You are on page 1of 2

Mga Pasiya at Kilos na

Aking Isinagawa

Lunes

Martes

1. Hindi ako gumawa ng
takdang-aralin.
2. Hindi ako gumising ng
maaga kaya nahuli ako sa
pagpasok sa klase.

3. Mabuti

2. Dapat maaga akong natulog
noong nakaraang gabi para hindi
ako antukin sa susunod na araw.

3. Tumulong ako sa mga
gawaing bahay.
1. Maaga akong nagising
kaya maaga rin akong
pumunta sa paaralan.

1. Mabuti

3. Sasabihin ko sa aking magulang
ang totoo kahit pagalitan pa niya
ako.

2. Tinuruan ko ang aking
mga kaibigan na
nahihirapan sa Math.

Miyerkule
s

Huwebes

Mabuti o
Masama?
Mga Angkop na Hakbang na
(Batay sa
Dapat Gawin Upang Mabago at
mga
Mapaunlad ang mga Masamang
Prinsipyo ng
Pasiya at Kilos
Likas na
Batas MoraL)
1. Masama
1. Dapat gumawa ako ng takdangaralin nung mga oras na wala
2. Masama
akong ginagawa.

2. Mabuti
3. Masama

3. Sinabi ko sa aking ina na
kumain na ako para hindi
niya ako pakainin sa bahay
pero ang totoo ay hindi pa
ako kumain.
1. Kinopya ko ang takdang- 1. Masama
aralin ng aking kaklase.
2. Mabuti
2. Nakinig ako ng mabuti
sa guro habang siya ay nag- 3. Masama
uusap.
3. Hindi ako tumulong sa
gawaing bahay.
1. Tinulungan ko ang aking
kaklase sa kanyang
takdang-aralin.
2. Nag-aral ako para sa
pasulit namin.

1. Mabuti
2. Mabuti
3. Masama

1. Dapat nakinig ako ng mabuti sa
guro upang hindi ako nahirapan sa
paggawa ng aking takdang-aralin.
3. Dapat tumutulong pa rin ako sa
gawaing bahay kahit pagod na ako
sapagkat paon rin naman ang
aking ina pero ginagawa pa rin
niya ang mga gawain sa bahay.
3. Sasabihin ko ang totoo sa aking
magulang kahit na mapagalitan pa
ako.

Nakinig ako ng mabuti sa speaker noong nakaraang Biyernes. ako ay nanood lamang ng isang pelikula. Tinuruan ko ang aking kaibigan sa mga aralin na siya ay naghihirap. Aalamin ko ang aking mga prayoridad upang hindi ako malito sa mga bagay na gagawin at hindi ko gagawin upang magawa ko ang mga trabaho na kinakailangan kong magawa at maipasa. Mabuti 2. Masama 3. 2. Tumulong ako sa pangangasiwa ng mga iskawt habang kami ay nagsasagawa ng isang troop formation. Nagsinungaling ako sa aking magulang tungkol sa dahil kung bakit nagabihan ako sa pag-uwi. Mabuti. Kahit na ako ay mag1. Masama 1. Mabuti 3. 1.Biyernes 3. 2. 3. Nag-usap ako kasama ang aking kaibigan tungkol sa mga tao na hindi namin gusto sa likuran nila. Mabuti 3. Gagawa na ako ng takdangaralin para hindi bumaba ang aking mga marka. Mabuti 2. Mabuti 3. 2. 2. 3. Sabado 2. 1. Hindi ako nakagawa ng takdang-aralin. 3. Masama aaral. Namigay ako ng pagkain sa mga batang binahagian ko ng kuwento. 1. 1. Linggo 1. . Nagbahagi ako ng isang kuwento sa mga batang palaboy. Ako ay nagsimba at naking ng mabuti sa mga sinasabi nga pari. Hindi ko na pag-uusapan ang mga tao sa likuran nila sapagkat hindi ko rin naman gugustuhin iyon kapag ako ang naroroon sa posisyon nila.