You are on page 1of 2

Processrätt S3

Processrättens funktioner
1) Processrättens betydelse
Ger de materiella reglerna genomslagskraft. Vilket leder till att syftena
bakom dessa förverkligas.
Handlingsdirigerande och tvistlösande – tvistemål
Brottsbekämpning och rättssäkerhet – brottmål
2)
Inkvisitorisk:
Syftet med förundersökningen är att ge åklagaren tillräckligt med material
för bedömningen av huruvida åtal skall väckas eller inte, se 23:2.
Objektivitetsprincipen
3) s217 reduktion
4)
5)
a)
Skiljedomstol – Lag (1999:116) om skiljeförfarande
Förenklat tvistemål – RB 1:3 d
Medling - Lag (2011:860) om medling i vissa privaträttsliga tvister
RB 42:17
Förlikning RB 17:6
Lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning
b)
Medling - Lag (2002:445) om medling med anledning av brott
Strafföreläggande (bara åklagare) & ordningsbot RB 48 kap
6)
Strafföreläggande RB 48 kap
Kräver erkännande.
Effektivitet
Ekonomiska
Betalningsföreläggande, återvinning – 52-54§§ Lag (1990:746) om
betalningsföreläggande och handräckning
Kräver inte erkännande för betalningsskyldighet.
Rättssäkerhet
7)

Genom rättegången vill han få en fullgörelsedom. 5-6 . Fullgörelsetalan Jfr 13:1 RB: Fullgörelsetalan är när käranden efter stämningsansökan vid domstol yrkar att motparten.Specialprocess – Rättsskipning vid specialdomstolar & rättegång enligt andra regler än RB. återlämna något eller utge ett skadestånd. ska förpliktas att fullgöra någon prestation till exempel att betala en skuld. svaranden. 9) Överklagande tvistemål RB 50 kap Dom: 49:1 Beslut: 49:3. Särskild juridisk expertis krävs (MD) Särskild annan expertis krävs (Fastighetsdomstolen) Intresserepresentation (AD) 8) RB 17:1 Dom: Beslut: NJA 2007 s 108 Fastställelsetalan 13:2 RB: Käranden avser med sin talan att av domstolen erhålla en dom. till exempel på äganderätt utan att domstolen samtidigt fastställer en förpliktelse för svaranden att fullgöra något. som innehåller antingen en fastställelse av ett anspråk till exempel på skadestånd eller av annan rättighet. som han sedan kan lägga till grund för verkställighet om inte svaranden frivilligt fullgör sin förpliktelse.