You are on page 1of 1

Research Gap

Maraming kontribusyon ang pag aaral ng Sikolohiya sa ating bansa. Sa lumipas na panahon ay
iba’t ibang pag aaral na ang naganap sa ibat ibang bahagi ng ating kultura. Tulad na lamang ng pag aaral
tungkol sa sakop sa moralidad at ibat iba pang pananaliksik tungkol sa ibat ibang responde at variables.
Ngunit may limitadong pag aaral ang nadi-diskubre at nade-debelop tunkol sa pag gawa ng panukat mula
sa moralidad ng mga kabataan. Ang ginagamit ng panukat upang sukatin ang moralidad ng isang tao ay
laging naka ankla sa theorya ni Lawrence Kholberg. Bagaman iba ang pananaw at pag kilos nating mga
Pilipino tunkol sa usapin sa moralidad ay ginagamit na lamang natin ang ibang panukat at theorya ng
ibang bansa.
Ang pagkakulang ng sapat na kaalamanan sa ating pag buo ng sariling moralidad dahil nakasalalay pa rin
ang ating pag buo ng moralidad sa mga kanluraning pananaw at theorya. Ang pagkakulang o limitado ng
mga panukat sa Moralidad ng kabataan ay kulang at hindi nabibigyang saliksik.
Ang moralidad ay ang paglago ng pagiisip ng isang indibidual mula sa pag iisip ng kung ano ang tama o
mali. Ayon kay Mcleod (2011), ang theorya ni Lawrence Kholberg ay ang pagbuo ng mga moralidad ay
dumadaan sa proseso at ibat ibang baitang at ito ang Pre-Conventional Morality, Conventional Morality at
Post Conventional Morality ngunit ito ay nakasaad lamang sa kanluraning pananaw.
Mcleod, S. (2013). Kohlberg - Moral Development | Simply Psychology. Retrieved February 20, 2016,
from http://www.simplypsychology.org/kohlberg.html