You are on page 1of 5

KËRKESË

Objekti:

Kërkojmë zbatimin dhe interpretimin prej Komisionit të Garancive
Statutore të shkeljeve të konstatuara të Statutit të PS

Baza Ligjore: Neni 32 i Statutit të Partisë Socilalite
Z. Alket HYSENI

W
S

Drejtuar:

Kryetar i Komisionit të Garancive Statutore PS

NE

Duke qenë se, bazuar në nenin 5 të Statutit të PS, Statuti i PS është
dokumenti bazë mbi të cilin organizohet dhe funksionon PS, dhe si i tillë, ai jo
vetëm sintetizon mendimin e përbashkët të anëtarëve dhe përkrahësve të PS, por
edhe rregullon marrëdhënien e çdo anëtari dhe përkrahësi të PS me Partinë, dhe
me përfaqësuesit e saj;
Duke qene se, dhënia e një kuptimi të ndryshëmnormave statutore, tej dhe
jashtë kuptimit të termave të përdorura, krijon jo vetëm pasiguri juridike si pasojë
e paqartësisë në zbatimin e tyre, por edhe përbën një rrezik për cënimin e
marrëdhënies së çdo anëtari dhe përkrahësi të PS me Partinë, dhe me përfaqësuesit
e saj, çka minon zgjerimin e ndikimit të saj në shtesat e gjera të popullsisë;

A

Duke qenë se, interpretimi i çdo norme statutore, është dhënia e kuptimit të
saktë dhe të drejtë të termave të përdorura prej saj, dhe jo edhe krijimi i normave
të reja;

OR

Duke qenë se çdo normë statutore duhet të interpretohet në mënyrë të tillë
që të jetë e pajtueshme me parimet demokratike, frymën e Kushtetutës së
Republikës së Shqipërisë në nenin 9 pika 1 të saj, i cili parashikon se: “organizimi
i partive politike duhet të përputhet me parimet demokratike”, si dhe ligjin
nr.8580, datë 17.2.2000 “Për Partitë Politike”, (i ndryshuar) në nenin 7 gërma ‘a”
të tij, i cili parashikon se:“organizimi i brendshëm i partive politike nuk është në
kundërshtim me parimet demokratike dhe, veçanërisht, me parimet vijuese:
ndërtimi nga poshtë lart i partisë, zgjedhjet e brendshme demokratike për forumet
e partisë, e drejta e shprehjes së mendimit nga çdo anëtar, liria e hyrjes dhe e
daljes së tyre nga partia, e drejta e çdo anëtari për të zgjedhur e për t'u
zgjedhur”;
Duke qenë se, mosrespektimi i normave statutore në lidhje me mandatin e
organeve të brendshme qëndrore dhe lokale të PS, sjell si pasojë vënien në
diskutim të legjitimitetit për ushtrimin e funksioneve të tyre, bazuar në Statutin e
1

në lidhje me drejtimin. strukturave qëndrore dhe lokale të organizimit të brendshëm të PS iu ka mbaruar mandati. të përcaktuar në kohë. që prej vitit 2013. Kryesia e PS nuk ka funksionuar si strukturë kolegjiale. zbatimin dhe interpretimin e nenit 4 pika 6. për shkeljet e konstatuara të Statutit të PS. ligjin nr.2.8580. e për t'u zgjedhur në të gjitha organet drejtuese të partisë. përmes një procesi konkurimi transparent dhe të bazuar në kritere të njohura. i cili rifitohet dhe rinovohet periodikisht nëpërmjet mekanizmit demokratik të zgjedhjeve të këtyre organeve. sepse nuk rezulton të jetë thirrur nga Kryetari i Partisë sipas përcaktimeve bëra në nenin 30 pika 1 gërma “d” të Statutit. të vendimeve dhe rregulloreve të forumeve qëndrore të Partisë. të Statutit të PS. dhe të nenit 8 pika 3.PS. në mënyrë që të respektohet dhe garantohet e drejta kushtetuese. zbatimin dhe interpretimin e nenit 3 pika 1 të Statutit të PS që sanksionin parimin e kolegjialitetit. Komisioni i Garancive Statutore është struktura përgjegjëse. datë 17. ligjore dhe statutore e çdo anëtari të PS. i cili vendos për çështjet që kanë të bëjnë me zbatimin dhe interpretimin e Statutit të Partisë. Për shkak se. si dhe të drejtën e çdo anëtari për të zgjedhur e për t'u zgjedhur. bazuar në nenin 32 të Statutit të Partisë Socialiste. që prej datës kur duhej të mbahej Kongresi Zgjedhor i Partisë Socialiste.  Kërkojmë. çka bien jo vetëm në kundërshtim me një sërë nenesh të Statutit të PS. Si anëtarë të Partisë Socialiste.kërkojmë zbatimin dhe interpretimin prej Komisionit të Garancive Statutore.  Kërkojmë. e deri në ditën e kësaj kërkese.2000 “Për Partitë Politike” si dhe në parimin demokratik që të gjitha organet që zgjidhen nuk kanë dhe nuk gëzojnë një legjitimitet të përjetshëm. por përkundrazi kanë dhe gëzojnë një legjitimitet të përkohshëm. Konkretisht: NE Për shkak se. në organet drejtuese të partisë. W S Duke qenë se. që prej vitit 2013. OR A Për shkak se. apo të papërcaktuar në kohë. zgjedhjeve të brendshme demokratike për forumet e partisë. në fushatën për zgjedhjet e fundit parlamentare dhe vendore janë përdorur simbole dhe stemë e ndryshme nga ajo e parashikuar në Statutin e 2 . për të zgjedhur. por edhe ka cënuar parimet demokratike të ndërtimit nga poshtë lart të partisë. funksionimin dhe veprimtarinë e Kryesisë së PS.

si dhe të thirrjes dhe mbledhjes së tij përtej afatit 4 vjeçar. pengimin e ushtrimit të kompetencave të saj parashikuar nga nenet 28 dhe 51 të Statutit të PS. e 6 të Statutit të PS mbi simbolin. OR Për shkak se. gjë që ka sjellë si rrjedhojë. në shkelje të parimit të mbledhjes periodike të detyrueshme sanksionuar në nenit 27 pika 3 të Statutit të PS. 2. mandati i 4 vjeçar i Kongresit Zgjedhor të PS ka përfunduar pasi zgjedhjet e fundit për këtë organ më të lartë vendimarrës të PS janë zhvilluar për herë të fundit në vitin 2011.  Kërkojmë. në lidhje me fushatën për zgjedhjet e fundit parlamentare dhe vendore. që është edhe organi që organizon gjithë punën dhe veprimtarinë e PS midis dy Kongreseve të Partisë. zbatimin dhe interpretimin e nenit 17 pikat 1 e 13. bazuar në Statutin e PS. në funksion të Kongresit të pritshëm të datës 19 Mars 2016 Për shkak se.  Kërkojmë. zbatimin dhe interpretimin e nenit 6 pikat 1. stemën. që prej vitit 2013. 3 . W S Për shkak se. por përkundrazi të administrojë kandidaturat dhe të caktojë datën e zgjedhjeve sipas parimit një anëtar një votë.  Kërkojmë. çka ka sjellë realisht zgjatjen e mandatit të delegatëve të tij nga 4 në 5 vjet.PS. është mbledhur vetëm një herë. Asambleja Kombëtare e PS. mandati i 4 vjeçar i kryetarëve të partisë në bashki ka përfunduar pasi zgjedhjet e fundit për kryetar të partisë në bashki janë zhvilluar për herë të fundit në vitin 2011. të Statutit të PS mbi kufizimin kohor të mandatit kryetarit të partisë në bashki si dhe mbi legjitimitetin e ushtrimit të funksioneve të tyre. flamurin e PS dhe përdorimin e tyre. 5. të Statutit të PS. zbatimin dhe interpretimin e nenit 24 pikat 1 e 2. 3. çka ka sjellë realisht zgjatjen e mandatit të tyre nga 4 në 5 vjet. NE Për shkak se. dhe Kongresi nuk ka të drejtëtë vendosë nëse do ketë zgjedhje apo jo për Kryetarin e PS. dhe e nenit 25 pika 5 të Statutit të PS mbi kufizimin kohor të mandatit Kongresit Zgjedhor të PS dhe delegatëve te tij. zbatimin dhe interpretimin e nenit 26 pikat 3. 6 e 7. zgjedhja e Kryetarit të PS bëhet sipas parimit një anëtar një votë. përtej këtij mandati. 4. A  Kërkojmë.

mbi kufizimin kohor të mandatit te Kryetarit të PS si dhe mbi legjitimitetin e ushtrimit të funksioneve të tij në Parti. nuk janë raportuar asnjëherë në Kryesinë dhe Asamblenë Kombëtare të PS. W S Për shkak se Kryesia e PS. zbatimin dhe interpretimin e nenit 27 pika 3 të Statutit të PS përsa i përket shkeljes prej Asamblesë Kombëtare të PS. e pika 2 të Statutit të PS. 15.  Kërkojmë zbatimin dhe interpretimin e nenit 42 pikat 1 dhe 2 të Statutit të PS në lidhje me parimin e papajtueshmërisë së dy mandateve. çka sjell si rrjedhojë humbjen e legjitimititetit në ushtrimin e funksioneve të tij në parti. NE Për shkak se. 4. 1/d. çka. që prej vitit 2013. 4 . çka ka sjellë si rrjedhojë. e ka bërë të pamundur angazhimin e plotë dhe pa rezerva të tyre në funksionet partiake. deri në ditën e kësaj kërkese. shumica e sekretarëve të PS. përsa i përket shkeljes të parimit të kolegjialitetit dhe mbledhjes periodike të detyrueshme të Kryesisë së PS. Kërkojmë. po ashtu buxheti vjetor i PS nuk është miratuar në asnjë rast nga këto forume. të sekretarëve të PS. përtej këtij mandati. A  Kërkojmë. pengimin e ushtrimit të kompetencave të saj parashikuar nga nenet 29 dhe 51 të Statutit të PS. në kundërshtim me nenin 51 pika 1 dhe 3 të Statutit të PS. OR Për shkak se. 14. ushtrojnë njëkohësisht edhe funksionin kushtetutes të anëtarit të Këshillit të Ministrave. në shkelje të parimit të kolegjialitetit dhe mbledhjes periodike të detyrueshme. që prej vitit 2013 është thirrur vetëm një herë prej Kryetarit të Partisë. në shkelje të parimit të papajtueshmërisë së dy mandateve. zbatimin dhe interpretimin e nenit 30 pikat 1/a.  Kërkojmë. është shkelur parimi i kufizimit kohor të mandatit. deri në ditën e kësaj kërkese. 17 e 18 të Statutit të PS. 11. i cili ka të drejtën eskluzive për thirrjen e saj sipas përcaktimeve bëra në nenin 30 pika 1 gërma “d” të Statutit. të parimit të mbledhjes periodike të detyrueshme. zbatimin dhe interpretimin e nenit 29 pikat 3. që prej vitit 2013 e në vazhdim. dhe nenin 29 të Statutit të PS. sanksionuar në nenin 3 pika 1. për shkak të angazhimit të veçantë që kërkon ushtrimi i këtij funksioni kushtetutes. Për shkak se. duke e çuar mandatin e tij nga 4 në 7 vjet. 1/b. për funksionin e Kryetarit të PS. sanksionuar në nenin 30 pika 2 të Statutit të PS. që prej vitit 2013. shpenzimet dhe donacionet që ka përfituar PS nga individë apo nga kuotat e anëtarësisë së saj.

prej në Kryesisë dhe Asamblesë Kombëtare të PS. që prej vitit 2013 e deri në ditën e kësaj kërkese. i ka mbaruar mandati4 vjeçar i parashikuar në nenin 32. zbatimin dhe interpretimin e nenit 51 pikat 1 dhe 2 të Statutit të PS. W S Në kushtet kur.7 të Statutit. përtej këtij mandati. si dhe mbi legjitimitetin e ushtrimit të funksioneve të KGS. Si dhe në kushtet kur. Kërkojmë.2016 OR KËRKUES A NE  Kërkojmë. Tiranë më. 18. 5 . mbi detyrimin e raportimit dhe të miratimit të burimeve financiare të PS si dhe të shpenzimeve të saj.3 të Statutit të PS në lidhje me mandatin 4 vjeçar të anëtarëve të Komisionit të Garancive Statutore (KGS). bazuar në nenin 26. zbatimin dhe interpretimin e nenit 32. edhe anëtarët e Komisionit të Garancive Statutore (KSG) kanë detyrimin që të respektojnë parimin e papajtueshmërisë së dy mandateve dhe shmangien e konfliktit të interesave.  Kërkojmë që anëtarët e Komisionit të Garancive Statutore në shqyrtimin e kësaj kërkese të respektojnë parimine shmangies së konfliktit të interesave.02. të cilit gjithashtu i ka mbaruar mandati i tij 4 vjeçar.3 të Statutit të PS. sanksionuar në nenin 42 të Statutit të PS. pasi këta anëtarë. zgjidhen nga Kongresi i PS. të gjithë anëtarëve të Komisionit të Garancive Statutore (KGS).