You are on page 1of 24

மன்மத வருடம்

தத மாதம்

08.02.2016

ஸ்ரீ ஸ்ரீநிவாஸப் பெருமாள், நாவல்ொக்கம்.

திருமடல்

தேசிக ேர்சன ஆசார்யர்கள் வவெவம்

1. நாவல்பக்கம் ஸ்ரீமத் அண்ணய தாதயார்ய மஹாததசிகன்
ஸ்ரீமதே சடதகோப ரோமோநுஜ ேோேயோர்ய மஹோதேசிகோய நம:

ஸ்ரீமந்

நாதமுனிகள்,

ஆளவந்தார்,

திருமதை

நம்பிகள்,

திருக்குருதகப்பிரான் பிள்ளான் முதலிய ஆசார்ய ரத்னங்களாலை
புகழ்பெற்றது

தாதாசார்ய

வம்சம்.

இந்த

வம்சத்தில்

காஞ்சி

மண்டைத்தில் உள்ள நோவல்போக்கம் எனும் தனிப்பெருதம பெற்ற
தவஷ்ணவ அக்ரஹாரத்தில் ஒரு ஸாதாரண வருடம் ஆடி மாதம்
மிருகசிரீஷம்

நட்சத்ரத்தில்

தாதயார்ய மஹாலதசிகன்.

அவதரித்தவர்

ஸ்ரீமத்

அண்ணய

இந்த ஸ்வாமிக்கு, முனித்ரய ஸம்ப்ரதாய கூடஸ்தர் ஆன ஸ்ரீமத்

திருக்குடந்தத
ரங்கராமானுஜ
ெரந்யாஸமும்
பெற்று

லதசிகனின்

சீடரான

வழுத்தூர்

மஹாலதசிகனிடம்

நடந்தது. இந்த

நியமத்துடன்

ஸ்வாமி,

லவதாந்த

ஹயக்ரீவ

திருக்கடல்மல்தையில்

ஸ்வாமி

ஸ்ரீமத்

காைலேெமும்

மந்த்ர

உெலதசம்

ஆவ்ருத்தி

ஹயக்ரீவனின் பெருங்கருதணக்கு இைக்கானவர்.

ெண்ணி

ெைருக்கு லவதாந்த காைலேெமும், தர்க்கம் முதலிய சாஸ்திரங்களும்
பசால்லிதவத்த மஹான். ஒரு தசவ வித்வான், தசவலம லமைானது
என்று

வாதிட்டு

தம்மவர்களிடம்

நம்

பசால்லிவிட்டு

வந்தானாம். அவனால்
இவரிடம்

ஸ்வாமிதய
நம்

பவன்று

ஸ்வாமியுடன்

வருவதாகத்
வாதுக்கு

இவதர பவல்ைமுடியவில்தை. கதடசயில்

மன்றாடி,

"ஸ்வாமி! நான்

தங்கதள

பவன்றுவிட்டு வருவதாக உறுதி கூறிவிட்டு வந்துள்லளன், எனக்காக
நீர்

விட்டுக்பகாடுக்க

லவண்டும்"

என

லவண்ட,

கருதணக்கடல்

ஆன இவரும், "நான் தசவலம லமைானது என்று வாதம் பசய்கிலறன்,
நீர் லவண்டுமானால் தவணவலம லமைானது என்று வாதம் ெண்ணி,
என்தனத்

லதாற்கடித்துச்

பசல்லுங்கள்

சம்பிரதாயத்ததயும்

நிதைநாட்டி

ஜகத்

லகதாண்டப்ெட்டி

என்று

அவதனயும்

கூறி

நம்

பஜயிக்கப்

ெண்ணினார். அப்ெடி ஒரு தவராக்யமும் கருதணயும் இவருக்கு.

2

ப்ரஸித்தரான

ஸ்வாமிக்கு

ஸந்யாஸம்

தம் வாழ்நாட்களின் நாள்கள் வாழ்ந்து அைங்கரித்தார். பகாத்திமங்கைம் ஆன அப்ொ ஸ்வாமி ஆசார்ய என்கிற ஸ்ரீமத் ெரம்ெதரயின் வீரராகவார்ய மஹாலதசிகனுக்குக் காைலேெ ஆசார்யர் இவர். கதடசி ஆறாம் இவரது நாள்களில் ஸந்யாஸம் ஏற்று நாள் சூர்ய திருவடியான உதய காைத்தில் வையலெட்தட ஐந்து திருநாடு லவதாந்த ராமானுஜ மஹாலதசிகன் மூைம் இவரது ஆசார்ய ெரம்ெதர உைகில் விளங்கிற்று. ரோகவந்ருஸிம்ஹன். வபருமோள் தகோவில். விமானம். 3 .திருமடல் தந்தவரும் கூடஸ்தர் இவலர. திருத்லதர் சீரதமக்கும் ெணிகளுக்காகத் தம் துதணவியாரின் காதுத் லதாடு விற்று அந்தப் ெணத்தத பசைவழித்த தவராக்ய சிகாமணி. ெை திவ்யலதசங்களில் திருவயிந்தத தகங்கர்யங்கள் லதசிகன் ஸந்நிதி ெண்ணியுள்ளார். இவரது ேனியன் ஸ்ரீசைல வம்ை கலசைோததி பூர்ண ைந்த்ரம் ஸ்ரீவோஜிவக்த்ரகருணோ பரிபூர்ண சபோதம் | சவதோந்த லக்ஷ்மண முநீந்த்ர க்ருசபகபோத்ரம் ந ௌம்யண்ணயோர்ய குரும் ஆச்ரித போரிஜோதம் || ஸ்ரீமலத அண்ணய தாதயார்ய மஹாலதசிகாய நம: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------அன்னையோய் அத்ேைோய் என்னை ஆண்டிடும் ேன்னமயோன் சடதகோப இரோமோநுசன் என் நம்பிதய சந்ேமிகு ேமிழ்மனையினுனடயவும் சந்ேமிகு ேமிழ்மனைதயோனுனடயவும் பரமோனுக்ரஹத்ேோல் ஜீவிக்கும் ேோஸன் திருவவவ்வுள்.

2016.திருமடல் திருக்கண்ணமுது ஓசூர் ஸ்ரீ ஸ்ரீநிவாஸப் பெருமாள் ஸன்னிதியில் 24. ஞாயிற்றுக்கிழதம அன்று நதடபெற்ற தத மாத திருமஞ்சனம். 4 .01.

திருமடல் 5 .

திருமடல் 6 .

01. முேல் நோள். 7 .2016 ஞாயிற்றுக்கிழதம அன்று பதாடங்கி மூன்று நாட்களுக்கு நதடபெற்ற பதப்லொத்ஸவம்.திருமடல் நாவல்ொக்கம் ஸ்ரீ ஸ்ரீநிவாஸப் பெருமாள் ஸன்னிதியில் 24.

திருமடல் 8 .

9 .திருமடல் பெருநகர் ஸ்ரீ திருவூரக வரதராஜ பெருமாள் ஸன்னிதியில் நதடபெற்ற ஸூதர்ஸன லஹாமம்.

ஸ்ரீதிருமோலழகி ேோயோர். ேோமல். 10 .திருமடல் தாமல் ஸ்ரீ தாலமாதர பெருமாள் ஸன்னிதியில் நதடபெற்ற ஸ்ரீஸூக்த லஹாமம்.

திருமழிதச. 11 .திருமடல் ஸ்ரீ திருமழிதசயாழ்வார் அவதார உத்ஸவம்.

கூரம். காஷாய லஸதவ. 12 . எம்பெருமானார் திருக்லகாைம்.திருமடல் ஸ்ரீ கூரத்தாழ்வான் அவதார உத்ஸவம்.

13 .திருமடல் பெருநகர் ஸ்ரீ திருவூரக வரதராஜ பெருமாள் ஸன்னிதியில் நதடபெற்ற மஹா சாந்தி லஹாமம்.

காஞ்சி ஸ்ரீ லதவப்பெருமாள் வனலொஜன உத்ஸவம்.திருமடல் காஞ்சி ஸ்ரீ உைகளந்த பெருமாள் ப்ரம்லமாத்ஸவம். 14 .

உத்திரலமரூர் ஸ்ரீ ஆனந்தவல்லீத் தாயார் தத பவள்ளிக்கிழதம உத்ஸவம்.திருமடல் திருஎவ்வுள் ஸ்ரீவீரராகவ பெருமாள் ப்ரம்லமாத்ஸவம். 15 .

இதனாலைலய தங்கள் இவர்கள் விஷ்ணுவ்ருத்தர் என அதழக்கப்ெட்டனர். தன்னுதடய லயாகசக்தியினால் ஆழ்வார்களுதடய ஸ்ரீஸூக்திகளான நாைாயிர திவ்ய ப்ரெந்தத்தத லயாகசக்தியுள்ள உைகுக்கு ஸ்ரீமந்நாத வழங்கினார். நகரத்திற்குத் அதமந்துள்ளது சரித்திர பதற்லக இந்த ஸ்ரீமந்நாதமுனிகள் ஐந்து ஸ்ரீக்ராமம்.திருமடல் தேத்திராடனம் நாவல்பாக்கம் ஸ்ரீ ஸ்ரீவாவா் ப ரபமாமா ஸ ்ன்தி தயாதகனயாக நிவவை ரபி நாேவம்ச்யா: த்யாதகநசாபிமுகயந்தி யதமவ நித்யம் கம்பூெமான களமம்புஜ வக்த்ர தநத்ரம் ஜம்பூபுராலய முவெமி ரமாநிவாஸம் பதாண்தட மண்டை லவதியர்கள் வாழ்ந்த ஸ்ரீக்ராமங்கள் ெைவற்றுள் ெழதமயானதும். ெை பெரிலயார்களால் கருதப்ெடுவது ஜம்பூபுரம் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த என்ற நாவல்ொக்கம் வந்தவாசி கிலைாமீட்டர் பதாதைவில் ஷடமர்ஷண வம்சத்திலுதித்த பெருதமமிக்கதாக ஆகும். இவர்களில் ஸ்ரீ வருடாவருடம் பசன்று திம்மயேோேயோர்ய இங்கிருந்து வழிெட்டு வந்தார். அந்த வம்சத்திற்லகற்ெ இவர்களுதடய வாழ்க்தகயும் லயாக முதறயிலை அதமந்திருந்தது. மஹோதேசிகன் கால்னதடயாகலவ ஒரு சமயம் என்ெவர் திருலவங்கடம் தன்னுதடய வலயாதிக நிதையில் இனி லநரில் வந்து லஸவிக்க முடியாது எனக்கருதி நீலய இங்கு எழுந்தருளி அருள்ொலிக்க லவண்டுபமனவும் இன்னும் ஏழு நாட்களில் 16 என்தன உன் திருவடியில் லசர்த்துக் பகாள்ள . எப்பொழுதும் பகாண்டு விஷ்ணு நாமஸ்மரணலம விலசஷமாக குைபதய்வமாக தங்களுக்குத் தாரகமாகக் திருலவங்கடமுதடயாதனத் வழிெட்டனர். அப்ெடிப்ெட்ட முனிகளுதடய வம்சத்தில் லதான்றியவர்கலள இக்கிராம பெரிலயார்கள்.

ஸர்வகாைமும் அவர்களில் ெகவத்யான சிைதர இங்கு குறிப்பிடைாம். அவருதடய லவங்கடவன் மற்பறாரு லவண்டுலகாதள நிதறலவற்றும் வதகயில் இவ்வூரிலுள்ள லகாவிலில் ஸ்ரீநிவாஸனாக ஆவிர்ெவித்து இங்குவரும் ெக்தர்களுக்கு அருள்ொலித்து வருகிறான். சதக்ரது ஸ்ரீ ராமானுஜ தாதயார்ய மஹாலதசிகன். இப்ெடிப்ெட்ட ெரர்களாய் பெரிலயார்கள் ஸதா எழுந்தருளியிருந்தார்கள்.திருமடல் லவண்டுபமன்றும் லவண்டிக்பகாண்டார். ஸ்ரீைக்ஷ்மீஹயக்ரீவ கடாேம் பெற்ற ஸ்ரீமதண்ணய தாதயார்ய மஹாலதசிகன். தாதயார்ய ஸ்ரீ ஸ்ரீ அய்யா . லஸாமயாஜி ஸ்ரீ மஹாலதசிகன். அதனாலைலய இந்த கிராமம் சுதரோத்ரியம் நாவல்ொக்கம் என்று வழங்கப்ெடுகிறது. உ. ஸ்ரீ தாதலதசிக தாதயார்ய மஹாலதசிகன்.லவ. ஸ்ரீ. ஆற்காடு நவாப்பின் பொய்த்துவிட்டது. ஸ்ரீ லவதாந்த ராமானுஜ மஹாலதசிகன் (யதி). திம்மயதாதயார்ய மஹாலதசிகன். அதன்ெடிலய ஏழாவது நாள் அவர் திருலவங்கடவன் லவண்டுலகாதள திருவடிதய நிதறலவற்றிய அதடந்தார். மஹலதசிகன். ஸ்ரீ ந்ருஸிம்ஹார்ய மஹாலதசிகன் (யதி). ஆட்சிக்காைத்தில் இங்கு வாழ்ந்து வந்த ஒரு சமயம் பெரியவதர மதழ அதழத்து உங்கள் லவதமும் அதன்ெடி வாழும் உங்கள் தவதீக வாழ்தகயும் உண்தமயானால் உடலன நீங்கள் மதழ பெய்ய பசய்ய லவண்டுபமன்று கட்டதளயிட அவ்வாலர அப்பெரியவர் வருணஜெம் பசய்து பெருபவள்ளம் பெருக்பகடுத்லதாடும் மதழதய பெய்யச்பசய்தார். இததக் கண்டு வியந்த நவாப் இந்த க்ராமத்ததயும் மற்றும் சிை கிராமங்கதளயும் அவருக்கு "தவேவ்ருத்தி மோன்யம்" என்று இனாமாக வழங்கினார். ந்ருஸிம்ஹ நாராயண ஸ்ரீ ஸ்ரீநிவாஸ தாதயார்ய தாதயார்ய 17 மஹாலதசிகன். சதுர்லவத சதக்ரது ஸ்ரீ அய்யா குமாரதாதயார்ய மஹாலதசிகன். தர்மசாஸ்த்ரம் ஸ்ரீ ஆராவமுத தாதயார்ய மஹாலதசிகன். லதவநாத தாதயார்ய மஹாலதசிகன் ஆவார்கள்.

ராமானுஜஸரஸ் ஸ்தை விருேம் .ஜம்பூபுரம் (நாவல்ப்ொக்கம்) பெருமாள் .ஸ்ரீநிவாஸன்.திருமடல் இப்ெடிெட்ட புண்ணிய லமன்தமயான பூமி இந்த ஸ்ரீதவஷ்ணவர்கள் ஸ்ரீக்ராமம்.ஆனந்த நிதைய விமானம் தீர்த்தம் . வாழ்ந்து தன்னுதடய வந்த ெக்தனின் லவண்டுலகாளுக்கு இரங்கி திருலவங்கடவன் இங்கு ஸ்ரீநிவாஸனாக லஸதவ ஸாதித்து தன்தன அண்டி இப்புண்ணிய பூமிக்கு வரும் ெக்தர்களின் ப்ரார்த்ததனகதள நிதறலவற்றிக் பகாண்டிருக்கிறான். நின்ற திருக்லகாைம் தாயார் . லேத்ரம் .ஸ்ரீ அைர்லமல்மங்தக விமானம் .ொரிஜாதம் 18 .

திருமடல் வாஹன மண்டெம் 19 .

இந்த மலஹான்னதமான உத்ஸவத்தில் ெங்குபெறும் விரும்பும் அன்ெர்கள் தங்களால் இயன்ற வதகயில் பெரிய தளிதகக்கு லததவயான பொருட்கதள வாங்கிதரைாம். ஆகிய ஸன்னிதிகளுக்கு நல்பைண்பணய்.100 பசலுத்தினால் கூட லெருெகாரமாக இருக்கும். 20 . தீர்த்தெரிமளம் பொருட்கள் வந்தவாசி. வழங்கப்ெட்டு என சுமார் வருகின்றன. தூப தீப னகங்கர்ய விண்ணப்பம்: பகாடுங்காலூர் மற்றும் மாதந்லதாறும் விளக்லகற்றுவதற்கு அகர்ெத்திகள் மற்றும் மதிப்புள்ள கீழ்ொக்கம் மருதாடு. சளுக்தக மற்றும் மருதாடு ஆகிய ஸன்னிதிகளில் ரூ. திரி.திருமடல் புஷ்ப னகங்கர்ய விண்ணப்பம்: வந்தவாசி. ரூ. அன்ைக்தகோடி பெருமாள் உத்ஸவம்: ஸன்னிதியில் வந்தவாசி வரும் சித்திதர ஸ்ரீரங்கநாத மாதம் ஸ்ரீ ொஷ்யகாரர் திருநேத்ரத்தத முன்னிட்டு நதடபெறவுள்ள பெரிய திருவாதிதர விலசஷமான உத்ஸவத்தின் அன்ைக்தகோடி ஒரு உத்ஸவம் ெகுதியாக நடத்த நம் ஸ்ரீதகங்கர்யம் சார்பில் ஏற்ொடுகள் பசய்யப்ெட்டு வருகிறது.1500 ஊர்களில் நம் அளவிற்கு பசய்யெட்டுள்ளது.300 இந்த தகங்கர்யத்தில் விருப்ெமுள்ள அன்ெர்கள் ஒரு ஸன்னிதிக்கான பதாதகதய பசலுத்தி இதில் ெங்கு பகாள்ளைாம். குதறந்தெட்சம் ஒரு நாள் உெயமாக ரூ. அதமந்துள்ள ஸ்ரீதகங்கர்யம் நித்தியெடி சார்பில் புஷ்ெ ஆஸ்திகர்கள் பெருமாள் மாதந்லதாறும் தகங்கர்யம் ஏற்ொடு தங்களுதடய இல்ை விலசஷத்தின் பொருட்டு ஏலதனும் ஒரு மாதத்தில் இயன்ற அளவிற்கு இந்த புஷ்ெ தங்களால் தகங்கர்யத்தில் ெங்குபகாள்ளைாம்.

மாதந்லதாறும் கதடசி பசன்தனயிலிருந்து காதை பதற்லக அதமந்துள்ள சுற்றியுள்ள 10க்கும் ஞாயிற்றுக்கிழதமகளில் 6மணிக்கு புறப்ெட்டு வந்த லமற்ெட்ட வந்தவாசி ஸன்னிதிகதள லஸவித்து அளவில் பசன்தனக்லக திரும்ெ லமற்கண்ட மற்றும் ஸ்ரீக்ராமத்தில் பெருமாள் பசய்துள்ளது.திருமடல் ஸ்ரீனகங்கர்யம் யோத்ரோ. காஞ்சிபுரத்திற்கு அதமந்துள்ள மீண்டும் இரவு ஸ்ரீதகங்கர்யம் யாத்ராவில் அதத கைந்து 8மணி ஏற்ொடு பகாள்ள கட்டணமாக ரூ.10000 வதர நிதியின்தமயால் பசைவாகிறது. வேோடர்புக்கு: ஸ்ரீ விஜயராகவன் – 21 9894191094 / 9087616111 . பதாடர்புக்கு: ஸ்ரீக்ருஷ்ணதாஸன் - 9994783677 வசௌந்ேர்யபுரம் தகோசோனல விண்ணப்பம்.1000 நிர்ணயிக்கப்ெட்டுள்ளது. இந்த எனினும் லகாஸம்ரேண தகங்கர்யத்தத பதாடருவதில் சற்று சிரமம் ஏற்ெட்டுள்ளது. வந்தவாசி காஞ்சிபுரம் பசௌந்தர்யபுரம் எனும் சாதையில் ஸ்ரீக்ராமத்தில் அதமந்துள்ள எழுந்தருளியுள்ள ஸ்ரீ ஆதிலகசவ பெருமாள் ஸன்னிதியில் லகாசாதை ஒன்று அதமக்கப்ெட்டு ெராமரிக்கப்ெட்டு மூன்று ெசுமாடு வருகிறது... லமற்ெடி லகாஸம்ரேண அன்ெர்கள் தங்களால் தீவனத்திற்காக தகங்கர்யத்தில் இயன்ற வதரயில் த்ரவ்யமாகலவா அல்ைது விருப்ெமுள்ள மாதந்லதாறும் பொருளாக தாங்கலள லநரில் அதத வாங்கிக் பகாடுத்தும் உதவைாம். மற்றும் கன்றுகுட்டிகள் லமற்ெடி லகாசாதைக்கு லததவயான தீவனங்கள் மற்றும் இதர லததவகள் என்று மாதந்லதாறும் லொதிய ரூ.

சூழல் இதனால் ஏற்ெட்டுள்ளது. இதற்கு ரூ. ஆஸ்திக அன்ெர்கள் இந்த உத்ஸவத்தில் கைந்து பகாண்டு தங்களால் இயன்ற த்ரவ்ய உெகாரம் வாய்ப்தெ பசய்து திருப்ெணிகளில் பெற்று பெருமாளின் ொத்திரராகுெடி ப்ரார்த்திக்கிலறாம்.திருமடல் மதில் சுவர் னகங்கர்யம்: வந்தவாசி லமல்மருவத்தூர் சாதையில் மருதாடு கிராமத்தில் அதமந்துள்ள ஸ்ரீ ஆதிமூை பெருமாள் ஸன்னிதியில் சமீெத்தில் பெய்த கனமதழயால் ஒரு ெக்க மதில் சுவர் ஸன்னிதிக்கு இடிந்து ொதுகாப்ெற்ற விழுந்துள்ளது.40000 வதர பசைவாகும் உள்ளுர் கணக்கிடப்ெட்டுள்ளது. எனலவ இந்த மதில் சுவதர விதரந்து கட்டிமுடிக்க நம் ஸ்ரீதகங்கர்யம் சார்பில் ஏற்ொடு பசய்யப்ெட்டுள்ளது. அன்ெர்கள் தங்களால் நெர்கதள பகாண்டு லமற்கண்ட இயன்ற அளவில் தகங்கர்யத்தில் ெங்கு பகாண்டு இந்த திருப்ெணி விதரந்து முடிக்க உதவ லவண்டும் என்று ப்ரார்த்திக்கிலறாம். ஸ்ரீ ஸ்ரீநிவோஸ திருக்கல்யோண மதஹோத்ஸவம் ஓசூர் ஸ்ரீ ஸ்ரீநிவாஸ நதடபெற்றுவரும் பெருமாள் திருப்ெணிகள் ஸன்னிதியில் விதரந்து முடித்து ஸம்ப்லராேணம் காணலவண்டி நிதி திரட்டும் வதகயில் வரும் 28ஆம் அதமந்துள்ள லததி MLM பசன்தன மகோலிங்கபுரத்தில் திருமண மண்டெத்தில் மாதை 5 மணிக்கு ஸ்ரீ ஸ்ரீநிவோஸ திருக்கல்யோண மதஹோத்ஸவம் ஏற்ொடாகியுள்ளது. 22 கைந்து பகாள்ளும் க்ருதெக்கு .

திருமடல் 23 .

லமற்ெடி உத்ஸவத்தில் வந்தவாசி மற்றும் அதத சுற்றியுள்ள சுமார் லமற்ெட்ட ஸன்னிதிகளில் பசய்துவரும் ரூ. விதமாக நம் தங்கியிருந்து வரும் எனலவ பெருதமதய பெருமாள் ெட்டாச்சாரியர்கள் அவர்கதள ஸ்ரீதகங்கர்யமானது இம்மஹனீயர்களின் அந்தந்த தனது உைகரிய பகௌரவெடுத்தும் ஆண்டு விழாதவ பசய்ய உத்ஸவம் ஒன்தற வரும் ெங்குனி மாதத்தில் நடத்த திட்டமிட்டுள்ளது..திருமடல் ஸ்ரீவகங்கர்யம் ஆண்டு விழா. அவர்களுக்கு நன்றி பசலுத்துவது நம்முதடய கடதமயன்லறா.. லமலும் இன்தறய சூழலில் ெை ஸ்ரீக்ராமங்களில் ஸன்னிதிகதள ெராமரித்து லொற்றுதலுக்குரியவர்கள். பொருளுதவி அளிக்க விரும்புலவார் அடிலயாங்கதள பதாடர்பு பகாண்ட பின்னர் கீழ்கண்ட வங்கி கணக்கில் பசலுத்துமாறு லகட்டுக் பகாள்ளப்ெடுகிறார்கள்.500 மலஹான்னதமான அல்ைது ததைமுதறகளாக ெட்டாச்சாரியர்களுக்கு ஸம்ொவதனயாக தங்களால் ெை இயன்ற இந்த அளிக்க ஸம்ொவதன ஒரு பதாதகயான தகங்கர்யம் வஸ்த்ரம் மற்றும் முடிவுபசய்யப்ெட்டுள்ளது. தகங்கர்யத்தில் அளவில் 10க்கும் ஆஸ்திக அன்ெர்கள் ெட்டாச்சார்யரின் ரூ. மூன்றாண்டுகதள கடந்து ெகவத் தகங்கர்யத்தில் ஈடுெடும் நம் ஸ்ரீதகங்கர்யம் தன்னுதடய பவற்றிக்கான காரணமாக கருதுவது ெை க்ராம ஸன்னிதிகளில் ெை இன்னல்கதள கடந்து தகங்கர்யம் புரியும் அர்ச்சகர் ஸ்வாமிகளின் ஒத்துதழப்ெத்தான்! எனில்.. ஸ்ரீக்ருஷ்ணதாஸன் – 9994783677 P.. Shrikanth Account Number: 07941610142122 IFSC code: HDFC0000794 24 .500 அளித்து வஸ்த்ரம் ொகவத தகங்கர்யத்தில் கைந்து பகாண்டு ஸத்தத பெற லவண்டுகிலறாம்.