You are on page 1of 10

Oscilatorno kretanje

Def: Periodično kretanje je kretanje koje se nakon nekog vremena
T- period periodičnog kretanja ponavlja.
Pored perioda, važne su još dvije veličine:
- Frekvencija:

f 

1
T

 f   1  Hz
s

- Kružna frekvencija:   2  f  2
T

   1  Hz
s

Prosto oscilatorno kretanje- prosto harmonijsko kretanje
Def: Prosto harmonijsko kretanje
je kretanje čestice kada na njega
djeluje sila koja:
- Je proporcionalna pomaku tijela
- Ima smijer suprotan smijeru
pomaka.

F  k  x

k= direkciona konstanta ili
konstanta krutosti opruge

brzina i ubrzanje Značenje: A=amplituda   fazni pomak Polazimo od 2 Newtonovog zakona: F  m  a  ma   kx Kako je ubrzanje a druga derivacija pomaka x.Pomak. Kuharica: Rješenje tražimo u obliku: x  e  t   2   02  0   i   xe Rješenje periodično sa periodom: 0 i 0 t  e  i 0 t x  A  sin ( 0 t   )  02  k 0 m m k . imamo: m d2x dt 2   kx  d2x dt 2 T  2    02 x  0 .

One su promjenljive veličine Kinetička energija -Kinetička energija tijela mase m koje oscilira frekvencijom .x  A  sin (  0 t   ) Brzina i ubrzanje su po definiciji: dx  A   0 cos ( 0 t   ) dt k a   x   A  02  sin ( 0 t   ) m v Akceleracija i brzina nemaju konstantne vrijednosti. uzmimo njenu srednu vrijednost: A  Fsr  ( x f  xi )   A k ( x 2f  xi2 ) 2 k  ( x f  xi ) 2  ( x f  xi )   E p k  x 2 k  A2 sin 2(  Ep   2 2 0 t  ) m   02 A2 sin 2(  0 t   ) Ep  2 E p  Potencijalna energia tijela mase m i opruge krutosti k Važno: m   02 A2 E  Ek  E p  2 Ukupna energija E A2 E  2 0 . rad jex je jednak proizvodu isile i f pomaka: A  F   x  F  ( x f  xi ) Kako je sila promjenljiva. x Po definiciji. 0 posjeduje kinetičku energiju m  v 2 m  A2   Ek   2 2 Važno: Ek  A 2 2 0 cos 2 ( 0 t   ) Ek   2 0 Rad i potencijalna energija Izračunajmo rad elastične sile kada se opruga istegne iz početnog položaja u konačni položaj .

2 kg 2 k 39 . Odrediti masu astronauta. Na slici je uređaj koji se u Skylabu koristi za mjerenje mase astronauta ( Astronaut Alen L. Istraživanja pokazuju da oni zbog odsustva gravitacije gube koštanu masu. Za mjerenje mase astronauta korišten je opisani uređaj čija je konstanta opruge k=606 N/m.41s. Uređaj se u suštini sastoji od stolice koja je učvršćena za elastičnu oprugu čija je konstanta poznata. vrlo je važno mjeriti masu.Kako mjeriti masu astronauta u beztežinskom stanju? Za astronaute koji provode duže vremena u beztežinskom stanju. a masa stolice iznosi 12 kg. Iz formule za računanje perioda oscilatornog kretanja dobijemo izraz za masu tijela: m T 2  k 2.2 kg  12 kg  77. Izmjeren je period oscilacija opruge T=2. Bean). 478 4 .412 s 2  606 N / m T  2 m   89. Mjeri se period oscilatornog kretanja stolice i astronauta na njoj.2 kg  m A  89.

 02  m m Rješenje opet tražimo u obliku: x  e t   2  2    02  0  1 . Newtonovom zakon imamo: dx d2x dx ma   k  x  r   2  2   02 x  0 dt dt dt r k 2   . U tom slučaju govorimo prigušenom oscilatornom kretanju. Prigušeno oscilatorno kretanje analizirat ćemo u slučaju Kada se tijelo kreće kroz viskoznu sredinu malom brzinom.Prigušeno oscilatorno kretanje U primjenama je čest slučaj da je tijelo izloženo sili trenja koja vrši disipaciju (rasipanje) energije usljed čega se smanjuje amplituda oscilatornog kretanja.2      2   2 0 . Sila trenja je proporcionalna brzini: Ftr  r  v  r  dx dt Po 2.

slobodno harmonijsko kretanje 2-3 prigušeno harmonijsko kretanje b) 4 kritično prigušenje 5 aperiodično kretanje  • Periodično kretanje  2   02  0 x  A  e   t sin (  t   ).Analiza rješenja a) 1.    02   2   0  T  T0 Frekvencija    02   2 Amplituda eksponencijalno pada • Kritično. prigušenje 2 2    0 0 • Aperiodično 2  2 0 >0 .

Logaritamski dekrement prigušenja U primjenama je važno znati koliko puta se amplituda smanji poslije svake pune oscilacije tj po isteku vremena T. . U tu svrhu se definira tzv logaritamski dekrement prigušenja: • definiramo odnos: x( t ) A  e   t sin(  t   )    e  T   t   T x( t  T ) A  e sin(  t   )   ln     T • Veličina  zove se logaritamski dekrement prigušenja.

djeluje vanjska periodična sila F  F0  cos  t Jednadžba koja opisuje kretanje tijela glasi: d2x dt 2  2 dx   02 x  F0  sin  t dt Rješenje poslije dovoljno dugog djelovanja sile: x  A(  )  sin(  t . pored elastične sile i sile prigušenja. ) F0 A(ω )  m  (ω02  ω 2 ) 2  4  β 2 ω 2 tg  2    02   2 .Prinudno oscilatorno kretanje Na tijelo.

Ta pojava zove se rezonancija. U slučaju kada podkorijena veličina dostiže minimalnu vrijednost. (   )  4    min 2 0 2 2 2 2     2 F0 Arez  2 2 2m   0   2 2 0 2 . amplituda se povećava.Amplituda oscilatornog kretanja ovisi o frekvenciji vanjske nametnute sile.