You are on page 1of 24

2

1

2

மனித உடல் மமற்கககொள்ளகொத வகொழ்க்ககச் கசெயற்பகொங்கு எத?
சுவகொசித்தல்
A
மலம கழித்தல்
B
ஒளிச்மசெர்க்கக
C
கழிவுககள அகற்றுதல்
D
படம 1 , அறிவியல் அகறையில் ஒரு வகொரத்திற்கு மமற்கககொள்ளப்பட்ட ஓர் ஆய்விகனைக் ககொட்டுகிறைத.

கபட்ட

நகொள் 1

வகொரம 1
படம 1

இவ்வகொய்வின் வழி நீ அறிந்த கககொண்டத என்னை?
A
B
C
D

3

தகொவரம
தகொவரம
தகொவரம
தகொவரம

உயிர்
உயிர்
உயிர்
உயிர்

வகொழ
வகொழ
வகொழ
வகொழ

நீர் மதகவ
மண் மதகவ
ககொற்று மதகவ
சூரிய ஒளி மதகவ

கீமழ கககொடுக்கப்பட்ட படம, பிரகொணிகள் அதன் சுவகொசெ உறுப்புகளுக்மகற்ப வககப்படுத்ததகலக்
ககொட்டுகிறைத.
பிரகொணி

தவகள
P

தகலபிரட்கட
கடல் குதிகர

மகொடு
Q

கககொடுக்கப்பட்டகவகளுள் எகவ P மற்றும Q –ஐ பிரதிநிதிக்கின்றைத?
P
Q
A
அட்கட
ஒட்டகச்சிவிங்கி
B
பறைகவ
மரவட்கட
C
வண்டு
கககொசு
D
ரத்தக்கட்ட (Pacat)
பூரகொன்

038 அறறவறயலல ஆணலடறதறசல சசசதனன 2015

கவட்டுக்கிளி
கரப்பகொன் பூச்சி

3

4

படம 2, மனிதனின் கழிகவ அகற்றும உறுப்கபக் ககொட்டுகிறைத.

படம 2

5

6

கீழ்க்கண்பகவற்றுள், மமற்ககொணும உறுப்பு கவளிமயற்றும கழிவுகள் யகொகவ?
A
வியர்கவ, உப்பு
B
சிறு நீர், யூரியகொ
C
நீரகொவி, சிறு நீர்
D
கரிவளி, நீரகொவி
கீழ்க்ககொண்பனைவற்றுள் எத மனிதன் தன் கபற்மறைகொரிடமிருந்த கபறைக்கூடய பரமபகரக் கூறுகளகொகும?
I
II

முடயின் நீளம
உடல் அகமப்பு

A
B
C
D

I மற்றும II
I மற்றும III
II மற்றும IV
III மற்றும IV

III
IV

மதகொலின் நிறைம
முக அகமப்பு

கீழ்க்ககொணும கூற்று, ஒரு பிரகொணியின் சிறைப்பியல்புககளக் ககொட்டுகினைறைத.
தடத்த உமரகொமம
மதகொலுக்குக் கீழ் தடப்பகொனை கககொழுப்பு அடுக்குககளக் கககொண்டுள்ளத.
நீண்ட உறைக்கம
மமற்ககொணும கூற்றுகளின் அடப்பகடயில், இப்பிரகொணி வகொழ, ஏற்புகடய இடத்கதத் கதரிவு கசெய்.

038 அறறவறயலல ஆணலடறதறசல சசசதனன 2015

4 A B C D 7 இனைவகக நீடுநிளவல் என்பதன் கபகொருள் என்னை? A B C D 8 தருவம பகொகலவனைம குட்கட செதப்பு நிலப்பகுதி. எகவ மமமல கககொடுக்கப்பட்ட பழங்ககளப் மபகொன்று பரவல் ககொரணிககளக் கககொண்டுள்ளத? A B C 038 அறறவறயலல ஆணலடறதறசல சசசதனன 2015 . சுவகொசிக்கும முகறை மலத்கத அகற்றும முகறை தன் இனைம அழியகொமல் கதகொடர்ந்த இருப்பகத உறுதி கசெய்தல். படம 3. உயிரினைங்கள் தூண்டலுக்கு ஏற்ப தலங்குவகத உறுதி கசெய்தல். மூன்று வகக பழங்ககளக் ககொட்டுகிறைத படம 3 கீழ்க்ககொண்பனைவற்றுள்.

படம 4. இவ்வகொய்வின் வழி நீர் மட்டம 40 அகடய எத்தகனை மககொலிககள உருகள அளவியில் மபகொட மவண்டும? A B C D 3 4 5 6 மககொலிகள் மககொலிகள் மககொலிகள் மககொலிகள் 038 அறறவறயலல ஆணலடறதறசல சசசதனன 2015 . மககொலிகள் மபகொடப்பட்ட பின் படம 4 இரண்டு மககொலிகள் நீள் உருகள அளவியில் மபகொடப்பட்டனை. கககொள்ளளவு கதகொடர்பகொனை ஓர் ஆய்விகனைக் ககொட்டுகிறைத.5 D 9 கசெமபகனைத் மதகொட்டத்தில் எலிகளின் இனைவிருத்திகயக் குகறைக்க ஏற்றை வழி எத? A B C D 10 பூச்சிக்கககொள்ளி மருந்த கதளித்தல் அத்மதகொட்டத்தில் ஆந்கதகய வளர்த்தல் எலிககளச் சுட்டுக்கககொல்லுதல் கசெமபகனை கசெடகளுக்கு இகடயில் வளரும புதர்ககள எரித்தல்.

038 அறறவறயலல ஆணலடறதறசல சசசதனன 2015 .6 11 கீமழ கககொடுக்கப்பட்ட விபரங்கள். அகறையின் சுவரில் அதிகமகொனை அலங்ககொரப் கபகொருள்ககள மகொட்டுதல். சில கருவிககளயும. கருவி செக்தியின் உருமகொற்றைம Q கவப்பச் செக்தி → ஒளிச் செக்தி R இரசெகொயனைச் செக்தி → கவப்பச் செக்தி S இயக்கச் செக்தி → மின் செக்தி T மின் செக்தி → ஒலிச் செக்தி கீமழ கககொடுக்கப்பட்ட இகணைகளுள் எத செரியகொனைத? 12 A Q மற்றும R B R மற்றும S C S மற்றும T D T மற்றும Q அதிகமகொனை விளக்குகள் இருந்தகொலும. அகதப் பயன்படுத்தியப் பின் ஏற்படும செக்தியின் உருமகொற்றைத்கதயும ககொட்டுகிறைத. அகறையின் சுவரில் அதிகமகொனை கண்ணைகொடககள மகொட்டுதல். அந்த அகறைகள் கவளிச்செமகொக இருப்பகத உறுதி கசெய்ய அவர் எத்தககய நடவடக்கககய மமற்கககொள்ளலகொம? A B C D கமல்லிய சென்னைல் திகரச்சீகலகயப் பயன்படுத்ததல். அந்த அகறையில் விளக்குகளின் எண்ணிக்கககய அதிகரித்தல். திரு அகமத தன் வீட்டல் உள்ள அகறைகள் கவளிச்செம குகறைந்த ககொணைப்படுவகத உணைர்ந்தகொர்.

038 அறறவறயலல ஆணலடறதறசல சசசதனன 2015 நநரறனல வவபலபநறனல (˚C) . நிலக்கறிகயப் பயன்படுத்தி மின்செகொரம உற்பத்தி கசெய்யும மின் உற்பத்தி நிகலயத்கதக் ககொட்டுகிறைத. P→Q→R→S Q→R→S→P R→P→S→Q S→Q→R→P பட்கடக்குறிவகரவு நீர் கவப்பப்படுத்தம மபகொத ஏற்படும நீரின் கவப்பநிகல மகொற்றைத்கதக் ககொட்டுகிறைத. S ககொற்றைகொகலகய இயக்குதல்.7 13 படம 5. படம 5 கீழ்க்ககொண்பனைவற்றுள் எத செரியகொனை நிரகலக் ககொட்டுகிறைத? A B C D 14 P நீர் ஆவியகொகுதல் Q மின் பிரப்பி (Generator) மின்செகொரத்கத உற்பத்தி கசெய்தல் R நிலக்கரிகய எரித்தல்.

12 . கககொடுக்கப்பட்ட மின்சுற்றுகளில் உள்ள எந்த மின்குமிழ்கள் அதிகமகொனைப் பிரககொசெத்கத கவளியிடுகின்றைனை? A 038 அறறவறயலல ஆணலடறதறசல சசசதனன 2015 C .ஆவத நிமிடத்தில் நீர் கககொதிக்கிறைத 10 நீர் 14-ஆவத நிமிடம வகர கவப்பத்கதப் கபறுகின்றைத.8 100 90 80 70 60 50 40 சநரமல (நறமறடமல) 2 4 6 8 10 12 14 16 18 30 கககொடுக்கப்பட்ட கூற்றுகளில் எத செரியகொனைத? A B C D 15 20 நீர் 18 நிமிடங்களுக்கு கவப்பப்படுத்தப்படுகின்றைத. 18-ஆவத நிமிடத்தில் நீர் கவப்பத்கதப் இழக்கின்றைத.

படம 7. 038 அறறவறயலல ஆணலடறதறசல சசசதனன 2015 .9 B 16 D படம 6. நீர் உறிஞ்செப்பட்டு விட்டத நீரின் கககொள்ளளவு மகொறுகின்றைத நீர் உருமகொற்றைம கபறுகின்றைத.00 pm இந்த ஆய்வின் முடவு என்னை? A B C D 17 நீர் தன் தன்கமகய இழந்தவிட்டத.00 am படம 6 3. ஆசிரியர் ஒருவர் புத்தகத்திற்கு அட்கட மபகொடுவகதக் ககொட்டுகிறைத. நீர் நிரப்பிய கலன் ஒன்று திறைந்த கவளியில் கவக்கப்பட்டகதக் ககொட்டுகின்றைத. நீர் Air நீர் உலர்ந்தவிட்த ஆவியகொக்கி கிண்ணைம 11.

மகொணைவர் தருப்பிடத்த ஆணி ஒன்கறை மிதித்த விட்டகதக் ககொட்டுகிறைத. படம 8 அமமகொணைவருக்கு என்னை மநரிடும? A B C D பல் வலி கண் வலி பல் கசெகொத்கத “கடட்டகொனைஸ” 038 அறறவறயலல ஆணலடறதறசல சசசதனன 2015 . D வண்ணை கநகிழிகயப் பயன்படுத்ததல். படம 8.10 படம 7 கககொடுக்கப்பட்ட விகடகளுள் எத அந்தப் புத்தகத்கதத் கதளிவகொகப் பகொர்ப்பத்தற்கும நகனையகொமல் 18 இருப்பதற்கும உதவும? நகொளிதகழப் பயன்படுத்ததல் A வண்ணைக் ககொகிதத்கதப் பயன்படுத்ததல் B C கதளிவகொனை கநகிழிப்கப பயன்படுத்ததல்.

ஆரஞ்சு செகொகறைப் மபகொன்றை ககொரத்தன்கம கககொண்ட கபகொருள்கள் நீல பூஞ்சுத்தகொகள சிவப்பகொக D மகொற்றுகின்றைனை.11 19 அட்டவகணை 1. ஒரு கபகொருளின் இரசெகொயனைத்தன்கமகய அறிய மமற்கககொண்ட ஓர் ஆய்விகனைக் ககொட்டுகின்றைத. ககொலணி சுண்ணைகொமபு மற்றும கடல் நீர் ஆகியகவ ஒமர இரசெகொயனைக் தன்கமகயக் C கககொண்டுள்ளனை. கபகொருள் நீல பூஞ்சுத்தகொள் சிவப்பு பூஞ்சுத்தகொள் ஆரஞ்சு செகொறு சிவப்பகொக மகொறும மகொற்றைமில்கல சீனி ககரசெல் மகொற்றைமில்கல மகொற்றைமில்கல T ககொலணி சுண்ணைகொமபு மகொற்றைமில்கல நீலமகொக மகொறும கடல் நீர் மகொற்றைமில்கல மகொற்றைமில்கல அட்டவகணை 1 இந்த ஆய்வின் முடவு என்னை? A B கககொண்டு ஆரஞ்சு செகொறு ககொரத்தன்கம உகடயத. 038 அறறவறயலல ஆணலடறதறசல சசசதனன 2015 . சீனி ககரசெலும கடல் நீரும நடுகமத்தன்கம கககொண்டகவ. சீனி ககரசெல்.

பின்வருவனைவற்றுள் எத இருமபு தருப்பிடக்கும என்பகதக் ககொட்டுகின்றைத? A நநரல கசறலற கசறலற B நநரல கசறலற நநரல கசறலற C நநரல நநரல கசறலற 038 அறறவறயலல ஆணலடறதறசல சசசதனன 2015 .12 20 இருமபு சுலபமகொகத் தருப்பிடக்கக்கூடய ஒரு கபகொருள்.

திரவம.13 D எணலவணயல நநரல நநரல Minyak 21 22 நீகரப் பற்றிய செரியகொனை கூற்று எத? A நீர் திரவ நிகலயில் மட்டும மதகொன்றுகின்றைத B திடம. எரிமீன்கல் விண்கல் எரிமீன்வீழ்கல் எரிமீன் கககொடுக்கப்பட்டகவகளுள் எத பூமியின் மமற்பரப்கப வந்தகடகின்றைத? A B C D 23 எரிமீன் கல் எரிமீன் எரிமீன் வீழ்கல் விண்கல் சூரியனுக்கு அருகில் பூமி இருந்தகொல். I பூமியின் கவப்பநிகல அதிகரிக்கும. பூமி ககொய்ந்த விடும II 038 அறறவறயலல ஆணலடறதறசல சசசதனன 2015 . பூமியின் நிகலகய முன் அனுமகொனைம கசெய்க.வகொயு ஆகிய நிகலகளில் மதகொன்றுகின்றைத C அடர்வழுத்தம கசெய்ய முடயும D கபகொருண்கமயில் மகொற்றைம ஏற்படும கீழ்ககொணும விபரங்கள் சூரிய மண்டல உறுப்பினைர்ககளக் ககொட்டுகின்றைத.

நண்பகலில் நிழல் மிகக் குட்கடயகொகக் ககொணைப்படும மகொகலயில் நிழல் மிக நீளமகொகவும கிழக்குத் திகசெகய மநகொக்கியும இருக்கும.    ககொகலயில் உள்ள நிழல் நீளமகொகவும மமற்கக மநகொக்கியும உள்ளத..14 III IV A B C D 24 தகொவரங்கள் வகொட விடும பகல் மநரத்தில் கவளிச்செம மங்கி ககொணைப்படும I மற்றும II I மற்றும III II மற்றும IV III மற்றும IV கககொடுக்கப்ட்டகவகளுள் எத கபபௌர்ணைமி அன்று நிலவின் அகமவிடத்கதச் செரியகொகக் ககொட்டுகின்றைத? A B C D 25 ஓர் ஆய்வின் வழி கிகடக்கப்கபற்றை உற்றைறிதகலக் ககொட்டுகின்றைத. 038 அறறவறயலல ஆணலடறதறசல சசசதனன 2015 .

Q 27 பட்கடக்குறிவகரவு ஒமர அளவகொனை அடத்தளத்கதக் கககொண்ட S. கதகொடர்புத்தகறையில் ககொணைப்படும வளர்ச்சிகய ஆதிககொலம முதல் தற்ககொலம வகர நிரல்படுத்தகழ்? A R. P . S . S . 038 அறறவறயலல ஆணலடறதறசல சசசதனன 2015 எனும மூன்று .15 இந்த உற்றைறிதலுக்ககொனை ககொரணைம என்னை? A B C D 26 நிலவு தன் அச்சில் சூழலுவதகொல். Q . T மற்றும U வடவுருககளக் ககொட்டுகின்றைத.S B A. P . R .Q. P : கதகொகலமபசி Q : ககப்மபசி R : புகக செமிக்கஞ S : முரசு கககொட்டுதல். S .. பூமி தன் அச்சில் சூழலுவதகொல் பூமி சூரியகனைச் சுற்றி வருவதகொல் நிலவு பூமிகயச் சுற்றி வருவதகொல் கதகொடர்புத்தகறைகயகயகொட்ட சில குறிப்புகள் கீமழ கககொடுக்கப்பட்டுள்ளனை. P D A. R .P. R . Q C A.

U வடவுருகவ விட S வடவுரு அதிக நிகலத்தன்கம உகடயத. T வடவுரு கீமழ விழ அதிக மநரம எடுத்தக்கககொண்டத.16 வடவுருவின் உயரம S T U வடவுரு கககொடுக்கப்பட்டகவகளுள் எத செரியகொனைத? A B C D 28 அதிக நிகலத்தன்கமயுகடய கட்டகமப்பு என்பதன் கபகொருள் என்னை? A B C D 29 S வடவுரு அதிக நிகலத்தன்கம கககொண்டத. உயரமகொனை கட்டகமப்கப உருவகொக்குதல் உமலகொகத்கதப் பயன்படுத்தி கட்டகமப்கப உருவகொக்குதல் கட்டகமப்கப கபகொருத்தமகொனை இடத்தில் கவத்தல். U – வடவுரு T – வடவுருகவ விட ஆதிக நிகலத்தன்கம கககொண்டத ஆனைகொல் S வடவுருகவ விட குகறைவகொனைத. 038 அறறவறயலல ஆணலடறதறசல சசசதனன 2015 . ஒரு கட்டகமப்பின் உறுதித்தன்கம எகதச் செகொர்ந்தள்ளத? I II III IV அடத்தளப் பரகொப்பளகவ அதிகரித்தல். உறுதியகொனை கட்டகமப்பு கபரிய மற்றும உயரமகொனை கட்டகமப்பு சுலபத்தில் செகொயகொத ஒரு கட்டகமப்பு பல்மவறு வடவத்தில் கசெய்யப்பட்ட ஒரு கட்டகமப்பு.

17 A B C D 30 I மற்றும II I மற்றும III II மற்றும III III மற்றும IV படம 9. 038 அறறவறயலல ஆணலடறதறசல சசசதனன 2015 . சவசசறதலதலல வசயறலபசஙலகறனல சபசத நனரயநரலறலல ஏறலபடமல மசறலறதலனதகல கசடலடகறனலறத. பகதற B 1 படமல1. ஓர் அறிவியலகொளர் தன் ஆய்வுக்குப் பயன்படுத்திய நவீனை கருவி ஒன்கறைக் ககொட்டுகிறைத. படம 9 அவர் மமற்கண்ட ஆய்வில் இக்கருவியின் பயன்பகொடு என்னை ? A B C D நுண்ணிய கபகொருட்ககளத் கதளிவகொகப் பகொர்க்க தூரத்தில் உள்ள கபகொருட்ககளத் கதளிவகொகப் பகொர்க்க உருவத்கத கபரியதகொகவும கதளிவகொகவும ககொண்பதற்கு பகொர்கவயிலிருந்த மகறைக்கும கபகொருகளப் பகொர்ப்பதற்கு பகுதி A நிகறைவுவுற்றைத.

18 கசறலனற உளலளறழதலதலல கசறலனற வவளறயற டதலல படமல1 அடலடவனண 1. __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ (c) மசலச வறடமல வநததலதறனல மசறலறனமவ எனலன? 038 அறறவறயலல ஆணலடறதறசல சசசதனன 2015 [ 1 பளலளற ] . __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ [ 1 பளலளற ] (b) 1 (a) இலல கறறபலபறடலட கசரணதலதறறலக (ஊகதலதறறலக) ஆதசரமசக மறலவ றசர உறலறறறதனல எழதக. சறல நடவடகலனக சமறலவகசளலளமல சபசத ஒர நறமறடதலதறலல மசலச வறடமல வநததலனதகல கசடலடகறனலறத. நடவடகலனக நடதலதலல ஆடதலல ஓடதலல (a) மசலச வறடமல வநதமல (ஒர நறமறடமல) 24 38 43 அடலடவனண 1 நடதலதலகலகமல ஓடதலகலகமல இனடயறலல மசலச வறடமல வநததலதறலல ஏறலபடமல மசறலறதலதறறலகசண கசரணமல (ஊகமல) ஒனலன ற எழதக.

வபசரளல சமனசயறனல சமளவறலசன நநள அளனவயறனல எணலணறகலனக 18 14 038 அறறவறயலல ஆணலடறதறசல சசசதனன 2015 .19 __________________________________________________________________ [ 1 பளலளற ] (d) ஆரசயலவறனல அடபலபனடயறலல நடவடகலன கயறனல வமசதலத நடமசடலட தறறலக மல மசலச வறடமல வநத தலத றறலக மல இனடசய உளலள வதசடரலப எனலன? __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ [ 1 பளலளற ] 2 மசணவரல கழ ஒனலற சமனசயறனல சமளவறலசன நநளதலனத அளகலக வவவலசவற அளவறலசன வபசரளலகனளபல பயனலபடதலதற தகவலலகனளசல சசகரறதலதனரல. அடலடவனண 2 இநலத ஆரசயலவறனல மடனவகல கசடலடகறனலறத.

சமனசயறனல நநளதலனத அளகலக இநலதபல பனறகலகழல கசலசறனயபல பயனலபடதலதசவசமசனசலல அளனவயறனல எணலணறகலனகனய மனல அனமசனமல வசயலக.20 6 அடலடவனண 2 (a) இநலத ஆரசயலவறலல சசகரறகலகபலபடலட ஒர தகவனலகல கறறபலபறடக. __________________________________________________________________ [ 1 பளலளற] (d) இந்த ஆரகொய்கவ அடப்பகடயகொகக் கககொண்டு எடுக்கப்படும இறுதி முடவு என்னை ? 038 அறறவறயலல ஆணலடறதறசல சசசதனன 2015 . __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ [ 1 பளலளற ] (b) இநலத ஆரசயலவறலல கடலடபலபடதலதபலபடலட (மசறசத ) மசறறனயகல கறறபலபறடக __________________________________________________________________ [ 1 பளலளற ] (c) கநழலகசணமல படமல ஒர பனறகலகழல கசலசறனயகல கசடலடகறனலறத.

21 __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ [ 1 பளலளற ] 3 மசணவரல கழ ஒனலற ஓரல ஆரசயலவறனன சமறலவகசணலடனரல. Pமகனவ Q மகனவ R மகனவ படமல2 ஆரசயலவறனல மடனவ அடலடவனண 3 இலல பதறவ வசயலயபலபடலடளலளத. மகனவ பனறகடலடகளறனல எணலணறகலனக P 3 10 Q 4 15 R 5 20 038 அறறவறயலல ஆணலடறதறசல சசசதனன 2015 பனறகடலடகளல மழனமயசக கனரய எடதலதகல வகசணலட சநரமல (நறமறடமல) . படமல2 தறடலறலல னவகலகபலபடலட மனலற பனறகலகடலடகளல வகசணலட மகனவனயகல கசடலடகறனலறத.

22 இநலத ஆரசயலவறனல சநசகலகமல எனலன? (a) அடலடவனண 3 __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ [ 1 பளலளற] (b) (i) கறறபலபறடக. __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ [ 1 பளலளற ] 038 அறறவறயலல ஆணலடறதறசல சசசதனன 2015 . அசத அளவறலசன பனறகலகடலடகளல S மகனவயறலல சபசடபலபடலட நடதலதறடலறலல னவகலகபலபடலடத. இந்த ஆரகொய்வில் எத மகொற்றைப்பட்டத ( தற்செகொர்பு மகொறி )? ___________________________________________________________ [ 1 பளலளற ] ( ii ) இந்த ஆரகொய்வில் எத உற்றைறியப்பட்டத ( செகொர்பு மகொறி )? ___________________________________________________________ [ 1 பளலளற ] (c) மறலவறசர ஆரசயலவறலல. சமறலகசணமல தகவலறனல அடபலபனடயறலல தறலசசரலப மசறறகலகமல சசரலப மசறறகலகமல இனடசய உளலள வதசடரலபறனன கல கறறபலபறடக. பனறகலகடலடகளல மழனமயசக கனரய எடதலதகல வகசணலட சநரமல 10 நறமறடமசகமல. அத மழனமயசக கனரய எடதலதகல வகசணலட சநரமல 20 நறமறடமசகமல. ஒசர அளவறலசன 5 பனறகலகடலடகளல R மகனவயறலல சபசடபலபடலட வகபலபனறயறனளல னவகலகபலபடலடத.

__________________________________________________________________ [ 1 பளலளற ] (d) இநலத ஆரசயலவறலல தறலசசரலப மசறறகலகமல சசரலப மசறறகலகமல இனடசய உளலள வதசடரலபறனன கல கறறபலபறடக. (a) சகசளல மழனமயசக ஒர மனற சரறயனனசல சறலறறவர எடதலதகல வகசணலட கசல அளவ / ஆணலட பதனல 88 நசளல வவளலளற 225 நசளல வறயசழனல 12 ஆணலட இநலத ஆரசயலவறனல சநசகலகமல எனலன? அடலடவனண 4 __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ [ 1 பளலளற ] (b) சகசளலகளல மழனமயசக ஒர மனற சரறயனனசல சறலறறவர எடதலதகல வகசணலட கசல அளவறலல கசணபலபடமல மசறலறனமனவகல கறறபலபறடக. மனலற சகசளலகளல மழனமயசக ஒர மனற சரறயனனசல சறலறறவர எடதலதகல வகசணலட கசல அளனவகல கசடலடகறனலறத. __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 5 [ 1 பளலளற ] படமல 3 இலல உளலள படலனடகல கறறவனரவ ஒர நறமறடதலதறலல நசனலக மசணவரலகளசலல நறனனவறலல 038 அறறவறயலல ஆணலடறதறசல சசசதனன 2015 .23 4 அடலடவனண 4. __________________________________________________________________ [ 1 பளலளற ] (c) X எனமல சகசளல மழனமயசக ஒர மனற சரறயனனசல சறலறறவர எடதலதகல வகசணலட கசல அளவ 2 ஆணலடகளல எனலறசலல அகலசகசளறனல அனமவறடதலனத மனல அனமசனமல வசயலக.

24 னவதலதகலவகசணலட வதசனலசபசற எணலகளறனல எணலணறகலனகனயகல கசடலடகறனலறத. நறனனவறலல னவதலதகலவகசணலட வதசனலசபசற எணலகளறனல எணலணறகலனக மசணவரல P (a) Q R S படமல 3 இநலத ஆரசயலனவ அடபலபனடயசககல வகசணலட ஒர உறலறலறறதனல எழதவமல. __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ [ 1 பளலளற ] (b) 5 (a) இலல கறறபலபறடலட உறலறலறறதலகலக ஆதசரமசக கசரணமல (ஊகமல) ஒனலன ற எழதக. __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ [ 1 பளலளற ] (c) இநலத ஆரசயலனவ அடபலபனடயசககல வகசணலட பறனலவரவனவறலனறகல கறறபலபறடக : ( i ) இந்த ஆரகொய்வில் எத கடலடபலபடதலதபலபடலட (மசறசத ) மசறற? ____________________________________________________________ [ 1 பளலளற ] ( ii ) இந்த ஆரகொய்வில் எத உற்றைறியப்பட்டத ( செகொர்பு மகொறி )? ____________________________________________________________ [ 1 பளலளற] 038 அறறவறயலல ஆணலடறதறசல சசசதனன 2015 .

25 சசசதனனதலதசளல மறலறமல 038 அறறவறயலல ஆணலடறதறசல சசசதனன 2015 .