You are on page 1of 13

KOEFICIJENT ISKORIŠĆENJA

ISPRAVNOG VOZNOG PARKA

Ovaj koeficijent predstavlja
stepen iskorišćenja vozila
sposobnih za rad, kao i
odnosa auto-dana na radu i
auto-dana kada je vozilo
bilo sposobno za rad.

Računa se : .Za jedno vozilo u toku posmatranog perioda: ’ Dr = Ds .

Broj dana u kojima je vozilo tehnički ispravno za upotrebu Broj radnih dana vozila Dr - Ds .

.

Za ceo vozni park u toku posmatranog perioda ’ Ar = As ..

Broj vozila na radu posmatranog dana Ar As Braj vozila sposobnih za rad u istom danu .

.

.Za ceo vozni park u posmatranom vremenskom periodu : ’ = ADr ADs .

ADr- auto-dani vozila na radu ADs- auto-dani vozila sposobnih za rad .

.

.

.

HVALA NA PAZNJI .