You are on page 1of 61

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
1. Thông tin về Giảng viên
Họ và tên:
Chức vụ:
Địa điểm làm việc:
Địa chỉ liên hệ: Điện thoại:
Email:
2. Thông tin về môn học
Tên môn học: Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
Mã môn học:
Số tín chỉ: 4.5 đvht
Môn học: + Bắt buộc:

X

+ Lựa chọn:
Môn học tiên quyết (prerequisites): Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác –
Lênin
Môn học kế tiếp: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:
+ Nghe giảng: 48 giờ
+ Thảo luận: 20 giờ
Địa chỉ Khoa/Bộ môn phụ trách môn học: Khoa Lý luận chính
trị
1

3. Mục tiêu
3.1. Mục tiêu chung của môn học
Sau khi học song môn này người học sẽ:
- Về kiến thức:
+ Nắm được Quá trình ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, Sự lãnh đạo chỉ
đạo của Đảng trong các giai đoạn lịch sử.
+ Nắm những nội dung cơ bản của đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản
Việt Nam, trong đó chủ yếu tập trung vào đường lối của Đảng thời kỳ đổi mới trên
một số lĩnh vực cơ bản của đời sống xã hội phục vụ cho cuộc sống và công tác.
- Về kỹ năng: Giúp sinh viên vận dụng kiến thức chuyên ngành để chủ động,
tích cực trong giải quyết những vấn đề kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội theo
đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.
- Về thái độ: Xây dựng cho sinh viên niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng,
theo mục tiêu, lý tưởng của Đảng, nâng cao ý thức trách nhiệm của sinh viên trước
những nhiệm vụ trọng đại của đất nước.
3.2 Mục tiêu chi tiết cho từng nội dung của môn học
Mục tiêu
Nội dung
Chương mở

Bậc 1

Bậc 2

A. Khái quát nội

B. Ý nghĩa việc học tập.

đầu

dung và yêu cầu

Chương 1:

của môn học.
A. Nắm được sự B. Thấy được tính tất C.Ý nghĩa sự ra đời
ra đời của Đảng.

Chương 2:

Bậc 3

yếu của việc ra đời Đảng của Đảng đối với

cộng sản Việt Nam.
dân tộc Việt Nam
A. Nắm quá trình B. Hiểu được quá trình C. Vai trò quyết định
lãnh đạo Đảng rèn luyện gian khổ, bản của Đảng trong cuộc
lãnh đạo giành lĩnh và sự sáng suốt của đấu
chính quyền

tranh

giành

Đảng trong cuộc đấu chính quyền về tay
2

Chương 3:

A. Nắm được

tranh giành chính quyền. nhân dân.
B. Thấy được sự đúng C. Vai trò lãnh đạo

đường lối kháng

đắn trong đường lối của Đảng là nhân tố

chiến chống pháp kháng chiến toàn dân, quyết định trong hai
và đế quốc Mỹ

toàn diện, lâu dài, tự lực cuộc kháng chiên.

xâm lược (1954 -

cánh sinh của Đảng

1975)

trong kháng chiến chống
Pháp, độc lập sáng tạo
trong kháng chiến chống

Chương 4:

A. Nắm được

Mỹ
B. Hiểu được sự đúng

C. Ý nghĩa của

đường lèi c«ng

đắn trong đường lối của

đường lối công

nghiÖp hãa

Đảng từ khi đổi mới.

nhiệp hóa hiện đại
hóa đối với sự phát

Chương 5:

Chương 6:

A. Nắm được §-

triển của dân tộc.
B. Hiểu được thế nào là C.Thấy được sự

êng lèi x©y

cơ chế thị trường định đúng đắn của Đảng,

dùng kinh tÕ

hướng

thÞ trêng

nghĩa.Tại sao ta phải xây lãnh đạo của Đảng

®Þnh híng x·

dựng và xây dựng như

hội

chủ tin tưởng vào sự

héi chñ nghÜa thế nào.
A. Nắm được §- B. Hiểu được sự đúng C.Tin tưởng vào sự
êng lèi x©y đắn trong đường lối của lãnh đạo của Đảng.
dùng
thèng

Chương 7:

hÖ Đảng

Vận dụng giải thích
các hiện tượng xã

chÝnh

trÞ.
A. Nắm được §-

hội.
B. Hiểu được sự đúng C. Giải thích các

êng lèi x©y

đắn trong đường lối của hiện tượng trong xã

dùng vµ ph¸t

Đảng
3

hội theo quan điểm

4. tác êng lèi ®èi đổi mới đường lối đối dụng của chính sách ngo¹i của Đảng ngoại và sự đúng đắn đối ngoại. nội dung môn học gồm 8 chương: Chương I: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Chương II: Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930-1945) Chương III: Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975) Chương IV: Đường lối công nghiệp hoá Chương V: Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Chương VI: Đường lối xây dựng hệ thống chính trị Chương VII: Đường lối xây dựng văn hoá và giải quyết các vấn đề xã hội Chương VIII: Đường lối đối ngoại. Nắm được §- B. 4 . của đường lối đó. Hiểu được quá trình C.GiaØ . Nội dung chủ yếu của môn học là cung cấp cho sinh viên những hiểu biết cơ bản có hệ thống về đường lối của Đảng. Hiệu quả. ®Ò x· héi Chương 8: A. Tóm tắt nội dung môn học Ngoài chương mở đầu.Tin tưởng vào sự quyÕt c¸c vÊn lãnh đạo của Đảng.triÓn v¨n của Đảng. đặc biệt là đường lối trong thời kỳ đổi mới. hãa.

chính sách của Đảng trong tiến trình cách mạng Việt Nam . lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản.Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân.Sự ra đời tất yếu của Đảng Cộng sản Việt Nam . 2..từ cách mạng dân tộc. Phương pháp nghiên cứu 5 . PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ Ý NGHĨA CỦA VIỆC HỌC TẬP MÔN HỌC 1... nghị quyết. chỉ thị .Đối tượng của môn học là sự ra đời của Đảng và hệ thống quan điểm. . NHIỆM VỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM I.của Đảng.Đường lối cách mạng của Đảng là hệ thống quan điểm. II.5. Đối tượng nghiên cứu a) Khái niệm đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam . Nội dung chi tiết môn học Chương mở đầu ĐỐI TƯỢNG.Kết quả thực hiện đường lối cách mạng của Đảng trong tiến trình cách mạng VN. dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa.. b) Đối tượng nghiên cứu môn học .. phát triển và kết quả thực hiện đường lối cách mạng của Đảng . chủ trương. được thể hiện qua cương lĩnh. Nhiệm vụ nghiên cứu . ĐỐI TƯỢNG VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 1. đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam..Quá trình hình thành..

Hậu quả: Đời sống nhân dân lao động ở các nước trở nên cùng cực. Hoàn cảnh quốc tế cuối thế kỷ XIX. Chương I SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG I. chính trị. chính sách của Đảng. . đầu thế kỷ XX a) Sự chuyển biến của chủ nghĩa tư bản và hậu quả của nó . Giúp sinh viên vận dụng kiến thức chuyên ngành để chủ động. văn hoá. b) Ảnh hưởng của chủ nghĩa Mác-Lênin 6 . lý tưởng của Đảng.a) Cơ sở phương pháp luận b) Phương pháp nghiên cứu 2. xã hội theo đường lối. Bồi dưỡng cho sinh viên niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng theo mục tiêu. nâng cao ý thức trách nhiệm của sinh viên trước những nhiệm vụ trọng đại của đất nước. Mâu thuẫn giữa các dân tộc bị áp bức với chủ nghĩa đế quốc ngày càng gay gắt. tích cực trong giải quyết những vấn đề kinh tế. Ý nghĩa của học tập môn học Trang bị cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về đường lối của Đảng trong thời kỳ cách mạng dân tộc. phong trào đấu tranh chống xâm lược diễn ra mạnh mẽ ở các nước thuộc địa. dân chủ nhân dân và trong thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội. HOÀN CẢNH LỊCH SỬ RA ĐỜI ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 1.Sự chuyển biến của chủ nghĩa tư bản từ tự do cạnh tranh sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa và chính sách tăng cường xâm lược. áp bức các dân tộc thuộc địa.

Lênin truyền bá vão VN. . tích cực ở các nước thuộc địa vào phong trào cộng sản. đây là yêu cầu khách quan. lãnh đạo cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân để thực hiện mục đích giành lấy chính quyền và xây dựng xã hội mới.. TD Pháp nổ súng tấn công xâm lược và từng bước thiết lập bộ máy thống trị ở VN.Quốc tế Cộng sản: Đối với Việt Nam. . phong trào yêu nước và phong trào công nhân phát triển mạnh mẽ theo khuynh hướng CMVS. giai cấp công nhân phải lập ra ĐCS. phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân phát triển mạnh.Chủ nghĩa Mác-Lênin chỉ rõ: Muốn giành được thắng lợi trong cuộc đấu tranh của mình.Những nhiệm vụ chủ yếu có tính quy luật mà ĐCS cần thực hiện là: Tổ chức. c) Tác động của cách mạng Tháng Mười Nga và Quốc tế Cộng sản .Kể từ khi CN Mác. + Về chính trị: + Về kinh tế: 1 7 .Chủ nghĩa Mác-Lênin đã lay chuyển. thời đại giải phóng dân tộc”1.Chính sách cai trị của thực dân Pháp: Năm 1858. . 2. dẫn tới sự ra đời của các tổ chức cộng sản ở VN.Sự tác động của Cách mạng Tháng Mười Nga 1917 đối với cách mạng Việt Nam .Cách mạng Tháng Mười Nga mở đầu một thời đại mới “thời đại cách mạng chống đế quốc. Hoàn cảnh trong nước a) Xã hội Việt Nam dưới sự thống trị của thực dân Pháp . lôi quấn quần chúng nhân dân và cả những phần tử ưu tú. Chủ nghĩa MácLênin ra đời. đặt ra yêu cầu bức thiết phải có hệ thống lý luận khoa học. Quốc tế Cộng sản có vai trò quan trọng trong việc truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin và chỉ đạo về vấn đề thành lập Đảng Cộng sản ở Việt Nam. .Vào giữa TK XIX. .

có tinh thần cách mạng cao. Tóm lại: Chính sách thống trị của TDP đã tác động mạnh mẽ đến xã hội VN. giáo dục thực dân. bóc lột của thực dân và phong kiến. nửa phong kiến Thực tiến lịch sử đặt ra hai yêu cầu: 8 . + Tầng lớp tiểu tư sản: Đời sống bấp bênh. Bªn c¹nh m©u thuÉn giữa nhân d©n (Chñ yÕu lµ n«ng d©n) víi ®Þa chñ vèn cã tõ l©u ®êi XuÊt hiÖn m©u thuÉn míi gi÷a toµn thÓ d©n téc ViÖt Nam víi thực dân Pháp xâm lược. có lòng yêu nước. giai cÊp T s¶n. . + Giai cấp nông dân: Là lực lượng đông đảo nhất. câm ghét thực dân. Tính chất xã hội Việt Nam lúc này là thuộc địa. Lµm cho m©u thuÉn trong lßng x· héi ViÖt Nam ngµy cµng trë nªn gay g¾t. có quan hệ trực tiếp chặt chẽ với giai cấp nông dân + Giai cấp tư sản: thế lực kinh tế. một bộ phận có lòng yêu nước. văn hóa. địa vị chính trị nhỏ bé yếu ớt nên không đủ điều kiện để lãnh đạo cuộc cách mạng dân tộc dân chủ đi đến thành công. . xã hội VN diến ra sự phân hóa sâu sắc. Trong nội bộ có sự phân hóa. tÇng líp TiÓu t s¶n: + Giai cấp công nhân: Ra đời từ cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân pháp.Giai cấp cũ bị phân hóa: + Giai cấp địa chủ: Câu kết với thực dân. chịu hai tầng áp bức.Giai cÊp míi xuÊt hiÖn ®ã lµ giai cÊp C«ng nh©n. tham gia đấu tranh chống P với các mức độ và hình thức khác nhau.Tình hình giai cấp và mâu thuẫn cơ bản trong xa hội: Dưới tác động của chính sách cai trị và chính sách kinh tế.+ Về văn hóa: .

* Đầu TK XX: Phong trào yêu nước chịu ảnh hưởng của khuynh hướng dân chủ tư sản và có sự phân hóa thành hai xu hướng: + Xu hướng bạo động của Phan Bội Châu. Tóm lại: Trước yêu cầu lịch sử của XH VN.. . nhưng cuối cùng các cuộc đấu tranh đều thất bại. với các phương thức và biện pháp khác nhau. Phong trào yêu nước trở thành một trong ba nhân tố dẫn đến sự ra đời của ĐCS VN. c) Phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản 9 . các tổ chức đảng phái ra đời: + Tân Việt cách mạng Đảng. + Cuộc khởi nghĩa Yên Thế (Bắc Giang) (1884-1913): Cuộc khởi nghĩa của nghĩa quân Yên Thế kéo dài đến năm 1913 thì bị dập tắt.Từ trong phong trào đấu tranh. + Xu hướng cải cách của Phan Châu Trinh.. với chủ trương dùng biện pháp bạo động để đánh đuổi thực dân Pháp khôi phục lại nền độc lập cho dân tộc....( Nhiệm vụ hàng đầu) + Xóa bỏ chế độ phong kiến. + Việt Nam quốc dân Đảng. b) Phong trào yêu nước theo khuynh hướng phong kiến và tư sản cuối thế kỷ XIX. nhưng nó là sự tiếp nối truyền thống yêu nước kiên cường. Chủ trương vận động cải cách văn hoá.+ Đánh đuổi thực dân Pháp xâm lược. + Ngoài ra trong thời kỳ này còn có nhiều phong trào đấu tranh khác như: Đông Kinh nghĩa thục. bất khuất vì độc lập tự do.Những phong trào tiêu biểu diễn ra trong thời kỳ này là: * Cuối TK XIX + Phong trµo CÇn V¬ng (1885-1896): Năm 1888 vua Hàm Nghi bị bắt nhưng phong trào vẫn tiếp tục đến năm 1896. Mặc dù thất bại. đầu thế kỷ XX . các phong trào đáu tranh chống P diễn ra sôi nổi.

Nhân đạo.. Phong trào công nhân diễn ra dưới hình thức đình công. Người đến Quảng Châu. tại Đại hội Đảng Xã hội Pháp họp ở Tua. " trong thế giới bây giờ.. tư tưởng. NAQ đã bỏ phiếu tán thành gia nhập QTCS và tham gia thành lập Đảng cộng sản Pháp. + Tháng 12/1920. Sự kiện này đánh dấu bước ngoặt quan trọng. bãi công như Ba son. * Sự phát triển phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản. cách mạng Nga thành công. Đời sống công nhân. + Năm 1919-1925.. hội thực hiện chủ trương "vô sản hóa". + Người đã tích cực truyền bá CN Mác-Lênin vào Vn thông qua những bài đăng trên các báo Người cùng khổ.*Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị các điều kiện về chính trị.. tổ chức cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam: + Tháng 6/1911 Nguyễn tất Thành ra đi tìm đường cứu nước. NAQ đọc được Sơ thảo lần thứ nhất những Luận cương về vấn đề dân tộc vàvấn đề thuộc địa của Lênin. 10 . những bài giảng của NAQ được tập hợp và xuất bản thành sách với tên gọi Đường kách mệnh. bình đẳng thật. + Tháng 11-1924. + 1925 ÷ 1927. + Cuối năm 1917." + Tháng 7/1920. sợi Nam Định. Năm 1928. người từ CN yêu nước đến CN cộng sản. hội VN CM TN mở các lớp huấn luyện chính trị cho cán bộ cách mạng VN. Người thành lập hội VN CMTN. Bản án chế độ thực dân Pháp. Người nghiên cứu CMTS Mỹ(1776) và CMTS Pháp (1789): là những cuộc cách mạng không đến nơi. tháng 6-1925. mở đường cho những thắng lợi của CMVN. + Năm 1927.

* Sự ra đời các tổ chức cộng sản ở Việt Nam. . lấy tên là ĐCS VN. Hội nghị thành lập Đảng .Hội nghị nhất trí với năm điểm lớn theo đề nghị của NAQ và quyết định hợp nhất các tổ chức cộng sản. phong kiến. phong trào công nhân đã có sự lãnh đạo của các tổ chức như Hội VN CM TN. Sau này. phong trào nông dân và công nhân đã hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc đấu tranh chống thực dân.Hội nghị thảo luận và thông qua các văn kiện Chính cương vắn tắt và Sách lược vắn tắt.+ Trong những năm 1926-1929. Chương trình tóm tắt. Đảng ta quyết định “lấy ngày 3 tháng 2 dương lịch hàng năm làm ngày kỉ niệm thành lập Đảng”.Thành phần hội nghị: . 11 . Hội nghị bắt đầu họp ngày 6-1-1930. . Cũng trong thời gian này. . + An Nam cộng sản Đảng (ra đời vào tháng 8/1929 và khoảng tháng 11/1929 thông qua đường lối chính trị + Đông Dương Cộng sản Liên đoàn (1/1/1930) II.27/10/1929 QTCS gửi những người cộng sản ở Đông Dương tài liệu Về việc thành lập một Đảng cộng sản ở Đông Dương. Điều lệ vắn tắt. HỘI NGHỊ THÀNH LẬP ĐẢNG VÀ CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG 1. + Đông Dương cộng sản Đảng (17/6/1929).Nguyễn Ái Quốc nhận được tình hình này Người về Hương Cảng chủ động triệu tập “đại biểu của 2 nhóm (Đông Dương và An Nam) và chủ trì Hội nghị hợp nhất”. Công hội đỏ và các tổ chức cộng sản ra đời từ năm 1929.

Ý nghĩa lịch sử sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng .Ngày 24-2 -1930 Đông Dương cộng sản Liên đoàn gia nhập Đảng cộng sản Việt Nam. 12 ..Về Chính trị: ... Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng a) Phương hướng chiến lược và nhiê êm vụ của CM + Phương hướng chiến lược của cách mạng Việt Nam.ĐCS VN ra đời là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp .ĐCSVN ra đời là sự kết hợp của chủ nghĩa Mác. về giai cấp lãnh đạo cách mạng… . độc lập dân tộc. góp phần tích cực vào sự nghiệp đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hòa bình. dân chủ và tiến bộ xã hội.Về Văn hoá. . .Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước.xã hội: b) Lực lượng cách mạng: c) Lãnh đạo cách mạng d) Quan hệ với phong trào cách mạng thế giới: 3...ĐCSVN ra đời .ĐCSVN ra đời giải quyết được tình trạng khủng hoảng về đường lối cách mạng.Về kinh tế: . 2. Đó là: “Chủ trương làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản” + Xác định nhiệm vụ cụ thể của cách mạng: .

CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1939 1. tình hình xã hô ăi: Mâu thuẫn g/c: Phương hướng chiến lược cách mạng Đông Dương: Về nhiệm vụ cách mạng: Về lực lượng cách mạng: Về lãnh đạo cách mạng: Về phương pháp cách mạng: Về quan hệ quốc tế: Ý nghĩa của Luận cương + Luận cương đã vạch ra nhiều vấn đề cơ bản thuộc về chiến lược cách mạng: + Tuy nhiên Luận cương có những hạn chế: 13 . Trong những năm 1930-1935 a) Luận cương Chính trị tháng 10-1930 . Sách lược vắn tắt. Hội nghị đổi tên ĐCSVN thành ĐCS Đông Dương. thông qua dự án Luận cương chính trị của Đảng. cử ra BCHTW chính thức và cử Đ/c Trần Phú làm Tổng Bí thư.HNBCHTW lần thứ nhất: họp từ ngày 14-31/10/1930 tại Hương Cảng. đánh giá về Chính cương vắn tắt.Chương II ĐƯỜNG LỐI ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN (1930-1945) I. Thực hiện chỉ thị của QTCS. Nội dung của Luận cương: Phân tích đă ăc điểm.

tù đày. bị giết.Trước tình thế này.. mà nặng về đấu tranh giai cấp. Đảng đã tổ chức được phong trào rô êng lớn. một hình thức chính quyền nhân dân Xô Viết được thành lập. lực lượng của Đảng và quần chúng bị tổn thất nă êng nề. Trước sức mạnh của quần chúng.Do ảnh hưởng trực tiếp của khuynh hướng tả của quốc tế cộng sản và một số đảng cộng sản mà không nhận thấy những quan điểm mới. hàng ngàn chiến sỹ cô êng sản bị bắt. b) Chủ trương khôi phục tổ chức đảng và phong trào cách mạng * Đấu tranh chống khủng bố trắng . . . đặc biệt phong trào đấu tranh của công nhân – nông dân Nghệ Tĩnh lúc đó đóng vai trò đột phá vào chế độ TD Pháp và là đỉnh cao của phong trào cả nước lúc đó. TD Pháp đã điên cuồng khủng bố “Nghệ Tĩnh đỏ” .Không nhấn mạnh nhiệm vụ giải phóng dân tộc. về cách mạng ruộng đất . Các cơ quan lãnh đạo của Đảng từ TW đến địa phương bị phá vỡ. 14 . sáng tạo độc lập tự chủ của NAQ . giai cấp và dân tộc ở Đông Dương .Sau khi thành lâ êp Đảng. + Nguyên nhân: . nhiều xã tan rã.Do nhận thức giáo điều và máy móc về mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và giai cấp trong cách mạng thuộc địa.Chưa hiểu biết đầy đủ về tình hình đặc điểm của xã hội. bộ máy chính quyền ĐQ và tay sai nhiều huyện tê liệt.Không đề ra được một chiến lược liên minh dân tộc và giai cấp rộng rãi trong cuộc đấu tranh chống đế quốc xâm lược và tay sai.Không nêu ra được mâu thuẫn chủ yếu là mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam và ĐQ Pháp .

.1931 ĐQ Pháp thẳng tay trừng trị. + Cao trào tỏ rõ tinh thần chiến đấu hy sinh oanh liệt và năng lực cách mạng sáng tạo của nhân dân lao động Việt Nam.1931 đã để lại cho Đảng ta nhiều kinh nghiệm bước đầu * Chủ trương khôi phục tổ chức đảng + Tình hình đất nước sau cao trào 1930 . nhân dân ta vẫn một lòng với cách mạng. mà đỉnh cao là Xô Viết Nghệ Tĩnh là trận thủ thách đầu tiên và toàn diện của quần chúng công nông dưới sự lãnh đạo của Đảng.Đầu năm 1931. tư tưởng hoang mang xuất hiện cả trong Đảng viên và quần chúng. + Phục hồi tổ chức: ..Dưới sự lãnh đạo của Đảng và NAQ. đây là điều không sao tránh khỏi. Tháng 6/1932 Ban lãnh đạo TW công bố “Chương trình hành động của ĐCS Đông Dương” do Lê Hồng Phong soạn thảo. bắt bớ.1931: + Cao trào 1930-1931. để chống lại thù đoạn lừa bịp của đế quốc đối với dân chúng. đàn áp. Ta bị tổn thất rất lớn. + Cao trào cách mạng 1930 . Đó thực sự là cuộc tổng diễn tập đầu tiên chuẩn bị cho thắng lợi của cách mạng Tháng tám. . Nội dung của bản Chương trình hành động 15 .Tháng 1-1931. chúng đưa ra mọi hình thức để mị dân bừa bịp.Ý nghĩa cao trào 1930 . giết hại đồng bào. Ở các cơ sở Đảng viên vẫn kiên cường bám trụ liên hệ mật thiết với quần chúng.. địch càng khủng bố dữ dội. BTV TU Đảng ra “ Thông cáo về việc đế quốc Pháp buộc dân cày ra đầu thú” .

Chương trình hành động còn vạch ra những yêu cầu cụ thể riêng cho từng giai cấp và tầng lớp nhân dân nhằm mở rộng ảnh hưởng của Đảng. Lâu dài để xây dựng cơ sở bí mật. * Đại hội đại biểu lần thứ nhất của Đảng (3/1935) tại Ma Cao (TQ) Ý nghĩa ĐH: .4 yêu cầu chung: Đòi các quyền tự do dân chủ cho nhân dân lao động Bỏ các hình luật đặc biệt đối với người bản xứ.Khẳng định: “Kinh nghiệm 2 năm tranh đấu dạy ta rằng con đường giải phóng độc nhất chỉ là con đường võ trang tranh đấu của quần chúng thôi” . Trên cơ sở đó các tổ chức cơ sở Đảng đần dần được phục hồi và đi vào thế ổn định.. . 16 . Phong trào cách mạng bắt đầu hoạt động có hiệu quả và ngày càng phát triển.chính trị xã hội. từ trong nước ra ngoài nước. trả lại tự do cho tù chính trị bỏ chính sách đàn áp chiến sĩ cách mạng Bỏ thuế thân. rồi sẽ cùng nhau giỏi bước tiến lên để đạt xã hội chủ nghĩa” .Phương hướng chiến lược của cách mạng là: Công nông Đông Dương dưới quyền chỉ đạo của ĐCS sẽ nổi lên võ trang bạo động thi hành cho được những nhiệm vụ sau này của cuộc cách mạng phản đế và điền địa.Sự kiện đánh dấu sự khôi phục được hệ thống tổ chức của Đảng từ TW đến cơ sở. Đây là cơ sở để tiến tới ĐH lần thứ nhất của Đảng. thuế ngụ cư Bỏ thuế độc quyền rượu muối. Tiếp đó Đảng lãnh đạo đấu tranh trên mọi lĩnh vực: kinh tế .

. thùc hµnh chÝnh s¸ch x©m lîc vµ n« dÞch c¸c níc kh¸c.HËu qu¶ cña cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ n¨m 1929 . .Chñ nghÜa ph¸t xÝt b¾t ®Çu xuÊt hiÖn.ë Ph¸p nÒn ®éc tµi ph¸t xÝt ®îc thiÕt lËp. .Th¸ng 7/1935. nguy c¬ chñ nghÜa ph¸t xÝt vµ chiÕn tranh thÕ giíi ®e däa nghiÖm träng ®Õn hßa b×nh vµ an ninh quèc tÕ. chóng t×m c¸ch xãa bá quyÒn tù do d©n chñ t s¶n.ĐH đem lại niềm tin cho cán bộ Đảng viên và nhân dân chuẩn bị những điều kiện cần thiết để đưa phong trào cách mạng chuyển sang một thời kì mới Hạn chế: ĐH chưa nhạy cảm với thời cuộc trước nguy cơ của chủ nghĩa Phát xít và CNĐQ nên không đề ra được đường lối chỉ đạo phù hợp với hoàn cảnh 2. §¹i h«i x¸c ®Þnh: KÎ thï nguy hiÓm tríc m¾t cña nh©n d©n ta lµ chñ nghÜa ph¸t xÝt. .1933 vµ t×nh tr¹ng tiªu ®iÒu trong hÖ thèng c¸c níc t b¶n chñ nghÜa ®· lµm cho m©u thuÉn néi t¹i cña chñ nghÜa t b¶n ngµy cµng trë nªn gay g¾t vµ phong trµo c¸ch m¹ng cña quÇn chóng d©ng cao. NhiÖm vô cña giai cÊp c«ng nh©n vµ nh©n d©n lao ®éng lóc nµy cha ph¶i lµ ®Êu tranh lËt ®á chñ 17 . §¹i héi VII cña quèc tÕ céng s¶n häp t¹i Matxcova do ®ång chÝ Dimitrop chñ tr×. chóng nu«i mu ®å tiªu diÖt Liªn X« vµ ®Èy lïi phong trµo c¸ch m¹ng ®ang ph¸t triÓn m¹nh mÏ ë níc chóng. ®oµn ®¹i biÓu cña §¶ng céng s¶n §«ng D¬ng do Lª Hång Phong ®øng ®Çu. Trong những năm 1936-1939 a) Hoàn cảnh lịch sử * Tình hình thế giới: .

. . §¹i héi chØ râ: §èi víi c¸c níc thuéc ®Þa vµ nöa thuéc ®Þa vÊn ®Ò lËp mÆt trËn thèng nhÊt chèng ®Õ quèc cã tÇm quan träng ®Æc biÖt.Về đoàn kết quốc tế: .Về kẻ thù cách mạng: .NhiÖm vô trước mắt của c¸ch m¹ng: .Các giai tầng trong xã hội đều căm thù thực dân Pháp. b) Chủ trương và nhận thức mới của Đảng * Chủ trương đấu tranh đòi quyền dân chủ. dân sinh. bóc lột.Bọn cầm quyền phản động ở ĐD ra sức vơ vét. bóp nghẹt mọi quyền tự do. Ban chÊp hµnh Trung ¬ng §¶ng häp héi nghÞ lÇn thø 2 (th¸ng7/1936). lần thứ 4(3/1938)… Đề ra những chủ trương mới phù hợp với tình hình: .Hệ thống tổ chức Đảng và các cơ sở cách mạng của quần chúng được phục hồi.Ban chÊp hµnh Trung ¬ng x¸c ®Þnh c¸ch m¹ng §«ng D¬ng vÉn lµ cuéc c¸ch m¹ng t s¶n d©n quyÒn cã tÝnh chÊt ph¶n ®Õ vµ ®iÒn ®Þa.Hình thức tổ chức đấu tranh và biện pháp đấu tranh: * Nhận thức mới của Đảng về mối quan hệ giữa nhiệm vụ dân tộc và dân chủ 18 . . đàn áp phong trào đấu tranh của nhân dân ta. lần thứ 3(3/1937). dân chủ và thi hành chính sách khủng bố. * Tình hình trong nước .nghÜa t b¶n giµnh chñ nghÜa x· héi mµ lµ chèng chñ nghÜa ph¸t xÝt. chèng chiÕn tranh b¶o vÖ d©n chñ vµ hßa b×nh.

Ở Đông Dương. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1939 ĐẾN NĂM 1945 1. Pháp thi hành chính sách thời chiến rất phản động: . Ban chấp hành trung ương Đảng đã họp HNBCHTW Đảng VI (11/1939) Họp tại Bà Điểm (Hoóc môn .Khi chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ. Ngày 22/9/1940 Nhật vào Đông Dương – Pháp đầu hàng  từ đó Việt Nam sống dưới ách áp bức xiềng xích của hai kẻ thù là Nhật và Pháp b) Nội dung chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược . chóng ph¸t xÝt hãa toµn bé bé m¸y thèng trÞ.KL: Trong những năm 1936. th¼ng tay ®µn ¸p phong trµo c¸ch m¹ng cña nh©n d©n ta.Gia Định) do Nguyễn Văn Cừ chủ trì. Hội nghị lần thứ VII của BCH TW (11/1940) tại Đình 19 . bần cùng về kinh tế. Pháp thất thủ 22/6/1940. Hoàn cảnh lịch sử và sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng a) Tình hình thế giới và trong nước * Chiến tranh thế giới lần thứ hai bùng nổ * Tình hình trong nước ë §«ng D¬ng Ph¸p thi hµnh mét chÝnh s¸ch thêi chiÕn hÕt søc ph¶n ®éng. Đức tấn công Pháp.Về Kinh tế:  Đẩy nhân dân ta vào cảnh sống ngột ngạt về chính trị.Về quân sự: . tËp chung lùc lîng ®¸nh vµo §¶ng céng s¶n §«ng D¬ng.Về chính trị: .1939 chủ trương mới của Đảng đã giải quyết đúng đắn mối quan hê ê giữa mục tiêu chiến lược và mục tiêu cụ thể trước mắt… II. Tháng 6-1940.

Về lý luận: + Đã thể hiện đường lối đúng đắn. * Quyết định thành lập mặt trận Việt Minh để đoàn kết. tự chủ của Đảng ta. .Về thực tiễn: + Thực hiện nghị quyết của Đảng. HNBCHTW Đảng lần thứ VIII (10 -19/5/1941) họp ở Pắc Bó Cao Bằng do NAQ chủ trì. + Đường lối đúng đắn của Đảng là ngọn cờ dẫn đường cho nhân dân ta tiến lên giành thắng lợi trong sự nghiệp đánh pháp. từng bước tổ chức. coi đây là nhiệm vụ trung tâm của Đảng và của nhân dân ta. sáng tạo. tinh thần độc lập. c) Ý nghĩa của sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược . căn cứ địa thành lập. Ban chấp hành trung ương Đảng ta đã hoàn thiện việc chuyển hướng chỉ đạo chiến lược để giải quyết mục tiêu độc lập dân tộc và đề ra nhiều chủ trương đúng đắn để thực hiện mục tiêu ấy. Đảng ®ã chỉ đạo cho việc vũ trang cho quần chúng. 20 . ta đẩy mạnh việc xây dựng các tổ chức cứu quốc của quần chúng. đẩy nhanh phát triển lực lượng chính trị và phong trào đấu tranh của quần chúng.Bảng Bắc Ninh. + Trên cơ sở lực lượng chính trị của quần chúng. tập hợp lực lượng cách mạng nhằm mục tiêu giải phóng dân tộc. đuổi Nhật. xây dựng lưc lượng vũ trang nhân dân. * Quyết định xúc tiến ngay công tác chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang. giành độc lập tự do.Trên cơ sở nhận định tình hình Đảng quyết định chuyển hướng chỉ đạo chiến lược như sau: * Đưa nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu.

đã cổ vũ thúc đẩy mạnh mẽ phong trào cách mạng quần chúng vùng lên đấu tranh giành chính quyền. m©u thuÉn ®èi kh¸ng gi÷a NhËt vµ Ph¸p ngµy trë nªn gay g¾t. tæng bÝ th Trêng Chinh ®· triÖu tËp Héi nghÞ Ban thêng vô Trung ¬ng §¶ng t¹i §×nh B¶ng – Tõ S¬n – B¾c Ninh. Liên Xô tiến về Béclin Ph¸t xÝt NhËt gÆp nguy khèn ë §«ng D¬ng. đầu 1945 chiến tranh thế giới 2 bước vào giai đoạn kết thúc.ChØ thÞ chủ trương: . §ªm ngµy 9/3/1945. Chủ trương phát động Tổng khởi nghĩa giành chính quyền a) Phát động cao trào kháng Nhật. qu©n Ph¸p chèng cù rÊt yÕu ít vµ nhanh chãng ®Çu hµng. t×nh thÕ thÊt b¹i cña ph¸t xÝt NhËt ®· buéc chóng ph¶i lµm cuéc ®¶o chÝnh lËt ®æ Ph¸p ®Ó ®éc chiÕm §«ng D¬ng. ®Õn ngµy 12/3/1945.Ph¬ng ch©m ®Êu tranh lóc nµy lµ: .ChØ thÞ x¸c ®Þnh: . cứu nước và đẩy mạnh khởi nghĩa từng phần * Ph¸t ®éng mét cao trµo kh¸ng NhËt cøu níc Cuối 1944. Ban thêng vô Trung ¬ng §¶ng ®· ra b¶n chØ thÞ “NhËt – Ph¸p b¾n nhau vµ hµnh ®éng cña chóng ta”: . Dù ®o¸n tríc t×nh h×nh. 2.B¶n chØ thÞ nhËn ®Þnh: . NhËt næ sóng lËt ®æ Ph¸p trªn toµn câi §«ng D¬ng.ChØ thÞ x¸c ®Þnh thêi c¬ ®Ó tiÕn hµnh khëi nghÜa: 21 .+ Công việc chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang diÔn ra sôi nổi.

. giành chính quyền bộ phậnz Tõ gi÷a th¸ng 3 trë ®i. Tuyªn.. Gi÷a lóc phong trµo c¸ch m¹ng cña quÇn chóng trong c¶ níc diÔn ra s«i næi vµ m¹nh mÏ ë c¶ n«ng th«n vµ thµnh thÞ th× mét n¹n ®ãi khñng khiÕp diÔn ra ë B¾c Bé vµ B¾c Trung Bé lµm h¬n 2 triÖu ngêi bÞ chÕt ®ãi.. Th¸ng 6/1945. L¹ng. lµ ®iÒu kiÖn trùc tiÕp dÉn tíi th¾ng lîi c¸ch m¹ng Th¸ng 8 n¨m 1945. Tõ gi÷a n¨m 1945 trë ®i ®iÒu kiÖn khái nghÜa ®· chÝn muåi. §Çu th¸ng 5/1945. cao trµo kh¸ng NhËt cøu níc diÔn ra rÊt s«i næi. Hå ChÝ Minh tõ Cao B»ng trë vÒ Tuyªn Quang chän T©n Trµo lµm c¨n cø ®Ó chØ ®¹o c¸ch m¹ng trong c¶ níc vµ chuÈn bÞ §¹i héi quèc d©n. B¾c. khu gi¶i phãng lµ h×nh ¶nh thu nhá cña níc ViÖt nam sau nµy. m¹nh mÏ. kiªn quyết cña §¶ng. §¶ng ta ®· kÞp thêi ®Ò ra khÈu hiÖu “ph¸ kho thãc cña giÆc NhËt ®Ó gi¶i quyÕt n¹n ®ãi”. Th¸i. các cuô êc khởi nghĩa từng phần liên tục nổ ra và nhiều chiến khu được thành lâ êp ở cả ba miền. khu gi¶i phãng ViÖt B¾c ®îc thµnh lËp bao gåm 6 tØnh Cao. Hµ. Ngµy 15/ 4/1945 Ban thường vụ Trung ương Đảng triê êu tâ êp Hô êi nghị quân sự cách mạng.→ B¶n chØ thÞ ngµy 12/3/1945 ®· thÓ hiÖn sù l·nh ®¹o s¸ng suèt.... Trong 2 tháng 5 và 6/1945. b) Chủ trương phát động Tổng khởi nghĩa * Chủ trương phát động toàn dân tổng khởi nghĩa giành chính quyền 22 . * Đẩy mạnh khởi nghĩa từng phần.

§êng lèi x©y dùng. cã hÖ thèng tõ Trung ¬ng ®Õn c¬ së. nh©n d©n lao ®éng ®· lµm chñ vËn 23 ..ë trong níc: ChÝnh quyÒn ®· thuéc vÒ tay nh©n d©n. Chñ ch¬ng x©y dùng vµ b¶o vÖ chÝnh quyÒn c¸ch m¹ng (1945-1946) a) Hoµn c¶nh níc ta sau C¸ch m¹ng th¸ng T¸m * ThuËn lîi: .Trªn thÕ giíi HÖ thèng x· héi chñ nghÜa do Liªn X« ®øng ®Çu ®· ®îc h×nh thµnh. Phong trµo c¸ch m¹ng gi¶i phãng d©n téc cã ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn trë thµnh mét dßng th¸c c¸ch m¹ng.Ý nghĩa c) Kết quả. ý nghĩa. b¶o vÖ chÝnh quyÒn vµ kh¸ng chiÕn chèng Thùc d©n Ph¸p x©m lîc. . 1.Chủ trương . nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm của cuộc Cách mạng Tháng Tám * Kết quả và ý nghÜa lÞch sö * Nguyên nhân thắng lợi * Bài học kinh nghiệm Ch¬ng iii §êng lèi kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p vµ ®Õ quèc Mü x©m lîc I. phong trµo d©n chñ vµ hoµ b×nh còng v¬n lªn m¹nh mÏ.

VÒ ph¬ng híng nhiÖm vô: Cñng cè chÝnh quyÒn. §¶ng chñ tr¬ng kiªn tr× nguyªn t¾c thªm b¹n bít thï. thùc hiÖn khÈu hiÖu Hoa. VÒ x¸c ®Þnh kÎ thï: KÎ thï cña níc ta lóc nµy lµ Thùc d©n Ph¸p x©m lîc.ViÖt th©n thiÖn ®èi víi qu©n ®éi Tëng vµ ®éc lËp vÒ chÝnh trÞ. tæ quèc trªn hÕt. chèng thùc d©n ph¸p x©m lîc. giÆc ®ãi.mÖnh cña ®Êt níc vµ ñng hé chÝnh phñ ViÖt Nam d©n chñ céng hoµ do Hå ChÝ Minh lµm chñ tÞch. nh©n nhîng vÒ kinh tÕ ®èi víi qu©n ®éi Ph¸p. b) Chñ tr¬ng kh¸ng chiÕn kiÕn quèc cña §¶ng . BCH Trung ¬ng §¶ng ra chØ thÞ vÒ kh¸ng chiÕn kiÕn quèc v¹ch con ®êng ®i lªn cña CM ViÖt nam giai ®o¹n míi. . * Khã kh¨n HËu qu¶ do chÕ ®é cò ®Ó l¹i cßn hÕt søc nÆng nÒ. VÒ chØ ®¹o chiÕn lîc: §¶ng x¸c ®Þnh môc tiªu cña CM lóc nµy lµ: D©n téc gi¶i phãng. thµnh lËp MÆt trËn d©n téc thèng nhÊt chèng Thùc d©n Ph¸p x©m lîc.Néi dung: Ngµy 25/11/1945.ý nghÜa 24 . bµi trõ néi ph¶n c¶i thiÖn ®êi sèng cho nh©n d©n. giÆc dèt ®ang t×m c¸ch cíp ®i chÝnh quyÒn c¸ch m¹ng cßn non trÎ mµ nh©n d©n ta võa míi giµnh ®îc. nÒn ®éc lËp cña nø¬c ta cha ®îc quèc gia nµo trªn thÕ giíi c«ng nhËn vµ ®Æt quan hÖ ngo¹i giao GiÆc ngo¹i x©m . kinh nghiÖm qu¶n lý cña c¸c cÊp cßn non yÕu. KhÈu hiÖu lóc nµy lµ D©n téc trªn hÕt.

ThuËn lîi 25 .. s¸ng t¹o.. ®µm ph¸n t¹i §µ l¹t.Nguyªn nh©n th¾ng lîi: §¶ng ®· ®¸nh gi¸ ®óng t×nh h×nh níc ta sau CM Th¸ng T¸m. c) KÕt qu¶..KÕt qu¶ VÒ chÝnh trÞ-x· héi: X©y dùng ®îc nÒn mãng cho mét chÕ ®é míi chÕ ®é d©n chñ nh©n d©n víi ®Çy ®ñ c¸c yÕu tè cÊu thµnh c©n thiÕt..Bµi häc kinh nghiÖm: Ph¸t huy søc m¹nh ®¹i ®oµn kÕt d©n téc. VÒ b¶o vÖ chÝnh quyÒn c¸ch m¹ng: HiÖp ®Þnh s¬ bé 6/3/1946. §êng lèi kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p x©m lîc vµ x©y ®ùng chÕ ®é d©n chñ nh©n d©n (1946-1954) a) Hoµn c¶nh lÞch sö . 2. ®· kÞp thêi chØ ra nh÷ng vÊn ®Ò thuéc vÒ chiÕn lîc vµ s¸ch lîc CM.. linh ho¹t. . gi÷ v÷ng chÝnh quyÒn c¸ch m¹ng. ... khÈn tr¬ng. xo¸ bá c¸c thø thuÕ v« lý cña chÕ ®é cò. VÒ kinh tÕ-v¨n ho¸: §· ph¸t ®éng phong trµo t¨ng gia s¶n xuÊt. chØ thÞ ®· x¸c ®Þnh ®óng kÎ thï cña nh©n d©n ViÖt Nam lµ thùc d©n Ph¸p. Nh÷ng néi dung kh¸ng chiÕn kiÕn quèc ®îc §¶ng chØ ®¹o kiªn quyÕt. ý nghÜa..ChØ thÞ Kh¸ng chiÕn kiÕn quèc cã ý nghÜa v« cïng quan träng. nguyªn nh©n th¾ng lîi vµ bµi häc kinh nghiÖm . cøu ®ãi. .ý nghÜa B¶o vÖ ®îc nÒn ®éc lËp cña ®Êt níc.

Khã Kh¨n b) Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ néi dung cña ®êng lèi * Qu¸ tr×nh h×nh thµnh * Néi dung cña ®êng lèi: Môc ®Ých kh¸ng chiÕn TÝnh chÊt kh¸ng chiÕn ChÝnh s¸ch kh¸ng chiÕn Ch¬ng tr×nh vµ nhiÖm vô kh¸ng chiÕn Ph¬ng ch©m tiÕn hµnh kh¸ng chiÕn: + Kh¸ng chiÕn toµn d©n + Kh¸ng chiÕn toµn diÖn VÒ chÝnh trÞ VÒ qu©n sù VÒ kinh tÕ VÒ v¨n ho¸ VÒ ngo¹i giao + Kh¸ng chiÕn l©u dµi (Trêng kú) Dùa vµo søc m×nh lµ chÝnh TriÓn väng kh¸ng chiÕn ChÝnh c¬ng cña §¶ng lao ®éng ViÖt Nam: TÝnh chÊt x· héi §èi tîng c¸ch m¹ng NhiÖm vô c¸ch m¹ng §éng lùc cña c¸ch m¹ng §Æc ®iÓm cña c¸ch m¹ng TriÓn väng cña c¸ch m¹ng Con ®êng ®i lªn CNXH 26 ..

. II.ThuËn lîi .. thèng nhÊt ®Êt níc (1954-1975) 1. néi dung vµ ý nghÜa cña ®êng lèi * Qu¸ tr×nh h×nh thµnh Th¸ng 9/1954 Th¸ng 3/1955 Th¸ng 12/1957 27 .KÕt qu¶: ChÝnh trÞ Qu©n sù Ngo¹i giao . KÕt qu¶. ý nghÜa lÞch sö .. Giai ®o¹n 1954-1964 a) Hoµn c¶nh lÞch sö c¸ch m¹ng ViÖt Nam sau th¸ng 7/1954 . . §êng lèi kh¸ng chiÕn chèng Mü.Giai cÊp l·nh ®¹o vµ môc tiªu cña §¶ng ChÝnh s¸ch cña §¶ng Quan hÖ quèc tÕ 3.Bµi häc kinh nghiÖm: .Nguyªn nh©n th¾ng lîi: .. ý nghÜa lÞch sö.Khã kh¨n b) Qu¸ tr×nh h×nh thµnh.ý nghÜa: Trong níc Quèc tÕ b) Nguyªn nh©n th¾ng lîi vµ bµi häc kinh nghiÖm . nguyªn nh©n th¾ng lîi vµ bµi häc kinh nghiÖm a) KÕt qu¶.

Th¸ng 1/1959 * Néi dung cña ®êng lèi §¹i héi III NhiÖm vô chung NhiÖm vô chiÕn lîc Môc tiªu chiÕn lîc Mèi quan hÖ cña CM 2 miÒn Vai trß. Giai ®o¹n 1965-1975 a) Hoµn c¶nh lÞch sö ThuËn lîi Khã kh¨n b) Qu¸ tr×nh h×nh thµnh néi dung ý nghÜa cña ®êng lèi * Qu¸ tr×nh h×nh thµnh * Néi dung cña ®êng lèi NhiÖm vô t×nh h×nh vµ chñ tr¬ng chiÕn lîc QuyÕt t©m vµ môc tiªu chiÕn lîc Ph¬ng ch©m chØ ®¹o chiÕn lîc T tëng chØ ®¹o vµ ph¬ng ch©m ®Êu tranh ë MiÒn Nam T tëng chØ ®¹o vµ ph¬ng ch©m ®Êu tranh ë MiÒn B¾c NhiÖm vô vµ mèi quan hÖ gi÷a 2 miÒn * ý nghÜa cña ®êng lèi 28 . nhiÖm vô cña CM mçi miÒn Con ®êng thèng nhÊt ®Êt níc TriÓn väng cña CM ViÖt Nam * ý nghÜa cña ®êng lèi 2.

+ Kết hợp chặt chẽ phát triển công nghiệp với phát triển nông nghiệp.ý nghÜa b) Nguyªn nh©n th¾ng lîi vµ bµi häc kinh nghiÖm .Mục tiêu cơ bản của công nghiệp hoá: Xây dựng một nền kinh tế xã hội chủ nghĩa cân đối và hiện đại. .Phương hướng của công nghiệp hoá: + Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng một cách hợp lý.3.Nguyªn nh©n th¾ng lîi .Bµi häc kinh nghiÖm Chương IV ĐƯỜNG LỐI CÔNG NGHIỆP HOÁ I. + Ra sức phát triển công nghiệp nhẹ song song với việc ưu tiên phát triển công nghiệp nặng. bước đầu xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội. ý nghÜa lÞch sö nguyªn nh©n th¾ng lîi vµ bµi häc kinh +nghiÖm a) KÕt qu¶. đồng thời đẩy mạnh phát triển công nghiệp địa phương. KÕt qu¶. Chủ trương của Đảng về công nghiệp hoá a) Mục tiêu và phương hướng của công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa * Đại hội lần thứ III xác định: . ý nghÜa lÞch sö . * Đại hội lần thứ IV của Đảng xác định: 29 .KÕt qu¶ . + Ra sức phát triển công nghiệp trung ương. CÔNG NGHIỆP HOÁ THỜI KỲ TRƯỚC ĐỔI MỚI 1.

.Hạn chế : + Cơ sở vật chất kỹ thuật còn hết sức lạc hậu. bao cấp.nông nghiệp. . hạn chế và nguyên nhân a) Kết quả thực hiện chủ trương và ý nghĩa . . vừa xây dựng kinh tế trung ương vừa phát triển kinh tế địa phương trong một cơ cấu kinh tế quốc dân thống nhất” * Đại hội lần thứ IV của Đảng xác định: Chă êng đường đầu tiên của thời kỳ quá đô ê. ý nghĩa..Ý nghĩa: Tạo cơ sở ban đầu để nước ta phát triển nhanh hơn trong các giai đoạn tiếp theo. b) Đặc trưng chủ yếu của công nghiệp hoá thời kỳ trước đổi mới . b) Hạn chế và nguyên nhân . các cơ sở đầu tiên của công nghiệp nặng được xây dựng. 2.. đưa nền kinh tế nước ta từ sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa.Chủ yếu dựa vào lợi thế về lao động..Nóng vô êi.5 lần.. tài nguyên đất đai và nguồn viện trợ của các nước xã hội chủ nghĩa.xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội.. gắn với cơ chế kế hoạch hoá tập trung. kết hợp xây dựng công nghiệp và nông nghiệp cả nước thành một cơ cấu kinh tế công.Công nghiệp hóa theo mô hình nền kinh tế khép kín.. nhiều khu công nghiệp lớn đã hình thành. duy ý trí..“Đẩy mạnh công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa. . giản đơn. lấy nông nghiê êp làm mă êt trâ ên hàng đầu. hướng nội và thiên về phát triển công nghiệp nặng.Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng một cách hợp lý trên cơ sở phát triển nông nghiệp và công nghiệp nhẹ. Kết quả. chủ quan. quan liêu. 30 .Kết quả thực hiện: số xí nghiệp tăng lên 16. các trường cao đẳng đại học được xây dựng.

Đại hộ VII: Tiếp tục có những nhận thức mới. b) Quá trình đổi mới tư duy về công nghiệp hoá từ Đại hội VI đến Đại hội X . + Sai lầm trong bố trí cơ cấu kinh tế. + Không thực hiện nghiêm chỉnh nghị quyết đại hội lần thứ V. nói rõ sự thật” đã chỉ ra những sai lầm trong nhận thức và chủ trương công nghiệp hóa thời kỳ 1960-1985: + Sai lầm trong việc xác định mục tiêu và bước đi. hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu.Đại hội VI: Nội dung chính trong chặng đường đầu tiên là thực hiện cho được ba chương chình mục tiêu về lương thực. hiện đại hóa 31 . ngày càng sâu sắc hơn hoàn thiện hơn về công nhgiệp hóa. chậm đổi mới cơ chế quản lý kinh tế. kém phát triển. đẩy mạnh công nghiệp hóa khi chưa có đủ những tiền đề cần thiết. HIỆN ĐẠI HOÁ THỜI KỲ ĐỔI MỚI 1. Quá trình đổi mới tư duy về công nghiệp hoá a) Đại hội VI của Đảng phê phán sai lầm trong nhận thức và chủ trương công nghiệp hoá thời kỳ 1960-1986 . đánh giá đúng sự thật. chiến tranh. kết quả đầu tư nhiều nhưng hiệu quả thấp. rơi vào khủng hoảng kinh tế xã hội. muốn bỏ qua những bước đi cần thiết. thực phẩm. II.+ Đất nước vẫn trong tình trạng nghèo nàn lạc hậu. do tư tưởng chỉ đạo + Chủ quan.Đại hội VIII: Chuyển sang thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa.Nguyên nhân : + Khách quan: Xuất phát điểm quá thấp. . . CÔNG NGHIỆP HOÁ. . nóng vội.Đại hội đại biểu toàn quốc lần VI với tinh thần “nhìn thẳng vào sự thật. + Chủ quan : Chủ quan duy ý chí.

từ sử dụng lao động thủ công là chính sang sử dụng một cách phổ biến sức lao động với công nghệ phương tiện và phương pháp tiên tiến hiện đại. hiện đại hoá a) Mục tiêu công nghiệp hoá. chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu. + Phải tính toán đến yêu cầu phát triển bền vững trong tương lai. 2. + Phải đảm bảo xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ.hiện đại hóa ở nước ta là phải phát triển nhanh và có hiệu quả các sản phẩm. Mục tiêu.Đại hội IX và X tiếp tục bổ xung và nhấn mạnh một số quan điểm mới trong tư duy về công nghiệp hóa: + Con đường công nghiệp hóa ở nước ta cần và vó thể rút ngắn thời gian so với các nước đi trước. “Công nghiệp hóa. công nghiệp hoá. hiện đại hoá Đại hội X đề ra mục tiêu công nghiệp hoá. xã hội. công nghệ.Sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển -Tạo nền tảng để đến năm 2020. + Đẩy nhanh công nghiệp hóa. + Hướng công nghiệp hóa . tạo ra năng xuất lao động xã hội cao”. dựa trên sự phát triển công nghiệp và tiến bộ khoa học. hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn. các nghành. các lĩnh vực có lợi thế. hiện đại hoá gắn với phát triển kinh tế tri thức: . hiện đại hoá gắn với phát triển kinh tế tri thức 32 . quan điểm công nghiệp hoá. dịch vụ và quản lý kinh tế. nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại b) Quan điểm công nghiệp hoá. hiện đại hoá .đất nước. . hiện đại hóa là quá trình chuyển đổi căn bản toàn diện các hoạt động sản xuất kinh doanh.Công nghiệp hoá gắn với hiện đại hoá.

cơ cấu công nghệ ..Công nghiệp hoá. sử dụng hiệu quả tài nguyên quốc gia. 3. giải quyết đồng bộ các vấn đề nông nghiệp. Nội dung và định hướng công nghiệp hoá.Phát triển các ngành và sản phẩm kinh tế có giá trị gia tăng cao dựa nhiều vào tri thức . hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn. nâng cao năng suất lao động. nông dân. b) Định hướng phát triển các ngành và lĩnh vực kinh tế trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hoá. hiệu quả và bền vững. cải thiện môi trường tự nhiên 33 . là động lực của công nghiệp hoá.Chuyển dịch cơ cấu lao động... tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. bảo vệ môi trường tự nhiên.Xây dựng cơ cấu kinh tế hiện đại và hợp lý . nông thôn . .Lấy phát huy nguồn lực con người là yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững .Phát triển nhanh. bảo tồn đa dạng sinh học.Phát triển kinh tế biển . hiện đại hoá gắn với phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế . xây dựng và dịch vụ .. hiện đại hoá .Bảo vệ.. hiện đại hoá gắn với phát triển kinh tế tri thức . hiện đại hoá gắn với phát triển kinh tế tri thức a) Nội dung .Phát triển kinh tế vùng .Giảm chi phí trung gian.Đẩy mạnh công nghiệp hoá.Phát triển nhanh hơn công nghiệp.Coi trọng cả số lượng và chất lượng tăng trưởng.Coi phát triển khoa học và công nghệ là nền tảng.

. . tăng tỷ trọng công nghiệp và xây dựng. .Là cơ sở để phấn đấu đạt mục tiêu: Sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển và cơ bản thành mét nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. .Cơ cấu đầu tư chưa hợp lý. hiện đại hóa đạt được những kết quả quan trọng. b) Hạn chế và nguyên nhân * Hạn chế .Cơ sở vật chất kỹ thuật được tăng cường đáng kể. .Kết cấu hạ tầng xã hội chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển * Nguyên nhân: 34 .Nguồn lực của đất nước chưa được sử dụng có hiệu quả cao.lâm . .Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa.Tốc độ tăng trưởng kinh tế vẫn thấp so với khả năng và so với nhiều nước trong khu vực thời kỳ đầu công nghiệp hóa.Cơ cấu thành phần kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng. . + Cơ cấu kinh tế vùng đã có sự điều chỉnh theo hướng phát huy lợi thế so sánh của từng vùng.Cơ cấu kinh tế chuyển dịch còn chậm.4. Kết quả. khả năng độc lập tự chủ của nền kinh tế được nâng cao. ý nghĩa.5%) * Ý nghĩa . + Cơ cấu kinh tế nghành: Giảm tỷ trọng nông . hạn chế và nguyên nhân a) Kết quả thực hiện đường lối và ý nghĩa * Kết quả .ngư nghiệp.Tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao (7. .Các vùng kinh tế trọng điểm chưa phát huy được thế mạnh.

Cải cách hành chính còn chậm và kém hiệu quả. * Đặc điểm + Nhà nước quản lý kinh tế chủ yếu bằng mệnh lệnh hành chính dựa trên hệ thống chỉ tiêu pháp lệnh chi tiết từ trên xuống. nhiều cấp trung gian. + Bộ máy quản lý cồng kềnh. + Chế độ bao cấp được thể hiện dưới hình thức chủ yếu sau: Bao cấp qua giá Bao cấp qua chế độ tem phiếu Bao cấp theo chế độ cấp phát vốn * Kết quả. Chương V ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA I. nhà nước quản lý kinh tế thông qua chế độ “cấp phát – giao nộp”. Cơ chế quản lý kinh tế Việt Nam thời kỳ trước đổi mới a) Cơ chế kế hoạch hoá tập trung quan liêu.Chỉ đạo thực hiện yếu kém. .tiền tệ bị coi nhẹ. . + Các cơ quan hành chính can thiệp quá sâu vào hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhưng lại không chịu trách nhiệm gì về vật chất đối với các quyết định của mình. bao cấp.. quan hệ hiện vật là chủ yếu. ý nghĩa. hạn chế và nguyên nhân hạn chế của quá trình thực hiện 35 . QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI NHẬN THỨC VỀ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 1. + Quan hệ hàng hóa .Nhiều chính sách và giải pháp chưa đủ mạnh để huy động và sử dụng được tốt nhất các nguồn lực.

2. gây rối loạn trong phân phối lưu thông và đẻ ra nhiều hiện tượng tiêu cực trong xã hội”. khủng hoảng.cơ chế kế hoạch tập trung quan liêu. + Ý nghĩa: Cơ chế này cho phép tập trung tối đa các nguồn lực kinh tế vào các mục tiêu chủ yếu trong từng giai. bao cấp. xây dựng nền kinh tế khép kín. chính sách đổi mới từng phần từ năm 1979 đến năm 1985 và nhu cầu phải đổi mới triệt để cơ chế kế hoạch tập trung quan liêu. không kích thích tính năng động sáng tạo của các đơn vị sản xuất kinh doanh. đổi mới cơ chế quản lý kinh tế trở thành nhu cầu cần thiết và cấp bách. bao cấp từ nhiều năm nay không tạo được động lực phát triển. hiệu quả. kìm hãm tiến bộ khoa học công nghệ.Nhu cầu thoát khỏi khủng hoảng kinh tế . chất lượng. Đại hội VI khẳng định: “Việc bố trí lại cơ cấu kinh tế phải đi đôi với đổi mới cơ chế quản lý kinh tế. làm giảm tăng năng xuất. đoạn đặc biệt trong quá trình tiến hành công nghiÖp hóa theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp nặng.xã hội . Sự hình thành tư duy của Đảng về kinh tế thị trường thời kỳ đổi mới a) Tư duy của Đảng về kinh tế thị trường từ Đại hội VI đến Đại hội VIII 36 . bao cấp + Kết quả: Kinh tế nước ta rơi vào trì trệ. kìm hãm sản xuất. làm suy yếu kinh tế xã hội chủ nghĩa. + Hạn chế : Thủ tiêu cạnh tranh. hạn chế việc sử dụng và cải tạo các thành phần kinh tế khác. + Nguyên nhân: Sai lầm trong nhận thức không thừa nhận sản xuất hàng hóa và cơ chế thị trường. b) Nhu cầu đổi mới cơ chế quản lý kinh tế . không thừa nhận trên thực tế sự tồn tại của nhiều thành phần kinh tế trong thời kỳ quá độ. muốn nhanh chóng xóa sở hữu tư nhân và kinh tế cá thể.Các chủ trương. triệt tiêu động lực kinh tế đối với người lao động. Vì vâ yê . Cơ chế tập trung quan liêu.

tự cấp. + Kinh tế thị trường không đối lập với chủ nghĩa xã hội. Giá cả cơ bản do cung cầu điều tiết.. hình thành trong xã hội phong kiến và phát triển cao trong xã hội tư bản. Có hệ thống pháp quy kiện toàn và sự quản lý vĩ mô của Nhà nước. . nó tồn tại khách quan trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và cả trong chủ nghĩa xã hội. có quyền tự chủ trong sản xuất kinh doanh. + Kinh tế thị trường có mầm mống từ xã hội nô lệ.hệ thống thị trường phát triển đồng bộ hoàn hảo.Kinh tế thị trường còn tồn tại khách quan trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội + Kinh tế thị trường chỉ đối lập với kinh tế tự nhiên tự cung. Kinh tế thị trường là trình độ cao của sản xuất hàng hóa nó không phải là sản phẩm riêng của chủ nghĩa tư bản mà là thành tựu phát triển chung của nhân loại. → Kinh tế thị trường có vai trò rất lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội. Nền kinh tế có tính mở cao vận hành theo quy luật vốn có. . 37 .Có thể và cần thiết sử dụng kinh tế thị trường để xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta + Kinh tế thị trương có những đặc điểm sau: Các chủ thể kinh tế có tính độc lập. chứ không đối lập với các chế độ xã hội.Kinh tế thị trường không phải là cái riêng có của chủ nghĩa tư bản mà là thành tựu phát triển chung của nhân loại + Trong một nền kinh tế khi các nguồn lực kinh tế được phân bổ bằng nguyên tắc thị trường thì người ta gọi đó là kinh tế thị trường.

thể hiện trên 4 tiêu chí: + Về mục đích phát triển: Dân giàu nước mạnh xã hội công bằng. giải phóng mạnh mẽ lực lượng sản xuất và không ngừng nâng cao đời sống nhân dân.+ Thực tiễn đã chứng minh sự cần thiết và hiệu quả của cơ chế thị trường. bảo đảm vai trò quản lý. . đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo. điều tiết nền kinh tế của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng. tăng trưởng kinh tế gắn kết chặt chẽ và đồng bộ với phát triển xã hội. văn hóa. khuyến khích mọi người vươn lên làm giàu chính đáng. kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân. + Về quản lý : Phát huy vai trò làm chủ của nhân dân. b) Tư duy của Đảng về kinh tế thị trường từ Đại hội IX đến Đại hội X . II. giúp đỡ người khác thoát nghèo và từng bước khá giả hơn. văn minh. + Về định hướng xã hội và phân phối: Thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước đi và từng chính sách phát triển.Đại hội IX khẳng định: Xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là mô hình kinh tế tổng quát trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. dân chủ. + Về phương hướng phát triển: Phát triển các thành phần kinh tế. giáo dục và đào tạo. TIẾP TỤC HOÀN THIỆN THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở NƯỚC TA 1. giải quyết tốt các vấn đề xã hội vì mục tiêu phát triển con người. Mục tiêu và quan điểm cơ bản a) Thể chế kinh tế và thể chế kinh tế thị trường 38 .Đại hội X làm rõ hơn về định hướng xã hội chủ nghĩa trong nền kinh tế thị trường ở nước ta. trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo.

- Thể chế kinh tế: Là một bộ phận cấu thành hệ thống thể chế xã hội; là một
hệ thống các quy phạm pháp luật nhằm điều chỉnh các chủ thể kinh tế, các hành vi
sản xuất kinh doanh và các quan hệ kinh tế.
- Thể chế kinh tế thị trường: Là một tổng thể bao gồm các bộ quy tắc, luật lệ
và hệ thống các thực thể, tổ chức kinh tế được tạo lập nhằm điều chỉnh hoạt động
giao dịch, trao đổi trên thị trường.
b) Mục tiêu hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ
nghĩa
- Mục tiêu cơ bản đến năm 2020: là làm cho nó phù hợp với những nguyên
tắc cơ bản của kinh tế thị trường, thúc đẩy kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ
nghĩa phát triển nhanh, hiệu quả, bền vững, hội nhập kinh tế quốc tế thành công,
giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa thực hiện thắng lợi mục tiêu “dân giàu, nước
mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ
quốc xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Mục tiêu cụ thể :
+ Từng bước xây dựng đồng bộ hệ thống pháp luật, đảm bảo cho nền kinh tế
thị trường xã hội chủ nghĩa phát triển thuận lợi.
+ Đổi mới cơ bản mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của các đơn vị
sự nghiệp công.
+ Phát triển đồng bộ, đa dạng các loại thị trường cơ bản thống nhất trong cả
nước, từng bước liên thông với thị trường khu vực và thế giới.
+ Giải quyết tốt hơn mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với phát triển văn
hóa, đảm bảo tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường.

39

+ Nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý của nhà nước và phát huy vai trò của
mặt trận tổ quốc, các ®oàn thể chính trị xã hội và nhân dân trong quản lý, phát
triển kinh tế xã hội.
c) Quan điểm về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội
chủ nghĩa
- Nhận thức đầy đủ, tôn trọng và vận dụng đúng đắn các quy luật khách quan
của kinh tế thị trường...
- Đảm bảo tính đồng bộ giữa các bộ phận cấu thành của thể chế kinh tế, giữa
các yếu tố thị trường...
- Kế thừa có chọn lọc thành tựu phát triển kinh tế thị trường của nhân loại,
kinh nghiệm tổng kết từ thực tiễn đổi mới ở nước ta
- Chủ động, tích cực giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn quan trọng...
vừa làm vừa tổng kết rút kinh nghiệm
- Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực và hiệu quả quản lý của
Nhà nước...
2. Một số chủ trương tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa
a) Thống nhất nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ
nghĩa
b) Hoàn thiện thể chế về sở hữu và các thành phần kinh tế, loại hình doanh
nghiệp và các tổ chức sản xuất kinh doanh
c) Hoàn thiện thể chế đảm bảo đồng bộ các yếu tố thị trường và phát triển
đồng bộ các loại thị trường.
d) Hoàn thiện thể chế gắn tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã
hội trong từng bước, từng chính sách phát triển và bảo vệ môi trường
40

e) Hoàn thiện thể chế về vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước
và sự tham gia của các tổ chức quần chúng vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội
3. Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân
a) Kết quả và ý nghĩa
- Nước ta đã chuyển đổi thành công từ thể chế kinh tế kế hoạch tập trung
quan liêu – bao cấp sang thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
- Chế độ sở hữu với nhiều hình thức và cơ cấu kinh tế nhiều thành phần được
hình thành.
- Các loại thị trường cơ bản đã ra đời và từng bước phát triển thống nhất
trong cả nước, gắn với thị trường khu vực và thế giới.
- Việc gắn phát triển kinh tế với giải quyết các vấn đề xã hội, xóa đói giảm
nghèo đạt nhiều kết quả tích cực.
b) Hạn chế và nguyên nhân
* H¹n chÕ :
- Quá trình xây dựng, hoàn thiê ên thể chế KTTT định hướng XHCN còn châ êm,
chưa theo kịp yêu cầu của công cuô êc đổi mới và hô êi nhâ êp kinh tế quốc tế.
- Cơ cấu tổ chức, cơ chế vâ ên hành của bô ê máy nhà nước còn nhiều bất câ êp,
hiê êu quả, hiê êu lực quản lý còn thấp.
- Các yếu tố thị trường và các loại thị trường hình thành, phát triển châ êm,
thiếu đồng bô ê, vâ ên hành chưa thông suốt.
- Chưa khắc phục tốt mă êt trái của cơ chế thị trường.
* Nguyên nhân:
- Chưa có tiền lê ê
- Công tác lý luâ ên chua theo kịp thực tiễn.
41

b) Chủ trương xây dựng hệ thống chính trị * Cơ sở hình thành chủ trương: + Lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin về thời kỳ quá độ và về chuyên chính vô sản..Năng lực thể chế hóa và quản lý. Hoàn cảnh lịch sử và chủ trương xây dựng hệ thống chính trị của Đảng a) Hoàn cảnh lịch sử * Thuận lợi: + Hoàn cảnh Quốc tế thuận lợi: Hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa lớn mạnh không ngừng. độc lập. (Các §H IV. V) + Cơ sở chính trị và hệ thống chuyên chính vô sản ở nước ta được hình thành từ 1930 và bắt rễ vững chắc trong lòng dân tộc và xã hội.. thống nhất dưới sự lãnh đạo của Đảng.. + Cơ sở kinh tế của nền chuyên chính vô sản là nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp. * Khó khăn: + Từ một nền sản xuất nhỏ tiến thẳng lên CNXH + Các thế lực thù địch không ngừng chống phá sự nghiệp cách mạng nước ta. Chương VI ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ I. tổ chức thực hiê ên của Nhà nước còn châ êm.nông. + Cơ sở xã hội là liên minh công. 42 . cách mạng khoa học công nghệ. có nền chuyên chính vô sản. ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ THỜI KỲ TRƯỚC ĐỔI MỚI (1975-1986) 1. có liên minh công nông vững chắc. + Đường lối chung của cách mạng nước ta trong giai đoạn mới.. + Cả nước hòa bình.trí thức.

+ Xác định nhiệm vụ chung của các đoàn thể là bảo đảm cho quÇn chúng tham gia và kiểm tra công việc nhà nước đồng thời là trường học về CNXH. + Đảng là người lãnh đạo toàn bộ hoạt động xã hội trong điều kiện chuyên chính vô sản. cực đoan trong những năm trước đó. 2. .Đã khắc phục được khá nhiều cách hiểu.+ Cơ sở lịch sử (quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng) * Nội dung chủ trương xây dựng hệ thống chính trị + Xây dựng quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động dưới sự lãnh đạo của đảng. + Xác định nhà nước là nhà nước chuyên chính vô sản. từng đơn vị chưa được xác định thật rõ.Chế độ trách nhiệm không nghiêm. . Nhà nước quản lý thành cơ chế chung trong hoạt động của hệ thống chính trị.Đảng chưa phát huy tốt vai trò và chức năng của các đoàn thể. b) Hạn chế và nguyên nhân * Hạn chế : . cách làm chuyên chính cánh tả. mỗi bộ phận chưa làm tốt chức năng của mình. hạn chế và nguyên nhân a) Kết quả và ý nghĩa .Duy trì quá lâu cơ chế quản lý kinh tế tâ êp trung. quan liêu. pháp chế xã hội chủ nghĩa còn nhiều thiếu sót.Đã xây dựng mối quan hệ Đảng lãnh đạo. + Xây dựng và phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động theo cơ chế Đảng lãnh đạo nhân dân làm chủ.Hê ê thống chuyên chính vô sản có biểu hiê ên bảo thủ. nhân dân làm chủ.. trì trê ê. bao cấp . Nhà nước. ý nghĩa..Mối quan hệ giữa Đảng. * Nguyên nhân : . . Kết quả. châ êm đổi mới 43 . nhà nước quản lý. nhân dân ở từng cấp.

khuyết điểm của hệ thống chính trị nước ta trước đổi mới b) Quá trình đổi mới tư duy về xây dựng hệ thống chính trị ..Nhận thức rõ hơn về cơ cấu và cơ chế vận hành của hệ thống chính trị ở nước ta .xã hội.Sử dụng khái niệm hệ thống chính trị thay thế khái niệm hệ thống chuyên chính vô sản . ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ THỜI KỲ ĐỔI MỚI 1..Nhận thức rõ hơn về phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị 2.Yêu cầu của công cuộc đổi mới kinh tế . bảo đảm quyền lực thuộc về nhân dân.Đổi mới nhận thức về Nhà nước và Nhà nước pháp quyền . II.Nhận thức rõ hơn về yêu cầu dân chủ hoá đời sống xã hội . mở rộng và phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa . Quá trình hình thành đường lối đổi mới hệ thống chính trị a) Cơ sở hình thành đường lối .Bê ênh chủ quan. Mục tiêu. duy ý trí. quan điểm và chủ trương xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới a) Mục tiêu và quan điểm xây dựng hệ thống chính trị * Mục tiêu: ĐH VII xác định: + Toàn bộ tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị ở nước ta trong giai đoạn mới là nhằm xây dựng và hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.Yêu cầu khắc phục những yếu kém. 44 ..Yêu cầu giữ vững ổn định chính trị .Yêu cầu mở rộng đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế .

hạn chế và nguyên nhân a) Kết quả thực hiện chủ trương và ý nghĩa . + Đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của hệ thống chính trị là nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng.Xây dựng Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị . có bước đi. lấy đổi mới kinh tế làm trọng tâm.+ Thực hiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là thực chất của việc đổi mới và kiện toàn hệ thống chính trị. quyền hạn của cơ quan nhà nước được phân định rõ hơn. hiệu lực quản lý của Nhà nước và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.xã hội trong hệ thống chính trị 3. hiệu quả. + Đổi mới một cách toàn diện. Hoạt động của hệ thống chính trị ngày càng hướng về cơ sở. ý nghĩa. + Kết hợp chặt chẽ ngay từ đầu đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị. Kết quả. . tạo ra sự vận động cùng chiều theo hướng tác động thúc đẩy xã hội phát triển. phân biệt quản lý nhà nước với quản lý sản xuất kinh doanh 45 . hình thức và cách làm phù hợp. * Quan điểm: + Dùng khái niệm hệ thống chính trị thay cho khái niệm chuyên chính vô sản và khái niệm chế độ làm chủ tập thể. đồng bộ.Xây dựng Đảng trong hệ thống chính trị . có kế thừa.Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị được sắp xếp theo hướng tinh gọn.Nhiệm vụ. từng bước đổi mới chính trị. + Đổi mới mối quan hệ giữa các bộ phận cấu thành hệ thống chính trị với nhau và với xã hội.Xây dựng Nhà nước trong hệ thống chính trị . b) Chủ trương xây dựng hệ thống chính trị .

hiê êu lực quản lý. phản biê ên của MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hô êi còn yếu.Trong những năm 1943-1955 + §Çu 1943 Ban Thêng vô TW §¶ng häp th«ng qua b¶n “§Ò c¬ng v¨n ho¸” x¸c ®Þnh lµ mét trong 3 mÆt trËn vµ ®Ò ra 3 nguyªn t¾c: .Vai trò giám sát.Năng lực và hiê êu quả lãnh đạo của Đảng.Phương thức tổ chức. phong cách hoạt đô êng của MT và các tổ chức chính trị – xã hô êi vẫn chưa thoát khỏi tình trạng hành chính. QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC VÀ NỘI DUNG ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HOÁ 1.Nguyên nhân: Nhâ ên thức về đổi mới hê ê thống chính trị chưa có sự thống nhất cao. .D©n téc ho¸ . GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ Xà HỘI I.Viê êc đổi mới nền hành chính quốc gia còn rất hạn chế. . điều hành của Nhà nước. hiê êu quả hoạt đô êng của MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hô êi chưa ngang tầm với đòi hỏi của tình hình. chủ trương về xây dựng nền văn hoá mới . Thời kỳ trước đổi mới a) Quan điểm.§¹i chóng ho¸ . Chương VII ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HOÁ.b) Hạn chế và nguyên nhân . . .Khoa häc ho¸ 46 . xơ cứng.

.Kết quả: + V¨n ho¸ d©n chñ míi ®· bíc ®Çu ®îc h×nh thµnh vµ ®¹t ®îc nhiÒu thµnh tùu + Xo¸ bá nh÷ng mÆt l¹c hËu + NhiÒu triÖu ®ång bµo biÕt ®äc. + §êng lèi v¨n ho¸ míi dÇn dÇn ®îc h×nh thµnh gåm c¸c néi dung: * Mèi quan hÖ gi÷a v¨n ho¸ vµ c¸ch m¹ng gi¶i phãng d©n téc *TÝch cùc bµi trõ n¹n mï ch÷ * Gi¸o dôc l¹i nh©n d©n *Ph¸t triÓn c¸i hay trong v¨n ho¸ d©n téc ®ång thêi bµi trõ nh÷ng xÊu xa hñ tôc. + §H VI vµ V tiÕp tôc ph¸t triÓn t tëng nµy. Môc tiªu lµm cho d©n tho¸t n¹n mï ch÷ n©ng cao hiÓu biÕt.. biÕt viÕt +Ph¸t triÓn hÖ thèng.Trong những năm 1955-1986 + §¹i héi lÇn thø III (1960) tiÕn hµnh cuéc c¸ch m¹ng t tëng vµ v¨n ho¸.+ 3/9/1945 Héi ®ång ChÝnh phñ. x©y dùng nÒn v¨n ho¸ míi con ngêi míi.. Hå ChÝ Minh ®É tr×nh bµy 6 nhiÖm vô cÊp b¸ch trong ®ã cã 2 nhiÖm vô vÒ v¨n ho¸: Mét lµ: Cïng víi diÖt giÆc ®ãi ph¶i diÖt giÆc dèt Hai lµ : Gi¸o dôc l¹i nh©n d©n do nh÷ng hñ tôc l¹c hËu cña thùc d©n cò ®Ó l¹i + Th¸ng 3/1947 HCM viÕt tµi liÖu §êi sèng míi ®îc thµnh lËp víi nhiÒu nh©n vËt cã uy tÝn. ph¬ng ph¸p gi¸o dôc 47 . .. b) §¸nh gi¸ sù thùc hiÖn ®êng lèi .

ý nghĩa: + C«ng t¸c t tëng v¨n ho¸ gãp phÇn xøng ®¸ng vµo sù nghiÖp c¸ch m¹ng c¶ níc. néi dung c¸ch m¹ng v¨n ho¸ bÞ quy ®Þnh bëi cuéc c¸ch m¹ng quan hÖ s¶n xuÊt.Nguyên nhân: T duy chÝnh trÞ ®øng gi÷a 2 con ®êng. ®Ëm ®µ b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc. IX nhiÒu NghÞ quyÕt ®Ò cËp nhiÒu vÒ vÊn ®Ò nµy.. + NghÞ quyÕt TW 5 kho¸ VIII (7/1998) nªu 5 quan ®iÓm c¬ b¶n chØ ®¹o qu¸ tr×nh ph¸t triÓn v¨n ho¸. vËt thÓ kh«ng ®îc b¶o tån. ho¹t ®éng v¨n ho¸ nghÖ thuËt ph¸t triÓn víi néi dung lµnh m¹nh cæ vò quÇn chóng tham gia s¶n xuÊt x©y dùng cuéc sèng míi. thiÕu tÝnh chiÕn ®Êu. Khoa häc vµ gi¸o dôc lµ quèc s¸ch hµng ®Çu ®ãng vai trß then chèt trong sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc.. + §H VII. 2.Trong những năm 1986-1995 + §H VI (12/1986) x¸c ®Þnh khoa häc kü thuËt lµ mét ®éng lùc lín + §H VII (7/1991)V¨n ho¸ cã 2 ®Æc trng: tiªn tiÕn. mét sè c«ng tr×nh v¨n ho¸ phi vËt thÓ. lu gi÷. môc tiªu.Hạn chế : V¨n ho¸ cßn thiÕu s¾c ben. 48 . VIII. sù suy tho¸i ®¹o ®øc cã chiÒu híng ph¸t triÓn. Trong thời kỳ đổi mới a) Quá trình đổi mới tư duy về xây dựng và phát triển nền văn hoá .. sù nghiÖp gi¸o dôc. tr×nh ®é v¨n ho¸ ®îc n©ng lªn . v¨n ho¸ ph¸t triÓn víi tèc ®é cao. . chiÕn tranh tµn ph¸ cïng c¬ chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp vµ t©m lý b×nh qu©n chñ nghÜa.

tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại . đòi hỏi ý chí cách mạng và sự kiên trì. thận trọng .xã hội . mở rộng giao lưu.+ Héi nghÞ TW 10 kho¸ I( 7/2004) nhËn ®Þnh sù biÕn ®æi cña v¨n ho¸ trong qu¸ tr×nh ®æi míi. .Bảo vệ bản sắc văn hoá dân tộc. xây dựng và phát triển văn hoá là một sự nghiệp cách mạng lâu dài.Giáo dục và đào tạo cùng với khoa học và công nghệ được coi là quốc sách hàng đầu * Chñ tr¬ng .Đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo.Phát triển văn hoá gắn kết chặt chẽ và đồng bộ với phát triển kinh tế .xã hội . phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.Làm cho văn hoá thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội .Nền văn hoá mà ta xây dựng là nền văn hoá tiên tiến.Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động khoa học và công nghệ 49 .Văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội.Nền văn hoá Việt Nam là nền văn hoá thống nhất mà đa dạng trong cộng đồng các dân tộc . vừa là mục tiêu.Văn hoá là một mặt trận.Xây dựng và phát triển văn hoá là sự nghiệp của toàn dân do Đảng lãnh đạo. trong đó đội ngũ trí thức giữ vai trò quan trọng . đậm đà bản sắc dân tộc . b) Quan điểm chỉ đạo vµ chñ tr¬ng về xây dựng và phát triển nền văn hoá *Quan ®iÓm . vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế .

.BÖnh chñ quan duy ý chÝ. .. Nguyªn nh©n . 50 ..§êng lèi vµ chÝnh s¸ch v¨n ho¸ cña §¶ng vµ nhµ níc ®· ph¸t huy t¸c dông tÝch cùc. . nguyªn nh©n.Khoa häc. vïng xa cha ®îc kh¾c phôc.Quan ®iÓm chØ ®¹o vÒ ph¸t triÓn v¨n ho¸ cha qu¸n triÖt ®Çy ®ñ vµ nghiªm tóc.V¨n ho¸ ph¸t triÓn.. . ... cha ®ång bé.Mét bé phËn ho¹t ®éng trong lÜnh vùc v¨n ho¸ cã biÓu hiÖn xa rêi.C¬ së vËt chÊt kü thuËt cña nÒn v¨n ho¸ bíc ®Çu ®ô¬c t¹o dùng.Cha x©y dùng ®îc c¬ chÕ chÝnh s¸ch gi¶i ph¸p phï hîp.Bèn lµ: t×nh tr¹ng nghÌo nµn l¹c hËu vÒ ®êi sèng v¨n ho¸ . h¹n chÕ. .Mét lµ: tèc ®é ph¸t triÓn cha t¬ng xøng víi kh¶ n¨ng . vïng nói. . nÕp sèng v¨n minh ë tÊt c¶ c¸c tØnh thµnh trong c¶ níc. cha t¬ng xøng víi tèc ®é t¨ng trëng kinh tÕ. ý nghÜa. .Ba lµ: x©y dùng thÓ chÕ v¨n ho¸ cßn chËm. .Hai lµ: sù ph¸t triÓn cha ®ång bé. * Hạn chế và nguyên nhân H¹n chÕ .Gi¸o duc vµ ®µo t¹o cã bíc ph¸t triÓn míi: quy m«. theo chñ nghÜa thùc dông.tinh thÇn nhiÒu vïng n«ng th«n.Xây dựng và hoàn thiện các giá trị mới và nhân cách con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hoá. hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế d) KÕt qu¶. . c«ng nghÖ cã bíc ph¸t triÓn.

§H VI n©ng c¸c chÝnh s¸ch x· héi lªn tÇm chÝnh s¸ch x· héi tõ ®ã cã c¸c chÝnh s¸ch. .Giai ®o¹n 1975 – 1985: Gi¶i quyÕt theo c¬ chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp b) KÕt qu¶.Hạn chế và nguyên nhân: + H×nh thµnh t©m lý thô ®éng. 2. nguyªn nh©n. chç häc hµnh.§H VIII cña §¶ng chñ tr¬ng hÖ thèng chÝnh s¸ch x· héi ph¶i ®îc ho¹ch ®Þnh theo nh÷ng quan ®iÓm: 51 . môc tiªu ph¸t triÓn.Giai ®o¹n 1945 – 1954: Chñ tr¬ng lµ lµm cho d©n cã ¨n.X· héi æn ®Þnh . Thời kỳ trước đổi mới a) Chủ trương của Đảng về giải quyết các vấn đề xã hội * Trong nh÷ng n¨m chiÕn tranh . cã mÆc. h¹n chÕ. û l¹i vµo Nhµ níc. * Trong nh÷ng n¨m ®Êt níc hoµ b×nh . + §Æt cha ®óng tÇm chÝnh s¸ch x· héi víi chÝnh s¸ch thuéc c¸c lÜnh vùc kh¸c. QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC VÀ CHỦ TRƯƠNG GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ Xà HỘI 1. Sau ®ã lµm cho ngêi nghÌo ®ñ ¨n. cã chç ë.II. ý nghÜa. Trong thời kỳ đổi mới a) Quá trình đổi mới nhận thức về giải quyết các vấn đề xã hội *Trong nh÷ng n¨m (1986 – 1995) . .Giai ®o¹n 1955 – 1975: ChÕ ®é ph©n phèi b×nh qu©n chñ nghÜa. * Trong nh÷ng n¨m 1996 – 2008 . Chñ tr¬ng nµy nhanh chãng ®i vµo cuéc sèng vµ cã hiÖu qu¶. ngêi giµu cµng giµu.

h¹n chÕ. gắn bó hữu cơ giữa quyền lợi và nghĩa vụ. .Bảo đảm cung ứng dịch vụ công thiết yếu. thực hiện có hiệu quả các mục tiêu xoá đói giảm nghèo. nguyªn nh©n.Xây dựng chiến lược quốc gia về nâng cao sức khoẻ và cải thiện giống nòi ..Kết hợp các mục tiêu kinh tế với các mục tiêu xã hội . công bằng xã hội trong từng chính sách phát triển . chăm sóc sức khoẻ.. .§H IX: Ph¸t triÓn lµm lµnh m¹nh v¨n ho¸ x· héi. + KhuyÕn khÝch lµm giµu hîp ph¸p. b) Quan điểm về giải quyết các vấn đề xã hội .Xây dựng và hoàn thiện thể chế gắn kết tăng trưởng kinh tế với tiến bộ.Chú trọng các chính sách ưu đãi xã hội . .Coi trọng chỉ tiêu GDP bình quân đầu người gắn với chỉ tiêu phát triển con người (HDI) và chỉ tiêu phát triển các lĩnh vực xã hội c) Chủ trương giải quyết các vấn đề xã hội . . gi¶m nghÌo + C¸c vÊn ®Ò chÝnh s¸ch x· héi gi¶i quyÕt theo tinh thÇn x· héi ho¸. ý nghÜa. + Thùc hiÖn nhiÒu h×nh thøc ph©n phèi. 52 .Đổi mới cơ chế quản lý và phương thức cung ứng các dịch vụ công cộng d) KÕt qu¶.+ T¨ng trëng kinh tÕ g¾n víi tiÕn bé vµ c«ng b»ng x· héi.Phát triển hệ thống y tế công bằng và hiệu quả .Chính sách xã hội được thực hiện trên cơ sở phát triển kinh tế.§H X: KÕt hîp môc tiªu kinh tÕ víi môc tiªu x· héi.Thực hiện tốt các chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình . tạo việc làm và thu nhập. giữa cống hiến và hưởng thụ .Khuyến khích mọi người dân làm giàu theo pháp luật. bình đẳng cho mọi người dân.

an sinh x· héi cha ®îc ®¶m b¶o.T©m lý thô ®éng û l¹i vµo Nhµ níc ®· chuyÓn sang tÝnh n¨ng ®éng.¸p lùc t¨ng d©n sè vÉn cßn lín. phong trµo ®éc lËp d©n téc vµ gi¶i phãng. . Hoàn cảnh lịch sử a) Tình hình thế giới . .Th«ng nhÊt chÝnh s¸ch kinh tÕ víi chÝnh s¸ch x· héi. ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI THỜI KỲ tõ n¨m 1975 ®Õn n¨m 1986 1. Nguyªn nh©n . Chương VIII ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI I. .. chñ ®éng tÝch cùc cña mäi ngêi. 53 . g/c c«ng nh©n ph¸t triÓn m·nh liÖt.Đặc điểm và xu thế quốc tế sù tiÕn bé nhanh chãng cña cuéc c¸ch ¹ng khoa häc kü thuËt.HÖ thèng gi¸o dôc. y tÕ xuèng cÊp.Qu¶n lý x· héi cßn nhiÒu bÊt cËp. kh«ng ngõng lín m¹nh. .Tình hình các nước xã hội chủ nghĩa: hÖ th«ng x· héi chñ nghÜa ®· më réng ph¹m vi.T¨ng trëng kinh tÕ vÉn t¸ch rêi môc tiªu vµ chÝnh s¸ch x· héi . lùc lîng s¶n xuÊt h¸t triÓn m¹nh .Thùc hiÖn ph©n phèi theo lao ®éng vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ.TÖ n¹n x· héi diÔn biÕn phøuc t¹p. vÊn ®Ò viÖc lµm rÊt bøc xóc .KhuyÕn khÝch mäi ngêi lµm giµu hîp ph¸p * Hạn chế và nguyên nhân .Ph©n ho¸ giµu nghÌo bÊt c«ng x· héi gia t¨ng. .

Liªn X« +Trung Quèc +C¸c níc kh¸c + §H V x¸c ®Þnh c«ng t¸c ®èi ngo¹i thµnh mÆt trËn chñ ®éng tÝch cùc. + Lµo. 2.Chủ trương đối ngoại với các nước: t¨ng cêng t×nh ®oµn kÕt chiÕn ®Êu vµ quan hÖ hîp t¸c víi tÊt c¶ c¸c níc XHCN ®Æc biÖt lµ víi c¸c níc trong khu vùc trªn c¬ së t«n trong chñ quyÒn. b) Tình hình trong nước .Thuận lợi: MiÒn Nam hoµn toµn gi¶i phãng thèng nhÊt ®Êt níc.V kh¼ng ®Þnh: Ra søc tranh thñ ®iÒu kiÖn quèc tÕ. c¶ níc ®i lªn x©y dùng CNXH vµ ®¹t ®îc mét sè thµnh tùu. §ång thêi lu«n lu«n ph¶i c¶nh gi¸c víi ©m mu cña c¸c thÕ lùc thï ®Þch trong vµ ngoµi níc.Nhiệm vụ đối ngoại: §H IV.. hµn g¾n vÕt th¬ng. Néi dung chủ trương đối ngoại của Đảng . 54 . x©y dùng CSVC XHCN. b×nh ®¼ng cïng cã lîi. . .Khó khăn: Níc ta kh¾c phôc hËu qu¶ cña 30 n¨m chiÕn tranh. + Quan hÖ víi c¸c níc: Víi Liªn X«: ®oµn kÕt hîp t¸c toµn diÖn Víi Lµo.T×nh h×nh khu vùc §«ng Nam ¸ cã nhiÒu chuyÓn biÕn míi. CPC. Campuchia cã ý nghÜa sèng cßn ®èi víi vËn mÖnh 3 d©n téc. ®èi phã víi chiÕn tranh biªn giíi T©y Nam vµ biªn giíi phÝa B¾c.

thế kỷ XX đến nay (đặc điểm thế giới. 1. Kết quả. b) Hạn chế và nguyên nhân .Yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam (phá thế bị bao vây.Quan hÖ ViÖt nam víi c¸c níc XHCN ®îc t¨ng cêng: 29/6/1978 VN gia nhËp Héi ®ång t¬ng trî kinh tÕ (khèi SEV) 31/11/1978 VN ký HiÖp íc h÷u nghÞ vµ hîp t¸c toµn diÖn víi Liªn X« vµ mét c¸c tæ chøc kh¸c:. Nguyªn nh©n: Ta cha n¾m b¾t ®îc xu thÕ tõ ®èi ®Çu sang hoµ ho·n.Tình hình thế giới từ thập kỷ 80.. phát triển đường lối . chống tụt hậu về kinh tế) b) Các giai đoạn hình thành. hạn chế và nguyên nhân a) Kết quả và ý nghĩa: . Hoàn cảnh lịch sử và quá trình hình thành đường lối a) Hoàn cảnh lịch sử . ý nghĩa. HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ THỜI KỲ ĐỔI MỚI.. rộng mở. do ®ã kh«ng tranh thñ ®îc nh÷ng yÕu tè thuËn lîi trong quan hÖ quèc tÕ mµ nguyªn nh©n chÝnh lµ tõ bÖnh chñ quan duy ý chÝ. hµnh ®éng ®¬n gi¶n nãng véi.. ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI.ý nghÜa: Cã ý nghÜa quan träng ®èi víi c¸ch m¹ng VN. các xu thế quốc tế) .Giai đoạn (1986-1996): Xác lập đường lối đối ngoại độc lập tự chủ. II.. .3. đa dạng hoá. đa phương hóa quan hệ quốc tế 55 .Quan hÖ quèc tÕ cña VN cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n trë ng¹i: bÞ bao v©y. cÊm vËn c« lËp. cấm vận.

ổn định. chủ động. chính sách lớn về mở rộng quan hệ đối ngoại.Cơ hội và thách thức + C¬ héi: Xu thÕ hoµ b×nh. hîp t¸c ph¸t triÓn vµ xu thÕ toµn cÇu ho¸... bền vững . quy định của WTO .Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. . Nội dung đường lối đối ngoại.Đưa các quan hệ đã được thiết lập vào chiều sâu.Đẩy mạnh cải cách hành chính.Giải quyết tốt các vấn đề văn hoá.. téi ph¹m.. dÞch bÖnh.Giai đoạn (1996-2008): bổ sung và hoàn chỉnh đường lối đối ngoại. hiệu lực của bộ máy nhà nước . doanh nghiệp và sản phẩm trong hội nhập kinh tế quốc tế ..Mục tiêu. + Th¸ch thøc: Ph©n ho¸ giµu nghÌo.Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế theo lộ trình phù hợp . an ninh trong quá trình hội nhập 56 . tích cực hội nhập kinh tế quốc tế 2.Giữ vững và tăng cường quốc phòng. nâng cao hiệu quả.Bổ sung và hoàn thiện hệ thống pháp luật và thể chế kinh tế phù hợp với các nguyên tắc... nhiệm vụ và tư tưởng chỉ đạo . .. xã hội và môi trường trong quá trình hội nhập . hội nhập kinh tế quốc tế a) Mục tiêu. b) Một số chủ trương. nhiệm vụ ®èi ngo¹i: .Tư tưởng chỉ đạo: . hội nhập kinh tế quốc tế .

đa dạng hoá (thiết lập. củng cố độc lập tự chủ. Thành tựu.Đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng. định hướng xã hội chủ nghĩa + Nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế b) Hạn chế và nguyên nhân 57 . WTO) + Thu hút đầu tư nước ngoài. cấm vận của các thế lực thù địch.Phối hợp chặt chẽ hoạt động đối ngoại của Đảng.) + Tham gia các tổ chức kinh tế quốc tế (tham gia AFTA. sự quản lý của Nhà nước đối với các hoạt động đối ngoại.. mở rộng quan hệ với các nước. 3. APEC. hạn chế và nguyên nhân a) Thành tựu và ý nghĩa . ý nghĩa. hình thành sức mạnh tổng hợp góp phần đưa đến những thành tựu kinh tế to lớn + Giữ vững. mở rộng thị trường. biển đảo với các nước liên quan + Mở rộng quan hệ đối ngoại theo hướng đa phương hoá. ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân. tiếp thu khoa học công nghệ và kỹ năng quản lý + Từng bước đưa hoạt động của các doanh nghiệp và cả nền kinh tế vào môi trường cạnh tranh .Thành tựu + Phá thế bị bao vây.. lãnh thổ.Ý nghĩa + Kết hợp nội lực với ngoại lực. tham gia tích cực tại Liên hợp quốc. tạo dựng môi trường quốc tế thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc + Giải quyết hoà bình các vấn đề biên giới.. chính trị đối ngoại và kinh tế đối ngoại .

Hình thức tổ chức dạy học Hình thức tổ chức dạy môn học Lên lớp Nội dung Lý thuyết Bài tập Thực hành Thảo luận 58 Tự học Tổng .. Học liệu . quản lý và khả năng cạnh tranh . 6. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia..Đội ngũ cán bộ công tác đối ngoại còn thiếu và yếu. nghị quyết của Đảng Cộng sản Việt Nam 7. bị động.Chương trình môn học Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành .Các Văn kiện. . . . công tác tổ chức chỉ đạo chưa sát và chưa kịp thời.. xuất bản.Một số chủ trương. chính sách quản lý kinh tế .Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác-Lênin.Doanh nghiệp nước ta còn yếu cả về sản xuất.Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam do Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo biên soạn. hội nhập kinh tế quốc tế. cơ chế.thương mại chưa hoàn chỉnh .Chưa hình thành được một kế hoạch tổng thể và dài hạn về hội nhập kinh tế quốc tế và một lộ trình hợp lý cho việc thực hiện các cam kết . luật pháp. nhất là các nước lớn chúng ta còn lúng túng. tư tưởng Hồ Chí Minh: Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.Trong quan hệ với các nước. chính sách chậm được đổi mới so với yêu cầu mở rộng quan hệ đối ngoại.

5 Tổng cộng 46 6 15. không được thi hết môn. + Tham gia tích cực các buổi thảo luận 9.5 8. hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập môn học Sinh viên được đánh giá kết quả học tập thông qua 6 nội dung sau: Hình thức Tính chất của nội dung kiểm tra 59 Mục đích kiểm tra Trọng số . + Làm bài tập và nộp đúng hạn. bài kiểm tra giữa kỳ). .5 . + Đọc tài liệu và chuẩn bị bài trước khi lên lớp. + Tham gia phát biểu xây dựng bài. Phương pháp.Thiếu một điểm thành phần (bài tập. hoặc nghỉ quá 20% tổng số giờ của môn học.Giảng viên đánh giá và kiểm tra quá trình tham gia vào việc học của sinh viên thông qua các họat động: + Tham gia các buổi nghe giảng lý thuyết.Nội dung 1: 1 5 2 Nội dung 2 Nội dung 3: 5 2 Nội dung 4: 5 2 2 Nội dung 5: 6 2 Nội dung 6: 6 2 2 Nội dung 7: 6 2 Nội dung 8: 6 2 2 Nội dung 9: 6 1. Chính sách đối với môn học và yêu cầu khác của giảng viên 67.

Đánh giá kỹ năng 25% nghiên cứu độc lập và kỹ năng trình bày.Kiểm tra – đánh giá Thườ ng xuyên Kiểm tra – đánh giá định kỳ Kiểm tra – đánh giá cuối kỳ bài tập cá nhân: Mục tiêu bậc 1: Các vấn đề lý thuyết bài tập nhóm: Mục tiêu bậc 1 và 2: Chủ yếu về lý thuyết.bước đầu đòi hỏi hiểu sâu. thuyết trình. . có liên hệ thực tế -Đánh giá khả năng 25% nhớ và tái hiện các nội dung của môn học.Đánh giá kỹ năng làm việc nhóm. Tổng số Ngày Trưởng khoa Trưởng bộ môn 60 100% tháng Giảng viên năm . 2 và 3 Chủ yếu về lý thuyết. Mục tiêu bậc 1. 2 và 3: Hiểu Đánh giá trình độ 50% sâu lý thuyết. đánh giá được nhận thức và kỹ năng giá trị của lý thuyết trên cơ liên hệ thực tiễn. sở liên hệ với thực tiễn. trình bày. Mục tiêu bậc 1.

61 .