You are on page 1of 4

KOMISIJA ZA RAČUNOVODSTVO I REVIZIJU

BOSNE I HERCEGOVINE
ISPIT ZA STICANJE PROFESIONALNOG ZVANJA
CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
(ISPITNI TERMIN: MAJ 2012.GODINE)
PREDMET 5:
POSLOVNO PRAVO I POREZI
I - TEST PITANJA
1) Potpuna odgovornost privrednog društva podrazumijeva:
a) da svojim odnivačima za neuplaćene dionice / udjele odgovara cjelokupnim svojim kapitalom
b) da ako društvo ne izmiri obaveze prema povjeriocima da će to iz kapitala morati izvršiti osnivači
(udioničari, dioničari ili ortaci)
c) da prema povjeriocima preduzeće odgovara do iznosa cjelokupnog osnivačkog kapitala
d) da društvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom imovinom
2) Smatra se da je privredno društvo steklo pravnu sposobnost:
a) danom kada je notarski obrađen i potvrđen osnivački akt i kada su ga bez primjedbi potpisali
osnivači
b) trenutkom upisa u sudski registar
c) danom održavanja prve skupštine čije će odluke potvrditi notar
d) danom kada je notaru koji je vršio obradu osnivačkih akata dostavljen izvod iz sudskog registra o
upisu osnivanja društva
3) Princip ograničene odgovornosti neće se primjenjivati ako članovi društva sa ograničenom
odgovornošću i dioničari dioničkog društva:
a) zaključe ugovor koji predviđa mogućnost budućeg spajanja ili pripajanja društva drugom privrednom
društvu
b) zloupotrijebe privredno društvo za nezakonite ili prevarne ciljeve ili ako sa imovinom privrednog
društva raspolažu kao sa sopstvenom imovinom na način kao da privredno društvo kao pravno lice
ne postoji
c) dovedu društvo u poziciju da su obaveze prema povjeriocima veće od zbira vrijednosti tekuće i
stalne imovine
d) dovedu društvo u situaciju da je kumulirani gubitak veći od zbira osnovnog kapitala i rezervi društva
e) ništa o navedenog
4) Osnovni kapital otvorenog dioničkog društva može se povećati:
a) novim ulozima
b) iz sredstava društva
c) pretvaranjem u dionice dospjelih mjenica indosiranih na društvo
d) iz ukupnog prihoda koji preostaje po namirenju svih troškova i obaveza iz poslovanja
e) iz emisione premije koja je ostvarena kod prve emisije običnih dionica
5) Dionice u dioničkom društvu mogu biti:
a) redovne
b) obične
c) vanredne
d) prioritetne
e) depozitne
f) varijabilne
g) konsolidovane
1

zakonske rezerve. zakonske rezerve i statutarne rezerve ako ih društvo utvrdi osnivačkim aktom c) za pokriće gubitka. nagrada i dodataka menadžmentu i članovima upravnog i nadzornog odbora preivrednog društva e) ništa od navedenog 11) Odluku o emisiji nove klase dionica u dioničkom društvu donosi: a) nadzorni odbor b) skupština dioničkog društva na prijedlog nadzornog odbora c) uprava dioničkog društva d) nadzorni odbor na prijedlog uprave dioničkog društva 2 . distriktu ili inostranstvu c) isplata prihoda koje pravno i fizičko lice izvrši nerezidentu koji ima status pravnog lica. dividendu. zakonske rezerve. prava i nekretnine d) u novcu. prenosom emisione premije i stvarima društva e) ništa od navedenog 9) Prema zakonu o obligacionim odnosima opšti rok zastarjelosti potraživanja je: a) tri godine b) pet godina c) jedna godina d) rok o kojem se ugovorne strrane dogovore. oporezuje se: a) dobit odnosno dividende i udjeli koji se isplaćuju vlasnicima udjela ili dioničarima b) dobit koju ostvari poslovna jedinica koja je osnovana i koja posluje u drugom entitetu. zakonske i statutarne rezerve b) za dioničke dividende. statutarne rezerve ako ih društvo utvrdi osnivačkim aktom e) ništa od navedenog 8) Plaćanje dividende u dioničkom društvu može se vršiti: a) u novcu i u dionicama dioničkog društva b) u novcu. za usluge koje to strano lice pruži rezidentu i koje su kao oporezive pobrojane u zakonu d) isplata bonusa. stvari. pokriće gubitka.6) Varanti predstavljaju: a) prioritetne dionice prije njihovog emitovanja i odobrenja od Komisije za vrijednosne papire b) vrijednosne papire koje njihovom imaocu daju pravo na sticanje određenog broja dionica određene vrste i klase i po određenoj cijeni c) obveznice koje se mogu konvertovati u dionice po određenoj cijeni i do određenog roka koji je naveden u prospektu o emitovanju obveznica d) emisioni višak koji se ostvari prodajom dionica po višoj cijeni od njihove nominalne vrijednosti e) ništa od navedenog 7) Po usvajanju finansijskog izvještaja ostvarena dobit u dioničkom društvu raposeđuje se ovim redom: a) za pokriće gubitka. stvarima i pravima društva c) iz bilo koje stavke imovine društva. emisionu premiju i isplatu emitovanih obveznica. ali koji ne može biti kraći od jedne godine e) ništa od navedenog 10) Porez po odbitku po zakonu koji uređuje oporezivanje dobiti privrednih društava. emisijom obveznica. statutarne rezerve ako ih društvo utvrdi osnivačkim aktom d) za pokriće gubitka. dividendu. a to mogu biti novčana sredstva. dividendne dionice.

osnivačkim aktom i statutom d) osnivačkim aktom i statutom 15) Minimalni osnivački kapital u dioničkom društvu se utvrđuje: a) osnivačkim aktom b) statutom c) samo zakonom d) zakonom i statutom 16) Zaposleničke dionice su dionice: a) koje mogu sticati samo zaposlenici dioničkog društva b) redovne dionice zaposlenika dioničkog društva c) koje su isplaćene po osnovu dividende zaposlenicima kao vlasnicima redovnih dionica d) koje predstavljaju otpremninu bivšim zaposlenicima dioničkog društva 17) Obveznice kao vrijedonosni papiri su: a) osnov za prikupljanje kapitala b) vrijedonosni papiri kojma se osigurava dužnički kapital c) osnov za finansiranje nove emisije dionica d) osnov za povećanje osnovnog kapitala u dioničkom društvu 18) Odluku o prestanku postojanja dioničkog društva donosi: a) nadzorni odbor b) uprava dioničkog društva c) nadzorni odbor na prijedlog uprave dioničakog društva d) skupština dioničkog društva na prijedlog nadzornog odbora 19) U smislu odredbi Zakona o porezu na dodanu vrijednost uvoz se tretira: a) oslobođen je plaćanja PDV-a b) smatra se oblikom krajnje potrošnje i plaća se PDV c) PDV se plaća ali tek po prodaji uvezene robe d) PDV se plaća po preradi uvezene sirovine 20) Da li knjige i udžbenici mogu biti oslobođeni plaćanja PDV-a: a) knjige i udžebenici su uvijek oslobođeni plaćanja PDV-a b) knjige i udžbenici nisu oslobođeni plaćanja PDV-a c) oslobođen su pod uslovom da se pribavi mišljenje Upravnog odbora Uprave za indir. oporezivanje d) oslobođene su pod uslovom da ih uvoze obrazovne institucije 3 .12) Pravilo poslovne pažnje uprave društva podrazumijeva: a) ocjenu rada uprave društva od strane skupštine b) ocjenu rada uprave društva od strane odbora za reviziju c) ocjenu rada uprave društva od strane eksternog revizora d) pravilo dobre poslovne prosudbe 13) Član uprave privrednog društva-izvršni direktor može biti razriješen dužnosti: a) samo kad se iskažu negativni finansijski rezultati b) samo kod dokazane nezakonitosti u radu c) bez postojanja ikakvog razloga d) isključvio u slučaju neuispunjavanja finansijskog plana 14) Nadležnost skupštine dioničkog društva je određena: a) samo zakonom b) samo statutom c) zakonom.

e) prestaje radni odnos radnicima. ne pređe 10 % njegovog osnovnog kapitala. Opišite status stečenih vlastitih dionica otvorenog dioničkog društva. d) otvara se novi račun sa naznakom da je društvo u stečaju. Pobrojte pravne posljedice otvaranja stečajnog postupka: ODGOVOR: a) prestaju ovlaštenja svih organa u društvu. ograničenja sticanja i držanja. osim u slučaju: a) ako društvo ima rezerve koje se mogu koristiti za ove namjene i ako ih koristi za ova sticanja. b) prestaju sva ovlaštenja zastupnika i prokurista. b) sticanja akcija bez naknade koje su u potpunosti plaćene. Sopstvene akcije ne daju pravo glasa niti se računaju u kvorum skupštine akcionara. ako nema drugog načina naplate i g) statusnih promjena. a akcije koje stekne preko iznosa od 10 % od osnovnog kapitala dužno je da proda (otuđi) u roku od tri godine od dana sticanja. 4 . advokata. a isto tako sopstvene akcije ne daju pravo na dividendu ili druga primanja. 2. h) pravni poslovi su bez pravnog dejstva. i) ovlaštenja prelaze na stečajnog upravnika. g) zaključuju se poslovne knjige i otvaraju se nove poslovne knjige. ODGOVOR: Akcionarsko društvo može stricati sopstvene akcije. f) ne mogu se zaključivati novi poslovi. Otvoreno akcionarsko društvo može steći akcije koje je izdalo tako da ukupna nominalna vrijednost. j) prekidaju se svi parnični postupci.II – ESEJI 1. BODOVANjE: Za tačan odgovor 30 bodova. s tim da za vrijeme posjedovanja stečenih sopstvenih akcija nominalna vrijednost takvih akcija može ostati uključena u osnovni kapital društva ili se isključiti iz tog kapitala. v) sticanja akcija u postupku prinudne prodaje na osnovu sudske odluke za plaćanje duga akcionarskom društvu od strane akcionara. Sopstvene akcije koje akcionarsko društvo stekne do iznosa od 10 % osnovnog kapitala dužno je da proda (otuđi) u roku od jedne godine od dana sticanja. c) gase se računi. za polovičan 15 i djelomičan 10 bodova. osim u slučaju pravo na akcije po osnovu povećanja osnovnog kapitala iz sredstava društva. uključujući i ranije stečene akcije koje duštvo drži i akcije koje su stečene indirektno. pri čemu se za taj iznos povećavaju rezerve koje se ne mogu isplatiti akcionarima. k) prekidaju se svi izvršni postupci.