You are on page 1of 1

Processrätt S15 – Rättegångskostnader

1. Utifrån Maja Kask
a) Ersättningsgilla kostnader?
18:8 – Skäliga
VRGA 4.3 – inte mer än yrkandet, om inte särskilda skäl?
JuristVistets 25%?
b) Fördelning av kostnader?
HR 18:1 – Dock inte tillämplig vid återkallande. Däremot ibland vid
avvisande.
18:5 – Kärande som återkallar står för motpartens RK om inte särskilda
omständigheter. OBS krävs att talan avskrivs, dvs att svarande inte
utnyttjar sin möjlighet till dom.
Särskilda omständigheter?
- Svarande har fullgjort sin skyldighet enligt yrkandet från kärande.
- RH 1999:125 Sanningslös och vilseledande processföring under längre
tid.
- RH 1989:113 Sent framförd invändning (förberedelsen) som skulle ha
gjort att kärande inte hade väckt talan alls om den framförts tidigare.
Hade definitivt möjlighet att framföra invändningen tidigare.
- NJA 1976 s 360 Att inte ange grunden för sitt bestridande förrän vid
förberedelsen ansågs inte utgöra en särskild omständighet.
c) Betydelse av ombud ”på egen risk”?
Se HovR T-78-10: Ingen betydelse för rättegångskostnaderna om inte
ombudet får en sådan ekonomisk koppling till målet att den närmast är att
anse som part för sin andel i en lyckosam utgång. Torde krävas en
överlåtelse av fordran. OBS advokater får inte jobba på detta sätt, VRGA
4.2
2. Utifrån JuristVistet
a) Ersättningsgilla kostnader?
b) Fördelning av kostnader?
3. Domstol – Lämplig fördelning av 750’?
4.
RB 18:4 NJA 1973 s 623, Welamson s 21 häftet.
200/500 = 4/10  tappat en tiondel mer än vunnit  ska ersätta 1/5 av
motpartens rättegångskostnader. Formel: (Vunnet/Yrkat – 0,5) * 2 *
RK(motpart eller egna beroende på +/- i tidigare uträkning).