You are on page 1of 3

"Tételezzük fel, hogy egy nő egy bizonyos inkarnációban él.

Önök bizonyára nem fogják kétségbe
vonni, hogy ennek a nőnek, egyszerűen azért, mert nő, más élményekkel kell rendelkeznie, mint
egy férfinak, és hogy ezek az élmények nem pusztán belső lelki folyamatokkal állnak
összefüggésben, hanem a legnagyobb mértékben külső történésekkel is, olyan élethelyzetekkel,
melyben egy nő pusztán női mivolta által kerül, s melyek azután ismét visszahatnak az egész
lelkialkatra, lelki hangoltságra. Ezért azt mondhatjuk, hogy egy nő olyan cselekedeteket is megél,
melyek a legintimebb kapcsolatban állnak a női léttel. A férfi és nő közötti kiegyenlítődés
elsősorban a szellemi együttélés területén jön létre. Minél mélyebbre ereszkedünk tehát az
embernek a pusztán lelki, majd a külső létébe, a férfi és a nő közötti különbség annál nagyobb
lesz. Azt mondhatnánk, hogy a nő a lélek bizonyos tulajdonságait tekintve is különbözik a férfitól,
hogy a nő hajlamosabb a lélek olyan tulajdonságaira, melyek olyan impulzusokhoz vezetnek,
melyeket emocionális, érzelmi impulzusoknak kell neveznünk. A nő hajlamosabb a lelki élmények
átélésére, mint a férfi. A férfi életében viszont az intellektualizmus és a materializmus – tehát ami
a férfitól ered – otthonos inkább, ez pedig erősen befolyásolja a lelket. Pszichikai és érzelmi
momentumok a nőnél, intellektuális és materialista momentumok a férfinál – természeténél fogva
így van meghatározva a férfi és a nő.
Emellett a férfi is rendelkezik a lelki élet bizonyos árnyalataival, azáltal, hogy férfi.
Előzőleg már ábrázoltuk azt a törvényszerűséget, hogy mindaz, amit a halál és egy újabb születés
között, mint a lélek tulajdonságait élünk meg, belepréseli magát következő testi szervezetünkbe.
Ami így pszichikailag erősebb, ami érzelmileg erősebb és a születés és a halál között inkább a
lélek belsejébe húzódik, nagyobb hajlamot mutat arra, hogy mélyebben hatoljon a szervezetbe,
hogy sokkal mélyebben beléivódjon. Azáltal pedig, hogy a nő olyan benyomásokat szív magába,
melyek a pszichizmussal, az emocionalitással állnak összefüggésben, az élettapasztalatokat is
mélyebb lelki rétegekben raktározza el. Lehet, hogy a férfi tapasztalatai gazdagabbak,
tudományosabbak, lelki életében azonban nem hatolnak olyan mélyre, mint a nő esetében. A
nőnél az egész tapasztalati világ mélyen a lelkébe ivódik. Ezáltal pedig az élmények erősebb
tendenciát mutatnak a szervezetbe való beavatkozásra, arra, hogy a jövőben erősebben
ráfonódjanak a szervezetre. Így a női élet azt a tendenciát mutatja, hogy az egyik inkarnáción
belüli élményein keresztül mélyen beavatkozzon a szervezetbe, s ezáltal a következő
inkarnációban maga alakítsa a szervezetet. A mély be-avatkozás, a szervezet mély átdolgozása
viszont annyit jelent, hogy egy férfiszervezet jön létre. Egy férfiszervezet azáltal jön létre, hogy a
lélek erői mélyebben akarnak nyomulni az anyagba. Ebből azt láthatják, hogy egy inkarnáció női
élményeiből az a hatás származik, amely a következő inkarnációban egy férfiszervezetet hoz
létre. Itt tehát az okkultizmus természetét illetően olyan összefüggés áll Önök előtt, ami túl van a
moralitáson. Ezért mondják az okkultizmusban: a férfi a nő karmája. – Tény, hogy a
férfiszervezet egy későbbi inkarnációban egy előzetes női inkarnáció tapasztalatainak és
élményeinek az eredménye. Vállalva azt a veszélyt, hogy az egybegyűltek némelyikében esetleg
ellenszenves gondolatokat ébresztek – hisz mindegyre előfordul, hogy a jelen férfiai csak egy
áldatlan respektet éreznek a női inkarnáció gondola-tára –, mint tényekre, ezekre a dolgokra
mégis kénytelen vagyok objektívan rávilágítani.
Hogyan állnak a dolgok a férfiélményekkel? A férfiélményekkel az a helyzet, hogy a legjobban
akkor értjük meg őket, ha mindjárt abból indulunk ki, amit épp most tárgyaltunk. A férfiszervezet
esetében a belső ember alaposabban beleéli magát az anyagiba, erősebben ragadja meg azt,
mint a nő. A nő többet visszatart a szellemiből a testetlenben, nem éli oly mélyen bele magát az
anyagba. Testiségét puhábban kapja, nem válik el annyira a szellemiektől. A női természetet az
jellemzi, hogy többet megtart a szabad szellemiségből, s ezért kevésbé dolgozza bele magát az
anyagba, és mindenekelőtt az agyat kapja puhábban. Ezért nem lehet csodálkozni azon, hogy a
nők az újra, különösen szellemi területen, igen erős hajlamot mutatnak, lévén, hogy szabadabban
megtartották a szellemieket, náluk tehát kevesebb ellenállás adódik. Nem véletlen, hanem egy
mélyebben rejlő törvényszerűségnek a megfelelője az a tény, hogy egy mozgalomban, mely
természeténél fogva spirituális, nagyobb lét-számban fordulnak elő a nők, mint a férfiak. És aki
férfi, tudja, milyen nehéz műszer, nem is ritkán, a férfiagy. Óriási akadályokat tud gördíteni, ha
hajlékonyabb gondolatmenetre akarják használni. Vonakodik. Hogy merevségétől
megszabadulhasson, ahhoz előbb a legkülönbözőbb eszközökkel képezni kell. Mindez a
férfitapasztalatok egyik sajátos élménye lehet.
A férfitermészet tehát kondenzáltabb, sűrűbb szövésű; erősebb préselésnek volt kitéve,
merevebbé, keményebbé vált azáltal, ami a férfiban a belső ember; egyszóval anyagibb.
Mindenekelőtt az agy merevebb, ami inkább az intellektualitás szerszáma, s kevésbé a pszichikai
oldalé. Mert az intellektualitás az a valami, ami sokkal inkább a fizikai területre vonatkozik. Az,
ami a férfi intellektualizmusának tulajdonítható, az a férfi merevebb, kötöttebb agyából
következik. Bizonyos fokig az agy „befagyottságáról” beszélhetünk. Előbb fel kell olvadnia, hogy
finomabb gondolatmenetekhez tudjon kapcsolódni. Ezáltal azonban a férfi inkább hajlik a
külsőségek megragadására és arra, hogy kevesebbet vegyen fel azokból az élményekből, melyek
a lelki élet mélységeivel állnak kapcsolatban. S amit a férfi magába vesz, az sem hatol igazán

hogy azok azután azt a kakast válasz-szák.mélyre. mint a luciferi befolyás nélkül tette volna. melyek a halál és a születés között jutnak kifejezésre. hogy asszonyivá legyen és megfordítva. az emberi asztráltest hajlamossá vált arra. hogy egészen másképpen szálljon le a szervezetbe. hogy a tyúkok olyasvalamit látnak a kakas színes tollazatában. hogy a következő inkarnációban kevésbé hatol be a szervezetbe. hogy egy ifjú valamelyik egyetemen ül. Az előadótól. hogy még egy karmikus összefüggést megismerjünk. hogy ezekben a nagyon régi időkben magába engedte a luciferi befolyást. a férfiélmények által női szervezetet. együtt akarja elgondolni. mert nem az a mérvadó. C sak ritka esetekben ismétlődik meg ugyanaz a nemű inkarnáció. mégis igen hiányosan állítja egymás mellé a tényeket. ez egy nemi kiválasztódásra vezethető vissza. melyeket józanabb okok határoznak meg annál. amit a külső tudomány nem átall úgy feltüntetni. Ebből viszont az következik. hogy az intellektualitás nem szánt túl mélyre az életben. Alapjában véve arról van szó. hogy minden férfiszervezet arra törekszik a következő inkarnációban. Az egész kiválasztódási elmélet arra épül. amelyiknek a tollai kékesen csillognak. vagyis csak igen kevéssé ragadja meg az emberi bensőt. hogy a későbbi élet cselekedetei is meghatározottak lehetnek. ami így a testiséget kevésbé impregnálja. sokkal mélyebbre hatolhasson az emberi szervezetbe. hanem csak azokat a színeket. hanem megáll a felszínnél. tehát. hogy az intellektualitás olyasvalami. ahol mondjuk az érzékek fiziológiájának területével foglalkoznak. Próbáljuk magunk elé képzelni. melyre a következő napok fontos vizsgálódásai során még szükségünk lesz. Egy példa arra. az lépten-nyomon ilyen dolgokkal találja magát szembe. s nem éri el a lelki élet mélyét. Aki saját ön-nevelésével kénytelen a gondolkozáson belül a tényeket egymáshoz kapcsolni. hogy a következő inkarnációban mint nő inkarnálódjon. hogy az ember olyan helyzetbe került. hogy a dolgok mily kevéssé hatolnak mélyre. hogy egy embernek férfi. aki a kiválasztódás elméletének képviselője. hogy férfiszervezetet építsen fel. ahol egy szenvedélyes darwinista tart előadást. arra az időre. legfeljebb hétszer. a születés és a halál között azt a tendenciát veszi fel. azt kell mondanunk: aszerint. Az ehhez szükséges erőt kevésbé itta magába. mint egymáshoz tartozó dolgokat. hogy ugyanaz a diák. Így a többi kakas lemarad. ezen a másik egyetemen a következőket hallja: kísérleteket végeztek. Ez csak egy példa. Ebből is látható. a következő inkarnációban külső cselekedetei is az egyik. hogy a mai tudomány dolgai olykor mennyire felszínesek: képzeljék el. amit az okkultizmusban mondanak: a nő a férfi karmája! Ezen az erkölcsileg semleges területen is látjuk. hogy a későbbi életet a korábbi élet határozza meg karmikusan. amit az ember a fizikai világban szeretne. az a következő inkarnációban a testiséget fogja megszervezni. hogy az emberre ebben az időben hatott először rendkívül átható erővel a luciferi befolyás. Ehhez azonban még egyszer vissza kell pillantanunk az emberi fejlődés igen távoli időpontjára. hogy a tyúkok azt. – Azáltal. akkor kénytelen felszínesen venni a dolgokat. hogy mennyire kevéssé hatol mélyre külső tudomány. ha e két tényt. hogyan hatott a luciferi befolyás külsőleg. Ez az ősi lemuri időkben történt. melyekről ma tényleg hallhatnak. hogy asztráltestét átitatta a luciferi befolyással. Az ember a luciferi befolyás által anyagibb lett. A diák pedig örül. És mert ezek a dolgok nem csak belső életünkbe. hogy tudja. de a dolgok úgy állnak. Szemmel látható. ez a „nemi kiválasztódás”. Külső bizonyítékul szolgál erre. mily kevéssé ragadja meg a bensőt – s hogy bármily tág hatókört tulajdonítanak is neki. Ebből pedig az a hajlam származik. melyek kimutatták. Az ember nem egykönnyen hiszi el. hanem azok a hajlamok. s ennek következtében egy különleges fajta választódik ki. Ebből is láthatják. a diák ilyesféle dolgokat hallhat: mitől van például. mert a tyúkok számára a tollak hollófeketének tűnnek. amikor a Földön kezdetét vette az emberi inkarnáció. Bizonyítható például. Itt pedig előfordulhat. hogy a spektrum különböző színei mennyire különbözően hatnak a különböző lényekre. hogyan jön létre egy felfelé haladó fejlődési folyamat. mivel az ember a női élmények által arra hajlik. hanem külső élményeinkbe és cselekedeteinkbe is mélyen behatolnak. és megfordítva. hogy az ember egy olyan inkarnációban. ami a spektrum összes színei közül a kékhez és a lilához tartozik. s főként. ami leginkább a külszínen játszódik. Ha a luciferi befolyás nem . mivel az állat a tollával vonzza a tyúkokat maga köré. amit azonban valójában egyáltalán nem látnak. melyek a zöldtől a narancsig. a vörösig és a vörösön túlig terjednek. Szándékosan választottam egy kirívó példát. melyben kevéssé hatol a lélekbe. a fizikai test anyagába. nem érzékelik. az olykor valósággal rosszul lesz attól. Fontos azonban. Ez a magasabb fejlődés. hogy a kakas tollazatában oly szép kékes csillogó színek vannak? Nos. az emberi életre. Ismét helyénvaló tehát. Ezután átmegy egy másik egyetemre. s láthatjuk azt is.vagy női élményei vannak-e az egyik inkarnációban. hogy aki valóban tudományosan akar kutatni. hogy a következő inkarnációban egy női testet épít fel az ember. hogy amit az ember az egyik inkarnációban előkészít. mintha egy férfiinkarnációban valaki például iszonyodik attól. A szabály az. hogy még mélyebbre. ami különleges örömöt jelent számukra. A materialista érzület pedig végképp nem hatol be a lélek életébe. Mármost a diák. Haszontalan itt minden ellenérzés. ami később kihívta az ahrimáni befolyást. illetve a másik módon alakulnak.

A külső testiséggel való kapcsolat teszi. Ez az átfogó behatolás a közvetlen indítéka annak. amit születése előtt a szellemiekben megélt: A luciferi befolyás által a születés olyan aktussá lett. Az ember mint olyan. amit a külvilággal való kölcsönhatásként él meg. és ami a halált követi. amit születése előtt a szellemvilágban megél. mint amilyet a luciferi befolyás nélkül vettünk volna fel úgy. Az emberre nemcs ak a táplálék és a tápláló erők hatnak. Azáltal. hogy az ember a külső test anyagával való erősebb kötöttség által elvesztette a visszatekintést azokra az eseményekre. Egy kisebb mértékű tömörség megtartotta volna a korábbi életre vonatkozó emlékeit. a születés és a halál nem a külsőséges felépített formán. melyek az ember megtestesülését megelőzték. amit Önök akkor élnek meg. egy végtelen időszakba nyúlik bele. hogy az. Az állat csak a faji lelket. A fajta lelkét tehát mi az emberi énnel hasonlíthatnánk össze. Születés nélkül. akkor az élelmiszerektől kezdve az érzéki benyomásokig minden sokkal finomabban hatott volna az emberre. hogy az állatnál nem lehet ugyanolyan értelemben karmáról beszélni. ahol minden. hogy ami külsőleg egyformán játszódik le. ha nem lett volna a luciferi befolyás. de a többi megélt tapasztalat is. hogy az emberre csak a durva. melyek érzékein keresztül hatolnak belé. ahogy az ember ma megéli. Máskülönben megőrizte volna a visszaemlékezést mindarra. ha azt hinnénk. A luciferi befolyás elrabolta az embertől a megelőző szellemi emlékek élményét. Ebből látjuk. miáltal fokozatosan kialudt a korábbi élményekre való visszapillantási képessége. hogy az embernek nagyobb tömörséget kell felvennie. hogy a test többé nem képes megmaradni. hanem folytonosan arra tekint. Úgy hat tehát a luciferi befolyás." . ahogy arról az embernél beszélünk. mely által az ember a külső és belső ember között olyan intenzív kapcsolatot teremt. külső anyagok hatnak. Ami külsőleg egyformának tűnik. az belülről is ugyanolyan okból ered. ahogyan az embernél. mint az állat számára. ahogy ezt az ember ma megéli. amit a születés és a halál között megél. Egy állatfaj csoportlelke egy állat elpusztulását úgy érzi át. hogy a szellemvilágban felébredhessen. Az asztráltest tehát a külső és a belső embert is sokkal erősebben áthatotta. Az ember mindent. Hogy az ember a szellemiekben éljen. hogy tapasztalatait és élményeit mindig csak a külvilágból merítse. ami kívülről. tovább tart. Ha a születésnek a formája nem ilyen volna. ahhoz. a csoportlelket éli át. hogy minden. mint amit egyébként magához vonzott volna. kitörlődik. Azáltal. Születésről és halálról beszélni az állatnál. amit a halál és az újjászületés között él meg. A halál a születés karmikus következménye. Így viszont arra van utalva. s ugyanígy. A faj lelke vagy a csoportlélek nem ismeri a születést és a halált. Korábban már említettem. ami. meg kell várnia azt az időpontot. hogy az ember halálának karmikus oka a luciferi befolyás. mely fokról fokra újra pótolja magát. akkor az illető nyilvánvalóan nem tudja. ami történik. Egy állat elpusztulása a csoportlélek számára körülbelül ugyanazt jelenti. tömörebbé tette az anyagiságot. a lét magasabb régióiban maradt volna. hogy születés és halál az ember számára valami egészen más. hogy sokkal tömörebb anyagokat is magába tudjon fogadni. A külső folyamatok azonossága sosem utal biztosan azonos okokra. mellyel mélyen hozzákötötte magát az anyagi világhoz. hogy testünket lassan semmisítjük meg. születés és halál karmikusan összefügg. míg-nem a halál bekövetkeztével teljesen használhatatlanná válik. amikor elveszik tőle. hanem a belső megélésen múlik. Mi következik azonban ebből a kölcsönösségből? A szellemvilág a születéstől kezdve ki van törölve. hogy az ember az anyag tömörítése által a külvilágból is a sokkal tömörebbet vonzza. a születéssel kezdődően igen erős kölcsönhatá st teremt saját testi természete és a külvilág között. amiket magába vesz. mint egy olyan tag elpusztulását. egészen más. akkor az ember halála sem rendelkezne ezzel a formával. mint az állat. ahhoz először újból be kell következnie annak. Az anyaggal való durvább kapcsolat révén azonban a táplálék is másképp hat. ha hajukat rövidebbre vágatják – a haj később lassan újra megnő. ami a születést megelőzi. azaz a külső anyagi testet fokozatosan tönkreteszi. Képzeljük el. hogy újból a szellembe juthasson. Az ember mostantól kezdve a születésnek olyan módozatán keresztül lépett a létbe. nem az volna. de minden. értelmetlen. Az ember tudná: külsőleg bekövetkezik ugyan a halál. újra elvétetik. mint a luciferi befolyás nélkül tette volna. mint sűrű anyag kerül az emberbe. az belsőleg nem ugyanaz. míg végül teljesen tönkre tette annyira. akkor az emberben az anyagi világba való leszállásra való hajlam sem fejlődött volna ki. mint az állaténak. hogy a szeme előtt állna az elkövetkezendők biztos kilátása. Az a tömör valami azonban. és odahatna. Teljesen hamis úton járnánk azonban. hogy az ember biztos volna afelől. amit az ember kívülről vonz magához.hatott volna az emberre. hogy az ember sűrűbbé. aki azt hiszi. Az ember különben úgy állna a halál előtt. Ha valaki azt mondaná. áthatna azzal. S tulajdonképpen a szellem belső működését tagadja. Az ember születésének egészen más okai vannak. mint az egyébként kisebb mértékű tömörség. hajlamossá vált arra. hogy az ember nem tud visszatekinteni a korábbiakra. mert egészen mások a megelőző okok. Mivel az ember sűrűbb anyagiságra tett szert. a halál sem volna az. hogy a születés és a halál az állatnál is karmikus összefüggést mutat. az ember egészen más okokból hal meg. Születésünktől kezdve sűrűbb anyagiságot veszünk magunkra.