You are on page 1of 8

ppftmPm&Sifpepfwdkufzsufa&;

စစ္အာဏာရွင္စနစ္တိုက္ဖ်က္ေရး လက္စြဲ
LEAD THE FIGHT - The Fight For Freedom in Burma

သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရႏွင့္
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိွဳင္တ႔က
ို
ဘိန္းခင္းမ်ားကိုဖ်က္ခြင့္မျပဳ
ကခ်င္ မူးယစ္ႏွိမ္နင္းေရး လူမႈအဖဲ႔ေ
ြ တြကို
စစ္တပ္ တားဆီး

ဘိန္းခင္းဖ်က္ဆီးဖိ႔ု ခ်ီတက္လာသူျပည္သူမ်ားအား စစ္တပ္က
တားျမစ္ထားစဥ္။ သတင္းဓာတ္ပ-ံု (Photo Credit to Kachin
News) မသိဂႌထုိက္ 18.02.2016 20:35 VOA
ဘိန္းခင္း ေတြကို ဖ်က္ဆီးဖိ႔ု ခ်ီတက္လာၾကတဲ႔ လူဦးေရ ၂ ေထာင္ေက်ာ္ကို ကခ်င္ျပည္နယ္
၀ိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နဲ႔ ၁၂ မိုင္အကြာ လမ္းမေပၚမွာ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္က ပိတ္ဆ႔ို တားဆီးထားတာ
ဒီကေန႔ ၃ ရက္ရွိသြားၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘိန္းစိုက္ေတာင္ သူေတြန႔ဲ ဘိန္းခင္း ဖ်က္မယ့္
ေဒသခံေ တြၾကား ပဋိပကၡေတြ ျဖစ္မယ့္ အေရးေၾကာင့္ အာဏာပိုင္ေတြက တားဆီးထားတာလိ႔ု
ANTI-MILITARY DICTATORSHIP IN MYANMAR/BURMA – no.0983
သမၼတဦးသိန္း စိန္အစိုး ရႏွင့္ ဗိုလ္ခ ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိွဳင္တ႔က
ို ဘိန္းခင္း မ်ားကိုဖ်က္ခြင့္မျပဳ

1

0983 သမၼတဦးသိန္း စိန္အစိုး ရႏွင့္ ဗိုလ္ခ ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိွဳင္တ႔က ို ဘိန္းခင္း မ်ားကိုဖ်က္ခြင့္မျပဳ 2 .The Fight For Freedom in Burma အေၾကာင္းျပသလို ဘိန္းခင္း ဖ်က္ဖ႔ို ခ်ီတက္လာတဲ႔ ကခ်င္ရပ္မိရပ္ဖေတြ ေဒသခံေတြန႔ဲ ဦးေဆာင္ဖ႔စ ြဲ ည္းထားတဲ႔ ကခ်င္ျပည္သ႔ူ မူးယစ္ေဆး၀ါး တုိက္ဖ်က္ေရး အဖြ႔က ဲ လည္း ခြင႔ျ္ ပဳခ်က္ ရတဲ႔ အထိ ေစာင့္ဆိုင္းမယ္လ႔ို ေျပာဆိုထားပါတယ္။ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္း လူငယ္ေတြ မူးယစ္ေဆး သံုးစြဲမႈ ျပႆနာ ႀကီးထြားလာတာနဲ႔ ဘိန္းခင္း ေတြကို စီးပြားျဖစ္ စိုက္ပ်ိဳးလာၾကတယ္လ႔ို ေဒသခံေတြက ယူဆတာေၾကာင့္ ဒီႏွစ္မွာ ပထမဆံုး အႀကိမ ္အျဖစ္ အရပ္သားေတြ စုေပါင္းၿပီး ဘိန္းခင္းေတြ ဖ်က္ဆီးဖိ႔ု လႈပ္ရွားလာၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကခ်င္ျပည္န ယ္ ၀ိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အမတ္ ဦးေနာ္လီ ေခၚ ဇေခါင္ခမ္းရယ္ ကို မသိဂၤ ီထိုက္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္း တာမွာေတာ့ လက္ရွိ အေျခအေနကို အခုလို စၿပီး ေျပာဆိုခ႔ပ ဲ ါတယ္။ ဦးေနာ္လီ။ ။ တားထားတဲ႔ အေျခအေနေတာ့ ရွိေတာ့ ရွိေသးတယ္။ ၀ါေရွာင္ အထြက္ လမ္းခြဲနားမွာေပါ့ေနာ္။ က်ေနာ္တ႔ို သိထားတာကေတာ့ တဘက္န႔ဲ တဘက္၊ တဘက္မွာက ဘိန္းပင္ေတြကို စိုက္တ႔ဲ ေတာင္သူေတြလ႔ို ေျပာရမလား၊ လုပ္ငန္းရွင္ေတြလ႔ို ေျပာရမလား၊ ေဒသခံေ တြက အႏၱရာယ္ ျပဳမယ္ဆိုတ႔ဟ ဲ ာကို ဒီက အစိုးရက က်ေတာ့ လံုျခံဳေရး အေနနဲ႔ သူတ႔ို ေဆာင္ရြက္ မေပးႏုိင္တ႔ဲ အေျခအေန ရွိလ႔ို အဲသလို တားထားတယ္လ႔ို ေလာေလာဆယ္ေတာ့ အဲလို သေဘာေပါက္ထားတယ္။ မသိဂၤ ီထိုက္။ ။ အဲဒီေတာ့ ဘိန္းခင္းေတြကို ဖ်က္ေနၿပီလား။ ဘယ္နား မွာ ေရာက္ေနၾကပါလဲ။ ဦးေနာ္လီ။ ။ ပထမ တသုတ္ လူ ၁၀၀၀ တက္သြား ခဲ႔ၿပီး ျပန္လာခဲ႔ၿပီ။ အခု လူအင္အား မေလာက္လ႔ို ဘိန္းခင္းကလည္း မ်ားတဲ႔ အခါက်ေတာ့ လူအင္အား ၂၀၀၀ ေက်ာ္ေပါ့ေနာ္။ လူအင္အား ျပန္လာစုၿပီးေတာ့ ဒုတိယ အႀကိမ္ ျပန္တက္ဖ႔ုိ လုပ္တ႔ဲ အခ်ိန္မွာ အခုအခ်ိန္ထိ မထြက္ႏုိင္ေသးဘူးေပါ့။ အဲဒီ အေျခအေန ရွိေနပါတယ္။ မသိဂၤ ီထိုက္။ ။ ၀ိုင္းေမာ္ အထြက္မွာလားရွင္။ ဦးေနာ္လီ။ ။ ၀ိုင္းေမာ္အထြက္ေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ ၀ိုင္းေမာ္ကေန ၁၂ မိုင္ေလာက္ ရွိမယ္ ထင္တယ္။ ၀ါေရွာင္ အထြက္ေ ပါ့။ ၀ိုင္းေမာ္ကေန အသြားမွာ ၀ါေရွာင္ဆည္ ဆိုတာ ရွိတယ္။ အဲဒီ ရြာအထြက္ ခ်ီေဖြလမ္းခြဲ၊ ခ်ီေဖြကို သြားတဲ႔ လမ္းနဲ႔ ကန္ပိုက္တီကို သြားတဲ႔ လမ္းခြဲ ထိပ္မွာ ဟုတ္တယ္။ မသိဂၤ ီထိုက္။ ။ ပိတ္ဆ႔ခ ို ံထားရတာ စိုးရိမ္စရာမ်ား ရွိပါသလားရွင့္။ ဦးေနာ္လီ။ ။ အဲလိုမ်ိဳး တိုင္ပ င္ညိႇႏႈင ိ ္းေနတာေတာ့ ရွိပါတယ္။ ဒါကေတာ့ စိုးရိမ္စရာ အႏၱရာယ္ ရွိတာ အဲသလိုေတာ့ မရွိပါဘူး ။ ဒါေပမယ့္ ေဒသခံေတြလည္း မသြားခိုင္းရင္လည္း သြားခြင့္ျပဳတဲ႔ အထိ ေစာင့္ေနမယ္ေပါ့ အဲဒီသေဘာ။ ဒီက အာဏာပိုင္ေတြကလည္း လံုျခံဳေရး အေျခအေန အရေပါ့ေနာ္ ဘယ္လို ျပန္ျဖစ္ မလာမလဲ ဆိုတာကေတာ့ မသိေသးဘူးေပါ့ေနာ္။ ANTI-MILITARY DICTATORSHIP IN MYANMAR/BURMA – no. စစ္အာဏာရွင္စနစ္တိုက္ဖ်က္ေရး လက္စြဲ LEAD THE FIGHT .ppftmPm&Sifpepfwdkufzsufa&.

The Fight For Freedom in Burma မသိဂၤ ီထိုက္။ ။ အခု တားထားတာက စစ္တပ္က တားထားတာလား၊ ရဲက တား ထားတာလား။ ဘယ္သူေ တြက တားထားတာလဲ။ ဦးေနာ္လီ။ ။ ဂိတ္ ကေတာ့ စစ္တပ္ ဂိတ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လာေရာက္ ညိႇႏိႈင္းတာကေတာ့ ရဲ။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲတပ္ဖ႔က ြဲ လာေရာက္ ညိႇႏိႈင္း တိုင္ပင္ေနတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ မသိဂၤ ီထိုက္။ ။ ဘိန္းခင္း ဖ်က္တာကိုေတာ့ ဒီႏွစ္မွ စလုပ္တာလား။ ရပ္မိ ရပ္ဖေတြ ရပ္ရြာက စုၿပီး လုပ္ၾကတယ္လ႔ို က်မတိ႔ု ၾကားထားလိ႔ပ ု ါ။ ဒီႏွစ္မွ စလုပ္တာလား။ ႏွစ္စဥ္ဘဲ လုပ္ေနၾကလားရွင့္။ ဦးေနာ္လီ။ ။ ခါတိုင္းႏွစ္ကေတာ့ သက္ဆုိင္ရာ ဌာန ဆိုင္ရာကေပါ့ေနာ္ လုပ္ေနတာ ေတြ႔ရတယ္။ ဒီႏွစ္ကေတာ့ ျပည္သူလူထု ပါ၀င္လာတဲ႔ အပိုင္း ေတြ႔ရတယ္။ ခါတိုင္းႏွစ္က ျပည္သူ လူထု အခုလို ပါ၀င္တာ မရွိဘူး ဒီႏွစ္မ ွ စတာ ျဖစ္ပါတယ္။ မသိဂၤ ီထိုက္။ ။ ဟုတ္က႔ရ ဲ ွင့္။ ျပည္သူလူထုကပါ ဒီမူးယစ္ေဆးကို ဘိန္းခင္းေပါ့ေနာ္။ ဘိန္းခင္းကို ဖ်က္မယ္ဆိုၿပီး အင္တိုက္ အားတိုက္ ျဖစ္လာရတဲ႔ အေၾကာင္းရင္းက ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္းက မူးယစ္ေဆး၀ါး ျပႆနာက စိုးရိမ္ရတဲ႔ အေနအထား ရွိေနလိ႔လ ု ား။ ဘာေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုက ထြက္ၿပီး ဘိန္းခင္း ဖ်က္မယ္ဆုိတ႔ဲ အဆင့္ ျဖစ္လာရတာပါလဲ။ ဦးေနာ္လီ။ ။ အဲဒါက က်ေနာ္႔ အျမင္က ၂ ခ်က္ ရွိပါတယ္။ ၁ ခ်က္က တကယ့္ကို ေဒသခံ ျပည္သူလူထုက ဆိုးဆိုးရြားရြားကိုေပါ့ေနာ္ မူးယစ္ေဆး၀ါး သံုးစြဲလာတာကို ေတြ႔ေနရတယ္။ အဲဒါက်ေတာ့ ဒီျပည္သူ လူထုကေန အသင္းေတာ္ေတြကေန ခရစ္ယာန္ အသင္းေတာ္ေတြကေန စုေပါင္းၿပီးေတာ့မွ ျပည္သူလူထုေတြ ဒီ မူးယစ္ေဆး၀ါးကို ဆိုးဆိုးရြားရြား အထူးသျဖင့္ လူငယ္ေတြေပါ့ေနာ္ ပ်က္ဆီးသြားတာေတြက ပိုၿပီးမွ ဆိုးရြားလာတာကို ေတြ႔တ႔ဲ အခါက်ေတာ့ ဒီ အသင္းေတာ္က ဦးေဆာင္တာ ေတြ႔ရတယ္။ ေနာက္ ဒုတိယ တခ်က္ကေတာ့ ဒီဘိန္းခင္း စိုက္တယ္ဆိုတာ တကယ္တန္းက်ေတာ့ စပါးတိ႔ု ေျပာင္းတိ႔ု ဘာတိ႔ု စိုက္လ႔ုိ မရတဲ႔ ေဒသမွာ ေနထိုင္တ႔ဲ ေဒသခံေတြ အရင္တုန္းကေတာ့ ေရွးရိုးရာ အလုိက္ နည္းနညး္ပါးပါး ေဆးျဖစ္ ၀ါးျဖစ္ စိုက္ၾကတာ ရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခု ေနာက္ပိုင္းက်ေတာ့ တဘက္ ႏုိင္ငံကေန စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ေတြ ပံုစံ လာေရာက္လုပ္ကိုင္တ႔ဲ အခါက်ေတာ့ ကိုယ့္ႏုိင္ငံ အတြင္းမွာ လာေရာက္ လုပ္ကိုင္တ႔ဲ အခါက်ေတာ့ အဲလိုမ်ိဳးေတြေပါ့။ တကယ္တမ္း က်ေတာ့ ေဒသခံေတြရ႕ဲ နာမည္ယူၿပီးေတာ့ တဘက္ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားရွာတဲ႔ လူေတြက ပိုၿပီးမွ ျဖစ္ေနတယ္ေပါ့။ အဲဒီ အျမင္ ၂ ဘက္န႔ဲ ဒီဟာကို မလုပ္မျဖစ္ဘူး ဆိုၿပီး ျပည္သူလူထုက ၀ိုင္း၀န္း လုပ္ေဆာင္ ပါ၀င္လာၾကတဲ႔ သေဘာရွိတယ္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ ၀ိုင ္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အမတ္ ဦးေနာ္လီ ေခၚ ဇေခါင္ခမ္းရယ္ကို မသိဂၤ ီထုိက္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းတင္ျပခဲ႔တာျဖစ္ပါတယ္။ ANTI-MILITARY DICTATORSHIP IN MYANMAR/BURMA – no.ppftmPm&Sifpepfwdkufzsufa&.0983 သမၼတဦးသိန္း စိန္အစိုး ရႏွင့္ ဗိုလ္ခ ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိွဳင္တ႔က ို ဘိန္းခင္း မ်ားကိုဖ်က္ခြင့္မျပဳ 3 . စစ္အာဏာရွင္စနစ္တိုက္ဖ်က္ေရး လက္စြဲ LEAD THE FIGHT .

စစ္အာဏာရွင္စနစ္တိုက္ဖ်က္ေရး လက္စြဲ LEAD THE FIGHT .2.0983 သမၼတဦးသိန္း စိန္အစိုး ရႏွင့္ ဗိုလ္ခ ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိွဳင္တ႔က ို ဘိန္းခင္း မ်ားကိုဖ်က္ခြင့္မျပဳ 4 .ppftmPm&Sifpepfwdkufzsufa&.The Fight For Freedom in Burma Jade Land Kachin 20.2016 ေနာက္ထပ္္ႏွစ္ရက္ခြင့္ျပဳမိန႔မ ္ ရေသာ္လည္း ပတ္ဂ်ဆန္အဖဲ႔ြ ဘိန္းခင္းမ်ားသြားေရာက္ဖ်က္ဆီးမည္ လူမႈအေျချပဳမူးယစ္တုိက္ဖ်က္ေ ရးအဖြ႔အ ဲ ေနျဖင့္ ယခုစခန္းခ်ထားသည့္ ေနရာတြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၁ရက္ေန႔ထိေ စာင့္ဆုိင္းမည္ျဖစ္ျပီး ထုိရက္ေက်ာ္လြန္ပါက ANTI-MILITARY DICTATORSHIP IN MYANMAR/BURMA – no.

20.2... ANTI-MILITARY DICTATORSHIP IN MYANMAR/BURMA – no.. မအလ စစ္တပ္န႔ေ ဲ ဖာက္ျပန္ေရးတိုင ္းရင္သားလက္နက္ကိုင္ေတြက အကာအကြယ္ေပးတယ္.2016 ဗမာျပည္ထဲ ဘိန္းလာစိုက္တယ္.0983 သမၼတဦးသိန္း စိန္အစိုး ရႏွင့္ ဗိုလ္ခ ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိွဳင္တ႔က ို ဘိန္းခင္း မ်ားကိုဖ်က္ခြင့္မျပဳ 5 ..The Fight For Freedom in Burma သက္ဆုိင ္ရာမွခ ြင့္ျပဳခ်က္မေပးေသာ္လည္း မူလစီစဥ္ထားသည့္ ဆဒံုး၊ ကန္ပိုင္တီ ျမိဳ႕နယ္အတြင္းရိွ ဘိန္းခင္း မ်ား ဖ်က္ဆီးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ဝုိင္းေမာ္ျမိဳ႕မွ ေဖေဖာ္ဝ ါရီ ၁၆ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ ဘိန္းခင္းဖ်က္ဆီးရန္ထက ြ ္ခြာလာသည့္ လူထုအေျချပဳမူးယစ္ တိုက္ဖ်က္ေရးအဖြ႔အ ဲ ား ဆဒံုး၊ ခ်ီေဖြလမ္းခြဲအေရာက္တြင္ အစိုးရတပ္မ ေတာ္မွ လံုျခံဳေရးေၾကာင့္ တားဆီးလုိက္သည္။ ဘိန္းခင္း တုိက္ဖ်က္ေရးအဖြ႔ၾဲ ကား ပဋိပကၡျဖစ္လာနုိင္ဖြယ္ရိွသျဖင့္ လံုျခံဳေရးအရ တားဆီးရျခင္းျဖစ္တယ္လ႔ို အစိုးရတပ္မေတာ္မွ တာဝန္က်အရာရိွတစ္ဦးက ေျပာဆိုထားသည္။ ထိုသ႔တ ို ားဆီးထားသည့္ အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် ဆဒံုးလမ္းမတစ္ေလွ်ာက္တြင္ စခန္းခ်ေနထိုင္သည့္ မူးယစ္တုိက္ဖ်က္ေရးအဖဲ႔တ ြ ႔တ ို ြင္ ေသာက္သံုးေရ ႏွင့္ ေနစရာအခက္အခဲၾကံဳေတြ႔လာခဲ့သည္။ ဘိန္းခင္း ဖ်က္ဆီးရန္အတြက္ မူလတြင္ လူထုအင္အား ၁၄၀၀ခန္႔သာရိွေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္တြင္ ဖားကန္႔၊ တႏုိင္း၊ပူတာအို၊ရွမ္းျပည္နယ္မွ လူထုမ်ားလာေရာက္ပူးေပါင္းသျဖင့္ အင္အား ၃၀၀၀ေက်ာ္ရိွလာျပီျဖစ္သည္။ ( Kachin wave ) Kyaw Than shared La Raw's photo. စစ္အာဏာရွင္စနစ္တိုက္ဖ်က္ေရး လက္စြဲ LEAD THE FIGHT . ဒါလားတရုတ္ရ႕ဲ ဘက္မလိုက္ ေလးစားေရး ဘန္ေဒါင္းမူ(၅)ခ်က္. နယ္ခံလူထုက တိုက္ဖ်က္ေ တာ့ ဒုကၡသည္စခန္းကိုဝင္ ေႏွာက္ယွက္ၿခိမ္းေျခာက္တယ္..ဒါလား မအလစစ္တပ္ရ႕ဲ အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာတည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရး သံဓိဌာန္.ppftmPm&Sifpepfwdkufzsufa&.

2016 မႉးယစ္ေဆးဝါးတိုက္ဖ်က္ေရး ...2. စစ္အာဏာရွင္စနစ္တိုက္ဖ်က္ေရး လက္စြဲ LEAD THE FIGHT . 20..0983 သမၼတဦးသိန္း စိန္အစိုး ရႏွင့္ ဗိုလ္ခ ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိွဳင္တ႔က ို ဘိန္းခင္း မ်ားကိုဖ်က္ခြင့္မျပဳ 6 .The Fight For Freedom in Burma ဘိနိးခင္း စိုက္ပ်ိဳးေသာ တ႐ုပ္ျပည္ဘက္က သူေဌးမ်ား ကခ်င္ ဘက္ျခမ္း႐ွိ စစ္ေျပးစခန္းျဖစ္ေသာ Shingchyai IDP camp သိ႔ု လက္နက္မ်ားျဖင့္ဝင္ေရာက္လာၿပီး ခ်ိန္းေျခာက္ျခင္းစစ္ေဆးေမျမန္းျခင္း ဓားျဖင့္ရြယ္ျခင္းျပဳလုပ္သည္သာမက စစ္ေျပးစခန္း ႐ွိအမ်ိဳးသားတစ္ဦးကို pat jasan အဖြ႔ဝ ဲ င္ဟုေျပာဆိုၿပီး ဝိုင္းဝန္း႐ိုက္နက္ခဲ့သည့္အတြက္ ဒဏ္ရာျပင္းထန္စ ြာရ႐ွိကာ ျမစ္ႀကီးနား သိ႔ယ ု ေန႔ေရာက္႐ွိလာပါတယ္ ကန္ပိုင္တည္လမ္းခရီးသြားသူမ်ားကို မွတ္ပံုတင္ စစ္ေဆးျခင္း ေမးျမန္းျခင္းကားမ်ားရပ္တန္႔ေစျခင္းကို တ႐ုပ္ဘိန္းကုန္သည္မ်ားျပဳလုပ္ေနပါေၾကာင္း သတင္းရ႐ွိပါတယ္ Seng Jaw with Munglai Hka and 19 others.ppftmPm&Sifpepfwdkufzsufa&...ဒိ႔အ ု ေရး ျမန္မာအစိုးရ စစ္တပ္ ၏တားဆီးခံထားရသည့္ ကခ်င္လူထအ ု ေျချပဳမူးယစ္တုိက္ဖ်က္ေရး (Patjasan)အဖဲြ ၏ အဓိဌာန္ ႏွင႔္ ေၾကြးေက်ာ္သံ ANTI-MILITARY DICTATORSHIP IN MYANMAR/BURMA – no.

..0983 သမၼတဦးသိန္း စိန္အစိုး ရႏွင့္ ဗိုလ္ခ ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိွဳင္တ႔က ို ဘိန္းခင္း မ်ားကိုဖ်က္ခြင့္မျပဳ 7 ...........ဒိ႔ရ ု န္သူ။ မႈးယစ္ေဆး ဝါး ကာကြယ္ သူ. ဒိ႔အ ု ေရး။ မႈးယစ္ေဆး ဝါးထုတ္လုပ္သူ .....ppftmPm&Sifpepfwdkufzsufa&..... စစ္အာဏာရွင္စနစ္တိုက္ဖ်က္ေရး လက္စြဲ LEAD THE FIGHT .The Fight For Freedom in Burma "မႈးယစ္ေဆး ဝါးတိုက္ဖ်က္ေရး................ဒိ႔ရ ု န္သူ။" ANTI-MILITARY DICTATORSHIP IN MYANMAR/BURMA – no.

THAILAND-MYANMAR RELATIONS. NLD. အယ္ဒီတာ . HUMANRIGHTS IN MYANMAR/BURMA. CHINA-MYANMAR RELATIONS. ဤစာတမ္းကို အင္တာနက္စ ာမ်က္ႏွာ SCRIBD. SENIOR GENERAL SAW MAUNG.MYANMAR.ppftmPm&Sifpepfwdkufzsufa&.သခင္ဝါစက ( ရန္ကုန္စက္မွဳတကၠသိုလ္ ). HISTORY OF MYANMAR. BANGALADESH-MYANMAR RELATIONS. HISTORY OF SOUTH EAST ASIA. HISTORY OF BURMA. MILITARY DICTORSHIP IN MYANMAR/BURMA. GENERAL NE WIN. SENIOR GENERAL THAN SHWE. YANGON. SHAN. UWSA WA. စစ္အာဏာရွင္စနစ္တိုက္ဖ်က္ေရး လက္စြဲ LEAD THE FIGHT . RANGOON. INDIA-MYANMAR RELATIONS. RANGOON. CEASEFIRE AND PEACE IN MYANMAR/BURMA. GENERAL TIN OO. BAGAN. NAYPYITAW. KACHIN.COM တြင္တင္ထားပါသည္။ ဤစာတမ္းကို စာရြက္ဆိုက္ A5 ေပၚတြင္ ပံုႏွိပ္ရန္သင့္ေတာ္ပါသည္။ 2016 အယ္ဒီတာ . GENERAL THEIN SEIN. YANGON.TAG AUNG SAN SUU KYI.0983 သမၼတဦးသိန္း စိန္အစိုး ရႏွင့္ ဗိုလ္ခ ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိွဳင္တ႔က ို ဘိန္းခင္း မ်ားကိုဖ်က္ခြင့္မျပဳ 8 . MANDALAY.The Fight For Freedom in Burma INDEX . MANDALAY. BURMA.သခင္ဝါစက ( ရန္ကုန္စက္မွဳတကၠသိုလ္ ) ANTI-MILITARY DICTATORSHIP IN MYANMAR/BURMA – no. GENERAL AUNG SAN. ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၊ ျမန္မာ ၊ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ တိုက္ဖ်က္ေရး ၊ ေက်ာင္းသား သမဂၢ ၊ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြ႔ခ ဲ ်ဳပ္ ၊ CIVIL WAR IN MYANMAR/BURMA.