You are on page 1of 7

1.

Qun tr windows Server:


Ti liu hay qun tr windows server 2008
http://123doc.vn/document/1545812-tai-lieu-hay-quan-tri-windows-server-2008.htm
NG DNG CNG NGH DOMAIN CONTROLLER bo mt my TNH NGI DNG
http://123doc.vn/document/1587966-ung-dung-cong-nghe-domain-controller-bao-mat-maytinh-nguoi-dung.htm
l hng bo mt my ch windows server 2008
http://123doc.vn/document/1580736-lo-hong-bao-mat-may-chu-windows-server-2008.htm
kim tra thit lp v cu hnh an ton my ch windows
http://123doc.vn/document/1579577-kiem-tra-thiet-lap-va-cau-hinh-an-toan-may-chuwindows.htm
2. Phn tch gi tin:
Hng dn s dng wireshark
http://123doc.vn/document/1615980-huong-dan-su-dung-wireshark.htm
Tm hiu giao thc SMTP POP3
http://123doc.vn/document/1615969-tim-hieu-giao-thuc-smtp-pop3.htm
ti liu smtp server
http://123doc.vn/document/1615950-tai-lieu-smtp-server.htm
Bo co phn tch wireshark
http://123doc.vn/document/1616062-bao-cao-phan-tich-wireshark.htm

3. Ti liu DNS:
Cch thc hot ng ca DNS
http://123doc.vn/document/1545835-cach-thuc-hoat-dong-cua-dns.htm
4. S dng Internet an ton:
Hng dn m bo an ton khi s dng mng Internet
http://123doc.vn/document/1545818-huong-dan-dam-bao-an-toan-khi-su-dung-manginternet.htm

Dch v qun l tn min DNS


http://123doc.vn/document/1588743-dich-vu-quan-ly-ten-mien-dns.htm
Hng dn cu hnh DNS SERVER trn MICROSOFT WINDOWS SERVER
http://123doc.vn/document/1615920-huong-dan-cau-hinh-dns-server-tren-microsoftwindows-server.htm

5. nh gi h thng mng, gim st mng:


n nghin cu nh gi h thng an ninh mng v s dng foundstone nh gi im
yu an ninh
http://123doc.vn/document/1545855-do-an-nghien-cuu-danh-gia-he-thong-an-ninh-mang-vasu-dung-foundstone-de-danh-gia-diem-yeu-an-ninh.htm
khung kho st nh gi l hng bo mt ca cc h iu hnh my ch dch v (ti liu hay)
http://123doc.vn/document/1580786-khung-khao-sat-danh-gia-lo-hong-bao-mat-cua-cac-hedieu-hanh-may-chu-dich-vu-tai-lieu-hay.htm
H thng gim st an ton mng chuyn dng
http://123doc.vn/document/1637101-he-thong-giam-sat-an-toan-mang-chuyen-dung.htm
Hng dn cu hnh VPN
http://123doc.vn/document/1635158-huong-dan-cau-hinh-vpn.htm
n tt nghip honeypots
http://123doc.vn/document/1634627-do-an-tot-nghiep-honeypots.htm

6. Bo mt:
Bo mt h thng vi IDS
http://123doc.vn/document/1639996-bao-mat-he-thong-voi-ids.htm
ti h thng pht hin v phng chng xm nhp snort
http://123doc.vn/document/1639950-de-tai-he-thong-phat-hien-va-phong-chong-xam-nhapsnort.htm
tm hiu giao thc SSL, TLS cch tn cng v phng chnh

http://123doc.vn/document/1546382-tim-hieu-giao-thuc-ssl-tls-cach-tan-cong-va-phongchanh.htm
Gio trnh bo mt linux
http://123doc.vn/document/1580771-giao-trinh-bao-mat-linux.htm

20 cch gip tng cng bo mt cho linux server


http://123doc.vn/document/1580723-20-cach-giup-tang-cuong-bao-mat-cho-linux-server.htm
Gi mo mail tin cy la nn nhn ti v my file cha virus
http://123doc.vn/document/1616970-gia-mao-mail-tin-cay-lua-nan-nhan-tai-ve-may-filechua-virus.htm
Bo mt my ch An ton my ch
http://123doc.vn/document/1580437-bao-mat-may-chu-an-toan-may-chu.htm
Cc bc thit lp cu hnh an ton my ch linux unix
http://123doc.vn/document/1579429-cac-buoc-thiet-lap-cau-hinh-an-toan-may-chu-linuxunix.htm
n bo mt my ch web cc hay v chi tit
http://123doc.vn/document/1579421-do-an-bao-mat-may-chu-web-cuc-hay-va-chi-tiet.htm
Tng quan v bo mt thng tin
http://123doc.vn/document/1588747-tong-quan-ve-bao-mat-thong-tin.htm
Cch thc tn cng v bo mt web
http://123doc.vn/document/1615055-cach-thuc-tan-cong-va-bao-mat-web.htm
Hng dn m bo an ton thng tin cho cng thng tin in t
http://123doc.vn/document/1614980-huong-dan-dam-bao-an-toan-thong-tin-cho-cong-thongtin-dien-tu.htm

7. H thng thng tin:


Tng quan bo mt h thng thng tin
http://123doc.vn/document/1615041-tong-quan-bao-mat-he-thong-thong-tin.htm
m bo an ton thng tin cho cng thng tin in t

http://123doc.vn/document/1634539-dam-bao-an-toan-thong-tin-cho-cong-thong-tin-dientu.htm
QUY TRNH KIM TRA M BO AN TON THNG TIN CHO NG DNG WEB
http://123doc.vn/document/1634058-quy-trinh-kiem-tra-dam-bao-an-toan-thong-tin-cho-ungdung-web.htm
8. Khai thc l hng:
Hng dn khai thc l hng vi phn mm nexpose (ti liu cc hay)
http://123doc.vn/document/1546391-huong-dan-khai-thac-lo-hong-voi-phan-mem-nexposetai-lieu-cuc-hay.htm
Ti liu tng bc hng dn s dng nexpose step by step Nexpose
http://123doc.vn/document/1579185-tai-lieu-tung-buoc-huong-dan-su-dung-nexpose-step-bystep-nexpose.htm
Bo co metasploit+nexpose
http://123doc.vn/document/1616984-bao-cao-metasploit-nexpose.htm
Khai thc mng vi METAPLOIT
http://123doc.vn/document/1579194-khai-thac-mang-voi-metaploit.htm
9. Qut l hng:
Gii thiu chi tit mt s tool scan website
http://123doc.vn/document/1588727-gioi-thieu-chi-tiet-mot-so-tool-scan-website.htm
Hng dn s dng rational appscan
http://123doc.vn/document/1588530-huong-dan-su-dung-rational-appscan.htm
Tm hiu scanning vi cng c nmap
http://123doc.vn/document/1594889-tim-hieu-scanning-voi-cong-cu-nmap.htm
Cc cng c qut mng
http://123doc.vn/document/1594886-cac-cong-cu-quet-mang.htm
Tm hiu cng c qut mng Nmap
http://123doc.vn/document/1616951-tim-hieu-cong-cu-quet-mang-nmap.htm
Nmap network scanning
http://123doc.vn/document/1616943-nmap-network-scanning.htm

10. Checklist:
Windows Server Checklist
http://123doc.vn/document/1587968-windows-server-checklist.htm
11. Crack:
K thut d kha WEP ca mng wifi step by step
http://123doc.vn/document/1587477-ky-thuat-do-khoa-wep-cua-mang-wifi-step-by-step.htm
Hng dn s dng phn mm cain
http://123doc.vn/document/1616461-huong-dan-su-dung-phan-mem-cain.htm
12. ATTT:
Kho st an ton thng tin
http://123doc.vn/document/1581036-khao-sat-an-toan-thong-tin.htm
Sch trng an ton thng tin
http://123doc.vn/document/1581025-sach-trang-an-toan-thong-tin.htm
13. Gio trnh CEH v7 ting vit:
http://123doc.vn/document/1594464-giao-trinh-ceh-v7-tieng-viet-chuong-19-pentest.htm
http://123doc.vn/document/1594462-giao-trinh-ceh-v7-tieng-viet-chuong-18cryptography.htm
http://123doc.vn/document/1594456-giao-trinh-ceh-v7-tieng-viet-chuong-17-bufferoverflow.htm
http://123doc.vn/document/1594453-giao-trinh-ceh-v7-tieng-viet-chuong-16-evading-idsfirewall.htm
http://123doc.vn/document/1594450-giao-trinh-ceh-v7-tieng-viet-chuong-15-hackingwireless-network.htm
http://123doc.vn/document/1594444-giao-trinh-ceh-v7-tieng-viet-chuong-14-sqlinjection.htm
http://123doc.vn/document/1594438-giao-trinh-ceh-v7-tieng-viet-chuong-13-hacking-webapplication.htm
http://123doc.vn/document/1594435-giao-trinh-ceh-v7-tieng-viet-chuong-12-hacking-webserver.htm

http://123doc.vn/document/1594432-giao-trinh-ceh-v7-tieng-viet-chuong-11-sessionhijacking.htm
http://123doc.vn/document/1594429-giao-trinh-ceh-v7-tieng-viet-chuong-10-denial-ofservice.htm
http://123doc.vn/document/1594425-giao-trinh-ceh-v7-tieng-viet-chuong-9-socialengineering.htm
http://123doc.vn/document/1594420-giao-trinh-ceh-v7-tieng-viet-chuong-8-sniffer.htm
http://123doc.vn/document/1594418-giao-trinh-ceh-v7-tieng-viet-chuong-7-virus-worm.htm
http://123doc.vn/document/1594416-giao-trinh-ceh-v7-tieng-viet-trojans-va-backdoorschuong-6.htm
http://123doc.vn/document/1594411-giao-trinh-ceh-v7-tieng-viet-tan-cong-he-thong-chuong5.htm
http://123doc.vn/document/1594401-giao-trinh-ceh-v7-tieng-viet-tan-cong-mang-va-kythuat-enumeration-chuong-4.htm
http://123doc.vn/document/1594391-giao-trinh-ceh-v7-tieng-viet-scanning-network-chuong3.htm
http://123doc.vn/document/1594391-giao-trinh-ceh-v7-tieng-viet-scanning-network-chuong3.htm
http://123doc.vn/document/1589249-tai-lieu-ceh-7-tieng-viet-an-ninh-mang-va-ky-thuatphong-chong-chuong-1.htm
14. Qun tr mng:
Trc nghim qun tr mng
http://123doc.vn/document/1589242-trac-nghiem-quan-tri-mang.htm
Qun tr mng doanh nghip
http://123doc.vn/document/1615947-quan-tri-mang-doanh-nghiep.htm
CNG T VN THIT K XY DNG H THNG MNG CAMPUS
http://123doc.vn/document/1634494-de-cuong-tu-van-thiet-ke-xay-dung-he-thong-mangcampus.htm
15. Gim st mng:
n tt nghip hng dn ci t cu hnh qun tr cacti

http://123doc.vn/document/1588761-do-an-tot-nghiep-huong-dan-cai-dat-cau-hinh-quan-tricacti.htm
16. Email:
Qun tr h thng email
http://123doc.vn/document/1615932-quan-tri-he-thong-email.htm
17. Virus:
tm hiu, phn tch virus
http://123doc.vn/document/1615382-tim-hieu-phan-tich-virus.htm
Theo di v bc g botnet s dng k thut DNS sinkhole
http://123doc.vn/document/1634582-theo-doi-va-boc-go-botnet-su-dung-ky-thuat-dnssinkhole.htm
18. Chun ISO:
H thng qun l an ton thng tin
http://123doc.vn/document/1616008-he-thong-quan-ly-an-toan-thong-tin.htm
http://123doc.vn/document/1615993-he-thong-quan-ly-an-toan-thong-tin.htm
Tiu chun ISO 27001
http://123doc.vn/document/1616020-tieu-chuan-iso-27001.htm