You are on page 1of 1

1. Bagi mencapai perpaduan, ciri yang paling utama ialah ________________.

a. Bahasa pertuturan yang sama
b. Tempat tinggal yang sama
c. Pekerjaan yang sama
d. Agama yang sama
2. Apakah saluran penting untuk mencapai perpaduan yang telah dicadangkan
dalam Laporan Razak (1956)?
a. Pendidikan agama
b. Pendidikan kebangsaan
c. Sekolah kebangsaan
d. Sekolah wawasan
3. Salah satu matlamat dalam Jawatankuasa Kabinet (1974) ialah masyarakat
______________.
a. Berdisiplin dan bersatu
b. Berilmu dan berwawasan
c. Berdikari dan sepadu
d. Berakhlak dan bertanggungjawab
4. Tempat yang paling sesuai untuk memupuk semangat interaksi social ialah
________________.
a. Rumah
b. Sekolah
c. Tempat kerja
d. Kedai kopi

5. Penjajahan British di Tanah Melayu menjadi titik permulaan
pendidikan____________.
a. Perpecahan
b. Kelompok
c. Perkauman
d. Pelbagai bahagian