You are on page 1of 96

°˘ñÐ …œ ¨Â«“Uz wÖWÝ ¨˘ñÐ …œ

X!J}ð w½ËË˙U½ w½W¹ô wOÖï†ïLO²!Oá}z

1

2

°˘ñÐ …œ ¨Â«“Uz wÖWÝ ¨˘ñÐ …œ
X!J}ð w½ËË˙U½ w½W¹ô wOÖï†ïLO²!Oá}z

w$W"Uý œU¼—W%

”«—Uz Í…ËW½œd"ËxÐ Ë ÛUÇ ÍUÖ“…œ
‚«d}Ž w½U²Ýœ—u" wL|—W¼ ≠ d}$ËW¼
3

com w½˘d²JO$Wz ÍW³ÖW¼ www.com X}½—W²MOz ÍWÖ—«Ë 00964 (0) 66 224 49 35 ∫Êï%W$Wð Ê«—“W'«œ Wð…ËuðU¼ ±ππ∏ ©≤® s¹dAð ≤∏ W$ ”«—Uz ÍUÖ“…œ w$W"Uý œU¼—W% °˘ñÐ …œ ¨Â«“Uz wÖWÝ ¨˘ñÐ …œ ±±±∑ ∫…—U'˛ ”«—Uz w³}²" ≤∞±± ÂW"W¹ wÄUÇ W½«œ ±∞∞∞ ∫ó|dOð d}$ËW¼ ≠ ”«—Uz ÍW½U/ÄUÇ ≤∞±± ≠ ¥∑≤ ÊU"WOO²AÖ W½U/³}²" wO²AÖ wOðW¹«—WÐ…u|˙WÐ W$ Êœ—UáÝ Í…—U'˛ Â…d"Wz ”«—Uz ∫…Ë…ËU½ w½b½UAšW½ ÊUOO(Wðu' W¹d' ∫¯—WÐ Í…ËW½b½«“«— 4 .© 7Ý«—UÄ Wð…ËuðU¼ p}%U' Ëu'W¼ ”«—Uz Í…ËW½œd"ËxÐ Ë ÛUÇ ÍUÖ“…œ d}$ËW¼ ≠ ÊüuÖ w'U(Wý ‚«d}Ž w½U²Ýœ—u" wL|—W¼ aras@araspress.araspublishers.

ªr|˙ËU¼ w%—UŽ  UÐWš „U" ïÐ ¨5AO½…œ«œ ËËœ WÐ ËËœ p}ðU" —W¼ ÆÂWO}Ý wÝW" W²}Ð…œ w½UÐW†Uð Í«“…˙ a}ý 5 .

6 .

± ÊU'“ …Ë«œ ÊU?O†ËW¼ ¨«œ“«ËUO?ł ÍWKÄ W$ ¨œ—u" wJOÝö?" w½«dO?ŽUý „…Ë U????O½W?ð „W½ ¨ÊW????³?Ð —U???" W?Ð «œ“—WÐ w?¹—W½u¼ w?J}????²????ÝU?z W$ w"W¹…b?¹—W??%Uz „…Ë WJ?†WÐ ¨Êb½U¹W?~}ð Ë s¹ñ?З…œ w"W¹W??²???Ý…—W??" wM?²????A¹W~?}ð ÂW¼ Ë w?M²????!????š˙W????Ö…Ë ÂW¼ W????" g¹œ—Ë Ë Ê«u????ł w¹—U???O???ýï?¼ ÍËË—W???Ý W$ X|Ë…œ w?"W???O¹—U???O???ýï¼ ¨w½U???"U???'W?MÐ ”—U???% w½«d??O???ŽU???ý ÍWJâ|˙ Íd?¹“W??ł ÍôW???' ÆX}Ð …ËW???O¹U???ÝUz W??ýË ÍW?"U?ð W?"U?ð Í…ËWz w}??ł W$ Æw'U??ł Ë e?%U??Š „…Ë ¨X|d??Ö…œ w¹—U??O??ýï?¼ U¹ ¨ UJÐ ó??}??Ö v?Ä Í—WM|u??š Í—W??Ý Ë ßße??ſu$ßß W?ðUJÐ W????O¹—U¹ w?"˘˙…ËU½ WðU????"…œ p}?ðWÐUÐ ËW?z ¨X|u????}???áÐ v?Ä Í—WM|u????š ËWz ÂüWÐ Æ…Ë«dMâ†W¼ wIO²½W' w"W¹U?'WMÐ —WÝW$ W" ¨ÍW"WO¹—W½u¼ wI?O?²½W??' ¨Èd?Ö W?²?}Ð…œ «œW?"…d?F?O??ý W$ ÍW?O?O?I?O?²½W??' W?A?}?"ËU¼ ¨Í…ËW½œdJOý ïÐ ïð vÐ…œ WJ}?IO²½W' ¨…ËUÐ wM²A¹W?~Oð ÍW½«ËWâ}Ä 5}MÐ ÊU¹ËU½ 5½«u²Ð W~½…˙ W" ¨…“Uð ÍU'WMÐ Èb½W¼ —WÐ W²¹W³Ð U½WÄ ∫X|Ëu'—W%…œ «b¹—«œËU½ w"W¹…bOÝW( W$ Íd¹“Wł ßßÆoO²½W'…˛œßß ◊W$Wſ v½U?F½WÝ w/}?ý wýï½W½ ÍW' ◊W$W?ſ v½U??²?!½W?'—Wz í?}½ ËuÇW½ ËWz 7 .

—WÖWz Æw¹U?ÝUzU½ wJ}½UO|˙ËËœ Â…œ—WÐ WðU?/ð…œ …ËUð…—WÝ W$ —W¼ w½Uš® ÊU?F½WÝ w/}?ý „…Ë Í…—ËWÖ w"W?OO%ï?Ý Ë a}ý W¹«Ë X}Ä Ë X}?ýï?MÐ ÍW?' Èd?"U½ Ë vÐU?½ ©…ËËœd?" włW?Š —U?ł U??$WÄ v†…œ W$ “«Ë vÐ…œ ÍbOz ¨ÊU²?!½W'—Wz ïÐ X}âÐ «œ—ËUÖ wJ}?â" ÍËUM}ÄW$ vÐ…œ ¨XOР«˅œ—WÐ ÈËW?²Ð —WÖWz ÆXOM}?NÐ W"…d?FOý Í…ËW½b?M|uš w"W¹…u}?ý WÐ Xýï¼ Ë dOÐ Ë XO?³Ð ËUÐ wIO?²½W' Í—«œ—W³?²Ý…œ ïð v½«eÐ ¨ U"U½ ïð w|˙…ËUÇ Íd¹“W?ł ÆXOM}NÐ —U" WÐ “«ËU?Oł Ë WJ¹œ gO?J|d????OÐ w}?ÄWÐ Ë W????O???}Ä Íï????š w'«—…Ë ËW?z Æ…Ë«œ XOÇ Í—U?¹ñÐ Ë w¹U???ÝU?z wM¹œ w?½U???"U???'WM?Ð ÙW???ÖW$  W½U?½Wð W???" …Ëu???²???A?|ñ¹«œ ÍU½U¼ WÐ X|œ ·ËËW?ÝWð W?" W?¹«œ…d?}$ ÆX}?$u?ÖU½ «b?A?OðW?F¹—W?ý Æ…ËU½«uðU½ Ë XÝWá}Ä Ë  üW²Ý…b}Ð wÑ˘d' ËUÐ Ë W½«˛˘˙ w?I??O??²½W???' Ͳœ ¨Íd¹“W??ł „…Ë ¨w½U??š ÍœW???L??ŠWz W" …ËW?OO%W?!$W% wJ|Ë«ó}?Ö ËU½ WðU/ð…œ w½Uš ÂüWÐ ¨X}?²Ý…Ë…œ«˙ s¹b?łUð W" —U?ł 5'W"W¹ ÆX?|Ë…œ Í—˘“ w"W¹…˛U(W$WÄ w½ËuÇ—…b?}$ ¨˙u?" ÊU'Wz Ë sâ?" Ê«ËWz ¨X|ËW?"…œ s¹“ Ë v²Ý WÐ ÊU¹ËUÇ ÂW?' Ë Í…œ ÆW½«˙u" wKł gO½U'Wz Ë …uOýïÄ ÊU¹W½Uâ" wKł Ê«ËWz WJ½uÇ ÊU¹—«uÇ —W¼ 5}?àÐ Èd?"U½ ï?š øsÐ…œ Íb"W?¹ wIýU?Ž ÊïÇ Wð«ËW?" Ë s¹b?łUð ÆÊËuÐ ©Ù«u?âJ}?Ýï?'ï¼ ≠ “«u?/?!MłËU¼® “U?³?!MłËU¼ øœd?" ˙u" ËËœ W$ ÊU¹“W?Š wÇïÐ ÍWz ¨Ê˙u?" ÊU¹ïš w½«e½U¹…œ ÂW?' ê" ËËœ W$ g¹“W?Š wÇW?" ¨sâ?" ÊU¹ï?š w½«e½U¹…œ gOM¹“ Ë v²?Ý w½U????"W????O?¹—U¹ Æ U????"…œ g?¹W???ýË W????"U?ð WÐ Í—U?¹ w½U????š ÆÊW????"…œ w½UM}¼—U?"WÐ ı ¨«œW?"…—UÐ ËËœ—W¼ W$ ÆsA?O½«u?ł Ë g}?"«ñ$—W?Ý 8 .

—UÇU½ —WM|u?š ¨WýË wJO²?½UL}?Ý w½U"W?O¹—U"…œ—Ë ı Ë oO?²½W'…˛œ Æ…Ë…—…œ W²}âÐ ÊU'“ Ë oO²½W' ÍËUÐ wM²A¹W~}ð ÍW½“UÐ W$ X}Ð…œ v" ÆX}Ç…œ d?ð…ËôËWz gO?O?½U?š Ë Íd¹“W??ł W$ —U?ł Èb?½W¼ w$U½ Ë wJO??²?}?²??!?}z w½W¹ô œW??'W?×?' œËu??F?ÝW?' U??²?Ýï?'U??' Í…b½…ËWz ø…ËWð…ËËœd???" wý Ë …u???O???ÝU½ wO?$U½ w½U???"…d???F???O??ý w?O½«ËW½U???'“ U???²??Ýï???'U??' Íßßw$U?½ Í—«e†u??Ö W?$ p}JÄW?Çßß w³??}???²??" ÊU???OJ|—U???ł ¨©…Ë…bM|u/?'…œ ËuÐ —Uł 5'…b½WÇ +«“U½® …Ë…bM|u?š…œ ÂœËuF?ÝW' ∫…ËWðU"…œ wý w$U½ ÍW²¹WÐ ÂWz «bJ}M|uý W$ dF?Oý w†U¹W?š wIO?(…œ ÍdŽW?ý…Ë«œ WÐ w$U½ …ËW¹U½ ÍË«œ œWÝ …dOŽUý W" ÍWÝW" ËWz ïÐ U??²??Ýï??'U??' w½U??"…ËW½«bJ}$ Í—U?ЗW?Ý W??" œd??" XÝW?¼ Â«Ë ñÄW$ ÆX|dÖ…b†W¼ g¹WJ¹œ Í…ËW½«bJ}$ W²¹WÐ ËWz ¨œËuFÝW' w¹—U?"…œ—Ë ÙWÖW$ w?ýUÐ w"W¹«œËWÝË—W?Ý w½UÐW†Uð Í«“…˙ a}?ý Æ«œWJ¹œ w"W¹WKÄ W$ Ë “«ËUOł w"W¹…u}ý WÐ ÂüWÐ ¨W¹W¼ «bO½«ËW½U'“ p}???ÝW??" ê?O¼ WÐ W???" sÐ Ë«d???š«œ …bM}¼ w?½U??"…e???ſu$ ÈËW¹U?½ ËWz ïÐ  Uš…œ—…œ ïÐ  W"…—U¹œU½ W?ýË wJ}JLÇ Íïš WJ†WÐ ¨…ËWM|d"W½ g¹ïð ÂU??OM†œ Ë W??'u??OMO?Ð gOM' ÆÍ—W??Ý W??²¹W?³?Ð È˙ dðËË“ Í…ËWz W????" …ËW???²?|—U???ý…œ Íï????š p|—ï????ł WÐ —U?ÐË—U???ł Ù«b?M' ∫Wðu????OM?OÐ WÐ ¨ÊW"…œ ÙWÖW$ w¹“«Ë W" p}½UÝW" U¹ ¨«dÐuJýuš U¹ ¨p¹«œu"ËUÐ Æ…ËW²?}Ð…œ …—UÐb½WÇ W"W?O¹—U¹ W¹…u}ý ÂWÐ d?²Oz Æ…ËW½“˘b?OÐ w½UÝUz Wð«Ë® Â…—W??" w?½U??"W??ýË X|œ W??" ËWz Æ U??"…œ U¼…Ë g?¹«“…˙ a}??ý 9 .

ï" «bJ}M¹—«uÇ W$ ©ó|—b|uÖ® —W" Ë ©pA?Oç½® …—W" Ë ©w¹…bMAšWÐ XOÇW½—…œ È˙ W$ Ë X¹W?"W½ W†W¼ ïð W~½dÖ …Ëô WÐ Í—˘“ ¨…ËW?ðU"…œ ËWz w½Ëu?M'W??'® v†…œ ËW?z vðU??" W??" X?¹W~Ð …ËW$ XÝ«˙ËW???²??Ý«˙ Ë …bM}¼ «“…˙ a?}?ý ÆW??׆U?Ý a?}?ý W??'U?' w²??ÝWÐW??' U?O½W𠨩…—W??" Ë  UJÐ Ê«œ—WÖ XÝ«˙ w"W¹…u}ý WÐ ©…—W"® X}½«“W½ WOO½ WJKO%UÝ ÆW²!¹u}Ä ÍW½œdJK}Öïš ÂWz W"WO¹—U¹ ÂôWÐ ¨©W¹…—W" ËWz® X}àÐ wðWÐUÐ W?²??}Ð…œ «b?A¹WJ¹œ wJ|d?F?O??ý W$ …©—W?"® ÍW?ýË ÂWz —W¼ ∫ËuA}Ä Í…dFOý ËW$ dð…œUÝ w"W¹…u}ý WÐ ÂüWÐ ¨ÊU'“ w½b½«“ï†Uz ÊW?ÝWŠ a}?ý ÊUL†W?ÖW$ œd?" wЗWŠ w½ö?FOz È—W?" ïÐ °…—W??" ÂWz «ñ???}??Ö wJ|b?½WÐï??Ö ı ¨Ê«—U¹ ¨ÊW???" Íd¹W??Ý ÍUMŽW??' Ë ÊËË˙U½ w½W?¹ô w"˘d?" W??²??}Ð…œ ÊU??'“ Í…bM}¼ «œ…d??}$ ¨W¹W¼ wA?šW½ oO²½W?' dðU¹“ g¹…ËW$ W~½…˙ Ë g¹…b½…ËWz ¨…Ë«—U?ý Íïš «“…˙ a}ý wð…—“W?Š w½U¹“ WÐ  W†«ËË˙ WÐ W" p}I?O²½W' ÂüWÐ W?Ð XÝW?¼ ïð X?|ËW?¹…œ ¨X}?Ð Ë«˙˘œ X|ËW?¹…œ ËW?z Æ…ËW??????²??????}J?ý…œ WOOðW†«ËË˙ W½«˙˘œ ËWÐ W¹…ËWz ÍW"WOO²Ý«˙ ÂüWÐ ¨X¹WJÐ sðËW"—WÝ Æ…ËWðUÐ…œ W"WO¹—U¹ a}ý W½«˙˘œ …—ï????ł ÂWz «“…˙ a?}???ý «b????O????A¹WJ?¹œ Íd???F????O????ý —˘“ W$ p|“ïð W?" «bJ}MðËW?"—WÝ ÍËUM?}ÄW$ …ËWðU"…œ …—UÐËËœ W?½UO?OðW†«ËË˙ Ë …ËW½œd?"œ—Ë WÐ W?²?Ý…u}Ä «“…˙ a?}ý ÍW?"WMðËW?"—W?Ý ÆX|œ dð«Ëœ ÆWOO½ ê}á†Wâ}Ä Ë ÙËu( g¹—˘“ W" ¨…ËWOO½«ËW½U'“ w"W¹…ËW½«bJ}$ 10 .

œ—u???" wKO???−MOz ¨bM?|u??š…œ ÊU??LK?O??−MOz w?"W¹W½Ëu/ p|—U???ł Æ…ËWðu??Ö…œ Íœ—u?" ÍW?'Wł—W?ð «b'W?²?!?OÐ Í…œW?Ý ÍUð…—W?Ý W$ W" ¨”u?"—U?' wſ«—W???( W?Ð W??" …Ëßß ∫Ëu?Ð U¼…Ë ¨ËuÐ ‘Ëu?ð ÊU???L???"W¹W???ÖñÐ Æ…Ë«d???" 11 .≤ U¹ …ËWO?O%W?!$W% wJ|dOÐ Íï¼ W?Ð WAO?'W¼ X!J}ð w½ËË˙U½ w½W¹ô ∫ó|u?ð…d???%¤  «œU½ ËË˙ …ËW?‡‡‡?"W¹W‡?‡‡‡?ýË w¹ó‡?‡‡|u?ð…d???% Íï‡?‡‡‡?¼ WÐ Íï?¼ W?????²?????}Ð…œ ÊU??????'e|˙ W?¹W¼ «Ë Í—U?????ł W?J†W?Ð ¨›Multilayered w½U??"U??'W?MÐ Í…ËW½œdJ½ËË˙ Ë 7?!??/J|˙ ÊU??'e|˙ Í—U???" Æw½ËË˙U½ Íï¼ WÐ —W¼ W?"  «œ…œ ËË˙ g¹…ËWz ÂüWÐ ¨w½œd"“ï†Uz „W½ ¨W?½U'“ w²!¹u?}Ä „W¹W²?Ý˙ ¨…ËW½U'e|˙ w½U?"U'WMÐ W$ p}"W?¹ U¹ …ËW½U'e|˙ w}?ð d~?|u???Ö U?¹ —WM?|u????š Í…ËWz ïÐ X?}Ð…œ d????²Ä Í…ËW?½œdJ?½ËË˙ WÐ Æ U~Ð ¨„Uð wÝW???" ÂW??O???}??Ý w?O??"W???ÝW??" ÍËU½«˙ «b?¹œ—u??" w½U???'“ W$ ÂWO?}Ý ËËœ «—U" w½U?ÝW" —WÖWz ¨ U?"…œ XÝË—œ p}²%d?Ö —UÐË—Uł ”W?" ÂW?O}?Ý ÂU?" wÝUÐ XO½«“U½ ï?ð WJ½uÇ ¨sÐ g¹dðU¹“ U¹ ”W?" wJO?Ýö" w²?!J}ð wÝ—…œ «b?O¹«Ëœ ÍW~½U' ËËœ „W¹ ÂW$ ÆX|d?"…œ ôU???!Äu?z ÍW~²???!½«“ w?¹œ—u???" wýWÐ w½«—U???"b?M|u???š WÐ .

w½ËuF?'Wý Í«dÐ ”U¹—b½Wz Ë ÊËu?F'W?ý ∫͢˙…œ «b}KO$W?ł ÍdŠWÐ ÍËU?½ —U?????ł ËËœ «œ…d??????}$ ÆßßX?A|Ë«œ Èd??????ŠWÐ …œ ÊU?¹˙ïð W??????" Íœ ÍW??ÝU¹—b½W?z ËWz X}½«eÐ —W?M|u??š Í…ËWz ïÐ ¨…Ë«d?M}¼ ÊËu??F??'W??ý W'Wz ÆÍï?š `OÝW?' Í«dÐ „W½ W½ËuF?'Wý Í«dÐ wðW¹u?OMOÐ `O?ÝW' X|d"…œ —WÝ…—UÇ w½UÝUz WÐ —˘“ «b¹b|uÝ w½U'“ „…Ë wJ}½U'“ W$ wÝW?" ÂWO?}?Ý Ë «—U" wÝW?" ÂW?O?}Ý ïÐ w²?}½…ËU?š ÍËU½«˙ WJ½uÇ Í—U???"—WÐ Ë ©Accusative ∫íO?ð«“Ëu???"Wz® ï???šËW???²???Ý«˙ Í—U???"—WÐ «œW???"W???O¹b?|u???Ý W$ ÆÊ“«ËU???O???ł ©Dative ∫íO?𫜮 ï???šËW???²???Ý«˙U½ «œW½üU?Ý ËW$ —W¼ ÆßßwMO?Ð Í«dÐ wÝU¹—b½Wz Ë Êï?L?O?Ýßß ∫…Ë«d?ÝËu½ Íñ??}???Ö—…Ë ÆgO???O??$U??'d???" Í«Ë«—«“ Wð…Ë«d??" W???'W??ł—W?ð qO??−?MOz —WÐ Wð…ËËœdÐ ÍU?½WÄ ¨w½ËË˙U½ Í…ËW½b½«Ë…˙ ï?Ð g¹W?"W??O?O??$U?'d??" vKO$Wł «dŠWÐ UOOA}¼ » UÑUÖßß ∫ÊËuF'Wý ÍËU½ Í…ËW½œd"…—UÐËËœ ˙ïð ÊËu?F?'W?Ý v¹«dÐ vÝË«—b?½Wz Ë ÊËu?F?'W?Ý u?" X¹œ ¨U?O¹˙W?Öœ ÆßßÈdŠWÐ WM²}ÑU¼œ WÐ ÊËuF'W?ý ÍËuÝWš …Ëßß ∫…Ë«dÝËu½ «bKO?−MOz ÍWýWÐ ËW$ —W¼ Í…—UÐW$ v?" Æßß«œ ÍË WÐ ÍËW$ ÊU¹—W?ÐW??š ËË“ …Ë ÆËu??³ðËW??" v?ðWÐï½ ÍW?"…ñ??}?Ö—…Ë …—U?¹œ Æ5½«eÐ 5½«uðU½ ø…ËWð…Ë«d??" —«œU?ÖU?z …ËW?O??}?" W??" ÂüWÐ Æ UJÐ —W??Ý…—UÇ W??O??O½ËË˙U½ ÂWz …u??O½«u??²¹W½ gO?KO?−?MOz s¹W????Ö…b????}ð ¨…ËWM?OM?|u???š…œ Íe????OK?~MO?z U¹ Íb?|u???Ý ÍW????'W????ł—Wð W$ Ë W¹W¼ ÍUð ÊËuF?'Wý ÍËuÝWš W" …ËËœd?" —«œUÖUz ÊUO×?OÝW' Æ…ËuðËW" «œW~}ł ÍW½Uð…—ËuÝ ËW$ WJ}?"W¹ «œ“˘dOÄ w½Uz—u( W$ ·u?ÝËu¹ wð…—ËuÝ 12 .

wMO?'…œW?Ý wðW¹Uz Æ.U½ d?}ð wM²?!O?Ð Ë …ËW½bM|u?š W$ eO?Ö—W¼ W?" «Ëd?šË ‘d?F$« wKŽ W¹uÐ√ l%—Ëßß ∫X|Ëu?'—W?%…œ ·u?ÝËu¹ wð…—Ëu?Ý ÊUÐ …Ë wÐUÐ Ë Í«œßß ∫Íœ—u?" WÐ …ËËœd?" ÍU¼…Ë —«˛W¼ ßßÆÆÆ«b−?Ý W$ ËWz W~½…˙ s' ßßÆœd?" ïÐ ÊUO?ýËu½ñ?" ÊU¹Ëu'W¼ Ë b?½UA?O½ …ËW²?šWð e?O?Ö—W¼ ÂüWÐ ¨…ËW²?}ÐbM|u?š U¹ X}ÐËuÐ v?$ ÈuÖ —U?ł œW?Ý ÂWðW¹Uz Â«Ë s' ¨Ëu³ðU¼ …Ë…ËW$ g¹W?"WOO?½ËË˙U½ Æ„W¹ —WÝ …Ë…ËuÇ…œW½ ÂïÐ ¨ËuÐ d!O' Íe¹“WŽ «œWðU" ËW$ W" ¨wA¹ïš ·uÝËu¹ …Ë…œd"…œ dOÐ “—WÐ Íï??š wJ¹«œu??"ËU?Ð ÊïÇ Wð«ËW??" Æ…Ëu??²??A?O?½«œ XšWð —W??ÝW$ ÍW½«ËW?z —W?????ÖWz ÍW?z øÊb½U?????A?????OM?¹«œ XšW?ð —W?????ÝW$ Ë …Ë…œd?????" wÇï?Ð ¨s%u???ÝËu¹ w?½U???"«dÐ ©°…ËËœd?Ð U¹® …ËËœd???" ÊU???O???ýËu?½ñ???" øœd" ¨wJ¹«œu"ËUÐ Ë ·uÝËu¹ ¨ÊUO}?Ý—W¼ ïÐ ÊUOýËu½ñ" ÈdðuÖU½ ËWz w?O½ËË˙U½ ¨wM?OÐ r%u???ÝËu¹ wLK?O??% —U???ł ÂW??"W¹ W???" ÙU??!???'Wz Æ…Ë…ËuÐ ÊËË˙ ïÐ ¨„W¹…œ«˙ Uð ¨ÂWðW¹Uz W?" W¹…ËW?z ¨w½ËË˙U½ Íï¼ W?²?}?Ð…œ W?" Íœ—u?" w½U?'e?|˙ wJ}½W¹ô «b??O???$U??'d??" w¹œ—u???" W$ Æ›Ergative¤ íOðU???Öd??}z Èdðu???Ö…œ w}Ä w¹œ—u???" W?$ ÂüWÐ ¨g¹ËU?½«˙ Ë ËU½ —W???Ý WðU???"…œ —U???" íO?ðU???Öd???}z ßßÂUM}¼  ïÐßß ∫w}†…œ W?" ïð ÆËU½«˙ —W?Ý WðU"…œ —U?" U?O½Wð «b¹b½…ËU½ —W?ÖWz  W?³¹UðWÐ ¨œ—u?"U½ wJ}?ÝW?" ïÐ w²Ý«˙ W?Ð ¨ßßX¹UM}¼ ÂïÐßß U¹ ÆW?²??šW?Ý —U?−?"W?¹ …ËËœ ÂWz w½œ—«ËüW¼ ¨X}ÐW½ ÊU??'e|˙ Í«“…—U?ý ËWz Uð ¨…dð“ï†Uz g¹…ËW$ —U?−"W¹ «bO?$U'd?" w¹œ—u" W$ íOðU?Öd}z ÍW½U???²???Ý˙ ËWz s?½«“U½ rÝU?½…œ —Ëu???"UÐ Íœ—u???" —˘“ W???" ÍW¹…œ«˙ Æ4}NÐ —U" WÐ ¨X|ËW"…œ vð ÊUOçOðUÖd}z 13 .

w½b½«u??}?ý Íï¼ W??²?}?Ð…œ —U?−|b½W¼ ¨ÊU??'e|˙ „…Ë ¨gO??ÝËuM|˙ Í…ËWz wÝ…ËW?¼ Ë  U??" p}??"W?¹ —W??ÖWz ÆW??²??Ý˙ Ë W???ýË w"˘˙…ËU½ W$ ÂU?OM†œ ¨ UJÐ ÊU?"W?O¹œ—u?" …—UÑï?Ö Ë W?'U½˛˘˙ ÍU?ýU?'Wð X}ÐW¼ ¨…ËW????²?|“˘œ…œ ”ËuM?|˙ ÍW†W?¼ Ê«œW????Ý «b?????"W¹…—U?????'˛ W????"U?ð —W¼ Í…ËW½œd"Ë˲…ËUz Íï¼ WMÐ…œ W" Êüï(U½ Ë …—ËWÖ …bM}¼ ÊUOJ|b½W¼ ïÐ —W¼ ¨©«œ® w½ï?O?!¹“ïá?²?ÝïÄ ÆW"WMO?ÝËu½ w"˘˙…ËU½ Ë XÝWÐW?' ¨X|œ «œ©W$® w½ï?O?!¹“ï?á¹d?Ä Í«Ëœ WÐ W?" ¨ÂW?"…œ ”UÐ W?'Wz W½Ëu/ …—W¼ wýW?Ð Ë Íœ—u?" w?O½W??'WÄUÇ W??" W½«d¹W??Ý W†W¼ ËW?$ WJ}??"W¹ W?" «œW?¹W~}?ł ËW$ ÆÊËU??'«œ …ËW?O?²??Ý…œ WÐ œ—u?" w½«—W??ÝËu½ Í—˘“ W" «œWO?}ł ËW$ wÇW" ¨sÝËuM¹U½ ¨sÝËuMOÐ Ë 4}?NÐ Í—U" WÐ vÐ…œ …u???}?Ä ÆÊWÐ…œ Í—U???" W?Ð ¨X|d???³?Ð —U???" WÐ vÐU?½ Ë W???O???O?½ X!¹u????}Ä W$ W???²??Ý˙ ÍUMŽW???' X}½«u?ð…œ gOMO???ÝËu½ U??O???ł WÐ U¹ Êb½U???ÝËu½ ∫…Ë…—W³Ð œ—Ë W¹W²Ý˙ ËËœ ÂW$ ÆX|—ï~Ð …ËWð…˙WMÐ Æ…d²"UÇ X}Ð «b²Ý…œ W$ XA}J²Ý…œ W¹U'—WÝ ÂWÐ ≠± ÆX¹ñJÐ êO¼ XO½«uðU½ …“Uð ¨X}Ыœ XÝ…œ W$  W"…—UÄ —WÖWz ≠≤ w½W?¹ô ¨ÊËËœd????" rÝU?Ð «œ…d????}$ ÍW?½UðW?ÐUÐ ÂW?z Í—˘“ wJ}?????ýWÐ «b???O½«ËW½U???'“ wJ?|—«uÐ W$ X|d?JÐ W~½…˙ W???" ¨4O???ÝËu½ w?OJOM?"Wð w½W¹ô Ë w?JOM"W?ð w½W¹ô wÇ—W???ÖWz ¨…ËW??²|d?†ïJÐ ÊU???O??}$ d??²???ýUÐ …ËW"W¹ W$ …bM}¼ 5ÝËu½ wO%W!$W% wIO?²½W' Ë w½«ËW½U'“ wIO²½W' Íô ÆW??O???O½ Êœd???" Í—U??" ÊU¹…ËW?½œd??"U???O??ł W???" ÊËüWJ}ð Ë s?J¹e½ Ë«dJ†U'u²A?' Ë “—WÐ …bM}¼ wJO²}²!}z w²ÝW¼ w%ï?Ý w½«dOŽUý Ë ÊU??"…œdJ½U??'“ …—ï??%U??²??O?' Ê«u??}?½W$ p|—ËuMÝ W??" ¨W??²??š«œ—WÄ Ë 14 .

Í—W?²ÝuÐW?ý ÍœËu?LŠW?' a}?ý Æ5MOÐU½ «b?Š˘˙ WÐ —W?Ý w½U"…d?OÐ ©“«˙ w?½W???????A?†u????????Ö ∫“«— sA?K?Ö® Í—W???????ÝËu?½ ¨©ø±≥≤∞≠ø±≤µ∞® ∫X|Ëu'—W%…œ XÝ« d¹U?Þ wMF??' Ë XÝ« d??"Ë Êu?Ç kH$ X?Ý« d¹U???????Ý »¬ ÕË— Ë Íu???????ł r!???????ł w¹—«Ëd?' Ê«œW?Ý ¨X¹d~З…Ë w%ï?Ý w½«dO?ŽU?ý wJ}?'W¼—WÐ —W¼ «b??}ð Í“«˙ Ë W?'«—W?Ð Ë w½«u?ł Ë —W?½u¼ Í—«œWJ!¹dÐ Ë …ËU??ýË…—œ ÊU?"W?O?O?%ï?Ý Í© U?O?O?%W?ý U¹  U?O?O??ŠWðW?ý® W~½…˙ Æ…ËW?²¹“˘œ…œ w"W????O???O?½ËË˙U½ ÂüWÐ ¨s?Ð ÊËË˙U½ w²????!J}?ð Í“—WÐ …—W¼ ÍW?½Ëu/ w½U?'“ WÐ WJ½uÇ ¨…ËW½œd?"d?OÐ Ë XÝW¼ Ë ‘ï¼ Ë UMŽW?' W$ ñÄË«ñÄ ÆÊË«dÝËu½ Ùœ w"Ëu????âÐ w?J}????ýWÐ U?¹ „˘˙…ËU½ W????" W???O????O?½ …ËWz —W¼ w?½ËË˙U½ s' Æ—WM|uš wM¹…“ U¹ ÍËUÇ g}Ä W²|ËW"W½ Ë X}Ð …Ë«—Uý „˘˙…ËU½ p}$ …ó|u?²"W¹ w"W¹…u?}ý WÐ X!J}ð W?" g¹WO?O²?Ý«˙ ËWz W¹«Ë r}Ä WJ?¹œ w½U????"…ó|u?ð Ë …ËW????²¹…b?Ð p}$ Í«Ë X?OÐ —U?ÇU½ U¹ ¨…ËW????²?¹…bÐ «œ…d????}$ w?Ç—W????ÖWz ¨W????O????O½ËË˙U?½ —W¼ ÊU????!¹œ g?¹…ËWz ¨XO?MO?ÐW½ dðU?¹“ g¹…ËW?$ ¨…—W????ÝËu?½ ÍœdJ²?????Ý…œ Í…bM?}¼ W????"W?????O????O?½ËË˙U½ U¹ ¨—ï?%U²?O?' w½U"U?O?łUO?ł …ó|uð W?" «œ…ËW$ …—WM|u?š wO¹U½«u?²'W?" È˙ Ë …ËW²?}ÝUMÐ Ë«—ó|˙«œ W?ýË WÐ wJ|dO?Ð —W¼ U¹ ¨ÍdFO?ý ÍWM|Ë —WM|u???š —W??ÖWz W???O??O½ —U??O???ÝdÄ—WÐ …ËW$ —W???ÝËu½ ÆÊU¹—W??Ý WðU???³Ð Í…œ«˙ Uð w½U??"W??O¹“ï†Uz Ë …ËW?ðUJÐ X!J}?ð w½U??"W?O?|d?Ö X}?½«uðW½ 15 .

p}?²!J}ð Í“U?³?'Uz p}ðU" —WM|u?š ÂüWÐ Æ UJÐ —«u?'W¼ 7A¹W~}ð Ëu??'W¼ W??" Íï??š Íï??²??ÝWz W?ðU??š…œ W??O¹—W½u¼ W??"—Wz ËW?z ¨X}Ð…œ ˙W?Ö WðU/Ð Íï?š w½U"W?OO½«ËW?½U'“ Ë Í—W½u¼ Ë w"W?ýï¼ W²?!½«uð ÍU?O%«d?Öï?Oł w½U?"U~|˙…d|u?" Ë U~|˙ WÐ ÊœdÐ ÍWÄ Ë ÊËu?³O†U?Š ïÐ ËWz «œW?"—Wz ÂW$ —WM|u?š w?MðËW?"W½—W?Ý Ë sðËW?"—W?Ý ÆW?"W?²?!J}ð p|˙ W'Wz ÆwýWÐ W?²}Ð…œ W" W¹WO?OJO²}?²!}z ¨«eÝ ËWz U¹ ¨W?²ý«œUÄ Ë ÊU½e†W¼ Í«Ëœ p}½«ËW?šUý W?" W¹«Ë W?O¹“U½Uý Ë wýï?š ËWz „…Ë ¨ U"…œ vÄ w²ÝW¼ «œ“—WÐ Ë XšWÝ Ë „˙ wJ}?šUý WÐ sðËW"—WÝ X}Ð …ËËœd?"W½ ”W?" W$ Í—˘“ W?½ Ë «Ë«œ W½ ŒU?ý ÆÍW?"W½«ËW?â?}Ä U¹ …—ï????ł ËW$ Í“W????Š ˜˘d????' w?O†ïJ?$u????" ÂüWÐ ÆX?}½e†W?¼ «b????O????}Ä Æ…ËW½ËË—…œ Ë Ùœ WðUš…œ WOOA}"—WÝ WÐ w?$U½ Í…bM}?¼ ”W??" ÂW???" «b¹œ—u??" w?JO???Ýö??" Íd???F??O???ý W$ Æ U????"…œ «b†W????ÖW?$ Í—U????" Ë  UÐ…œ ÊU????'“ ï?Ð XÝ…œ …ËW????I????ýW????Ž WÐ Èd?"…œ —U??ł—˘“ W?" ÊWðWÐUÐ ËW$ w?$U½ Íd?F?O??ý w½U?"…—ï?%U?²??O?' w½UM}¼—U?"WÐ w'W¼—WÐ g¹W?'Wz Æ…ËWM|—bÐ p}$ —ïłË«—ï?ł Í…u}?ý Æ…Ë˲…Ë«—WÐ wI?O²½W?' w'W¼—WÐ U¹ ¨WO?O½«ËW½U'“ w†Ëu?( wJ}I?O²?½W' ÈËWð…œ —WÖWz ïð ÆW¹…ó|uð…d% w"W¹…b¹—W%Uz ¨«bO$U½ ÍdFOý W$ WýË W?Ð U?¹ ¨…ËW?½«b?J?}?$ „W?¹ W??Ð v?Ð…œ ¨X?¹d?~?З…Ë v?$ ÍË«ËW?ð Í…d?¼W?Ð ÆX¹W"W½ ”WÐ ¨…ó|u²"W¹ w"W¹…ËW½«bJ}$ Âœd?'W½ßß ∫v†…œ W?"  U??"…œ vÄ XÝ…œ …ËWÐ W¹W¼ w$U½ w?J|d?F?O?ý Uð Ë ÊU???ÝU?z …d???F???O???ý W?$ W???'Wz ÆßßÆÆÆïð v?Ð …—U???ł ÂWz —W???ÖW?z s' g?¹—W?????ÖW?z ÊU??????'W?З˘“ ÆW?????O??????O?$U?½ w½U??????"…œU??????Ý g?O?????"W?¹…œ«˙ 16 .

ËWz w²¹WÐ «Ëœ Æ…ËuÐ v$ ÊU?L|uÖ w½«—ï?Ö WÐ «ËWz …ËW²?}ÐbM|u/½U?'W½ ∫X}†…œ …dFOý w$U½ ÍËUÇ  œœW??( ÍË—W?Ý  …d??ÝW?Š W$ ïð v?Ð …—UÐËË˙ ËËœ uJ?†WÐ ¨W????Öï???ł ›Ë¤Ëœ › Ë—WÝ ÍœœW( ∫…Ë«dÝËu½ «bÄUÇ ÈbM}¼ W$¤ „…Ë ‰…“W?ſ wJ}²¹WÐ —W?¼ vÐ…œ dF?Oý w½ï?" Í…ËW½bM|u?š w}ÄWÐ w}???"˙ï~?}??ł  W?½U½Wð Ë X?|dJÐ U???ýU???'Wð ï???šWЗW???Ý w"W¹Ëu?ÐW¼ WÐ ÂüW?Ð ÆW??"…d???F???O???ý ÍW†W¹«˙ —W???Ý WðU???"W½ —U???" g?O½U???"W??²?¹WÐ …bOÝW( U¹ ‰…“Wſ XO½«“…œ ïð ¨W½U²!O$«—u²"Ëd²Ý w"W¹…ËW½œdJOý …ËWJ}?Ä w½U??"W~?L??ł Ëu??'W¼ Ë W???O¹—W½u¼ ÍËu?ðd~"W¹ w?"W¹…—«ËW??( W" X}?M}¹WÖ…œ …ËWz W"W?²¹WÐ ÍW½UO?OðW†«ËË˙ Í…ËW½«bJ}$ ÆÊË«d?²ÝWÐ —WÐW?$ W???" ¨ U??"…œ —U?¹ ÍU???ÝUzËË—W???Ý ÍüUÐ ÍW???ÝU?ð …bM}¼ w?$U½ „W½ ¨W?Öï?ł ËËœ WðW?½ËuÐ ÍËUÇ ËËœ—W¼ ¨7A|ñJ!??}?'d?% Ë ÊU¹d?Ö „W?O¹Ë«ËWðU½ êO¼ …d}z U?ðW¼ Æg¹—UÐËË˙ ËËœ WJ†WÐ ¨WÖï?ł ËËœ —W¼ ÂW?Ð ÆX?|d????????"U?½ Íœ WÐ «œW????????"…ËW?½«b?J?}?$ W$ Ë «œW?????????"W????????²¹W?Ð W?$ Ë …Ë«d??"W½ w$U?½ ÍW?"…—U??" w?J}½b½U??šdM?'W?" ê?O¼ g¹W¹…ËW½«b?J}$ Í…ËW½bM|u?š ÂW?"W¹ WJ½uÇ ¨…Ëu?ðU¼W½ gO?"W?O¹—«œ—˘“ êO¼ wýËuð w?J|—W?M|u??????š ïÐ ÂüW?Ð ÆW?¹«œ—UÐ W?$ Í…bM?}¼ —W?¼ W?½U?????O??????OðW?†«ËË˙ wO½«ËW½U?'“ Ë Í—W?½u¼ Í…d¼WÐ Ë X!½«uð p}?ÝW??" ïÐ Ë ÙïJ$u?" WÐ vÐ…œ ¨…ËW?²?}?³Ð p¹e½ w}?$ …ËWÝd?ð WÐ W?A?O'W?¼ Ë X}?ÝUMÐ w$U½ wJ|ßßd??ŽW?ý …Ë«œßß ¨w½Wðu?Ö Íï??š ¨w$U½ „…ËW½ X|ñ??}~Ð ËUÇ Íœ—Ë 17 ©≤® w$W"Uý œU¼—W% .

Æ…ËW²}ÐU½ ÊU'ïÐ Íœ—Ë ÊW¼ Íd???F??O???ý ÍWM|Ë v?†W??'ï???" «œdðËË—W???Ý wJ}???²¹WÐ b½W?Ç W$ «Ë «b$—WÝ ÂW?"W¹ W$ W" ¨wðW³¹Uð wJ}?IO²½W' ÍU?'WMÐ —WÐ W½ËW"…œ ËËœ «b½U??OJ}??"W¹ —W¼ W$ WJ½u?Ç ÆX}Ð Ë˲…ËUz wI??O?²½W??' X}Ç…b??}Ä w$U½ Æs¹b??"W¹ ÍW½«ËW?â?}?Ä W?" ÊË«d?O?Ö«˙ d??²?"W¹ —W?³½«—W?Ð w²?Ý«˙ ∫v†…œ ”UMłWz Ë ”U½ ÍœËu?łË UÐ s' Íô W$ ïð v?Ð …—U??ý ÂW?z W???O??O?½ «b???}ð wÝW???" wJ}??I?O?²½W??' W¹WM|Ë ÂWz ¨W½U??O?OðW†«ËË˙ wJ}?MO½«Ëñ?}ð WÐ ¨W??²?Ý«˙ w$U½ ¨«œWJ†Wš Ëu'W¼ ËWz w½Ëu?ÐW¼ ÙWÖW$ WJ½uÇ ¨W¹«b}ð ÍË˲…ËUz ”W?" ÆWO?O½ «b?}ð wÝW?" Ë WO?O½«ËW†ïÇ …—U?ý ËWz  U?"…œ XÝW¼ «Ë r}†U½ W?'W?Ð s' ÂüWÐ Æ…—U¹ ¨…—W?³†œ g¹ËWz ¨W?ÝW??" „W¹ —W¼ ËWz ïÐ Í…ËW½œd"d?OÐ Ë  WF?OÐWð ÙWÖW$ WJ}?IO?²½W' W?'Wz ÆË˲…ËUz wIO?²½W' W¹…ËW$ ¨…ËWðU"…œ d?OÐ «Ë W" W?OO½ w$U½ UO½W?ð —W¼ Ë …ËU$uÖ «b?Ñ˘d' Æ…ËWM¹WJÐ dOÐ «Ë —W¼ g¹—«Ë…bM|ušW½ wJ}ÝW" Ë gOM' Ë g¹ïð ∫v†…œ «œWJ¹œ wJ}²¹WÐ W$ s' vÐ …—«e†u?Ö ”W?š Ë —U?š ïð s" W$ ïð vÐ …—U?š Ùu?Ö w½W?'—W?š s' Íô W$ «b}ð Íïð W?" …d}z ∫…ËW?²}Ð…œ …—UÐËËœ W¹WI?O²½W' ËW?z —W¼ g¹…d}$ WJ½uÇ ¨g¹ïð Íô ÆW¹«Ë „˙œ „…Ë gO†uÖ w½U'—Wš  W½U½Wð ¨XOO½ 18 .

ï?ð WJ?½u?Ç ¨Ùu??????Ö W?M?Ð…œ g?O†«œ Ë „˙œ  W?½U?½Wð ¨X?O?|ËW$  ï???????š W"W?O¹dFO?ý WM|Ë Wð«ËW" ÆXO?O¹UMOý Ë w'—W½ Ë w½«u?ł Í…ËUÇ—WÝ „ï??"U?½ w½W¹ô ËËœ wÇ—W???ÖWz ¨…Ë«œW½ Íô wà???"W??ý wI???O??²½W???' W$ Æ…ËËœd" „W¹ W$ ÊU¹ËË˙ ÍËUÇ Ë —U¹ ÍUÝUzËË—W?Ý ÍüUÐßß ÍW"W²¹WÐ W$ —U?ł ÂW"W¹ Í…ËWz Ë w¹UÝUz —˘“ w"W¹W?A}"ËU¼ …ËW²|dM|u?š…œ «œßßw$U½ ÍUÝUz—UÐËË˙ …—UÐËËœ p}??ÝW??" —W¼ ïÐ Ë p}M|u??ý —W¼ W$ Èd??"…œ W??" ¨W¹W½«˛˘˙ wJ|ó|uð Í«Ëœ WÐ Ê«˙W?Ö Ë ÂW?"W¹ Íó|uð w½œdÐô WÐ ÂüW?Ð Æ…ËW²?}?³Ð ÆW?OO$U½ ÍW?"…—W½u¼ w"˘d?" W" 5Ð…œ p}½U?"W?àÇ«œ wýËu𠨫œWJ¹œ —W¼ U¹ ¨ËË—WÝ vÐ…œ ¨w¹UÝUz wIO?²½W' w}ÄWÐ Ë «bO¹UÝUz w½U¹˛ W$ ÍW??"W??²¹WÐ W$ ÂüW?Ð Æ UJÐ ËUz ÍW??ÝUð ¨w²??A??Ö W?Ð w¹UMO??ý Ë —«œ Í—UÐËË˙ ËËœ WJ?†WÐ ¨W??Öï??ł ËËœ „W½ W??" ¨ËUz Í…ËU?Ç—W??Ý ¨«b??O$U½ ïÐ —«œ Í…ËW?z w}???ł W$ Æ…Ë—W???Ý Í—«œ Í—U?ÐW???ÝUð ¨W???O???O$U?½ ÍËUÇ —«œ w¹—ËËœ ïÐ W?" …ËUz Í…ËUÇ—W?Ý ¨w$U½ Íô ¨X?}¹d~Ð ËUz w¹—ËËœ WÐ W????A¹…ËWz —W?ÐW$ —W¼ ÆW?¹W???'W?z Ë˲…ËUz wI????O???²½W????' ÆX}?¹d???Ö…œ Íd?O?ŽU?ý W/Uš Æ5?Ð…œ ÊU"W?àÇ«œ wýËuð …“«˙ ÂW?z w½ËuЫdJýUz W$ Èd??"…œ Ë«dJ½«Ë˙…ËUÇU?½ßß ∫X}†…œ bKO??H??ýd??O¼ s¹W??ł wJ¹—W??'Wz Æ «bÐ ËË˙ «b¹ó?}?³½«Ë…˙ U¹ ÙU¹W?š ÍWM|Ë ¨p'WÇ ¨f"U?²MO?Ý ¨W?ýË Æ «ËñÐ «b¹ËU?½WÐ vÐ…œ ¨…“Uð ¨Èu?½ W??" W¹W?¹…“«Ë—…œ ËWz s}??"W???àÇ«œ Wð«ËW?" ¨X}M}"W?àÇ…œ«œ WJ¹œ w½U?ÝW" p}?²ý «b?J|dF?Oý W$ —W?ÖWz ßßÆX}Ðb½U"WàÇ«œ ÍW"…—W½«œ ¨—Uł ÂW"W¹ ¨d²A}Ä vÐ…œ ÍW??"…d??F??O??ý Í…ËW??ý ËWz —W¼ ¨W??L??}?z g}Ä —˘“ w$U½ ÊU??'u?~}Ð 19 .

ËWz …ËuÐ ‘ï???š vÄ wA?¹—˘“ Æ…ËuÐ 5"W??à?Ç«œ wýËuð ¨…u??O???ÝËu½ —W¼ ¨g¹W???L??}z Í…ËW?z ïÐ ¨X}??à???}??NÐ v?ł WÐ W??L??}?z ïÐ W??O???O½ËË˙U½ «bO½U?"…Ë«dš«œ UÖ—…œ Í«Ëœ WÐ Ë …ËW²?}M|uš…œ W"…dF?Oý ÊUL"W?O}" ÆX}³Ð WMO"WàÇ«œ ËWz Ë W½UÝWÄWŠ ËWz wýËuð ¨X|˙WÖ…œ 20 .

≥ w²??!|u?†W¼ ¨w½UÐW†U?ð Í«“…˙ a}??ý Íô w¹U??ÝUz …—W¼ w²??!?|u†W¼ Ë Êœd????"…Ëï????š W?Ð Í“U½U????ý Ë w?²????Ý…œ—W????Ý Ë Í—«b?ðüW????²????Ý…œ ÆwðW¹W?"…—W³?'«—WÐ w½œd"U½ËuðËd?%Wð Ë Êb½UJAK' Ë 5MOÐ…—ËW?Öïš ¨wý…ñ†œ WÐ W½U?²!|u†W¼ ÂWz +«u?ðU½ p|—ïł êO¼ WÐ s' wÇ—W?ÖWz «“…˙ a}????ý w?½U????"W????²????!|u†W?¼ Ær}?MЫœ Í˙u????NK?' U¹ Í“—W????³?ðËu$ ¨5½«ËW½U??'“ Ë Íd??F??O??ý w²??!?|u†W¼ ¨5JO??²??}??²??!??}z w²??!?|u†W¼ Ë WýË Í…u?}Ç—«uÇ W$ UO½Wð ËWz Æs¹ó}?³½«Ë…˙ Ë Í—W½u¼ w²!|u†W¼ W?ý…˙u?Ö Ë W?ý…˙W¼ Ë X}½…œ«˙ Íï?š «b¹—W?½u¼ wM¹ñЗ…œ Ë W?²?Ý˙ ¨…ËU¹˛ «bJ}'…œ—W?Ý W$ «“…˙ a}ý W" …bÐ …ËWz w$—W?Ý ïð Æ U"…œ Ë w"U?Ç—«u???Ý Ë wðW?¹«“Uz Ë wÝW????"W???"U?ð wOðW?½«ËW†UÄ U????²???A????}¼ ÍËUÐ gO½œdJ?½üUð Ë s¹ñÐ Ë 7ýu?"  W½U½Wð Ë Êb?½U?ý…Ëd?O?A?L?ý ÂüWÐ Æ«b¹—«Ë…œ—u" W$ w?ð…ËUOÄ w~½W¼—W% W$ …ËuÐ p?}ýWÐ Ë …ËuÐW¼ êO?¼ W$ Æ U????"U½ Íï????š w?OðW½«ËW?†UÄ wÝU?Ð e????O???Ö—W?¼ «“…˙ a}????ý w½b½U?ý…Ë“—u?Ö Ë wA?}?"d?}?A?L?ý w"˘d?O?Ç …ËuðU¼W½ «bJ|d?F?O?ý ËW$ w"W¹ËËœ—uЫ˙ Ë W?OO½ ÍU¼…Ë w"˘d?OÇ WJ½uÇ ¨…ËW?²|ñ}~Ð Íï?š Í«Ë«œ …ËWý…˙W¼ WÐ W?" «bA¹…dFO?ý ËW$  W½U½Wð Æ…ËuÐW½ ÍWMýWÇ 21 .

∫ U"…œ Íïš w½U"W'eš W$ d}½Wš—WÐ …˙W/…ËU?š vÝW?" —W¼ Èd}?½W½ —WÖ Èd?}½W?š—WÐ …˙W½ Íd}?ý ‰WÝWLKO% —W?Ö ¨Â˙b¹…œ U¹óÖ WÐ r|œ WJ½uÇ ¨W¹W??!?( U?O½Wð Ë W¹©W?²†U?ÖW?A?%® ÍW??"W?ý…˙W¼ w½«“…œ ïð Í—U¹œ Íï???š w½U???"W???ł—W??' w?¹…œU??Ý W?Ð —˘“ dð«Ëœ wJ}???²¹W?Ð —W¼ WÐ Ë ßßÆÆÆ…˙W??ý Ë ˙ï?ý Ëu??'W¼ ÂWz s½«“W½ Ë X}??'ËW?(W½ U?ðßß  U?"…œ W$ Æ U?????"…œ ‘“U????Ý p?}½e?Ð U¹ ¨p?}J?!????O?????Ö ¨p}?????š—WÐ w?½œ—U½ ËWz ÍU?Ä W$ ¨ U???"…œ ‘«œUÄ Ë  üW???š Í«Ë«œ «b¹WJ?¹œ wJ|d???F???O???ý W?" ¨ÊËuðuÖ wð…d?O?ýWŽ w½«b†W?¼«b}Ä Ë sÝWÄ ïÐ Í…d?F?Oý Ëu?'W¼ Ë ÍËU?'W?ð w"W¹W?ý…˙W¼ «b??A¹ñ|œ «Ëœ W$ ¨ U??"U½ gO?²??Ý«˙ …—U¹œ wA¹W??"W?ł—W??' Æßß°—U??²?Ý U¹ Êd??}½W½ êO?¼ —W?Ö ÆÆÆßß ∫ U??"…œ —U¹œU½ Ë ÊU?ý ÙW??ÖW$ „W¹…u??}?ý êO¼ W?Ð W?" W??šW¹U?³??'W?" Ë ŒdM}?Ð …bM}¼ êO¼ ßßÊd}½W½ —WÖßß X}½«“…œ wA?¹ïš ÆX}$uÖU½ «b/}?ý wðW"ËWý ÍW?OOðW¹üW?'ï" W?ð…˙WMÐ ËWz W'Wz ÆX}?'ËW?(U½ gOâ?O¼ Ë  «œU½ ËË˙ ÆßßWOOð…ËUOÄ Í…uO½ Wý…˙W¼ßß X}†…œ W" WO¹—«Ë…œ—u" Íb?}Ðu?Ž U¹ —U²?Ý a}?ý ∫Ê«ËW†UÄ WðU?"…œ WJ¹œ wJ†W?š «“…˙ a}?ý …—W¼ w"WÇ ÆU½ Íïš ÂüWÐ ¨w?'U' wO$WŽ œW?'W×' a}?ý U¹ ÊWðWKO% W¹«Ë w?}Ä W???" ¨wðW¹W???"W‡ßß W?$Uzßß «“…˙ a}???ý Í—WM?}???Ýdð Ë —U???"WÐ Æ…ßßœËuN?ŽW'ßß Ë Ë«dÝU½ Ë …ËWð…ËuÐ ËxÐ «b?"W¹ô Ëu'W¼ WÐ w~½UÐËU½ „…Ë W?" ¨ U??"…œ …ËW¹ï?š ÍW?"W?ðW$Uz WÐ Í“U½U?ý W?¹…œ«˙ ËWz Uð ËWz wOðW¹U?ÝW" Ê…ËU?š w"W¹ËuÐW¼ „…Ë ¨X}MO³¹…œ ï?šWЗWÝ wJ|e?}¼ 22 .

Ë Íï????š —U????ł—˘“ ÆÍï???š w?ýW$ W?$ p}????ýWÐ „…Ë „W½ ¨“«ËU????O????ł p|b?½W¼ wÇ—W???ÖWz ¨ U???"…œ ”UÐ ÊU?1WÄËU¼ ËËœ „…Ë ÍW???"WðW?$Uz ¨Íïš w¹b½…Ë…˛—WÐ ïÐ ¨WO¹“«ËUOł Ë w¹ïšWЗWÝ ÂWz Í—ËuMÝ —Uł ÆX}M}ýËË˙…œ ¨WOO½ «“…˙ a}?ý ÍdFOý ÍW½U½W¹ô ËWz s' ÍW?ÝUÐ ÂWz w²ÝWÐW' WJ?†WÐ ¨5ÝËu?½ ïÐ Ë sðË ï?Ð W¹W¼ r?²???ý —˘“ …Ë…ËË˙ ËW$ …—U?¹œ W???" «œ«“…˙ a}??ý w²?!J}?ð Èb½W¼ W$ W?" W?¹W?O?O½ËË˙U?½ ËWz w½«b½U?A??}Ä ÆW¹…ËW½«bJ}$ WÐ w²!¹u}Ä Ë X|dMOÐ…œ a}??ý —U?ł—˘“ ¨«b??A¹W½U?½«˙ï?š Ë s¹“U½ï??šWÐ Ëu??'W¼ ËWz ÙW??ÖW$ w?J}??????ÝW?????" wA??????šW½ ∫X?}?½…œ«œ Íï?????š ïÐ W?J?¹œ wJ?}?????A?????šW?½ «Ë—W¼ «“…˙ a}?ý ÂüWÐ Æ“«Ëô Ë ËUJý ¨Ê«“W½ ¨Ë«˙˘œ ¨Ëu?ðËWJ}K½U¹“ ÍU?????'Wð W?Ð —W?????ÖWz …ËU?¼…Ë wJ?|—UÐ W?ðU?????šU½ Íï?????š w?¹«˙ï?????š WÐ ÆX}ÐW?½ „UÇ w¹ËWMŽW???' wJ}ðËWJ?²??Ý…œ Ë …—ËW??Ö wJ}?MðËW??"—W??Ý wIO?²½W' «“…˙ a}ý w½U"W?²!|u†W¼ W$ p|b½W¼ wOðW†«ËË˙ wIO?²½W' WJ}JO?²?"Uð Ë W?ýË WÐ W½œd?J¹—U¹ U?O½Wð W?'Wz ÂüWÐ ¨W½«˙˘œ Ë Í“«Ëô wJ}?$U?'Uz Í…ËW½œ—U?ý ïÐ W?"W¹…œ—W?Ä W'W?z Æ—WM|u?š w½«œu¹d?% ïÐ W½ Ë W¹«œ«—Uz W$ Ê«˙˘œ W½ U?½—W?ÖWz Æ…ËW?²?}Ð…œ ÊËË˙ dð«Ëœ W?" ¨WJ¹œ W¹«“…˙ a}???ý …ËuðËW??" —W???Ý Ë …ËW??OðW¹ËËœd?Ð Í…ËWz WJ†W?Ð ¨ÊUJý W??"  U??"…œ …ËWz wÝUÐ «b?J|d??F??O?ý W?$ a}??ý ÆÍW??"…—W?³?½«—WÐ „W½ ∫wðW¹ËËb½«˙˘œ Ë …ËËœd" wM}%—…“ «œôW' ÙWÖW$ ÍËuÐW½ «d???}??š U¼…Ë «bM?}??%—…“ W$  W??( ï?ð ôW??' ÍWz ÆËuÐ …u}Ä ÍËu'  W"…—ï' U¹ ¨s' w²šWÐ w¹eOŠ W$ U¹ 23 .

w"WO?¹—U¹ «“…˙ a}ý W" X?OÇ…œ ïÐ Í«Ë …ËW²?OM|uš…œ W'W?z W" ïð X}?½…œ …ËW$ vÄ Ë X}?½…œ «œW½b½«˙˘œ ÂWÐ Ê«œ w?A¹ï???š Ë …ËËb½«˙˘œ ÍW??"W?O¹—U?¹ W¹ïÐ ©W½«e??}$ Ë „…d¹“® W¹«d??}??š «bM}??%—…“ W$ ôW?' W??" ï¼ ËËœ ¨Íï?š ÍW"W?½«˙˘œ ïÐ «“…˙ a}ý ÆW?O?O½ «Ë ÂüWÐ Æ…ËWð…ËËœdÐ w¹e??O??Š v†…œ w?}Ä Íï??š® XšWÐ w½ËuÐW?½ ©ÂW??"W¹® ∫ U??"…œ Í—U¹œ …Ëu²?ÝWÐ w"W¹Ëu' W?" wðW¹ËËœd" ôW?' ÍWà}?% ËWz ©Â…ËËœ® ¨©XšWÐ Ë …ËW?²?}M}?ý…Ë…b†W¼ ÂW?"W¹ Íï¼ d?ð«Ëœ p}?²¹WÐ —W¼ Æ…ËW?"…—ï?' WÐ «“…˙ a}??ý vÐ…œ Êï?Ç Æï¼ WðUJÐ w?²??šWÐœWÐ U¹ w²??šW??³??}?Ð ÈËW¹U½ ”WÐ …ËW?Ð —W¼ a?}???ý ÆW?¹«œ«—Uz W?$ WJ¹œ Íï?¼ ¨U½ øX?}ÐW½ w?²????šWÐ —W¼ WJ†W?Ð ¨X}MOÐU½ «Ë…˙ ôW??' WÐ WMðËW?"—W??Ý W?"Uð ÂWz W??"  U?"U½ Íï??š ïÐ w¹ËËó??}?' wJ?|—U?'ïð Æ…ËW??²|ñ??Ý…œ wA¹ËËœ—uЫ˙ Ëu??'W¼ W?'Wz Ë …ËW?ð…ËËœdÐ ôW?' W$ wM}??%—…“ W?A?O?'W¼ W??"  U?"…œ XÝË—œ ªW¹W?¼ Íï????š Íï¼ g?¹…ËWz W????" ¨…ËW?ðU????³¹…œ ôW????' …—U????ł ÂW?????"W¹ Æ…ËËœd" wà}% ôW' W¹…ËWz g¹W"W¹ï¼ ÍËuÐW½ «d}š U¼…Ë «bM}%—…“ W$  W( ïð ôW' ÍWz vàÐ ÈËW¹…œ a}??ý ÆW?O¹b½…ËU½ w"W¹W?ýË «œ…d?}?$ ©e?O?Ö—W¼ ∫ W?(® «b?A¹WJ¹œ wJ}?ÝW?" êO¼ ÙW?ÖW$ …d~Ð ¨«b?'Wz ÙW?ÖW$ —W¼ „W½ ôW?' ¨…ËuÐ «d}?š «bM}%—…“ W$ g¹…—U?ł W"Uð ÂWz W?" Æ…ËWð…ËËœdÐW½ w¹—U¹ a}ý Æ…ËW"…—ï?' WÐ …Ëu²ÝWÐ w"W¹Ëu' Ë …ËËœd?" wà}% W¹…ËWz —WÐW$ WÐ W¹W¼ wðW¹U"ËuÝ wÇ—W¼ Í…ËWz ïÐ „W¹Ëu½U?OÐ WðU"…œ W'Wz «“…˙ Í—Ë…œ WÐ W??"…d??F??O?ý w½U??"W??O¹—W½u?¼ W½W¹ô Ëu??'W¼ Æ UJÐ ÍôW??' 24 .

êO¼ «“…˙ a}ý Æ…ËuÐ …u?}Ä ÍËu' W¹«u?Ö W" …ËWM|˙ËuÝ…œ «œW?"…—ï' ¨ UJÐ Íï??š W$ „W??O?¹d?Ö—W?Ð Ë …ËWðUJÐ ËUÇ  «œU?½ ôW?' W?Ð p|—«uÐ w†œ W?$ —U??ł —«“W?¼ËËœ W???"  U??"…œ w?½«—UÐW~†W?Ð p|—ï???ł WÐ WJ?†WÐ ÂWz wýËu?ð Ë W¹«b½«˙˘bÐ ÍW??O¹—U¹ ËW?z …Ëu??²??Ý«u?š w?ð«ËUz «b¹ï??š ï?Ð ÍW~?|˙ vÝ «œU?ð…—W?????Ý W$ w?Ç—W?????ÖWz ÆW?¹UðU?¼W½ W?????ý…˙ …˛˘˙ ∫X}½…œ«œ °vàÐ r}Ä w²Ý«˙ WÐ «œuš uð ¨W?OO½ w†Uš vÝ W$ ÙUŠ øËuÐ …u?}Ä ÍËuÐU¹ wJK" U¹ ¨ —W?Ð U¹ ¨Xà?}L?Ý ÍËu?' dðU?¹“ Í…ËWz wÝd?ð W$ ¨X|ËW?JÐ XÝ…œ Í—«u?Ð ôW???' Í…ËWz g?}Ä W½U????'u???Ö vÝ ËW$ p?}???"W¹ W???" X?}MÐ «œ…ËW?Ð Ê«œ ¨X}ÇW?½ ÍËË˙ËUz ÈËW¹…œ Ë …ËW?A}Ä W?²?}M|œ …“Uð ÍW~†WÐ v†W?'ï" «“…˙ a}?ý ¨W²?Ý«˙ ÍËW$ ÊUO?âO¼ W" ¨X}MÐ «œWJ¹œ w½U"W½U?'uÖ WÐ Ê«œœ  UJÐ Í—UÇU½ ≠≤ ªW½U?/?ſU?³Ð…œ w²?!?}Ä Íu¹“˙ ÍËu?' ≠± ∫W?O?O½ d?²?"UÇ ÊU¹WJ¹œ ÍdO?Ö—UÐ w"Ëuð ≠¥ ª—W" wJK" sÐ w"Ëuð ≠≥ ªôW?' wýUÄ wLýWÄ ÊU?O?J}?"W¹ —W??ÝW$ vÄ dðU¹“ «b??O½U?"W~?†WÐ ËU½W$ «“…˙ a}??ý ÆËËœd?' ∫X|dÖ…œ«œ  üW¼ ˛˘˙ v²?š…Ë WJ½uÇ ¨…b?½…“W?' ËuÐ XýUÄ wL?ýWÄ ÆËuÐ …u??}?Ä ÍËu??Ö ÊU??"W???%—…“ w²??AÄË—Ë…œ «œ -W???I??I¹œ ÙWÖW$ W" W¹W"…d?FOý w²¹WÐ 5¹«Ëœ ¨d²A}?"«ñ$—WÝ ÍËu'W¼ W$ U¹ w?ðW¹üW????'ï????" U¹ w?½Ëu½U????( w"W?¹U???'W?MÐ êO?¼ Ë oO????²½W????' ê?O¼ 25 .

Ë wL?O¹U(ËUÇ wI?O?²½W' ÙW?ÖW$ U?O½Wð —WÖW?' ¨X}?$uÖU½ «œW½U?²¹—W½ ∫«œ«“…˙ a}ý w¹—«œËË˙  U?¼W½ ê?O?¼ Í—U??????" WÐ X?M?O¹Ëu???????Ö Ë 5¹Ëu???????' ÍW??????"…Ë«œ ÆËuÐ …u?}Ä ÍËËœU??ł Ë ÊËu?!?%Wz œW?ÝËËœ v?¹ô —W¼ wÇ—W?Ö w"W¹W~†W?Ð WÐ ÍW?"W?²?!J}ð ÍW?O?O?½ËË˙U½ ÂWz ÍU?Ö—…œ «“…˙ a}?ý d|˛ W??²?¹W??/??OÐ  W½U?½Wð XO½«u?ðW½ ïð W??"  U??š…œ«œ «Ë Íœd?J²??Ý…œ ªWO?O½ wJ|œËuÝ …“Uð ¨X¹WJÐ „WO?OÇ—W¼ Í—UOÝdÄ Æ…ËWA¹—U?OÝdÄ Æ…ËWð…ËËb½«ñÐ ÍW"WÝUÐ Ë …Ë«œ Íïš Í—U¹ñÐ ËWz wJ|—U?ł b½WÇ ¨Ê«b?½U?A?}Ä Ë«˙˘œ WÐ ï?š wJO?²?"Uð ¨W?JO?²?"Uð ÂWz …—UÐb½W?Ç Ë …—UÐËËœ «b??O½UÐW†Uð Í«“…˙ a?}??ý Íd?F??O??ý W$ g?¹WJ¹œ Æd²~½dÖ Ë dð…—ËWÖ wðËWJ²Ý…œ WÐ 7A¹WÖ w$U'Uz WÐ ¨…ËW²}Ð…œ wO½U?LO?ýWÄ  W†«ËË˙ WÐ W?" „W¹W?²Ý˙ WÐ X|œ «“…˙ a?}ý p}ðU?" ïð ¨ U?"…œ ÊüW?łUÐ wÖWÐ U?%W?²?!?' Ë Íï?š Íœ—Ë«—W?Ð ¨X}Jð…œ v$ ïÐ X?¹ï???š w?J}½Ëu????'“Wz …Ëu?ðU¼ Ë wðW????O????²???Ý«˙ W?Ð ÂWz W¹«Ë X?}Ä U½WÄ U¹ X¹WJÐ v$ w?½U'u?Ö W?OO½ …ËW?z wO¼ ÍW"W?²?Ý˙ Æ…ËW?²|ñ}?Ö…œ vÄ —W??!?"W¹ —W¼ W?J½uÇ ¨w½U?"U?½WÄ Ë ê}Ä Í…ËW½«bJ}?$ —WÐ W?²¹W??³Ð Æ…ËËœd"W½ wÖWÐ U%W²!?' „…Ë …ËuÐ ñ}¼ Ë ÃËWÖ ÂWz W" X}½…œ …ËW$ WðW???³†W¼ ¨W?¹UM}???NÐ —U??" W?Ð Í“…ËUz È“ïð Ë W¹«Ëu?ÐW½ ÃËW??Ö —W???ÖWz ∫œd"…œ wÖWÐ U%W²!' „…Ë gO'Wz Â…bÐ v½UÖ ËuÐW½ rA¹˙ UðW¼ œdJ'W½ r(WLŠWz 26 .

…ñ|œ ÂW?z Í—ËuM?Ý W$ —W?M|u????š Í…ËW?½œd????"d????O?Ð Ë ÙU¹W????š U?ðW¼ Ë …u???O½«“ Ë«˙˘œ W?Ð Íï??š «“…˙ a?}???ý X}½«“…œ «Ë —W?¼ ¨X|˙WÄWM?}ð „…Ë gO??'Wz wÇïÐ W??"  U?"…œ Íï??š w½«ËUÇËU½ Ë XšWÐ W?$ w¹WKÖ W?" ÂüWÐ Æ…ËËœd??"W½ Í…—U?" ËWz «b?OM|Ëô w?½W?'Wð W$ ¯WÐ U?%W??²?!?' ÊU!¹œ g?O'Wz W" X?¹WÖ…b}ð ¨…ËW?²OM|u?š…œ W"W?²¹WÐ w'…ËËœ Íñ|œ w"…d¹“ Ëu?'W¼ a}ý ÆßßË˲…Ë«—W?Ð wIO?²½W?'ßß W$ W¹WJ¹œ w"W¹W½Ëu/ ËWz WJ½uÇ ¨¯WÐ U%W²!' ÙUÄ W𫜅œ „WO¹—UOýï¼ Ë w¹…Ë«d"ËUÇ Ë ßßÆwðW¹Ë«œßß «bOM|Ëô Ë w†«Ë…˙ w½W'Wð W$ ¨…ËuÐ U¹—Ë …bM}¼ Æ«œ w½UÖ —W¼  U¼ wA¹˙ U𠨜d" w"UÇ ¯WÐ U%W²!' ¨«bO?AO½U?"WýË w½œ—«ó?³†W¼ W$  W½U½Wð W" …bÐ …ËWz w?$—WÝ ïð Ë  üW?²Ý…b?}Ð …Ë«˙˘œ ËWz WðU"…œ Íï?š ¨W½«e}$ Ë U¹—Ë …bM}¼ a?}ý Íï?š X?Ý…œ W$ w½W?L??Ö…œ Ë w¹ËËó?}??' wJ}$W¼ W??" ÍW½U?'“W?²??ÝWÐ «œW½W?'Wð ËW?$ ËuÐ…œ Æ…ËuÐ ©‚W?L?ŠWz® ÃËW?Ö Ë @?½WÐ…œ WJ½uÇ ¨…Ë«œ —U?ł „W¹ U?O½Wð vÐW½ —W¼ ¨ßß «bÐßß ËuÐW¼ Í…ËW?z Í—«uÐ U²?A?}¼ W?" wÇW??" Æ…Ë«œ Íï??š XÝ…œ W?$ wA¹…—U??ł W??"Uð ËWz ÂüW?Ð ¨ßßW¹«b??OÐßß ßß—W¼ßß …Ëu?ðU¼ wA?¹˙ Uð W???"  «œ…œ …ËW?Ð ¯WÐ U???%W???²????!???' wM?ÝWÄ W??" X}M}¹W??Ö…œ …ËWz «œW¹W??²??Ý˙ ËW$ ©—W¼® w½UM?}¼—U?"W?Ð ÆwðW¹Ë«œ WÐ Ë ó?|—œË—ËËœ w"W¹…ËU???' «œßßÊ«œßß ÍW????ݢdÄ W$ ¯WÐ U????%W???²???!???' W¹W??ݢdÄ ËW?z 5½«“U½ W??L??}z Æ…ËuР«˅œ—WÐ W?½U??"ôUÇ w"W¹…u??}??ý …ËuÐ ó|—œË—ËËœ w"W¹…ËU?' 5½«“…œ ÂüWÐ ¨…ËuР«˅œ—WÐ ÙU?Ý b½WÇ W$ W?~½…˙ ßßÆwðW?¹Ë«œßß Â«Ë…œ—WÐ Ë W½U???"ôUÇ g?O???ÖWÐ U???%W???²???!???' Ë 27 .

‘W??ý Z?M}Ä w½W???'Wð W$ v?àÐ ïð ¨…ËW???"Ëu??âÐ —U???−??"W?¹ wJ}½W???'Wð …œe½U?ý Í—WÐË—Ë…œ Uð Wð«Ë ¨…ËuðU¼ wA¹˙ ÍWðU" ËWz Uð ¨…ËW?½üUÝ X}?àÐ X|ËW¹…œ «“…˙ a?}?ý Æ…ËuÐ „ôUÇ «œ…—«uÐ ËW$ ¨ÊüU?Ý …b?ÑW?Š wÇW?" ¨wðW?¹Ë«œ ßß—W¼ßß «b†U?Ý …œe½«Ëœ …œ Í…ËU?' W$ ¯WÐ U??%W?²?!?' g¹—U?ł „W¹  W½U½Wð «u?$W½ ÍïÐ ÊU?'“W?²?ÝWÐ Ë ñ?}¼ Ë ÃËW?Ö w'Wz Æ «bOÐ «bO?A¹WJ¹œ ÍdF?Oý W$ «“…˙ a}?ý ÍWOO½«ËW½U?'“ WO¹—U?Oýï¼ ÂWz Â…ËWz wÝU?Ð «b??'WJ¹œ wJ?OMO??ÝËu½ W?$ W¹«Ë r}Ä ÆX|ËW???"…œ ËUÇ—WÐ X}M}¼…œ —U?" WÐ “«ËU?Oł Í—U?" ËËœ «bJ|dF?O?ý W$ ÊïÇ W" …ËËœd?" ∫Ëuâ"W¹W$ Ë sýWÇËU¼ ÍË«œËË˙ ËËœ Í…ËW½«ñ}Ö ïÐ …d????²?KO????% Â…œU?z W$ x?†ËbÐW????Ž w?łU????Š Í—W???³???'W??G???}?Ä ÍWÐWð—W???' ÍœËu???łËUÐ ËuÇW½—…œ W¹ï" W$ ÊU?²¹Wý œWÝ WÐ ÂWz Í˙WÄ—…œ  WM½W??ł W$ v½U??²¹W??ý WÐ ËWz ÆÊ—ËËœ …ËW?"W¹ W$ —˘“ Ë Ê“«ËU??O?ł —˘“ ©s¹˙WÄ—…œ® Ë ©ÊËuÇ—…œ® Ë X¹…œ…œ w'U???$Wz  ï???š ÍËË“…—Uz WÐ ïð W?J|—«œd??" ÊU???O??'W???"W¹ ÊU??O???'…ËËœ ÂüWÐ ¨X¹WJ?¹…œ „W¹…u??}??ý ı W?Ð X¹…bÐ —U¹ñ?Ð w½«uð…œ …ËW½œd"dOÐ Í—«uÐ ïð W" X¹…bÐ ÂU?$Wz W$WÄ WÐ Ë «d}š …bM}¼ vÐ…œ  ïš Ë X¹ËWJÐ U¹d?% dðËË“ wÇ—W¼ vÐ…œ ïð ÆWOO½ X½U½«œW?AšW½ Ë Ë ©Â…œUz® w½W1œ …ËW??LM|u?š…œ …d?F??O?ý ÂWz W?" s' ÆX?¹WJÐ —U?Ö“˙ ¨ÊU?²¹Wý „W¹ wÝd?ð W$ ¨Â…œUz ÆËUÇ g}Ä W²?|œ ©x†ËbÐWŽ włU?Š® 28 .

wAO½U"WýËW" X|ËW"U½ …ËWz ÍU¹d%  W½U½Wð W" W¹W"Ëu$UðWÐ …bM}¼ Íï???š ¨X}???à???}??N?Ð vł WÐ X?ýW¼WÐ …ËË“ UðW?¼ vÐ…œ Ë  UJÐ v?Ä W$ W½ Ë wðW¹W$WÄ W½ x?†ËbÐWŽ włU?Š wÇW?" ÆX|˙WÄ—…œ Ë  UJÐ —U?Ö“˙ Ë …Ë«œ ÊU¹—Ë…œ ÊU??²¹W??ý œW??Ý wÇ—W??ÖWz ¨WJ}??²??ý êO¼ w½«—W?~O½ XýW¼WÐ W$ Â…œUz W" W¹…ËWz g¹W?"W'U$Wz Æ…u?OMâ†W¼ vÄ ÊUO~½Wð —W????ÖWz «œ…d?????}$ ßßÆËuÇW?½—…œßß x†Ëb?ÐW????Ž włU????Š ÂüW?Ð ¨ßßÍ˙WÄ—…œßß W¹ï?" W$ g?¹x†ËbÐW?Ž włU?Š W?" W?¹«Ëu?³Ð W¹…u?}?ý ËWÐ W??"W?'U?$Wz ©d???²KO???%® Ë «“Uz Ë „…d?¹“ WÐ ËWz —W¼ Ëu?Ð…œ ÊU??!?¹œ ¨W¹«Ëu???âЗ…œ Ë W$WÄ WÐ …bM}¼ ¨ÊU²¹Wý „W¹ w?Ýdð W$ W" p}'…œUz „W½ ¨X|dMЫœ  W?½U½W?ð …ËuðËW?????"W?½ U¹d?????% W?????" …u?¹˙WÄ—…œ X?ýW¼W?Ð W$ ËU?ðñÄ W?Ð Æ UJÐ ÊUO}Ä W$ Ë …ËW²|“˘bÐ wAO½U"WýËW" ËUÇ—WÐ W$ wA¹W?J¹œ w"W¹«œËW?' «“…˙ a}?ý «œW?²¹WÐ ËËœ ËW$ —W¼ Â…œUz ÍW????"WM?¹˙WÄ—…œ Ë Ê«—˘œ Í…ËWz Íï?¼ W???²????}Ð…œ W????" …Ëuðd????Ö ¨©Í—W³'W?G}Ä ÍWÐWð—W' ÍœËułËUЮ v†…œ W" ËW?z ÆX|dMO³Ð dð…—ËWÖ WJ½uÇ ¨X}Ð dðd|uÐ Ë dð«“Uz ËuÐ…œ Â…œUz W?" X}M}¹WÖ…b?}ð ÊU'…ËWz x†ËbÐWŽ włUŠ ÂüWÐ ¨W²?AÄ W$ Í«œuš w½«e¹…œ Ë ËuÐ —W³'U¹WÄ ËWz Æ…dðd|uÐ Â…œUz W?$ x†ËbÐW?Ž włU?Š w?ÇW?" ÆêO¼ W½ Ë …—W?³??'U¹WÄ W½ XÝW¼ «Ë ¨s¹WJÐ W?"…dF?Oý wðW?†«ËË˙ ÍUýU?'Wð UO½Wð W?L}z —W?ÖWz Â…œUz ïÐ W?"UÇ …u??}?ý ËËœ WÐ wðW¹Ëu?²?!¹Ë «“…˙ a?}?ý W?" s¹W?"…œ ÍW?KÄ ËW?z W??????" …ËW?ðU??????š…œ d???????OÐ ÊU???????'…ËWz …ËW??????"W?¹ô W?$ Æ UJ?Ð ÍWÐWð—W???' ÍœËu??łËU?Ю …ËuÐ —W??³???'U¹WÄ ¨…Ëu?ÐW¼ wOðW?¹«—W??³???'U¹WÄ WJ†WÐ ¨…ËuÐW½ Í—˘“ wJ}M'˛Ëœ …ËW?A¹WJ¹œ w"W¹ô W$ ¨©Í—W?³'W?G}Ä 29 .

WÐ Æ…ËU?²?Ý…Ë Í—W?³?½«—WÐ ÊU?²¹W?ý „W¹ ¨…ËuÐW¼ wM?'˛Ëœ „W¹ U?O½Wð WJ†W?Ð ¨W??O??O½ —W???³??'U¹WÄ x?†ËbÐW??Ž włU???Š ¨…ËW??'…œUz ÍW½«ËW???â??}Ä wOðW¹UM'˛Ëœ ÊU?²¹W?ý œW?Ý ªÊ—˘“ —U?−?"W¹ wA?OM'˛Ëœ Ë WJ}?Ñ˘d?' Ë X}???šËË˙…œ Â…œU?z «b??A?¹…ËWz ÙW???ÖW$ ÆÊW???"…œ x?†ËbÐW???Ž włU???Š włU????Š ÂüW?Ð ¨X|˙W?Ä…œ—…œ XýW¼W?Ð W$ Ë  «œ…œ Ùï????" Ë X?|“WÐ…œ ÆX}ÇU½—…œ W¹ï" W$ x†ËbÐWŽ wMÝWÄ wðW¹Ëu²?!¹Ë a}ý U¹Uz ∫W¹W'Wz «œ…d}$ vłWÐ wJ?|—UOÝdÄ Â…œUz wðW?¹Ëu?²??!¹Ë U?¹ ¨ «bÐ x†ËbÐW??Ž włU??Š w¹d|uÐ Ë w?ðW¹«“Uz ÆW??O??O?½ ÊU??O??â??O¼ ø U?JÐ ÍUM|Ë p?}??"ïMÝdð „…Ë Ë …ËW???²??}M}?JAÐ włU??Š wJ}½«b?MÝWÄ êO¼ «œW??"…d??F?O??ý W$ W¹…ËW?z ÍW?"W??O??O?²??Ý«˙ Æ…ËWMO?M|u?šU?½ —W?³??'U¹WÄ w'…œU?z w"W¹…ËW½b½UJ?ý êO¼ Ë x†ËbÐW??Ž w"W¹ô ¨ÊU???L??²??Ý…œ—WÐ WðU??š…œ „W?¹W??A??}??"ËU¼ U??O½W?ð «“…˙ a}??ý ÍW"…—U?ý W$ Í…ËWz ïÐ ÊW"…œ wO?ðW¹UM'˛Ëœ ÊU²¹W?ý œWÝ WJ}?Ñ˘d' ÊU??²¹W??ý „W¹ ¨WJ|—W??³??'U¹WÄ g?O?'…ËËœ Íô Æ…Ë…—…œ W?½WJOÐ Íï??š W$ ÈËW?¹…œ Ë X}????ý˘d????%…œ vÄ Í˙W????ý Ë …Ëu?ðd???Ö w?"˘—WÐ …Ëu?ðU¼ ÊU?O?'W?z ∫ËuÐ ÊïÇ X¹œ ÊU?L?A?¹W?"W?'U?$Wz Æ U?JÐ Í—…œ XýW¼WÐ Æ©ËuÇW½—…œ® ÊU¹ËWz Ë ©Í˙WÄ—…œ® Ë w?ðW¹«“U?z ÂWz «“…˙ a?}??????ý U¹U?z ∫5Ýd??????á?Ð ÊU?????!?¹œ 5½«u?ð…œ ¨«œ…d?F?O??ý ÂW$ ¨U¹Uz øX}M}?šd?½…œ “—WÐ x†ËbÐW?Ž włU?Š ÍW??O¹d|uÐ —W??ÖWz a}??ý ÆU½ øW¹«“Uz Ë Ê«e??}$ Ë U½«“ w?J|ËU?O?Ä włU?Š W?¹«Ë w}Ä W¹«Ëu??³?Ð x†ËbÐW??Ž w?łU??Š ÍW??"W??²???!|u†W¼ w½«b?MÝWÄ w²???ÝWÐW??' Ë @½W?¼UzËU¼ ÍWJ?¹œ w"W¹W???ýË w½«u???²¹…œ Æ©…d???²KO???%®  u??Ö…b?¹W½ 30 .

∫X}ÝËuMÐ w½«u²¹…œ ÆX}M}NÐ —U" WÐ g}"ËU¼ Æ…dðd¹˛ Â…œUz W$ x†ËbÐWŽ włUŠ X}†…œ vÄ ÊU?'…ËWz W"…d?FO?ý w}ÄUð—WÝ Í«ËW¼ Ë ‘W?" Ë ÊW1œ włU??Š ÍWM|Ë Êb½U??šdM?'W?" Ë 5?MO??³?"Ëu??Ý p|—ï??ł WÐ a}??ý W??" Ë Íœ—…œËU¼ p?|—ï???ł W?Ð XÝW¼ ÂüW?Ð ¨ «œ…œ ÊU???A???}?Ä x†Ëb?ÐW???Ž UÐ Æs¹W?"…œ Â…œUz ÍW"W?²!|u†W¼ w?½«œËUÝUÄ Ë …ËWMðU¼«b?}Ä w¹…“WÐ Íx†ËbÐWŽ ôW' włU?Š ¨x†ËbÐWŽ włUŠ W" X}Ð d?OÐ W$ ÊULA¹…ËWz Íï?š «“…˙ a}?ý —W¼ Æ©±π∞∏≠±∏≥µ® W?¹…—ËW?Ö ÍU½«“ Í…œ«e?O$W?ł w¹…—ËWÖ w?MÝWÄ wðW¹uO?ÝËu½ wÝ—U% WÐ W" «b?¹WJ¹œ wJ|dF?Oý W$ dÐ ¨U??ł W?L¼ —œ uð rKŽ® ∫ «œ…œ …ËU??OÄ ËWz ÍW¹UÄ Ë W?KÄ Ë X!½«“ Ë Íô Ë p}?M|u???ý Ëu??'W¼ W?$ ïð w²???!½«“ ¨©X?Ý« ÂuKF???' f" W???L¼ w²?!½«“ ÊU!¹œ …ËW?z Í«Ëœ p|ñ|œ —W¼ ÆW¹«dJýUz p}?ÝW" Ëu?'W¼ Íd~½UNO?ł w²!½«“ ¨©ULý dO~½U?Nł rKŽ® WÐ …œ«eO$Wł ÍU²?Ýï'U' Æ UÐ…œ ËU½ ¨…u}z w½UÐW?†Uð Í«“…˙ a}??ý ¨«œË˲…ËUz wI??O??²½W??' w½UM}?¼—U?"W?Ð ÙUÄW$ wMðËW"—WÝ w½œd?"—WÐW²Ý…œ ïÐ  UÐ…œ —U" WÐ g¹WJ¹œ wJ?}JO²"Uð Ë ÊËu????³???O????"U????š wJO????²????"Uð ∫ÍW????"…—W???³?½«—WÐ w?½b½«“WÐ Ë Íï????š Ë WM?¹˘—œ wJ}½Ëu???³???O???"U???š …—U?¹œ ÂüWÐ ¨©l{«u?ð® sðd~'e?½WÐï???š Ë X}M|˛ËË—uÐ ÍW?"…—W³½«—WÐ ï?šËW²?Ý«˙ Í…ËWz w}ł W$ ÆW½«“U?³à?}% ÍËU??š  «œ…œ ÙËW¼ ¨W?½«—W??³??ýd??}¼ wJ}???²??!|u†W¼ —W??Ý W?ðU??/??OÐ Êœd??³??ýd?}?¼ ïÐ Íï??š Ë …ËWðU??"…œ ×u?Ö Íï??š Í…ËWz Uð ¨…ËW?ðUJÐ 31 .

Í—U???'ôWÄ U????łËWz ¨ ËW???" XÝ…œ ÍW?$W¼ ËWz W???" Æ U????"…œ …œU???'Uz W$ ÍË«ËWð WÐ W?" X}M|Ë…d?Ý…œ w}ð p|—ïł WÐ Ë  «œ…œ ÍW?"WM'˛Ëœ ÆX}M}'W½ Í…ËW½U²!†W¼ Í—«uÐ WJ¹œ wJ|—Uł d²Oz Ë  U/Ð ÍïÄu$WÄ ÊËË˙ WJO?²"Uð ÂWz w½U?"WO?¹—U"…œ—Ë «bJ|d?FO?ý W$ Íïš «“…˙ a}?ý ÆÂW"…œ wÝUÐ dð«Ëœ gOM' Æ…ËWðU"…œ W†W¼ W$ vÄ …ËUð…—W?Ý W?$ ¨W¹…ËWz «“…˙ a}?ý ÍW?"…˛˘dÄ w"˘˙…ËU½ ÂWz Æ—W????³½«—W?Ð w½«œu¹d????% ïÐ U????O½W?ð ÂüWÐ ¨X?}MÐ Íï????š w½U?Jý Ë wJ}à?}% WJ}²?ÝWÐËUÇ WJ†WÐ ¨WO?O½ …ËW†œ W$ eOÖ—W¼ a}?ý ÍW½UM}K}Ä w"W¹W?†W¼ WÐ Ê«œœ X|œ W??" a}??ý Æ…ËWð…ËËœ—U??ý «œd|˛W$ w?¹—W½u¼  «œ…œ ÊU??A?}Ä „Ëu??âÐ p|—ï??ł WÐ Íï?š ÍW??"W†W¼ ¨X}½…œ «b¹ï??š wO½«Ë«d?H†œË w¹…bMA?šWÐ W$ ÂWz Ë W?O?O½ wJ}?šW¹UÐ êO¼ w}?àÐ „…Ë —W?Ý W?ðUÐ…œ p}?ýd??}¼  U?"ËU¼ ÂüWÐ ÆX}?½…œ v$ w}Ä W?" wðW?¹ï?š Æ…ËW²}à}¼U½ ïÐ w½œd"œ—Ë«—WÐ Ë —UOÝdÄ Í—«uÐ W" ¨s'˛Ëœ «Ë Ë W¹«“…˙ a}?ý w'U?' ÊUÐW†U?ð ÍœW?L?ŠWz a}?ý wŠW†U?Ý a}?ý …ËWJ}Ä ÊU??O?O?šï?ý Ë W??²†U?Ö Ë X}ÐËu?Ð ‘ï?š ÊU?O½«u?}?½ X}Ç…œ vÄ —˘“ ÊU?????O?½«u?????}½ …ËW?½W?????'Wð ÍËË˙ W?$ rÇ…œ ï?Ð Í«Ë s' ÆX?}Ðœd?????" ÕW†U?Ý a}?ý w½b½«Ëœ ïÐ «“…˙ a}?ý ÍW½U?'“ ËWz WJ?½uÇ ¨X}ÐËuÐW½ ¨ÊW??'Wð wOJ¹e?½ W?" W??"W??O??OðW¹U??²?ݢœ w?½U?'“ ¨X?}M}¼…œ Í—U??" WÐ ∫X}†…œ «bJ|dFOý W$ «“…˙ a}ý Æw½Ëu³²ÝË—œ ïÐ W~½dÖ w"W¹ï¼ ÕW†UÝ a}?ý ÍW"…œ Í“UÐu}Mł wK¹W'  ï?š W" ïð …ËU??−??łW¼ «“…˙ W??" s' wA½…“—W??Ý ÍW??"…œ ıïÐ 32 .

extreme. maximal. ul-¤ …Ë«dM}?¼ —U?" WÐ ßßÍ˙W?ÄËWzßß ÍUMŽW??' WÐ Æ›timate.vЫœ v?ÝW???" v?Ý ËËœ WÐ Âu???}?Mł …b½W?Ð wðW?¹U???ſ …Ë«œ  —«“W¼ W?Ð ¨ÊUЗu????( WÐ ¨W????²????!????}z UðW?¼ ïð v$ ÍœËu??Ý a}?ý W?" W?¹WJO?²??"Uð ËWz W?"…d??F?O?ý w?'…ËËœ w²¹WÐ W???" X}½…œ w?$ w}Ä Íï???š w'…œ W?Ð Ë X|œ w"W???A???}Ä ÆX|d???Ö…œ—…Ë …ËWz w$—W??Ý ÆX}Ыœ p?}?ÝW??" vÝ U¹ ËËœ WÐ Íu??}Mł ÂW?z W¹…ËW$ WJ½uÇ ¨W??O??O½ ñÄË«ñÄ wJ}½U?M}K}Ä g¹W?¹W?²??Ý˙ ËWz  W½U½Wð W??" …bÐ W?"W??²?Ý˙ Æ…ËWð…Ëu?²?A??}¼ w†ïÇ WÐ wO½U??'e|˙ wJ|“«d?'Uz ÍW?~}?ł ∫X|dÝËuMÐ Ë X|dðu~Ð g¹U¼…Ë Èd"…œ ›gO????"¤ v?ÝW???" v?Ý ËËœ WÐ Âu????}M?ł …b½WÐ ›—W????ÖWz¤ ¨w?ðW¹U????ſ ÆÆÆX}Ыœ WÐ Ë s¹ñЗ…œ …œ—Ë WÐ W?" ¨…dðó?}?³½«Ë…˙ …ËW$ —˘“ «“…˙ a}?ý ÂüWÐ Æ…ËWðUJÐ ÊËË˙ Íï?š w†œ w²?ÝWÐW?' ¨ÊU?'e|˙ ÍW†W?"Ëu?Ý Í“«d?'Uz —W???Ý WðU???šU½ p}½«ËU?ð Ë w¹U???Ý—u??( êO?¼ Â…ËËœ w²¹WÐ Í…ñ?|œ ÂWz Ë —WM|uš W½ W" ¨ U"…œ Íïš ïÐ W½U"UÄ p|—ïł WÐ ËWz Æa}ý w½Uý ÆÊWJÐ v$ ÍdðU¹“ Í«Ë«œ s½«u?ðU½ ÊUO?â?O¼ w'U?' wŠW†U?Ý a}?ý W½ ∫W¹W¼ w"W¹WKÄ b½WÇ «œ…ñ|œ ÂW$ «“…˙ a}ý w½œdJ¹dÖ—WÐ wIO²½W' …—W¼ w½«ËU?ð W?" vM?Ыœ Í«Ë ›ÕW†U?Ý W??'U??' a}??ý wÐU½W??ł¤ ïð ≠± › W¹Uſ[ «œ…d}$ Æ…Ë«œ Âu}Mł W" X}Ð …ËWz ›wðW¹Uſ¤ s' Í…—ËWÖ utmost. maximum WJ½u?Ç ¨X¹W??"…œ —U???³½«ËUð vÄ wM?' ïð WJ}?½«ËUð W½«œu??}?Mł ÂWz ≠≤ 33 ©≥® w$W"Uý œU¼—W% .

—W?ÝW$ X¹—ËuÝ —W¼ ïð W?" ÂüWÐ ÆX}Ыœ Âu?}Mł s' W?OO½ ×W?' ¨…Ë«œ Âu?}Mł s?' W?" 5}MЫœ Í«Ë ïð ÍdðU?š —W?ÐW$ UÐ ¨ W?"«Ë«œ ÆÆÆX}Ыœ rA¹u}Mł s' ›—WÖWz¤ Wð«Ë WÐ Âu??}Mł ›wðW¹U?ſ¤ ÍW??"…˙WÄËWz ¨X}Ыœ r?A¹u?}Mł s' —W??ÖWz ≠≥ —WÐW$ ¨”W???" vÝ U¹ ËËœ r?}†…œ W??" Æ…Ë«œ p?}??ÝW???" vÝ U¹ ËËœ Í«Ë ÆX}Ð ï?ð „…Ë ÊU??O??A¹W??'W?z UÐ ÆW??O??O½ d???OÐ W$ rýU?Ð W¹…ËWz Í…bM}¼ wÇ—WÖWz ¨…Ë«œ ”W" vÝ WÐ Âu}Mł ÍW"…˙WÄËWz vMЫœ vÝ „W½ ¨X?}Ыœ ”W?" ËËœ W?Ð —W¼ Âu??}Mł W¹…ËW$ +«e??OÐ Âï??š Æ”W" ¨XOM?}Ð “«u??/??O??²??Ý«˙ wJ|—…Ëœ«œ —W¼ ¨W?¹…ËW½œd??"œ—Ë ÂWz Í«Ëœ ∫…ËËœd"W½ wJ}½«ËUð «“…˙ a}ý W" Í…ËWz w¼«ËWÖ W²}Ð…œ wA?¹u????}M?ł W¹…ËW?$ ÂüWÐ ÆÆÆX?}Ыœ wA?¹u????}M?ł —W????ÖWz a?}????ý ≠± ¨X}ЫœW½ WÐ Íu?}Mł ÍW?"…˙W?ÄËWz «ËWz ¨X}Ыœ wA¹u?}M?ł —W?ÖWz  W½U½Wð ≠≤ ”W???" ËËœ W?Ð —W¼ Íu???}?Mł W???A?¹…ËW$ ÂüWÐ ÆÆÆ…Ë«œ ”W????" vÝ ÆX}Ыœ U?łËWz ¨…ËW²?}Ð…œ W¹W?ݢdÄ ÂW$ ¨w¹ËuðËW?"—W?Ý WÐ ¨«“…˙ a}ý W?" Ë Êœd??³?ýd??}¼ wýW?Ð W?" ¨˙W??Ö WðU??š…œ ÍW?"…˛˘d?Ä w'…ËËœ wýWÐ W????²|ËWJ?Ð  W¹U½ «“…˙ a?}???ý «œ…d????}?$ ÆWM'˛Ëœ w?½œd???"U?½ËuðËd????%Wð …Ë…ËWÐ Íï?š ËWz Æ…ËWJO²?!OðU?²?Ý Ë —U'Uz Ë …—U?'˛ ÍW½WÇ—WÐW½WÇ Êï?" Í—W?²?%…œ Ë X}A?OMЫœ «b?ŠW†U?Ý a}?ý ÙW?ÖW$  U?"U½ p¹—W?š 34 .

Æ…Ë«œ Í©u????}Mł® —U????ł b?½WÇ ÕW†U????Ý a}????ý X}?½«eÐ ¨…ËW?ð«b???³?†W¼ ÂW$ W" ¨ÍW"…—W³½«—WÐ w½b½UšËË˙ Ë ÊœdJðuJ'…œ ïÐ W~|˙ s¹d²ýUÐ ÙUÄ Wð«bÐ Í…—ËWÖ …b?M}¼ wJ}½«ËUð W¹…ËWz ¨WŠW†U?Ý a}ý «œ…dF?Oý  UÐ…œ ‘d?}¼ p|—ïł WÐ «“…˙ a}?ý Æ…ËWðUJÐ Â…œ X|d|ËW½ d?²Oz W?" ¨X}M?}??NÐ Íï??š ÍW??"W??O¹—U??"«Ë«œ W$ “«Ë —W¼ „W?½ ÍW??"WM'˛Ëœ W??" «“…˙ a}????ý w²???Ý…œ W$ Íï????š ÊïÇ …ËWðU?JÐ …ËW$ d???O?Ð vÐ…œ WJ?†WÐ U¼…Ë w?J}½«ËUð «“…˙ a?}???ý øwÇ w½ËuЗU???Ö“˙ ÂüW?Ð Æ UJÐ —U???Ö“˙ Ë X|dJÐ ”U?Ð —W¼ W¹U?O½œ U??O½œ Uð W?" s?'˛Ëœ w½U?ý —W?Ý W?ðU?š…œ ∫…ËW²}ÐW½ „UÄ W" „W¹W†WÄ W²}³Ð Æ…Ë«œ  —«“W¼ WÐ ¨ÊUЗu( WÐ ¨W²!}z UðW¼ ïð w}Ä ¨s?}?!??"ï?Ð ¨«b¹“U??³??²??A?' w?¹“«Ë W$ W??" W¹W??²??A??' ËWz W??'Wz ˛uJÐ w?²??A?' U?¹ ¨…Ë…—WJO¹ö??"W¹ w?²?A??' U?¹ ¨XA??'«Ëœ X|dðu??Ö…œ a}??ý ÍW½«ËUð ËWz Æ›Fatal blow. death blow ∫W??O? {U??I « WÐd??C «¤ wðW?ÐUÐ W???²???}???³Ð W???O???O?½ …ËWz wO¼ ÕW?†U???Ý a}???ý ÙUÄ W?ð«b¹…œ «“…˙ —U?−"W¹ wJ}?²?A' ÂüWÐ ¨XA?' „W¹ WÐ X|ËW¹…œ ËWz ÆÊœd?"œ—«Ë—WÐ U¹ ¨Í—«bM?¹dÐ WÐ ÍW??"WM'˛Ëœ Ë …ËWðUJÐ w?¹ö?"W?¹ W?"…˙W??ý ¨e??}¼WÐ wA¹ï??š Ë X?}??à??}??NÐ vł W?Ð «œW??"W½«b¹W??' W$ ¨ÍË«—˛u??" W?Ð W~½…˙ øUM}¼ —WÝ WÐ rOÇ ÊU²OMOÐ ∫vàÐ Ë p†Wš WðUJÐ ËË˙ W½«ËuðËW"—WÝ w½U??"W?½Ëu½U??( Ë U??'W?MÐ «b??A¹W???"…˙W??ý ÍW??'—W??Ö W?$ «“…˙ a}??ý W½«œ—W??'U½ w"W?¹…u?}??ý W?Ð X}ÇU½ ËWz ÆX}?ÇU½ d??OÐ W$ ÍW??"W??O¹“«Ë U?O½Wð WJ†WÐ ¨X}?àÐ vÄ w"ËuÝ ÍW?!?( U¹ s'˛Ëœ —W?Ý WðU³Ð ‘d?}¼ 35 .

ÍËUÇ—WÐ W?ðU??/??OÐ Ë  «bÐ ÊU??A??}Ä Íï??š w½U??"W~?†WÐ  «œ…œ ÙËW¼ —W¼ «b}ðU" W$ ÆÂW?"WM'˛Ëœ g¹…ËWz Ë rM' …ËWz W" ¨s'˛Ëœ Ë Xݢœ w?"W¹W?†W¼ w?A¹ï?????š W?¹W½«ËW?$ W?????" X}?½…œ …ËW$ v?Ä …ËUð…—W?????Ý W?$ W???O??O?½ …ËWz wO?¼ ÍW??"…—W???³½«—W?Ð ÍW†W¼ ÂüWÐ ¨X?}Ðœd???" w"Ëu???âÐ Ë pÝU½ —˘“ w"W¹…u}ý WÐ g¹WOO²Ý«˙ ÂWz ÆX|dJÐ v$ wOýïÄËUÇ ∫ U"…œ ‘WJA}Ä W½«“—W³²ýË…˙ Æ…Ë«œ  —«“W¼ WÐ ¨ÊUЗu( WÐ ¨W²!}z UðW¼ ïð «b???²????šW???Ý «Ë wJ?|˙W???ý wðU????" W$ ©ÊUЗu????( WЮ w½U?M}¼—U????"WÐ …b½WÇ Ë wðW¹ï??š W$ ÍU?ÖUz …b½WÇ «“…˙ a}?ý W?" W¹…ËW?z ÍW½U?A?O½ a}?ý —WÖWz Æ…ËWðUÐ…œ g?¹W"…˙W?ý Ë W(W?Š —W?ÝW$ W" …ËW$ W¹U?OM†œ WÐ ÕW†UÝ a}ý ÂüWÐ ¨X}Ыœ gO?ÝW" vÝ U¹ ËËœ WÐ Íu}Mł ¨Íïš w²ý WJ?†WÐ ¨WOO½ u?}Mł wðW¹Ë«œ ÕW†UÝ a?}ý Í…ËWz Æ…Ë«œ Í—«“W¼ ÆW¹WJ¹œ WЮ Í—U?J†…ËU?z «œW¹W????²????Ý˙ ÂW$ g}????"«ñ????$—W????Ý wJ?}M?¹ñЗ…œ ÍUMŽW??' p|—ï?ł êO¼ WÐ ©—«“W?¼® ÍW?ýË «œW¹W?²??Ý˙ ÂW$ ÆW‡©—«“W¼ Æ…Ë«dM}¼ —U??" WÐ ©Ê«—«“W¼® ÍUMŽW?' WÐ WJ?†WÐ ¨ «œU½ ©—«“W¼ „W¹® X}½«“…œ ¨X}Ð Íœ—u" w½U'“ w½U"U½WÄuâ}Ä Í«“…—Uý ‘UÐ p}ÝW" ∫…ËW²|—bÐ p}$ …u}ý ËËœ WÐ Èd"…œ «“…˙ a}ý ÍW"W²ÝWÐW' UðW¼ ¨˘ñ?'Wz UðW¼ ›ÕW†UÝ W?'U' a}?ý wÐU½Wł¤ ¨ÊUЗu?( WÐ ¨ïð ≠± ËWz ËU½W?$ W??A¹W?½«ËW$ ï??š Æ…Ë«œ XÝW???" Ê«—«“W¼ WÐ ¨WðU???" ÂWz U?O½Wð „W½ ¨g?OJ|—U?ł b½WÇ ¨X}ÐW¼ «Ë w?O¼ «œW?ÝW?" Ê«—«“W¼ 36 .

ÆvðWðË«œ ¨—Uł „W¹ ÂWz Ë ˘ñ'Wz UðW¼ ¨W²?!}z UðW¼ ›ÕW†UÝ W'U?' a}ý wÐU½Wł¤ ïð ≠≤ Ê«—«“W¼ ËWz W??O?O½ @½d??Ö U?łËW?z ÆWðË«œ —U?ł Ê«—«“W¼ WÐ ¨W?ðU?" ¨ÊUЗu?( WÐ ¨W¹…ËWz @½d?Ö ¨…Ë«œ X?ÝW?" b½WÇ WÐ Ë v" WÐ …—U?ł Æ…Ë«œ  —Uł Ê«—«“W¼ WÐ ïð «Ë —W?¼ W?????" W¹W?¼ g¹W?J¹œ w?J|—U?J†…ËU?z «œW¹W?????²?????Ý˙ ËW?$ —W¼ X}?½«“…œ ¨X}???ÝU?MÐ «“…˙ a}????ý Í…ËWz Æ…Ë«d½W?½«œ «b|ËW$ ‡?¼U½u~?}Ð ïðßß ∫…ËËœdÐ —U" W?Ð W½«“U³à?}% wJ}?²ÝWÐW' WÐ Í…—UJ†…ËU?z ËWz a}ý ÂüWÐ ¨…Ë«œ XÝW" Ê«—«“W¼ WÐ U¹ ¨WðË«œ —Uł Ê«—«“W¼ ¨W?²!}z UðW¼ WÐ «œËuðU¼«œ W$ W?¹…ËW$ Ë XOÐ…œ «˅œ—WÐ  W?²?ýË…˙ ÂW?z —W?ÝW$ ïð ßßÆX¹…bOÐ g¹WJ¹œ Í—Uł Ê«—«“W¼ U¹ ¨X¹…bÐ wA¹WJ¹œ w½«—«“W¼ s¹WJ?Ð œ—Ë«—WÐ «b¹ï??š g}Ä ÍW??"…ñ|œ ÙW?ÖW?$ …ñ|œ ÂWz W??" W?L??}z W" W¹UOM†œ «“…˙ a}ý ÆX|ËW"…œ—…œ ïÐ ÊU'W"WOO½«ËW½U'“ WO¹“«ËUOł «bA¹ËuðU¼«œ W$ Ë X}Ð…œ «˅œ—WÐ W²ýË…˙ ÂWz —WÝW$ ÕW†UÝ a}ý W~−?}Ð ¨Íï??š ÍW?"W$ïJâÐ W†W¼ ïÐ w?ÇW?" ¨ «œ…œ Ê«—«“W¼ WÐ —W¼  U"…œ ÊU?'uÖ Ë …Ë…—U?OÝdÄ d|˛ WðU?š…œ W"WðWÐUÐ Ëu?'W¼ W" Í…ËW$ «œ«—Uz W$ U¼…Ë w?"W¹W½U?A??O½ êO¼ ÂüWÐ ¨X}Ыœ w?A¹u?}Mł —W?¼ W?" WÐ u?}Mł …Ë«Ëœ WÐ W?²?!?}z W$ «“…˙ a}?ý W¹W½«ËW$ X}?àÐ ÊU?L?}Ä W?O?O½ Æ «bÐ p}ÝW" WÐ w?¹œ—u??" w½U???'e|˙ w?½UÐW†Uð Í«“…˙ a?}??ý W???" 5½«“…œ W???L???}z Íœ—u?" w?J}½U?'e|˙ ê?O¼ WðU?" ËWz ¨…u??O½«“W½ w²??!½«“ w"W¹…u??}?ý ÊU'u~}Ð ÂüWÐ Æ…ËuÐW½ «b?²Ý…œ—WÐ W$ ¨«b½U²?Ýœ—u" W$ ¨ÍË«dJÄUÇWÐ 37 .

w"W¹…u?}ý WÐ w½U?'“ W?" ¨…ËuÐ U¼…Ë wJÝ˙ïš w?J}½«e¹œ—u" a}?ý W½W¹ô wðW¹u?O½«“ „UÇ —˘“ ËWz Æ…ËËœdÐ —U?" WÐ W½«—WM}¼«œ —U?−?"W¹ W$ „…Ë ¨«b?A¹…d?}$ ÆÊW½U?'U?" Íœ—u?" w½U'“ w?½U"…e?}?N?}Ð Ë e?}¼WÐ Í—«œd?" ¨«b??'…œUz Ë …œ«e??O$W?ł Íx†ËbÐW??Ž ôW?' włU??Š ÍW?"W??ÝUÐ Ë ©ÊËuÇ—…œ® ÈËW$ Æ˙WÖ Wð…Ëu?²!š “«ËU?Oł Í…u?}ý WÐ w½U"W?²Ý˙ wðUJ'…œ «œ…d}$ wÇW?" ¨œd" XÝË—œ ÊU¹WO¹“«ËU?Oł ËWz ©s¹˙WÄ—…œ® ÍW†W¼ ï?Ð ÆÊW??"…œ XÝË—œ W??O¹“«ËU???O??ł ÂWz ›Tense¤ ÊU??"…—«œd??" w†U¹W?š U?¹ Í“«u?š«œ ÍË«ËWð ÍËËœ—uЫ˙ wðUJ'…œ Íï?š w?½«œu?}Mł ¨›X}?Ыœ Âu??}M?ł —W??ÖWz¤ …ËU?M}¼ —U???" WÐ Í›Perfect Subjunctive¤ ÍË«ËWð ÍËËœ—u?Ы˙ wðUJ'…œ ÕW?†U??Ý a?}??ý ÍW???"W½«ËU?ð ïÐ wÇW???" wðUJ?'…œ Æ›WðË«œ¤ …ËËœdÐ —U??" WÐ Í›Perfect indicative¤ Í—WÐW??š —«œ«uO¼ U¹ ¨X¹W?JÐ “WŠ ïð W¹W½«ËW$ W" W?OO†U¹W?š wJ|Ë«œËË˙ ÂW"W¹ ÍËË˙ «b?ð…˙WM?Ð W?$ —W¼ W???????" W???????A?¹W?½«ËW?$ U¹ ¨X?}?Ыœ ÍËË˙ ¨XO?Ð Ë …Ë«œ ÍËË˙ s¹U?OM†œ W" W?J|Ë«œËË˙ Â…ËËœ wðUJ'…œ ÂüWÐ ÆX}ЫœW½ gO?'«Ë…œ—W?Ð W¹W½«ËW$ Ë …ËU?' —W¼ g?¹U?²?!??}z Uð wA¹W?"…œd??"—U?" ÆX}Ð ¯WÐ U?%W?²!?' —W?Ý W½œdJýd?}¼ ïÐ W?" «bJ|d?FO?ý W$ «“…˙ a}?ý Ë ˙W?ý wJ?O?²?"Wð w½U??"W?O?O??²?A?Ö U??'WMÐ ¨…ËËœd?" w½U??š—Wð p|ËU½ w"W¹W?~†WÐ „…Ë Ë …ËWð…ËËœd??" ÊËË˙ Íï??š wO~?½W?ł w?O~}ð«d??²??Ý s' ÍW"W?OO?²Ý«˙ Æœ—u?" Í—WM|uš w²?Ý…œ—WÐ WOðW¹Ëu?²!?š Í—ïOð W$ W?" W½üW?łUÐ wÖWÐ U?%W?²?!?' —W?¼ W?ÖWÐ U?%W?²?!?' ÂWz U¹Uz +«“U½ —W¼ …ËuðU¼ wA¹˙ Uð W?"  U"…œ Í—U?³½«ËUð …ËWÐ «œËu?A}Ä Íd?FO?ý 38 .

X}Ç…œ vð w|˙ ¨ï¼ ËËœ —WÐW$ ¨ÂüWÐ øW¹WJ¹œ wJ}?"W¹ U¹ ßßwðW¹Ë«œßß ∫X}Ð ËWz —W¼ WÐ Ë ÙUÄ …ËWðU??š…œ ÍW½«ËUð ËWz —W¼ ÊU?!?¹œ «b?A¹…d?F??O?ý ÂW$ ≠± —˘“ ¯WÐ U?%W?²??!?' Í…ËWz „…Ë ¨X|ñÐ…œ—…œ W?'Wz gO??"W¹…u?}?ý ÂüWÐ ¨X}Ðœ—«u?Ы˙ wýï?š g?¹—˘“ Ë ßßwðW¹Ë«œßß W?" X?}ÐËuÐ d¹˛ ËWz ©w?(W????L????ŠWz® w?¹«“…—U????ýU½ Ë w?łËW????Ö —WÐW?$ «“…˙ a}????ý Æ…ËuðËW"W½ XÝ…œ ÍWO¹—…ËW²šWÐ ÍËËœ—uЫ˙ wðUJ'…œ «bÖWÐ U%W²!' Í…ßßËušßß ËWz w½œdJÝUÐ W$ ≠≤ XÝË—œ —WM|u?š Íô W?²ÝW¼ ËW?z g¹W'Wz ¨ UÐ…œ —U?" WÐ …œU?Ý W$ Æ…ËuÇ —WÝ WÐ ¯WÐ U%W²!?' w½U¹˛ ÍW'…œ—WÝ ËWz W"  U"…œ W?" ÍW¹ï¼ ËWz WðU?"…œ g¹˙ wMðU¼ Ë ÊW?'Wð «œËu?A?}Ä ÍdF?O?ý ÂW$ —W¼ ÆX}?ÐËuÐW½ «˅œ—WÐ ÍW??"…Ëu?š —W??ÝW$ ¯WÐ U?%W??²?!??' ÆX}?M}¼…œ —U????" WÐ ©v¼W????Ö® Í—UJ†…ËU?z —U???ł ËËœ «œ…d???F????O???ý «“…˙ a}?ý Æp}'…œ—W?Ý U¹ ¨„W¹…ËU?' U¹ ¨p}½U'…“ Wð«Ë ©v¼W?Ö® …Ë…œ—Ë b½WÇ wJ}²ÝW¼ WÐ W"  «œ…œ ÊU?A}Ä ÊU'…ËWz «bA¹…d}$ W$ ÆW‡©‡?¼U??Ö® Í…Ë«dJ?ð—u??" ©‡¼W???Ö® Æ—U??" Wð…Ëu???²??!??š w?½U??'“ ∫ w¼UÖ ¨wNÖ® w½UM}¼—U"WÐ ¨«bAO¹œ—u" W$ „…Ë —W¼ ¨«bOÝ—U% ¨Ê«d??" ”UÐ …Ë…—W?Ý W$ W??"  «œ…œ W½U¹Uð«Ë ËW?z ©v¼U?Ö ¨v¼W??Ö WÐ ¨—U−?'W" U¹ ¨—U?ł p|b½W¼ Wð«Ë ©v¼U~¼WÖ ∫ w¼U?~NÖ® ÂüWÐ ÂüWÐ ¨…ËËœdÐ —U" WÐ Í©v¼W?Ö® —Uł ËËœ wÇ—WÖWz a}?ý Æw'W" “«ËU??O???ł Ë ï??šW?ЗW??Ý Í—UJ?†…ËUz ËËœ „…Ë Ë Êu¹ñЫœ w?"W¹ W$ WÐ Ë —U−'W"ßß ÍUMŽW' W$ g¹—WM|uš Ë Íïš Í…ËWz ïÐ ¨ÊËUM¹«œ 39 .

W????"  U?JÐ X?šW????ł …ËW?z ÈËW¹…œ ËW?z Æ…ËWðU?????/Ð —ËËœ ßßw?'W????" Í…Ëu??š ËWz p}??'…œ—W??Ý ¨„W¹…ËU??' ¨p}½üU??Ý ¯WÐ U??%W?²??!??' ÆwðW¹Ë«œ Ë …ËuÐW¼ ∫W¹W'Wz W"…dFOý œd???" wA????" ¨-U???' s' W???" ËuÐ «Ë ¯W?Ð W$ Æœd??" wA???% Ë U??'«œ ËWz ÂU??²??ÝW?¼ s' W??" d}?" v¼WÖ ¨ËuÐ Êu?Ö —WÝ w½«d¹W?Ý v¼WÖ Æœd?" w?ýœ—W?Ö ¯WÐ U?%W??²?!??'  W?I?O??(W?Š U?2W?z ¨W?¹U?½ ËU??½ w?ÖW???????????Ý w?"ËU?Ð Ëu?Ð…œ Æœd???" wAM?ſU¹ ¨⁄U???!??'˙u???( ¨U½ ËU½ w?ÖWÐ w²¹W?Ð W?" ¨wA?¹W?"…—WÐËË˙ËU?z W½«ËUð Ë «“…˙ a}??ý ÍW?"W??ýd??}¼ Í…u??}??ý U??O½W?ð ¨W½«—U??ł Í…ËWz —W¼ ¨…ËËœd??" ÊU??š—W?ð ïÐ w'…ËËœ ∫X|Ëu'—W%…œ «“…˙ a}ý «œËuA}Ä ÍdFOý W$ Æ…Ë«˙ïÖ ÍW"WM¹ñЗ…œ Â…b?Ð v½U???????Ö ËuÐW?½ rA?¹˙ U?ðW¼ œd?J?'W½ r?(W??????L??????ŠW?z Æ«œ w½U?Ö —W¼  U¼ wA¹˙ U𠨜d?" w"UÇ ¯WÐ U%W?²!?' XÝ…œ ÊU'…“Uð w¹—UO½«“ Èb½W¼ «b'WO}Ý Ë ÂW"W¹ w²¹WÐ W$ ÂüWÐ Æv½…bÐ ÊU??L??ÖWÐ U??%W?²??!??' Íd?²?½ËË˙ w"W¹WM|Ë W~?½…˙ W?" ÊËW??"…œ W$ Æ!…dðWý w¹—U¹ ¨W½œdJ¹—U¹ ÊU!¹œ …dFOý ÂWz ÍË«œËË˙ Íï½Uý ∫WM}%—…“ W"WO¹—U¹ «œ©ôW'® ÍW"…dFOý 40 .

¨ÍËuÐW½ «d??}??š U¼…Ë «b?M}??%—…“ W$  W??( ïð ôW??' ÍWz ÆËuÐ …u}Ä ÍËu'  W"…—ï' U¹ ¨s' w²šWÐ w¹eOŠ W$ U¹ Ê«u?}½W$ vÐ…œ s?¹W?"…œ XÝW¼ «Ë W?"…d?F?O?ý Í«ËW¼u??ýW?" w}ÄWÐ „W???O??O?ðW¹UMýU?z U¹ wðW¹U???²???ݢœ «b??ÖW?Ð U??%W???²??!???' Ë «“…˙ a}???ý ÊUO?$…dðWý w¹—U¹ …ËWJ}Ä —UÐË—Uł W?" ÍW¹…œ«˙ ËWz Uð ¨X}ÐËuÐW¼ W?" …ËËœd?" Í«Ë g?¹W?O?OðW¹UMýU?z Ë wðW¹U?²?ݢœ ËWz —W?¼ ÆX}Ðœd?" Ë W¹W¼ w¹—U??O½«“ …ËW?ÖWÐ U?%W??²?!?' ÍËËœ—uЫ˙ Í…—UÐW?$ «“…˙ a}?ý a}???ý ÂüWÐ Æßßw?ðW¹Ë«œßß …ËuðU¼ w?A¹˙ W???" ÍWðU???" ËWz Uð X?}½«“…œ W½U?O¹—U?O½«“ ÂWz ¨ËuðU?N?}$ Ë —«œWA?šW½ Ë U¹—Ë w"W¹…œd?"—W?Ý „…Ë ÈËW?OÐ W?" p}ðU?" ïÐ ¨X}Ð ÊU?O?}Ä w²?!?¹u}?Ä p}ðU?" ïÐ X|d?Ö…b†W¼ ÆX}M}šËËñÐ vÄ ÍW"WM'˛Ëœ Í…—UÐW$ W¹«“…˙ a?}?ý w²?!|u†W?¼ «œ…d?F?O?ý ÂW$ Â…ËËœ w?¹—U?O½«“ Ë ÙËu( —˘“ w"WO?OðW¹UM'˛Ëœ W²!|u†W¼ ÂWz Æ…ËWÖWÐ U%W?²!' w"ËUÐ ÂüWÐ ÆW?ÖWÐ U??%W?²?!?' w"ËUÐ W?" W?¹…ËWz —WÐW$ WJ†WÐ ¨W?O??O½ Íœb?O?ł  U"…œ X?ÝË—œ ô ÊU'W½U'u?Ö ËWz ¨W"…d?FO?ý ËU½ ÍWýË „W¹ U?O½Wð w"W?O?O??"ï?"U½ «b?A?O?ÖWÐ U?%W??²?!?' w"ËUÐ ÙW?ÖW$ a}??ý W¹W½«ËW$ W?" ∫wðW¹UM'˛Ëœ ÍWKÄ Wð…Ëu²A¹WÖW½ ÂüWÐ ¨X}ÐËuÐW¼ ÊUO½ï" U2W?z ¨W¹U?½ ËU½ w?ÖW?????Ý w"ËU?Ð ËuÐ…œ Æœd" wA?MſU¹ ¨⁄U!'˙u?( ¨U½ ËU½ wÖWÐ WÐ —U?ł Èb½W¼ ÆW??O?O½ ”—u?( —˘“ wJ|u?}M?ł ©⁄U?!?'˙u?(® ÍW?ýË 41 .

U¼…Ë—W?¼ ÆX|dÐ…œ —U????" WÐ ©Ê«“…d???% Ë ÊU???²?¹W???ý Ë Ù˘“® ÍUM?ŽW???'
¨œd?" ÍW†W¼® W?¹…ËWz ÍU½U?' WJ†WÐ ¨W??O?O½ u?}Mł g¹©œd??" wAMſU¹®
W?~½…˙ W??????" «œ…ËW?z ÙUÄ W?$ «“…˙ a?}??????ý Wð«ËW??????" Æ©œd??????" w?OðËW?Ç
U²?!}z ¨X}ÐËuÐW¼ «b?ÖWÐ U%W?²!' w"ËUÐ ÙW?ÖW$ w½ï" w"W?OO?"ï"U½
p?|—ï????????ł W?Ð Ë …ËW½«b?¹W????????' W????????²????????}?M?|œ g?¹ËWz ÍËU?½ —W????????ÖW?z
U%W²!' w"ËUÐ W?" W¹…ËWz —WÐW$ ¨X}M}¼…œ ÍËU½ …ËW½œdJOðW¹U"ËuÝ
ËU½ Íïš ÍW"…˙u" W" W¹…ËWz ¯WÐ U%W?²!' w"ËUÐ ÍW"W½«ËUð ÆWÖWÐ
W????'W?z ÆW¹U?MÐ v?$ Í©¯W????Ý® ÍËU½ Ëu?Ð…œ «bJ?}ðU?????" W$ ¨©¯W?Ю …ËU½
g¹W'W?z ÍW"WO?O²?Ý«˙ Æ©œd" wAMſU¹® W¹«œdJOÐ ËuÐ…œW½ W?"W¹W†W¼
¨WO?O½ ËU½ ©¯WЮ 5½«“…œ WL}z U½—W?ÖWz ¨W¹«dJýUz wJ}M²ý˘d?%˙Wý
Ë w?ðW¹üW?????'ï??????" w"W?¹WK?Ä WJ?†WÐ ¨ «b?Ð —W?????ÝW?$ Í—U¹ñ?Ð „ËUÐ U?ð
Ë UſUz Ë a}?ý „…Ë ¨…ËW²}M}?'…œ ÍïÐ …ËW"ËUÐ W$ ˙u" W?" WOOÝU?OÝ
ÆbO¹WÝ
w?ðU??????" W?$ ˙u???????" Ë „ËU?Ð ÍW¹W?½«—U???????O???????ýï¼ W?½œd?J†W?J?}ð ÂW?z
WÐ ÂüWÐ ¨«“…˙ a}?ý w½U"W?O¹dF?Oý W?²¹—W½ W$ WJ}"W¹ «b½œd?³ýd?}¼
a}?ý 5}??àÐ 5½«uðU½ ¨Ê«b?²??Ý…œ—WÐ W$ ÍW½U½Ëu/ ËWz Í…ËW?½bM|u?š
«b¹…—U??" ËW$ w½«œó¹u??}Ð Ë Í—«œ—˘“ U¹ ¨…ËËœd??" Í«Ë ‚W¼U½ WÐ «“…˙
ÆW¹W¼
„W¹ ¨X}Ð…œ …˙Ëu?ð Ë b?}??'u?N??}Ð w'U?' Í—Ëu??%W??ſ a}?ý W$ vðU??"
Ë Ù«bM' Ë Ê˛ Ë Íïš WÐ üï(U½ Ë ”—u( Ë s¹dOýU½ Íu}Mł …dO$“
…—W¼ …u?}?Mł Í…ËWz ïÐ ÂüWÐ Æ «œ…œ ÊU?O??A?O½U?"…—W?"…—U??"  W½U½Wð
ÊU¹—Ëu%W?ſ a}ý Í˙u" ÍbO?ý…˙ WÐ Ë  UJÐ  ËW"WýUÄ ÊU"W?Ý—u(
42

∫˙WÖ WðUš…œ W½U½U²¹Wý wJ}JO²"Wð ¨ «bÐ
pO$ ¨W¹W¼ w}Ä 3…—W?" Íb}?'uz  …—ËuÝ —W¼ WÐ Íï?š
ÆW?¹W¼ Íœ«ËËW???????Ö Í˙u????????" Íb???????O???????ý…˙ W$ —˘“ w?(˙
wðW¹«b?OÐ w%—U?' ôW?' WÐ W?O?OðW¹U?"Ëu?Ý wÇ—W¼ p}ðU?" U¼…Ë—W¼
Ë Ê«œó¹u?½…ËU????š wJ?}????ÝW????" „…Ë Íï????š Í…ËWz ï?Ð ÂüWÐ ¨ U????"…œ
ôW?' w?"ËUÐ wJ}MÝWÄ W?$WÄ WÐ «Ë —W¼ X|œ ¨ «bÐ ÊU??A?}Ä ï~?²?Ý«˙
∫ «œ…œ ·—U'
”…œœW??(u???' —˘“ wJ}ð«“ ¨ËuÐ „U?Ç wJ|ËU??O?Ä w"ËUÐ
”WÐ và?Ð «u??š UðW¼ ¨vÖ ï??š wJ?¹«œ Ë XýuÄ Íï??š
”WM(W?( W?Ð …ËuÐ wÖ—W?ł ¨ …u¼W?ý ÍËUz v?²?šW½ ïÐ
…u}Mł ¨«b?AO"Ëu?"—W" wO²?%u' w¹b½W%Wz g|Ë—…œ ÍW?"…ułW¼ W$
∫X}½…œ«œ ÊU¹W"…˙u" Ë w²%u' w½˛ ïÐ ÊU"WÝ—u(
Í“u( WÐ  W½U¹œ wK¼Wz ÊW"…œ  …uŽ…œ Íd²"W¹
ÆÍ“u( WÐ wJ¹«œ w/Uš ¨w~M( WÐ w²%u' Í˙u"
Ë Í“UЗW???Ý W??O?¹—ï??O?ð W??" ËuÐ …ËW?z s' wO???"…—W??Ý w?²??ÝWÐW???'
Íd?F?O?ý W$ Íï?š W" ¨…ËW?'WJÐ ÊËË˙ «“…˙ a?}ý ÍW?"W½«—W?³?ýd?}¼
ËWz a}??ý W??" ÂW?JÐ XšW??ł …ËWz Ë …Ëu??²??A?|ñ¹«œ «œW??"W??$…dðW??ý
XÝ…œ wA?O"UÇ wMðËW?"—W?Ý Ë …ËËœdÐ —U" WÐ —U?ł —˘“ ÍWJO²?"Uð
∫X|œ p}Ä ËU~½W¼ ËËœ W$ «“…˙ a}ý ÍW"WO¹—ïOð Æ…ËuðËW"
43

Ë  üW?²??Ý…b?}Ð ¨U½«u?ðU½ ¨e?}?N??}Ð ¨Ë«˙˘œ WÐ  ï?š …ËU?ð…—W?Ý W$ ≠±
Ë …ËW???²?¹WJÐ —u????}¼  W???"WM?'˛Ëœ Í…ËWz ïÐ ¨v?MЫœ ËËœd???"W?†W¼
WðUJ?Ð Xýd??}¼ Ë  UJÐ …œU??'Uz Íï??š v²?¹…œW½ Í…ËWz wðW??%—…œ
Íïš …ËUð…—WÝ W$ s'˛Ëœ W?" ÆWOOÖï$ïJ¹UÝ wJ}à?}% W'Wz Æ—WÝ
ïð …“U?ð W¹«Ë w}Ä ¨X?}Ð…œ w¹UÐ Íï???š W$ ¨w½«“ Ëu?ðËW??"—W???Ý WÐ
…Ë…ËWÐ Íï?š d?²?Oz g¹…ËWz —WÐW$ ÆÈd?"U½ vÄ Xâ?O¼ Ë X¹Ë«˙˘œ
Êœd??³??ýd??}?¼ ÍW??A??šW½ U¹ ¨…ËWðU?JÐ ï??" e??}¼  U??"U?½ p¹—W??š
ÆX}A}JÐ
—W??Ý …—WJÐ «Ë w?J}??ýd??}¼ Ë WJÐ …œU??'Uz  ï??š ï?ð «œWðU??" ËW$ ≠≤
ÂWÐ ÆX}M}?ý…uÐ XÝ…œ Ë …ËWðUJÐ ËUÇ X}½«uðW½ W"  W?"WM'˛Ëœ
gOM'˛Ëœ Ë …ËW²Ý…œ W²¹dÖ…œ W"…˙W?ý wO²Ý…bA}Ä ïð W¹…u}ý
Ë X}?Ç…œ—…œ XÝ…œ W?$ wýd?????}¼ w?²?????!¹Ë Ë w?²????Ý…b?????A?????}Ä
ÆX}M|˙˘b¹…œ
œd?" wA??" -U?' s' W??" ËuÐ «Ë ¯WÐ W$
œd?" wA?% Ë U'«œ ËW?z ÂU²?ÝW¼ s' W?"
Ë …—U³ðW?%Wš Ë  U?' W" …Ë«œ ÊU?A}Ä Í«Ë …ËUð…—WÝ W?$ «“…˙ a}ý
U%W?²!' ÆX}?M|˙˘bÐ W"W$…dðW?ý w¹—U¹ …Ëu²A?O½ v$ Í…ËWz wÝdð
W?"  U?"…œ d?O?!?%Wð Í«Ë ¨X}MO?Ð…œ a}?ý ÍW?O?OðU?' ÂWz W?" gO?ÖWÐ
ÂWÐ ÆX}M?|˙˘œ…œ W?"W?O?¹—U¹ …“Uð Ë Íb?}??'u?N??}Ð Wð…Ëu?²??A¹W?Ö a?}?ý
ÍW?????ý…˙W¼ W?ð«Ë ¨© U?????"…œ g"® Ë X?}Ð…œ w¹U?Ð Íï?????š W$ …—ï?????ł
ÂWz U?¹® W???à???}????% ÂWz W???" «“…˙ a}????ý ÂüWÐ Æ U???"…œ v?$ w½œdÐËU?½W$
44

˙uÖ …—Uł ÂWz ¨ U"…œ «bÖWÐ U%W²!?' ÙWÖW$ WOOÖï$ïJ¹UÝ ©WJO²"Uð W?" X}M}JA¹…œ p|—ï?ł WÐ Ë —W?Ý WðUÐ…œ wýd?}¼ Ë …ËW?²}?²?ÝWÐ…œ Æ© U"…œ wA%® ¯WÐ ÍW?"…—W³½«—WÐ Ë …ËWðU?³Ð W?"WO¹—U¹ W?" X}M}¼U½ “«Ë …b½…ËWÐ a}?ý Ë w"ï?"U½ Ë —WÝ W?ðU"…œ wA¹WJ¹œ w?ýd}¼ WJ†WÐ ¨X?}M}JAÐ p}ð ÈËW¹…œ Ë …ËWðU?"…œ ËËb?M¹“ ÊU?O?A?O½«u?}?½ w½U?"W½ï?" W?O??OðW¹UM'˛Ëœ Ë s?¹d??????²†Ëu??????( ÂüW?Ð ¨s?¹d??????²½U???????ÝUz Æ…ËW?ðUJ?Ð g?¹W½«ËW?z ÍW†ï?ð W?" W¹…ËWz ¨«b¹—«Ë…œ—u??" W$ ¨Êœd?"—U?³½«ËUð Ë u?}Mł ¨s¹d??²M¹d?O?ýU½ —˘“ «“…˙ a}??ý ÆX¹W?JÐ —«œW??"W$ …ËW??²??ýË…˙ ÍËË˙ W?$  W??"WM'˛Ëœ U?%W?²?!?' ÍËËœ—u?Ы˙ Í«“…—U?ý Ë Íï?š w½U?"W?O¹—U?O½«“ W?$ W¹U?OM†œ ÆßßwðW¹Ë«œßß p}'…œ—WÝ ¨p}½üUÝ X}½«“…œ Ë WÖWÐ d?}?" v¼WÖ ¨Ëu?Ð ÊuÖ —W?Ý w½«d¹W?Ý v¼W?Ö Æœd??" wýœ—W??Ö ¯WÐ U??%W?²??!??'  W??I?O??(W??Š wðW¹U"ËuÝ w$U'Uz WÐ ÂüWÐ ¨W¹«b?}ð wAO½«bMÝWÄ p|—ïł W'Wz —WÐ w½U??"…u??}Mł wJ}JA?¹ñÄ «œW½œd??³?ýd??}¼ ÂW$ —W¼ Æs¹—ï??ý«œ Ë ÆX|ËW"…œ gOÖWÐ U%W²!' w"ËUÐ U2W?z ¨W¹U?½ ËU½ w?ÖW?????Ý w"ËU?Ð ËuÐ…œ Æœd" wA?MſU¹ ¨⁄U!'˙u?( ¨U½ ËU½ wÖWÐ ÍW??"…—W?³½«—WÐ wM?ðËW?"—W??Ý p|—ï?ł W?Ð —U?ł Èb½W¼ «“…˙ a}??ý Ë Íe??O?H??}Ð W??'Wz w²??Ý«˙WÐ W¹«Ë X}?Ä ïð ¨w"U½ËË˙ Â…œ—WÐ WðU??š…œ 45 .

g¹W??'Wz ÆX?}MÐ Íï??š w½«˙˘œ W$ v?Ä  U??"…œ v$ Í«Ë W½Ëu??³??O??"U??š W?" a?}?ý w½U?"W?½œd?³?ýd??}¼ Ë ˙W?ý wJ?O?²?"U?ð W$ WJ}?ýWÐ ÊU??!¹œ ïÐ W????" Í…d????F????O????ý ËW?z Æ…ËUM}?¼ Í—U????" WÐ ”W????" —˘“ —W????³?½«—WÐ W$ ı Ë …Ë…ËË˙ ÂW$ ı wðW¹uO?ÝËu½ ©…e'W¼ w½WÝWŠ® w½œd?"ËułW¼ ∫W¹W¼ Í—˘“ w"WOO~½dÖ …ËWOO½«ËW½U'“ ÍËË˙ ÍdO!%Wð WOOÇ W" ©ÂWý® —WÝW$ …e'W¼ w½WÝWŠ ËuÇ—…œ «uŽ…œ w³OŠUÝ r†W?ÖW$ d}ALý WÐ XÝ…œ …d???}???ý wJK?" wðË ËWz ¨…d???}???ý w½u???šU?½ -Ë s' ËuÇ—…œ «u?Ž…œ Ë ‘˙ï?ý wÝW?Ð …e?%W$ ÂWz —W?ÝW$ UM?}¼ r?³????}?????²????" Ë ÂËu?Ç ¨w†W?????ÖW$ œd?????" ÂË…d????Ö ËuÇ—…œ U????ſU½W???ÝW???Š w?JK" ¨Ëu?ÐW½ s' w½u????šU½ …œU?'Uz ‘d?}¼ ïÐ Íï?š …ËUð…—W?Ý W?$ —W¼ «“…˙ a}?ý ¨«b?A¹…d?}$ ¨W¹…e???'W¼ w½W???ÝW??Š W???" ¨ÍW??"…—W???³½«—WÐ ÍËU½ ÈËW?¹…œ Ë  U??"…œ ¨—W??Ý WðU??³Ð Í«dJýUz wJ?}?ýd??}¼ Í…ËWz w}??ł W$ ÂüWÐ ÆX?}M|˙eÐ ÂWz ¨wðW¹ËËœd" W?J¹œ w½UÝW" —W?³½«—WÐ Ë «b¹WJ¹œ ÍdF?Oý W$ „…Ë ÍËWz Æw½«ËW½U'“ Ë Í—W½u¼ wJ}ýd?}¼ WðUJ¹…œ Ë X|˙ïÖ…œ Wýd}¼ «b½œd????"Ëu????łW¼ ÍËU?M}ÄW?$ Í…bM}?¼ …d???F????O????ý ÂWz ¨X?}Ð w²????Ý«˙ Ë …Ë«d?ÝËu½ w½«ËW½U?'“ wJ}?²?!J}ð „…Ë g¹dðU¹“ …ËW$ ¨…Ë«d?ÝËu½ w½U'“ ÍU?ýU'Wð Íœ—Ë WÐ …b½WÇ «“…˙ a}?ý W"  «œ…œ ÊU?A}Ä …ËWz Æ…ËWð…uO†ï" w}$ Ë …ËËœd" 46 .

Ë W¹W????"…Ë«œËË˙ Íï?½U????ý wJ}?½«b½U????A????}?Ä U???O?½Wð ÂW????"W?¹ Íñ|œ  UÖ…b?}ð —WM|u?š dð«Ëœ W" W"W?¹WA}?" ÍWA¹˙u?Ö…˙ Í…ËW½œdJ½ËË˙ ¨«“…—U?????ý Ë —«ËWM?|u????š w?ÝW?????" ËËœ …—U¹œ ¨”W?????" ËËœ ÆW?????O?????OÇ ÍW?ýË Í…—UÐW$  «œ…œ ËË˙ «b½U?O½«u?}½W$ p|ó?}Ðuðu?Ö Ë ÊËu²?A?O½«œ —W¼ «œW'…œ—W?Ý ËW$ W"W?ýË W¹…ËW$ øWO?OÇ ÍUMŽW' U?¹Uz ª…Ë…©ÂWý® …ËWMO†ïJ}$ W" ˘ñ?'Wz ÂüWÐ ¨X}Ыd" UýU'Wð wÝ—U?% w"W¹WýË „…Ë ÍW?ýË ÍWMO?$WÖ wO?Öï†ï?LO?²?}z Ë ÊU?"WO?O½«d?}z W½U?'“ ÍËËó}?' W$ W?" 5½«“…œ W?L?}z ¨…ËuðËW?" g}Ä —˘“ w"W¹…œ«˙ Uð w½«d?}z w½U½U?'“ ÆW?O?O?½«d?}z w"W¹W?ýË W?J†WÐ W?O?O½ w?Ý—U?% U?O½Wð w"W?¹W?ýË ©ÂW?ý® ËËœ—W¼ W$ Ë X|dÐ…œ —U" WÐ …u?}ý ËËœ WÐ «b¹œ—u" w½U?'“ W$ ©ÂWý® Æ…ËuðU¼ «œ—WÝWÐ wOJOðW½ï% wJ}½«˙ïÖ «bA¹W"…—UÐ ïÐ W???'W???"W¹ Íñ?|œ wJ}½«b???}?Ä…ó|—œ —W¼  W†«ËË˙ W?Ð Â…ËËœ Íñ|œ ∫W"…Ë«œËË˙ w½U/ýUÄ Í…ËW½œdJ½ËË˙ ËuÇ—…œ «uŽ…œ w³OŠUÝ r†WÖW$ d}ALý WÐ XÝ…œ w?²?????Ý«˙ WÐ ÂüW?Ð ¨W¹…ËW?½œdJ?½ËË˙ p?|—ï?????ł wÇ—W??????ÖWz W?????'W?z ËËœ W?" …ËW²?¹W"…œ …ËW$ d?OÐ ïð Æ…Ë«—U?ý wJ}?ýd}?¼ W$ WA?OJ}?ýWÐ wJ?}????ÝU?Ð Í…—UÐW$ …ËW?J}?Ä Ë ÊËu????²????A?????O½«œ —«ËW?M|u????š w?ÝW????" Íd¹W?Ý wJ}²?ý êO¼ W?'Wz ÆÊW"…œ ó?}Ðuðu?Ö Ë W!?( …ËW?OO½«ËW½U?'“ g¹—WM|u??š ÍW??L?}z ÂW¼ Ë ÊU?¹ï?š W??"W?ÝW??" ËËœ ÂW¼ ÆW??O?O½ «b??}ð w?"W¹…ËW?MO?†ïJ?}?$ U¹ ¨…ËW?½«bJ?}$ w?'U??????$Wz W?$ s¹…ËW?z w½«Ë˙…ËU?Ç wýUÐ v" WO?O½ @½dÖ g¹—˘“ ÆÊWJÐ —WÝ…—UÇ W"W?A}" ¨«bO?²!½«“ 47 .

«“…˙ a}?ý ÍW¹WM|Ë ÂWz ÂüWÐ Æ…Ëu?²?A¹W~}ð W?†W¼ WÐ v" Ë …ËuÇ ïÐ ÍWýË wÝUÐ X|ËW¹…œ «“…˙ a}ý ∫W¹«b}ð wO~½WÝËU¼U½ X}A}J¹…œ ˙W??ý …ËU?ð…—W??Ý W$ —W?¼ …e??'W¼ w?½W??ÝW??Š w?ÇW??" ¨ UJ?Ð ©ÂW??ý® W????²|ËW?JÐ Ë X?}???A????O?MЫœ Í…ËW?z w}????ł W$ Ë X?}M}????Ýd????O????Ö…b?†W¼ Ë w½«˙W?ý w"W¹…u?}ý W?Ð ¨…ËWO?O½«ËW½U?'“ Ë w²?!½«“ w"W¹ï?Öu?²H?Ö Æ…ËW?A?}Ä W?²|œ «“…˙ a}?ý W$ ©d?}?A?L?ý WÐ XÝ…œ® Ë W½«—W?³?ýd?}¼ ¨…e'W¼ w½W?ÝWŠ W²}M}?ý…u¹…œ W" W¹«“…˙ a}ý Í“—uÖ ÂW?"W¹ W'Wz ¨a}??ý ¨ÂWz W?"  «bÐ ÊU??A?}?Ä Í«Ë Ë X}M|˙eÐ ÍËU½ ÈËW?¹…œ WJ½uÇ ÂüWÐ ¨ UJÐ «b¹W?"…—W?³½«—WÐ ÙW?ÖW$ w²!½«“ w?J}ÝUÐ wðW?¹Ëu²?!¹Ë Æ…ËW??A??}Ä W?ð…ËuðU¼ w}$ ÊU??A??}?J†W¼d??}??A??L??ý W?Ð Ë ˙W??ý WÐ ËWz wA¹WJ¹œ wJ}?²ÝWÐW?' «œ…ñ|œ ÂW$ ©d}?AL?ý® ÍWýË w½UM}¼—U?"WÐ ÆÂW"…œ wÝUÐ dð«Ëœ W" ¨…Ë«dJ}Ä vÄ «œ…ËW$ ¨W'W"W¹ w²¹WÐ Í…u?}ýËU¼ …Ë…ËË˙ —˘“ W$ gO'…ËËœ w²¹WÐ wO~½W??ÝËU¼U½ ÂW¼ Ë …ËW??²|ñ??}?Ö…œ W??"…Ë«œËË˙ w½U??/?ýUÄ ÂW¼ W??" ∫ U"…œ UM|Ë …e'W¼ w½WÝWŠ Ë «“…˙ a}ý w²!|u†W¼ …d??}??ý w?JK" wðË ËW?z ¨…d??}??ý w½u???šU½ -Ë s' ËuÇ—…œ «uŽ…œ Ë ‘˙ïý wÝW?Ð …e%W$ ÂWz —WÝW$ Ë —«ËWM|u??š wJ|ËU?O?Ä „…Ë «“…˙ a}?ý ÊU??!¹œ «b?'W??"W¹ Íñ|œ W$ w"W?O??O?"ï??"U½ Ë ˙W?ý wÇW??" ¨X|ËW?"…œ—…œ “«u?/??O?²?Ý«˙ Ë s?L?}¼ a}?ý Æ©ÂW?ý® ÍWýË Í…ËW½«b?J}$ Ë UMŽW?' —WÝW$ …ËU?'ËW?( g¹—˘“ ˙W????ý W?????O????}?????" v†U?½ ÊU????L????}?Ä ï????šËW?????²????Ý«˙ ¨…—U?????ł ÂWz ¨«“…˙ 48 .

W½U?²?!½«“ Ë s?L?}¼ wJ|ó?}Ðuðu?Ö W??O?O½ …œU?'Uz Ë X}M}??Ýd?O?Ö…b†W¼ ¨«b'W?"W¹ w²¹WÐ w'…ËËœ Íñ|œ W$ …ËWM¹WJÐ …ËW$ d?OÐ W" ÂüWÐ Æ UJÐ …e'W¼ w½WÝWŠ U?A}J†W¼ Íd}ALý Ë b½U?ÝdO~†W¼ Í˙Wý Í…ËWz w½u?Ыb¹WÄ Íï¼ W?ð…ËuÐ Í…ËWz g¹U???²???!???}z W¹«dJ?ýUz d???²??O?z ¨ËuÐ 5}??àÐ Èd?"U½ ï??š Æ…ËWz —W¼ ÊU??!¹œ ¨—˘“ w"W¹©«u??Ž…œ Ë ‘˙ï?ý® ¨„Wâ}Ð Ë “«u/?²!½«“ Ë “«u/O²Ý«˙ Ë “«u/?O²ýUz w"W¹«“…˙ a}ý ¨W?O?OÝ—U?% Í©—U?O?!Ю ÍUð«ËËU¼ ©wÝWЮ Æ…ËËb½U?Ýd?O~†W¼ Í˙W?ý Æ…d% ¨p}$WÖ ¨—˘“ Wð«Ë Ë «—W?¼ w"U?????' a?}?????ý ¨«œW??????O?????O?½ËË—…œ …ËW½œd?J½ËË˙ ÂW?z ÙUÄW?$ a}ý ∫ U"…œ «dJýUz ïÐ ÊU?'…e'W¼ w½WÝWŠ Ë Íïš ÍW"W?OO"ï"U½ ÂüWÐ ¨…d?}ý ©w"Ëu½dÇ U¹ w"ï?MO½® w½ušU½ ©ÂW?ý® wðW¹ËuðË «“…˙ W?OO½ p}?²?ý W'W?z Æ…d}?ý wJK" ©ÂW?ý® wðW¹ËuðË …e?'W¼ w½WÝW?Š —W¼ «“…˙ a}ý ÂüWÐ ¨ÊU¹˙W?ý W²}?³Ð Í—WÝW$ —«ËWM|u?š ÍËUOÄ ËËœ …e?'W¼ w½W?ÝW?Š ÈËW¹…œ ¨…ËW?"…d?F?O?ý ÍUð…—W?Ý W$ ¨…ËUð…—W?Ý W$ Æ «bÐ ÊUA}Ä X!¹ËWMO²Ý«˙ Ë w½«˙Wý wJ}ÝW" „…Ë Ë W?A?}?" w'U$W?z wM²?!š—…œ ïÐ …Ë«d?" ÊU?š—Wð ÂW?O?}?Ý w²¹WÐ w"W?¹W$W????ÝW???' Í…—UÐW?$ …e???'W?¼ w½W???ÝW????Š Ë «“…˙ a}????ý Í«—W¼ ªÊ“«ËU??O?ł —˘“ W??"W?A??}?" w?½W¹ô ËËœ w²?!?|u†W¼ Æ…ËW??O?O½«ËW½U??'“ X}½«eÐ w²?Ý«˙ WÐ ÈËW¹…œ Ë …“«u/²?!½«“ Ë “«u/O?²Ý«˙ ÊU?OJ}"W¹ W$ Ë —˘“ WÐ ÈËW¹…œ W?J¹œ ÍËWz ÂüWÐ ¨W?O??OÇ ÍU½U?' ©ÂW??ý® ÍW?ýË ÂW$ Æ UJÐ —W?Ý…—U?Ç W?"W?A?}?" …Ë…d?}?A?L?ý w½UM}?¼—U?"WÐ ÍW~|˙ Ë “…ËUz —WÐ WðU³Ð U½WÄ X|ËW¹…œ W" W¹«“…˙ a}ý —W¼ ÊU!¹œ «œW²¹WÐ 49 ©¥® w$W"Uý œU¼—W% .

 U"…œ Ë…dÖ ÍW"…—W³½«—WÐ ÙWÖW$ W?A¹…ËWz —WÐW$ Æw²!½«“ wIO²½W' vÄ ê?O¼ ÂW?z Æ«b½«u????}½W?$ —…Ë«œ WðU????"…œ ”Ëu????'U???( Ë @?½W¼—W????% Ë X|ËW¹…œ WJ†WÐ ¨X}M}ÄW!Ð Íïš Í˙…ËUÐ —˘“ WÐ ÈËW¹U½ Ë X|dÖU½«œ ÊU?O'U?" X}½«eÐ U?𠨩V}²?"® w²?!½«“ w"W¹…ËUÇ—W?Ý ïÐ …ËW?²|˙W~Ð ∫…ËuÇ ïÐ wýUÐ UM}¼ r³}²" Ë ÂËuÇ ¨w†WÖW$ œd" ÂË…dÖ W"…Ë«œËË˙ WÐ WýW?Ö W½«—UOýï¼ —˘“ «b¹W"…ËW½«ñ?}Ö W$ «“…˙ a}ý —W?Ý WðUJÐ —U?" …ËW?O?O?Öï$ïJ¹U?Ý ÍËË˙ W?$ W?" p}MýWÇ WÐ ª «œ…œ  W¹U½ ËWz ÆX?}?²??!?OÐ…œ U¹ …ËW??²?}M?|u?š…œ W?"…d??F?O??ý ÍW?ÝW??" ËWz ËU~½W¼ WÐ ËU~½W¼ WJ?†WÐ ¨ÊUL?²Ý…œ—WÐ WðU?/Ð W?"W'U?$Wz —W!?"W¹ ¨X|d?Ö…b½U'«˙ «œ…d?}$ Æw¹Uðï?" Í—«u?}$ WðUÖ…œ Uð ¨…ËW?A?}Ä W²?}Ç…œ ∫5Ð ÂU$Wz w½«Ë˙…ËUÇ …ËWO¹—«uÝWÝU½W¼ WÐ Í…ËWz ïÐ ÆËuÇ—…œ UſU½WÝWŠ wJK" ¨ËuÐW½ s' w½ušU½ wÇ—W???ÖWz ÆW???O?¹“«u???/??O???²???Ý«˙ Ë w½«Ë«d???H?~MÝ Í˙W?ÄËWz W???'Wz W?"W?A?}?" —˘“ WÐ wðW¹Ëu?²?!¹Ë …ËUð…—W?Ý W$ —W¼ …e?'W¼ w½W?ÝW?Š WÐ …Ë«œ w?†ËW¼ Ë …Ë«œW?½ w†ï????" «“…˙ a?}????ý ÂüWÐ ¨…ËW????²?????}M|ñ?????³Ð X}M}*W!Ð Íïš ÍW"W½ËuÇïÐ W½«“«u/?O²ýUz Ë w²!½«“ w"W¹…u}ý ÊœdJýd?}¼ WÐ —W³½«—WÐ W?" ÍW¹…œ«˙ ËWz Uð ¨…ËW²|“˘bÐ —W?Ý…—UÇ Ë Ë …Ë«œW½ —WÐ Í…—Ë ÂWz ¨…e??'W¼ w½W?ÝW?Š w½U??A?}J†W¼d?}??A?L?ý Ë ÍU½W?Ä Æ…ËuÐW½ e???" p?|—ï???ł êO¼ W?Ð ÍW½«“«u???/???O???²???!?½«“ Í˙…ËUÐ Æ”Ëu????'U????( Ë V?}????²????" —WÐ ¨w?²????!½«“ Í…ËU?Ç—W????Ý —WÐ W?ð…ËËœdÐ 50 .

wJ}???²??!|u†W¼ Ë ÊU??O??Ö W?Ð Íï??š a}??ý —W¼ W??" ¨g?¹W??"W??'U??$Wz …e???'W¼ w½W???ÝW???Š W???" W¹…ËWz ¨ U???"…œ Í«d?JýUz …ËW½«—U?Jý“—…Ë ©ÂW?ý® W"  ËW?"—…œ Uð…ËWz Ë …ËuÐ ‚W¼ —W?ÝW$ Ë …ËuÇ ïÐ Íd²?ýUÐ W'Wz ÆËuÇ—…œ UſUz ÊWÝW?Š wJK" WJ†WÐ ¨ËuÐW½ «“…˙ a}ý w½ušU½ «b½«—UJý“—…Ë w}?"ñ³?A?}Ä W$ W" d?OÐ …ËW²?}M|œ ÊU?'W½UM|Ë ËWz p|˙  W½U½Wð Ë ÊW?"…œ ÊU?"…ËuðËW?"—W?Ý W$ w¹UГ˘d?OÄ sÇ…œ ÊU?"…Ë«˙˘œ g¹«“…˙ a}ý ÆÊ…œ…œ ÊU?OOðW¹«“Uz Ë w¹ËuðUN?}$ wMÝWÄ —Uł Èb½W¼ ¨«œW??"W?A??}?" w'U??$Wz w½œd??"«dJýUz wðU??" W$ ¨p}?½«bMÝWÄ „…Ë X}†…œ w?}Ä Ë X}M?}¼…œ …Ë…—˘“ wJ|e|˙ W?Ð …e??'W¼ w½W???ÝW??Š ÍËU½ ÆUſUz ÊWÝWŠ ‘UÐ vðU?" ÂüWÐ ¨W?¹W?"…d?F?O?ý wOðW†«ËË˙ Ë ËUÇ—W?Ð w½W¹ô W?'Wz d|˛ W$ «“…˙ a}ý W" …ËWM¹“˘œ…œ g¹WJ¹œ w½W¹ô ¨…ËWMOÐ…œ œ—Ë w}$ Æ…ËW??O½ËËœ—U???ý «b¹—W½u¼ Ë w?Öï$ïJ¹U???Ý Ë w½«ËW½U??'“ w?"W¹…œ—WÄ Ë«˙˘œ WÐ Íïš g¹WJ¹œ wJ|—Uł «“…˙ a}ý W" W¹…ËWz ÍW"WOO²Ý«˙ ÍW?"…—W³½«—WÐ W?Ð W²†U?Ö W?" «œ…ËWz ÍËUM}ÄW$  «œ…œ ÊU?A}Ä ËU?'«œ Ë ËWz «“…˙ a}ý U½—W?ÖWz ¨ UJÐ w"ËuÝ —WM|u?š ÍËUÇ—WÐ W$ Ë  UJÐ W$ vÄ ¨ «b?Ð q' w½U??ÝUz WÐ «Ë —W¼ W??" W??O??O½ W½U??'“W??²??ÝWÐ …ËU??OÄ ÆwðW¹ËËb½«˙˘œ W" X}MÐ «œ…ËWÐ Ê«œ Ë X}MÐ Íïš ÍW†W¼ WO?O½ ÊušU½ ©ÂWý® w²?Ý«˙ WÐ U¹Uz ∫W¹…ËWz —UOÝdÄ «œ…d?}$ UłËWz Ë wðW¹ËËb½«˙˘œ Íïš W?" W¹«Ë w}Ä …ËW†œ W$ «“…˙ a}ý U¹Uz øWJK" Ë …bM}¼ «“…˙ a}?ý w}àÐ ïð ø…ËWð…ËËœdÐ ÍW?"…Ë…dÖ …e?'W¼ w½W?ÝWŠ Íï?š Ë W?OOÇ ©ÂW?ý® ÍUð«Ë X}?³?O½«e¹W½ W?" X}ÐËuÐ Ùï?" «b½U?'“ W$ 51 .

W?" WO?O½ …ËW$ +U?'u?Ö êO¼ s' øX}Ðœd?" ©«uŽ…œ Ë ‘˙ï?ý® wýËuð ©w½U?"UM?ŽW?' U¹® UMŽW?' w?½«e¹…œ …ËW?A¹Uð…—W?Ý W?$ —W¼ «“…˙ a}?ý Íï?š W??" X|ËWJ³?†W¼ ïÐ Í«Ë wJ}ðW??%—…œ vðU?" ÂüWÐ ¨W??O?O?Ç ÂW?ý ¨pK" w½…ËU?š WðUJÐ ÍW?"WM'˛Ëœ Ë ©Êu?šU½® „ïMO?½ w½…ËUš W?²?}?³Ð ø U"…œ—…œ Íïš XÝ…œ W$ WðW%—…œ ËWz ÊïÇ Ë …—ËW???????Ö W?~½W?¼—W???????% Ëu???????'W?¼ W?$ wÝ—U???????% Í©ÂW???????ý ∫r?ý® ¨W¹W¼ Í“«ËUOł ÍUMŽW' v†W'ï" «bOÝ—U% w½U'“ w½U"…Ë«dJ}Ä˙…ËUÐ Ë WJK?" ÂW¼ ©ÂW??ý® W??" ÊW??"…œ XšW??ł …ËWz ÊU¹Ëu??'W?¼ —W¼ ÂüWÐ Ë …ËuÇ ïÐ wýUÐ «“…˙ a}?ý ÂW?¼ Wð«ËW?" Æ©ÊušU?½® „ïMO½ gO?'W¼ …Ëu?²A¹W~}ð w?"UÇ …e'W¼ w½W?ÝWŠ g?O'W¼ ¨…ËuÐ ËWz Í©Êu?šU½® Æ…ËuÇ—…œ ËWz Í©pK"® Ë w½U'“ W$ W¹W"W?ýË wOÝ—U% Í…u}ý W?" ©ÂWý ∫rý® W¹«Ë r}Ä s' w½«˙ï??Ö ÊU??O??'W?"W?¹ ∫…Ëuðd??Ö—…Ë Í“«ËU??O?ł Í…u??}??ý ËËœ «b¹œ—u??" Wð…ËuÐ W?"WýË W?O?}Ä ËWÐ Ë ©ı® ïÐ …Ë…©‘® W$ W?'W"W¹ w²?½U½u!½ï?" W¹W"W?ýË Í©Â® Ë ©‘® Ê«u}½ wM|ËeÐ w½«˙ï?Ö ÊUOA?O'…ËËœ ª©ÂWÇ® w}Ðu??H$Wz W$ W?" ¨W??"˘—eÐ wM|ËeÐ ï?Ð …Ë…©—W?Ý ∫W?%W??% ∫W?×?²??%® W$ Æ©rý® WÐ …ËuÐ W"WýË g¹WO}Ä ËWÐ ÆX|dÝËu½U½ «b¹œ—u" ïÐ …ËWO?O½«d}z w½U½U'“ Í«Ë«˛˘˙ Í—ËuýUÐ Í˘d?Ö W$ ©‘® w½«˙ïÖ W$ Ë W??O¹U?ÝUz «b??O½«d??}z w½U½U??'“ Í«Ë«˛˘˙ Í—Ëu?"UÐ Í˘d??Ö W$ ©ı® X}Ð ©Êb?ý® W½Ëu/ s¹d?ð—U¹œ W~½…˙ Æ «œ…œ ËË˙ «b?A¹WJ¹œ ÍW?ýË Êœ—ËuЫ˙ Ë 7A¹˘˙ ÍUMŽW' ©«bOJO?Ýö" wOÝ—U%® «bO?Ý—U% W$ W" W????" …Ë…—W?JÐ …ËW?$ d????OÐ ï?ð Æ©ÊËuÇ® WÐ …Ëu?Ð «b¹œ—u?????" W$ Ë  «œ…œ 52 .

s}?†…œ ©ïÇu?ðU¼® w}????łW?$ ¨œ—u????" Í—˘“ wJ?}????ýWÐ g?¹U????²????!????}z W$ Æ…ËWð…ËU' ©ÍUO?ý® Í…u}ý WÐ «bO'«—ËW¼ w¹œ—u?" W$ Æ©ïýu'U¼® ÆW¹W¼ Í«Ë w"W¹…u}ý —W¼ «bAO¹«“«“ w¹œ—u" WÐ ÂüWÐ ¨…ËWð…ËuðdÖ Í©ÂW?ý® ÍW~}ł ©ÂWÇ® «œ˘ñ?'Wz w¹œ—u" W$ «bO²?Ý«˙ W$ W" ¨©pÇËW"® Wð«Ë ©Wâ?'WÇ® ÍWýË Æ©XÝ…œ® ÍUMŽW' p}?Ä ¨…ËW½œdJ?"Ëu???âÐ ïÐ W?J|d~ýU?Ä W???" ©WÇ® Ë ©XÝ…œ ∫ÂW?Ç® W$ g¹©Wâ%W" ∫W?âH"® «bOÝ—U% W$ Æ©„Ëu?âÐ wJ}²Ý…œ® Wð«Ë ¨…ËuðU¼ W?‡©pÇËW??????"® ÊU??????!?¹œ ÂW¼ W??????" ¨X?|d?Ð…œ —U??????" WÐ W?¹U½U??????' ËW?Ð Æ…ËuðU¼ p}Ä ©pÇ® Ë ©ËW?"® W?$ g¹©pÇËW?"® …—U¹œ ÆW¹W?"W?O¹œ—u?" U¹ ÛW?$ËU½® Wð«Ë ¨…Ëu?ðU¼ …ËW????O???O?Ð…—W???Ž Í©·W????" ∫n"® W$ ©ËW????"® ÍW????????ýË W?$ ÆW?¹…ËW?½œd?J?"Ëu????????â?Ð Íd?~?ýUÄ g?¹©p?Ç® Ë ©X?Ý…œ Æ©ËW??"® WÐ …Ëu?Ð wÐ…—W??Ž Í©·W??" ∫n"® ÊU??!¹œ «b???A¹©d??O??ÖËW??"® «b|ËW$ W" ¨©…“ïÖ WJÝ…œ ¨è~½W¼® W?ð«Ë ¨W‡©è³'WÇ® WJ¹œ w"W¹WýË WÐ W" W¹©W†ï'WÇ® ÍWýË dð—U¹œ w"W¹W½Ëu/ Æs¹W"…œ Íœ WÐ ©ÂWÇ® ¨ÈdÐ…œ —U" WÐ ©sðd~}$ W†ï'WÇ® Ë ©ÊUM}$ W†ï'WÇ® Í—«œd" Í…u}ý WÐ X¹WJÐ ó|—œ p?}?ÝW" ÍËU?Çu'…œ Ë…ËË˙ X?ÄW$ËU½ U¹ X²?Ý…œ Wð«Ë Æ…ËW½œdJI¹—Wð U¹ ÊœdJ}Ä wðW¹U"ËuÝ w²ÝWÐW' W?²}?Ð…œ «b¹œ—u" W$ W?" W½U¹…ËWz W?"W?ýË w½«˙ï?Ö w'…ËËœ Í…u}?ý «b??O??Ý—U??% W$ Æ5MO?Ð…œ «œ©d??}?A??L??ý® ÍW??ýË W$ ÊU?¹W??'Wz Ë ©rý® «b¹œ—u" W?$ ÍW"WýWÐ ËËœ—W?¼ W" ©dO?A'W?ý ∫dO?AL?ý® ÈdðuÖ……œ Æd}ý WÐ …ËuÐ dOý Ë rý WÐ …ËuÐ ÂWý ∫…Ë«˙ïÖ ÍË…d???Ö «œ…e??'W?¼ w½W???ÝW??Š ÙW???ÖW$ W???" w½U?ÐW†Uð Í«“…˙ a}???ý 53 .

Í©d?}?AL?ý® U¹ ¨wÝ—U?% Í©d?O?A?'Wý® ÍW?ýË W$ ÊU¹d?OÐ ¨…ËËœd?" ÍU½U?' W‡©ÂW?ý ∫rý® ËWz s½«eÐ W½U¹Ëu?²?!¹Ë Ë …ËWð…ËËœd?" Íœ—u?" W$ —W¼ ÂüWÐ ¨ U"U½ ”UÐ ïÐ ÊU?'W'Wz ïšËW²Ý«˙ «“…˙ a}?ý øWOOÇ Í…ËWz ïÐ …ËW²}M|œ ©d?}ALý® ÍWýË «b?'W"W¹ w²¹WÐ w'…ËËœ Íñ|œ ∫…Ë«d" ©d}ALý U¹ dOA'Wý® wÝUÐ W"  U~³}ð Íïš —WM|uš ÆËuÇ—…œ «uŽ…œ w³OŠUÝ r†WÖW$ d}ALý WÐ XÝ…œ U½—W???ÖWz ¨…u??O???ÝËu½ …ËW½œdJ?½ËË˙ w²??ÝW?ÐW??' WÐ Í…ñ?|œ ÂWz ËWz —W??ÝW$ WJ?¹œ wJ}??ÝW??" êO¼ W?½ Ë …e??'W¼ w½W??ÝW??Š W½ W¹«d?JýUz W?²??}ðuJ†W¼ Ë  U?³Ð d??}?A?L?ý ï?Ð XÝ…œ X}ÇU½ „W¹W?ýË ÍU?MŽW?' ÆÍW"…—W³½«—WÐ —WÝ Ë ‘˙ïý® Ë ó}ÐuðuÖ W" …ËW?²}Ð…œ ÊËË˙ d²ýUÐ «b'…ËËœ w²¹WÐ W$ ∫…ËuÐ ©d}ALý® ÍWýË —WÝW$ …e'W¼ w½WÝWŠ Ë ËWz Í©«uŽ…œ …d???}???ý wJK?" wðË ËWz ¨…d???}???ý w½u???šU?½ -Ë s' ÆËuÇ—…œ «uŽ…œ Ë ‘˙ï?ý wÝWÐ …e%W$ ÂW?z —WÝW$ ˛œ Ë«ËWð Í…—WÐ ËËœ w}àÐ „…Ë …ËW?²|ñ}Ö…œ «Ë W"W?ÝUÐ «“…˙ a}ý U½WÄ «b?'W?O?}Ý w²?¹WÐ w'W"W?¹ Íñ|œ W$ ÆX}ÐËuÐ XÝË—œ Íb?"W¹ WÐ ∫w²Ý«˙ WÐ 7A¹WÖ ïÐ w²!½«“ w"W¹…ËUÇ—WÝ —WÐ WðUÐ…œ UM}¼ r³}²" Ë ÂËuÇ ¨w†WÖW$ œd" ÂË…dÖ ï?Ð Ë W???????"W????????ýË Í…ËW?½œd?J?ſU???????Ý ï?Ð «“…˙ a?}???????ý +«“U?½ s?' Ë @½W¼—W??% W?'U??" ¨…e?'W¼ w?½W?ÝW?Š Ë Íï??š Ê«u?}?½ w½œdJ¹—…Ë«œ 54 .

©UM}¼ r³}²" Ë ÂËuÇ® X}†…œ p}ðU" Ë …ËuÐ «b²Ý…œ—WÐ W$ wÝËu'U( W??" W¹…ËWz ÍW??"W??O?O??²??Ý«˙ ÂüWÐ ¨…ËUM}?¼ w³??}?²??" ÂU??" w²??Ý«˙ WÐ wðW?????³?¹Uð W?Ð ¨wÝ—U?????% w?½U????"…—«œËU?½ Ë ‘UÐ W?~½W?¼—W?????% ÍWЗ˘“ ¨¡U?³Þ_« r?þU½ ¨5F?' ¨lÞU??( ÊU¼dÐ ¨«b?/¼œ® ÊU??"W½ï?" W~?½W¼—W?% Wð«Ë ©d??O??A??'W?ý® W??" ÊW??"…œ XšW??ł …ËWz ©Íd??O~½U??N??ł @M¼d??% „W¹ W$ «“…˙ a}ý W?ð«ËW" Æd}?ý wJK" g¹U¼…Ë—W¼ Ë d}?ý w½ušU½ ∫v†…œ W" ËWz Æ…ËWð…ËËœ—Uý wO²Ý«˙ wJ}JLÇ …Ë…ËË˙ ËuÇ—…œ UſUz ÊWÝWŠ wJK" ¨ËuÐW½ s' w½ušU½ …ËWÐ ÍW?"…dF?O?ý …ËuÐ ‘ïš w?}Ä —W¼ WJ†WÐ ¨…Ëu?'—W%W½ w²?Ý«˙ Æ©ËuÇ—…œ U??ſU½W?ÝW??Š wJK"® W??"…Ë…d?Ö w'U??$Wz W?" …ËW??²?}M|ñ??³Ð w½WÝWŠ wO½«ËW½U'“ wJ}MðËW?"—WÝ  W†«ËË˙ WÐ wÇ—WÖWz g¹W'Wz w¹ËWMŽW??' wJ}MðËW?"—W?Ý g?¹dðU¹“ …ËW$ ÂüWÐ ¨X}M}¹W??Ö…œ …e?'W¼ ËW?z «“…˙ a??}????????????ý +«“U??½ Í—ËËœ W?Ð ê?O?¼ s??' ÆW?¹«“…˙ a?}?????????????ý ¨ÙïJ$u?" wJ|—WM|uš W?" X}ÐU½«œ «b¹ï?š ÍdOÐ W$ wA¹W¹W½U?L}?ý @½W¼—W???% ÍU??ýU???'Wð Ë X}???âÐ ¨«b??O???²??Ý«˙ wM?O½«“ ÍËUM}?ÄW$ —W¼ …e?'W¼ w½WÝW?Š UO½Wð W?" X|ËW?"…œ—…œ ÍïÐ Â…œËWz Æ UJÐ ©V}²?"® ïÐ wýU?Ð g¹«“…˙ a}???ý WJ†WÐ ¨…ËW?ð…ËËœdÐ ÍW??"…Ë…d???Ö W??" W??O???O½ Æ…d?}?ý wJK" gO?'W¼ Ë …d?}?ý w½u?šU?½ ÂW¼ ©ÂW?ý® WJ½uÇ ¨…ËuÇ Ë Íœ—…œËU¼ ¨…ËW??²??}Ð…œ ÊËË˙ ïÐ ÍW??O?O??²??Ý«˙ ÂWz —WM|u??š p}ðU??" W$ W" «“…˙ a}ý ï?Ð X}Ð…œ XÝË—œ ô W$ Ídð—˘“ w"WOO²?!¹ËWýïš g¹W'Wz Æ…ËU½«œ Ë«˙˘œ WÐ Íïš ¨ W†«ËË˙ WÐ vÐW½ —W¼ ¨«œW?"…dFOý Æ«“…˙ a}ý ïÐ WJ¹œ wJ}MðËW"—WÝ W²}Ð…œ 55 .

¥ a}ý ÍdFO?ý w½U"WJO²"Uð Ë X!|u†W¼ wÝUÐ W"U²A}¼ W?" U²!}z W??" œU¹ …ËW?LM?}?NÐ a}??ý wJ|d??F?O??ý wðW¹ï??š w}?ł ¨s¹W??"…œ «“…˙ Ëu???'W¼ W?$ ËWz Æ…ËuÐ ÊU???'˙Ëu???Ý—W????Ý ÍW¹U???' s' ïÐ W????A???O???'W¼ d????²???A????}Ä W????"  UÐ…œ —U????" WÐ WJ?O???²????"Uð ËW?z «b???O?½U???"…d????F???O????ý U¹ ¨X}Ð ï?šËW?²Ý«˙ w½œd?³?ýd?}¼ ı ¨Êœd?" ”UÐ rO½U"W?O¹—U?"…œ—Ë WÐ ¨«œ…d???F??O??ý ËW?$ ÂüWÐ ÆÊœd??³???ýd??}¼ «b?¹ËËœ WÐ Ë ÊœdJðU???'ï??š Ë “«Ëô —˘“ «“…˙ a}ý ¨…ËW¹WJ¹œ w½U"W²?!|u†W¼ Ëu'W¼ ÍW½«ËWâ}Ä U?²Ýï?'U' Í…ËW½«bJ?}$ w}ÄWÐ ÆËUÇ—WÐ Ë ÈuÖ—W?Ð W²|œ  üW?²Ý…b?}Ð aOý ïÐ Í…d?FOý ËWz «“…˙ a}?ý vÐ…œ ¨w½UÐW†Uð w'…˙˙W"u?' a}ý a}ý Í«“«dÐ W?²}Ð…œ W" ¨X}?³ðuÖ w$WŽ a}?ý Í˙u" wO$WŽ œW'W?×' wðW¹Ëu??²?!?¹Ë «“…˙ a}?ý W??"  U?"…œ …ËW?z wÝUÐ W?"…d??F?O??ý Æ«“…˙ v$ w|˙ Ê«ËU??Ö—…œ ÂüWÐ ¨©ÍW?"…e¹“W??Ž «“«dЮ w½U?š…u¹œ ïÐ X?}?âÐ w}ð «“…˙ a}ý wÇ—W?ÖWz ¨X}ÝUM¹U½ W" …Ë«œ ÊUA?}Ä Í«Ë Ë …ËuðdÖ  W½U½Wð Ë …ËuÐW½ ÍœËuÝ ÂüWÐ ¨Â«“…˙ a}ý W'U' s' W" …ËËb½U¹WÖ p}?ÝW" Æv?†…œ «“…˙ a}ý WÐ gO?"Ëu?Ý ÍW?!( ËËœ „W¹ Ê«ËU?Ö—…œ …bM}?¼ Èd??"U½ ¨X}Ð w$W??ŽW??'W??Š a}??ý w?½U??š…u¹œ w½«ËU??Ö—…œ W??" 56 .

—W?ÖW?z gO½U?!¹œ ÂüW?Ð ÆvàÐ w'U?' WÐ „Ëu??Ý ÍW?!??( X}Ð —«œËË˙ …ËWÐ ©Ê«ËWOOÄU(® Ê«ËUÖ—…œ Í©Íb½W%Wz fO¹W'uš® ÍW²!|u†W¼ ÂWz W???" ¨…ËW??²???}Ыœ Í«“…˙ a}???ý wJ|u???}Mł w'«—…Ë W???" …ËWM¹…b?Ð p}$ ∫ËuÐœd" ÍW†«ËW¼ d²A}Ä p}²¹WÐ Â˘ñÐ Uð W??" Í—U¼e?O?z ¨WM' ïÐ WÐUÐ ÍœœW??Ý ÂWz Í“Wð +uÖ U'—W?Ý W$ °…eOŠ W"  W?'WŠ—W' ÊU¹ wJ}??ýd??}¼ W??" W¹…ËWz «“…˙ a}??ý W$ W??L?}?z wO½«Ë˙…ËUÇ ÊU??!¹œ a}ý Ë Ê«ËU?Ö—…œ w¹b½W%Wz fO¹W'u?š —WÝ WðUJÐ UÝU?¾¹ïš Íb½uð w½«ËU?Ö—…œ w?}?'Wð ËWz vÐ…œ …—U?¹œ W?" wA¹«“«dÐ wO?$W?Ž œW?'W??×?' Íd??F??O??ý —«u?Ç vÝ W$ Æ…ËWðU??"W?½ «“…˙ a}??ý ïÐ U??Ö—…œ ¨X?}Ðœd??" —U???−??"W¹ w?ýd??}¼ ¨«d?JýUz w"W?¹ï¼ êO¼ v?Ð ¨«“…˙ a}??ý «œW?J¹œ wM¹dOýU½ —˘“ Íu}Mł Ë w$WŽ œW?'W×' a}ý —WÝ Wð…ËËœd" Íb½uð —˘“ «œ…d?F??O?ý ÂW$ w?ÇW?" ¨…ËËœd?" vÄ w?"Ëu?Ý ÍW?!??( Ë …Ë«œ vÄ WJ†W?Ð ¨w$W?Ž œW??'W??×?' a?}?ý —W??³½«—WÐ —W¼ „W?½ ¨W½UðüW??²?Ý…b??}Ð ∫ U"…œ ÙïÇ Ê«b¹W' Ë X|“WÐ…œ gO/}ý w½«ËUÖ—…œ —W³½«—WÐ W?OOÇ “…—W?ſ rO½«“ W$W?'U?Žu' ÂW?$ W" v²?š…Ë Íe?łU?Ž WÐ U2W?z ¨…ËW?ýUÄ W?'«˙W?Ö ÙU?Š—…œ wO$W?Ž œW??'W?×?' a}?ý WÐ «œW?J¹œ Íd?F?O?ý W$ W??" „W¹«“…˙ a}?ý ∫X}³ðuÖ vÐ W'WÐ w²Ý…œ …ËWðdÖ Í—…bÄ w}ł «ËWz a}ý 57 .

 üW²Ý…b?}Ð …bM}¼ Ë WKOK" W²}ÐËuÇ w½U'“ W"U?²!}z vÐ…œ wÇïÐ Ë w$W????Ž œW????'W???×????' a}????ý WÐ —e????' Íu???}M?ł ËËœ X}?½«uðW½ ¨X?}Ð ÂüWÐ ¨W??O?O½ r"W¹…ËW½«b?J}$ êO¼ Âï??š s' ø «bÐ wA¹W?"W?½«ËU?Ö—…œ ∫r}MЫ˙ W½U$—WÝ ÂWz Èd"…œ …Ë…dFOý ÂWz wO½ËË˙U½ Í…—UÐW$ W?" ¨…Ë«“…˙ a}?ý ÍWJ¹œ ÍdF?O?ý WÇ—UÄ Èb½W¼ ÍW½«ËW?â?}Ä WÐ ≠± …dF?Oý ÂW$ +U'u?Ö êO¼ s' ¨sÐ ËWz wO¼ X|d"…œ v$ ÊUO½U?'uÖ ÆW¹«“…˙ a}ý ÍdFOý W" ÂUOM†œ Ë WOO½ ÊïÇ W????"  U???"…œ …ËW?z wÝUÐ «ó?|—œ WÐ «“…˙ a}????ý wÇ—W????ÖWz ≠≤ WÐ …ËËœd???" v$ Íï???š Ë …Ëuðd???Ö v$ w|˙ Íb½W???%Wz f?O¹W??'u???š —W??³½«—WÐ wÇW??" ßߨrÝU?MðU½ øw}??" ïðßß ∫…ËuðË w?}Ä Ë „—uð…d??}½ U?O½Wð «“…˙ a}?ý ¨Íb½W%W?z fO¹W'u?š ÍW?O?OÐ…œW¾?}Ð Ëu?'W¼ ËWz ËUÇW$ W'Wz W?" ¨ßß…eOŠßß X}†…œ w}Ä ¨ «œ…œ vÄ wJ|u}M?łW"ËuÝ ÆX|dMЫœ  üWš Ë Xý«œUÄ WÐ vÐ…œ «œ«“…˙ a}ý ÍWJ¹œ Íu}Mł ø5½«e¹U½ WL}z W" X}ÐW¼ „WOOM}N½ ı vÐ…œ W²}âÐ sà}¼U½ Ë ÊdÖ…œ v$ w|˙ wÇïÐ X}½«“…œ Íïš «“…˙ a}ý ≠≥ W" v?²š…Ëßß ∫ U"U½ «d?JýUz W'Wz «œW?"…dFO?ý W$ ÂüWÐ ¨…Ë…—Ë˲ W¹…ËWz w½«Ë˙…ËUÇ —W?M|u?š ßßÆW?O?OÇ “…—W?ſ rO½«“ W?$W?'U?Žu?' ÂW$ gOJ?}??²??ý ¨wðW¹U??"Ëu???Ý Ë u??}Mł v†W??'ï??" Í«ñ?|Ë «“…˙ a}??ý ¨X}Ð Íï???š ÍœdJ†U¹W??š Ë X?}ÐW½ gO???²??Ý«˙ UÐ ¨ UJÐ «d?JýUz ÆX|d|óÐ…b†W¼ w~½…b}Ð a}ý wÇW" ËË˙ «œW??"…d?F??O??ý Íñ|œ 5¹«Ëœ ÙW??ÖW$ …—ËW?Ö…—W?¼ wðU?Ý…—U??" ≠¥ «Ë w²?ý ßßÆÍe?łU?Ž WÐ U2Wz ¨…ËW?ýUÄ W?'«˙W?Ö ÙU?Š—…œßß ∫ «œ…œ 58 .

ÍU?ſU?z Ë a}?ý Ë w$«Ë Ë U??ýUÄ ÍW¹«“…˙ a}?ý ËW?z øX}Ð…œ ÊïÇ ÍW½«b½W???'—W½u¼U½ Ë W?½«b½W??'—W½u¼ w?ýd??}¼ Íd??O?ð —WÐ Wð…Ë«œ W$ W?½ Ë …u????O????ÝdÄ ÍW?½U~?}Ð W$ W?½ßß ÍW¹«“…˙ a?}????ý ËWz ¨Íï????š X}½«uðU½ W" WðüW²Ý…b}Ð Ë “«Ëô Ë e" «Ë wÇïÐ U²!}z ¨ßßg|uš ø UJÐ Íïš W$ gO"ËuâÐ w"WO¹dÖ—WÐ W½ ÂüWÐ ¨«œ«“…˙ a}??ý Íd??F?O??ý W$ W¹…—ËW??Ö w"W?O??O½ËË˙U½ W??'Wz w'—ï?% wO½ËË˙U½ W½ Ë Í—W½u¼ wO½ËË˙U½ W?½ ¨WO?O½«ËW½U?'“ wO½ËË˙U½ ¨…ËW?O¹ËËó}?' wO½ËË˙U½ W$ W~½…˙ W?" W¹WJ¹œ wJ}ðWÐUÐ WJ†WÐ ¨d?FO?ý «œWJ¹œ ÍdFOý W$ «“…˙ a}ý ÆX}Ð d²J¹e½ …Ë…ËWM¹ó|uð wO½ËË˙U½ U¹ WÐ W?A?O?'W¼ ÂüWÐ ¨ U?"…œ Íï?š w¹“«Ëô Ë Íe?}?N?}Ð Ë Íd?OÄ wÝUÐ U¹ w!?J}??Ý Íe??}¼ —W??ÝW$ ÍW???"W??šUMÐ W??" ¨Í—W½u¼ w?"W¹…u??}??ý Ë Í“«Ëô ËWz ÍËuÐ…—W( ¨X|—“W?'…œ«œ «“…˙ a}ý wO!J}Ý ÍËËó?}' Íï?š w½ËuÐd?OÄ wÝUÐ ÈËW?¹…œ W?" «bJ|d?F?O?ý W$ Æ…ËWðU?"…œ W?O¹e?" ∫v†…œ …ËW²|ñ}~Ð W??O???O½ w½«—U?¹ w!??O?KłW??' ÍËË˙ ¨…Ëu?Ð d??OÄ «“…˙ a?}??ý W???O???O½ w?½«—U???ý wýœ—W???Ö Ë ‘W???"W???L???ýW???" w?ðW???(Uð œËu?łË wHŽ…“ —WÐW$ W?²!?}z ¨È˙WÖ…œ ÊUÇï?Ö WÐ XÝ…œ ÆW????O????O?½ w½«—U?????ł wð…Ëu????( ÍW????"W?$“—W????Ý W????(…d?ðW????' w²AÄ ¨W?O¹e}?N}Ð Ë ÍdOÄ Ëu?'W¼ ËWz Í«˙…—WÝ «“…˙ a}?ý «œ…d}$ U¹ ¨w!J}Ý ÍËËó}' wI?O²½W' WÐ w²AÄ ¨WLO¹U( ËËó}?' wIO²½W' WÐ È˛˘˙ W" p|ËWz ÆW?LO¹U( ßߨÍW?"W$“—WÝ W(…dðW?'ßß ÍËËó}' ¨d²?²Ý«˙ 59 .

therefore I am cogito ¤ ∫ÂW¼ W?¹ïÐ ¨…ËW???'W????"…œ d???O?Ð s' ∫…ËW²?}ÝU½…œ «b¹W"WðW$Uz WÐ Íï?š w½ËuÐW¼ «“…˙ a}ý ¨›ergo sum W" W¹WOO%W!$W% WA}"ËU¼ ÂWz —W¼ ßßÆÂW¼ s' Wð«ËW" ¨…—U"WÐ Âd}"ßß ËËó}' Ë —W?Ý WðUš…œ wAO¹ËËó}?' w"W¹«œËW' «œËuA}Ä Íd?FOý W$ Ë  UJÐ d?O?!?%Wð v?Ä ÂW¼ wA¹U?²?!?}z X}½«u?²?Ð W?" p|e?}¼ WðU?"…œ a}?ý W¹…ËWz ÍW"W?OO²?Ý«˙ Æ©d¹d³ð Ë d?O!?Hð®  «bÐ ËUÝUÄ gO?'W¼ WÐ Ë «b?A¹WJ¹œ ÍdF?Oý b½WÇ W$ ÍW?OO?%W!$W?% WO¹ó?}Ðd¹˛ ÂWz «“…˙ 60 .U²!}z W~½dÖ ÍW?" ¨X}ÐËuÐ ß߉“—WÝ wJ}(…dðW'ßß w½…ËUš Ê«˛˘˙ W$ øX}ÐW½ w½«—Uł wð…Ëu( U¹ X}Ð dOÄ «b¹WJ¹œ wJ|d?FO?ý W$ ¨dð w"W¹…u?}ý WÐ ÂüW?Ð ¨WI?O²½W?' ÂWz —W¼ ∫…ËW²}Ð…œ …—UÐËËœ U²A}¼ …—U"WÐ Âd}" ¨U²ýW¼ WÐ w¹WÖ Âd'uŽ ÍdOÄ Ë Íe}N}Ð ÍW½UA?O½ vÐ…œ w†UÝ U²ýW¼ w½W'Wð WÐ 7A¹WÖ ÍW½«u}Ä ËWz Æ U?"U½ —U" W¹WA}?"ËU¼ ÂWz «“…˙ a}ý Íô ÂüWÐ ¨X}Ð «b?A¹…ñ|œ ÂW$ Æ˙u?Ö Ë e}¼ Ë ÊW?'Wð w½«u?}Ä ïÐ W¹W¼ Íï?š wðW?³¹Uð ÂüWÐ ¨X|d???Ö…œ—…Ë …ËW??O??O???!J}??Ý wJ?}??I??O???²½W??' W$ Íï???š Íe??}¼ ¨WOO?FO(«Ë Ë w%W!$W% wJ}?IO²½W' WJ†WÐ ¨W?OO½ w¹ËËó}' wJ}I?O²½W' w}Ä ËWz Æ…Ë«—“W?'«œ U?²?!?}z Íœd?"—U?" ÍW?šUMÐ —W?ÝW$ WJ}?I?O?²½W?' —W???????ÖWz Æ U?J?Ð —U???????"  W??????"W?ðW?$Uz v?Ð…œ ¨X?OÐW?¼ Í…ËW?z ïÐ W?¹«Ë Íï?š w½ËuÐW¼ ©±∂µ∞≠±µπ∂®  —UJ¹œ vM|˙ w!½«d?% w%ï?ÝïKO?% ∫©ÊU'uÖ WÐ œd?" ÍW'Wz dð«Ëœ® …ËWðU"…œ dOÐ W" …ËW?²}ÝU½…œ «œ…ËWÐ I think.

.v Øv .v Øv ≠ ≠ ∫ÊW¹…u}ý ÂWÐ W"…dFOý w½U"WO}Ä s$uF% Ø qOŽUH' Ø qOŽUH' Ø ‰uFH' W?Ð U¹ …ËËœd????????" ÛU?Ç ÊU¹«“…˙ a?}???????ý w?½«u?¹œ ÍW?½«ËWz ÍW?З˘“ w²?¹WÐ ¨…ËËœd??" ÊU???"…d??F???O??ý —W???ÝW$ ÊU¹—U???" WJ¹œ w?"W¹…u??}???ý v-- 61 ..Æ…u¹ñЗ…œ —ïłË«—ïł Í…u}ý Í…u??}?ý —WÐW?$ «“…˙ a}?ý Íd??F?O??ý w½U??"W?O??O½ËË˙U½ W?$ p|b½W¼ w²?!½«“ w½U?"U'WMÐ ÙW?ÖW$ ÊU?O½b½U?$u?Ö Ë ÊU"W?²¹WÐ Í…ËW½bM|u?š ËË˙ «œ«“…˙ a}??ý Íd???F??O??ý W$ U??O?½Wð W??'Wz ÆsÐ…œ «b?¹WÄ «œ“ËË—W??Ž Íï¼ WÐ ¨Íœ—u?" wJO?Ýö?" Íd?F?O?ý Í—˘“ wJ?}?ýWÐ WJ†WÐ ¨ «œU½ Í«“…—U?????ý —WM?|u????š W?????" …Ë…ËWz Íï?¼ WÐ Ë …ËW?†W¼ Í…ËW½b?M|u?????š WOO½ËË˙U½ ÂWz ¨WOO½ ©“ËË—WŽ® pOÝö" ÍdFOý w½U"WA}" w²!½«“ Æ «œ…b†W¼ —WÝ w"Ëu?"—W" Í…ËW$ X|ñÐ…œ—…œ Íï?š wO½UL?OýWÄ W?" «œ…dFO?ý ËW$ ∫X}†…œ a}ý ¨…Ëu²A}¼ vł WÐ œd" —W?%WÝ „Ëu"—W?" W$ Ë Â«—ïð W" …˛˘˙ ËWz Æœd??" —…“W?Š V?¹—U?(Wz W?$ V¹—U?(W??Ž Íb½W½U??' w%Ëu?H"W?' wÐ…d?šWz w½W2W?Ýu' wł…“W?¼® …dF?O?ý ÂWz wA}?" W¹…u?}?ý ÂWÐ Ë ©·Ëc?×?' ·u?HJ' »d?š√ sL?¦?' Ãe¼ Ω W?%ËËe?ŠW?' ∫X|d"…œ ñЫœ Øv .

∫…ËWð…ËËbM|uš …—ïł ÂWÐ ÊUO'…ËËœ v¹ï?" W?O?O?'UM}¼ Ë Âœd?" w~MÝ ÊËËœ—W?Ö œd" —WłW$ Í—Ëu%Wſ W'U' s" W$ w½«uO' ËËœ W$ «œW????²¹WÐ ËW?z w'W???"W?¹ Íñ|œ W$ Â…ËËœ ÍW????ýË wMO????ÝËu½ «œW?"…d??F?O?ý wA??}?" ÙW?ÖW$ W??" W¹…ËWz ÊU?OJ|—U??ł ∫W¹W†W¼ …Ë…ËË˙ Í…ËWz —WÐW?$ gOJ|—U??ł ¨ U??"…œ XÝË—œ „W??O?O?~½W$ Ë X}??$u??ÖU½ w~½…œ vÐ…œ W?" W‡©pMÝ® WJ†W?Ð ¨WO?O½ ©@½W?Ý® U¹ ©@MÝ® W?"W?ýË Ë ÂW???"W¹ w²½U?½u??!½ï???" ËËœ—W¼ Í«Ëœ W???²|d??/?Ð ©W??"˘—eЮ w?M|ËeÐ Æ©sinik® X|œ v$ ÍU¼…Ë Â…œËWz W" ¨Â…ËËœ ÍWÇËU?½ W$ ÂW???"W?¹ Í…œ«˙ WÐ W???"W?¹W???ýË ©ÊœdJ?JMÝ® Ë ©p?MÝ® wK' W???²¹W??/?Ð  WÄ Í…ËWz ÍUMŽW???' WÐ ¨X|d?Ð…œ —U??" WÐ ÊU??O???'—W??Ö WÐ Ë ©p?MÝ® X?|dðu????Ö…œ W????"W?ðWÄ W?Ð ÆXO????A????}?J¹«˙ Ë p?}????ÖW????Ý ïÐ g?|Ë—…œ —U?????−J?|b½W?¼  W½U?½Wð Æ©Êœd?JJ?MÝ® g¹W?????"…—«œd?????" ∫X}†…œ Í—W?³|˙ w/?}?ý ïÐ Íï?š w¹“ï?!†œ Ë w"Ëu?âÐ w½«b½U?A?}Ä ÍW"W/}ý wÖWÝ WÐ Íïš Wð«Ë ¨©ULK' W$ «Ë W/}ý ËWz wJMÝ s'® „W?OO½U?O?'—W?Ö „…Ë Ë „WO?O?"Ëu"—W?" „…Ë g¹«“…˙ a}?ý ÆX}½«“…œ —U???" WÐ w½«u???ł —˘“ Ë …ËuÐ ©ÊdJ?JMÝ Ë pM?Ý® ÍW??ýË Í«“…—U???ý vÐ…œ Â…œËWz ¨w½«“ ÊU?'W?'Wz W??" ßßÆÂœd?" wJMÝ ÊËËœ—W?Ößß ∫…ËËœdÐ ∫X|dJÐ ñЫœ Ë …ËW²|dM|u/Ð W¹…u}ý ÂWÐ …ñ|œ ËWz v¹ï?" W?¹ Ø w'UM}¼ Ë Â Ø œd?" wJ?½ Ø ‡‡Ý ÊËËœ—W?Ö œd?" —W?ł Ø W$ Í—Ëu?%W?ſ Ø W?'U??' s" W$ Ø w½«u?O?' 62 .

wO?¼ ı Ë «“…˙ a}?????ý w?O¼ ı ¨«b?????A¹W?J¹œ Íd?????F?????O?????ý —˘“ W$ Íï¼ Wð…ËuÐ W" W¹W¼ WðWÐUÐ ÂW$ ÍW†W¼ ¨pOÝö" ÍWJ¹œ w½«dOŽUý ÊU?O½«˙ï?Ö ÊU?"W??ýË Ë …ËW?²|dM|u?šW½ Íï?š „…Ë W??"…d?F?O?ý Í…ËWz ÆX}Ð «œ—WÝWÐ 63 .

µ wðU?O?OÐ…œWz ÍËËó?}' W$ ÊËË˙U½ w?²!J}ð w?~½dÖ —U?−?"W¹ wJ}?ýWÐ ÊU?"W??O?O?%ï??Ý W$ p|b½W¼ W??" W¹WÐ…œWz ËWz «b??OðüW¼˛˘˙ wJO??Ýö?" Æ…ËËœd?"—…œ ÍËU½ ßß U?O?OŠWðW?ýßß U¹ ßß U?ŠWðW?ýßß WÐ Ë W½U¹u?O?ÝËu½ ÙW??ÖW$  W†«ËË˙ W?Ð ÍW??!??( Èb½W¼ w½œd??"ï??Ö W?ð«Ë  U??O??O??ŠWðW??ý Èb½W¼ «b(Ë…“ Ë w²?ÝW' wðU?" W$ W" ÊW½U!?( ËWz ¨„ï"U½ «b?Ž—Wý ›wÝU?½«u???š Ë ·ËËW???ÝW?ð Í“—WÐ ÍWK?Ä WФ ÊËu???²????A¹W???Ö ÍW?½«ËW$ ÊW½U?ýË ËWz ¨b¹“W¹UÐ Ë b¹W½u?ł Ë Ãö$W?Š w½U?"W?!?( „…Ë ¨ÊWJ¹…œ ÊU??O?'…œ W$ «b??O¹ï??/?}Ð Ë ÙU??Š Ë b??ł…Ë wðU?" W$ ÊU??"W??O?O??%ï?Ý W??" Í—«bM?¹œ Ë ôW???' W?J$ï???" Èb?½W¼ Íô  U????O???O???ŠW?ðW???ý ÆX?}Ç…œ—…œ ÆX|d"…œ UýU'Wð dH" „…Ë —«Ë…bM|ušW½ W" W¹W?¼ Ê«uł Ë “—WÐ —U−?"W¹ ÍW½Ëu/ «bðU?OOŠWðW?ý wÐ…œWz W$ w¹—W½u¼ Ë wŠ˘˙ wJ|ó?}Ç Ë wýï?š ¨…ËW²?O?³Ð œ—Ë w}$ dðU¹“ UðW¼ wM¹W?Ýu?Š w½U"WM?OÝËu½ Í—˘“ wJ}?ýWÐ ÆX}?A?šWÐ…œ vÄ  dð—˘“  W?³¹Uð WÐ ¨sðU?O?O?ŠWðW?ý ©π≤≤≠∏µ∏® Ãö$W?Š Í—Ëu?!½W?' Í˙u?" s¹dð—«œËU½ W~½…˙ ÆW?O?O½ ÊU?ÝUz wM²?A¹W~}ð W?" ©5Ý«ËWð w?³}?²?"® „…Ë —U?−J|b½W¼ W?" ¨X}Ð ©w²?Ý«˙ rM' ∫o(« U½√® Ãö?$WŠ ÍW?!?( 64 .

Æ…ËW²|—œ…œ p}$ ©«œuš rM'® W$ Â…—ËWÖ Í«ušßß ∫X|Ëu'—W?%…œ ©∏∑¥≠∏∞¥® w'U²ÝWÐ Íb¹“W¹UÐ ïÐ r}?Ð ÊïÇ ∫Wð«Ë¤ W½ïÇ ï?ð Íô ïÐ W~|˙ ∫ u??Ö r}Ä ¨w?MOÐ «b½ËW??š —W¼ ßßÆ…—…Ë Ë W???à???}???NÐ v?ł WÐ  ï???š ›w!???%W½¤ ∫ÍËu???'—W???% ›ø ô Ë …u?O??ÝU½ Í«œu?š p}??ÝW?" …d¹W??Ý r}Äßß ∫wðW¹Ëu??'—W?% w'U?²??ÝWÐ ßßÆ…ËW¹«˙ËuÝ…œ «b'—Ë…œ WÐ w?MOÐ ÂW³ŽW"ßß ∫U¼…Ë—W¼ ßßÆX}?²Ý—Wá¹…œ ¨rMO³Ð «œuš ÂW?"U½ “WŠ s' ¨X}MO³Ð «œuš œd"…œ Í“W?Š UÝËu'ßß U¹ ßßÆX}MO³Ð s'  U"…œ “WŠ ËWz ¨ÊU?"…—ËW?Ö W?O?O?%ï?Ý w?ðU?O?O?ŠWðW?ý Í…ËW½«bJ}$ Ë 7A?¹W~}ð ïÐ …ËWz Ë 5ýïáÐ s¹œ wOðW†«ËË˙ wIO²½W?' W$ ËUÇ w"WA}Ä WL}z vÐ…œ gO??"W?¹WKÄ —W¼ Ë W¹W?¼ Í“«ËU??O??ł ÍWKÄ ˙…ËU?Ð W??" s¹WJÐ b?½W??ÝWÄ  W½U½Wð W??O??O?²??Ý«˙ ÂWz ÆW¹W¼ Íï??š w½Ëu½U??( Ë —ËuMÝ Ë Í—U??O½«“ ∫v†…œ b¹“W¹U?Ð p}ðU?" Æ…ËW?²?|d?Ö…œ g¹“˘d?OÄ w½U?z—u?( wM²?A?¹W~}ð WÐ W??'Wz ßߨX}?²??Ý—W?á¹…œ Ë …u??O?ÝU?½ Í«œu?š p}??ÝW?" …d¹W??Ý r}Äßß Í«œuš W?" p}ÝW" WJ½uÇ ¨W?M¹œ w½U"WO?O²A?Ö U'WMÐ Í˛œ  W†«ËË˙ w}$ W" ÂüWÐ ÆX}?²Ý—Wá?OÐ X}½«uð…œ g¹d²?"UÇ UÝËWz ¨wÝU½ ‘UÐ …bM}?¼ «œu??š ¨W¹…ËW?z b¹“W¹UÐ w?²??ÝWÐW???' XOM?OÐ…œ ¨…ËW??²???OÐ…œ œ—Ë Ë w?¹…“WÐ w?½«Ë˙…ËU?Ç U??????O?½Wð W??????" W?½U??????Ñï?$œ Ë w?¹…“W??????³?½…ËU??????š «œu??š w"W¹…b½WÐ vðU??" ÆX|d?"…œ v?$ wMO?A??šWÐ Ë w²??!¹ËW?ýï??š Ë X}M}'U½ ô wJ}Ýdð êO¼ ÍbOz ¨W¹U¼…Ë w"W¹«œuš ¨«œuš  U~³}ð Æ”dð —WÐW$ „W½ ¨X}²Ý—WáÐ «œuš ¨w²!¹ËWýïš —WÐW$ —W¼ —WÖW' «œu??š wJ†W?š UÐ W??O?O?½ …ËWz w'U?²??ÝWÐ Íb¹“W¹U?Ð w²?ÝWÐW??' …—U¹œ 65 ©µ® w$W"Uý œU¼—W% .

∫b?O?!??&®  UJ‡‡Ð —«b‡‡‡?ýW$ Íd?F‡O?ý w"W¹W?M|Ë «b¹ï?š ÍW??'W??ł—Wð Èd??"U½  W½U?½Wð W½«—ï??%U??²??O??' …—ï??ł ÂWz Æ©Incarnate ÍWMO??âMÐ —W??ÝW$ W??" „W¹WM|Ë WJ?½uÇ ¨X¹WJÐ wA?¹WJ¹œ wJ}½U??'“ w}Ðu?H$Wz WÐ ¨…Ë«dM|—“W'«œ  W?³¹Uð w"W?O}Ðu?H$Wz ©·dŠ® w½U?"Wá?Oð w'˘˙ w?M¹œœu$ôW???ł U½ôËW??' Æ…ËW???²|d???"U½ XÝË—œ WJ?¹œ wJ}½U???'“ 66 .Ë w?¹…“W?Ð wO?½«Ë«d????????% Ë Í—ËuM?!????????}?Ð ÈËW¹…œ W?J?†W?Ð ¨7Ý—W?ÄW?½ Æ UJÐ UM|Ë «œuš wO¹…bMAšWÐ Ë w²!¹ËWýïš WÐ W?" W?O?O½ ÊU?L?J}?²?!J}ð «b¹œ—u?" wÐ…œWz W$ +«e?Ð s' Í…bM}¼ wO?%ï?Ý w½«dO?ŽU?ý Íô Æ U?OO?ŠWðW?ý 5}MÐ ÍËU½ 5½«u?²Ð w²?Ý«˙ b²?¼ ÆÆÆÍuŠW' ¨ÍËW?$ËW' ¨w½U?š ÍœWLŠW?z ¨Íd¹“Wł ÍôW?' ¨œ—u" …ËW½U?½Ëu/ ËW?$ dðU¹“ W?~½…˙ W????" …ËWM?OM|u????š…œ s¹ñ?З…œ p|—ï????ł wI??O??²½W?'ßß U?¹ ßßoO??²½W?'…˛œßß Íñ?З…œ „…Ë d?²??A??}Ä W??" sÐ d?²?J¹e½ ÍœWL?ŠWz «œ©fOK³Oz® ÊU²¹W?ý w½œdJÝUÐ W$ ÆÊUM}¼ ÂËU½ ßßË˲…ËUz Íô W?¹W½«ËW?$ W?????" W¹W?¼ Íï?????š wðW?????³?¹Uð w?"W¹…ËW?½«bJ?}$ w?½U?????š ÊËu???³?¹“«˙ ÍU~}???ł g?¹—˘“ wðW†«ËË˙ Ë w?L???Ý…˙ wM?¹œ w½«—WM?|u½ WÐ Ë e|—UÄ WÐ —˘“ ÍW½«˙…ËUÐ …—ï?ł ËWz wA¹ïš w½U?š ÂüWÐ ÆX}ÐW½ ïÐ ÊU?²?¹W?ý w½œdÐWMýËu½ñ??" w½U?š W½Ëu/ ïÐ ÆX?|ñÐ…œ—…œ w¹U¹—Ë Ë Ãö$W???Š Íô d???²??A???}Ä …˙…ËU?Ð ÂWz …—U¹œ ÆX}?½«“U½ W†W¼ W?Ð Â…œUz Æ…ËuÐW¼ gOO$«“Wſ Íï?šËW²?Ý«˙ w"W?O¹b½…u?}Ä X!J}ð wO½ËË˙U½ ÍWJ¹œ w?"W¹…u}?ý g¹ËWz ¨—«ËWM?|u?š wJ}?ÝW??" U?O½Wð W?ð«Ë ¨W¹W¼ …ËW?O¹—«Ë…bM?|u?š WÐ wJA?}?' Ë d?OÐ W$ X}½«u?ð…œ ¨WO?}Ðu?H?$Wz ËWÐ Ë W½U?'“ ËWÐ —«ËWM|u?š Embody.

∫X|Ëu'—W%…œ ©±≤∑≥≠±≤∞∑® aKð V?$ Âô s' Ë ÍbM( ·U???( uð œd" Ê«u?²O' q( U?' Âô Ë ·U( “ ÙUð Íu}$ w'ô s' Ë X¹d"Wý w%U( ïð¤ Æ›X|dJÐ XÝË—œ vàÐ ∫‰u( Èd"…œ WL}z w'ô Ë ·U( W$ ©‰® Ë ©‚® w%—W?Š UO?½Wð „W½ «œWO¹d?F?O?ý WM|Ë ÂWz w½UM}?NJ}Ä W$ Í…—U?ÐW?$ Í—U????????O?½«“ Ë w?ðW?¹UM?ýU?z W?J?†W?Ð ¨ÊW????????"…œ Í—«b????????ýW?Ð W$ ©vàÐ ∫‰u( ∫q(® WJ½uÇ ¨W¹W¼ w?¹b½…ËU½ wJ}AšW½ …ËWA?O½Uz—u( Æ…ËW²}Ð…œ …—UÐb½WÇ Ë …—UÐËËœ «b½Uz—u( wðW¹Uz ÊU¹…œ ∫X}†…œ «œWJ¹œ wJ|dFOý W$ w'˘˙ ÍU½ôËW' —W¼ œ—«c~?½ n$« w$Ë w?²???!J¹ d????L???š Ë —U???L???š b?ýUÐ WÇ —U?L?š 5³Ð ¨W½U?O?' “ b?ý uÇ n$« X}à}¼U½ W" WH$Wz ÂüWÐ ¨s"W¹ —W¼ ‘˘dH¹W' Ë ÍW'¤ ›X|œ v$ wOÇ ‘˘dH¹W' 5³Ð ¨w¹˘˙ ÊUO½«u}½ wH$Wz W" ÊUz—u( Ë wÐ…—WŽ Ë wÝ—U% Í«“…—U?ý Ë X}ÐW½ —«ËWM|uš p}ÝW" Íd??F?O??ý W?" s?' ÆX|d?ÖU?½—…Ë U¼…Ë ÍWM|Ë W$ p|ó??}Ç êO?¼ ¨X}ÐW½ ÂW???????"WM?|Ë w?²???????Ý«˙ WÐ ¨…ËW?ð…ËËœd???????" ÊËË˙ Íœ—u??????" W?Ð 3…ËËœ ÂW???"W??²¹W?Ð wOðW†«ËË˙ ÍU?MŽW???' U??O½W?ð WJ†WÐ ¨Íœ—u???" Wð…ËËœd???"W½ ©d??L?š® Ë ©—U??L?š® ÍW??ýË ËËœ U½ôËW??' WJ½uÇ ¨…ËËœd??" W?'W??ł—Wð 67 .

ÍW‡©n$Wz ∫«® ËWz ÈËW¹…œ Ë W?²¹WÐ ÂWz Í—ï?%U?²O?' wà?"U" Wð…ËËœd?" ¨…ËWðU"…œ ÍU?Oł ©d?Lš® ÍW?ýË W$ Ë ©—UL?š® ÍWýË W$ WJ}?ýWÐ W" w?½W¹ô W?$ W?~−???????}?Ð Æ„W?¹ WÐ 6?Ð ÊU?¹ËËœ—W¼ Í…ËW?z ï?Ð ¨ U??????³?Ð ô  …b???Š…Ë® ÍW??%W???!$W???% ÍW½U???A???O½ W$ …ñ?Ä W??"W???²¹W?Ð ¨w½«ËW½U???'“ wJ}?²?¹WÐ WM²?A|˙«œ …u?}??ý ÂW$ —W¼ Æg¹©œu?łu? « …b?ŠË ∫œËu?łu$Wz ∫X}†…œ W¹W¼ ©±≤≥µ≠±±∏±® ›÷—UH$« sЫ¤ e¹—UH$uM³Oz Í—«œËU½ wM?Ž“UM¹ w?½« pM?OÐ Ë wM?OÐ 5³$« s' w½« pHDKÐ l%—U% «œe¹—U% 6Oz ÍW?²¹WÐ ÂWz ÙWÖW$ w'˘˙ ÍU½ôËW?' ÍW"W?²¹WÐ W" s' W½«dO?ŽUý Ë w½«ËW½U'“ w¹—U"…œ—Ë U½ôËW?' W¹«Ë r}Ä ¨ÂW"…œ œ—Ë«—WÐ Æ…ËËœdÐ —U" WÐ «b}ð ÍdðU¹“ ÍW½UOO%ïÝ Ë Ë Íu???ŠW??' Ë w$U?½ Íô …—ï??ł ÂW?$ ÍWM|Ë «b¹œ—u???" Íd???F??O???ý W$ ∫X}†…œ w$U½ ÆX|ËW"…œ ËUÇ—WÐ g¹˘ñ'Wz w½«dOŽUý W$ p|b½W¼ rO?Ç n†Ë“ Ë n$Wz  œW???( Ë rO???' XÐW$ r?OÇ w?³?†Uð W?½U??????O??????O???????Ý ÂWÐ w?½«“…œ W$ v?½«uð…œ ”—U?????% U¹ œ—u????" w?J|—«ËW?M|u????š U????O?½Wð W?¹WM?|Ë ÂWz gOÐ…—W??Ž wJ|—WM|u??š U½—W??ÖWz ¨ UJÐ Í—«b??ýW$ «b¹ï??š wJA?}??' ÆX|d~З…Ë v$ wJ|ó}Ç X}½«uðU½ Íï¼ ïÐ …ËWM?OM|˙W~Ð X!J}?ð wO½ËË˙U½ W?A?O??'W¼ W?L?}z X?|d?"U½ Ë Ùï??³??L??O??Ý U¹ Ë˲…Ë«—WÐ wI??O??²?½W??' w½UM}¼—U??"WÐ U?¹ w½«ËW½U??'“ 68 .

eO?K~MOz Ë wJ¹—W'Wz Ë W??????ýË w?J}?ÄuJ?|˙U?½ wJ?}½œd??????"e?|˙ U??????O?½Wð W?J†W?Ð ¨s?}†U?½ êO?¼ —W¼ W???"  ËW????" ËUÇ—WÐ rA?¹U¼…Ë w²????!J}ð ÂüW?Ð ¨Ê…˛«ËW???²???Ý…œ Ë d²"UÇ …ËW$ W¹UOÝËuMOÐ g¹ñ}~ý˙ïý Ë —UJðWÝUOÝ wJ|dOŽUý ÆwÝËu½…œW½ Íd²½«uł 69 .U¹ „W¹W?!??( W¹W¼ «Ë Í—U?ł ÆÍ—U?O½«“ w?J|—«uÐ wðW?³¹Uð ÍW½U??A?O½ W?" È—ó?|˙…œ«œ „W¹…u?}??ý WÐ Ë W?O??O½ wJ}??$U?'Uz êO?¼ p}?²??!J}ð Í«Ë w?Çï?Ð X}?½«“U?½ w?A¹ï????????š ¨X?}???????ÝËu?M?¹…œ U?¹ và?¹…œ Í…ËW?z ÍW¹…—ËW??Ö W½«˙ï?Ö ËWz ÆX}?J}Ä…œ vÄ wJ}??²?ÝWÐW??' ı Ë X|ó|˙…œ«œ ÍUð…—W?Ý W$ X!O?$U¹˙—uÝ w½«—WM}¼«œ Ë Âe?O$U¹˙—u?Ý Í…ËWMðËËeÐ Ë rKO?% Ë —W½u¼ Ë »…œWz w½U"W¹U?" ËU½ W½U¹UM}¼ «b'W?²!?OÐ Í…œWÝ „…Ë X|d?"…œ ”UÐ «Ë —Uł—˘“ ¨…ËW?%W?!$W% Ë  W?ÝU?OÝ Ë U?I?OÝï?' w½«—WM}¼«œ W½ ÂüWÐ ¨…Ëu?ÐW½ wJ}²?ÝWÐW?' êO¼ Ë !U?'Uz êO¼ w}?àÐ w'U?$Wz W½ Ë W?²??Ý«˙ vÄ ÊU¹W¹W?ÝUMOÄ ÂWz ÊU¹ï??š X!?O$U¹˙—u?Ý «Ë…˙U½ w"W¹…u??}??ý WÐ W??" ËuÐ W?O??O¹«—W~ÇËu?Ä ËWz g¹W??"…ËWMðËËeÐ W????" ïð Æ…ËW????'e?????O$U¹˙—u????Ý Í…ËW?MðËËe?Ð ÍËU½ WÐ X?|dM?}????ÝËu½…œ w'…ËËœ w?²????!????}????H????O½U????' U¹ ©±π≤¥® ÂW????"W?¹ w²????!????}????H????O½U????' wM¹ñЗ…œ p}†W?'ï" ÙUÄW$ …ËW²?OM|uš…œ ©±π≤π® ÊU"W?²!?O$U¹˙—uÝ Ë ©±π∂∂≠±∏π∏® Êï?????²?|dÐ È—b?½Uz X?O?½«“…œ ¨«b¹ËU?????'W?ð Ë —U¹œU?½ Ë …ËuÐW¼ ÊUOO~½W¼—W% Ë W½U½U²?Ý—Uý wJ}²ÝWÐW' ÂW¼ w½UJ|˙ËU¼ ÆwÝUOÝ Ë Í—W½u¼ wJ}$U'Uz gO'W¼ ÍW½U???²??!???O$U¹˙—u??Ý Íd???F??O???ý w"W??O???O??Öï?†ï??²½U?z «œW½«˛˘˙ ÂW$ ÊU"W?²!J}ð W$ p}ýWÐ W?²Ý«˙ Æ…Ë…bM|uš…œ .

Íï?š ÍW?"W½üU??Ý ZM}Ä —«uÇ …˙u?" W$ —U?ł—˘“ ¨r?ÝU½…œ p}?"ËUÐ «œW½W?'Wð ËW$ W?" g¹…˙u?" ¨ßßøÈË…œ ‘ï?š b½W?Ç XM' ïðßß ∫wÝdÄ…œ W??"…—U??O??ÝdÄ w½U??"W??O??O??I??O?²?½W??'U½ Ë wI??O??²½W??' W½W¹ô w½«u?ð…b¹W½ ßßÆ ËWŠu?²!OÐßß ∫ u~¹…œ Ë …ËW¹«œ…œ w"ËUÐ w'«—…Ë ¨X?}M}~½W!†W¼ «—…Ë g¹W¹…u?}ý ËWÐ —W¼ vÐ…œ W¹…u?}ý ËWÐ wJ|—U?OÝdÄ ÊU?'u~}Ð Æ…ËW²|—bÐ ÍW??²??ý˙ßß wÖ—WÐ b½WÇ W?$ ÍœU??−?łW??Ý s¹œœW?zôW??Ž U?²??Ýï??'U??' Ë  —u???" ÍW??!???( Èb½W¼ ïÐ …ËËœd???" ÊU??š—W?ð wJ|˛UÄ «œßßÍ—«Ëd???' «b¹—«Ëd' ÍW?²ý˙ Í…˛UÄ ÂW$ ßßÆÂü…Ë vÐ w'ü…Ëßß …ËU½ ÍËU½ Ë —U¹œU½ ÂüWÐ ¨…—U¹œU½ Ë ÍËU'Wð ÍW"W"˘˙…ËU½ W" …ËWMOM|uš…œ «Ë w²ý —˘“ XOM?OÐ…œ ¨…ËW??²¹W??"…œ W½U??!??( ËWz wMðu??Ö wł—W??'u?$W¼ W$ d??OÐ W??" Æ5½ !U'U¾}Ð Ë „˘˙…ËUM}Ð g¹…bM}¼ ∫—uNýW' ÍôW' wðW¹UJŠßß w³?}²" ÍUMýUz …ËWOO†«bM' W$ —W¼ s' Ë —U??ł ÊU¹…œ ÆÂËuÐ ¢t?? OKŽ tK? « W??L? ?Š— ¨s¹b «d?? B½ t?? ł«u??š nzU?D W???²|ËW??"…œ W???" —UÐË—U???ł g¹U??²???!??}?z Æ…ËWðW??'ËËb?M|u??š g?¹dðU¹“  W½U½Wð Æ…ËW?LM|u?š…œ v$ —W¼ w"˘d?OÇ ËËœ „W¹ ÊU?!¹œ ¨ÂËUÇ—WÐ ïÐ rM¹œœ…d?ÝW½ ôW?' w"˘d?OÇ ÊU¹…œ ¨ÊËuÐ „Ëu?âÐ +U?"W†«bM' W?" s¹dð…—ËW??Ö W$ WJ}??"W¹ s¹œœ…d??ÝW½ ôW?' w²??Ý«˙ WÐ Æ…ËW½ËËbM|u??š —«œd" Æ«bOðW¹UÑ˘d' ÍËËó}' Ëu'W¼ W$ X!O$U¹˙—uÝ w½«b½W'—W½u¼ …—W¼ wM?²??A|˙«œ Ë s¹ñЗ…œ ÍW½Ëu?/ s¹œœ…d??ÝW½ ôW??' Í—Uðu??Ö Ë Ëu???'W¼ ËU?½W$ ÆW???O???O?ðüW¼˛˘˙ w'e????O$U¹˙—u???Ý ÍW?½«—WM}?¼«œ Ë üUÐ …ËW??O?O†«b?M' W$ —W¼ ÊU??OJ}??"W¹ ¨«bM¹œœ…d??ÝW½ ôW??' w½U??"W?"˘d??OÇ 70 .

W²?}M}¼…œ ˜˘d' U¹ ¨W?ýïš Í…ËWz —WÐW$ „W½ ¨ÂËU?A}?"«˙ w$—WÝ Ë U????????ÝËW?z w?M²????????A?¹W?~?}?ð w}?ÄW?Ð Í…ËW?z —W?ÐW$ W?J?†W?Ð ¨5?½WJ?}?Ä ¨s' ïÐ vÐW½ —W¼ ¨g¹W?"W"˘d?OÇ wOýïš ÆX}?†U½ êO¼ ¨rA¹U²?!}z WÐ ¨…—ï?ł ÂW?Ð «œW?"W?³?}??²?" W$ W?"W?"˘d??OÇ ÆX}†U½ êO¼ W??" W¹«œ…ËW$ ¨Íœ—u???" ÍU??ÝËW?z wÝËuM?|˙ WÐ Ë W½U???O??O???"Ëu???"—W???" Í—«“…u??O???ý ∫…Ë«dÝËu½ U"Wz —WÝ ËWz —W?Ý ÂWz …ËW½U²Ýd³?( ËU½ W$ ôW' p|˛˘˙ ©X¹UJŠ® ×u?Ö ‘ôW?' W½U?"…—ËW?( WðU?"Wz e?O?' …—ËW?Ö —˘“ wJ}?ÖW?Ý vMOÐWz g¹ËWz W"W?ÖWÝ Wð«œWz …ËWOÝ…œ ÍW?"…—«œWÐ Ë W"WÖWÝ W?²|˙—ušWz ‘ôW?' U?"Wz ÍWÇ—UÄ WÇ—UÄ Èd?ÖWz ôW?' w½«Ë«œ w½«œœWÐ È˙WÄWz«˙ Æ©˘˙dÐ…œ «“¬ wÖWÝ ˘˙dÐ…œ® v†Wz UÝdðW$ W???" «œWðU???" ËW$ …Ë«d??" g?¹ôW??' w?"W¹WM|Ë «œW???"W???"˘d??OÇ d?|˛W$ ôW????'® ∫v?†…œ W????"WM?|Ë wÝËu½d?|˛ Æ «œ…œ Í—U????'ôWÄ W?????"W????ÖW????Ý ©˘˙dÐ…œ «“Uz wÖWÝ ˘˙dÐ…œ v†Wz W"WÖWÝWÐ Æ…ËWM²??Ý«u?Ö ÍW½U?A??O½ W½ Ë …e¹—U?% W½ Ë W??²?šu½ W½ d?²??Oz ÆË«ËWð w"W??O¹œ—u??" W?Ð Ë …ËW??'ó|ñЫœ Èu½W$—W??Ý W??"W??"˘d??O?Ç X!¹u??'…œ wŠ˘˙  W'eš W$ ÂüWÐ ¨…ËWLÝËuMOÐ d?²²Ý«˙ wJ}ÝËuM|˙ Ë d²ýUÐ W$ Ë «bM¹œœ…dÝW½ ôW' „…Ë Í…—ËWÖ w²?!O$U¹˙—uÝ wJ|b½W'—W½u¼ „…Ë w¹œ—u???" w?~½W¼—W???% Ë ÊU????'“ wJ}???A?|Ë—…œ wŠ˘˙  W???'e???š ÆÂïš WÐ «œW½ ÂW%U' ËWz «œ©Íd?ÝWŽ 5'Wz œW'W×'® Ëu³?ýï/}$«uš Ͳœ ¨…ËW??²|d??ÝËuMÐ Èu½W$—W??Ý ËËó??}??' Â…ËWz Ͳœ s' w²??Ý«˙ WÐ ÆÂßßËËó}' Í…ËWM²A|˙«œßß 71 .

Hirshfield.∫W¹…ËWMO†ïJ}$ ÂWz w½U"…ËUÇ—WÝ Æ©—ïłË«—ïł wÄUÇ® w$U½ w½«u¹œ ∫w$U½ ≠± ©—ïłË«—ïł wÄUÇ® w½UÐW†Uð Í«“…˙ a}ý w½«u¹œ ≠≤ ¨Í…œ—…Ë—W?Ä ¨w½U?¹˛ ªw½U?ÐW†U?ð Í«“…˙ a?}?????ý ∫Â…˙˙W??????"u??????' Æœ ¨w½U?ÐW†U?ð ≠≥ d??}$ËW¼ ¨”«—Uz Í…ËW?½œd?"ËxÐ Ë ÛU?Ç ÍU?Ö“…œ ¨Íd??F??O??ý Ë Í˙…ËUÐËd??OÐ Æ≤∞∞± Æ©—ïłË«—ïł wÄUÇ® Íd¹“Wł w½«u¹œ ≠¥ Æ©—ïłË«—ïł wÄUÇ® s¹“ Ë ÂW' ∫w½Uš ≠µ 6. Uncertainty. Jane: Hiddenness. 2008. Æ©Íb|uÝ Ë Íœ—u" WЮ qO−MOz ≠∑ ÊUz—u( ≠∏ “«— sAKÖ ∫Íd²!³ý œuL×' aOý ≠π wÄUÇ ¨tOKŽ tK « WLŠ— s¹b «dB½ tł«uš nzUD ¨—uNýW' ÍôW' wðW¹UJŠ ≠±∞ Ʊπ∏¥ ¨ÍdBŽ 5'√ bL×' o$U)«b³Ž Æ©¯—WÐ XýW¼® Í—«Ëd' ÍW²ý˙ ∫s¹œœuzôWŽ ¨ÍœU−łWÝ ≠±± ÆÍe¹dÐWð w!'Wý w½«u¹œ ∫w'ËË˙ wM¹œœu$ôWł U½ôËW' ≠±≤ Æw$U½ Í—«e†uÖ W$ p}JÄWÇ ∫œËuFÝW' ¨œW'W×' ≠±≥ 72 . Surprise: Three Generative Energies of Poetry. Tarset : Bloodaxe Books.

111-123 73 . J.¨w½UÐW†Uð Í«“…˙ a}ý œ—u! Í—U!ËułW¼ wJ|dOŽUý ”b½ï'œWz Æà Ɣ Íœ—u" WÐ wðW¹ËËœd" …ËWO¹eOK~MOz W$ w$W"Uý œU¼—W% ∫…ËUÇ—WÝ C. February 1935. pp. number 1. Volume: 1935. Royal Central Asian Journal. Edmonds: A Kurdish Lampoonist: Shaikh Riza Talabani.

74 .

± Í…œW??Ý w²??Ý«˙…ËU½ Uð …ËW??'W¹…b??ÑW??Š Í…œW??Ý w'…ËËœ Í…u??O½ W$ «œËË—«u??š w½U??²???Ýœ—u??" W$ WÐWÐ Íï??šW?ЗW??Ý ÍW†U??'WM?Ð ÂW¹…œ“ï½ Í—˘“ wýWÐ W" …Ë…—«u?š Í©…—WłWý® W²š…—œ ËWz ÆËu?Ð «Ë…ñ½U'—W% w½U¹«Ë…ñ½U'—W?% ÍËËó}?'ßß w³}²?" W$ ¨…Ë«dMâ†W¼ „WO¹—U?O½«“ —WÝW$ w½U¹d??"u?' s?¹W?Ýu??Š b?O?¹W?Ý ÍßßÊü…œ—Wz Ë —ËË“…—U??ý W$ ©¿®ÊUÐUÐ Í…ËWMðd~?}?ł Í…d??O?$“ Ë Íb½…u??}Ä ¨…Ë«d?O??Ö—…Ë ©±π≥± ¨“b½«ËË˙® Æ «œ…œ ÊUA}Ä ÊU"W~½dÖ …—W¼ …dO'Wz ÆËuÐW¼ ÍU??ýUÄ wÐW?(W?$ „W¹«Ë…ñ½U?'—W??% Ëu?'W¼ d??²?Oz …ËU½U??š W$ Í…ËU??' ÆÊË«d?" Í—U?¹œ w²?A??Ö ÍW½U??A??O½ „…Ë U??O½Wð ÊU??"…ËËó?}??' wÇï" w†U?Ý wM¹˙ïÖ W$ ª5½ XÝ…u?}Ä Ë Â«Ë…œ—WÐ ÊU"W?OO½«ñL?"uŠ W†W¼ ÙU?Ý „W¹ vý…œ W?A?O?'W?¼ w×?O?ÝW?' w†U?Ý ïÐ «œ©Íd?−?O¼® ¨«œdð«Ëœ Í—UÐ Èb½W¼ W$ ªX|d½«eÐ W"W~½U' Ͳ˘˙ —WÖW' ¨ «bÐ ËË˙ W~½…˙ «b?O?'ËË˙ wO??"—uð ÍW?'UM†U?Ý Ë wÇï?" Ê«u?}½W$ ÊËu??âJ}?²?}$ Íï?šËU?½ wO?"ï??"U½ Íï¼ WÐ Æg¹dð wJ?}†U?Ý ©ÍW†W¼® Íï?¼ W?²?}??³Ð v$WÖ ¨Ê«d?}z Ë UO?"—uð wOðW¹UM'˛Ëœ wJ}?'U$Wz „…Ë ¨…ËW"W†U?'WMÐ ÆWOO"—uð U¹ wÝ—U% wJ}½«˙ïÖ ÊUÐUÐ ªW¹WÐWÐ ©W"WýË Í®Íœ—u" wMO²Ý«˙ Í…u}ý ©¿® 75 .

ÊU1W$uÝ UÐUÐ ±∂∑µ≠±∂∂≥ U½Uš —ËuÝ …d"WÐ ±∑±µ≠±∂∑µ ±∑≥≤≠±∑±µ bO$Uš ±∑¥≤≠±∑≥≤ ÊU1W$uÝ ±∑∂≥≠±∑µ∑ œËuLŠW' ±∑∏≥≠±∑∏∞ œWLŠWz ±∑∏∞≠±∑∑∏ rO¼«d³Oz ±∏∞≥≠±∑∏≥ ÊULŠ…˙ËWz ±∏±≥≠±∏∞≥ œËuLŠW' ø±∏±≥ rO$WÝ ±∑µ∑≠±∑¥≥ x†ËbÐWŽ ±∏±∂ ÊU1W$uÝ …ËËœd' ±∏≥∏ ‹œWLŠWz ±∏¥∑≠±∏≥∏ 76 x†ËbÐWŽ ±∏≥π .

W$ —˘“ ªÊË«d????" ñÐËU?½ dðU¹“ p?|—U???ł W$ ÊU????"W???O????O½«ñ????L???"u????Š W$ ËWÐ ÆXÝ…œ Wð…ËuðdÖ ÊU?OðüW²Ý…œ dðU¹“ p|—Uł W$ ÊU?"«Ë…ñ½U'—W% W??" …—U¹œ Ë …ËuÐW¼ «b??L?"u??Š ËU½W$ r"u??Š W?" …Ë«œ ÍËË˙ «Ë …—ï??ł WÐ wÇ W" Í…ËWz —WÝW$ X}ÐW¼ g¹“«ËUOł w½ËuÇïÐ Ë dOÐ W¹W½«ËW$ XšWð —W?ÝW$ 7AO?½«œ Íœd"—U?" Ë X|dMЫœ w"WðU?" Í…ËW½ËuÐUO?ł Uð …Ë…±∏±≥ W?$ Ë ±∑∑∏ Uð …˱∑∂≥ W$ «˅œ—W?Ð w½«˙ï????Ö ÆW???O????OÇ Èb½W¼ ÆW??O??O½ Êœ—«ËüW?¼ wO¼ p|—ï??ł êO¼ W?Ð ¨ W?³?¹Uð WÐ ¨±∏¥∑ wM²??A??O½«œ Èd??"…œ ª7Ý«˙ …ËW??O¹U??O?M†œ WÐ ÊË«—œ ÍW½«ËËó??}??' ËW$ «œ…—U~O½ËËó}?' ÂW$ WJ½uÇ X|dJÐ ”UÐ XšWð —WÝW$ UýUÄ œW?LŠWz ∫…Ë«dM}áÝWÇ …ËWz …ËUM¹«œ dOŽUý wO$U½ W" WOO/¹dzWð ßßÂWł w/¹dzWðßß ¨UOO$U½ U−'Wł w¼Uý W?%—W??Š wšd½ Í«ñJ}ð œW??−ÐWz ©wÐU??!?O?Š® w?L?}?²??!?O??Ý w}ÄWÐ ¨ÊW¼ «œ©rł a¹—Uð ∫ÂW?ł w/¹dzW?ð® w½U?"WýË W?$ W" ÊU?"W?O?OÐ…—W?Ž ¨…“Uð w¹œ—u??" „W½ ¨wÝ—U??% wMO?ÝËu½ w?½U?"U?'W?MÐ Í…d|u?Ö W?Ð W?" Æ5¹«“ ͱ∏≥∏ Wð«Ë ¨±≤µ¥ WðU"…œ ¨ÊË«dÝËu½ g¹U²?A}¼ W" ¨ËuÐ Êô«ËuÇüW?( WÐWÐ wL"uŠ wMO?'W"W¹ Íb½…ËU½ w¹ñ?}?Ö—U" ÍU?Ö…—UÐ U?²!?}z W?" ¨Uð—«uÇ w|œ wJ¹e½ W$ w?½U"…ËôW?" ±∑∏≥ w†U??Ý W??" ¨U?ýU?Ä rO¼«d??³?O?z Æs|dMOÐ…œ ¨…d|˛U?ЗU?ý Í«“W??( Ë…—WÐ ÍW???"W???²???šW???²???}Ä qO???' …œe½«Ëœ ÍW?J¹e½ ¨X?šWð —W???Ý …ËuÇ ïÐ ¨…Ë…ñ'“Wz wšU?ý …dO$“ Íu¹œËW$ ¨…ËW²?Ý«uÖ «Ë«˛˘˙ Í—ËuýUÐ Ë ¨—ËË“…—U??ý w?ðW??"…—WÐ Ë XO?Ä WÐ w²??ý…œ W$ ¨Íb?½WJ†W??' Íb?½u??Ö WÐ ¨Íï?š W" Èd?"…œ ”UÐ «Ë w²?AÖ WÐ ¨b?½«—“W'«œ Í…“Uð wJ|—U?ý 77 .

ªw½U?1W$u?????Ý …ËU?½ ÍËU½ ¨…Ë…œ«b?????ſWÐ ÍW?ðU?????" ËWz ÍU?????ýU?Ä ÍËU½ wO¼ W??"U~}??ł W¹«u?Ö …ËWð…ËU??' Ë W¹W¼ «œœ—u?" ËU?½W$ «Ë w"W¹W??!?( ª…ËËb½«—“W1«œ WÐWÐ w?½U1W$u?Ý W?" …ËuÐ d?²?A?}Ä w"W??O?O½U1W$u?Ý ÆW¹W"…—Uý wJ}"…˙WÖ Ë …ËU' U²A}¼ gO¹b½WJ†W' «d??" ”U?Ð …Ë…—W??Ý W$ ÍWÐËu???ýUz Ë «—W¼ ËWz w'…ËËœ Í…ËU???' W$ ÙW??ÖW$ Æ«d??" —W???ÝW$ wý“U??Ý dðU?¹“ Ë dðU¹“ œ—u??" wO?¹ï??šWЗW??Ý …ËWÐWÐ XÝ…œ WÐ —W¼ W?"WO?¹ñ}?Ö—U" ÍU?L?OÝ w¹«Ëœ UðW¼ «b?A¹…ËWz W½U???A??O?½ Ë ÊU¹ï??š ÍË«d???/J|˙ Íd?JýW$ ÊU???"W??L???"U??Š Ë …ËW¹U???' W$ Æ…ËW??²??A??}¼ —W¼ ÊU?¹W$ïJâÐ w?J}MO??A½U??ýU?Ä w½U??"W??O??OðW†«ËË˙ —W??³½«—WÐ W¹ï??" wJ¹e½ W$ U??ýUÄ œW?L??ŠWz ¨±∏¥∑ w†U??Ý ¨«b?O¹Uðï??" W?²?A¹W?Ö WÐWÐ w½«d?O?'Wz w½«œW?½U?š Ë UJý œ«b?ſWÐ ÍU?ýUÄ VO?łW½ Í—«b½U???'—W??% WÐ «d???" ¨œW??L??ŠW?z Í«dÐ ÍU??ýUÄ x?†ËbÐW??Ž Æw¹U?ðï??" w†UÝ ªÂU(WL1U( ÍWKÄ WÐ ¨„—uð wJ|b½W'—U" „…Ë ÂüWÐ ¨w½UL}KÝ Æ«d½«œ ÍW"W~}ł W$ p}"—uð Ë «dÐ ô —U" —WÝW$ g¹±∏µ± ÍU???O½U????á???'ï???" Íb½W???'ï?Jý Í—WM?|u½ ¨ê¹— f1W????ł ”u¹œËö???" W$ Í—W????Ý ±∏≤∞ w†U????Ý W???" ¨œ«b????ſWÐ W$ ÊU????²???Ýb?MO¼ w?ðüW¼˛˘˙ «œßßÊU?²??Ýœ—u?" W$ „W¹…ËW½U?' w?"˘d?OÇßß w³?}??²?" W$ ¨…Ë«œ w½U?L??}KÝ wO?½«ñ???L??"u???Š w?'…œ—W???Ý ÍWÐWÐ w½«u?¹œ ÍËËbM¹“ w?"W¹…ËW½«ñ???}???Ö W??" W½U??'«d?}ð ÍU?~}?ł® Æs?¹Ëu?²??A??}¼ vł WÐ ïÐ ÍU??ýUÄ œËu??L?ŠW??' ßßÁËW½U²Ýœ—u" ÍËËó?}' Í…—UÐW$ w²Ý«˙ Ë a¹—Uðßß Í—U'ïð W$ 5MOÐ…œ d|˛W$ ¨…Ë«d?" W??'W?ł—Wð «b?'W?"W¹ wÖ—W?Ð Í≥∏∑≠≥∏µ Í…˙WÄô W$ W?" …Ë«d???ÝËu?½ ¨5¹«“ ͱ∑∏¥ WðU???"…œ W????" ¨«b???OÇï???" ͱ±ππ w?†U???Ý 78 .

w½UM~O??' Æ˙ s}?²ÄU?" ÆßßÂ…ËËœ Í—U?ł ïÐ W?O?O½U?1W$u?Ý w½b½«—“W?'«œßß ÍU??ýUÄ ÊU1W$u??Ý WÐ ÍËUÇ ¨«œ±∏≥∞ Í—U¼W?Ð W$ ¨ÍU?³??'ïÐ ÍUÄu??Ý w"W¹…ËW½«ñ?}??Ö W$ ª…ËuÐ XšWð —W?ÝW$ W?" …ËuðËW??" œËu?L?ŠW?' Í«dÐ ÈdÐ…œ …ËW"W¹UýUÄ ÊW¹ôW$ßß W?"WðW'Ëu"uŠ v†…œ «bAšW?³'W" Í“«Ëô wO¼ W?½ Ë W??"—uð ÍW??²??Ý…œd|˛ W½ Ë …œ—u??" «œWÇWMÐ W?$ W??" ¨…u|˙ WÐ W$ —…e¹…d?% wà?¹WÐ Æà Ʃ…œe½«Ëœ ͲUÄ ¨W½U?²?Ý“ wJ?|—W?%W?Ý® ßßÊ«d?}z  U???"…œ w½U1W$u???Ý ÍßßW$ï?JâÐ wðW?†Ë…œßß wH??Ý…Ë «œ±∏≥¥ Í—U?¼WÐ v$ wâ???O¼ W??" wðW???³??"W½ Ë w²???šWÐœWÐ p}?†W??'ï??" Íd??O???â??}½ßß „…Ë W$ ßߨ˫ËWð w"W?O?O?'U?"U½ Ë Í—«˛W¼ WÐ wðW¹ËËœd?" Ë …ËWð…Ëu?²?A?}¼W½ WÐ ÂüWÐ ßßËuÐ W½U²Ý˘œ wJ}ÝW?"ßß v†…œ «bA¹UýUÄ ÊU1W$uÝ wHÝ…Ë ïÐ —W????%W????Ý® …ËuÐ ÊU????Ý«—W¼ …ËW½«d????}z w?½U???"W?ðU???"U?½ «Ë«œ XÝ…œ WÐ e½ïł fJOK}?% Æ©ÂWýWý ÍW'U?½ ¨b²¼ ¨UO'UðïÄï?!O' ¨ÊU²?Ýœ—u" Wð…ËuÇ «œ±∏≥¥ w?$ËuK¹Wz W?$ Êï??!MO?†Ë«˙ ÍdMO¼ d???}??Ý wO???²|˙ËU¼ ßß«b½U²Ýœ—u?" Ë Ê«d}z wJ}ýWÐ b½WÇ ËU½WÐ —W%W?Ýßß W$ Ë w½U1W$uÝ …ËWz Ë  U?"…œ U?ýUÄ œW?L?ŠWz ¨WðU?" ËW?z w½«ñ?L?"u?Š wÝUÐ W?ýUÐ WÐ XšWð —WÝ …Ëu³ðU¼ W" «bJO†UÝ Í…ËU?' W$ W" …ËW²|ñ}Ö…œ …ËW¹…—UÐW$ w¹UĢ—ËW?z wJO??²???"Uð w}ÄWÐ ¨…ËU?½ …ËWJ}Ä Íe|˙ w?½U¹U??ý wJ?|e??}¼ßß ßßÆËUOÄ œW!²ýW¼ ÍWJ¹e½ WðUÖ…œ «œWðU" ÂW$ ¨…Ëu²!š wJ|˙ sÇ…œ ÊU?O½U?"W?Ý—U??% vÝË«—…œ W$ …Ë…ËË˙ ËW$ —ËË“…—U?ý Íœ—u?" ËU½W?$ ‘UÐ „W¹…œ«˙ Uð w?J|d???F??O???ý ÍßßsðËßß Í…d?¼WÐ …—U¹œ «Ë W???" «b?A?O½U?"…—«Ë…bM|u?šW½ ËU½W$ ÂüWÐ ¨W¹W¼ Ë …ËxÐ «b½U?"…—«Ë…bM|u?š w"UÇ w"W¹W?²Ý…œ «œWÐWÐ wO½«ñ?L"u?Š w'…œ—WÝ W$ ÆW?OO½ ÊW?LÖ…œ 79 .

WÐ —W?????Ý w½U????"W?ÇËU½ W?$ Ë w½U1W?$u????Ý w½«u?¹œ W$ Ê«d?????O????ŽU????ý WÐ U¹ ÊU"…Ë«d²!¹uýïš Ë „UÇ …dF?Oý Æœd" ÍWýWÖ «bO½U1W$uÝ WÐ U?¹ ¨“U¹WÐ Èdðu???Ö…œ w}?Ä W??" ¨”ËuM?²??Ý…œ Í—W???²???%…œ Í…u??}???ý ËËœ ¨w½U"…—U" w'W?ł—WÝ Wð«Ë ¨w½«u¹œ ÆWL}z Wð…Ëu?²A¹WÖ w"…—«“ W$ d?²?A?}Ä W?" ¨©±∏µµ≠±∑π∑® ßßw$U?½ßß —e?š ö$u?' ¨W½«d?O?ŽU?ý ÂW$ ¨…ËËœd" Í—U¹œ ÍU?ýUÄ œWLŠWz wðU?" W" «œ…—U~O½ËËó?}' ËWz wÝUÐ ÂW$ ¨©±∏¥π≠±∏∞π® ßßÍœ—u?"ßß ¯WÐ U%W?²Ýu?' g¹U¼…Ë—W¼ ¨«dÐ ËU½ Æ…ËW½«d???" ËxÐ œ«b???ſWÐ W?$ ÂôW??!???ÝË—«œ ÍW½U???/ÄU?Ç W$ «œW¹…ËU???' wO¼ ∫…ËW?ðW½Ë«d??" ËxÐ ‚«d??O??Ž W$ g¹WJ?¹œ Íd??O??ŽU??ý ËËœ w½«u¹œ ¨w½U1W$u?Ý wJ†W?š Í©±π∞π≠±∏≥µ® ßßÍu?ŠW?'ßß œW2WŠu?' a}?ý g¹U¼…Ë—W¼ ª±π≤≤ w†U?Ý ¨w½U1W$u?Ý ¨ W'Ëu?"uŠ ÍW½U?/ÄUÇ W$ wM¹dð—˘“ wýW?Ð W?" ¨©±∏π¥≠±∏±∑® w¹ï?" Í—œU?( w?łU?Š w½«u¹œ W$ ¨œd?' gO|ËW$ —W¼ Ë —W?Ý …œdÐ è?ÄïMO?²½U?²?!½ï?" W$ Íï?š w½U¹˛ Æ«œ±π≤µ w†UÝ W$ ¨ÂôW!ÝË—«œ ÍW½U/ÄUÇ ÊUO'W" w"W?OO²!¹ËWýïš œ—u" w½«“«u?/M|ËUš Í…“Uð ÍW½U/ÐUðu( Ë d??F?O??ý Í˙ï?ÖW½ Í…u??}?ý WÐ ˙W??ý g}Ä w½U??O?O??ÝU½—UÄ ïÐ …ËU??' ô w½U?ýW³½U?ý …ËW½UO?O"—uð Ë w?Ý—U% ¨wÐ…—W?Ž ÍWýË W$ ÙWJ}ð w½U?'“ …—U¹œ «Ë W½«d??O??ŽU?ý ËW$ ËËœ ¨…ËW??'W?" Íô W?Ð ¨ÂüWÐ ÆÍœ—u?" ÍW??ýË ”UÐ …Ë…—W?Ý W$ W?" w¹ï" Í—œU?( włU?Š ∫7!¹ËW?ýï?š —W¼ U²?A?}¼ ËWz —WÐW$ ¨«b?O½U?"…d?F?O?ý W$ X}ÐW½  W?³¹Uð ÍWJ¹œ wâ?O¼ —WÐW$ ¨«d?" w|u?Ö W?Ð «œ…œ ÊW?L?Ö…œ wJ|“«ËUz W??" Í…e?}¼WÐ W?O?¹—…Ë—W?á½U?L?²??A?O½ a}?ý g?¹U¼…Ë—W¼ ª«b½U?"…œd?Ö ËU?½W$ «œW~}?ł s¹dð—«˛W?¼ W$ «b¹œ—u?" ÆW¹WMOÝËu½ ÂWz wðWÐUÐ W" ¨w½UÐW†Uð Í«“…— 80 .

≤ WÐ g¹U¼…Ë—W¼ ¨w"—uð Ë w?Ð…—WŽ Ë wÝ—U?% w½U½U?'“ WÐ «“…˙ a}?ý b½WÇ ÂüWÐ ¨…Ë«d"W½ ÛUÇ w½U"…—U?" w'Wł—WÝ ÆwÝËuM¹…œ Íœ—u" ¨ÊW¼ «œßßÊU?²Ýœ—u?" w¹—U¹œßß Í—U?Ñï?Ö W$ w½U?"…dF?O?ý w"W¹W½Ëu/ ¨…ËW¹«d" Ëx?Ð ±π≤∂ w!O¹U' U?ð …Ë…±π≤µ wð—U' W$ ¨œ«bſW?Ð W$ W" w"W??O?O?Öï†ï??²½Wz ¨«œßßœ—u??" w½U?³¹œWz w?½W?'u?$Wzßß W?$ g¹U¼…Ë—W¼ W?$ Ë …ËËœd?????" Í…œU?????'U?z Íe¹W??????% 5'W?z ¨œ—u?????" w?½«d?????O??????ŽU?????ý «b??O¹«Ëœ ÍW??'W$ ª…ËWð…Ë«d??" ËxÐ ¨±π≤± w†U??Ý ¨èÄïM?O?²½U??²??!½ï??" WÐ —«b?A}?" w"W¹W?'U½ b½WÇ ¨Íœ—u?" WÐ «“…— a}?ý ÍdF?O?ý …œe½UÄ W?" w½U"W?O¹œ—u" …d?FO?ý Æ…ËWðW½Ë«d" ËxÐ WÇ—UÄ Èb½W¼ Ë w?Ý—U% ©±® ∫…ËW?OO?"…—W?Ý wýWÐ ZM}Ä WÐ s|d?"…œ …—U¹œ «Ë Ê«b²?Ý…œ—WÐ W$ wO?ðW¹U?M'˛Ëœ Ë Ëu????łW?¼ ©≥® ªÍ—«b†œ ©≤® ªÍ—…Ë…d????O?Ð Ë W????'UM?M¹˛ Ë ÕœW???' ÙW???ÖW$ —U???ł—˘“ ¨ÊœdJ?†«u???Ý ÍW???'U½ ©¥® ªwð…d???O???ýW???Ž w~½U?ÐËU½ ÆWJ!??OÄ wJ†W??š ÍËu??łW¼ ©µ® ª«œW??ý…˙W¼ U¹ Ê«b?MÝWÄ —Ë“ßß s}†…œ w}?Ä ”—U?% w½«d??ÖWMš…˙ W?" W¹W??²?ý ËWz ¨ËW?z Í…—ËW?Ö W?O?¹b½W9W?³¹U?ð ÂWz …ËW?š«œ WÐ Æs¹ñЗ…œ Ë W??ýË Íe?}¼ W?ð«Ë ¨ßßÂö?" «œW¹W?ýË WÐ WýË Ë p¹e?½ W½«ñ}?Ö—…Ë ËW$ X}?³Ð ÊË ÍË«ËWð WÐ W~½…˙ 81 .

w²??!J}?ð ïÐ dðU¹“ w"W??O??O??A?}?J†œ Í…ËWz ïÐ ¨ÂW??"…œ wO¹˘ñ??}Ä W??" ¨ÂWJ?Ð XÝË—œ W???"…—U??Ñï???Ö Íb½W?Ð…“Ë—˘“ w½«—WM|u???š Íô Íœ—u???" Æs½«“…œ ï²ýWÄ U¹ wÝ—U% ÍW½«ËWz WÐ wÐ…—W?Ž W?Ð W?" W?O?O½ …ËWz „…Ë ßßa?}?ýßß wÐW?(W$ ÊU?²??Ýœ—u?" W$ ¨w"W??à??}?š Í—«b??L??"u??Š w"W¹W†U??'WMÐ w?'«b½Wz Wð«Ë ¨ÊWÐ…œ Í—U??" W$ p?}???"W?¹ W$ Í—˘“ WÐ ¨W????O????OM¹œ ÍU????²???Ýï????'U????' ÍUMŽW????' WJ?†WÐ „…Ë ¨a}?????ý ÆW?½U????'W?z Í…ËW½ U?¹ ¨«b?????O????A?|Ë—…œ w½U?????"WðW?????I?¹—Wð ÍW?"…œd?ÖU?ý ªwŠ˘˙ Í—…b½U?A|˙ W?ð«Ë ¨…b?O?ý—u?' ¨„W¹U?²?Ýï?'U?' ¨b¹—u???' ÆßßW?Jâ|˙ ¨W?~|˙ßß Wð«Ë ¨W?ðW???I¹—Wð W????"W½ËuÐd???O????% ª…b¹—u???' ¨©WÐËWð®  U??"…œ «dJýUz Íï?š w?O½U?L??O?ýWÄ Í…ËWz Í«Ëœ ¨œd??ÖU?ý ª «œ…œ  W??I¹—Wð b?O??ý—u??' Ë ßßX|d?Ö…œ—…Ëßß b??O?ý—u??' W$  W??I¹—Wð «b¹WÄ «bðW?I¹—Wð Í—«œd" Ë Í—U?O½«“ W$ w¹«“…—Uý ÍË«ËWð WÐ p}?ðU" ¨WH?O$Wš W?²}?³Ð …—ïł ËWÐ Ë X|—bÐ vÄ ÍW?'U½…“U−O?z W¹…ËW$ ¨ U"…œ X}½«uð…œ g¹ËWz d?²?Oz ªÍW"…b?O?ý—u' Í…Ë…d~}?ł U¹ 5AM}?ł Wð«Ë wOŠ˘˙ Í—…b½U?A|˙ W²OÐ…œ g¹W¹…u}?ý ËWÐ Ë …ËWðUJÐ ËxÐ  WI¹—Wð …“Uð ÍW????H????O?$W????š —W???ÖW?z ªÊ«b¹—u????' Ë œd????ÖU????ý w|u?½ w"W?¹…ËW½ Ëu'W¼ ÆX|dÖ…œ—…Ë a}?ý wÐW(W$ w²AÖ WÐ ¨ UJÐ gOOðW¹U?²Ýï'U' «b?}ð w½U?"W?H?O$W?š ÍË«ËWð Í…d?O?$“ v?Ð…œ U¼…Ë w"W¹W?'U½…“U?−?Oz «“ï?'Uz ¨VO$Uð wÐWz 5Ð w$WŽ U?¹ d"WÐËuÐWz —W?Ý …ËW²?}Ç…œ Uð X}Ð Ëu??'W¼ Í“—WÐ …—W¼ wðüW??²?Ý…œ ¨—W??³?'U?¹WÄ ÍœW2W?Šu??' Í«Ë«“ Ë ïÐ …ËW½«d?OÄUÐ Ë „ËU?Ð W$ wOðW¹U?/?}?ý W?" p}?/?}??ý ÆÊU?"WðW?I¹—Wð ËWÐ Ë b??O???ý—u??' W??²???}??³Ð v½«uðU?½ W¹ï¼ ËWz —W?ÐW$ —W¼ ¨…ËW??²???}ÐU??' 82 .

¨—W³'U¹WÄ w½U?"…ËW½ ¨bO¹WÝ ÆX|d~З…Ë œdÖUý «d?" ”UÐ ÍW¹…u}ý vÄ Í—˘“ Ë Êd?Ö…œ—…Ë p}ðWI?¹—Wð —Uł—˘“ ¨X|d?"…œ Ê«Ë—…ËUÇ „…Ë W$ 5½ b???O¹W??Ý  U??"ËU¼ W???" ÍW½U??/??}??ý ËW?z ªa}??ý WMÐ…œ X?}ÇU½ ÆÙU'—WÐ w/}ý X|dðuÖ…œ ÊUO}Ä W" …ËWM|d"…œ UOł …ËWÐ «b¹œ—u" W¹W¼ ÊUOJ†W?š s¹dð—˘“ W" ÊU?²Ýœ—u" w½U?"WOO?A|Ë—…œ WðWI¹—Wð Èb½W¼ „Ëu?"—W" W$ —WÐËW'W?$ p}†UÝ b½WÇ Æs¹b½W?³A?(W½ Ë Í—œU( w"W¹W???H??O$W???š WJ½u?Ç ÂüWÐ ¨ÊËuÐW¼ w?ŽU??H¹— wðW???I¹—Wð w?'«b½Wz WJ¹—Wš W?L(Uð ÂWz ¨…ËW?²Ý…œ W?²|d~Ð W"«dÇ ËuÐW½ ÊU¹—«bðüW?²Ý…œ W$ d?²?A}?Ä —W¼ r}†W½ —W?ÖWz ¨XO?âÐ ËU½ W$ ÊU?²Ýœ—u?" ÍËË—«u?š W$ WÐ Ë Ê…œ…œ ÊU?A?}Ä d¹W?Ý Í—W½u¼ ÊU?"W?O?O?ŽU?H¹˙ s}†…œ Æ…ËuÇ ËU½ Æ…ËW½W"…œ „UÇ —U¼ Ë Ë«—“WÖ—U' W" ÊË«dÝU½ …ËWÐ  W³¹Uð W†U??'WMÐ ÂWz w½«—“W??'«œ Íï?š «“…˙ Æs¹—œU??( w½UÐW†Uð w?½U?/??}?ý ∫…ËËœd" —U'ïð ÍW/}ý œËuMýï?š UJ?Ð Íï?š wJ}¹…b½WÐ U?" “W??Š W?" v²?š…Ë ¨«œu?š œËu!(W' Íb?O¼Uý Íïš w}Ä WÐ Èœ ÍïÐ …Ë…—ËËœ ÍW~|˙ W$ ÊU??²??Ýœ—u??" w"U??š Uð È˙ W~½U??' ‘W??ý …ËW½U??²??ÝbM?O¼ W$ ¨œËuLŠW?' ôW' ïÐ œd" Ê«Ë…˙ w¹bMO¼ ÍœWL?ŠWz a}ý «œuš ÆÆÆW½W~½…“ ÍœËuLŠW' ôW' Ë ‘ËW??Š ÊïÇ  U?"…œ …ËW?z wH?Ý…Ë Ë «Ë˙…œ Í—W??Ý W$ d??O?ŽU??ý ÍW½U?A|Ë—…œ ÍdJ¹“ WР«˅œ—WÐ œËu?LŠW?' ôW?' ÍW"…˙ï?Ö Í—«u¹œ Ë …ËW𫜅œ @½…œ ©Ë«d?²Ý—W?Ä ÍWz® œËu³?ŽW?' U¹ Ë ©ËWz ÍWz® Ëu¼ U¹ 83 .

œW??L???ŠWz a}???ý W$ ÍW??O??O?ðW¹U??/???}??ý Í©ï??²?†UÄ® W??(—W???š ËWz ÊïÇ wO$WŽ a}ý Wð…Ëu²A¹WÖ Uð …ËWð…ËU' ˙u" ïÐ …ËW"ËUÐ W$ ¨…Ë«dOÖ—…Ë  UJÐ …ËW$ Êœ—Ëu?³?}$ Í«Ë«œ …ËW?²?}M|ñÐ…œ W?"…d?F?O?ý g¹…ËWÐ ªÍ«dÐ ∫X}Ð W½«œW½Uš ËWÐ —WÝ WOO½ …ËWz w½U¹Uý Íïš ËWz W" vÐU½  W( uJ½uÇ ª»…— U?¹ ¨WAšW³?OÐ ªW¹WKÝW½ ËW$ ‘«“…˙ œËËb???}?Ð Íd???ÖUz Ë —U???šu????³???}Ð Íd???ŠW?Ð Ë —U???/???}Ð w?†u???Ö ÊU¹“W??Š U¹ ¨ÊW??"…œ “W??Š ¨wM¹œ w½U¹U??²??Ýï??'U?' ÊU??²??Ýœ—u??" W$ Æ4}?NÐ XÝ…œ …Ë w¹U?O½œ wðüW²?Ý…œ Ë …ËW½WJÐ ï?" ÊU?'UÝ ¨œd?"…œ W$ ÊU¹W?"…ËU½® w½UÐW†Uð ÍW?†U'W?MÐ w½U?'«b½Wz …ËW½ vÝ U¹ ËËœ Í«Ëœ Ë œd' v$ ÍœËuLŠW' ôW' ÍWO}ł ËWz ¨…ËuðU¼ …ËW½UÐW†Uð w|œ ÍËU½ vÄ ÊUO?²Ý…œ U?²Ýï?'U' „…Ë …ËUð…—WÝ W$ w½U?"WH?O$Wš Ë ÍW?"…˙u" W$ p?|b½u????Ö b½W?Ç w½…ËU????š WÐ ÊËuÐ Ë b?½«—“W???'«œ ÊU?¹ï???š ©œd????" Í—Ëu??????ýU?Ð Ë  üW?¼˛˘˙ ¨‚ËUð Ë q?Ö ¨ÊW??????ÝW??????Š…—W???????( ÍWÇËU?½ Ê«Ëd???O????Ý Í—UÐËË˙ Í—WÐËW?z Ë —W???³???'W?z ¨„Ëu???"—W???" w?ðüW¼˛˘˙ ËWÐ ªt¹ï??" W$ …Ë…—W??Ý W$ ¨Ë «bMO??(W½U??š Ë Íd?H??" Ê«u??}½W$ ¨©ôU¹œ® Æ d?Ö—…Ë ÊUOð…d?OýW?F?"˘—WÝ Ë è}?/"˘—W?Ý wðW?HO?Ý g¹W¹…uO?ý ¨œd?" dO?Ö«œ ÊUO?"Ëu"—W?" ±π±∏ w†U?Ý UO½U?²¹dÐ w½U?"…e}¼ p}ðU?" Í«“ï?'Uz Ë œËuL?ŠW' ö?$u' Í«“«“…˙u?" ¨…ËWO¹“˘œ ÊU?¹bO?'WŠ a}?ý wO?ðW¹U????ÝW????" s?¹dð—W~?¹—U????" Ë s¹dðU?¹—Ë W????" ¨«“…˙ a}????ý w?(W¼ ÆËuÐ W"WL|—W¼ wÇï??" ͱ≥≤∏ w?†U??Ý «“…˙ a}??ý ¨w½U???"W??'e??š ÍW??!??( w?}ÄWÐ 84 .

w†U?Ý …—ï??ł ÂWÐ Æ…ËËœd?' «b??O†U?Ý ∂π w½W??'Wð W$ ©5¹«“ ͱπ±∞® WÐ w½W?'Wð Í…ËWz Í…d|u?Ö WÐ ¨±∏¥≥ U¹ ±∏¥± W²?}Ð…œ w½Ëu?³J¹«œW$ p|b½W¼ W¹W?½«ËW$ …ËWz —WÐW$ ÆX|—œd?}?'óÐ w~½U??' U¹ ÍËUðW¼ w†U?Ý W$ …ËWÐWÐ w½«u?¹œ w½U?"W?O¹b½W?'ïJý Í…—UÐW$ ÍW?½ü«bM' w¹—…Ë…d?OÐ ∫ «œ…œ ÊUAO½ Í«Ë «œ…dFOý ÂW$ „…Ë ¨X}ÐU' dOÐ ªËu?Ð ÊUÐU?Ð w?J?$u*Ë—«œ W???????" w?½U???????L???????}?K?Ý Èœ Âd???????OÐ W?$ ÆËuÐ ÊULÝuŽ w$Uz wA}"…d?šuÝ W½ ¨ÂWłWŽ w'ËuJŠW' W½ ªbO?¼«“ Ë ôW' Ë a}ý X?ÝWÐ…œ ÊUO%W?Ý «—WÝ wOÄU?( —WÐ W$ ÆËuÐ Ê«u¹W??Ý Íœd??Ö  W??łU??Š wÐUЗWz ïÐ W??³??ŽW??" w%Uðu??' ªU???ýU?Ä w!???OK?łW???' ïÐ Ëu?ÐW½ È˙ —WJ?ÝW???Ž Í—ËuÐUð —W?ÐW$ ÆËuÐ Ê«u?¹W????" w½«u¹W?z Uð …—U????I????(W½ ËË W????I¹“ï????' Í«œW????Ý ¨…˛˘˙ ËWz ¨…d????ÝW????Ž ËW?z ¨W????'…œ ËWz ¨W?½U????'…“ ËWz ï?Ð m|—œ ÆËuÐ ÊU?JÝU???¾???O½U???" w?²???ý…œ W$ Í“UÐb¹d???ł w?½«b¹W???' W???" «b†W¼ w?}ð Ë œd??" d??O??/??ÝWð w?¹«b??ſWÐ v¹WK?'W??Š wЗ…“ WÐ ÆËuÐ ÊU???L???}?KÝ w"ËU?Ð ¨ÈË…œ X²???Ý«˙ ¨ÊU???'…“ w½U???L???}?KÝ U2W?z s†…e?????%Wz ªÂW????"U?½ …u????Oz w?†“W????% Í—UJ?MO?z °»…—W????Ž ÆËuÐ ÊUÐUÐ Íœ—u?" wKÝW½ W$ ¨ d?Ö ÍUO½œ W?" ¨s¹œœWŠôW?Ý ªv?Ð  W?????L?????Š…˙ W$ ñ?Ä ÊUÐU?Ð w$U?z Í—Ëu½ W?$ ñÄ Í—Ëu?Ðu?????( ÆËuÐ ÊU??!??O?½ Í—ËW¼ „…Ë ÊU??O½U??!??×??Oz w?%W??" w½«—UÐ W??" ¨œd???" ñ????ý ÍWM?Ý wO$«Ë Íd?JýW$ U????ýUÄ ‡¼ö?†ËbÐW????Ž W???" ÆËuÐ ÊU?²!Ð…œ wà?H𠨑Wý Ë ZM}Ä Íd?'uŽ W?²š…Ë ËWz «“…˙ 85 .

wðU?" ¨w½U1W$u?Ý Í…Ë…—…œ W$ W¹W$ïJâÐ wJ|œd?Ö Ê«u¹WÝ Íœd?Ö Wð…u?}??š W?" ËuÐ W??O?}?ł ËWz ¨ «œ…œ w½U??A?}Ä ÍW??"…ËU½ „…Ë ¨Íï?š ÆW½U???²???Ý˙ï???Ö U???²???!???}z ¨ËuЫ—b†W?¼ v$ w¹—«b?½«u??O???' ÍW???"…—ËW???Ö ÊUL?Š…˙ËWz ÆW"…—Uý wJ}?"…˙WÖ ÍËU½ Wð…ËuÐ U²?!}z ¨ÊUJÝU¾?O½U" wO?"…—WÝ w'«b?½Wz ¨œËuL?ŠW?' Ë ÊU1W$uÝ ÊU¹U?ýUÄ w"ËUÐ ¨U?ýUÄ pÇu???" ¨ d??Ö Íœ«b???ſWÐ ¨±∏±∞ w†U??Ý W???" ¨ËuÐ „W???O??O½U?1WÄËU¼ W$ ÍU????ſU?z ö†ËbÐW????Ž Ë œdÐ ô X?šWð —W????ÝW$ ÍU????ýUÄ ÊU?1W$u????Ý …Ë«œËË˙ ÂWz Æwâ½uðuð «dðuÖ…œ W¹U?ſUz ÂWÐ ¨…Ë…œd"  u( ÍW?"W~}ł w"W??O¹—…Ë…d??OÐßß w³??}??²?" W$ …Ë«d??" ”UÐ …Ë…d¹W?MMO??" Æ Æà ÊW¹ôW$ s¹W?Ýu??Š b?O¹W??Ý Æ«œßß±∏±≥ ¨Ê«d?}z ÍU¹—ïð«d??á?L?O?z wO?%«d?Öï??O?ł ͱ∏≥π w†U?Ý WÐ U?ýUÄ x†ËbÐW?Ž wMðËW?"—W?Ý ÍËËó}?' w½U¹d?"u?' ËWz ªdO?ŽUý w½Ëu³J¹«œW$ g}Ä ÙUÝ ËËœ WðU?"…œ W" ¨X}½…œ«œ 5¹«“ ¨…Ë«dM}¼ —U" WÐ «b½U?"WO¹ËËó}' W?OO²?Ý«˙ w½œdJ¹—U¹œ W$ ÍWO¹œ«“Uz ÆÍW½UO¹—…Ë—Wá½UL²AO½ w†u"u%W" —WÐW$ X}ý…œ Êœ—Ëu³}$ ïÐ wJ|—W%W?Ý Íïš w'…œ—WÝ Í…d|uÖ WÐ ¨ËuÐ !W?Ö W" ¨«“…˙ a}ý Wð…ËËœdÐ èÄïMO?²½U?²?!½ï?" W$ w†U?Ý XýW¼ ÍWJ¹e½ Æ…ËËœd?" Í—˘“ Í…ËU?' ª«œd¹“…Ë…—ËW?Ö ÍU?ýUÄ qO?'U?" w¹—…Ë—W?Ý ÍW¹U?Ý W$ ¨—W?Ý ËuÇ ªËuÐ d!?O' w¹u|bš w½U?"…˙u" wOÝ—U?% ÍU²Ýï'U?' ÙUÝ ËËœ Í—U?ý W?$ «b?O¹«Ëœ W$ ÆÃW??Š w"—Wz w½UM}??N?}??łWÐ ïÐ g¹WJ"W??' ïÐ ÆËuÐ vłW²AO½ ¨«bO½U"W'eš ËU½W$ ¨„Ëu"—W" Í…—UÐW?$ ¨wðW????O?????A¹ï????š Ͳœ W?????" ¨…Ë…—«u????š ÍW????"˘d????O?Ç ÂWz ¨dðËu?A?}Ä Í…d?F?O?ý ËËœ ËWz „…Ë ¨«b?¹W?"«“«dÐ ÙW?ÖW$ …ËWJ|Ë«œËË˙ 86 .

˙«u½ ÆÍ“W????" ÍW?Kš Í—Ë…œ W$ …e?¹˙ËËœ ÊËu????³????²????A?????O½«œ ªÊ«ËW???OÄU??( w?ÝËu??!???šW??' WÐ Ëu?Ыd??" v'W?ð  uð…œ ßßøÍe?Ý d?OKOÐ rO??"ªª ∫wðË Ë „—uð…d?}½ WÐ œd?" Íï?š ªÂ«“…˙ a}????ý W????'U????' ¨rÝW????"W?½x???% ¨r?M'ßß ∫ Ë r?}Ä øÍe?OÐ —W?ÖW?' ¨Íb?½W?%Wz fO¹W?'u?š ¨5!?O??'“W?LKOÐ ¨Â˘ñ?Ð Uð W??????" —U¼e??????O?z øWM?' ï?Ð WÐU?Ð ÍœœW?????Ý ÂW?z ÆÍ“Wð +u?Ö U??'—W?Ý W$ ¨…e?O??Š ¨W?"  W?'W??Š—W?' ÊU¹ ¨W???O???OÇ “…—W???ſ r?O½«“ W$W???'U???Žu???' ÂW?$ W???" v²???š…Ë ÆÍe???????łU???????Ž WÐ U?2W?z¨…Ë«Ëœ W??????'«˙W???????Ö ÙU???????Š—…œ wýï????š w"˘d???OÇ ¨Ëu?Ð —«œËU½ wJ?}M|u???/?ðW¹U???"W???Š …—e????š ÂWz ©…œ«ËW½U???š ÍËU½ ¨ËUMýUÄ® ËU?MÝU½ W??" «œW?½UðüË ËW$ Æ…ËW¹«ñ???}??Ö…œ ÍËU½ «b¹ËËœ WÐ Ë …ËW²|dÝUMÐ Íïš ÍËU½ WÐ p|ËUOÄ WOO¹UÝUz ¨WOO½ W" ¨«œ…—UÐ ÂW$ „…Ë ¨WOO½ w¹UÝUzU½ ¨ÊU²Ýœ—u" W$ ÆX|dM}NÐ w"ËUÐ Í…ËWz w$—W?Ý œ—u?" ÍU½«“ ÆX|d?ÝUMÐ …ËW?O?J¹«œ ÍËU½ WÐ p|ËU?OÄ w½œd?"W'W?ł—Wð W$ Âï?š WÐ …Ë«œ r"Ëu?âÐ w¹œ«“Uz —Uł ËËœ W?" …Ë«œ 87 .∫ÂW"W¹ wýWÐ —WÐ W²|ËW"…œ ÂW"…e¹“WŽ «“«dÐ ÂW??????"…e?¹“W???????Ž «“«dÐ w?ÝU??????š w?'“W?Ð …œd??????" ÂËË˙ ÆÍe?"—W??Ý Ë ”ö?/?O?z Ë ŸË“«ËWð œW?Ý WÐ ¨ËW??A?'Wz ÊU?????F?????OÐUð Ë Íï?????š ¨…ËW?????O?????OÄU?????( Í“—œ W?$ .

¨5ÝU½…œ «“…˙ a}ý WL}z W" Í…—ïł ËWz Æ«b²¹WÐ 5¹«Ëœ g}Ä Íñ|œ
ÍW?"«“«d?Ð ÍW½«e|ñ?}?Ð wðËW?"u??!†W¼ WÐ d??²?'W??" ËWz 5Ç…œ ïÐ Í«Ë
ÆÊËuÇ—…œ XÝ…œ W$ Í—eš w½U"W"˘dOÇ Í…ËW$ „…Ë ¨…ËuÐ …˙Ëuð
¨…ËWð…Ë«d?" ËxÐ «b½W?'u?$Wz W$ W?" «œWO?¹—«b†œ ÍdF?O?ý W?"Uð ËW$
ÆX}Ð wðW³¹Uð W" WOO½ ‘ïš Ë ÊWÝ…˙ wJ}²ý êO¼
ÙW???ÖW$ wOðW?¹UM'˛Ëœ W???A??O???'W¼ ÊW???³¹d??(W?ð w½UÐW†U?ð ÍW†U??'W?MÐ
…—W¼ W?'W¼—WÐ W$ p}"W¹ W~?½…˙ Æ…ËuÐW¼ «bO½U?"WO?O"W?à}?š vÝË«—œ
¨W??'W??O??}??Ý wýWÐ W?Ð —W??Ý X}Ð „W¹W½«œ «“…˙ a?}??ý w½U??"…—«œËU½
wÝUÐ W?"  «œ…œ ÊU?A??}Ä Í«Ë ¨…ËuðU¼ p}Ä ñ|œ ±∞≤ W$ W?J|d?F?O?ý
ËU½W$ W?" ¨ U?"…œ ‚WŠ wK?¼Wz ÍW~†W?'ï" w½U?"W?O?OM¹œ W½ïÐ Ë ˙…ËUÐ
ÂWÐ —W?Ý ÊU?J}?ÝËU¼ W$ v"W¹® ÊË«d??ÝU½ w¼ö?O??¾?O$W?Ž WÐ «b?J†W?š
Ë g¹W??Ž Ë Â“WÐ wJ}??H?Ý…Ë W??" vÐ…œ Ë«ËWð …ËWÐ ¨©ËuÐ W?¹W~†W?'ï??"
˘d??Ö ÍWЗ˘“ Ë Ê«ËWz Æ U??"…œ «b??OJ?¹—Uð W$ W¹W~?†W?'ï??" ËW?z wýï½
W†W?¼ WÐ ¨W¹«Ë r}?Ä ¨«Ë«˛˘˙ Ë XÝ«˙…ËU½ ÍU???O??ÝU?z w½U??"W???O???OM}???N½
wJ|d?F?O?ýWÇ—U?Ä «bJ}Ð…œWz êO¼ W$ e?O?Ö—W¼ s?' Æs|d?"…œ —U?³½«ËUð
v$ w?}Ä vÐ…œ® …b?M}¼  U???"ËU¼ W????" …u???OMOÐW?½ ÂU¼…Ë w½œd?JH???Ý…Ë
g¹…b?M}¼ Ë X}?Ð e??}¼W?Ð g}??"«ñ???$—W??Ý w?"W¹…u??}???ý WÐ ©X|d?MÐ
W†W?????'ï?????" ËW$ ÂU?????" ê?O¼ W?$ W????" ¨W?????"U?Ç —˘“ ÆX}?Ð W½«—W?ÐËË˙ËUz
w†U???Ý X|d?ðu??Ö…œ ÂüW?Ð ¨…Ë«dMOÐW?½ ¨Ê«d??" ”U?Ð W??" «œW?½U??'W?¼—WÐ
ËxÐ «b?½U???²???Ýœ—u???" ÍW???'U½“—…Ë W$ ¨è?ÄïMO???²½U???²???!?½ï???" W$ ±π±π
ËWz ¨…—WÐU¹W?Š …d??F?O?ý ÂWz 5Ð —«œ«u?O¼ …ËW?†œ W$ vÐ…œ Æ…ËWð…Ë«d?"
ËxÐ «“…˙ a}?ý w½«u¹œ ¨«œ ÍËË˙ «Ë —W??ÖWz ¨X|œ …ËWz wðU?" Í…˛˘˙
88

ËWz ÆËU?Ç—WÐ W???²?|ËW???"W½ ÍË«d?JÄU?Ç WÐ WJ?¹œ wJ|—U????ł ¨…ËW???²|d?JÐ
.U???( w¹U¹—Ë W?Ð ¨ÙU??Š —W?¼ WÐ ¨WM' Íô ÍW???ÝËuM?²??Ý…œ W???/???Ýu½
ÆX|—œdOÖ…b†W¼ Ë X|d"…œ
wÝUÐ W?¹W¼ WðWÐUÐ ÂW?$ —W¼ wð—u??" wJ|d??F??O??ý «b?½W??'u??$Wz W$
vÝ w?"W????O???O?½U1W?ÄËU¼ —W????ÝWÐ  U????"…œ w½U?ÐW†U?ð wMðËW????"—W????Ý
w½W?1œ W$ W?????" …Ë…ËW?z Íï¼ WÐ ¨g?¹W?????'Wz ÂüW?Ð Æ«bð…d?????O????ýW?????Ž
‚W??Š wK¼Wz w?M¹œ ïÐ ÍW½«—U??"—«bM¹dÐ ÍU??L??}¼ «œW??"W??O¹ñ??}~½ö??OÄ
”dð w½U?"W½U?A?O½ wM¹d?O?ýU½ w½œdJH?Ý…Ë —WÐW$ U¼…Ë—W¼ ¨W¹«b?}ð
ÊU?Oýd?}¼ w½UÐW†Uð w½U?$W?Ö vðU" sðËW?"—…œ «b½U½U1WÄËU¼ W$ W?"
Æ…d}z …ËW'e|u~OÐ +«uðU½ s' ¨ÊU¹—WÝ …œd"
„W???'ï??" w?½œd??"«Ë«œ ÍW???'U½ w?ð—u??" ÍW?½Ëu/ vÝ …Ë…—«u???š W$
Æ…ËWMOM?|u?š…œ ¨s'…—«u?Ç wýWÐ WÐ —W??Ý W?" ¨©ÊœdJ?†«u?Ý ÍW??'U½®
g¹W?ý…˙W¼ —WÖWz ¨ÂW?O}?Ý ªWO¹—U?"Wý…˙W¼ w"W¹WÇ—UÄ ÊU?O'W?"W¹
Ê«bMÝWÄ ªôËWz Ë ö?'Wz vÐ WJ}?²?ý Ê«bK' W?" X}½…œ«œ Í«Ë ¨X}ÐW½
êO?¼ Ë W????O????O½ g?}J?†œ Íï????š w²????ýËd????Ý W?Ð —W¼ ©Êœd?JŠœW????'®
ÆX}Ð …ËW½œd"ËxÐ w½U¹Uý  W³¹Uð WÐ WOO½ gO"W½Ëu/
d}½Wš—WÐ
…˙WÐ Ë d?ŠW?Ð —W?ÝW$ wL?"u??Š «Ë Wð«“ ËWÐ ¨ÊU?"W??'ËW?(
¨…˙W/…ËU???š vÝW???" —W¼ Èd???}½W½ —W???Ö Èd???}½W???š—WÐ
Æ…˙W½ Íd??}??ý ‰W?ÝW??LKO??% —W??Ö ¨Â˙b¹…œ ¨U¹ó??Ö WÐ r|œ
Á˙W???ý Ë ˙ï????ý Ëu???'W¼ ÂW?z s½«“W½ Ë X?}???'ËW???(W?½ UÐ
Æ…˙W$ vš—WÐ Ë ˙WÖ È˙ËU?" Ë ‰Wý v½eÐ —W?ÝW$ XAÖ
89

Èd}ýW†W"
w½U?????ýU????'d????" ¨W????'“ô «“…˙ W?Ð Èd????}????ýW?†W????"
ªw?½«˙W???????ý Ë ˙œ Ë Â—W~?'…œ Ë „u?ÐUÇ Ë „…d?¹“
¨d}?ýW†W" w|u?ÖUMÐ W$  dÖ wÄW( W?" Èd}?ýW†W"
w½U????'«—ËW¼ wÖW????Ý „…Ë Èñ???â????á???OÐ Â…œ W?Ð ñÄ
·UÝW?' W²}Ð Í˙W½ Íd?}ý —W?ÖWz W" Èd}?ýW†W"
ªw½üU?ð Í—W???" w?K!????O???' v(W????ý WÐ v?M}????%ñ¹«˙
 U¹WÐ Íd??O?' ÍW??"W?ÖW?Ð ÊôËW?' u??"…Ë Íó|—œ WÐ
Æw½U??³??OÐ ÍW??"W$“ U??/|u??" u?"…Ë  W??'U??ÝW??ł WÐ
U¼…Ë w?J|d???}???ýW†W???" …d???}M?Ð ¨…œ«e???³??O???(W?½ ÍWz
w½ö¹W??Ö ÍW??"W??O??OÄU??( ÍW?"W??ÖW??Ý ÍW??"«“…˙ ïÐ
w†˘œ wðüW¼˛˘˙ W??²|ËW?"…œ W?" W??ݢd?Ö«“ ÍW?ýWÐ ËW?z ÊU?'«—ËW¼
Ê«u}½ Í—ËuMÝ Wð…ËuÐ W"WšUý ÍWJðËu$ «b"W¹«œËW' W$ ª—ËË“…—Uý
W¹…ËWz w½üUð Í—W?" ïÐ ÊœdJð…—U?AOz W$ XÝW?ÐW' ÆÊ«d?}z Ë ‚«dO?Ž
Ëu??'W¼ ª «ËñÐ X?¹WJÐ v$ Í—˘“ WðW??L??Š…“ «bJ?}ðU??" Ëu??'W¼ W$ W??"
Í…—ËW????Ö wJ?}†ËW¼ ¨X?}½«“…œ W????'Wz W?~½bM?|u???š Íœ—u????" w?J}†U?M'
g}Ä ¨—W?Ð W$ Í…bÐ Ë«dJ½üUð w?J|—W??" XO½«u??²Ð ¨X|Ë…œ ÍW½U??Ñ˘d??'
©ÊU???????"W½…ËU???????š® Ê«—U?J?½üUð Í«Ëœ W?ðW?½ËuðËW???????" ÍW?½«ËWz Í…ËW?z
…ËW½U???Ý«—ï???š W$ «œW?ÇWMÐ W?$ s}†…œ sJ?}???à??}???š  U?¹WÐ Æv½W?~½U???OÐ
WÐ ÊU?OJ}ýWÐ Ë ÊW?"…œ W?!( w"—uð W?Ð ÊUOJ}?ýWÐ U?²!?}z ¨ÊËuðU¼
90

„Ëu"—W?" wðüW¼˛˘˙ Í—ËuýUÐ ¨ËuðU'—u?š “Ëuð wJ¹e½ W$ ¨wÐ…—WŽ ËW$ ÆËd?á|u?" ÊËu?²†Uz Ë „Ëu"—W?" Ê«u?}½W$ WJ|b½u?Ö w½U?³?OÐ Æs¹˛…œ Íñ|œ —«u?Ç …Ë«d????" ”UÐ «œ…—U?ðË ÂWz w?ÝËuMýU?Ä W$ W????" «œ…“U?¹WÐ ¨Íe¹W??% 5'Wz W??" ¨«œï½ Íñ?|œ Ë XýW¼ Íñ|œ Ê«u??}½W$ W?¹W¼ …œU¹“ Íï??š ÍW??"W??O??O??Öï†ï??²½Uz W?$ ¨W??O??O½ ÊU??'˙Ëu??Ý—W??Ý wO??}??ł …—U¹œ b?O?¹W?Ý ¨…Ë«—œd?}?½ ïÐ ÍW?"W??'U½ W?" ¨…œ«e?³??O?(W½ Æ…Ëu??²?A|ËU??N¹—…œ Ë U~'«—U?z ÆͲ…œ w½U1WK?Ý W$ g¹U???²??!??}?z W??" ¨W??³???O??(W?½ w¹—Ëu½ wðW?I¹—Wð ÍUÖ…—UÐ «b?ſWÐ W$ w½ö¹W?Ö Í—œUI$Ëb?ÐWŽ a}?ý wðËWÖe?' ÆWO¹—œU( ÍW½UA|Ë—…œ sðËuð ªU??ſUz W???"W??²??!??}z s?' w(W¼—…œ Í—…“WM?'W??" ïð ªU?ſU?'…œ W$ —W¼ Âïð wðW?³?Šu?Ý Í«ËW¼ …ËU?' s' WM?²??}???ý Ë —ËU???ý ËË W??'W???A???}Ð ÍW???"WMðËu?ð ïÐ ªUſ«œ W$ v?Ç—…œ r†œ W²š…Ë ª U¼W½ Ë ÂËu?Ð X}ý Âœ—U?½W¼W?z  ïÐ —U?Ð WÐ ı Ë ⁄U?????ł W?Ð ı Ê«—U?????ł ÆU???ſU??ł W$ W?½ Ë —UÐ WÐ W½ W???²??!???}??'W?z Íd??}M?¹U½ ¨ÍËu'—W?%…œ …—˘“ —WÖWz ÍdO~?łUÐ ¨W"WðËW½ w|˙ ÆU??ſxÐ WÐ v?Ð UÐ ¨W??O??O†U??š ËW??ý WÐ W??ÝU??š w|˙ w¹e?¹…Ëu????Š ÍU?????ſUz œW????F?????ÝWz w?łU????Š ïÐ W?¹W????'U?½ ÂWz s?}†…œ wðüW¼˛˘˙ Í—Ëu???"UÐ W$ W?J}†˘œ —ËU???ý Æ…Ë«d??ÝËu½ ‚U???$W??!?¹ï??" W½W?²?}?ý ÆW?O¹œ—u?" wMðËuð ÍWKÄ s?¹dð“—WÐ —ËU?ý wMðËuð Ë …ËW¹ï?" 91 .

ÆW¹W¼ wýï??š wðW??³¹Uð wJ}?½ïÐ WJ}MðËu?ð ÍËU½ W?'W??A??}Ð ªW?"W??O|œ ËW?$ ¨„Ëu??????"—W??????" ËU½ W?ðU?¼…œ …Ë«Ë«˛˘˙ W$ W??????"W?ðËW?½W†U?Ç ÍU~?|˙ ËWz WÝUš ÆW(«dOŽ wðËW½ wO½Uá'ï" ÍW~à}" W"U²!}z W" …ËW¹U~}ł ËU½W?Ð Ë X|œ …ËWðüW¼˛˘˙ Í—Ëu???"UÐ W?$ W???" W¹WM¹œ—W?Ð Ë ÊUÄ W???'WÇ ËWz wM|Ë«œ W$ W?"W?O?O½U?" ⁄xÐ ÆWJýË —U?ł—˘“ ¨ «Ë˙…œ «b?"Ëu?"—W?" …Ë…—W?ÝWÐ w"Ëu?"—W?" w½«b?O¼W?ý ÍW?"WMO½ï?" U?!}?à?" W?" «œ…œd?Ö wJK|u~½«—WÝ p}ðU" UšËË˙ ÍË«ËWð WÐ ±π±∏ w†UÝ W"U!}à" ÆËuÐ WÐ g¹W?"…—U?ý ÍËË—Ë˲ w"…˙WÖ Æ…ËW?O?O(W?ð w"—uð w"W¹W½U?šW³?ł W?$ ‘W????????ý Ë Z?M}?Ä Íñ?|œ Æ…Ë«d?½ ËU?½ …ËW????????O????????O½U????????" ËW?z ÍËU?½ g¹…d?}$ ¨ÊËuÐW¼ «œW"…“U¹W?Ð W$ Í…ËWz —WÐW$ ª5½ «œW"W?O?OÖï†ï?²½Wz XÝ«˙ „W¹W?ýË ËËœ „W¹ …“U¹WÐ ËWz wOðW'—U¹ WÐ —W¼ ÆÊË«d?" œU¹“ Æ«œWJ¹œ ÍW~}ł W$ …ËWðW½Ë«d" …Ë…—«u????š W$ ¨ÂW????−?M}?Ä wýWÐ w?½«b½U????A????}Ä ï?Ð ¨«b????O¹U?ðï????" W$ Í—U¹œ WÐ …ËWJ}áÝWz Í…—UÐW$ ¨…ËW?'e|uÖ…œ W½«dÖW½e|˙ w"W¹W½Ëu/ ∫…ËuðU¼ ÍïÐ Í—U¹œ Íd²!}z  Ëu??( Ë  ËË˙ wJ|d??²??!??}z Íœ—U½W?¼  WMM' œW??Ý WÐ d??O??' Æ ËuÐWJ½W?Ž „…Ë —W¼ w'«b½Wz ¨ W(WÝ Ë X!?Ý w$WÄ—«uÇ U??????????(W??????????à?ðu??????????' …Ë«œW?½ v?Ä ¨r?}?†U?½ ¨w?J?O?$U?z w?½…ËU??????????š Æ Ëu????'W¹ô wðËu????( W???'Ëu????²???!????OÐ u????"…Ë ¨U2Wz ¨v?ðW¹Ë«œ Ãö????O????ŽU½ ¨Ëu?Ð Ë…œW????ł Ë —«b????'«“ w½U????ý Ë g|˙ w?²????AÄ Æ ËË—…e½W?????Ž Ë  ËW½ W?Ð «œ ÂïÐ ËuÐW?¼ rJ?}????ýËËd????( b?½WÇ 92 .

¨ÍËW½ w}?$  W??−??−??O??Š W?Ð È˛˘˙ —W??²¹W??' wŠU?ðW??% ÍW??Ý Æ ËËeÐ w?|u????Ö ÂW???²????ÝUz W?Ð U????$Wz ¨sÐ W?$ UM}?¼—…œ wJ?K" ¨W?ð…Ëu?????I??????'W??????" Ë ˙W?$ bM?}¼ ¨ÈËe??????³?Ð v½«u?ðU?½ wÇ—W??????Ö Æ ËËœ W$ Èœ  W????'U???O???( U?ð ¨Í…œ ÊU???A????O½ wJ?}¹ï???łW?J½…œ ¨ÈËW?" @?MÇ ÍW?ýï†WÄ —W??Ö U?²?ðW?Š ¨W¹«u†W??Š Íô W$ ‘ËuÄ Æ Ëu???????Š Íb?½W½U???????' «œ…œ w?ðËu???????( ¨«œ…œ w?$Ëu$ ¨«œ…œ ÍU?Ð —W???ÖW??' Èd???"U½ —UÇ ¨…d???}½ ÍWMM?O??łWz ÂW?z vÐ ËW†W???( —W??Ö ¨ Ëu$W??'W?ł ÍU??L?ÝW?z WÐ U?" włö??O?Ž w?ŽU?H??%…˙ w/?}??ý ª…ËW????'d?????}M?OÐ ¨ÂËËœ—«u????/?¹W½ U?ðW¼ W?¹«Ë  W????ŠW????à?????ÝW????' Æ Ëu???????( W?Ð U?J0 ¨«b?Ð -Ëu???????( v?¹W???????F????????%…œ rÝd?ð…œ —˘“ wð…d?OýW?Ž wÖWÐ —eš w½«d?O?' …Ë«dÝËu½ ïÐ ÍW¹W?'U½ ÂWz Í…ËWz Í—WM|u½ „…Ë U??²?!?}z W??" ¨¯WÐ —œU?( w½«d??O?' Í…d?OÄUÐ ¨…ËU?Mýï?š W???" W¹…ËWz ÂW???"W¹ Íñ|œ w?²??ÝW?ÐW??' ÆW?½U??'W?$—UÄ w'«b½W?z d??}?$ËW¼ s}?†…œ ÆËuÐW½ ÙW???ÖW$ wJ}?Kł W½ Ë s¹“ W?½ Ë ËU??G$ W?½ W??"…d???²??!???}¼ W$ «œ…u?}?ý W$ ¨W¹W¼ w?¹Ë«—«˛ Íœ—…“ wJ}†u?Ö W?"W¹U?O?Ö  ËË—…e½W?Ž W" X|d?Ð…œ —U" WÐ W²?ÝWÐW' ÂWz ïÐ w²?AÖ WÐ ªX}Ç…œ sðËu?ð w†uÖ ”UÐ …Ë…—WÝ W$ wŽUH¹˙ ÍW½UA|Ë—…œ wðWI¹—Wð Æ…Ë«d" ”UÐ «œ…d}$ …Ëu?ÐW¼ W?$ X?}?Ð p}????????"W?¹ X}?Ç…œ v?Ä «Ë  Ëu?$W???????'W????????ł Æ«d???????" ÊU¹U½WÄ® s|d"…œ @½UÐ ÊUO²!½«uð Ë e}¼ —WÐW$ W?" ÊU"WOO²ýËdÝU½ Æ©ÈdÐ…œ ïÐ 93 .

≥ WðW¹U?"W?Š ËU½W$ ©«œ≥¥ ͲUÄ ¨ÊU?'˙ Ë ÊËuГ«Ëô w³?}?²" W?$® Êï³?O?Ö wðW¹U??"W??Š ¨«b??OðW¹U??×??O??ÝW??' ÍËËó??}??' ÍUð…—W??Ý w½U??"W??'U??²??}Ð ËWz ¨…ËWðU?"…œ U?Oł ”u?!?}H?}z ÍW?"…ËuðËW?š  ËWŠ ÍË«d?"W½d?OÐW$ W$ ¨…ËW?ÝËu?OJ|œ —ïð«d?á?L?Oz ÊW¹ô W$ ÍW?O?O?×?OÝW?' W?$W?Ö  ËW?Š  ËWŠËU²ýW¼ Ë œWÝ Í…ËU' gO½«ËWz Ë s|d"…œ b½WÐ «bJ}ðËWJýWz W$ W?'Wz Æ”Ëu??O?ݢœï?Oð wO½«ñ??L?"u?Š w'…œ—W?Ý U?ð ÊËW?š…œ ÙU?Ý WÐ ¨ ËW?JýW?z wð…—Ëu?????Ý ¨«b?½Uz—u?????( wM?O?????'W¹…œ˛W?¼ wð…—Ëu?????Ý WÐ …Ë«d" W?"WMðËWš Í…ËU' «b|ËW$ Æ…ËWð…Ë«d?" …—UÐËËœ …ËWO¹—UJ"UÇ ∫…Ë«d??????" œU¹“ v?$ w½«u??????ł w"W?¹W?M|Ë Ë ÙU??????Ý ï½ Ë œW??????!?????}??????Ý v$ w?$WÄ —«uÇ Ë …Ëu?ðËW???" ÙUÄ U????Ö—…œ—WÐ W$ ÊU????O???A¹W???"W????ÖW???Ýßß ÍËU½ W?" ¨…Ë…ßß ËWJýWz w½UO?|˙ËU¼ßß Í…—U'˛ Í…—UÐW$ ßßÆ…ËU?A}?"«˙ ∫v†…œ ÊUz—u( ¨«b|ËW$ W½U"…ËuðËWš ªßß5'…—«uÇ ÊUOA¹W"WÖWÝ ªÊËuÐ vÝ ÊU¹ïšßß ∫s}†…œ Èb½W¼ ªßßÂWýWý ÊU¹W"WÖWÝ ¨ÊËuÐ ZM}Äßß ∫s}†…œ WJ¹œ wO¼ ßßÆÂW²ýW¼ ÊUOA¹W"WÖWÝ ¨ ËWŠßß ∫s}†…œ g¹WJ¹œ wO¼ 94 .

Í…—U?'˛ W??" …ËËœd?" d??O?!??%Wð «Ë ÊU¹W?'W?z ÊU?L?à??Ýu?' w½U?¹ôW?' ËWz —WÐ g?¹ËWz ¨…ËWz —WÐW$ Ë …ËW??²|d??Ö…œ g¹W??"W??ÖW??Ý ÊU??O|˙ËU¼ ÆXýW¼WÐ WMÇ…œ W" X|ËW"…œ WO¹UOM†œ a}ý wðËWÖe' ÍUÖ…—UÐ W$ Ë œd' œ«bſWÐ W$ w½UÐW†Uð Í«“…˙ a}ý WÐ ÍW?"…˙ï?Ö wK}?" wÝËu½…œ—WÐ Æ…Ë«—ó?}½ «b?O½ö¹W?Ö Í—œU?I$ËbÐW?Ž ÂWz ïÐ  …—U??A?Oz Ë …ËW?¹Ëu?³?O?½ï¼ w½œd?' g?}Ä Íï?š Ë W??O?O??Ý—U?% ∫ U"…œ W½U²Ý«œ nN" »U×:« @Ý ÊuÇ ¨býUÐ WÇ °WK$« ‰uÝ— U¹ øu?ð »U????????³???????Š« ¡…d????????'“ —œ Âu????????ý XM?ł q?š«œ øX?Ý«Ë— w?" r?M?N??????????ł —œ s?' Ë X?M?ł —œ œË— Ë« Æuð »U??×??:« @Ý s?' Ë nN??" »U??×??:« @Ý Ë« 95 .

”ËuMýUÄ w½U?"…d?F?Oý Í“U¹WÐ W?²?A¹W?Ö r²?Ý…œ …—UðË ÂWz w½œd?"Ë«ËWð Í«Ëœ a}???ý® ËuÐ r|˙ËU?¼ wO½UÐW?†Uð w³???OÐW???Š a}???ý Íô W??" «“…˙ a}???ý «“«dÐßß Íd????²????"Ëu???â?Ð Í«dÐ ¨Âœd????" ÍU???O?M†œ Íï????š „…Ë ¨VOÐW????Š „Ëu?"—W?" Í—WM|u½ „…Ë VO?ÐW?Š a}?ý Æ©Íï?š „W½ ¨W‡ßßÂW?"…e¹“W?Ž ËWz wO?½«Ë…—U??ý w"˘—W??Ý ©±π≥¥® U??²??!??}?z Ë W½U??'W$—UÄ w?'«b½Wz ¨‚«d?OŽ Í—Ëu?"UÐ w½U"W~½d?Ö W†U'W?MÐ W$ p}"W¹ WðW?LŠ…“ ÆW¹…—U?ý s' ÆX?}ÐËuÐ Í—U???Ö“˙ «“…˙ Íó??O?ð w½U???'“ W$ ¨dð w?O¼ U¹ sÐ œ—u???" ¨…ËËœd" «b?O½U"W‡ßßsL}¼ßß W?O¹œ—u" …dFO?ý ÙWÖW$ —U" U?O½Wð «œ…d}$ ÆÊËuÐW¼ «b?½U??²??Ýœ—u??" w¹—U?¹œ W$ Ë W??"W??O??O???Öï†ï??²½Uz W?$ ÍW½«ËWz «“…˙ a}??ý W???"  «œ…œ ÊU??A??}Ä …ËWz W???"…“U¹WÐ Íœ—Ë Í…ËW½b?M|u??š ˜˘d??' Æg¹dðU¹“ …d~?Ð Ë Êœd?" rÝU?Ð W?" …ËuÐ W?½U?²??ý ËWz Ëu??'W¼ ÍW½U¹U?²?Ý…Ë w¹«“…—U?ý W$ ¨5?ÝËu½ Í…“Ë W$ X}M}?'…œ ñ?Ý Í—W?Ý …ËU?OÄ ÂW$ Ëu?'W¼ —W¼ W?" W?½«—W?³?ýd?}¼ Íd?OÐ W$ Ë d?F?O?ý Í—W½u¼ Æ…ËWðW½ËuÐ ï" «œWO¹UÝUzU½ W$ W?" w$W??"U?ý “WÐW½ r²?!¹ËW?ýï??š Í«“«dÐ ïÐ ”UÄu?Ý «b??L?A¹W?J¹œ w½U?"W??³??}?²??" Ë W?³??}??²?" ÂWz w?½œd?"…œU??'Uz Æ«œ Í—˘“ w"WOOðW'—U¹ œU¼—W% 96 .