You are on page 1of 16

பகதத

A

[10 பளளளதகளள ]
கடளடளள: அளனதளதகள ககளளவதகளகளகமள பததலளதகளகவமள
1. படமள 1 கககலதகளதனள கககளளளளளவ அளபளபதறளககக கமறளகககளளளபளபடளட
ஒர நடவடகளளகளயகள ககடளடகதறத.

படமள 1
a) கககலதகளதனள கககளளளளளவ அளகளகபள பயனளபடதளததய கரவதயதனள
கபயளரகள எழதக
________________________________________________________
_
( 1 பளளளத )
b) ஒர கககலதயதனள கககளளளளளவகள கணகளகதடக?
_______________ cm³
( 1 பளளளத )
c) நநரதனள கககளளளளளவ அளகளகமள கணளணதனள சரதயகன அளமவதடதளளத
(√) என அளடயகளமதடக.

( 1 பளளளத

படமள 2
2. பனதகளகடளடகளள நதளறநளத மகளவ ஒனளற, பனளசனள எரதபளபகளனகள கககணளட
கவபளபமககளகபள படகதனளறத.
அடளடவளண, நநரதனள கவபளபநதளலளயகள ககடளடகதறத.
e – Waris Tahun 5 PPD Seremban 2015

)

1

___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ( 1 பளளளத) 4. இரணளட சடளடகள ககநளதஙளகளள. இநளத ஆயளவதனள மடளவகயகடளட ஓரள ஊகததளதளலகள கறதபளபதடக. ___________________°C ( 1 பளளளத) 3. படமள 3 உறளறறததலள: இரணளட சடளடகள ககநளதஙளகளமள ஒனளளற ஒனளற எததரளகளகதனளறன. e – Waris Tahun 5 PPD Seremban 2015 2 . எரதயமள ஒர கமழகவரளதளததளயகள ககடளடகதனளறத. ஒவளகவகர 5 நதமதடதளததறளகமள மநதமளளள கமழகவரளதளததயதனள உயரமள அளகளகபளபடகதறத. படமள 3-லள ககணபளபடவத கபகலள ளவகளகபளபடளடளளளத.கநரமள (நதமதடமள) கவபளபநதளல (°C) 0 2 4 25 35 45 6 6-வத நதமதடதளததலள நநரதனள கவபளபநதளலளய மனள அனமகனமள கசயளக. படமள 4.

(i) சழலள P: _______________________________________________ (ii) சழலள Q: ______________________________________________ (2 பளளளதகளள) b) மகணவரளகளள தஙளகளள பகதககபளளப உறததகசயளய அறதவதயலள அளறயதலள களடபளபதடகளக கவணளடய ஒர வதததமளறளயகள கறதபளபதடக. P படமள 5 Q a) கமறளககணமள சழலளகளதலள மகணவரளகளள கசயளயமள தவறகளளகள கறதபளபதடக. படமள 5 அறதவதயலள ஆயளவ கடதளததலள நடகளகமள இரணளட மளறயறளற கசயலளகளளகள ககடளடகதனளறத. ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ( 1 பளளளத) 5. _________________________________________________________ e – Waris Tahun 5 PPD Seremban 2015 3 .0 நதமதடமள 5 நதமதடமள 10 நதமதடமள 15 நதமதடமள 20 நதமதடமள படமள 4 கநரதளததறளகமள கமழவரளதளததயதனள உயரதளததறளகமள இளடகய உளளள கதகடரளளப எழதக.

வதலஙளககளள அதனள தறளககபளப மளறகளககறளப கககடடளட இளண.________________________________________________________ ( 1 பளளளத) c) மநசக எரதநளத கககணளடரகளகமள தநகளகசளசதளயகள கபளளபகள களடயதலள வநசதனகளள. e – Waris Tahun 5 PPD Seremban 2015 4 . இதளன ஒடளட உனத கரதளளதகள கறக. அவளதனள நடவடகளளக தவறகனத. _________________________________________________________ ________________________________________________________ ( 1 பளளளத) வதலஙளக பகதத B [ 30 பளளளதகளள ] கடளடளள: எலளலக ககளளவதகளகளகமள வதளடயளத 1.

வதலஙளககளள P மறளறமள Q கபரமளபகலமள கசறளறதலள பரளமள பகலடளடகளககமள.( 5 பளளளதகளள) 2. e – Waris Tahun 5 PPD Seremban 2015 5 .

a) கடமள கவபளபதளததனள கபகத யகளன எவளவகற தனளளனதள தறளககதளதகள கககளளகதறத? ___________________________________________________________ ( 1 பளளளத) நநணளட வறடளசதகளககலதளததனள கபகத ஆற.வதலஙளக P வதலஙளக Q ஏனள கடமள கவபளபதளததனள கபகத பகலடளட P மறளறமள Q கசறளறதலள பரளகளகதனளறன? ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ( 1 பளளளத) 3. களமள. e – Waris Tahun 5 PPD Seremban 2015 6 . ஏரத கபகனளற நநரள மலஙளகளள உலரளநளத கபககதனளறன. இவளவதலஙளக ஒகர சறளறசளசழலதலள வகழமள மறளற சதறதய வதலஙளககளளகள ககடளடலமள தனள உடளலகள களதரளவதகளக சதரமபளபடகதறத. இகளகடமள கவபளபதளததலதரநளத யகளனயமள தனளளனகள தறளககதளதகளகககளளள கநரதடகதறத. b) யகளன தனள உடளல களளமபளபடதளததகள கககளளளமள மறளகறகர மளறயதளனகள கறதபளபதடக. நதலதளததலள வகழமள வதலஙளககளதலள யகளன மதகவமள கபரதயத.

________________________________________________________ _ ( 1 பளளளத) 4. அவரளகளள உறளறறதநளதவறளளற கநழளகளகணளடவகற பததவ கசயளதனரள. கழ A கழ B வதலஙளக P வதலஙளக Q Tahun 5 PPD Seremban 2015 வதலஙளeக– Waris R வதலஙளக S 7 . வதலஙளக உணவ வளக வகழதடமள P தகவரமள கதகடளடமள Q தகவரமள களமள R வதலஙளக கதகடளடமள S வதலஙளக களமள அடளடவளண 1 பதறக மகணவரளகளள அவளவதலஙளககளள கநழளகளககணமள அடளடவளணயதலள உளளளத கபகலள வளகபளபடதளததனரள. மகணவரள கழ ஒனளற ஒர வகழதடதளததலள உளளள வதலஙளககளளகயகடளட ஆயளவ ஒனளளற கமறளகககணளடனரள.

கழ A மறளறமள கழ B எதனள அடபளபளடயதலள வளகபளபடதளதபளபடளடளளளன ? i) கழ A : __________________________________________ ii) கழ B : __________________________________________ ( 2 பளளளதகளள) 5.கமறளககணமள அடளடவளணயதனள வழத. e – Waris Tahun 5 PPD Seremban 2015 8 . P மறளறமள Q உயதரதனஙளகளள மடளளடயதடவதனள வழத இனபளகபரகளகமள கசயளகதனளறன. P Q a) கமறளககணமள உயதரதனஙளகளள தஙளகளதனள இன நநடநதளவளல உறததபளபடதளத கமறளகககளளளமள வகழளகள ள க மளறயதனள கவறபகடளடளனகள கறதபளபதடக. வதலஙளக P வதலஙளக Q ( 2 பளளளதகளள) KBAT b) கநழளகளககணமள சழளல உறளறறத.

________________________________________________________________ ( 1 பளளளத) 6.தகயளகளகககழத தனள கடளளட வதடளட கவளதகயறகதறத. படமள 1 இசளசழலள ஏறளபடளடகலள எனளன நதகழமள எனளபதளன அனமகனதகளகவமள. அடகமள படமள 2 இலள உளளளத கபகலள ஒர வளக தகவரதளளதபள பதடதளதளளளகனள. மளள கதளததயதகலள அவனள அதளதகவரதளளத வதடளட வதடளடகனள. படமள 2 இதளதகவரதளததலள இரகளகமள மடளகளதனள பயனளபகட எனளன ? e – Waris Tahun 5 PPD Seremban 2015 9 .

படமள 3 ( 1 பளளளத) 8. ஒர வளக தகவரதளளதகள ககடளடகதனளறத. கநழளகளககணமள படமள 3. படமள 4 சரதயகன கறளறகளக (√) என அளடயகளமதடக இதளதகவரமள கரமளப கசடயககமள இதளதகவரமள மஙளகதலள மரமககமள (1 பளளளத ) e – Waris Tahun 5 PPD Seremban 2015 10 .___________________________________________________________ ( 1 பளளளத) 7. கககடகளகபளபடளட தகவரதளளதகள கவனத. வதளத பரவலதலள மகளகதயபள பஙளககறளறமள பகததகளக (√) என அளடயகளமதடக. கபயரதடக.

படமள 5 ஒர வகழளவதடதளததலள ககணபளபடமள உயதரதனஙளகளளகள ககடளடகதறத. ஒகர சதறபளபதள தனளளமகளளகள X Y b) இவளவதரணளட தகவரஙளகளகளகமள கககணளடளளள ஒறளறளம யகத? இவளவதரணளட தகவரஙளகளமள வதஷதள தனளளம கககணளட பழஙளகளளகள கககணளடளளளன இவளவதரணளட தகவரஙளகளமள தஙளகளதனள இளலகளளசள சரடளடகள கககளளளமள இவளவதரணளட தகவரஙளகளமள பகளல கவளதயதடகதனளறன ( 1 பளளளத ) 9. அணதலள அதளததபள பழமள கதளத கழக மகனள பலத சதறதளளத படமள 5 e – Waris Tahun 5 PPD Seremban 2015 11 .இவளவதரணளட தகவரஙளகளமள எததரதகளதடமதரநளத தஙளகளளதள தறளககதளதகள கககளளளவமள தஙளகளத நநட நதளவளல உறததபளபடதளதவமள மகததரதயகன கககணளடளளளன.

12 . ________________________________________________________ _ (1 பளளளதகளள) c) இவளவகழளவதடதளததலள கககடகளகபளபடளட உயதரதனஙளகளள அடபளபளடயகககள கககணளட இரணளட உணவசள சஙளகதலதகளள உரவககளகக. i) _________________________________________________ ii) __________________________________________________ (2 பளளளதகளள) d) படமள 5 ஐ அடபளபளடயகககள கககணளட எதளதளன உணவசள சஙளகதலதகளள உரவககளகலகமள? ________________________________________________________ _ ( 1 பளளளத ) e) கமகல கககடகளகபளபடளட உணவ வளலளய அடபளபளடயகககள கககணளட ஒர தகவர உணளணதளய அளடயகளமள ககணளக. அவரதனள கநலள வயலள கசழதபளபகக உளளளதகலள ஒவளகவகர வரடமமள சளலகள e – Waris Tahun அததக 5 PPD வதளளசள Seremban 2015 கககடகளகதனளறன.a) கககடகளகபளபடளட படதளளத அடபளபளடயகககள கககணளட கநழளகளககணளபனவறளளற அளடயகளமள ககணளக. ______________________________________________________ (1 பளளளத) KBAT f) பககள அமதனள ஒர வதவசகயத. 25 ஆணளடகளகக அவரள தனத வயளல உழத வரகதனளறகரள. i) உறளபதளததயகளரள : _____________________________________________________ ii) பயனநடளடகளரள : _____________________________________________________ (2 பளளளதகளள) b) அணதலதனள எணளணதகளளக அததகரததளதகலள ஏறளபடகளகடய வதளளளவ மனள அனமகனமள கசயளக.

தகயள கசடயதலதரநளத வதளதகளள பரவவளத ‘வதளத பரவலள’ எனளகதகறகமள. a) கககடகளகபளபடளட வடளட மனகவகடளடவளரயதலள.கமறளககணமள கறளறதனளபட எவளவகற பககள அமதனள கசழதபளபகன கநறளபயதரளகளள நடளட அததக வதளளசளசளலபள கபறளறகரள? ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ( 1 பளளளத ) 10. வதளதபள பரவலள ககரணதகளள எழதக வதளதபள பரவலள ககரணதகளள ( 4 பளளளதகளள ) e – Waris Tahun 5 PPD Seremban 2015 13 . வதளத பரவலள வதளதகளள தரபள பரவவதறளக உதவகதனளறத.

( 2 பளளளதகளள ) b ) மதததகளகபளபடமள மதததவணளடயதனள கவகமள களறயமள கபகழத மதனளகமதழதனள பதரககசதளததலள ஏறளபடமள மகறளறளமளவ எழதக. சகளததகளக உரமகறளறமள கபறகதனளறத.b) ஏனள கபரமளபகலகன வதளதகளள பழஙளகளதனள உளளகள உளளளன? __________________________________________________________ ___________________________________________________________ ( 1 பளளளத ) பகதத C [ 10 பளளளதகளள ] கடளடளள : அளனதளதகள ககளளவதகளகளகமள பததலளதகளகவமள 1. _________________________________________________________ ( 1 பளளளத ) c ) மதததவணளடயதனள கவகதளததறளகமள மதனளகமதழதனள பதரககசதளததறளகமள இளடகய உளளள கதகடரளபதளன எழதக e – Waris Tahun 5 PPD Seremban 2015 14 . சரதயகன வதளடளயகள கககணளட ககலத இடதளளத நதரபளபக படமள 1 a ) மகமத மதததவணளடளய ஓடளடமள கபகழத உணவதலதரநளத கதளடகளகபள கபறளற சகளதத.

e – Waris Tahun 5 PPD Seremban 2015 15 . ( 1 பளளளத ) 2. KBAT வதபரமள 1 2010-லள x நதறவனமள பயனளபடதளததய மதனளசகளதத கநழளகளகணளட மலசள சகளததளயகள கககணளட உரவககளகபளபடளடத.KBAT ( 1 பளளளத ) (d ) இரசகயன சகளததயதலதரநளத உளளநதளலசள சகளததகளகமள பதனளப இயஙளக சகளததகளகமள உரமகறளறமள கபறமள ஒர சழளலகள கறதபளபதடக. நநரள 20% இயறளளக எரதவகய 60% கபடளகரகலதயமள 10% கககடகளகபளபடளட வதபரஙளகளளகள கககணளட x நதறவனமள பயனளபடதளததய மதனளசகளததயதனள வதழகளககடளளடகள ககடளடமள படளளடகளகறதவளரவ ஒனளளற உரவககளகக.

0 ( 5 பளளளதகளள) மறளறமள e – Waris Tahun 5 PPD Seremban 2015 16 .