒx{fœYpåbR}=\exŽåwíénåSíºpåýÚnJpåaJn_=åf\šAÌnåiÌí ‰cåHÑ}bxŒUíºdeLíåšh=åUÎnå˜ð x}S؎_håHåij=ºinåH}x .

î}BÌ Ò}Y ânh\UÐ ºšh=åR_”íŒL}åxێUÐéÐkå—UºpåagdUÐ{åI̐åRqåfT ŒY â~šiÌ {S fij= Ó}T|> nedT c=Ì ëÌ ‰IíÌí ºênegU p˜—fUn=í …˜fY ŒY n˜ð x}S …šeeUÐ ÑÐ|_UÐ påHÚneY …h]šåHÌ øí ºënšå—˜UÐ A ºg@í R ‹—š=Ð ŒhA ºÒ{Z= fAÐÚÌ }xێUÐí .

î}BÌ Ò}Y ˆhA}UÐ ØØÚ .

‰deL UÎ ‰UÙ {_= {Lí ºÖn>}šU ºÒÛn@Î ênxÌ Ò{L |B ºÓj]BÌ {S º{h—UÐ ߎL piŽYÌ ëj= AÌ î}BÌ Ò}Yí ºëùÐ o@ÐíïØk>qinTºÿ]ž>‹U.

.

ø.

.

øˆf=—afUØØÚú؎LÌí .

ng˜dS ìÚnšBÐ Š@Ú ŒY q@í~> ŒhA oUÐ ÈpdcZY {@Ž> øÌ 175 Twitter: @ketab_n .

UjHÌ qfT .

ohœxí .

pdcZY ïÌ {@Ž> ø ºÐ ð{=Ì .

.

ø fY Ñ}šSú åšA Š= ºšh= ng= ŠåBØÌ ºÒÌ}@ ‰ådYÌ ŒåTÌ ‹åU ˆx}]UАRØ{ešxØncxºŒhšheUÐphIneUÐÚnœ>{gZYíºÑÐ}šSÐØ}œY ênYÌ Œh]=Ð}Y ‹gfY ÓÐ}ZL ºŒhhUŽ\aUn= neAØ~Y âÚnZUÐ ënT ºdT ð ЎinT‹gij=‹—SÌíºnðþhIëí}^šfx‹gijTºˆRúЏUÎëŽ_d]šxºÑn˜UÐ ºpRØn[eUÐngdec>ëÌëí}^šfxíºÓnxÐ{˜UÐëŽL}šžxºfLëŽ?{šx º‚h\UÐ R ëùÐ ºÓŽh˜UÐ ŒY ìÚín@ nYí ºšh= p_eH ëÌ æ}LÌ qdɎ> ngiÌ p]d—UÐ Œd_> ‹U nYí º‰eUÐ R ngdT UÐ p_eHí ô Únœ>ÑÚnSÌ‹dLÌ{bUºÊI}h`šxŒdRºŠ>nbUÐpxŽwíºŠšbUÐpbx}]U êÐ{žšHÐph”fiÌíºÊIRUŠBØøëj=ºŒhdAÐ}UÐphIneUÐ ŠLnaUÐ påR}_eU pxÚn@ qåUÐÛ nåY Ónåx}šUÐí ºƒåbR nA}å—Y åšh= ð Šhdb=}YúÐЎd˜b>íºpex}œdUå=nc>ÚÐpbx}Jíºå_RÐíØíºåbhbUÐ ÊÐ}aL >}\AÌ ºên_UÐ âÚnZUÐ R chšHĆ= {_bY dLí ºn”}UÐ ŒY 𠺌x{inå—eUÐ ŒTnå—eUÐ A Ênf=Ì ŒY }af= nJnYí ºngšh= ŒY phTn˜UÐ .

šh= ÕÚnB ºŠhdUÐ \Sú q—d@ šUÐ ºÒ}@naUÐ pdþHúÐ ‰d> ŒY ºrh˜B éÐkH ïÌ dL ØÚÌ ‹U ‡H±Uí º—af= nh𠝚fY ºŠhdUÐ éЎJ qddKí º‚_˜UÐ ng= fbIÚ ŒLr=̺Š>nbUЈx{[UÐ…YqfTºÊneHÌnx‰_YŒTÌ‹Uº{x{ZUÐ ï|Uк}he\dUÒ{YnwÒ{SÚŒLºŠYÌŒLº…ýn”ÖnåšaYŒåLºÒ}å`? øí ºnfå—d@ ŒhA ºg@í ÖÐ}åZiÐ }T|>Ì .

R}LÌ ne= }˜Bú i~`fx ð ڎ[>Ì ëÌ Ð ð{=Ì …h]šåHÌ .

pex}œU ƒ]žx Žwí º@ŽUÐ Ö}åZfY Ć>nS ºÊnå—_šUЉåþUíj=ˆåUÌë̺q囝=ëÎænåBÌíºåfLrå=ÌŒåU º‹gi̺Ć_UÐeIqafÉÐ|cwíºŒhh=n[_UÐpdšbUÐŒL>nYŽd_Yí 176 Twitter: @ketab_n .

r˜x ëÌ ænBÌí ºŠšbUÐ ëíŽfx ŒhA ºê{UÐ pdÉ šA ëí}T|šx ø ºn[džY nbð x{É í{=Ì ‡hT æ}LÌ ŒU ngšLnåHí ºi{œxí fL Žw ð ŠT æ}LÌ niÌí ºænR~UÐ ŠaA R inhT Šc= èÚnZx ëÌ ‹šeUÐ ŒY .

ʐI Ó}Y ºˆ=nå—UÐ R ng_eåHÌ qfT åšUÐ ŠåhdUÐ ÓЎåÉÌ ëùÐ ºpdAŽeUÐ è}˜UÐ âØna” ºp›wĆUÐ ÑĆcUÐ ºYnYÌ ŒY ngdT Ò{—œY Uí ºëŽi}šx îÚncH ºÒŽZi ŒL r˜> šUÐí phZšfeUÐ ƒ]bUÐ ºngšh= R Ò}wnåH qdK šUÐ ÊÐ}aL qinTí ºçÛjY ìØÚn]x º_> .

Ò{åZ= c˜x ºnað AÐÛ ng_˜šx }åa_@í º}Bø ŒhA ŒåY nåfhdL Šå]> éneLÌpe?ºUŽAŒYëŽbdšeUЂaiк}œaUÐãí~å=påxÐ{=…åY ð ŠBØúĆYnTÖn˜[UÐ}^šiÌqfTíºÐŽå˜w|xëÌ‹åghdLíºnågiíØkx qinT neUn]Uí ºêŽåfUÐ …h]šåHÌ ŒU fij= æ}LÌ .

oåLÚ Ćå= åšh= ‰d> qah”Ì ëùÐ ºåbhbA êŽåi Ćå= º‰åšR}L |åfY någdT åYnxÌ p@n= qfT ºì؎@Ž= ŒYÍÌ øí ºØŽ@ŽY }hQ @}žYí ºpfeUÐ nx‰hUÎ؎LÌíºî}˜cUÐp=Ž˜h`UЉåd>ŒYŽœi̐åTÒ~åœ_YåUÎ šUÐ ˆåZ_UÐ ‰åHnfY R }LŽUÐ ºïÚnfUÐ º‹UnUÐ niÌ ؎LÌ ºÊneåHÌ .

‰U îØk> ëÌ Œhbš—> šUÐÒÚnhå—UЉdšUå˜šiÌ‹åUíºï{å_bYådLӎåaQåffKÌ ƒ=n”å—aiënTíºngbýnåHƒ˜wëÌ{_=øκÒjåœRåYnYÌqåaSŽ> nỉUÙ{_=nåfbdJÌíº}xێUÐÒ}\AåRnf=ŽœšåHÐï|åUÐpJ}åZUÐ qh^A {Sí ºÐ ð{h@ ˆå—fY }hQ =ÚnåI ºÐ ð{gœY í{å˜x ënT ºŽåehdAí ‡Sí.

pYڎšYÓ{å=ngiú¸}RÐ퉝=ºåg@íådLÊÐ}åeApå_b= ph> ïÌ ëíØ ŒY Ò}In˜Y f˜JnBí ºYnYÌ {@Žx Šw nbð =nH ‰U UjåHÌ ‹U éÐkåH ènfw ºÙnšåHÌ nx ЎaL 177 Twitter: @ketab_n .

ȉšh= ÖnšaY ŒY pž—i ‰dšex ŒY ‹U éÐkåH º~šgx ï}he” Š_œhåH ºÿ@naY Ún” éÐkåH º×Ë ºn=ð nœxÎ íÌ n˜ð dH ºëùÐ hdL oh@Ì ëÌ }]\Yí ºUjHÌô ëÌ fe>Ì ŒTÌ êngUüÐ ˜Zx ne= qdS .

ïÚnž= }˜TúÐ BÌ .

‹_i .

ÈëùÐ Žw ŒxÌí ºÈ×Ì ‰U Šw ºÈïÚnž= èŽBÌ qh˜Un= }BË ŒTnå—U ‹åHÐ Ø}x ‹Uí º‰åI Ć= ÿ@ŽR ƒ=n\UÐ ëj=Œ^xd_Uíºqx}@̐šUÐpa›ceUÐÓnåbhbšUЉd>åRºï}åhQ .

iÚí~x ŒhA ºAnšae= ŠB{xí º}BË qh= R ‹hbx Ð|w BÌ .

ƒS ‰UÙ {_= }g^x ‹Uí ºï{hH nx êЎLÌ p_˜H |fY ašBÐ º}›T̐fYÑ}šSкê~ågfx‹Uº‰UÙŒY‹åQ}Un=íºƒå˜A̍åfKÌ oÉí ºÐÚnåA ð ºÒ}wnå—UÐ ÊÐ}aL >}\AÌ ï|åUÐ ïnåZUÐ ØÐ}å= éínåf> éjH ºhdL d@ º=}b= énB {_bY pe? ënT ºn=ð ŽT —afU Ènecfh=pdcZYq?{AŠw.

.

È{_x‹UÐÙneUíºÈašBÐÐÙneU ºŒh]ZfUАTÐ}šIøÐr_˜UÐÑ~AÊn\LÌŒYënTºÐ ð{=Ì.

.

ø .

phfYúÐ Ò~g@úÐ >ØÚnJí .

g@í UÎ …d]>Ì niÌí qdS ºhašTdLºp_ZYngiÌß}šaeUÐꎜfUÐÓ{=íºÒ{Z=‰˜>ÚÐ pedTëκngdTnhi{UÐæ}_>íºæ}_xíºpý{ɺpåšwn=àŽåhBØ}åœY dLpJ}åZUÐàn˜”ŒYæøËèn=Úl=pdhaTºpåhfYúÐÒ~åg@úЊå›Y exŠ@ÚŒh=ºï}c—Líi{YŒh=pS}a>{@Ž>øènfwºšdTnI .

Ú}\UÐ ~˜B f@nLí ºéÚ{UÐ ‹hcA pcdeY .

S~ex Š@Úí ºëŽinbUÐ ºÜЎåHŽUÐ }A{U ac> pRnå—Y fL {_š=Ð åšA ì{å_be= Ö~åA~> 178 Twitter: @ketab_n .

юTŠecxëÌŠ˜SŠA}hHiÌíºšY~wfij=sšfšHÌëÌq_]šHÐí .

xnI ºpex{bUÐ š=}_= }˜_x ºÜŽSnx}S H{S ënT ºp^dUÐ ‰d> R „bhšåHÌë̐dLënTíº‹åw}he=ëŽå˜žxºëí}åc˜eUÐŒå˜dUÐpåLn= nwØÍÌ ‹U åšUÐ ºbåZL ܎b]U ÒjåœR åfAnš@Ð nSð ŽåIëú º}å›TÌ .

ênxÌ Ò{L |fY ºphÉ øí pdYnT 179 Twitter: @ketab_n .

17 ïÌ dL {x{@ øí ºšh= pfY |fY ºÓ}Y ºÒ}x}Y }gIÌ p?Ć? ..

ngdT pxncUÐ ÓnxŽš—Y ŒY —Y ÓÊn@í ºƒS én@}UÐ ÒnRí Ñn˜HÌ pR}_Y UÎ {AÌ ŠÉŽšx ‹U ºØƘUÐ ÕÚnB UÎ ngfYí ºpeÉn_dU qdHÚÌ šUÐ Ónfh_UÐ ‰d> sýnši ºìí}cYïÌŒYÒ{ýÐÛpL}@í̺‹e—šU}?Ìpe?Œcx‹U.

nYð ne>ph˜dH ŒL r˜UÐ ”Ìí ºodbUÐ R ên]A íÌ ºÊnåZAúÐ R ç~e> íÌ øí ºÒ}RŽšY Œc> ‹U šiÐØÎ ÓÐíØÌ ëú º‡SŽšY ˜I ºŠešY Š>nS .

Ò}RŽšY y˜[> ëÌ {x}> ëÌq_]šåHк}åBùŒåhAŒåYåi~`fxënTï|åUÐï}åhe” ºĆ_UÐ eZ= ºÐ ð{@ pex{bUÐ šSÐ{É ŠhÉnaš= >ŽIÚ ºnYð ne> šcHÌ ÓnZ=}B Ø}œY ng\_=í ºŠ_aUn= ï}? ng\_= Ónx}TÙ ŒY nffh= nYí >ÚnxÛ ŒL ‡SŽšx ‹U ºšhAni ŒY Ć_UÐ eIí ºÒnhUÐ ÚÐ{@ dL niÌ ºpeheA Ón—d@ íÌ º‰e—UÐ {hÉ UÎ =n]ÉÐ ŒL øí ºƒS ŠaåHÌ R qš˜i {S ën]håI phU Šhž>Ìí ºådYj>Ì ºnåšð YnÉ någh\SÌ º}Bù ŒhA ŒY åfiĆYjš> nxn\UÐ ÖÐíÚj= Œåhš?ŽdY ŒåhfhLí ºåcR Õí~šhH iÌí º}Yn`UÐ A}Rí ºåHj= Ò{åIí ºš=ĆÉ ŒY Ñ}`šåHÌí ð ng?í{A…SŽ>ÌøíºŠ˜SŒYÔ{>‹Uºpex}@pådh[AŒåYºønåA ŒYoL}UАåiÐ~QÒ}åYŒåY‹åTí.

påfx{eUЉåd>åRî}åBÌÒ}åY çí|>ÌëÌænåBÌq=íºêĆAúЍåšUØn˜Yíºå=}b=܎ådœUÐØ}åœY 180 Twitter: @ketab_n .

Š›Y ºënhAúÐ ŒY }h›T R ˜dœx ënT ï|UÐ phd嗚UÐ ên_J ŒY nðþhåI ŒY x}šZx ï|UÐ â}bUÐ oUí ºH}h@ p>øŽTŽIí ºydeeUÐ ˆš—aUÐ f_fexºÒ{_eUÐ Ro]ž=Šd_>̺âÚЎåZUАRÓÐ}åežYÓnå_ýn= šUÐÓn^dUАRíºpbhbA‹wÚÛÌ‹UºÊnå˜JÌyåýn[iíºŠTúÐŒåY Š›YºpcýnIpdþHÌÒ{LÖ}]UÐ ð{_š—YíºÒ{=nxð }˜Yin—UnghR{@Ì È‹gšdšS ‡hT ºÈ{x{šUn= šh= R ÐÙneUí ºÈŠ>nS qiÌí nxð ØnL í{˜> ‡hTí ºUn[i }å—cš> ºÐ ð{h@ ï}˜eUÐ inå—Uí º…@Ð}>Ì å—ai {@Ì …RÐ{= SØnÉÌí ºÐ ð{@ ‡ýnB ºÊneåHÌ nx Ć_UÐ eåI ŒY ‡ýnB niÌ ð 掞UÐ ºhR q=}šåHÐ fiÌ f_x ºšSÐ{É ŒL Ln]biÐ ëú ºn\xÌ ºpxngi {xÚÌ øí ºšxngi ëŽcšH ºhR q=}šHÐ fij= p^dU ‰I ŽUí ƒbR ºp^U ŠT R ӎeUn= oAÚÌ fLÌ º‰˜A Ónxngi ŒY q—hU .

ï}b˜L ëŽfœY âÐ}šBÐ ŒY hUí º‰bZL ŒYí ‰fY ënT ŽU UÎ ÓÐ}Y Ò{L ºĆ_UÐ eI Ên@ ºpfedU UíúÐ ênxúÐ R ºp_Yøí pUŽå—`Y ºpex{bUÐ n˜å—haUÐ pTÚnY ŒY pxÚnfUÐ š@ÐÚØ ºšh= ëŽfœeUÐ y—eUÐ =nœx ºÒØn_UnT ؎HúÐ ìÍÐ|Aí ºnwÊĆJ Ø{@ {Sí ï|UÐëŽfœeUЊ>nbUÐÊn=Ë…he@oHíºÐ}h›TinHÐíºp^Uï̐R ð ºê}šY‹d_Yqh=RÒ{åAÐíp_RØÞnžåIÌp?Ć?ŠåšbxëÌÌ}åœ> ð R qbd]iÐ šUÐ Ón_ýnZUÐ ŠcU ÒÊnac= î{[> ij= i}˜BÌ n\xÌí ‹—S UÎ —af= _Hí ºŠ>nS ºˆ=n—UÐ ÊnhehcUÐ ‹d_Y ëj= ºpHÚ{eUÐ bšUÐíº{A̍fYng˜d]x‹UºbARÒÊÐ}=ÒØngIŠœ—hUºpJ}ZUÐ ‹wÊÐ~L ºšx}S ŒY p˜x}S pb]fY ŒY ЎinTí º‹gdT ŒhRŽšeUÐ ÑÚnSj= 181 Twitter: @ketab_n .

p=nhi ºpfx{eUÐ Ò}å˜bY UÎ nxn\UÐ …hhåZ> R èÚnåIí º‹åw{bR åR .

‰UÙ Š_RÌ ëÌ …h]šHÌ øí ºpY{É R fij= æ}_x Žwí ºfL Œhež> ŒY ˆ?ŽšHÌ ëÌ ØíÌí šUjH º{x{šUn= êŽhUÐ ‰UÙ R 𠍚afÉ {S qfTí ºì}YÌ R šHnA }LnZY Ć= ºnhð =n[L Ć>nS dLÓ}›LíêŽxÓÐÙ‰šh=qdBØŽåUºŠå_a>qåfTÐÙnåY Ȑ_Y Ô{A neT r›@ dL º˜h@ ŒY ng@}BÌ šUÐ påah^fUÐ pS}žUÐ è}å> ì{åxí ØÚ ð ‡h^fUÐ ýÐ|A ĆÉÌ ð yx}šHjH ºqiÌ qd_R neT ×}ÉÌ ŒU ºýnZL éínf>Ì ºĆhdS .

pJ}ZdU owÙÌ í ºiÐ}h@ }˜BÌ ‰UÙ {_=í ºì}wnK åR nðþx}= í{å˜x {åS {åx{@ éÐkåH Ö}å]U ÐØð Ð{_šåHÐí šUÐ º{åd˜UÐ Ênf=Ì p嘚cY åUÎ qå˜wÙ ºåfJn= åR ºr嘞UÐ …åHÐíí {S qfT ºpfx{eUÐ ƒåHí R ºˆ˜åHúÐ nfšåHÚ{Y }x{Y ºn]_UÐ ngcdex ºin—iüÐ zxÚnšUÐ R ŒhAna—UÐ }gIÌ ŒL n=ð nšT ºŠ˜S ŒY Ó{wnI Œh=ëÚnåSÌëÌÓØÚ̺Ò{åZ=ì{åxÚÌëùÐíºåiЎfLØ}åœYåf˜LÚÌí .

Ć_UÐ eåI pex{bUÐ šSÐ{É ŒTnåH ºdhYÛí ºÝŽAŽUÐ incåH ð q>ngšhaB̺Ò{åhAípžå—iådLÓ}å›LŒåhAnåKŽ^YqåfT ð ĆYnTÐ ÚngihRqbaiÌíºpåZAnRoc>Ú̐fijTºqåad>ÌnåiÌíå=nh? ð Õڎ@º‰åi{hwx}@.

nåYð ne>påhÉ‡åH±Uå>}^iqåinTí ŠT R º‹gfY ÓÐ}Z_UÐí ºcfxØ éÚnT ºënYÚnw šx}R ºëneHí}@ ëŽe—šx ‹g_he@ ºÑnšcUÐ R pdYnT ‹w}hH ÓØÚíí º‹Un_Un= p_b= º{AÌ dL pUnL øí ºŒxØ}åZY ЎiŽcx ‹U ‹giÌí ºÑn[LúÐ ÒØí}˜= ЎehbxëÌ‹gfcexíºpSÐ}=‡ýnKíÑnÉÌíºëŽhfb>íºÊn˜JÌ‹ghRí 182 Twitter: @ketab_n .

º‹g>ĆýnLp˜[=ºÊÐ{_HЎZh_xíºÐŽ@í~šxíЎ˜xëÌíºÓnSÐ{É ï}šZx ënT ŒY ènfw º‹gfY ïÌ èŽdH R ºnY ŠdB pe? neýÐØ ð ŒcU šxÛ}Q Š_šZ> ŒY ènfw ºšh= R ngi~žx ºÊn—fUÐ Úí{É ÓøneA ÖЎi ˆåZ_x ŒY ènfw ºÒØøŽUÐ rx{A ŠaJ ×Ð}É dL ºphå—fœUÐ ÓÐ}eUÐ ÓÐ}ZL —Yí ÊÐ|UÐ ×n—>Ð nh=ŽRí ºqhY dL ŒhýnfUÐ .

Ć_UÐ eI {fL º}h˜T ŠdB ºêŽhUÐ R {h_= énhB ŒL éjHÌ ijT ºšhbšUÐ ŒhA º‰UÙ {_= šUjH ëÌ Œcex ºšh= R én@}UÐ ‰þUíÌ ŠšS ï|UÐ ëj= Œ^> Šw ȉUÙ {_= ºÐ ð{h_H €h_x dL ânedUÐ ÊĆå]UÐ ŒY Ò{x{@ påb˜J …å”í pådA}Y åR ënT qinTíºnåað haBÊÐ{åQéínåfšiºoåAÐ}Ynåx}šRnTåRnåfTíºåýÐ|A ºphSÐ}UÐ ÒnšaUÐ ŒY RnRÛ {LŽY dL ˆ˜x ‹Uí ºqbdQÌ {S ÜÚÐ{eUÐ .

ênxÌ Ò{L îŽH …hedšUn= pUŽ`ZY éÐ~> nY ì{xí ºÚŽaUÐ dL ØÚ  pg@í ŒY pxŽhA nw}˜š_x pegY |ai {bU ºÈ‰UÙ …fex ï|UnYí .

ÒØn_—UÐ nghdL ˆš—x pLÐ}˜= nw|ai iÌ {hTÌí ºì}^i Ò}In˜Y fhL R ìnfhLí æn”Ì ȉU|T hUÌ .

.

ph_h˜J pšhY Ў>nY ‹giÌ q˜?Ì ˆhbšUÐ ŒcU .

.

‹_i .

.

‹_i .

ýn_YÌ R ÏÚnJ …@í pe?í º=nx bdA ëÌ AÌí qdS ÊnaÉpLnSR‹hSÌíº‰UÙ{_=>}\Aï|UЍRnRÛŠaARí p=}_= ënHí}_UÐ nghUÎ Ên@ rhAí ºÜí}_UÐ p˜QÚ dL Ênf= ºÒ}BnaUÐ ‹ZL pUnTí ŒY n[h[B Ó}@jšHÐ ºØíڎUn= pfx~Y ÊÐ؎H Ü{hH}Y ð 183 Twitter: @ketab_n .

T Ö}—eUÐ UÎ Ó{_É ºpfx{eUn= ÓÐÚnh—dU pUnTí }BËí éíÌ ºdUÐ ì}\AÌï|UÐçŽY}eUАf`eUÐíºç{[xøŠcZ=Ð ð{h_HënTºþfwÌ ð ënT ºpeÉn_UÐ ŒY phfQÌ ºÒÊnac= Šœ>ÚÐí ºngdT pdhdUÐ ʊe= ĆhaT Ò}HúÐÒnšRHí}LíºŒhHí}_dUnwÐ{w̺“}hå—h>íº‹ÉnL”ngeåHÐ ÑÚnS šA º[heS ŒY pš`= i{I ºÊI ŠT R Ênf—A ºphSÐ}UÐ ºï{x R HØ ºnðý{É nex{S ˜h@ ŒY Õ}BÌ ºg@í g@í ð ð nAnšaY €Aí Ónc” ngšdB Ónc” Œh= ŒY éŽbx Žwí .

Ð ð{@ ‡HË .

˜AnÉ nx ‰šh= ÖnšaY Ò{h_—UÐ š@í~= fR}L ëÌ {_= ºegUÐ ˜Zx nehR æn”Ì .

ënceUÐ qa^i {Sí º‰LŽeI î{AÎ R ÒØneUÐ qinT ÈÒØnY ïÌ dbL ݎZ> {Sí qašw .

.

‹h_fUÐí dUÐ ‹å—Sí inœhšUÐ .

Ênh˜QúÐ ngbåZfšHÐ šUÐ ‰d> .

ÒnhUÐ ëŽbš—x ЎiŽcx ‹U ºëí}hbA Ênh˜QÌ Žw ï|UÐ S}UÐ bJ ‹ýĆ> ø ºphýЎåZ_= ßÚúÐ dL ˆ[= .

‰”í fh_= U ~eQí ºdBÐØ fh= ºnYð nL }ZL f?Î pSÐ{É pdh[A ëj= ÊneHÌ nx S{[> ŒU 𠺉ZdU ønœY â{x ø ne= qfbxÌí ºp^dUÐ ‰d> R Ó}R {S ºfh=í ÖnÉ ŽUí ºšSÐ{É ŒY ºÒ{x{@ pdA}Y peAÚ q> q˜ÉÌ fij= .

Ò{AÐí pœhšfUnR ºUnA dL Ð ð{Ynw ŠK íÌ ï}he” Ênå—_šUÐngbåZfšHАšUÐÒØneUЉd>R}åcRÌíºåfLÓ{å_š=Ð éíÌngd_UºpåœhšiUÎéŽåɎUÐ…h]šåHÌøíºnågýÐ}@ŒåYЎå>nYí R “Œh=Žd@ŽehgUД ŒTnå—Y Šåšx ï|UÐ Ûnå`UÐ ºëŽå=}cUÐ {hå—TÌ 184 Twitter: @ketab_n .

­ ‡åhT ŒcUí .

hUÎ ŠåɎšUÐ ‹åšx ø ëÌ Œåcexí ºê{åUÐ Žwí ºì}\A ð p@n=ënTíºpbd`eUÐŒTnYúАRqhexíºçÐ}šAøÐŒYsšfxĆÉÌ hU.

.

ø.

Ô{x‹UnYŽwíºŒhbfšžY‹gšhexåTénå@}UÐ{åhhbšU ÓÐ}˜šžY Ó~œLÌ šUÐ ‰d> ºngR}LÌ ÒØnY øí ºëŽ=}cUÐ {h—TÌ éíÌ .

nhi{UÐ ºpœg˜UÐ…f[>ÌniÌíºpxngfUЏšAŠaUÐڎ\AUÎÓÚ}]”Ð ŒY ̎HúÐí º}›_>Ìí ºÖ}—eUÐ dL SÚÌ ºnYð ne> ng_f[> {h@Ì øí ð ð nåI}šaY ç{fR ênYÌ ºp˜dÉ n”ÚÌ qh˜eUÐ UÎ ÓÚ}]”Ð fiÌ º‰UÙ ŒY b˜> nY hR \S ï|UÐí ºÒ{hœUÐ pfx{eUÐ çØnfR {AÌ ºèŽHíÌ rhA ºnfh?Ì UÎ ngfYí ºpåeÉn_UÐ UÎ nAn˜É }Rnå—x ëÌ Šå˜S ºåšdhU ð ð qfTí ºdå—L }gåI \bx fiÌ ºÚn]bUÐ p]Y UÎ b˜åHÌ n\xÌ ؎_x ø ëÌ fe>Ì ºå—ai ŠBÐØ Rí ºÒÚÐ}= LØíÌ niÌí ºÒÊÐ|˜= .

Ð ð{=Ì }a—UÐ ŒY iÌ æ}LÌí ºš@í~> åšUÐ p=nåZUÐ ÒÌ}eUÐ dL nað ýnB ŒåTÌ‹åU p?ƛ= }”Ì {S êÐØ nYí ºngd@Ì ŒY eHÐ }hQ {S êÐØ neR ºnw}\x ŒU neT ºŒhh=n[_UÐ pdšbUÐ ˆ—i Žw Ð|w .

nw}\x ŒdR ºngd@Ì ŒY Ênx}=Ì .

oL}eUÐ ÑnšcUÐ ‰UÙ ŒY šR}L [R}b> Ø}œe= Ć_UÐ eåI inå—fx ëÌ º{hAŽUÐ dYÌ ëùÐ º‰åZhLú €hLÌ fT}šx º{=úÐ UÎ inå—fx º˜w|UÐ abUÐ dL ӎeUÐ Ún?Ì ng= ŠxÛÌ ÒneY Un`UÐ ‰ahJ ŒY Š_@ú º‰_@}šHú dL {å—a>í ºpdhU ŠT R ií~`> q>n= šUÐ h=ЎcUÐ ºšh= ŒY A ëncH ‚_˜= pc—eY éÐ~> nY qinT šUÐ pf_dUÐ ºÊ\eUÐ SÚÌ ºpš˜UÐ phinå—iüÐ pegeUÐ ‰d>í ºg@í ŒY ëí}ax ŒhA ºŒTnå—eUÐ çíÚnR ŒL ÕÐ}R³U _å—x ëÌ ºpdJ }xێUÐ ÒØn_åH }˜BÌ ëÌ wí 185 Twitter: @ketab_n .

ð ÊÐ}aL Ó{Q {Sí º˜eUŽT c˜> ng_eHÌ ºÊn—fUÐ p=vcU ÐÙnBÌ ƛY …h]š—>øíºÕí~UÐÑnhQ‹c=ngšh=éŽBØ…h]šHÌøíºÚÐ}ešHn= ‹hbxºpex}@RnåegšYënTºÑ~LÌpåe?ëúåšh=ŠåB{>ë̐åw ð .

dBÐ{= AŒYÒjåœRåašBк܎åSnx}SåH{SåfJŽUÐ}e›šå—eUÐ Ò{AÐííºnfhAŒYp˜x}bUÐénåaJúÐp”íÚânå=ëÌ{å_=ºŒTnå—eUÐ ºpfx{eUÐ R ÒjœR }gK º{x{@ }e›šå—eU ºpfx{eUÐ ƒåHí R î}BÌ RÑí|>í}—cš>ÓØnLíºÊЎgUАRpbd_YÊn\h˜UÐnx}Yè}>{Sí º¤ÐŽ@ÐÚnchi¯ R ØƘdU Ð}haH ŒhLô ij= nf_eH º{x{@ ŒY âÚЎZUÐ ð ph=ŽfœUÐncx}Y̐RºÐŽ@ÐÚnchiºpLnIüЉd>ÓÚnšBЋUïÚØÌøí ne=Úí ºng= …eåH ŒY ºŒTnå—eUÐ A ëncåH ŒY ëŽdhdSí ºÓÐ|Un= ð ŠhS .

çĆJüÐ dL ng= …eåH ŒY {@Žx ø Ð ð{x{g> bd> iÎ ºn\xÌ bx}Jæ}_xøºnbð hdJéÐÛnåYï|Uк¤oAn[UÐŽå=̯zhåZUÐŒåY i}˜BÌ ºØÐ{UÐ Ó}h˜UÌ ŒcU ºæŽžUÐ …RÐ{= pfx{eUÐ ŒY }Rí º{AÌ gšfx åšA pe]eUÐ >nhå—af= {å_š˜x ëÌ Šå\Rí ºpåYÛÌ åR åij= >{=ÌnåYŠT‹åQ}=íºŒåeBÌëÌ…]šåHÌ‹åUí.

؎å_xíʐåIŠT .

Èn=ð ÙnT êÌ nSð ØnÉ ënT ëÎ ºëùÐ šA ëín_> ŒY ºpfcešeUÐ šHnA ÒØn_šåHÐ qinT ngiÌ pbhbUÐí ºÐØð {œY ØÐ{UÐ ˜å—šTÐ ï|UÐ ʐåZUÐ èÐ}LíºšBÌënå=íÙ…˜ššUØnåLiÌŽåwºì{åbRí ì{åfLënTʐåZU .

âÚЎZUÐ R ÜnfUÐ ëú ì}TÙÌ ºÒ{åZ= oJ}UÐ ÚnUÐ êŽhUÐ ‰UÙ ºÊneåHÌ nx }TÙÌ xÚn\š= º>{wnåI ï|UÐ ìŽåZeUÐ g@íí ºfineUk> nšUÐÛ nY fhL ð ºÒ{åZ=YnYÌƛešYéÐÛnåYºëŽcšåHnågfKÌøíï{åfLŒåc>‹åU UÎ Ò{AÐí ŠbšåHú ºÓĆRnUÐ ‡åSŽY Ð ð{ÉnS åšh= ŒåY qå@}B 186 Twitter: @ketab_n .

ºp]då—UÐÓjåZiÌëÌ{_=ºënšå—˜UАAUÎî}BÌíºpfx{eUЃåHí ð {AÐí pe? Œcx ‹Uí ºSÐ}UÐ UÐ ‰U|U ºpYn_UÐ ÓĆÉЎedU n]B ºngdbšåHÌqfTšUÐÒ}@úÐÓn=}_=ÐÚÐ}åY‰>}˜BÌ{åSíºŠå˜SŒåY ð fšcHÌíº{—UÐo˜å—=p=nbfUÐpåHný}UŒhåI}eUÐ}hQnghbýnåHí .

hý}UÐ Žw ënT ï|UÐ ºpah^fUÐ Ð{hH}cUÐ oAnÉ ‡iÌí ºpc\Y påhd= ºÛÐ~ašåHn= nYð ŽåH}Y åg@í Ó{wnåI ‹åH}UÐÚЎœ=íºpS~eY=ĆYï{å>ÚÌíºànåžYnåxnb=åhdLÛ~åbY ºšh= ƒýЎA dL >{wnI .

ÊneḦInL .

.

ëŽfœeUЋaUn=ošT {_= ng>{wnåI šUÐ î}BúÐ phf=úÐ ‚_=í ºëÐ}hœUÐ ӎåh= ƒåýЎA ngU ïڎ˜L Ênf?Ì ºŒTnå—eUÐ A ŒY p˜x}S ºî}BÌ ÊnhAÌ R º‰UÙ ií}hɺÊneåHÌnxŒTnå—eUАAëncåHf\R.

ÑnT}UÐpdRn= odcUÐ ìÌ}åbx nå—i{Y ð nåið ŽfœY ð n=ð nšT ºƒåýЎUÐ ådL nYð ŽåH}Y ÐÚ|åS ºéÐÛÌ nYí åUÐ Êng@í ŒåY qfT åfiÌ Ўå—ií ºÑÚ{åUÐ åInYí ‹w}håH €åZ_> Œx|UÐ ‹w ºŒx{UnžUÐ çnåZ_UÐ ëÎ ºÐ ð{=Ì ЎR}_x ŒUí Ñ}`šåHÌ .

ÐÚnL ð ‹wŽafÉ ºŒx|UÐ ‰åþUíÌ }håH ŠA}>í ºpåxngfUÐ åR ëŽSn—x ºÊn—_> p?Ć? Ðí}[˜x ‹U Œx|UÐ ŒY Ñ}`šHÌ ºdT ‰UÙ ŒY Ð|w ø .

TŽdåH R ºfhL R ˆåZ_UÐ Ðí}[=Ìí ºšh= R ӎedU ‹HÐ ÕíÚ ŒY ºß}A ŒY ènfw º}—Un= ç{Z> ŒY ènfw ºÔ{x ‹U fLpchT}UЍ>}”nYíº˜eUŽTçíÚnRÒjœRÓ}T|>íºpSŽZ_eUÐ ï|UnY æ}LÌ øí ºÒ{Y |åfY ënT ‰UÙ ŒcU ºfTÚ åR nåwnbUÌ åšUÐ .

iŽeHÚ Œx|UÐ ‰þUíÌ ënwÙÌ UÎ ëùÐ ng= ~aS neT ºphLÚЎåZUÐ Ónií{eUÐ ‰åd> è}>Ì ëÌ ºŒåhdA ênåYÌ qåfT íÌ º}YúÐ gšfxí º{AÌ ngUíÐ{> ëÎ ºngUíÐ{> Ò{Y \bf> šA ºw b˜> nY dL \bhåH nw؎@í ënT .

ç}]UÐ šåZ= ngšUÐÛü _åHÌ 187 Twitter: @ketab_n .

>n˜? ŒY ˆ˜x ‹U ‡H±Uí º‰ýnbdU nw}BØÌ qfT šUÐ º=n[LÌ ŒY .

}h›T ʐI UÎ q˜wÙ ëÌ {_= ºÊneHÌ nx ‰UÙ {_= Ô{A nY dhžš> ŒU o˜å—U ºêŽhUÐ ‰UÙ R ênew xÚ{> ŒåL ÓÚ|åšLÐ ºënšå—˜UÐ åA Õí~UÐqg˜iŒYngiÌ‹Q}=º>Ún@ºÊÐ}aLqinT{bU.

Ó{LíÏÚnJ Ênc˜UÐ ŒL …]bf> ‹U ngiÌ ‹Q}=í ºÒ}Y éíÌ bZL ßÐ}Lj= º{h=}_UÐ ph—YÌnfh\S{SíºÐ}h˜Tn ið ŽLënTngiÌøκpfeUЉd>êŽxŒYºƒS ð ӎh˜UÐ ëÐÚ{@ Š—`i º‹gI íÚnT p=}L oAnÉ nghR nfbRÐÚ ºpahžH ëÌ …SŽ>Ì qfT nYí .

pSnhdUÐ {A ŒL nYð ne> q@}B p˜_U ëÐÚØÌ ŒY .

ŒTn—eUÐ A R ‰UÙ Ô{x {ýnɺ‹åx{bUАineUÌ.

ÊneåHÌnåxÒjåœRŒåx{UАåY}åT|>Ì {x{œUÐ ¤oAn[UÐ Ž=̤í ºpxÐíÚ Ć= ýÐí}UÐ º}šgšå—eUÐ Ónýnå—UÐ ŒYï}^iRënTnåYíºÒjœR R}]>Ñn˜åH̃Sæ}åLÌ‹åUï|åUÐ Ö}šSÌ ëÌ …h]šåHÌ øí º‡dšžeUÐ Lnh” }T|>Ì ºæ}å]šdU Œåhd=nbUÐ èÐ}>úÐ ×nå˜J ºï}wÛúÐ bhRÚí Žåw ºëùÐ åhR {å@Žx nåe=Únåið ncY ð æ}]> ï|UÐ º‡hf_UÐ ºÊn—_šUÐ eh^f> Ên\LÌ ëj= nf_eH {bU ºn\xÌ ÓneTnY {_= ºÓn=Žb_UÐ ƒåAj= Ў˜bLí ºpeÉn_UÐ UÎ ЎådAÚ {åS ºî}BÌÒ}åYRÐ}JÌ‹ådeU{åSºoåAn[UÐnå=ÌëÌnf_eåHíºp_x}åH ºÒÚínœeUÐéí{UÐî{åAÎŒYnbð d]fYºˆ=p]då—UÐénåšbU{_šå—xí ð RŒhhLŽhåZUÐénšb=ºÒØngåZUЊhfUdh˜åHåRåiÌnå\xÌnf_eåHí ¤oAn[UÐŽ=̯åineUÌøë̺Šå_aUn=Ô{åAï|åUÐíºënšå—in`RÌ .

ì|w ï}T|> p^U šA ºpfx{eUÐ R Ð}gK {S ºï}wÛúÐ øí 188 Twitter: @ketab_n .

.18 ºpS}ZY Òڎ[= ºpdJ }xێUÐ qh˜= Ó{JŽ> {S šSĆL qinT ŠBÐØ {AÌ ngfL fUj—x ‹U šUÐ ºšh= R p?ƛUÐ >ŽeUÐ p[S ‹Q}= ênegUnHÚؐbdxï|Uк˜_ZUÐŒTn—eUАAŒTnH{LÌ‹U.

qh˜UÐ ð ëÌ ŠYÌ dL ºënšå—˜UÐ A R n_c嗚Y \exí ºpU~_fY pR}Q R ð ºpežaUФ‰dhU¯ÓØnåLnYíºêŽåxÓÐÙºpåbhbAíÌnåað hJ‰å[fšbx pdYnA Ñnå˜UÐ ådL ʐåcš> ºåšda> ø º‹åx{bUÐ någUneœ= pcå—eeUÐ ð Uΐ\e>íênewŒLŒhUÐkåHíÌøÐkåHéjå—>º‚Yn`UÐnw}h[L ØƘUÐ R ӎh˜UÐ ÒØn_Tí .

.

šýÐÚ ˆZfšHÌ ØncUn=í ºR}LÌ ø ‹UnL y˜[xøíº‹dSjš>ºnginTÚÌŒh=p˜x}`UÐÓøĆJüÐéŽ]>ŒhAºngdT .

éŽAúÐ ŒY énA ïj= n˜ð x}Q ox}`UÐ odJÌ ëÌ ºÓØÚÌ ÐÙÎ ºqh˜UÐ R Ze>Ì ëÌ ºëùÐ incYl= ënT ×n—>Ð ŒY ŽcIÌ íÌ ºpUŽ—T pYØnB }giÌ ëÌ ºn_ýn@ ð qfT ëÎ ºnYð n_J ð ‰d>ŠåB{>ºëùЉådhUqåinTíºnžå—šYå>{@íëκßnåA}eUÐ RiÚín>íºên>Önåh>Ún=nw{_bYdLådœ>ºpåU~_feUÐpåR}`UÐ R qcIíÌ fiÌ p@Ú{Uí ºUn˜= }]žx ø nYí ºngUn˜= }]žx nY ŠT ëÌ phiĆL ng˜UnJÌí ºngdT YnxÌ pS}= ngYnYÌ åc=Ì ëÌ ênåxúÐ {åAÌ ºënššRn= ŠAÐ}UÐ ngh=Ì ŒL fš?{A .

ÊneHÌ ŒL r˜UÐ R i{Ln—> ð pådAÐ}UÐ någYÌ ŒåLí ngiú ºngU ŠåheœUn= ënR}_UÐ ŒY }åh›c= ºn\xÌ ºphUíØ pe^fY R Še_x ï|UÐ “åUÐí” {hAŽUÐ nghBÌ ŒåL ºnågš˜œiÌ 189 Twitter: @ketab_n .

êØnSiÌíº=í}hinw}bYíºnhbx}R̐RÑí}UАþ@øëíkZ=f_> ºënš—˜UÐ A ÓÐínf—A ŒY Ò{AЎ= Õí~šx ëÌ Š@Ì ŒY ox}S neL ŠaARph”neUЍå>ÚnxېRnw{wnåIfcUíº‹åg=ÚnSÌŒåYqå—hU pdJ ëú ºìڎ\U peÉn_UÐ ŒY ÐíÊn@í º‹g>n˜x}S î{AÎ Ü}L qbRÐí ëÌ {_= ºåU ngš=Ž]B qe>í ºqåSŽUÐ ‰åUÙ åR Ð}åxÛí ënT ð .

ngdwÌ ˆRÐíí ºÒnšaUÐ ºÒ{Z=ˆažx˜dSëj=íºêŽhUЉUِR‡hfLÚÐí{=q——AÌ .

˜dS ënbaBí ïÚÐíØ ŒY q=}`šHÐí ÓÐínf—A Šhž>Ì ÐÙneU ºÈï{” ºêØnS Ö}R ŠT Šhž>Ì ÐÙneU .

ÈqiÌ Œg_he@ ënš—˜UÐ A ºÚnåeLúÐ ‡ådšžY ŒåY ºpS}åZeUÐ ÓnåYnžUÐ æøË ‰åUnfw íÌ ºÑnåh›UÐ ƒåhž> íÌ ºçŽå—š> íÌ º‰å\> íÌ åZeš> ºng>{wnåI ŒgdTºÓĆheœUÐÓÐ}åZLºˆýÐ{UАRpåeLnfUÐng>nhå—Y̐å\e> Š@}U ºÓnhd˜bš—Y Ón@íÛ í ºÓn˜h]Bí ºÓnþRÐØ Ón˜h˜A Œd[x ‰d> ‹HÐ ëj= }xێUÐ p@íÛ qUnS ŽU šAí ºphUíØ pe^fY R Še_x dL }cRÌí º}hQÌ ëÌ ºshg>Ì ëÌ bA ŒY hdR ºÊneHÌ Ênf—UÐ `UÌëÌ…]šHÌ‹UíºÒ}YŒY}›TÌÓ}cR.

‰eHÐqb]ingij=ڎaUÐ ÊnY юc= ‰dhU f>Ên@í ºnhð d@ }gK ï|UÐ ºAnh>ÚÐ ê{Lí ï}>Ž> ŒY åHÌÚ dL ƒ`”Ì f>{wnåI ngiú ºŒcå—Y ÊÐíØ ŒY ŒhÉ}Sí ë̏dLÓ}ÉÌí.

ÿå@naYâÐ{å[Upå—x}RåfšfKíº}_åIÌëÌëíØ ð {SÚÌ .

pT}UÐ }h›cUÐ Ša]UÐ nwÊÐÚí p˜AnH ºyx}šHú ĆhdS ºpbhbA‰˜AnghRfeU̐åšUÐênxúÐ}›TÌqåinTºênåxúЉåd> ºëŽšhYÚÐíÛpe?{_x‹UíºĆ_UÐeåIpfYŒåYqåhgšiÐëÌ{å_= 𠺐šh= R nJnåZi o˜[š> ºp›wø ÒÌ}YÐ øí ºYĆAÌ åR ëŽå=}]\x 190 Twitter: @ketab_n .

ð nw±Y ph”ÚÌ fc> íÌ º}x}H dL ÒÊĆY }h`> ºnž—šY nbð ˜J Š—`> }xێUÐ ngU|= ؎gœ= ºÐ}hBÌ ð Œœ—UÐ ŒY ˜eUŽT Õ}B {Sí ºÑÐ}šUÐ .

{gš@Ðí º>}˜BÌ ‰dhU ŒcU ºnhð [žI ìÚn˜BÎ …]šHÌ ‹Uí ºpdJ šY}TÙÌøŠ=ºÒ}YéíÌçíÚnRqåh=qådB؏åšY}åTÙÐø 𠍚dBØ Ð}x{@ ˆh[dUÐ ÚnœUÐ Œcx ‹U ºŠ˜S ŒY ‰>}˜BÌ neTí ºĆÉÌ ð RºpchT}UЍ>}?}?}嘚LÌnYneýÐØíºênxúÐŒåYêŽåxåRådÉЎš= ð îŽåHnw}\xøºpwna>ºÒnhUÐÓÐ}”nY ŒåTڏeå—eUЍåfTÚ pfx{YŒYng=Ên@šUЍýÐ}a_=‹šSÐíºÕí~>ëÌ{_=šAíºŒhgRn> êí{S p˜Hnfe= ngšx}šIÐ šUÐ îŽdUÐ ‰d>í ºìÚÛÌ ‹U ºšh= ºî}BÌ .

qR}[iÐí Ñn˜UÐ ênYÌ U ngšedH º}a_@ ºnhð dY…f[eUкïÛn`UÐncinh˜UÐÑÐ}IŒYŒhSí{fÉqx}šIÐ negšdeA ºÒ}åšaUÐ ‰d> åR p嘘eUÐ Œhh˜_åZUÐ pågTnR ënT ï|åUÐí šg=nåZYí ºbh” ŒY ‹Q}Un= ºïÚnå@ qh= ëj= qåþ@ŽRí åšh= åUÎ iÐíÌ pe? .

påRn^fUÐ pxnQ R iÌ øÎ ºŒTnå—eUÐ åA ӎåh= …åheœU º{dœUÐ ŒY Ò{h@ {LnbY ºp_inx ÐÚnwÛÌ Še> ºÝŽbfeUÐ ÚnžaUÐ ŒY ð .

ënceUÐ R Ò}ZšfY ºÒ}h`É ÓøínJ dL pah^i àŽRí ºpUn[UÐ R º{x{@ŒYrågd>ÓÌ{š=Ðngij=qå^AøåšUÐÊÐ}åaLpåe[=någiÎ Rnewn\SŒx|dUÐŒx}gZUÐëúº‰\xŒcx‹Uí˜eUŽTénSí n>ÚnJÌ UnšUn=í ºYØ ŒY Ú{žeUÐ ënYØÎ n>ÚnJÌ ºJnhšAøÐ ˜UÐ R ngiÎ énåS º>nc” R }g^xí ºå= ‹å—šx ënT ï|åUÐ ëŽåœeUÐ .

ng>Øøí ŒY Œx}gI {_= ºÒ}In˜Y qdeA ºrUn›UÐ }gZUÐ ºÓØÚÌnYšY‰?{A̺Œåx{@Ž>pdYnTåfwِåRqåiÌëùÐ ‹dšHÌ ëÌ }^šiÌí ºSЎIÌ ‰edHÌ ºnA}Rí ºnðfx~A oUÐ ‰U fQÌ ð ÒÚnx~=ºênxúÐ{A̐Rqþ@ŽRfij=ºè}˜BÌë̏—iÌøíº‰SЎIÌ 191 Twitter: @ketab_n .

ºnfh?Ì R d—L }gI ŠeTÌ ï|UÐ Ć_UÐ eI ŒY ºng_SŽ>Ì ŒTÌ ‹U pTÚnY ºpex{bUÐ š@ÐÚØ dL Œcx ‹U .

î}BÌ Ò}Y ºpfx{eUÐ UÎ ØnLí pTÚnYŒYºÊåZUЂ_=pex{SíºÒ}h`ÉÒÚnhåH؎bxënTíºn˜å—hR Š˜S ºngšY{bY qxÌÚ rh= ºÑn˜dU pbÉĆY ngaSíÌ .

phå—i}aUÐ Žœh= ºngd›e= ff\šAÐ ëÌ ˆ˜å—x ‹U ºÒŽb= åff\šAÐ .

yåšRÌ nåiÌí ìÐÚÌ ëÌ .

{x{ZUÐ UÐ~w hdL é{x ø ºÐڎ? ð =n@Ì fij= ºÒ}Y éíú q^Aøí U΍˜šiЍiÌ{TkeUÐŒYíºUŠhBÐ|cwí̺qh˜UЊBÐ؏Uΐf_RØ pdA}eUÐ R fij= ïÚ{x iÌ {TkeUÐ ŒYí ºž—UÐ S}Lí šZLÚ ºpUØúÐ ÓÐ}ZL .

=n[_UÐ iŽf@ peAÚ q> fiÌ pdA}Y ºÒ{x{œUÐ ng@~YÌí ºÕ}žšåHÐ qUÛ nYí º‰UÙ oL}UÐ ÑnšT ŒY ngš@}žšåHÐ @nhw Ó}T|> {S qåfTí ºpb=n]Y nw{@Ìí ºå=påbd_šeUАå>nx}T|= nfTí ºˆx}]UÐ R nxð ØnfY …eåH ŒhA ºx{x sfåZ>í ºênxúÐ {AÌ R Ži ÓЎ]B Ò{L åZYí ºÚÐ{šåHÐ .

peJnR nx yh[x ºn_Y ð åZei R‹TÐ}š>ºpåah›TnLŽYØ֎唎=îÚÌqåfTíºØnåL‹å?ºïØnåfeUÐ ð R YÌ ‹Hn= ïØnfx ënT Ø}R ºo˜—UÐ ŒL šUjH ºhfhL ï}œY .

âÚnZUÐ qh˜UÐ ŠBÐØ Œií šUjH .

Ènfh?Ì R ‰d—L }gI ënT ‡hT dL ‰UØjåH ºÊneåHj= ë}šb> ŒhA ‰U ˜b_UÐ ºéneœUÐ peS ºUŽ=í}TúЉ˜œ_hH.

ng=Ð}h˜Bq˜ÉÌ{bRºnfh?ÌÓn_œšfYŠT ð .

Ž=n=ŽdR Š> peS ŒY pfx{edU …ýÐ}UÐ }^feUÐí qinT .

ÊneHÌ nx ‰eHø b]i ŒY }hQú ºÒ}hQ pLnH Œc> ‹U pRn—e=fLÐ ð{h_=í{=Ì ë̏dLqÉ}A{Síº‡Ln\YæŽBpLnH šT}>ºnAŽšaYpUn[UÐÑn=ënTíºÏÚnåJ{@nåYÐÙ΍åhRƚUåac> ð 192 Twitter: @ketab_n .

šUÐ ‹Un_eUÐ ‰d>í .

SĆQÎ qh—i fijT í{˜> pT}=í ºÐ ð{eL Ð|cw }cRÌ ëÌ é{_UÐ ŒY hUí ºfxí}šU Œc> ‹U º‰UÙ {_= nwØ{_x Ón= .

ên^šin= hR }cRÌí îí{@ }›TÌ Žw nY ï{fLí ºnghR ÈÊnehI ‰Hí}L énA ‡hTí ëÐ~>Ð Ć= éÐÛÌ nYí .

UjHÌ qfT .

.

BÌ nx }h—h> .

nðþhI ‡\x ‹Uí º‹HøÐ yÉ ºpLnåH‡[iŒY}›TÌÓ}ešåHАšUÐÒÚnåx~UЉåd>påÉĆB S}>øpdþåHÌŒLnåf˜@ÌínfUjåHºpå=}]\YÓnåx}TÙnåghRnåfUØn˜> º„UÐ Œå—U çíÚnR nghR i{inåHí ºp=Ž@úÐí pdþåHúÐ å—eU íÌ qinT Ò}h˜T ºpfh`\= Ójx ‹U Ć_UÐ eI ëÎ ºÒjœR >Ì ëÌ {_= .

š˜SÚ dL bdL ï|UÐ ažUÐ ‡h—Un= i}T|hU šA øí ºÒ}h`É }gI ŒY ØnL ëÌ {_= ÒjœR i}T|> ëŽfœY º=n[L }ýÐÛ Ø}œY ënT }œghH ij= }TÙ {bU .

\exí nRð ŽB šh—YÌ âÚ~hU Ên@í ºŠ—_UÐ º}BË{d=UÎn˜ð x}S}Rnå—x{Síº{=úЏUΐåd›YåYŽcUЋåhd_šUÐ ø ëÌ ºÒ{åZ= dBÐØ R qhfe>í º‹hd_šUÐ }hQ ÿhåI ïÌ R Še_hU ø šA º}x|˜šUÐ R qgšiÐ {S ºÊnå—_šUÐ phåIneUÐ Únœ> Òí}? ëŽc> ð }å—UÐ R å—afU ÓØØÚí ºÒ{x{@ pfY ŒL …eå—i ŒU fij= ºn\xÌ º—af= ï}he” „Síú _HjH º{x{@ ʐI Ô{A nY ÐÙÎ qcHÌ .

p=Ž˜hQ R ënT ŽU šA p_ýÐ}UÐ ‰d> }hQ º}BË âŽi ŒY p=vT pe? qinT æ}[iÐ ŒhA ºngdT nhi{UÐ ŒY p=vT ºÒ{åZ= dBÐØ R ySƚ> ºnghdL Ó{šLÐ šUÐ ؎@ídLé{xnYí̺‰ahJdLڎ›_UА>Ú{bYê{LídZRŒY 193 Twitter: @ketab_n .

R ‰d_U ºpgRn> qinTí ºšåHnA R Œ^UÐ qfå—AÌ d_U .

‰ahJ Ó{wnåIíº”ÚÌÑÐ}>æ}LÌq=ï|UÐënšå—˜UÐ}åhQ}åBËëncåY î}TÙ Ñ}šb> ëÌ éŽb_eUÐ }hQ ŒYí .

è{wnåIÌ ‹Uí º>nYnB ‹^_Y ºæ}]šY oA ëíØ ŒY º}BË ÊnbU pe? ëŽcx ëÌ ëíØ ŒY ‰= ýnbU .

Lnh” éØn_x .

.

ø .

.

ø º{x{@ ŒY phSÐ}UÐ ÊnhAúÐ {ÉÚ {hLjH Ön˜[UÐ R n˜w|šU ‰xØnf> incåH ŒY ÒÌ}YÐ qinTí ºënšå—˜UÐ R qiÌ Šhšå—Y .

.

š_”Ìín—dHn AnšaYqinT{Síº‡dšžeUÐhežUЉUِRn _Y ð ð ð niÌ .

.

ȍ”nxÚ ŒY p”íÚ ïÌ R ŒcUí ºÊneåHÌ nx ënšå—˜UÐ R qiÌ .

c=Ì ëùÐ ‹U ºfxÚ|LÌ .

.

ÊneHÌ nx ʐI ŠT dL fxÚ|LÌí pdhdUÐ ‰d> }AØ R p˜QÚ Ć= qhc= ºåiÐ{bR dL øí LŽUÐ ådL ÐÚØnåS {åLÌ ð fšå—˜Uí .

Ênc˜UÐ ‡SŽ>í ºÒÚÐ{åœ= qåY~giÐ påxngfUÐ åRí ºÊncå˜UÐ d_Uí ºêŽåx ÓÐÙ f嗘dšH ngiÌ ºÐ ð{h@ æ}åLÌ qåfT åšUÐ påUnUÐ nw}^šiÌ qfT .

êŽA}eUÐ niÌ neY Ñ}åSÌ ºÐ ð{å@ nå˜ð x}S åýnx~haUÐí ºnåhð UnA ïŽåf_eUÐ qåheUÐ .

Œhdhžš> êŽA}eUÐ ‹åHn= q_Sí º366 ošTÌ rhA ï}šRØ UÎ qL}åHÌ .

ÞƞUЊýnHíRÒ}YpAnhHdhUqh\Sí.

ngš˜šTÒ}bR}BˏdL 194 Twitter: @ketab_n .

19 ëíkI ‡KŽY º‰dhU ˆhbI º“UÐí” >Ì ŒhA ºÒ{Z= qY{É ÓÐínfå—A î{AÎ ŒY ºpYØnbUÐ ênxúÐ R Õí~šhåH ï|UÐ ºŒhþ@ĆUÐ ..

ënš—˜UÐ A dLíºpdžYÒڎ[=nåðþdšeYºÊåZUЂ_=Ð}åh[SåUÐíënT 𠺋x{S ç}A Ún?Ë ºow|UÐ ŒY Š—d—= Œx~eUÐí ºïÚn_UÐ ˜I ìÚ{É º‡SŽ> Ć= ŒB{x ënTí ºÒ{bšY ÒÚnœhåH íÌ ºýn=}gT Ünåeš= nåe=Ú íÌ ìÚÌ ‹U º“éíØn=” eåHÐ ox}Q âŽi ŒY ºngS}x šUÐ }ýnœå—UÐí žaf= ºqh˜UÐ R pd_šZeUÐ >nT}š= fKnQÌ {Sí .

Š˜S ŒY = …eHÌ pYØnB }_åZU šAn˜šåHn= ºiËÚ nedT ºg@í dL ‡h›cUÐ ënB{dU ӎh˜UÐphchåHĆTíºp=n>}UÐìneåHnYåRåd`d`š=ºì{åIíº}å›_˜Y ºožÉqh=UÎŒhÉ}UÐ}åxێUÐqh=éŽåxíºnåg=ÚnhUºpåhSÐ}UÐ .

bhHŽeUÐ inTÚÌ R Žd_> ŠKÌ ëÌ ºìnåIn>Ì ëÌ Ò{åZ= qåxŽi ºåhR åšxÌÚ êŽåx éíÌ ŒåY ngšx{>ÚÐ{SqåfTíºêŽA}eUАfšeåHšUÐÒ{åx{œUАåš=vc=Ð ð{åh_= ngh\S̐šUÐpdhdbUÐÓnLnå—UАRíºÐ}嘜YøÎnågL~iÌøºpåAÐ}É ð ºå—xÚ{> R }ešåHÌ ëÌ dL ëí}[x ÐÙneU ïÚØÌ øí ºênew pbR}= ҎåHÌ ºpxŽfå—UÐ šd]L ÓÌ{=í ºÒÚÐ{œ= aÉ ÓninšYÐ ~åœiÌ {åSí [AUÎÐð {hbY{UŽUЊ^xëÌÒ}HúЉd>ŒYÞ}Ad_U.

ì}h`= ëŽTÌë̺}xێUÐÒØnhåHŒYÓnehd_>ngd_Uí̺ÚÐ}ešåHn=påHÐÚ{UÐ 195 Twitter: @ketab_n .

.

ên_UÐ éЎJ ì{fL nað KŽY ˜åI ï{xí ºš=vcU nið Ûí ênSÌ øí ºšU~L ê}šx ‹U “UÐí” ÊЎåZUÐ Ónå—d@ R º= JƚBÐ ê{Lí ºšhšU nw{YÌ šUÐ pšheUÐ ‚_=í ºšdýnLí }åxێUÐ någhR dœxí ºpåbx{UÐ åR någehbx åšUÐ ºp˜h]žUÐ ŠåwÌ pxÍ}U ÓÐ}Y Ò{L oåwÙ ºnåið nhAÌ ëí}åýÐ~UÐ ÑÚnåSúÐ ngåH{= \b> ºphfJŽUÐ ܎b]UÐ qinTí ºnhð [žåI ngšxÍÚ pUínYí R é{_> ngiÌ UÎ pRn”Î ºænR~UÐ êŽåx šA ºob>}eUÐ Õí~åUÐ ŒåL nhð å—aií ºpx|`šUn= nxð {å—@ é{_> º“˜UД eå—> šUÐ Ò}šaUÐ ‰d> ŠcUngLn\Bl=nhð Une@íºÓnhšaUÐŒYngšb˜HŒYÑÚnœšUânešHøn= ŠT R Ð}Y|šY ؎_x ënT ºØƘUÐ R pRí}_eUÐ ˆ˜ZUÐ ÓÐ}h›Y âЎiÌ ð r˜dx nY ‹? º˜UÐ }ešHÐ nY ÐÙÎ ºdT âí}ZeUÐ Ên`Ul= Ø{gx ºÒ}Y .

Õ}geUÐ _˜J UÎ ؎_x ëÌ ÓnR}[š= Ð ð{@ Ò{h_H ‰dhUí ºUnB ؎@Ž= Ð ð{h_H ênew ënT pdJí ºÕÐí~UÐ ‰Ií dL Š@Ú ÓnR}[šU pb=n]eUÐ }hQ ºnghBÌ ºìØn_šåHÐ ï|UÐ pde_UÐ ÒÚnœ> ànåZi R qh˜UÐ ÕÚnB nYÎ º}xێUÐ |fYêŽxï̐åRì{bax‹Uåiúº}å›T̍åhRåe`iкî}åAún=íÌ ne=Ð ð{=ÌŒågc>ÌëÌ…]šåHÌ‹UšUЍåYŽipåR}QåRnåYÎíºåR}L .

ngdBÐØ {@Žx {LÌ‹Uºënš—˜UАAR…c—šUÐŒLnYð ne>q_dS̺šhAniŒY >nYnB fx}`> íÌ ºÊÐ}\žUÐ býÐ{A íÌ ºp_HЎUÐ LÚЎZU Ñ|œiÌ €w{iÌ ‹Uí ºoýn`UÐ ï}]L ÞƞšåHø ºnghR ‰LŽšeUÐ ˆhS{šUn= ÓÌ}S šUÐ Ò}hBúÐ ˆZ_UÐ pUnA qinT ‰d> .

èŽd—UÐ ‰UÙ ŒY Ð ð{=Ì gšfx ëÌ ºïŽf_eUÐ ӎeUÐ pdA}Y UÎ ˆIn_UÐ Š[x ëÌ ºÐ}h›T ð ngfL hh> ŒU pLn—UÐ ‰d> .

nšð hY ì}eL ŒY b˜šx nY €h_xí ºA ŒýncT 196 Twitter: @ketab_n .

‰\x {S ºngUnɎ= {_å—x {S ºénɎUÐ šUØn= ŽU šA ºp=Ž˜eUÐ dLe]xíºÖ}aUЍHÌÚ‰—exíÌŒœxí̺Œ\šxí̺c˜xíÌ .

‹gdT ÜnfUÐ ngZh_x šUÐ pxØn_UÐ ÒnhUÐ €h_x ŒU fcU ºƒýnA ïÌ º{åIÌŠœ_š=º@ÚnBíºŠåœ_š=qåh˜UАåRëŽåT}šxЎåinT pUnÉ R ºêØnbUÐ ⎘HúÐ R ênbhH ×úÐ Ü}L {LŽY ëÌ æ}LÌí ºĆ_UÐ eåI Ü}L ngdBÐ{= ‹hSÌ šUÐ pUn[UÐ ai ºphSÐ}UÐ ÊnaÉ .

‰>}˜BÌ nåeT oL}UÐ …RÐ{= ºådhU R Ò}å]S }åBÌ åšA å>}\Aí Ò{håHéí̺êØËÊnåaÉnågšššRкÒ{åx{œUÐÓønå[UÐŒåYqåinTí ð q˜ÉÌí ºpfx{eUÐ R éneLÌ .

pYnžaUÐ ænR~U jcšY ºpRØn[Y‰dhUq_eHíºÒ}hBúÐÓn˜h>}šUÐŒLëŽ?{šxЎinT Ò}”nA qinT ‹g=ÚnSÌ ŒY ÒÌ}YÐ éj—> ºÚnY niÌí ÈnhfhT R ºÐ ð{h_= ÒnhUn= ”}> ÊneHÌ ëj= Œx{bš_> Šw ºŒhR}_> nåeT ºnxð Žf_Y qY {åS qfT fiú ºå˜dS ‚å˜bfx ‹åU øÎ hU ºéŽ\aUÐ …RÐ{= ënT šUjH ï|UÐ éÐk—UÐí ÈÊneHÌ UÐí p˜h]B ‹HÐ Šw ‹_i ӎY UÎ Ð ð{x{@ ‡\> ‹U ºpYn嗚=n= qS}åIÌí º‰dhU ÓØÚ .

qhY Š@Ú ºì|w ˆZ_UÐ pUnA UÎ ŠÉÌ ëÌ Š˜S íÌ ºp=vcUÐ fdšb> ëÌ Š˜S ˆSØú L}É ŒY ؎LjåH ºn_x}É ƒbåHjH ºÒÚÐ~`= ç}LjåH qfT ð ýĆUÐ ºÓnYØnžUÐ éÐk—U ÓÚ}]”Ð ŽU šA ºpåHÐ}Z= pUjå—eUÐ R }hžZUÐ ÓÐ}Y Ø{L šA Œa[x ëÌ Œ_]š—xí ºpS{= ӎh˜UÐ ŒR}_x p@í~UÐ ƒbå—> Ò}Y ‹Tí ºênfx ŒhA qåh˜UÐ oåAnÉ nw}žåZx åšUÐ 197 Twitter: @ketab_n .

ºpUŽgå—=ˆb>ÌëÌ…h]šåHÌqfT.

Õí~åUÐënå\A̐åRpåYŽeY ÊneåHÌ ngiÌ êÌ ºåUÐí ×±åU æ~šåH åšUÐ ºÊneåHÌqåiÌ qåfT ëÎ dL [dšUÐ ŒY >ŽY f_fYí ºënšå—˜UÐ A ÓnYnB ŒY î}BÌ ŒY‹Q}Un=ºš˜h]žUÒڎÉ>ngiÌnYð ne>æ}åL̐åšUкåš^RnA qhbšUÐ ŒhAí .

Ò}h›T ÓÐ}Y R ohSÚ Ć= pdegY ºYnYÌ qinT ngiÌ º}aHŒYÐ ð{ýnLënTíº@ŽUng@íÓÐ}eUÐî{AΐRºpdJ}xێUÐ ð RŠe_UÐŒLÚ|šL̐åfiκš›@ºpxŽf_eUÐp囜UÐӎå[=å>}˜BÌ .

Šx{= ŒL r˜xí ºfha_x ëÌ fe>Ìí ºšh= }›TÌ y”Žš—x ëÌ ØÐÚÌí ºÚÐ|šLøÐ ‰UÙ Ú}ex ‹U }xێUÐ R }[bi ‹U nåffKÌ .

ȍd@Ì ŒY nfT}ššåH ï|åUÐ o˜å—U nåY .

ʐI }˜bUÐ ŒY …˜fx ï|UÐ >ŽÉ af=í ºš˜@Ì pU{˜UÐ dL Ð}åh›T ð è}cåIÌ niÌí º‰>Øn_åH Ðí}å[b> ‹åU ø .

‹cY}AUngšedHíºUÐíÜ}L}\AúUngšx{w̐šUÐpdheœUÐ ÈëÙÎ o˜—UÐ nY Šb> ‹U p›œdU Œcx ‹Uí ºÖn\hšåHøÐ R ÚÐ}ešåHøÐ dL Ð}[Y ð ënT ÓØØÚ ºÚ}˜Y .

êŽx ÓÐÙ æ}_šH ‰fcU º‰>Øn_H }˜BÌ ‡hT æ}LÌ ø ⎘HúАR }\AjH fcUí º{`UÐ R }\AÌŒUfij=qa”Ì .

ænR~UÐ ŠaA }\AÌí ºUÐí Ü}L ‹cU èÚn=ú ºêØnbUÐ ð fY odJ ºšh= š›@ ÚØn`> ëú n—ešY }xێUÐ {˜x ‹U n\xÌí ð ëÌ ffcex ŒcUí ºq˜_> {S qfT ëÎ ºênew xÚ{> ŒL ‡SŽ>Ì ëÌ Ð|wí ºÜ}_dU ‹g>Ð~hgœ> ‹gTÚnåIÌ ëÌí ºÊnåIÌ çí ïÌ R }\AÌ 198 Twitter: @ketab_n .

.

d_RÌ ëÌ ïŽiÌ ŒTÌ ‹U ʐI pýÐÚ ‹IÌí fx{>}> šUÐ p›œUÐí ºÓŽeUÐí p=vcUÐ {h_É dL šUÐ ˆåZ_UÐ ÖíÚ …Y of@ UÎ n˜ð f@ ºnghR ڎ_åZUÐ Ên\LÌ Šd> ºÑ}åZUÐí ŠTúÐ ŒL qaSŽ> ºnað dšžY }YúÐ ënT ºphA Š^šU êínb> ‹Uíº‰=bd_>î}TÙŒh>šAºn_ýn”åfhb˜xï|åUÐÚ{åbUn=øÎ ð ‰= nðþh\Y ënT ï|åUÐ çÚúÐ ŠåhU åRí º}åh›cUÐ nåw{LŽY ŒåY ˆå˜x ohœšåHÌí fRÙnbš> ºpdhBØ ÚncRÌ pe? qinT ºˆ=nå—UÐ R è{Aí ÚncRúÐ ‰d> ŒY q_e@ .

nw}gS R Ò{hTÌ på˜QÚ ëíØ ŒåY någRÙnbšU .

pdh˜bUÐ ‰åd> ï{Aí qfTí ºpdYnT çnåZL pdh˜S ӎåeU åacx nåY ÚnfUÐ Rí ºpR}`UÐ ‡bH ŒY U{eUÐ Š˜UÐ Rí º‹—UÐ R Ó}cR R šAí ºpxÚn_UÐ Ên=}gcUÐ èĆåHÌí º=nhUÐí }\BúÐ ŠTj> šUÐ qfT‹hAڐýnx~RӎYÒÐØÌìÚn˜šLn=Ć_UÐeI=n[_UЈx{[UÐ .

Ò{Z= @nšAÌ ð odS̺ĆYnTnå Yð ŽxhRqåh\Sºpåxn`dUoåL}YçŽå—>åRí ënT neT ºnå˜ð LÚ odSÌ åfij= Ünå—AÎ ïÌ Ćå= ӎåeUÐ …dåH åR ð 𠊝YŒYºÓnb˜JÒ{_=øí{œY ƘAqx}šIкˆ=n—UАRÔ{hH ï|Uк¤ên=Ûnx{UЯÚnbLŒYp˜AŒhšHíºÒ}HúÐs—iR[žšY ºpbAƚY p˜L}Y ÓÐÊÐ}S ŒY qR}Lí ºÐ ð{h@ ýnhehcUÐ ˜hT}> æ}LÌ ŒYÐíÊnšHкŒhf`YíºnefhHÓneœiíºŒx}h›TçnZLÒnhAgi̍iÌ ëncY ŠT R Ć_UÐ eåI ŒL q囝=í .

någLÐØí ÐíØÐÚÌí ºÒnåhUÐ >ÚnxÛ ŒL …]biÐ {S ënT .

ì{@Ì ‹Uí º\Y nehR _Y ìØn>}x ënT R pbd`Y påHÚ{eUÐí ºšQn=Ì šA Œcå—x ŒåxÌ æ}åLÌ øí ºnåYð ne> ì|w š›@ ënå—d= ì}˜BjåH qfT .

.

‰>}˜BÌ neT ºphah[UÐ ÒÛn@üÐ éŽA ºpbfZeUÐ Š˜A ‡U R ‹wnHÌí ºnðfdL \RjH fij= ºÒ}eUÐ 199 Twitter: @ketab_n .

nwŽåZxšUÐâŽeåZUЍedåHúºšh=R‰UÙ{_=ì}^šiÌíºš˜SÚ .

qheeUÐ ìÛn`= ð qaSŽ> ºÓŽeUÐ çŽå—> ngdeåI šUÐ ºn]_UÐ p˜šcY Rí ĆxŽJ Öí}UÐ Ênb= phUËí º{嗜UÐ ÊnfR ŒL Ô{š> qinT šUÐ ošcUÐ {fL pbdY AíÚ Š^> ëÌ R ºŠYúÐ qx}šIÐí ºn=ð nšT }šIÌ ‹U ºpbdY RÓ}[šiÐíºnbð åZLqdw}>íºqbåZLråhAºënšå—˜UАåAåR .

ÙnBúÐ ïŽf_eUÐ ӎeUÐ ‰UÙ ºŠYncUÐ ânh\UÐ ÒØÐÚü pxngfUÐ UŽBØí̐å@í}BpLnå—=å=}šxënTíå˜eUŽTåi}˜BÌ ë̍UyeåHÌøíº‰UqdSneTda]>ŠåewÌqå=ëÌ{å_=ºqåh˜UÐ ºÒ}eUÐ ì|w ºÒnšR ºngf]= R ï|UÐ ëj= > ÊÐ}aL ëÎ ºš›@ sL~x ºŠYúÐ â}šžx  ŒY Œi ºdYÌ ŒY š›@ Ó}žHí ºŠYÌ nghe—šH 𠍚xÍ}= sgš˜xí ºhb—xí e_]x ŒY Œi {Sí ºnf>nhA R nðfheH Ć`= ð ëj= q嗗AÌ ƒbR ºàí}åZUÐ ‰d> åaf= åLÚºĆå`=ådYÌënT .

š=Ùí ënA {S ºŠYÌ ø šhe—šU qSŽUÐ ð ŒcšUí ºÒnšR ŒcšdR U qdS ºÊåI R fegx ø Ð|w ºĆYÌ fiú ºì}hQ žx íÌ [žx º}BË }˜B ïj= ïÚn˜BÎ ŒY >Ú|Aí º‰\x øí ºnhð LÐí ˜eUŽT ënT .

ën_e—> ŒhiÙÌ ŠeAÌ Ó{L nY º˜UÐ ŒY @í}B {_= î}BÌ Ò}Y sxÚng[UÐ A ŒY Ñ}šbx ‹Uí .

‡h\x ëÌ ëíØ ŒY fT}>í ºn˜ð x}Q ì}^i R í{=Ì qfT ‰U|U ïŽf_eUÐ ӎeUÐ R ngh\Sú éÐ~> nY ênxÌ Ò{L YnYÌ qinT Rp_SЎUÐpfx{eUÐÒ}˜bYÓÚÛºæÐ}Hl=ngSnaiΐRÓÌ{š=Ðíºï{Aí ºo_ZUÐ nefhH UÎ q˜wÙ ºYÌ {S}>í =Ì {S}x rhA º{h_= æ}J ð eHÐ ºnhð ýnefhH n]x}I }\Aú ºpdxŽJ ÓЎfH |fY nghUÎ owÙÌ ‹Uí qhb=í ºUíúÐ Ónå]bdUÐ ŒY ºx{wnåZY ‹^_Y}R º¤qåheUÐ ŒåaT¯ 200 Twitter: @ketab_n .

}^fUÐ dšBÌ ºaåZš—eUÐ pA}åZY ênYÌ Ð}h›T ð Ójcd> .

pxngfUÐ šA šA ºÓŽeUÐ pýÐ}= …˜åZeUÐ nwŽ@ R aiÌ }åZAÌí ºŠBÐ{UÐ UÎ .

ìØnšLÌ ºïŽf_eUÐӎåeUÐÐ|g=q˜É̺ÊneåHÌnåx{x{åIÚnå[šBn= .

nhi{UÐ R ýnx~haUÐ ӎeUÐ ÊnS{ÉÌ dBÌ ŒY Ð ð{AÐí }›TÌí ºpxn`dU px}åH ºp›œUÐ ÓnåR}[> Š_@ åR åfYð nåin_YÎí qL}šBÐí ºåšh= shUÐ~Y Ó}hQ ºŠåYncUÐ ‰båZL ënT nåeY ºpx}åH ºp›wĆUÐ >Ì}YÐ íÌ çíÚnR ÓÐ}bfU ohœšHÌ ø šA ºÐ ð{e_šY neeÉ ð .

Ð}bfx ŒhA pbwÐ}eUÐ šBÌ ÒnRŽ= ºÚØnbUÐ {˜L ˜x}S Ò}HÌ ÊÐ~_U owÙÌ ‹U º>}˜LíºÒnhUÐíӎåeUÐŒh={geY}åeYdLÐ}åhBÌÓ}å›LåšUÐ ð ï|UÐ ºÚØnåbUÐ {˜_U èÚn=ú qå˜wÙ øí ºÒ}åeUÐ ì|åwÚnåfUn=påS}šY dLº}e_YºìneHÐ ð{UíënTíéíúÐì؎UŽYºd—L}gIRšœLÛÌ ‡åH±U eåHÐ ÚnÉí ºnh˜hU ‹cx ï|UÐ º=n[_UÐ ëŽfœeUÐ ‹åHÐ ºŠaJŠ˜bš—Y RˆhS{>ëíØŒYºÒ}šaUÐ ‰d>Ón”ŽYŒYº{x{ZUÐ .

Hk= ŒY šAneH p@ÚØ æ}_> ø ‹Tn= ƒ=Ú ºÒnhUÐÖnåf@SÌë̐wíºÐ ð{å@pÉnžUА嚔ŽYåUnåiÌ ˆåZL ŒY UÎ šUnåHÚ Š[> ŒU nbð åInL owÙÌí º…h]šåHÌ nY Ú{b= .

ênxúÐ ŒY êŽx R 366 éĆåI ŒåY ngšadšåHÐ ÒÚnå˜L ºÒ}åhBúÐ Ò}åbaUÐ qå> q嘚T neýÐØ ð nwØØ}x ënTí ºhUn˜UÐ SÐÚ ºëŽfœeUÐ ngxØk> šUÐ ‰åd> ºçĆJüÐ dL nåhi{UÐ åR på[SÚ Šåe@Ì 201 Twitter: @ketab_n .

.

y=|> ŒhA p@n@{UÐ ؎>‹UåšUÐÊneåH̏dLUÐíÜ}åL{åLŽYŒåYêŽåxŠå˜Sí ÊneHÌ êÌ qiÌ qinT ëÎ ‡ZšcšU ºhdL Še_> ëÌ pfcešeUÐ šHnA ï|UÐíº‚R}UЉUِåRÒ{åZ=pxŽf_eUАš›@nåwÚÛÐk>íºî}åBÌ ð ºn\xÌÑ}`šåHÌ‹Uíº‰=bd_>î}TÙæØnå[xåȉåUÎqåg˜šiÐ qfTºÒ}Y}BËíéíú‰åšhbšUÐrhAºåinhd]UÐ}å?úЏåUÎqå˜wÙ .

nYð ne> nw}iÌ ëÌ Š˜S ºïnxƞU bhbA Ún˜šBÐ }BË ï}@Ì ëÌ ØíÌ ì{LnbY qUŽ> º{TÐÚ f˜Y Ø}œY ŒcUí ºênbY ŠaA pe? Œcx ‹U ø ŒhA ºënceUÐ R }g^> åšUÐ nx}hšRncUÐ ˜åZx nY åUÎ å>øínJí ð n=ð ŽTq˜dJíºø~_fYšUínJdLq—d@.

pYnbYÜÐ}LÌpe?ëŽc> ê{žUÐ {AÌ å= iÊn@í º}cåH Ć= º‚YnUÐ ëŽåehdUÐ }åh[L ŒåY f]= Û}= {Sí ºÑÚnZUÐí ÜÌ}UÐ ˆhdA ënT .

{AŽeUÐ ï~dU Œx{>}eUÐ ð ênYúÐ UÎ ngšLnH .

ow|x ‹Uí ºpUín]UÐ dL юcUÐ …”í ºĆhdS ” ineUÌ {Ln—Y ºï}wÛúÐ iÌ ºpZwØ Ć= qaZšTÐí ºfh_= šZgi ïÌ ŒY ŠLna> ï{=Ì íÌ šå—d@ ŒY è}>Ì ‹åUí .

“oåAn[UÐ Žå=Ì ºí{˜x neT ºd_R ÒØ}= nešgY ð Ð{=í YnYÌ ï}wÛúÐ paSí qUnJ .

âŽi ºn=ð }]\Y >ŽÉ ënTí ºfUjH Ð}hBÌ ð .

U ngfYÌ ‹Uí ºnwÐ}x ëÌ {x}x ïíÙ ÓЎÉÌ øí ºpåeLnfUÐ Ò}å—ceUÐ ŒhBn˜]UÐ ÓЎåÉÌ ˜åZx ø Ón]d—UÐ ëí{šx Œx|UÐ ºpR}]šeUÐ pLnfbUÐ .

ȐfšR}L Šw .

Š˜S ŒY ˆšdi ‹U .

.

Ð ð{=Ì .

.

ø qdS ºažšUÐ Øn@Ì {S ij= ºpÉnžUÐ šA}R Šex ºæ}[iÐ |ý{fL .

ÒÚí~Y pA}R ngiÌ ïÚ{x øí 202 Twitter: @ketab_n .

ºéÚ{UÐ ‹hcA ‡åZšchH ºy@ÚúÐ dL ŒåhYŽx íÌ êŽåx {å_= pahKí R ažšx ºnå=ð Únw nxð }hac> nåRð }]šY påe? ë̺åfYúЍåZh@í ŒYí .

ped^eUÐ oxØÐ}å—UÐ R ºodS Ć= pbfåZY R iŽbd_xí ºéØni ng@í ð qeU ºfL Ð ð{h_= Œcx ‹U ï|UÐ ºÖŽšaeUÐ ˜I pY{žUÐ Ñn= ð phdUÐí ÑÚnZUÐ ˆhdA ëÌ …]šHÌ ‹Uí ºašžxí p^dU Š]x ºn\xÌ ê{B ŒY ïØnL êØnžU êÌ º¤oAn[UÐ Ž=Ì ¯ ineUú ënT ëÎ ºŒh˜>Ì .

ënceUÐ 203 Twitter: @ketab_n .

20 𠺉= bd_šU ºÒ}hBúÐí UíúÐ î}T|UÐ ŽwºêŽhUÐ ˆRЎx n\xÌí æ}LÌ ŒU šUÐ ÊneHÌ dL º‰dhU ŽBÌ º}šgš—eUÐ UÐí ænRÛ ŠaA ‹hb> º‹HøÐ af= ºî}BÌ pYnB êÌ ºqiÌ ng—ai w qinT ëÎ ºÐ ð{=Ì ..

ënš—˜UÐ R R p˜å—šceUÐ >Øn_T ŠhdUÐ R êŽi Ć=í º}Tn˜UÐ Ön˜[UÐ |fY šiÐ~BqQ}R̺ànåZf=ŠeLÌnåiÌíºŒåhR}_>nåeTºÒ}åhBúÐpfå—UÐ ënTšUАdxíÐ}åHí in[eSŒYºpdhdbUÐ någ>nxŽšYŒåYph˜åZžUÐ ênxÌ šhfšSÐ º{x{@ ˜åI ng\_=í ºéne_šåHøÐ Ò{åI ŒY n˜ð ýÐÙ ng\_= Ún˜åIÌ ŒY }˜åI ŠT R Û}]Y º‚x}Y ŠYÌ ÐÙ ºnbð åInL q˜ÉÌ ëÌ ž> \Y nåehR qinT ºÐ ð{å@ phUn= på˜hbA åR någš_”í ºå>nhA ï|UÐ pU~_UÐ ӎ˜cfLí ºŒhfå—UÐ zåHí ŒY ngša^i ëÌ {_= ºïÚnž= .

ngdBÐ{= €ZL fdYjš> pbd_eUÐ YÌ ÒڎÉí º>nx}TÙí ºngdT ïÚŽÉ q_e@ ngšYØÚ ºå—ai ïÚnž= ڎÉí ºfY q@}B íÌ ºqh˜UÐ qdBØ nedT ŒYݎUÐqa^i‹å?ºngšS}AÌíÐÚniÓ{åSí̺qåh˜UÐݎåAåR ð ï|UÐ UÐ {œå—Y UÎ q˜wÙ ºˆx}]UÐ UÎ q@}B .

ØnY}UÐ zåHí ºUŽA ŒY nðfYÛ qYín> º‰>}˜BÌ neT p_eœUÐ ÒĆ[U ì{[SÌ qfT ‹Uí ºâÚЎåZUÐ R Ò}å—cY ºp˜ýÐÙ ºÊn\h˜UÐ nx}Y Ó{wnåI .

šSÚnRí º}g^UÐ ܎bY ºŒ—Y Š@Ú éŽA ëŽeAÐ~šx ÒÚneUÐí ºwn˜šiÐ qad> 204 Twitter: @ketab_n .

qx}šåIк‡SŽ>Ì‹Uíºp˜edUnSð nx}>aɎ=ºnåSð í}Yn˜ð åZB…åh˜x ð .

ŠTË ‹Uí ºŠ—_UÐ ŒY ĆhdSí ºÐ~˜B 𠺋ÉÌ niÌí ºÚÐ}Él= =n= dL }bfx ˜eUŽT ënT º}å[_UÐ åR ºÔ{x ënT neT nðfåZB = AÌ øí ˜åZžUÐ ï}x}åH dL Ø{eY åš›@o]bšå—>ºÓŽåeUÐpåýÐÚÓÌ{å=íºÊnå—eUÐÑ}åšSÐŒåhAí qQ}R̺{A[S̏UÎpåš=n?{h=í .

|ž>Ð{åSÚÐ}åbUÐënTºÒíÐ}å\= ŒY Šhdb= någš_˜>Ðí ºbdA åR pYŽfeUÐ ÒØnåeUÐ ŒåY nåÉ}S ð Œhšå—UÐ _hSŽ> Ò{YngUÐ p›œUÐ …=nÉj= qa”Ì º}šR{UÐ qšR ºÊneUÐ Ÿ¦1{H+ 205 Twitter: @ketab_n .