You are on page 1of 2

GARANTA ASIGURĂRI S.A.

ASIGURAREA FACULTATIVĂ A AUTOVEHICULELOR

Condiţii specifice privind asigurarea riscului de furt

1. Riscuri acoperite
GARANTA acordă despăgubiri, în baza prezentelor Condiţii specifice, pentru:
a) furtul autovehiculului sau al unor părţi componente ori piese ale acestuia;
b) pagubele de orice fel produse autovehiculului ca urmare a furtului sau tentativei de furt.
2. Excluderi
GARANTA nu acordă despăgubiri la asigurarea pentru furt:
a) dacă nu s-a înregistrat o reclamaţie în legătură cu furtul sau tentativa de furt la organele de poliţie sau
dacă acestea nu confirmă furtul sau tentativa de furt;
b) dacă după comiterea furtului sau a tentativei de furt, paguba s-a mărit prin neluarea intenţionată de către
Asigurat a măsurilor pentru limitarea acesteia, pentru partea din pagubă care s-a mărit şi dacă acest fapt
rezultă neechivoc din actele încheiate de organele de drept (poliţie sau alte organe de cercetare);
c) dacă în timpul cât autovehiculul nu era folosit, conducătorul a lăsat cheile sau originalele documentelor
autovehiculului asigurat în interiorul acestuia ori nu i-a încuiat uşile şi/sau capotele;
d) dacă în momentul furtului sau tentativei de furt, autovehiculul era dezasamblat în părţile sale
componente, cu excepţia cazurilor când furtul sau tentativa de furt s-au produs prin efracţie în încăperea în
care se află autovehiculul dezasamblat în părţile sale componente;
e) dacă furtul sau tentativa de furt a fost comisă de un prepus al Asiguratului, în cazul persoanelor juridice,
sau de o persoană care locuieşte sau gospodăreşte împreună cu Asiguratul, în cazul persoanelor fizice;
f) pentru orice alte bunuri aflate în autovehicul la data producerii daunei, cu excepţia celor acoperite în
mod explicit prin Condiţiile Generale de asigurare a autovehiculelor sau prezentele Condiţii Specifice;
g) pentru echipamentele audio-video prevăzute cu panou frontal detaşabil, dacă asiguratul nu predă
asigurătorului panoul frontal;
h) pentru capace de roţi, ştergătoare de parbriz şi lunetă, antene, embleme, care reprezintă elemente uşor
detaşabile;
i) însuşirea autovehiculului de către persoana căreia Asiguratul i l-a încredinţat benevol.
3. Obligaţiile Asiguratului
3.1. În cazul producerii unui furt sau tentative de furt, Asiguratul este obligat:
a) să ia toate măsurile necesare pentru păstrarea şi paza obiectelor rămase, să se îngrijească pentru ca toate
urmele furtului sau tentativei de furt să rămână intacte până la cercetarea faptei de către organele de poliţie
şi să aplice toate măsurile pentru limitarea pagubei;
b) să înştiinţeze în scris, în max. 24 de ore, organele poliţiei sau alte organe de cercetare în raza cărora s-a
produs evenimentul asigurat sau în raza căruia îşi are reşedinţa Asiguratul;
c) să comunice poliţiei sau altor instituţii abilitate, orice informaţii care ar putea duce la găsirea
autovehiculului, a parţilor componente sau a pieselor acestuia şi să întreprindă demersurile necesare
pentru redobândirea acestora, chiar dacă a primit despăgubirea de la GARANTA;
d) să comunice imediat la GARANTA găsirea autovehiculului, a parţilor componente sau a pieselor
acestuia, care au fost furate, precum şi dacă a fost identificat autorul furtului;
Pagina 1 din 2
Anexa 4 la Circulara nr. 14 din 24.07.2013 / Cod 303-02 06 R02

În caz de furt al autovehiculului. în cazul recuperării bunului furat. . f) în cazul furtului total. Dacă înainte de plata despăgubirii. respectiv cel puţin 30 de zile în caz de furt al unor părţi componente sau piese ale autovehiculului. 3. Asiguratul va restitui diferenţa dintre despăgubirea primită şi costul reparaţiilor pagubelor produse ca urmare a furtului.2. să depună la GARANTA seturile de chei şi telecomenzi. Asiguratul este obligat să înapoieze integral despăgubirea primită. inclusiv în intervalul celor 60 de zile. să restituie total sau parţial despăgubirea plătită de către Asigurător. precum si originalele Certificatului de înmatriculare şi a Cărţii de Identitate a Vehiculului. autovehiculul. conform Inspecţiei de risc. despăgubirile se acordă numai dacă de la data înştiinţării către GARANTA au trecut cel puţin 60 de zile în caz de furt al autovehiculului.2013 / Cod 303-02 06 R02 . 3. părţile componente sau piesele furate care au fost găsite sunt avariate ori incomplete. dacă autovehiculul. cuprinzând următoarele: . 14 din 24. .GARANTA ASIGURĂRI S. Pagina 2 din 2 Anexa 4 la Circulara nr. dacă a fost recuperat autovehiculul şi dacă cercetarile continuă.actul poliţiei în care să se menţioneze numărul dosarului de cercetare penală. Dacă după plata despăgubirii. în cazul în care autovehiculul. g) să depună la GARANTA documentaţia privind evenimentul asigurat. 4. să declare în faţa organelor de cercetare penală şi a instanţei de judecată despre faptul că a fost despăgubit de GARANTA şi să solicite introducerea în cauză a acesteia ca parte civilă.07. adresa de la poliţie din care să rezulte dacă au fost prinşi autorii furtului. ASIGURAREA FACULTATIVĂ A AUTOVEHICULELOR e) în cazul identificării autorului furtului după plata despăgubirii. autovehiculul. respectiv părţile componente sau piesele acestuia nu au fost găsite. respectiv 30 de zile de mai sus. respectiv părţile componente sau piesele acestuia au fost găsite şi sunt neavariate şi complete.după expirarea a 60 de zile de la producerea furtului total. respectiv părţile componente sau piesele acestuia au fost găsite.1.3.2.declaraţia prin care Asiguratul se obligă ca. Dispoziţii finale 4. dacă au fost sau nu identificaţi şi prinsi autorii furtului şi dacă cercetările continuă.A. despăgubirile se acordă numai pentru eventualele pagube produse ca urmare a furtului. 4. al unor părţi componente sau piese ale acestuia.