You are on page 1of 143

Tra cuu thiet bi dien

S TAY TRA CU THIT


B CUNG CP IN

Nguyen Hien Trung - 3:15 - 1/15/15

Tra cuu thiet bi dien

PH LC 1
THIT K CUNG CP IN
Bng

Ni dung

Trang

1-1

Cc h s tnh ton ca cc nhm thit b in

1-2

Gi tr ksd v cos ca cc h tiu th in

1-3

Tr s trung bnh ca h s knc, cos v Tmax ca mt s x nghip

1-4

Sut ph ti ca mt s phn xng

1-5

Sut ph ti chiu sng ca mt s phn xng (dng n si t)

1-6

Tr s trung bnh ksd v

1-7

Sut ph ti chiu sng cho cc khu vc

1-8

tr s trung bnh knc,

1-9

tr s trung bnh Tmax v

cos

cos

ca cc nhm thit b

10

ca mt phn xng

10

cos

11

ca cc x nghip

Hnh 1 Nhng ng cong biu th gi tr Kmax theo nhq v Ksd

11

Hnh 2 th nhq* = f(n*, P*) xc nh s thit b hiu qu

11

1-10

Bng tnh nhq* theo n* v P*

12

1-11

Bng tra tr s Kmax theo Ksd v nhq

13

1-12

T phn phi ng lc loi -58 do Lin X ch to

14

1-13

T phn phi ng lc loi -62 v Y-62 do Lin X ch to

14

1-13b

T phn phi in p thp loi P do Lin X ch to

15

1-14

My bin p ba pha hai cun dy do Lin X ch to

16

1-15

My bin p ba pha hai cun dy do Vit Nam ch to

17

1-16

Thng s k thut my bin p phn phi do ABB ch to

18

1-17

Gi tin my bin p phn phi 3 pha do Vit Nam ch to

19

1-18

My bin p phn phi 35/0,4 kV, in p iu chnh

2x 2,5% do

ABB

20

ch to
1-19

My bin p ba pha hai dy qun do Nh my Thit b in ch to


(THIBIDI)

20

1-20

My bin p phn phi hai cp in p do cng ty Thit b in ng


Anh ch to
My bin p trung gian 35 / 6 22 kV do cng ty Thit b in ng

21

1-21

23

Anh ch to
1-22

My bin in p o lng do Siemens ch to

24

1-23

My bin in p o lng do Lin X ch to

25

Nguyen Hien Trung - 3:15 - 1/15/15

Tra cuu thiet bi dien

1-24

My bin dng in h p

1-25

My bin dng in trung p do Cng ty Thit b in ch to

27

1-26

My bin dng in trung p do Siemens ch to

28

1-27

My bin dng in do Lin X ch to

29

1-28

My bin dng in t

32

1-29

My bin dng th t khng kiu cp T do Lin X ch to

32

1-30

My bin dng vi in p trn 1000V do Lin x ch to

30

1-31

Thng s k thut ca cc loi my ct trung p do Lin X ch to

33

1-32

Thng s k thut ca cc loi c cu truyn ng in t do Lin X

34

U 600 V do

35 500 kV

Cng ty Thit b in ch to

t ngoi tri do Lin X ch to

26

ch to
1-33

Thng s k thut ca cc cun dy t trong cc c cu truyn ng


do Lin X ch to

35

1-34

My ct in trung p loi HVF do ABB ch to

35

1-35

My ct in 7,2 kV loi 3AF do ABB ch to

35

1-36

My ct in 12 kV loi 3AF do ABB ch to

36

1-37

My ct in 24 kV loi 3AF do ABB ch to

36

1-38

My ct in SF6 ngoi tri 24 kV do Schneider ch to

37

1-39

My ct in SF6 ngoi tri 36 kV do Schneider ch to

37

1-40

My ct chn khng trung p t trong nh loi 3CG do Schneider


ch to

38

1-41

My ct chn khng trung p t trong nh loi 3AF v 3AG do


Schneider ch to

38

1-42

Thng s k thut ca my ct ph ti -16 v -17 do Lin

38

X ch to
1-43

Thng s k thut ca dao cch ly trung p t trong nh do Lin X


ch to

39

1-44

Thng s k thut ca dao cch ly trung p t ngoi tri do Lin X


ch to

39

1-45

Dao cch ly trung p do cng ty Thit b in ng Anh ch to

40

1-46

Thng s k thut ca s t trong nh do Lin X ch to

40

1-47

Thng s k thut ca s v s ng t ngoi tri do Lin X ch

41

to
1-48

Thng s k thut ca ptmt kiu

1-49

Thng s k thut ca ptmt kiu AB do Lin X ch to

Nguyen Hien Trung - 3:15 - 1/15/15

25

do Lin X ch to

41
42

Tra cuu thiet bi dien

1-50

S liu k thut ca p t mt kiu AC v AM do lin x ch to

42

1-51

Cc tham s khc ca p t mt loi , ,

43

1-52

Tr s t ca mc bo v cc i ca p t mt loi , ,

43

1-53

Thng s k thut ca ptmt kiu A3100 do Lin X ch to

44

1-54

Cu ch h p kiu v do Lin X ch to

45

1-55

Cu ch h p kiu ng

46

1-56

S liu k thut ca cu ch in p thp kiu


ch to

1-57

Cu ch cao p do Lin X ch to

46

1-58

S liu k thut ca cu ch in p cao loi , , t

47

P 2

do lin x ch to
H 2 va HH

do lin x

46

trong nh do Lin X ch to
1-59

in tr v in khng ca dy ng trn

47

1-60

in tr v in khng ca dy nhm trn

48

1-61

in tr v in khng ca dy nhm li thp

48

1-62

in tr v in khng ca dy dn v cp li ng v nhm, in p

48

n 500V, /km
1-63

in khng ca cp in ba li, dy dn c bc cch in mc trn s

49

hoc puly, /km


1-64

in tr v in khng ca thanh ci phng (dt)

49

1-65

in tr in khng ca my bin p h p di 1000 kVA

50

1-66

in tr v in khng ca cun dy bo v qu dng in ca ptmt

51

1-67

in tr tip xc ca cu dao v ptmt

51

1-68

Cp nhm v ng h p cch in PVC do hng LENS ch to

52

1-69

Dng in ph ti cho php ca dy dn khng bc (dy trn), A

53

1-70

Dng in ph ti lu di cho php ca thanh dn bng ng v nhm

54

( nhit tiu chun mi trng xung quanh l +250 C)


1-71
1-72

Thanh dn nhm hnh mng c qut sn

54
0

Thanh dn bng ng trn, icp nhit mi trng 35 C v nhit

55

ca thanh l 650C
1-73

Thanh dn nhm m ng, trong t trong nh, nhit mi trng


350C v nhit ca thanh l 650C

55

1-74

Thanh dn hnh vnh khn nhit mi trng 350C v nhit

56

ca thanh l 650C
1-75

M men chng un ca cc loi thanh dn

Nguyen Hien Trung - 3:15 - 1/15/15

57

Tra cuu thiet bi dien

1-76

H s hiu chnh k1 v nhit ca mi trng xung quanh i vi

57

ph ti ca cp, dy dn cch in v khng cch in


1-77

H s hiu chnh k2 v s dy cp t trong cng 1 hm hoc 1 rnh

57

cp
1-78

Mt dng in kinh t, Jkt (A/mm2)

58

1-79

Chiu di khong vt theo in p ng dy

58

1-80

S lng cch in trong chui cch in treo trn cc ct b tng ct


thp v ct thp

58

1-81

c tnh cu to v phm vi ng dng ca cp cch in bng cao su

58

in p 0,5 - 6 kV do Lin X ch to
1-82

c tnh cu to v phm vi ng dng ca cp rut bng ng hoc


nhm in p 1 - 35 kV do Lin X ch to

59

1-83

in tr sut ca t

59

1-84

H s hiu chnh in tr sut ca t

59

1-85

S liu k thut ca r le dng in do Lin X ch to

60

1-86

S liu k thut ca r le in p do Lin X ch to

60

1-87

S liu k thut ca r le thi gian do Lin X ch to

61

1-88

S liu k thut ca r le trung gian do Lin X ch to

61

1-89

S liu k thut ca r le tn hiu loi dng in

62

1-90

S liu k thut ca r le tn hiu loi in p

62

1-91

S liu k thut ca cc ng h o in nng ba pha

62

1-92

S liu k thut ca cc ng h o in

63

1-93

Cc ng h o in lp bng kch thc trung bnh

63

1-94

Chng st van do Siemens ch to

64

1-95

Chng st van do Siemens ch to

65

1-96

Chng st van h p do Siemens ch to

65

1-97

Chng st van do Lin X (c) ch to

65

Hnh 4

ng cong

x
K xk f
r

66

1-98

Dng in ph ti lu di cho php ca dy dn v dy mm, cch


in bng cao su v nha, li ng v li nhm

67

1-99

Dng in ph ti lu di cho php ca dy dn dng trong nhng

67

trng hp di ng t v dy cp mm dng trng hp di ng


thng xuyn.

Nguyen Hien Trung - 3:15 - 1/15/15

Tra cuu thiet bi dien

1-100

Tit din nh nht cho dy trn nhiu si

68

1-101

Tit din ti thiu ca ng dy trn khng theo iu kin hn ch

68

vng quang
1-102

c tnh k thut ca ng h m in (o CSTD) do Lin X ch

68

to
1-103

Kh nng ct ca APTOMAT kiu AB

69

1-104

Khong cch nh nht gia cc dy trn, thanh ci trong mng in


phn xng

69

1-105

Tit din nh nht cho php ca dy dn trong mng in phn xng

69

1-106

Cp ng h p 3, 4 li cch in PVC do hng LENS ch to

70

1-107

Dy in h p li ng mm nhiu si do CADIVI ch to

71

1-108

T phn phi h p ca hng SAREL (Php)

72

1-109

T in b cos in p 220 V do DEA YEONG ch to

73

1-110

T in b cos in p 380, 440 V do DEA YEONG ch to

74

1-111

Thng s k thut ca t in b cos do Lin X ch to

74

1-112

Nguyen Hien Trung - 3:15 - 1/15/15

74

Tra cuu thiet bi dien

Bng 1-1. Cc h s tnh ton ca cc nhm thit b in


(bng 2-1, trang 616, CUNG CP IN, Nguyn Xun Ph, NXB khoa hc v k
thut)
Tn thit b

H s

ksd

cos

knc

A. X NGHIP LIN HP LM GIU QUNG V XNG NG BNH


Bm, qut gi, my nn kh, my thi kh, my ht kh
Bm n-c

0,7-0,8

0,8-0,85

0,75-0,9

Bm ct
Bm chn khng
Qut gi

0,9
0,95
0,6-0,8

0,8
0,85
0,75-0,85

0,91
0,95
-

Qut p sut cao cho x-ng ng bnh


Qut gi ca my nghin

0,75
0,4-0,5

0,85
0,7-0,75

My ht gi ca thit b ng bnh
0,5-0,6
My p, my nghin

0,6-0,7

0,6-0,7

My p ba
My p nn

0,8
0,6-0,7

0,85
0,75-0,8

0,9
0,8
0,7

0,9
0,8
0,75

My p bn trc
My nghin bi
My nghin thanh
My sng

0,5-0,6
My vn chuyn lin tc
Bng ti cng sut trn 170 kW
0,5-0,6
Bng ti cng sut d-i 170 kW
0,5-0,6

0,6-0,7

0,7-0,8
0,65-0,75

Bng ti d-i 10 kW
Bng ti trn 10 kW
Bng ti cho my dp loi ln

0,4-0,5
0,55-0,75
0,5-0,65

0,6-0,7
0,7-0,8
0,6-0,85

0,6

0,7

0,8

Gu nng, my vn chuyn xon c


My c c

Nguyen Hien Trung - 3:15 - 1/15/15

My lc v lm giu qung
0,7

Tra cuu thiet bi dien

My trn hnh ng
My lm ngui
My lm kh kiu trng v kiu phn
ly

0,6-0,7
0,7
0,6

0,8
0,85
0,7

My phn loi hnh xon c


My tuyn ni
My lc in
My phn ly t

0,65
0,9
0,7
0,4

0,8
0,8
0,87
-

ng c - my pht
My lc chn khng
Cn trc

0,7
0,3
0,2

0,8
0,4
0,6

Quang lt

0,6

0,5

0,4-0,85
0,75
0,8

0,5-0,8
0,4
0,9

0,25
0,16
0,14

0,5
0,6-0,75
0,5

0,35
0,35
0,2

0,1
0,3
0,5

0,75
0,6
0,7

0,2
0,4
0,55

My vn chuyn
My vn chuyn bng dy
My dp ba
Bn phi liu
My xp ng
My ti than
1
My y cc
Toa cht liu
Ti

X-ng cc
0,3-0,7
0,3
0,8

A. X NGHIP LUYN KIM EN V MU


Bm, qut gi, my nn kh
Bm n-c
0,7-0,8
Bm ca phn x-ng l mctanh
0,9
Qut ht khi ca phn x-ng l
0,9
mctanh

0,8-0,85
0,9
0,9

0,8
0,95
0,95

Qut ca phn x-ng l cao

0,7-0,95

0,7-0,87

Qut kh chy
Qut phn x-ng cn

0,65
0,6-0,75

0,85
0,75-0,9

0,7-0,9

Qut thi c-ng bc

0,5-0,7

0,7-0,8

0,7-0,8

0,65
0,65

0,8
0,8

0,8

Qut ca gian my
My nn

Nguyen Hien Trung - 3:15 - 1/15/15

Tra cuu thiet bi dien

Bng ti

My vn chuyn lin tc
0,35
0,7
Thit b ph ca phn x-ng cn v cc phn x-ng khc

Bng ln (ly trung bnh)


My bin tn cung cp cho ng c
bng ln
My o liu
Ci manip, thit b nn

0,55

0,17
0,2-0,5

0,2
0,2

0,7
-

My y
Cn y cc thi mng
Bn xp chng

0,12
0,32
0,1

0,8

0,14
0,16

Bn nng

0,15

0,19

ng c m np
Dao ct ngui
C-a v dao ct nng
Dao ca my cn th

0,1
0,45
0,15
0,25

0,65
0,65
0,9
0,5

0,5
-

Vn chuyn ca dao ct
My ct phn ngui
Quay v chuyn dch l-i c-a ct nng
-ng dn v my nn ca hp cn
bng
My cun xon c
My ko thp
Np khun, van, van peoxit, ca l van
a
Ca l mc tanh

0,25
0,3
0,5
0,01

0,9
0,5
0,75

0,5
-

0,2-0,4
0,25
0,1

0,7
0,6

0,5
0,35
-

0,25

0,6

0,1-0,22
0,03
0,12
0,7
0,3

0,7
0,5
0,65
0,6

0,5

0,82

0,7

0,7

My vn chuyn cc phi
Thit b quay l c gang
My sng cc
My nghin ct phn x-ng c gang
Nhng my khc ca phn x-ng c
gang
My qut ca phn x-ng c
My lc khng kh ca phn x-ng c
gang

Nguyen Hien Trung - 3:15 - 1/15/15

Tra cuu thiet bi dien

Cu trc
0,35
0,35

Cu trc sn ra gang
Cu trc bc t

0,7
-

0,5
-

0,6

0,11-0,18

0,8
0,5-0,6

1,0
1,0

0,85
0,7

0,75
0,6
0,75
0,65

0,9
0,87
0,9
0,87

0,5

0,8

0,7

0,75

0,78

0,9

0,9

T sy

0,8

1,0

Thit b t nng loi nh

0,6

1,0

0,7

My bin p hn ca my hn h quang

0,2

0,4

0,3

My bin p hn ca my hn t ng

0,4

0,5

My hn ng

0,25

0,65

My hn im

0,35

0,6

Cc cu trc khc

0,07-0,15
Cc my nhit v hn

L in tr np liu lin tc
L in tr np liu chu k
L h quang 3 10 tn t ng iu
chnh in cc:
Loi luyn thp tt np liu c gii
ho
Loi luyn thp tt np liu khng
c gii ho
Loi c nh hnh np liu c gii
ho
Loi c nh hnh np liu khng
c gii ho
L h quang

0,5 1,5 tn

loi c nh

hnh trong cc phn x-ng ph c t


ng iu chnh in cc
L h quang luyn kim loi mu
0,25 0,5 tn iu chnh in cc bng tay
L t nng qung dng my bin p
ba pha 6; 7,5; 9 MVA

C. CNG NGHIP CH TO V GIA CNG KIM LOI

Nguyen Hien Trung - 3:15 - 1/15/15

10

Tra cuu thiet bi dien

My ct gt kim loi trong sn xut quy

0,12-0,14

0,4-0,05

0,14-0,16

0,16

0,5-0,6

0,2

0,17

0,65

0,25

0,2-0,24

0,65

0,35-0,4

Dng c in cm tay

0,06

0,5

0,1

Qut gi, my ht gi

0,6-0,65

0,8

0,65-0,7

0,7

0,85

0,75

m nh, lm vic ch nh mc cc my tin loi nh, my bo dc,


my phay, my khoan, my c kiu
ng, my mi, .
Nh trn, nhng trong sn xut qui m
ln
Nh trn, khi lm vic ch nng:
r-vonve, my dp th, my phay
rng, p thu lc v nhng my tin,
bo, phay, dao c ln
Nh trn, nhng lm vic trong ch
c bit nng: truyn ng my ba,
my rn, my ko, my chut,

My bm, my nn kh, t diezen, my


pht
Cu trc vi

% 25

0,05

0,5

0,1

Cu trc vi

% 40

0,1

0,5

0,2

0,4

0,75

0,5

Nh trn, c kho lin ng

0,55

0,5

0,65

My bin p hn ca my hn h quang

0,2

0,4

0,3

T ng c my pht ca my hn mt

0,3

0,6

0,35

0,5

0,7

0,7

My hn ng

0,2-0,5

0,7

My hn ni v hn im

0,2-0,25

0,6

0,35

0,5

0,5

0,75-0,8

0,95

0,75-0,9

0,5

0,95

0,8

My nng, bng ti khng c kho lin


ng

m hn
T ng c my pht ca my hn
nhiu m hn

My hn h quang t ng kiu AC
L in tr, t sy
L in tr khng t ng np cc chi
tit cn nung

Nguyen Hien Trung - 3:15 - 1/15/15

11

Tra cuu thiet bi dien

L cm ng tn s thp

0,35

0,8

T ng c - my pht ca l cm ng
tn s cao

0,8

0,8

n pht ca l cm ng tn s cao

0,65

0,8

0,15
0,15

0,6
0,6

0,2-0,3
0,2-0,4

0,15
0,15
0,1
0,25-0,9

0,6
0,5
0,5
0,69-0,7

0,2-0,25
0,17-0,2
0,1
-

0,5-0,6

0,4-0,6

0,2

0,5
0,6
0,4

0,2
0,35
0,3

D. CNG NGHIP XY DNG


My b tng
My un v ct dy thp t ng
My lm khun
Bng ti
Bng ln
Bng o t
Thang in
Cn trc thp
T ng c - my pht ca my hn
My bin p hn

Bng 1-2. Gi tr ksd v

cos

ca cc h tiu th in

(bng 2-2, trang 621, CUNG CP IN, Nguyn Xun Ph, NXB khoa hc v k
thut)
H tiu th

Thit b

Cc ng c

Qut gi, my bm, my nn kh, ng c

mang ti y

my pht,

ksd

cos

0,65

0,8

lm vic lin tc
Cc ng c
in ca cc

My vn nng (tin, phay, bo, khoan,


xc, )

0,14

0,6

0,22-

0,65

my gia cng

Cc my chuyn dng, my t ng, my

0,25

0,7

kim loi

t hp

0,6

Cc dy chuyn t ng
Cc ng c rn Cc my ca phn xng trn (my dp trc
khuu, my rn, my rn khun nng, )

Nguyen Hien Trung - 3:15 - 1/15/15

0,25-

0,66

0,35

12

Tra cuu thiet bi dien

Cc ng c

Phn xng c (cc tang trng quay mi,

my c

my nghin bi, )

Cc ng c

Bng ti, bng nng, truyn v cc my ghp

in ca cc

b vi chng

0,3

0,60,65

0,6

0,7

0,06

0,45

0,09

0,45

0,7

0,95

0,75

0,35

L cm ng tn s thp

0,6

0,7

L cao tn c ng c my pht

0,75

0,87

L c my pht bng n

0,88

0,87

Cc my bin p h quang

0,3

0,35

Cc thit b hn ni, hn ng, hn im,

0,35

0,55

0,35

0,65

0,7

0,7

n si t

0,8-0,85

1,0

n hunh quang

0,85-0,9

0,95

my vn chuyn
lin tc
Cc ng c

Cn trc, cu trc, palng in trong cc phn

lm vic ch

xng c kh, phn xng lp rp, cc my

ngn hn lp
li

ca phn xng c kh, phn xng lp rp


v ca cc phn xng tng t

Cng nh trn

Trong cc phn xng c, rn v cc phn


xng tng t

Cc l in ti
b mt v nung
cao tn

Cc l in tr thit b nung nng, t sy


kh lm vic chu k, thng nung nng.
L in tr lm vic lin tc c bng ti,
my y

L nu chy bng h quang


My hn in

thit b nung tn inh


Cc ng c my pht hn mt m hn
Cc ng c my pht hn nhiu m hn
Chiu sng in

Bng 1-3. Tr s trung bnh ca h s knc, cos v Tmax ca mt s x nghip


(bng 2-3, trang 622, CUNG CP IN, Nguyn Xun Ph, NXB khoa hc v k
thut)
Ngnh cng nghip

Nguyen Hien Trung - 3:15 - 1/15/15

knc

cos

Tmax

13

Tra cuu thiet bi dien

Nh my ho cht

0,26

0,82

6200

Nh my gia cng g

0,19

0,68

2440

Nh my bnh m

0,34

0,73

4800

X nghip ng giy

0,43

0,75

3150

Nh my in

0,28

0,80

2975

Nh my lm lnh

0,41

0,82

4000

X nghip thu tinh

0,50

0,84

4200

Nh my ch to my hng

0,22

0,73

3770

Nh my ch to dng c

0,32

0,79

3080

Nh my ch to my

0,23

0,68

4345

Nh my dng c

0,22

0,69

4140

Nh my vng bi

0,40

0,83

5300

Nh my k thut in

0,31

0,82

4280

Nh my sa cha t ng

0,20

0,65

4370

Nh my sa cha toa xe

0,22

0,69

3560

X nghip bnh ko

0,33

0,75

4400

Nh my thit b nng - vn

0,19

0,35

3330

0,22

0,79

3960

nng

chuyn
Nh my t my ko

Bng 1-4. Sut ph ti ca mt s phn xng


(bng 2-4, trang 623, CUNG CP IN, Nguyn Xun Ph, NXB khoa hc v k
thut)
Tn phn xng

P0, VA/m2

Cc phn xng nhit luyn v hn in

300-600

Cc phn xng c kh v lp rp

200-300

Cc phn xng tin, phay, p, rn


khun

150-300

Cc phn xng dng c v g

50-100

Cc phn xng p, p cht do

100-200

Cc phn xng p, nn, p kim loi

250-300

Cc phn xng mc, gia cng g

Nguyen Hien Trung - 3:15 - 1/15/15

48

14

Tra cuu thiet bi dien

Cc phn xng c

250-300

Cc phn xng sa cha, tin

80-100

Bng 1-5. Sut ph ti chiu sng ca mt s phn xng (dng n si t)


(bng 2-5, trang623, CUNG CP IN, Nguyn Xun Ph, NXB khoa hc v k
thut)
Tn phn xng

P0 (W/m2)

Phn xng c kh v hn

13-16

Phn xng rn p v nhit luyn

15

Phn xng ch bin g

14

Phn xng c

12-15

Phn xng ni hi

8-10

Trm bm v trm kh nn

10-15

Trm axetinlen (Nh my)

20

Trm axit (Nh my)

10

Cc trm bin p v bin i

12-15

Gara t

10-15

Trm cu ho

10

Ca hng v cc kho vt liu

10

Kho vt liu d chy

16

Cc ng hm cp in

16

Phng th nghim trung tm ca Nh

20

my
Phng lm vic

15

Phng iu khin Nh my

20

Cc to nh sinh hot ca phn xng

10

t ai trng ca x nghip, ng i

0,15-0,22

Trung tm iu khin Nh my in

25-30

v trm bin p

Nguyen Hien Trung - 3:15 - 1/15/15

15

Tra cuu thiet bi dien

Bng 1-6. Tr s trung bnh ksd v cos ca cc nhm thit b


(ph lc I.1 trang 253, THIT K CP IN, Ng Hng Quang v V Vn Tm,
NXB khoa hc v k thut, H ni - 1998)
Nhm thit b

ksd

cos

02-0,4

0,6-0,7

- Ca phn xng sa cha c kh.

0,14-0,2

0,5-0,6

- Ca cc phn xng lm vic theo dy chuyn.

0,5-0,6

0,7

Nhm my ca phn xng rn.

0,25-0,35

0,6-0,7

Nhm my ca phn xng c.

0,3-0,35

0,6-0,7

Nhm ng c lm vic lin tc (qut gi, my bm,


my nn kh...)

0,6-0,7

0,7-0,8

Nhm ng c lm vic ch ngn hn lp li (cu

0,05-0,1

0,4-0,5

0,6-0,7

0,65-0,75

0,7-0,8

0,9-0,95

0,75

0,3-0,4

0,5-0,6

0,7

0,3

0,35

- Thit b hn ni, hn ng nung tn inh.

0,35-0,4

0,5-0,6

Nhm my dt

0,7-0,8

0,7-0,8

Nhm my gia cng kim loi (tin, ca, bo, mi,


khoan.v.v...)
- Ca cc phn xng c kh.

trc, cn cu, palng).


Nhm my vn chuyn lin tc (bng ti, bng
chuyn,...)
Nhm l in (l in tr, l sy)
- L in tr lm vic lin tc.
- L cm ng.
- L cao tn.
Nhm my hn
- Bin p hn h quang.

Nguyen Hien Trung - 3:15 - 1/15/15

16

Tra cuu thiet bi dien

Bng 1-7. Sut ph ti chiu sng cho cc khu vc


(ph lc I.2 trang 253, THIT K CP IN, Ng Hng Quang v V Vn Tm,
NXB khoa hc v k thut, H ni - 1998)
i tng chiu sng

P0 (W/m2)

Chiu sng cng nghip


Phn xng c kh v hn

13-16

Phn xng rn dp v nhit luyn

15

Phn xng ch bin g

14

Phn xng c

12-15

Phn xng ni hi

8-10

Trm bm v trm kh nn

10-15

Trm axtilen (nh my)

20

Trm axit (nh my)

10

Cc trm bin p v bin i

12-15

Gara t

10-15

Trm cu ho

10

Ca hng v cc kho vt liu

10

Kho vt liu d chy

16

Cc ng hm cp nhit

16

Phng th nghim trung tm ca nh my

20

Phng lm vic

15

Phng iu khin nh my

20

Cc to nh sinh hot ca phn xng

10

t ai trng ca x nghip, ng i

0,15-0,22

Trung tm iu khin nh my in v trm bin p

25-30

Chiu sng sinh hot


Tr-ng hc
Ca hng
Nh cng cng (rp ht, chiu bng)
Hi tr-ng
-ng ph chnh
-ng ph nh

Nguyen Hien Trung - 3:15 - 1/15/15

10-15
15-20
14-16
15-20
7-10 W/m
2-5 W/m

17

Tra cuu thiet bi dien

Bng 1-8. Tr s trung bnh knc, cos ca mt phn x-ng


(ph lc I.3 trang 254, THIT K CP IN, ca Ng Hng Quang v V Vn
Tm, NXB khoa hc v k thut H ni - 1998)
Tn phn xng

knc

cos

Phn xng c kh lp rp

0,3-0,4

0,5-0,6

Phn xng nhit luyn

0,6-0,7

0,7-0,9

Phn xng rn, p

0,5-0,6

0,6-0,7

Phn xng c

0,6-0,7

0,7-0,8

Phn xng sa cha c kh

0,2-0,3

0,5-0,6

Phn xng nhum, ty hp

0,65-0,7

0,8-0,9

Phn xng nn kh

0,6-0,7

0,7-0,8

Phn xng mc

0,4-0,5

0,6-0,7

Phng th nghim, nghin cu khoa


hc

0,7-0,8

0,7-0,8

Nh hnh chnh, qun l

0,7-0,8

0,8-0,9

Bng 1-9. Tr s trung bnh Tmax v

cos

ca cc x nghip

(ph lc I.4 trang 254, THIT K CP IN, ca Ng Hng Quang v V Vn


Tm, NXB khoa hc v k thut, H ni - 1998)
Tmax

cos

4500 - 5000

0,6 - 0,70

X nghip ch to vng bi

5000 - 5500

0,7 - 0,75

X nghip ch to dng c

3000 - 4000

0,62 - 0,70

X nghip gia cng g

3000 - 3500

0,65 - 0,70

X nghip ho cht

5500 - 6000

0,8 - 0,84

X nghip ng

4800 - 5200

0,7 - 0,80

X nghip luyn kim

5000 - 5500

0,7 - 0,80

X nghip bnh ko

5000 - 5300

0,7 - 0,75

X nghip t my ko

4000 - 4500

0,72 - 0,80

Loi x nghip
X nghip c kh ch to
my

Nguyen Hien Trung - 3:15 - 1/15/15

18

0,
4
7
0,
3
4

0,
2
4
0,
7
2

0,
1
2

0,
1
8
0,
1
5

0,
1
2
0,
0

0,
0
9
0,
0
8

0,
0
7

0,
0
6
0,
0
5

0,
0
5

0,
5
1
0,
4
1

Nguyen Hien Trung - 3:15 - 1/15/15

0,
3
1
0,
3
2

0,
2
6

0,
1
2
0,
1
8

0,
1
5
0,
1
3

0,
1
0,
0

0,
0
8

0,
0
7
0,
0
7

0,
0
6

19

0
5

0,7 - 0,8

05

4800 - 5500

03 02 00
1

0, 03
0, 01
0,
04
07 0,
8
5 0,0
0
0, 02
0, 01
0,
04
06 0,
9
3 0,0
5
0, 02
0, 01
0,
03
05 1,
9
2 0,0
0

0, 03
0, 01
0,
04
07 0,
8
7 0,0
5

0, 05
0, 02
0,
08
13 0,
6
1 0,0
5
0, 01
0, 02
0,
07
11 0,
6
6 0,0
0
0, 04
0, 01
0,
06
10 0,
7
3 0,0
5
0, 03
0, 01
0,
05
09 0,
7
9 0,0
0

0, 07
0, 03
0,
11
19 0,
5
7 0,0
0, 06
0, 03
0,
09
16 0,
5
7 0,0
0

0, 11
0, 05
0,
16
6 0,0
30 0,
5
4
0, 09
0, 04
0,
13
24 0,
4
9 0,0
0

0, 26
0, 14
0, 0,0
36
73 0,
2
0
0, 19
0, 10
0, 0,0
27
51 0,
3
5
0, 14
0, 07
0, 0,0
21
39 0,
3
0

X nghip dt

0,
5
2

0,
6
9

64
0, 51
0, 32
0, 0,1
8 0,
1
0
0, 36
0, 20
0, 0,0
48
1 0,
2
5

0, 71
0, 52
0, 0,1
81
4 0,
1

0,75 - 0,82

0,
8
4
0,
7
6

0,
9
5
0,
7
0

0, 02
0, 01
0, 0,3
03
05 0,n1/n

n* =

3000 - 3500

0
4

0,
0

0,
0

0, n0,
P* 0,0
* v 0,

X nghip in

0
5

0,

0,

Bng 1-10. Bng tnh nhq* theo

Tra cuu thiet bi dien

Hnh 1. Nhng ng cong biu th gi tr h s cc i Kmax theo nhq v


Ksd

Hnh 2. th n hq* f (n * , P* ) xc nh s thit b hiu qu

P* = P1/P

nhq

0,1

0,15

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

3,43

3,11

2,64

2,14

1,87

1,65

1,46

1,29

1,14

1,05

3,23

2,87

2,42

2,00

1,76

1,57

1,41

1,26

1,12

1,04

Nguyen Hien Trung - 3:15 - 1/15/15

0,

8
2
5

Bng 1-11. Bng tra tr s kmax theo ksd v nhq

(ph lc I.6 trang 256, THIT K CP IN, ca Ng Hng Quang v V Vn

Tm, NXB khoa hc v k thut, H ni - 1998)

Gi tr kmax khi ksd

20

76

78

63

62 57

52

48

0,
53

0,
58

0,
63
0,
57

0,
64

0,
70

0,
75
0,
69

0,
76

0,
82

0,
91
0,
87

0,
94

0,
95

0,

50

0,

0,
82

0,
87

0,
95

0,

55

0,

0, 0,
0, 91
0,
9 94

0,

0,

65 60

0,

0,
94
0,
91

0,

0,
95
0, 95
0, 94
0,

0, 0,

0,
0, 87
0,
9 0,
59 91
0, 95
0, 0,
0, 81
0,
59 0,
49 86

80

0,

0, 0,
0, 0,
0, 75
0,
9 91
80 81
39 0,
0,
0, 0,
0, 69
0,
9 0,
86 71
59 89
08 0,
0,
0, 0,
0, 63
0,
9
83 83
75 0,
70 68
5 0,

0,

0, 0,

1,

43

0,
47

0,
52

0,
58

0,
64

0,
70

0,
76

0,
87
0,
81

0,
91

0,
93

0,
95

0,

45

0,

0,

0,

0,

95
0, 92
0, 89
0, 83
0,

0, 94
0, 92
0,
95

2
6

0, 45
0, 0,
52
3
3 0,
6
0, 41
0, 0,
47
3
2
9 0,
0, 37
0, 0,
42
3
2
5 0,
9

0, 50
0, 0,
57
4 0,
3
8
1

0, 74
0, 0,
81
6
5
3 0,
1
0, 68
0, 0,
75
6 0,
5
7
0, 62
0, 0,
69
5
4
0 0,
1
0, 56
0, 0,
63
4
4
3 0,
5

19 14 09 08 06

0, 16
0, 10
0, 08
0, 06
0,
21

0, 17
0, 12
0, 09
0, 07
0,
23

0, 20
0, 13
0, 11
0, 08
0,
26

0, 23
0, 15
0, 12
0, 09
0,
29

0, 25
0, 17
0, 13
0, 10
0,
33

0, 28
0, 19
0, 15
0, 12
0,
37

0, 37
0, 25
0, 20
0, 15
01
47
0, 32
0, 22
0, 17
0, 0,
42
3

0, 42
0, 29
0, 24
0, 18
0,
54

0, 48
0, 31
0, 28
0, 21
0,
61

0, 67
0, 47
0, 40
0, 31
0,
76
0, 56
0, 40
0, 33
0, 26
0,
69

0, 72
0, 56
0, 48
0, 38
0,
83

0, 88
0, 76
0, 68
0, 58
0,
93
0, 80
0, 66
0, 57
0, 47
0,
89

0,

0,

0, 0,
9
0,
9 0,
9
5

0, 86
0, 0,
91
8 0,
7
6
8
0, 81
0, 0,
86
7
6
0 0,
1

38 38

0,

0, 08
0, 06
0,
20 15 10

0,

0, 93
0, 85
0, 79
0, 70
0,
95

0,

0,

0, 0,

0, 0,
95
9 0,
9
5
3
0, 94
0, 0,
95
4 0,
9
0
8
0, 91
0, 0,
93
8
7
0 0,
5

0,

0,

40 35

0,

Tra cuu thiet bi dien

Tra cuu thiet bi dien

3,04

2,64

2,24

1,80

1,66

1,51

1,37

1,23

1,10

1,04

2,88

2,48

2,10

1,72

1,58

1,45

1,33

1,21

1,09

1,04

2,72

2,31

1,99

1,65

1,52

1,40

1,30

1,20

1,08

1,04

2,56

2,20

1,90

1,60

1,47

1,37

1,28

1,18

1,08

1,03

10

2,42

2,10

1,84

1,52

1,36

1,34

1,26

1,16

1,07

1,03

12

2,24

1,96

1,75

1,45

1,32

1,28

1,23

1,15

1,07

1,03

14

2,10

1,85

1,67

1,41

1,28

1,25

1,20

1,13

1,07

1,03

16

1,99

1,77

1,61

1,37

1,26

1,23

1,18

1,12

1,07

1,03

18

1,91

1,70

1,55

1,34

1,24

1,21

1,16

1,11

1,06

1,03

20

1,84

1,65

1,50

1,28

1,21

1,20

1,15

1,11

1,06

1,03

25

1,71

1,55

1,40

1,24

1,19

1,17

1,14

1,10

1,06

1,03

30

1,62

1,46

1,34

1,21

1,17

1,16

1,13

1,10

1,05

1,03

35

1,56

1,41

1,30

1,19

1,15

1,15

1,12

1,09

1,05

1,02

40

1,50

1,37

1,27

1,17

1,14

1,13

1,12

1,09

1,05

1,02

45

1,45

1,33

1,25

1,16

1,13

1,12

1,11

1,08

1,04

1,02

50

1,40

1,30

1,23

1,14

1,12

1,11

1,10

1,08

1,04

1,02

60

1,32

1,25

1,19

1,12

1,10

1,11

1,09

1,07

1,03

1,02

70

1,27

1,22

1,17

1,11

1,10

1,10

1,09

1,06

1,03

1,02

80

1,25

1,20

1,15

1,10

1,09

1,10

1,08

1,06

1,03

1,02

90

1,23

1,18

1,13

1,10

1,08

1,09

1,08

1,05

1,02

1,02

100

1,21

1,17

1,12

1,09

1,07

1,08

1,07

1,05

1,02

1,02

120

1,19

1,16

1,12

1,08

1,06

1,07

1,07

1,05

1,02

1,02

140

1,17

1,15

1,11

1,08

1,05

1,06

1,06

1,05

1,02

1,02

160

1,16

1,13

1,10

1,08

1,05

1,05

1,05

1,04

1,02

1,02

180

1,16

1,12

1,10

1,08

1,05

1,05

1,05

1,04

1,01

1,01

200

1,15

1,12

1,09

1,07

1,05

1,05

1,05

1,04

1,01

1,01

220

1,14

1,12

1,08

1,07

1,05

1,05

1,05

1,04

1,01

1,01

240

1,14

1,11

1,08

1,07

1,05

1,05

1,05

1,03

1,01

1,01

260

1,13

1,11

1,08

1,06

1,05

1,05

1,05

1,03

1,01

1,01

280

1,13

1,10

1,08

1,06

1,05

1,05

1,05

1,03

1,01

1,01

300

1,12

1,10

1,07

1,06

1,04

1,04

1,03

1,03

1,01

1,01

Nguyen Hien Trung - 3:15 - 1/15/15

21

Tra cuu thiet bi dien

Bng 1-12. T phn phi ng lc loi 58 do Lin X ch to


(bng 2-9, trang 627, CUNG CP IN ca Nguyn Xun Ph, NXB khoa hc v
k thut)
Loi t tng ng vi s
I
C 58 1-I
C 58 2-I
C 583-I
C 58 4-I
C 58 5-I
C 58 6-I
C 58 7-I
C 58 8-I
C 589-I
C 5810-I
C 5811-I

II

Dng nh mc ca thit b
u vo, A
Cu dao
Cu ch
200
-

III

S ng
dy v dng
nh mc, A
5.40

200

200

2.40 +
3.100
5.100

400

4.250

400

400

8.40

400

400

400

400

4.40 +
4.100
8.100

400

400

C 58 9- III
C 58 10-III
C 58 11-III

400

400

400

400

400

400

C
5-II
C
6-II
C
7-II
C
8-II

58 58 58 58 -

C 58 9-II
C 5810 -II
C 58 11-II

C 58
5-III
C 58
6-III
C 58
7-III
C 58
8-III

CD

I)

Nguyen Hien Trung - 3:15 - 1/15/15

II)

2.40 +
4.100
+2.250
5.100 +
2.250
6.250
2.100+2.25
0+2.400

CD

CD

CD

CC

CC

CC

III)

22

Tra cuu thiet bi dien

Ch thch: Kiu 58 l kiu c bo v, kiu Y58 l kiu kn, k hiu 58


- nm 1958; s I, II, III - tng ng vi s I, II, III trn hnh. Cc t ng lc nn
t gn tm ph ti, t ni thun tin cho vn hnh, cnh tng hay gn ct ca
phn xng.
Bng 1-13a. T phn phi ng lc -62 v Y-62 do Lin X ch to
(bng 2-10, trang 628, CUNG CP IN ca Nguyn Xun Ph, NXB khoa hc v
k thut)
Kiu t

Idm ca t, A

S nhm v Idm

(thit b u
vo)

ca cu ch, A

I - C 1

II - C 2

III - C 3

Cu

Cu

cu dao

cu dao

cu dao

dao

ch

C62-

Kch thc,
mm
A

380

500

5.60

1/I
CY621/I
C62-

250
2.60+3.100

2/I
CY622/I
C62-

5.100

3/I
CY623/I
C62-

4..250

4/I
CY624/I

Nguyen Hien Trung - 3:15 - 1/15/15

23

Tra cuu thiet bi dien

C62-

C62-

C62-

5/I

5/II

5/III

CY62-

CY62-

CY62-

5/I

5/II

5/III

C62-

C62-

C62-

6/I

6/II

6/III

CY62-

CY62-

CY62-

6/I

6/II

6/III

C62-

C62-

C62-

400

7/I

7/II

7/III

CY62-

CY62-

CY62-

7/I

7/II

7/III

(ch
i
vi

C62-

C62-

C62-

8/I

8/II

8/III

CY62-

CY62-

CY62-

8/I

8/II

8/III

C62-

C62-

C62-

9/I

9/II

9/III

CY62-

CY62-

CY62-

9/I

9/II

9/III

C62-

C62-

C62-

10/I

10/II

10/III

CY62-

CY62-

CY62-

10/I

10/II

10/III

C62-

C62-

C62-

11/I

11/II

11/III

CY62-

CY62-

CY62-

11/I

11/II

11/III

8.60

400

4.50+4.100
580

cc
t
theo
s

700

8.100

2.60+4.100
+2.250

III)
5.100 + 2.250

6.250

2.100+2.160+
2.400

Bng 1-13b. T phn phn phi in p thp loi do Lin X ch to


(bng 2-8, trang 625, CUNG CP IN, Nguyn Xun Ph, NXB khoa hc v k
thut)

Nguyen Hien Trung - 3:15 - 1/15/15

24

Tra cuu thiet bi dien

S ptmt t

Kiu t phn phi

u vo

Kt cu

ng dy

Treo

t trn nn

A3120

A3130

A3140

A3120

A3130

-9262

-9262

-9272

-9322

-9282

-9332

10

-9332

12

-9272

-9322

-9282

-9332

-9262

-9272

-9322

-9282

-9332

-9272

-9322

-9282

-9332

-9272

-9322

-9282

-9332

-9282

-9332

-9262

-9272

-9322

-9272

-9322

-9272

-9322

-9282

-9332

-9332

10

-9332

12

-9272

-9332

-9272

-9322

-9272

-9322

-9282

-9332

-9332

10

-9332

12

-9282

-9332

-9332

Nguyen Hien Trung - 3:15 - 1/15/15

25

Tra cuu thiet bi dien

-9272

-9322

-9282

-9332

-9332

-9282

-9332

-9332

-9282

-9332

-9332

-9332

Bng 1-14. My bin p ba pha hai cun dy do Lin X ch to


(bng 2-11, trang 628, CUNG CP IN ca Nguyn Xun Ph, NXB khoa hc v
k thut)
in p gii hn
trn ca cun
dy, kV

Tn tht, kW

PN

in p
ngn
mch
UN%

Dng
in
khng
ti i0%

S cp

Th cp

P0

TM-20/6

20

6,3

0,4

0,18

0,6

5,5

TM-20/10

20

10,5

0,4

0,22

0,6

5,5

10

TM-30/6

30

6,3

0,4

0,25

0,85

5,5

TM-30/10

20

10,5

0,4

0,3

0,85

5,5

TM-50/6

50

6,3

0,525

0,35

1,3

5,5

TM50/10

50

10

0,4

0,44

1,3

5,5

TM100/6

100

6,3

0,525

0,6

2,4

5,5

6,5

TM-100/10

100

10,5

0,525

0,73

2,4

5,5

7,5

TM-100/35

100

35

0,525

0,9

2,4

6,5

TM-180/6

180

6,3

0,525

1,0

4,0

5,5

TM-50/10

180

10,5

0,525

1,2

4,1

5,5

TM-50/35

180

35

10,5

1,5

4,1

6,5

M hiu
my bin
p

Dung
lng
nh
mc,
kVA

Nguyen Hien Trung - 3:15 - 1/15/15

26

Tra cuu thiet bi dien

TM-320/6

320

6,3

0,525

1,6

6,0

5,5

TM-320/10

320

10,5

0,525

1,9

6,2

5,5

TM-320/35

320

35

10,5

2,3

6,2

6,5

7,5

TM-560/6

560

1,05

0,525

2,5

9,4

5,5

TM-560/10

560

10

6,3

3,35

9,4

5,5

6,5

TM-560/36

560

35

10,5

3,35

9,4

6,5

6,5

TC-180/10

180

1,05

0,525

1,6

3,0

5,5

TC-320/10

320

10,5

0,525

2,6

4,9

5,5

3,5

TC-560/10

560

10,5

0,525

3,5

7,4

5,5

TC-750/10

750

10,5

0,525

4,0

8,8

5,5

2,5

TCM-20/6

20

6,3

0,4

0,15

0,51

4,5

9,5

TCM-20/10

20

10,5

0,4

0,15

0,51

4,5

9,5

TCM-35/6

35

6,3

0,4

0,23

0,83

4,5

8,5

TCM-35/10

35

10,5

0,4

0,23

0,83

4,5

8,5

TCM-60/6

60

6,3

0,525

0,35

1,3

4,5

7,5

TCM-60/10

60

10,5

0,525

0,35

1,3

4,5

7,5

TCM-100/6

100

6,3

0,525

0,5

2,07

4,5

6,5

TCM-

100

10,5

0,525

0,5

2,07

4,5

6,5

TCM-180/6

180

6,3

0,525

0,8

3,2

4,5

TCM-

180

10,5

0,525

0,8

3,2

4,5

TCM-320/6

320

6,3

0,525

1,35

4,85

4,5

5,5

TCM-

320

10,5

0,525

1,35

4,85

4,5

5,5

TCM-560/6

560

6,3

0,525

2,0

7,2

4,5

TCM560/10

560

10,5

0,525

2,0

7,2

4,5

TM-750/10

750

10,5

0,525

4,1

11,9

5,5

TM1000/10

1000

10

6,3

4,9

15,9

5,5

TM1000/35

1000

35

10,5

5,1

15,0

6,5

5,5

100/10

180/10

320/10

Nguyen Hien Trung - 3:15 - 1/15/15

27

Tra cuu thiet bi dien

TM-

1000

10

6,3

8,0

24,0

5,5

4,5

TM1800/35

1800

35

10,5

8,3

24,0

6,5

TM3200/10

3200

10

6,3

11,0

37,0

5,5

TM-

3200

38,5

10,5

11,5

37,0

7,0

4,5

TM5600/10

5600

10

6,3

18,0

56,0

5,5

TM5600/35

3600

38,5

10,5

18,5

57,0

7,5

4,5

TM-

7500

38,5

11

24,0

75,0

7,5

3,5

TM10000/35

10000

38,5

11

29,0

92,0

7,5

TM15000/35

15000

38,5

11

39,0

122,0

8,0

20000

38,5

11

48,0

148,0

8,0

31500

38,5

11

73,0

180,0

8,0

40500/35

40500

38,5

11

94,0

220,0

8,5

2,3

5600

121

11

25,5

62,5

10,5

4,5

7500/110

7500

121

11

33,0

77,0

10

4,

10000/110

10000

121

11

38,5

97,5

10

3,5

T15000/110

15000

121

11

50,0

133,0

10

3,5

20000/110

20000

121

11

60,0

163,0

10

1800/10

3200/35

7500/35

20000/35
31500/35

5600/110

Nguyen Hien Trung - 3:15 - 1/15/15

28

Tra cuu thiet bi dien

31500

121

38,5

56,0

200,0

10

2,7

40500

121

11

115,0

22,0

10

2,6

60000

121

38,5

115,0

300,0

11,0

3,6

75000

121

10,5

165

400,0

10

31500/110
40500/110
60000/110
75000/110
Bng 1-15. My bin p ba pha hai cun dy do Vit Nam ch to
(bng 2-14, trang 632, CUNG CP IN ca Nguyn Xun Ph, NXB khoa hc v
k thut)
Loi

Cng

in p nh

sut
nh

mc, kV
Cao

khng

mc

kVA
1

Tn tht, kW

Hiu

UN%

ip%

ngn

sut
nh

ca
Udm

ca
Idm

ti khi

mch khi

mc

Udm

Udm

20-6,6/0,4

20

6,6

0,4

180

600

96,25

5,5

50-6,6/0,4

50

6,6

0,4

350

1325

96,75

5,5

50-10/0,4

50

10

0,4

440

1325

96,50

5,5

50-35/0,4

50

35

0,4

520

1325

96,85

6,5

100-6,6/0,4

100

6,6

0,4

600

2400

97,09

5,5

6,5

100-10/0,4

100

10

0,4

730

2400

96,96

5,5

7,5

100-35/0,4

100

35

0,4

900

2400

96,81

6,5

8,0

180-6,6/0,4

180

6,6

0,4

1000

4000

97,30

5,5

6,0

180-10/0,4

180

10

0,4

1200

4100

97,14

5,5

7,0

180-35/0,4

180

35

0,4

1500

4100

96,97

6,5

8,0

320-6,6/0,4

320

6,6

0,4

1600

6070

97,66

5,5

6,0

320-10/0,4

320

10

0,4

1900

6200

97,54

5,5

7,0

320-35/0,4

320

35

0,4

2300

6200

97,41

6,5

7,5

320-35/6,6

320

35

6,6

2300

6200

97,41

6,5

7,5

320-35/10,5

320

35

10,5

2300

6200

97,41

6,5

7,5

Nguyen Hien Trung - 3:15 - 1/15/15

29

Tra cuu thiet bi dien

560-6,6/0,4

560

6,6

0,4

2500

9400

97,87

5,5

6,0

560-10/0,4

560

10

0,4

2500

9400

97,77

5,5

6,0

560-35/6,6

560

35

0,4

3350

9400

97,77

6,5

6,5

560-35/6,6

560

35

0,6

3350

9400

97,77

6,5

6,5

560-35/10,5

560

35

10,5

3350

9400

97,77

6,5

6,5

750-6,6/0,4

750

6,6

0,4

4100

11900

97,91

5,5

6,0

750-10/0,4

750

10

0,4

4100

11900

97,91

5,5

6,0

750-35/0,4

750

35

0,4

4100

11900

97,91

6,5

6,5

750-35/6,6

750

35

0,6

4100

11900

97,91

6,5

6,5

1000-10/0,4

1000

10

0,4

4900

15000

98,05

5,5

5,0

1000-10,5/6,3

1000

10,5

6,3

4900

15000

98,05

5,5

5,0

1000-35/0,4

1000

35

0,4

5100

15000

98,03

6,5

5,5

1000-35/6,6

1000

35

6,6

5100

15000

98,03

6,5

5,5

1000-35/10,5

1000

35

10,5

5100

15000

98,03

6,5

5,5

1800-31,5/6,3

1800

31,5

6,3

8300

24000

98,3

6,5

5,0

1880-35/6,6

1800

35

6,6

8300

24000

98,3

6,5

5,0

1800-38,5/6,3

1800

38,5

6,3

8300

24000

98,3

6,5

5,0

3200-35/6,6

3200

35

6,6

11500

37000

98,51

7,0

4,5

3200-35/10,5

3200

35

10,5

11500

37000

98,51

7,0

4,5

5600-35/6,6

5600

35

6,6

18500

57000

98,67

7,5

4,5

5600-35/10,5

5600

35

10,6

18500

57000

98,67

7,5

4,5

Bng 1-16. Thng s k thut my bin p phn phi do ABB ch to, mc iu


chnh in p

2x 2,5%

(ph lc II.2 trang 258, thit k cp in, ca Ng Hng Quang v V Vn Tm,


NXB khoa hc v k thut, H ni - 1998)
P0,W

PN,W

Cng

in p,

sut,
kVA

kV

31,5

35/0,4

150

6,3/0,4

200

Nguyen Hien Trung - 3:15 - 1/15/15

UN%

Kch thc, mm

Trng

Di-Rng-Cao

lng,
kg

700

4,5

890-680-1310

420

1250

860-705-1325

510

30

Tra cuu thiet bi dien

50

70
100

160

180

200

1
250

315

400

10/0,4

200

1250

4,5

860-705-1325

510

22/0,4

200

1250

860-705-1325

510

35/0,4

240

1250

4,5

920-730-1365

467

35/0,4

280

1400

4,5

920-730-1255

525

6,3/0,4

320

2050

900-730-1365

630

10/0,4

320

2050

4,5

900-730-1365

630

22/0,4

320

2050

900-730-1365

630

35/0,4

360

2050

4,5

1010-750-1445

695

6,3/0,4

500

2950

1260-770-1420

820

10/0,4

500

2950

4,5

1260-770-1420

820

22/0,4

500

2950

1260-770-1420

820

35/0,4

530

2950

4,5

1160-765-1495

945

6,3/0,4

530

3150

1260-770-1420

880

10/0,4

530

3150

4,5

1260-770-1420

880

22/0,4

530

3150

1260-770-1420

880

35/0,4

580

3150

4,5

1160-765-1495

968

6,3/0,4

530

3450

1290-780-1450

885

10/0,4

530

3450

4,5

1290-780-1450

885

22/0,4

530

3450

1290-780-1450

885

35/0,4

600

3450

4,5

1350-815-1530

1040

6,3/0,4

640

4100

1370-820-1485

1130

10/0,4

640

4100

4,5

1370-820-1485

1130

22/0,4

640

4100

1370-820-1485

1130

35/0,4

680

4100

4,5

1430-860-1550

1166

6,3/0,4

720

4850

1380-865-1525

1270

10/0,4

720

4850

4,5

1380-865-1525

1270

22/0,4

720

4850

1380-865-1525

1275

35/0,4

800

4850

4,5

1470-870-1605

1402

6,3/0,4

840

5750

1620-1055-1500

1440

10/0,4

840

5750

4,5

1620-1055-1500

1440

22/0,4

840

5750

1620-1055-1500

1440

35/0,4

920

5750

4,5

1640-1040-1630

1650

Nguyen Hien Trung - 3:15 - 1/15/15

31

Tra cuu thiet bi dien

500

630

800

1000

6,3/0,4

1000

7000

1535-930-1625

1695

10/0,4

1000

7000

4,5

1535-930-1625

1695

22/0,4

1000

7000

1535-930-1625

1695

35/0,4

1150

7000

4,5

1585-955-1710

1866

6,3/0,4

1200

8200

1570-940-1670

1970

10/0,4

1200

8200

4,5

1570-940-1670

1970

22/0,4

1200

8200

1570-940-1670

1970

35/0,4

1300

8200

4,5

1620-940-1750

2218

6,3/0,4

1400

10500

1777-1075-1695

2420

10/0,4

1400

10500

5,5

1777-1075-1695

2420

22/0,4

1400

10500

1777-1075-1695

2420

35/0,4

1520

10500

6,5

1755-1020-1755

2520

6,3/0,4

1750

13000

1765-1065-1900

2910

10/0,4

1750

13000

5,5

1765-1065-1900

2910

22/0,4

1750

13000

1765-1065-1900

2910

35/0,4

1900

13000

6,5

1840-1080-1900

3051

Sn xut theo n t hng

>1000

Bng 1-17. Gi tin my bin p 3 pha do Vit Nam ch to (103 ng)


(bng 8-3 trang 890, Mng cung cp v phn phi in ca Bi ngc Th, NXB
khoa hc v k thut, H ni - 2002)
Cng sut my
bin p
50 kVA
75 kVA
100 kVA
160 kVA
180 kVA
250 kVA
320 kVA
400 kVA
560 kVA
630 kVA
750 kVA
1000 kVA
1500 kVA
2000 kVA

Nguyen Hien Trung - 3:15 - 1/15/15

15/0,4 kV

22/0,4 kV

15 22 / 0,4 kV

17.100
19.475
21.850
26.125
27.550
32.775
40.271
46.075
57.475
64.600
76.475
89.490
142.500
175.750

17.290
19.675
22.088
26.410
27.835
33.155
40.755
46.550
58.140
65.265
77.330
90.440
143.925
177.507

18.810
21.423
24.035
28.738
30.305
36.305
44.298
50.683
63.223
71.060
84.123
98.439
156.750
193.325

32

Tra cuu thiet bi dien

2500 kVA

213.750

215.887

235.125

Ch thch: Nhng s liu trn c ly theo bo gi sn phm nm 1997.


Bng 1-18. My bin p phn phi 35/0,4 kV, in p iu chnh

2x 2,5% do

ABB

ch to
(bng 1.2 trang 20 - S TAY LA CHN V TRA CU THIT B IN 0,4
N 500 KV, Ng Hng Quang, NXB khoa hc v k thut, H Ni 2002)
Sm
(kVA)

T
u
dy

31,5

P0 (W)

PN (W)

UN%

kch thc
Di

Khi lng (kg)

Rng Cao Bnh Ton Rut Du


xe
b

150

700

890

680

1310

420

200

160

240

1250

920

730

1365

467

223

175

75

280

1400

920

730

1255

525

265

190

100

360

2050

1010

750

1445

695

366

235

160

530

2950

1160

765

1495

945

493

304

180

580

3150

1160

765

1495

968

520

300

200

600

3450

1350

815

1530

1040

552

308

250

680

4100

1430

860

1550

1166

629

338

800

4850

1470

870

1605

1402

773

391

400

920

5750

1640 1040 1630

1650

892

428

500

1150

7000

1585

955

1710

1866 1047 480

630

1300

8200

1620

940

1750

2218 1259 552

800

1520

10500

1755 1020 1755

2520 1366 640

1000

1900

13000

1840 1080 1900

3051 1626 763

50

315

Yyn0

Dyn11

4,5

6,5

Sn xut theo n t hng

12502500

Bng 1-19. My bin p ba pha hai dy qun do Nh my thit b in ch to


(THIBIDI)
in p 15 kV, 22kV 2,5% / 0,4 kV . T u dy

/ Y0 11

(bng 8-2 trang 889, Mng cung cp v phn phi in ca Bi ngc Th, NXB
khoa hc v k thut H ni - 2002)

Nguyen Hien Trung - 3:15 - 1/15/15

33

Tra cuu thiet bi dien

Cng sut
Dng in nh mc, A Thng s k thut
nh mc
I1

I2

P0 , WI0%

Trng lng, kg

PN , WUN% Cun Du

kVA 22 kV 25 kV 0,4 kV

d y

Kch thc, mm

Tng Rng Di

Cao

cng

10

11

12

13

30

0,8

1,2

43,3

200

3,5

750

4,0

204

110

445

450

1000

50

1,3

1,9

72,2

280

2,7

1200 4,5

268

202

618

690

1060 1300

63

1,7

2,4

90,9

310

2,5

1400 4,5

352

225

759

730

1100 1400

75

2,0

2,9

108,3 340

1,9

1700 4,5

362

227

769

730

1120 1400

100

2,6

3,8

144,3 380

1,5

2200 4,5

422

235

859

730

1120 1410

160

4,2

6,2

230,9 550

1,5

2800 4,5

613

275

1191 870

1320 1510

180

4,7

6,9

259,8 580

1,5

3300 5,0

618

277

1197 870

1320 1510

250

6,6

9,6

360,9 750

1,5

4000 5,0

758

306

1405 950

1440 1585

320

8,4

12,3

461,9 900

1,5

4800 5,0

876

486

1656 850

1700 1590

400

10,5

15,4

577,4 1050 1,5

6000 5,0

1053 525

1932 1100 1840 1700

560

14,7

21,6

808,3 1300 1,4

7600 5,0

1477 644

2774 1200 1800 2240

630

16,5

24,2

909,4 1500 1,4

7700 5,0

1629 704

3011 1220 1900 2250

750

19,7

28,9

1082,6 1600 1,1

9000 5,5

1697 712

3079 1220 1900 2255

1000 26,3

38,5

1443,4 1800 1,0

12000 5,5

2381 923

4226 1274 1950 2550

11

1250 32,8

48,1

1804,2 2150 1,0

15000 6,0

2900 1000 5500 1490 2300 2660

1500 39,4

57,5

2165 3300 1,2

18000 7,0

3180 1215 5800 1600 2400 2720

1600 42,0

61,6

2309 3400 1,2

21000 7,0

3280 1215 5900 1600 2400 2720

2000 52,5

77,0

2886 3500 1,0

23000 7,0

4375 2070 8600 1650 2900 3300

2500 65,6

96,2

3608 5400 1,0

35000 7,5

6500 2800 11000 2500 3000 3700

10

12

14

13

14

Ch thch: My bin p cng sut t 1000 kVA n 2000 kVA th:


Khi U = 22 kV, di iu p l

22 2x1,7% .

Khi U = 15 kV, di iu p l 15 2x3,6% .


Bng 1-20. My bin p phn phi hai cp in p do Cng ty Thit b in
ng Anh ch to
(bng 1.5 trang 29 - S TAY LA CHN V TRA CU THIT B IN 0,4
N 500 KV ca Ng Hng Quang,
Nguyen Hien Trung - 3:15 - 1/15/15

34

Tra cuu thiet bi dien

NXB khoa hc v k thut, H Ni 2002)


in p t 6,3/0,4 kV n 35/0,4 kV
Phm vi iu chnh in p:
T u dy:
Cng
sut
nh
mc
(kVA)

1
25

30
(31,5)

50

63
(75)

2x 2,5%; 5%

Y / Y0 0 hoc D / Y0 11

Cng sut: 25 kVA 2500 kVA


Um (kV)
Tn hao
Dn i
kch thc bao
T
Trng
(W)
g
n p
(mm)
m
lng
Kh C in ng Di Rn cao bn Du To
n
h xe (lt) n b
ng
ti khn
g
g ti mc
(m
ti
(kg)
i0
h
m)
(%) UN
(%)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
6,3/0,4;
120 500
2
4
600 560 1050 450 110 380
10/0.4
15/0,4;
22/0,4
35/0,4
6,3/0,4;
10/0.4
15/0,4;
22/0,4
35/0,4

120

500

610

610

1050 450

130

390

140
125

510
600

2
2

4,5
4

680
930

620
580

1080 450
1080 450

180
120

500
390

125

600

950

620

1110 450

140

450

150

610

640

1600 450

260

610

6,3/0,4;
10/0.4
15/0,4;
22/0,4
35/0,4

185

850

1,8

600

1280 450

140

560

185

850

1,8

650

1480 450

180

660

215

880

1,8

830

1560 450

304

810

6,3/0,4;
10/0.4
15/0,4;
22/0,4

235

1200

1,8

680

1300 550

260

680

235

1250

1,8

109
0
118
0
124
0
126
0
110
0
120
0

680

1300 550

270

730

Nguyen Hien Trung - 3:15 - 1/15/15

35

Tra cuu thiet bi dien

100
(125)

160
(180)

250

320

1
400

35/0,4

270

1300

1,8

6,3/0,4;
10/0.4
15/0,4;
22/0,4
35/0,4

310

1700

1,8

325

1700

1,8

350

1750

1,8

6,3/0,4;
10/0.4
15/0,4;
22/0,4
35/0,4

450

2100

1,7

450

2150

1,7

510

2250

1,7

6,3/0,4;
10/0.4
15/0,4;
22/0,4
35/0,4

640

3000

1,7

650

3050

1,7

720

3200

1,7

6,3/0,4;
10/0.4
15/0,4;
22/0,4
35/0,4

700

3670

1,6

700

3670

1,6

790

3880

1,6

2
6,3/0,4;
10/0.4
15/0,4;
22/0,4
35/0,4

3
840

4
4460

5
1,5

6
4

850

4500

1,5

920

4600

1,5

6,3/0,4;
10/0.4

940

5210

1,5

Nguyen Hien Trung - 3:15 - 1/15/15

130
0
129
0
107
0
156
0

720

1400 550

310

840

700

1350 550

290

750

720

1490 550

300

790

750

1700 550

320

910

140
0
140
0
148
0
144
0
144
0
160
0
154
0
159
0
164
0
7
159
0
161
0
171
0
169
0

800

1500 600

300

800

1520 600

330

850

1780 600

420

820

1580 600

370

820

1700 600

380

850

1800 660

400

860

1720 660

390

880

1570 660

400

900

1910 660

460

8
920

9
10
1760 660

11
410

930

1800 660

460

960

2010 660

520

950

1940 660

560

102
0
108
0
135
0
122
0
125
0
158
0
148
0
160
0
189
0
12
180
0
211
0
265
0
240
0

36

Tra cuu thiet bi dien

500
(560)

630

750

1000

1250

1600

15/0,4;
22/0,4
35/0,4

5270

1,5

1060 5470

1,5

6,3/0,4;
10/0.4
15/0,4;
22/0,4

1100 6010

1,4

4,5

1150 6040

1,4

4,5

35/0,4

1250 6210

1,4

5,5

6,3/0,4;
10/0.4
15/0,4;
22/0,4
35/0,4

1200 6590

1,4

4,5

1220 6680

1,4

4,5

1350 7100

1,4

5,5

6,3/0,4;
10/0.4
15/0,4;
22/0,4
35/0,4

1550 9000

1,3

1570 9500

1,3

1680 1000
0
1710 1280
0
1720 1291
0
1810 1390
0
2100 1550
0

1,3

6,0

1,2

5,5

1,2

5,5

1,2

6,5

1,0

5,5

2100 1570
0
2400 1600
0
2400 1802
0

1,0

5,5

1,0

6,5

0,9

6,3/0,4;
10/0.4
15/0,4;
22/0,4
35/0,4
6,3/0,4;
10/0.4
15/0,4;
22/0,4
35/0,4
6,3/0,4;
10/0.4

960

Nguyen Hien Trung - 3:15 - 1/15/15

172
0
180
0
179
0
181
0

960

1950 660

630

1000 2160 820

710

980

2010 820

680

990

2020 820

690

190
0
182
0
183
0
192
0
185
0
191
0
220
0
211
0
215
0
228
0
229
0

1080 2160 820

900

1040 2030 820

800

1080 2060 820

840

1140 2120 820

940

1120 2090 820

1400 2410 107


0
1200 2170 107
0
1230 2210 107
0
1310 2370 107
0
1780 2410 107
0

104
0
110
0
144
0
130
0
134
0
148
0
155
0

302
0
331
0
336
0
357
0
404
0
411
0
475
0
465
0
498
0
511
0
510
0

235
0
241
0
236
0

1810 2470 107


0
1950 2810 107
0
1910 2510 107
0

165
0
175
0
168
0

532
0
591
0
582
0

1150 2130 820

260
0
295
0
251
0
272
0

37

Tra cuu thiet bi dien

1800

2000

15/0,4;
22/0,4
35/0,4
6,3/0,4;
10/0.4
15/0,4;
22/0,4
35/0,4

2500

6,3/0,4;
10/0.4
15/0,4;
22/0,4
35/0,4

2420 1811
0
2500 1890
0
2700 1840
0
2720 1880
0

0,9

0,9

6,5

0,9

0,9

2850 1940
0
3250 2000
0
3300 2040
0
3400 2100
0

0,9

6,5

0,8

0,8

0,8

6,5

238
0
246
0
239
0
241
0

1960 2610 107


0
2070 2920 107
0
1970 2690 107
0
1980 2740 107
0

172
0
215
0
201
0
223
0

610
0
635
0
621
0
654
0

259
0
242
0
246
0
261
0

2160 2980 107


0
1980 2740 107
0
2030 2810 107
0
2210 2990 107
0

247
0
236
0
248
0
257
0

682
0
671
0
694
0
780
0

Ghi ch: Cc my bin p c cng sut, cp in p v t u dy khc s ch


to theo n t hng.

Bng 1-21. My bin p trung gian

Nguyen Hien Trung - 3:15 - 1/15/15

35 / 6 22 kV

do Cng ty Thit b in ng

38

Tra cuu thiet bi dien

Anh ch to
(bng 1.7 trang 33 - S TAY LA CHN V TRA CU THIT B IN 0,4
N 500 KV ca Ng Hng Quang, NXB khoa hc v k thut, H Ni 2002)
in p:
2 cp: 35/6,3 - 35/10,5 - 35/15 - 35/22 - 22/6 15 kV
3 cp: 35922)/6,3 kV - 35(22)/11 kV- 35(22)/15 kV
Phm vi iu chnh in p:
T u dy:
Cn
g
sut
nh
mc
(kV
A)
1

Y0 / d 11; D/Y0 11; Y(D)/d(12) - 11 hoc D(Y) / d (12 11)

Cng sut: 1000 kVA 10000 kVA


Tn hao (W) Dn
g
in
Um (kV)
Khn C khn
g ti
g ti
ti
i0
(%)
2
2 cp

3
1700

4
1050
0

5
0,8

i
n p
ng
n
mc
h
UN
(%)
6
6

1800

1100
0

0,8

185
0

1300 2300 107


0

113
0

490
0

1900

1350
0

0,8

210
0

1300 2400 107


0

125
0

500
0

1900

1400
0

0,8

223
0

1340 2480 107


0

133
0

514
0

2210

1600
0

1,0

6,5

242
0

1960 2840 107


0

188
0

620
0

2300

1650
0

1,0

6,5

243
0

1970 2860 107


0

194
0

660
0

2420

1930
0

0,9

6,5

247
0

2010 2960 107


0

210
0

664
0

2540

1960
0

0,9

6,5

249
0

2010 2980 107


0

221
0

710
0

2700

1950
0

0,9

6,5

252
0

2150 3010 107


0

220
0

720
0

35 /(6,3 22)

100
0

3 cp
35(22) /(6,3 15)

2 cp
125
0

35 /(6,3 22)

3 cp
35(22) /(6,3 15)

2 cp
160
0

35 /(6,3 22)

3 cp
35(22) /(6,3 15)

2 cp
180
0

35 /(6,3 22)

3 cp
35(22) /(6,3 15)

2 cp
200

2x2,5%; 5%; 2x5% 4x2,5%

35 /(6,3 22)

Nguyen Hien Trung - 3:15 - 1/15/15

kch thc bao


(mm)
cao

T
Trng
m
lng
bn Du To
h xe (lt) n b
(m
(kg)
m)

Di

Rn
g

7
178
0

8
9
10
1200 2100 107
0

11
105
0

12
470
0

39

Tra cuu thiet bi dien

3 cp

2790

2000
0

0,9

6,5

253
0

2050 3020 107


0

232
0

726
0

3300

2150
0

0,8

6,5

254
0

2060 3030 107


0

237
0

789
0

3400

2200
0

0,8

6,5

258
0

2080 3050 107


0

243
0

841
0

3900

2500
0

0,8

262
0

2100 3090 107


0

248
0

965
0

4000

2600
0

0,8

264
0

2100 3090 107


0

259
0

974
0

4700

2940
0

0,7

270
0

2110 3240 121


0

261
0

114
0

4800

3000
0

0,7

272
0

2120 3240 121


0

280
0

123
00

5270

3450
0

0,7

283
0

2130 3260 121


0

312
0

139
00

5420

3450
6

0,7

284
0

2130 3270 121


0

234
0

145
90

8000

4200
0

0,7

7,5

288
0

2150 3580 143


0

409
0

161
00

8500

5000
0

0,7

7,5

289
0

2210 3290 143


0

429
0

169
00

9000

5900
0

0,6

7,5

316
0

2680 4010 143


0

418
0

163
00

9500

6000
0

0,6

7,5

317
0

2690 4050 143


0

436
0

175
00

11

12

35(22) /(6,3 15)

2 cp
250
0

35 /(6,3 22)

3 cp
35(22) /(6,3 15)

2 cp
320
0

35 /(6,3 22)

3 cp
35(22) /(6,3 15)

2 cp
400
0

35 /(6,3 22)

3 cp
35(22) /(6,3 15)

2 cp
560
0

35 /(6,3 22)

3 cp
35(22) /(6,3 15)

750
0

2 cp
35 /(6,3 22)

3 cp
35(22) /(6,3 15)

2 cp
100
00

35 /(6,3 22)

3 cp
35(22) /(6,3 15)

10

Ghi ch: Cc my bin p c cng sut, cp in p v t u dy khc s ch to


theo n t hng.
Bng 1-22. My bin p o l-ng do Siemens ch to
(bng 8-13 trang 391 - S TAY LA CHN V TRA CU THIT B IN 0,4
N 500 KV ca Ng Hng Quang, NXB khoa hc v k thut, H Ni 2002)

Nguyen Hien Trung - 3:15 - 1/15/15

40

Tra cuu thiet bi dien

Kiu

Thg s k thut

Mt h thng thanh gp

Hai h thng
thanh gp

4MR12

4MR14

4MR 4MR
22

24

Um (kV)

12

24

12

24

in p chu ng tn s cng

28

50

28

50

75

125

75

175

11,5 / 3

22 / 3

11,5

22

nghip 1' (kV)


Hnh in p chu ng xung
hp 1,2/50 s (kV)
U1m (kV)
U2m (V)

110, 110,

100 / 3 , 110/ 3 , 120/ 3

120
Ti nh mc (VA)

359

500

400

400

Trng lng (kg)

18

28

18

30

Hnh
xuy Um (kV)
n
in p chu ng tn s cng

Mt h thng thanh

Hai h thng thanh

gp

gp

4MR
52

4MR
54

4MR
56

4MR
62

4MR 4MR
64
66

12

24

36

12

24

36

28

50

70

28

50

70

75

125

170

75

125

170

11,5 / 3

22 / 3

35 / 3

11,5

22

35

nghip 1' (kV)


in p chu ng xung
1,2/50 s (kV)
U1m (kV)
U2m (V)

100, 110, 120

Ti nh mc (VA)

600

600

800

600

600

800

Trng lng (kg)

25

35

60

25

35

70

Hnh
tr

100 / 3 , 110/ 3 , 120/ 3

Um (kV)

Nguyen Hien Trung - 3:15 - 1/15/15

Mt h thng thanh

Hai h thng thanh

gp

gp

4MS
32

4MS
34

4MS
356

4MS
42

4MS
44

4MS
46

12

24

36

12

24

36

41

Tra cuu thiet bi dien

in p chu ng tn s cng

28

50

70

28

50

70

75

125

170

75

125

170

11,5 / 3

22 / 3

35 / 3

11,5

22

35

nghip 1' (kV)


in p chu ng xung
1,2/50 s (kV)
U1m (kV)
U2m (V)

100, 110, 120

100 / 3 , 110/ 3 , 120/ 3

Ti nh mc (VA)

400

400

400

500

600

900

Trng l-ng (kg)

45

45

55

40

45

77

Bng 1-23. My bin in p o l-ng do Lin X ch to


(bng 2-15, trang 634, CUNG CP IN ca Nguyn Xun Ph, NXB khoa hc v
k thut)
in p nh mc (V)
Loi
S cp

Cng sut nh

Cng Khi

mc (VA) khi cp

sut

ln

chnh xc

ln
nht,

g, kg

Th cp

0,5

VA
Mt pha trong nh
HOM - 15

15000

100

80

150

320

840

81

HOM - 15

18000

100

80

150

320

810

81

Ba pha trong nh
HTC 0,5

380

100

50

80

200

500

20

HTC 0,5

500

100

50

80

200

500

20

HTMK - 6 -

3000

100

50

80

200

600

4,75

6000

100

80

150

320

750

4,75

HTMK -10

10000

100

120 200

480

1000

100

HTM 6

3000

100-100 : 3

50

80

200

450

105

HTM 6

6000

100-100 : 3

80

150

320

700

105

48
HTMK - 6 48

Nguyen Hien Trung - 3:15 - 1/15/15

42

Tra cuu thiet bi dien

HTM - 10

16000

100-100 : 3

120 200

480

1200

190

HTM -18

13800

100-100 : 3

120 200

480

1200

300

HTM -18

15000

100-100 : 3

120 200

480

1200

300

HTM -18

18000

100-100 : 3

120 200

480

1200

300

Mt pha ngoi tri

35 000 :

100 :

3 -100

150 250

600

2000

248

35 000 :

100 :

3 -100

150 250

600

1500

200
875

110 000 :

100 :

3 -100

500 1000 2000

154 000 :

100 :

3 -100

500 1000 2000 2650

220 000 :

100 :

-100

500 1000 2000 2650

400 000 :

100 :

3 -100

500 000 :

100 :

3 -100

300 500 1000 2000 6500


-

500

6960

Ch thch: H - my bin p o l-ng; O - mt pha; C - kh; M - du; T - ba pha; K c cun b; - nm tr; - v s.

Bng 1-24. My bin dng in h p U 600 V do Cng ty Thit b in ch to


(bng 8-6 trang 383 - S TAY LA CHN V TRA CU THIT B IN 0,4
N 500 KV ca Ng Hng Quang, NXB khoa hc v k thut, H Ni 2002)

Nguyen Hien Trung - 3:15 - 1/15/15

43

Tra cuu thiet bi dien

M sn
phm

Dng Dng
s
cp
(A)

th
cp
(A)

Dung

Cp

Kch thc (mm)

Trng

vng lng chnh ng Di Rng Cao Lp lng


cun (VA) xc
knh
t (kg)
dy
D
L
W
H
A
s
cp

10

11

12

BD35

50

2,5

0,5

28

110

72

118

90

1,30

BD28/1

50

3,75

0,5

28

110

72

118

90

1,30

BD1/1

50

34

110

72

118

90

1,30

BD26/1

75

2,5

0,5

28

110

72

118

90

1,28

BD2/1

75

0,5

34

110

72

118

90

1,32

BD36

100

2,5

0,5

28

110

72

118

90

1,30

BD27/1

100

3,75

0,5

28

110

72

118

90

1,30

BD3/1

100

34

110

72

118

90

1,30

BD4/1

150

0,5

34

110

72

118

90

1,32

BD5/1

150

10

34

110

72

118

90

1,32

BD6/1

200

0,5

38

110

72

118

90

1,34

BD37

200

10

0,5

28

110

72

118

90

1,34

BD7

250

10

0,5

38

110

72

118

90

1,35

BD8

300

10

0,5

50

120

50

140 100

1,48

BD9/1

400

10

0,5

50

120

50

140 100

1,50

BD11/1

500

10

0,5

50

120

50

140 100

1,53

BD33

500

15

0,5

50

120

50

140 100

1,53

BD13

600

15

0,5

50

120

50

140 100

1,65

BD15/1

750

15

0,5

80

164

50

191 120

2,60

BD17/1

800

15

0,5

80

164

50

191 120

2,60

BD19

1000

15

0,5

80

164

50

191 120

2,68

BD20

1000

30

0,5

80

164

50

191 120

2,68

BD21

1200

15

0,5

80

164

50

191 120

2,76

BD22

1200

30

0,5

80

164

50

191 120

2,76

BD23

1500

15

0,5

110

195

55

235 120

2,85

BD24

1500

30

0,5

110

195

55

235 120

2,85

Nguyen Hien Trung - 3:15 - 1/15/15

44

Tra cuu thiet bi dien

BD34

2000

15

0,5

110

195

55

235 120

3,20

BD25/1 2500

30

0,5

110

195

55

235 120

3,20

BD32/1 3000

15

0,5

110

195

55

235 120

3,30

BD38

3000

15

0,5

110

195

55

235 120

3,50

BD29

3000

30

0,5

125

255

65

285 120

3,50

BD39

4000

15

0,5

125

255

65

285 120

4,30

BD30/1 4000

30

0,5

125

255

65

285 120

4,50

BD40

5000

15

0,5

125

255

65

285 120

6,50

BD31/1 5000

30

0,5

125

255

65

285 120

6,50

Bng 1-25. My bin dng in trung p do Cng ty Thit b in ch to


(bng 8-7 trang 385 - S TAY LA CHN V TRA CU THIT B IN 0,4
N 500 KV ca Ng Hng Quang, NXB khoa hc v k thut, H Ni 2002)
Cc thng s k thut
Kiu bin dng

K hiu
CT

Tr s

in p nh mc Um
(kV)
Tn s nh mc f (Hz)

n1

6 36

Dung lng nh mc
(VA)
Dng s cp nh mc I1
(A)
Dng th cp nh mc I2
(A)
S li
Cp chnh xc cho o
lng
Cp chnh xc cho bo v
S cun dy s cp
Dng n nh nhit IN3s
(kA)

Nguyen Hien Trung - 3:15 - 1/15/15

50
15, 20, 30
5 5000

n3

1A, 5A, 1A v 5A

n2

1 4

0,5
n6
n7

5P5, 5P10, 5P15, 5P20, 5P30


1 hoc 3
80 I1.10-3

45

Tra cuu thiet bi dien

Dng n nh ng Ixk
(kA)
H s dng in nhit
nh mc
Gii hn tng nhit
Nhit lm vic ln nht
m tng i ln nht

2,5 IN3s.10

-3

1,2
600C
450C
95%

Ghi ch: Mi my bin dng c k hiu theo m s:


CT n1- n2 n3 n4 n5 n6 n7
Trong CT - My bin dng trung p

n1 - in p nh mc: 10, 15, 22, 35 kV


n2 - S li: 1C (1 li), 2C (2 li), 3C (3 li), 4C (4 li)
n3 - Dng th cp nh mc (A): 1 (1A), 5 (5A), 15 (1 v 5)
n4 - v tr lp t: 1 (trong nh), 0 (ngoi tri)
n5 - S t s bin dng: 1, 2, 3, 4, 5
n6 - Cp chnh xc cho bo v
Khng n6 - Khng c mch bo v
c
n6 = A (cp 5P5), B (cp 5P10), C (cp 5P20), D (cp 5P30), E (cp
5P15)
n7 - S cun dy s cp
Khng n7 - S cun dy s cp l 1
c
n7 = 3 - s cun dy s cp l 3
V d: CT22-3C50 1A3 l my bin dng trung p22 kV, ba li, dng th cp 5 A,
t ngoi tri, 1 t s bin dng, cp chnh xc cho bo v l 5P5, s cun dy s
cp l 3.

Nguyen Hien Trung - 3:15 - 1/15/15

46

Tra cuu thiet bi dien

Bng 1-26. My bin dng in trung p do Siemens ch to


(bng 8-8 trang 387 - S TAY LA CHN V TRA CU THIT B IN 0,4
N 500 KV ca Ng Hng Quang, NXB khoa hc v k thut, H Ni 2002)
Kiu

M hiu
Um (kV)
U chu ng tn s cng nghip1' (kV)
U chu ng xung 1,2/50 s (kV)
I1m (A)

Hnh
hp

I1m (A)
I2m (A)
Inhit 1s (kA)
Iddng (kA)
Trng lng (kg)
M hiu
Um (kV)
U chu ng tn s cng nghip1' (kV)
Hnh tr I (A)
1m
I2m (A)

Nguyen Hien Trung - 3:15 - 1/15/15

4MA76
36

28
75

50
125

70
170

20-2500
1 hoc 5 1 hoc 5
80
80
120
120
20
25
4MB12 4MB13
12
36

I2m (A)
Inhit 1s (kA)
Iddng (kA)
Trng lng (kg)
M hiu
Um (kV)

U chu ng xung 1,2/50

4MA74
24

20-2500

U chu ng tn s cng nghip1' (kV)


U chu ng xung 1,2/50 s (kV)
Hnh
xuyn

4MA72
12

(kV)

28
75

70
170

20-2000
1 hoc 5
80
120
25
4MB14
24
50
128

150015004000
6000
1 hoc 5 1 hoc 5
80
80
120
120
26
34

15004000
1 hoc 5

4ME12
12
28
57

4ME14
24
50
125

4ME16
36
70
170

5-1200
5-1200
1 hoc 5 1 hoc 5

5-1200
1 hoc 5

80
120
26

47

Tra cuu thiet bi dien

Inhit 1s (kA)
Iddng (kA)
Trng l-ng (kg)

80
120
38

80
120
42

80
120
50

Bng 1.27. My bin dng do Lin X ch to


(bng 2-16, trang 635, CUNG CP IN ca Nguyn Xun Ph, NXB khoa hc v
k thut)

Loi

Cng sut nh mc (VA) v ph ti

th cp () khi cp chnh xc

cun
dy

U dm,

Idm, A

kV

(dng

p
ch

s cp)

nh

xc
ca
li
th

0,5

1
V

20 0,8

10

th
cp

p
TKM-0,5

0,5

5-800

Nguyen Hien Trung - 3:15 - 1/15/15

48

Tra cuu thiet bi dien

TKM-0,5

0,5

5-800

0,5

10 0,4

-0,5

0,5

5-300

0,5

-10

10

5-400

0,5

10 0,4 20 0,8

1 v

0,2

2
-10

10

10-100

0,5

10 0,4 20 0,8

1 v
2

TO-10

10

6001500

0,5

10 0,4 20 0,8

1 v
2

T-10

10

15-600

20 0,8 50

75

1 v
2

T-Y-10

10

15-300

20 0,8 50

75

1 v
2

T-10

10

5-400

TMY-

10

5-300

15 0,6 30 1,2 75

1 v

0,5

10

TY-10

10

5-300

T-10

10

5-400

TM Y-

10

5-300

TY-10

10

5-300

T0 -10

10

6001500

15 0,6 40

1,6

1 v
2

15
0

1 v
2

20 0,8 50

1 v
2

1v 2

10

T0Y-10

10

0,5

20 0,8 50

6001000

T0-10

10

6001000

TY-

10

20

4001000

TA-

10

20
TA10

20

20005000
20005000

Nguyen Hien Trung - 3:15 - 1/15/15

0,5

30 1,2 75

15
0

49

Tra cuu thiet bi dien

Ch thch:
T - my bin dng - kiu xuyn tng
O - mt vng dy

- kiu thanh ci

K - kiu cun dy

- cch in bng s

Y - tng cng

Nguyen Hien Trung - 3:15 - 1/15/15

50

Tra cuu thiet bi dien

Nguyen Hien Trung - 3:15 - 1/15/15

51

Tra cuu thiet bi dien

Nguyen Hien Trung - 3:15 - 1/15/15

52

Tra cuu thiet bi dien

Bng 1-28. My bin dng t 35 kV n 500 kV t ngoi tri do Lin X ch


to
(bng 8.11 trang 390 - S TAY LA CHN V TRA CU THIT B IN 0,4
N 500 KV ca Ng Hng Quang, NXB khoa hc v k thut, H Ni 2002)

Loi

U dm,
kV

Dng
nh
mc s

Cp
chnh
xc ca

cp Idm,

li thp

Cng sut nh mc
(VA) khi cp chnh xc
0,5

Khi lng
(kg)

0,5

200

0,8

0,5

0,8

0,5

30

P1, P2

50

A
T -

35

800

35M
1000
TP 35

35

500,

330

1000
2000
2000
3000

Nguyen Hien Trung - 3:15 - 1/15/15

53

Tra cuu thiet bi dien

110

110Y1

500

0,5

950

500-750

P1

20

10001500

P2

40

P3

2000
220

K-

220

500

550-

300,
600

0,5

30

P1

30

1200

P2

50

P3

50

P1 , P2
P3
P
0,5

75

500,
1000
2000

2130

4696

50
30

Bng 1-29. My bin dng th t khng kiu cp do Lin X ch to


(bng 2-17, trang 635, CUNG CP IN ca Nguyn Xun Ph, NXB khoa hc v
k thut)
Kiu

S cp c

ng knh

bao

cp max, mm

th cp

ho, VA

kg

1-2
3-4
5-7
8 - 12
13 - 16

50
50
50
60
60

20
20
27
27
27

20
45
50
70
85

60
128
152
225
280

S vng dy Cng sut t

Khi lng,

Nguyen Hien Trung - 3:15 - 1/15/15

54

Tra cuu thiet bi dien

Bng 1-31. Thng s k thut ca cc loi my ct trung p do Lin X ch to


theo -687-41
(bng 2-18, trang 636, CUNG CP IN ca Nguyn Xun Ph, NXB khoa hc v
k thut)
i Dn
n
p
Loi my
ct

g
in

n nh
h mc,
m
c,
kV

Tr s
Dn
g
in
xung
kch ,
kA

hiu
dng
ca
dng

Dng in n
nh nhit, kA
khi thi gian n
nh nhit, s

in
ton
phn,
kA

Dng in ct nh
mc/ cng sut ct
nh mc,

200 16,8

10

Loi c
cu
truyn
ng

5s

10

10

36

kg

kA/MVA khi in
p, kV

1s

-6

Khi lng,

10 8,5 6,0

khn

g du d
u

3,3
17

1,4
15

55

15

hay
10

3-

6-50

10-50

10

200 12,4

7,2

7,2 4,8 3,4

4,8
25

4,8
50

2,9
50

58

18

200 12,4

7,2

7,2 4,8 3,4

4,8
25

50

29
50

60

18

Nguyen Hien Trung - 3:15 - 1/15/15

55

Tra cuu thiet bi dien

10

610

200

25

15

15

10

400

25

15

15

10

10

600

25

15

15

10

10

9,7
50

9,7
100

5,8
100

120

50

125

50

10
hay

100

50

10

10

600
10

100
0

133-

10

600

52

30

30

20

14

52

30

30

20

14

20
100

20
200

20
350

165

175

10
hay

52

30

30

20

14

20
100

20
200

11,6
200

170

Nh
trn
Nh

133-

10

600

52

30

30

20

52

30

30

20

14
4

20
100

20
200

20
250

190

trn
hay
10
-10

20

20

200

10

100

200

20
350

580

20

-32

600

20

-32

1900

55

2150

55

100
0
133-

10

200
0

14

Nh
trn

300
0
10

220
229M

10

10

10

4000
3000

400

75

43,5

43,
30
5

21

29
150

29
300

29
500

200

116

11
6

85

90
940

90
1500

120
1250

90
1150

198

Nguyen Hien Trung - 3:15 - 1/15/15

120

11
6
12
0

85

C30
C30

56

Tra cuu thiet bi dien

Khi in p l

20

35

11
0

BM-35

35

600 17,3

10

10

10 7,1

6,6
230

35
400

100

30 0
35

BM35

35

600 17,3

10

10

10 7,1

6,6
230

6,6
400

1025

30 C0
10
C-

BM35-690
MK35
MK35
MK35-

35

600

26

15

35

600

30

17,3

45

24

24

53

31

31

50

29

29

35

35

1250
MK110

11

100
0
100
0

600

15

10 7,1

12,
5

9
16, 11,
5

9,9
340

9,9
600

1100

12,5
430

12,5
750

2600

16,6
570

16,5
1000

200

2750

13,2
2500

9830

20, 17,
5

18,
13
4

20,7
720

20,5
1250

30

10

hay

80
0

32

80

3-

80

3-

31

85
0

333

Bng 1-32. Thng s k thut ca cc loi c cu truyn ng in t do Lin


X ch to
(bng 2-19, trang 637, CUNG CP IN ca Nguyn Xun Ph, NXB khoa hc v
k thut)
Loi c Dng
cu
cho loi
truyn
ng

in p,
V

my ct Cu Cu
n
dy
n

n
dy
ct

Dng in tiu
th, A

S
tip

Cun

Cun

im g, kg

dy
ng

dy
ct

Khi
ln

Thi gian, s
Ct

ng

Thi
gian
lp li,
s

Nguyen Hien Trung - 3:15 - 1/15/15

57

Tra cuu thiet bi dien

-2

10

220

220

146

2,5

190
8-12

C -10

C -30

229

MK -

35

MK -

31

35

MK -

33

35

110

110

292

220

220

98

2,5

110

110

195

220

220

115

2,5

110

110

310

220

220

80

2,5

110

110

160

220

220

124

110
220

110

110
220

110

218
224

488

0,12

0,35

0,6

275

6-10

45

0,1

0,24

0,380,42

4-12

475

0,32

0,7

1,02

4-12

360

01

0,40,45

0,60,65

10

450

0,08

0,43

0,5-0,6

595

0,08

0,50,6

0,7-0,8

10
5

10

Bng 1-33. Tham s k thut ca cc cun dy t trong cc c cu truyn


ng , , , -10, -10, -10 do Lin X ch to
(bng 2-20, trang, 638, CUNG CP IN ca Nguyn Xun Ph, NXB khoa hc
v k thut)

Nguyen Hien Trung - 3:15 - 1/15/15

58

Tra cuu thiet bi dien

Tn cun dy ct

Dn

Cng

Gii hn iu

in

sut

chnh, A

tr lc

in p

in

tiu

20C,

nh
mc

cho
php

th,
VA

Dng

hiu in v

,A
Cun dy dng in cc
i c tr hon thi gian
bng c cu kh

PT
B

Cun dy dng in cc
i khng tr hon thi
gian

PT
M

5A

10

50

5A

15

50

110-

30

5; 6; 7; 8; 9;
10A

0,3

0,27
5; 7; 8; 10; 12,5
v 15 A

127V
Cun dy in p thp

PH

53
190

0,35-0,65Um

220V

715

380V
Bng 1-34. My ct in trung p loi HVF do ABB ch to
(bng 5.4 trang 305 - S TAY LA CHN V TRA CU THIT B IN 0,4
N 500 KV ca Ng Hng Quang, NXB khoa hc v k thut, H Ni 2002)
Loi my ct

HVF 205

HVF 601

HVF 604

Um (kV)

12

24

24

Im (A)

630

630

630

1250

1250

1250

2000

2000

IN3s (kA)

31,5

12,5

25

IN (kA)

80

50

63

INmax (kA)

31,5

12,5

25

in p chu ng tn s

28

50

50

75

125

125

cng nghip (kV)


in p chu ng xung
st (kV)

Nguyen Hien Trung - 3:15 - 1/15/15

59

Tra cuu thiet bi dien

Bng 1.35. My ct in 7,2 kV loi 3AF do ABB ch to


(bng 5.7 trang 306 - S TAY LA CHN V TRA CU THIT B IN 0,4
N 500 KV ca Ng Hng Quang, NXB khoa hc v k thut, H Ni 2002)
Loi my ct

3AF 104-4

3AF 104-4

Um (kV)

3AF 116-3

3AF 117-3

7,2 (3,6)

Im (A)

630

630

1250

1250

1250

1250

2000

2500

2000

2000

2500

3150

2500

3150

IN3s (kA)

25

31,5

40

50

IN (kA)

25

31,5

40

50

INmax (kA)

63

80

100

125

in p chu ng tn s cng nghip: 20 kV


in p chu ng xung st: 60 kV
Bng 1-36. My ct in 12 kV loi 3AF do ABB ch to
(bng 5.8 trang 307 - S TAY LA CHN V TRA CU THIT B IN 0,4
N 500 KV ca Ng Hng Quang, NXB khoa hc v k thut, H Ni 2002)
Loi my ct

3AF 154-4

3AF 175-4

Um (kV)
Im (A)

3AF 176-3

3AF 177-3

12
630

630

1250

1250

1250

1250

2000

2500

2000

2000

2500

3150

2500

3150

IN3s (kA)

25

31,5

40

50

IN (kA)

25

31,5

40

50

INmax (kA)

63

80

100

125

in p chu ng tn
s cng nghip (kV)

28

in p chu ng

75

xung st (kV)

Nguyen Hien Trung - 3:15 - 1/15/15

60

Tra cuu thiet bi dien

Bng 1-37. My ct in 24 kV loi 3AF do ABB ch to


(bng 5.9 trang 308 - S TAY LA CHN V TRA CU THIT B IN 0,4
N 500 KV ca Ng Hng Quang, NXB khoa hc v k thut, H Ni 2002)
Loi my ct

3AF 611-4

3AF 612-4

3AF 613-4

3AF 614-4

Um (kV)

12

24

24

Im (A)

630

630

1250

630

1250

1250

2000

1250
2000
2500

IN3s (kA)

12,5

16

120

25

IN (kA)

12,5

16

20

25

INmax (kA)

31,5

40

50

63

in p chu

50

ng tn s
cng nghip
(kV)
in p chu

125

ng xung st
(kV)

Bng 1-38. My ct in SF6 ngoi tri 24 kV do Schneider ch to


(bng 5.12 trang 309 - S TAY LA CHN V TRA CU THIT B IN 0,4

Nguyen Hien Trung - 3:15 - 1/15/15

61

Tra cuu thiet bi dien

N 500 KV ca Ng Hng Quang, NXB khoa hc v k thut, H Ni 2002)


Loi my ct

24GI - E16

24GI - E20

24GI - E25

24GI - E31

in p nh
mc Um (kV)

24

24

24

24

in p chu
ng tn s cng

60

60

60

60

150

150

150

150

Dng in nh

630

630

630

2000

mc Im (A)

1250

1250

1250

3150

1600

1600

1600

nghip (kV)
in p chu
ng xung st
(kV)

2000
3150
Dng n nh

16

20

25

31,5

Dng ct ngn
mch IN (kA)

16

20

25

31,5

Dng n nh
ng INmax (kA)

40

50

63

80

nhit 3s IN3s
(kA)

Bng 1-39. My ct in SF6 ngoi tri 36 kV do Schneider ch to


(bng 5.13 trang 310 - S TAY LA CHN V TRA CU THIT B IN 0,4
N 500 KV ca Ng Hng Quang, NXB khoa hc v k thut, H Ni 2002)
Loi my ct

36GI - E16

36GI - E20

36GI - E25

36GI - E31

Um (kV)

36

36

36

36

in p chu

80

80

80

80

ng tn s
cng cng
nghip (kV)

Nguyen Hien Trung - 3:15 - 1/15/15

62

Tra cuu thiet bi dien

in p chu

200

200

200

200

630

630

630

2000

1250

1250

1250

3150

1600

1600

1600

ng xung st
(kV)
Im (A)

2000
3150
IN3s (kA)

16

20

25

31,5

IN (kA)

16

20

25

31,5

INmax (kA)

40

50

63

80

Bng 1-40. My ct chn khng trung p t trong nh loi 3CG do Siemens


ch to
(bng 5.18 trang 313 - S TAY LA CHN V TRA CU THIT B IN 0,4
N 500 KV ca Ng Hng Quang, NXB khoa hc v k thut, H Ni 2002)
Loi my ct

3CG

Um (kV)

7,2

12

24

Im (A)

800

800

800

IN3s (kA)

20

20

16

INmax (kA)

50

50

40

in p xung kch chu


ng (kV)

50

50

40

Thi hn kim tra, bo

Sau 10 nm hoc sau 10000 ln thao tc

dng

Nguyen Hien Trung - 3:15 - 1/15/15

63

Tra cuu thiet bi dien

Bng 1-41. My ct chn khng trung p t ngoi tri loi 3AF v 3AG do
Siemens ch to
(bng 5.19 trang 314 - S TAY LA CHN V TRA CU THIT B IN 0,4
N 500 KV ca Ng Hng Quang, NXB khoa hc v k thut, H Ni 2002)
Loi my ct

3AG

3AF

Um (kV)

12

36

Im (A)

1600

1600

IN3s (kA)

25

25

INmax (kA)

63

63

in p xung kch chu ng (kV)

75

170

in p chu ng tn s cng

28

70

nghip (kV)
Bng 1-42. Thng s k thut ca my ct ph ti -16 v -17 do Lin
X ch to
(bng 2-22, trang 639, CUNG CP IN ca Nguyn Xun Ph, NXB khoa hc v
k thut)
in p

Lai cu

Dng

Gii

Gii

Cng sut ct (ba

Dng in

nh

ch

in

hn

hn

pha) MVA

ng (tr s

lm
vic
ln

dng
in
ct, A

dng
in
ct (c

Khng
tnh

C tnh
n

Thnh

ca dng
ngn mch,

nht,

(tr s

hn

thnh

phn

kA

hiu
dng)

ch),
kA

phn
khng
chu k

khng chu
k

ca dng

in

in

ngn
mch

mc, kV

ngn
mch

Nguyen Hien Trung - 3:15 - 1/15/15

tnh ton

ca dng

64

Tra cuu thiet bi dien

K-6/30

30

K-6/75

75

K-

150

30

K-

30

5,8

10/30

50

K-

100

6,7
20

14

20
200

300

20
20

6/150
10

12

200

300

8,6

100

6,5

10/50
K10/100

Bng 1-43. Thng s k thut ca dao cch ly trung p t trong nh do Lin


X ch to
(bng 2-23, trang 639, CUNG CP IN ca Nguyn Xun Ph, NXB khoa hc v
k thut)
Kiu

Dng n nh ng, kA
ixk (INmax)

Nguyen Hien Trung - 3:15 - 1/15/15

Ixk

I n 10s, kA Khi lng, kg


(IN10s)

65

Tra cuu thiet bi dien

PBO - 6/400

50

29

10

PBO - 6/600

60

35

14

PBO - 6/1000

120

71

28

13

PBO - 10/400

50

29

10

PBO - 10/600

60

35

14

PBO - 10/1000

120

71

28

13

PB - 6/400

50

29

10

24

PB - 6/600

60

35

14

25

PB - 6/1000

120

71

28

50

PB -10/400

50

29

10

26

PB -10/600

60

35

14

27

PB -10/1000

81

47

28,5

50

PB - 35/400

42

10

105

PB - 35/600

42

30

14

110

PB - 35/1000

64

20

124

PB3 - 1/35/400

42

30

10

110

PB3 - 2/35/45

42

30

14

115

PB3 - 2-35/600

42

30

14

120

PB3 - 2-35/600

42

30

14

120

PB3 - 1-35/1000

64

20

130

Ch thch: P - dao cch ly; O - mt pha; B - t trong nh; Ch s t s - Um (kV);


Ch s mu s - Im (A); 1 - ni t pha dao chnh; 2 - ni t hai pha.
Bng 1-44. Thng s k thut ca dao cch ly trung p t ngoi tri do Lin
X ch to
(bng 2-24, trang 640, CUNG CP IN ca Nguyn Xun Ph, NXB khoa hc v
k thut)
Kiu

Dng n nh ng, kA

In , 10 giy,

Khi lng,

ixk

Ixk

kA

kg

-10K/4000

250

65

105

3-35/600-1000

50

29

10

145

-35/2000

120

47

29

160

Nguyen Hien Trung - 3:15 - 1/15/15

66

Tra cuu thiet bi dien

3-1-35/2000

120

47

29

170

3-2/35/2000

120

47

29

180

3-2-35/2000

120

47

29

160

-6/200

15

12

-6/400

25

15

20

-10/200

15

20

-10/400

25

15

20

-10/600

35

21

14

20

-35

50

29

15

145

-35/600

80

31

12

60

3-1-35/600

80

31

12

63

3-2-35/600

80

31

12

66

3-35-/1000

80

31

15

65

3-1-35/630

64

20(4s)

67,2

3-2-35/630

64

20(4s)

80,3

3-1-351000

64

20(4s)

68,5

3-2-35/1000

64

20(4s)

81,5

Ch thch:
P - dao cch ly; O - mt pha; H - t ngoi tri; 3 - c dao ni t; 1 - mt dao ni
t pha dao chnh; 2 - hai dao ni t v hai pha; K - c h thng dn dng hnh
hp; Ch s t s - in p nh mc (kV); Ch s mu s - dng in nh mc (A).
Bng 1-45. Dao cch ly trung p do Cng ty Thit b in ng Anh ch to
(bng 2.30-32 trang 126-127 - S TAY LA CHN V TRA CU THIT B
IN 0,4 N 500 KV ca Ng Hng Quang, NXB khoa hc v k thut, H Ni
2002)
Loi

in p danh

Dng in

Dng in

Dng in

Khi lng

ngha (kV)

danh ngha
(A)

ngn mch
cho php (kA)

n nh
nhit (kA)

(kg)

t trong nh

Nguyen Hien Trung - 3:15 - 1/15/15

67

Tra cuu thiet bi dien

DT

10

200

23

52

10/200

10

400

29

10

54

DT
10/400

10

630

35

14

57

15

200

23

56

DT

15

400

27

10

57

10/630

15

630

30

10

58

DT
15/200

24

200

20

68

24

400

27

10

70

DT

24

630

30

10

80

15/400
DT
15/630
DT
24/200
DT
24/400
DT
24/630
t ngoi tri

Nguyen Hien Trung - 3:15 - 1/15/15

68

Tra cuu thiet bi dien

DN

10

200

77

10/200

10

400

15

79

DN
10/400

10

600

21

14

82

15

200

23

90

DN

15

400

27

10

92

10/630

15

600

30

10

95

DN
15/200

24

200

23

93

24

400

27

10

95

DN

24

600

30

10

98

15/400

35

400

31

12

215

DN
15/630

35

630

31

12

220

35

800

31

15

225

DN

35

1000

31

15

230

24/200
DN
24/400
DN
24/630
DN
35/400
DN
35/630
DN
35/800
Dn
35/1000
Bng 1-46. Thng s k thut ca s t trong nh do Lin X ch to
(bng 2-25, trang 640, CUNG CP IN ca Nguyn Xun Ph, NXB khoa hc v
k thut)
Loi
Um

Uph- dkh

Ph ti ph
hoi, kg

0-1-375

11

375

0,7

Nguyen Hien Trung - 3:15 - 1/15/15

U, kV

Khi lng,
kg

69

Tra cuu thiet bi dien

0-1-750-OB

11

750

2,0

0-1-1250-OB

11

1250

5,0

0-1-2000-OB

11

2000

7,0

0-1-3000-OB

11

3000

8,0

0-6-375-Kp (OA-6

36

375

2,2

36

375

2,5

36

750

4,4

10

47

375

1,5

10

47

750

2,1

0-10-1250

10

47

1250

7,0

0-10-2000 (OH-

10

47

2000

6,3

0-10-3000

10

47

3000

11,5

0-35-375

35

110

375

7,1

0-35-370

35

110

750

10,6

0-35-1250

35

110

1250

13,5

0-35-2000

35

110

2000

14,0

Kp)
0-6-375-Kp (OA-6
OB)
0-6-750-Kp (O-6
Kp)
0-10-375 (OMA10)
0-10-750 (OM10)

10)

Ch thch:
O - ; - s; , , - c trng cho bn c hc; Ch s th nht -

in p

nh mc (kV); Ch s th hai - bn c hc (ph ti ph hoi kg); - van.


Bng 1-47. Thng s k thut ca s v s ng t ngoi tri do Lin X
ch to
(bng 2-26, trang 641, CUNG CP IN ca Nguyn Xun Ph, NXB khoa hc
v k thut)

Nguyen Hien Trung - 3:15 - 1/15/15

70

Tra cuu thiet bi dien

Kiu

U, kV

Ph ti ph

Khi lng,

Um

Uph. kh

Uph. t

hoi, kg

kg

06-300 (H-6)

38

28

300

2,54

0H-10-500 (H-

10

50

34

500

4,1

10

50

2000

12,1

35

1000

32,6

0H-35-2000

35

120

80

2000

44,6

0H-35-2000

335

120

80

2000

44,6

10)
0H-10-2000
(-10)
0H-35-1000 (T35)

Ch thch: O - ; - c li st; H - t ngoi tri.


Bng 1-48. Thng s k thut ca ptmt kiu

25

do Lin X ch to

(bng 2-28, trang 642, CUNG CP IN ca Nguyn Xun Ph, NXB khoa hc v
k thut)

S Loi i Dn
c
c

Kiu

dn n p g
Um in
g
in , V Im,
A

Mc bo v kiu nhit c thi

Mc bo v kiu

gian

in t

Gii
hn

Thi gian tc ng
khi qu ti

dng

1,1

1,35

in dng dn
iu chnh g
chnh, nh chn
A
h

Dng in ct
tc thi

Dng

Dng

dng
chnh

xoay
chiu,

mt
chiu,

nh

11

14

17,5

22

nh
25

3MT

3
xoa
y

380

Nguyen Hien Trung - 3:15 - 1/15/15

1.6

1 - 1,6

2,5

1,6 -

khn

kh

71

Tra cuu thiet bi dien

chi
u

25 -

4
6,4

2,5
2 - 5,4
4 - 6,4

10

6,4 10

3M
25

-3

25

-3

25

2MT
25

-2M

25

-2

mt
chi
u

220

16
25

g tc
ng
sau
1 gi

ng
ln
hn
30
pht

t 1
n 10
giy

10 -16
16 25

28
45

90
57

70

90

110
175

140
220

Bng 1-49. Thng s k thut ca ptmt kiu AB do Lin X ch to


(bng 2-27, trang 641, CUNG CP IN ca Nguyn Xun Ph, NXB khoa hc v
k thut)
Kiu

Um, V

Im, A

ixk, kA

Thi gian ct tc
thi, s

AB-4

400

400

42

0,06

AB-10

400

1000

42

0,06

AB-15

400

1500

65

0,08

AB-20

400

2000

65

0,09

Bng 1-50. S liu k thut ca p t mt kiu AC v AM do lin x ch to


(bng 6-12a trang 201-202, gio trnh Cung cp in tp 2 ca Nguyn Qun Nhu v
Phm Duy Tn, Trng i hc k thut cng nghip Thi nguyn)

Nguyen Hien Trung - 3:15 - 1/15/15

72

Tra cuu thiet bi dien

Loi

AC

AM

AC

Dng
Dng
Dng
Gi tr hiu
n nh
S ln cho
in nh in nh in n dng ca dng nhit cho php trong
mc ca
mc ca nh lc
in ngn
tng ng
chu trnh
ptmt
mc bo
in
mch gii hn
vi thi (khng nh
(A)
v cc i ng imax ti thi im
gian n
hn)
(A)
(kA)
dp h quang nh nhit
(kA)
(106.A2.s )
2
3
4
5
6
7
75
19
12
23
130
800
190
260
60
375
52
15
500
5
3
625-800
115
1250
1500
1500
58
15
125
2500
2000
2500
62
20
140
130
30
15
800
190
50
100
260
55
45
170
3
3
375
63
380
500
70
600
625-800
110
3000
1500
1250
110
45
3000
1500
2500
2000120
50
3000
2500
75
130
800
190
260
375
5
3
500
625-800

Nguyen Hien Trung - 3:15 - 1/15/15

73

Tra cuu thiet bi dien

1500

2500
2

800
AM

1500
2500

1250
1500
2000
2500
3
130
190
260
375
500
625-800
1250
1500
20002500

58

15

125

62
4
30
50
55
63
70
110
110

20
5

50

140
6
15
100
170
380
600
3000
3000

120

50

3000

45

Bng 1-51. Cc tham s khc ca p t mt loi , ,


(bng 6-12b trang 203, gio trnh Cung cp in tp 2 ca Nguyn Qun Nhu v
Phm Duy Tn, Trng i hc k thut cng nghip Thi nguyn)
Mc bo v
Tn
Loi

in p

s
dng
in
(Hz)

Ci lm Mc
S cc

Trong

chm

bo

Loi truyn

vng
ngn
mch

mc bo
v trong
vng

v
c
lp

ng

ngn
mch
AC

380 V xoay
chiu v 220

n
50

2 v 3

Bnh

V mt chiu
AM

2 hoc 3

n by v
t xa

380 V xoay
chiu

n
500

Nguyen Hien Trung - 3:15 - 1/15/15

n by

74

Tra cuu thiet bi dien

Bng 1-52. Tr s t ca mc bo v cc i ca p t mt loi , ,


(bng 6-12c trang 204, gio trnh Cung cp in tp 2 ca Nguyn Qun Nhu v
Phm Duy Tn, Trng i hc k thut cng nghip Thi nguyn)
Dng Dng in Mc bo v ngn
Mc bo v hn hp
in
nh mc
mch
nh
ca mc
Loi
Gii
tr s Vng ngn mch
Vng ph ti
mc
bo v
hn t
t
Gii
tr s
Gii
tr s
ca
cc i
dng
thi
hn t
t
hn t
t
ptmt
(A)
khi
gian
dng
thi
dng
thi
(A)
ImBV
ng
tc
khi
gian
khi
gian
ng
ng
tc
ng
tc
(s)
ng
ng
(s)

(s)

AC

800

75, 130,
190, 260,

(24)ImBV

0,18
hoc

375, 500,

0,38

625, 800

hoc
0,63

1500

1250 v
1500

2500

2000 v
2500

Nguyen Hien Trung - 3:15 - 1/15/15

75

Tra cuu thiet bi dien

AM

800

130, 190,

Vi

0,18

Vi

0,18

(1,55-

T 4-

260, 375,
500, 625,
800

dng
xoay
chiu

hoc
0,38
hoc

dng
xoay
chiu

hoc
0,38
hoc

2)ImBV

15

(2-

0,63

(3-

0,63

8)ImBV

1500

12501500

2500

2000-

8)ImBV

Vi

Vi

dng

dng

mt
chiu

mt
chiu

(24,5)ImBV

(34,5)ImBV
T 412

2500
1

800

150, 300,
400, 500,
600, 800

(23)ImBV

0,18
hoc
0,38
hoc
0,63

1000
1500

1000
1250 v
1500

Bng 1-53. Thng s k thut ca ptmt kiu A3100 do Lin X ch to


(bng 2-29, trang 642, CUNG CP IN ca Nguyn Xun Ph, NXB khoa hc v
k thut)

Nguyen Hien Trung - 3:15 - 1/15/15

76

Tra cuu thiet bi dien

Dng mc

Dng in

Dng

bo v
dng

nh mc
ca

in

Im,

in cc

mc bo v,

tc ng
tc

thi, A

K hiu Dng
Kiu

theo kt
cu

A3160

A3161
A3162

nh
mc

in p
Um, V

3
60

A3163

S
cc

110

220

Phn t

15, 20, 25

220

380

nhit

30, 40, 50

220

380

60

15

150

20

200

25

250

30

300

40

400

50

500

60

600

80

800

100

1000

15

150

20

200

25

250

40

300, 400

60

500, 600

100

1000

15, 20, 25,


30

430

40, 50, 60,


80

800

A3110 A3133/
5

3
A3114/
5

220

500

Tng hp

100
A3110 A3113/
5

2
3

A3114/
5
A3120

A3123

220

100

220

in t

500

500

2
Tng hp

A3124

600

100
in t

30

430

100

840
600, 800

A3130

A3133

200

220

500

2
Tng hp

Nguyen Hien Trung - 3:15 - 1/15/15

120

840

150

1050

77

Tra cuu thiet bi dien

A3134

200

1400
840

in t

200

1050
1400

A3140

A3143

600

200

500

A3144

300

2100

400

2800

500

3500

600

4200

Tng hp

1750
2100
in t

600

2800
3500
4200

Ch thch:
Khi dng qu ti bng 1,1 dng chnh nh p t mt khng tc ng.
Khi dng qu ti bng 1,35 dng chnh nh p t mt tc ng khng qu 30
ph.

Bng 1-54. Cu ch h p kiu v Lin X (c ) ch to


(bng 2.22 trang 122 - S TAY LA CHN V TRA CU THIT B IN 0,4
N 500 KV ca Ng Hng Quang, NXB khoa hc v k thut, H Ni 2002)
Dng in nh mc (A)

Gi tr dng in ct gii hn (kA) khi in


p (V)

Ca
cu
chy

Cc nc dy
chy

Dng xoay chiu


220

380

500

660

220

440

Loi

Nguyen Hien Trung - 3:15 - 1/15/15

Dng mt chiu

78

Tra cuu thiet bi dien

-2

T-10

15

6, 10, 15

1,2

0,8-

1,2

60

20, 25, 35, 45,


60

1,5

3,5

1,5

6, 10

500, 630, 800,


1000

110

64

100

60

30

Di

1,84,5

10
173900 1000
PC

21

1, 2, 4, 6

20

10, 16, 20

63

25, 40, 63

60

100

80, 100

16

10, 16

1,2

63

25, 40, 60

5,5

0,88

3,5

100

100

14

1,8-

10

160

150

4,5

250

250

60-

400

400

11

11

11

6013
22

63

25, 40, 63

30

30

26

63

25, 40, 50, 63,

3,2-

160

100, 160, 250,

630

400, 630

Nguyen Hien Trung - 3:15 - 1/15/15

30

79

Tra cuu thiet bi dien

31

63

32, 40, 50, 63

160
250

50, 63, 80, 100,


125, 160

630

125, 160, 200,

1000

250

100

200, 250, 320,


400, 500, 630
500, 630, 800,
1000
1
41

15

61

250

100, 160, 250

25

25

400

320, 400

630

400, 630

160

160

100

250

250

320

320

400

400

40
63
100
160

40
63
100
160

100

Bng 1-55. Cu ch h p kiu ng

P 2

do lin x ch to

(bng 2-31, trang 644, CUNG CP IN ca Nguyn Xun Ph, NXB khoa hc v
k thut)
Dng in
nh mc ca
cu ch, A

Dng in nh
mc ca dy chy,
A

15
60

Dng in ct gii hn ca dng xoay chiu


khi in p, A
220V

380V

500V

6, 10, 15

1200

8000

7000

15, 20, 25, 35, 45,

5500

4500

3500

60
100

60, 80, 100

11000

11000

10000

200

100, 125, 160, 200

11000

11000

10000

Nguyen Hien Trung - 3:15 - 1/15/15

80

Tra cuu thiet bi dien

350

200, 225, 260, 300,

11000

13000

11000

350
600

350, 430, 500, 600

15000

23000

20000

1000

600, 700, 850, 1000

15000

20000

20000

Bng 1-56. S liu k thut ca cu ch in p thp kiu

H 2 va HH

do lin x

ch to
(bng 2-32, trang 644, CUNG CP IN ca Nguyn Xun Ph, NXB khoa hc v
k thut)
Dng in nh mc, A

Kiu

HH
H 2 100

Dng in ct gii hn,

Ca cu ch

Ca dy chy

kA

40

6, 10, 15, 20, 30, 40

100

30, 40, 50, 60, 80,

50

100
250

H 2 250

80, 100, 120, 150,

40

200, 250
H 2 400

400

200, 250, 300, 400

25

H 2 600

600

300, 400, 500, 600

25

Bng 1-57. Cu ch cao p do Lin X ch to


(bng 2.25 trang 124 - S TAY LA CHN V TRA CU THIT B IN 0,4
N 500 KV ca Ng Hng Quang, NXB khoa hc v k thut, H Ni 2002)
Kiu

Um (V)

Im (A)

INmax (kA)

t trong nh
-3

30, 100, 200, 400

10

-6

30, 75, 150, 300

20

-10

10

30, 50, 100, 200

12

-20

20

10

-35

35

10, 20, 40

3,5

t ngoi tri

Nguyen Hien Trung - 3:15 - 1/15/15

81

Tra cuu thiet bi dien

-64

6
10
20
35
6
10
20
35
110

-10H
-20H
PH -35
CH -6
CH -10
CH -20
CH -35
CH -110

30
30
2 n 7,5
n 100
n 100
n 100
n 100
n 50

20
12
5
5
6
6
6
4

Bng 1-58. S liu k thut ca cu ch in p cao loi , , t


trong nh do Lin X ch to
(bng 2-30, trang 643, CUNG CP IN ca Nguyn Xun Ph, NXB khoa hc v
k thut)
Um,

kV
Idm, A

30

100

6
200

40
0

30

75

10

35

15

30

10 20

10 20

Ict, kA

40

20

12

35

Sct,
MVA

300

300

300

300

I cat min
I cat

Khng
hn ch

1,3

Khng
hn ch

Khn
1,3

g hn

4
0

Khn
1,3

ch

g hn

ch

Ch thch: Dng in nh mc ca dy chy (A): 2; 3; 5; 7,5; 10; 15; 20; 30; 40;
50; 75; 100; 150; 200; 300; 400.
Bng 1-59. in tr v in khng ca dy ng trn
(bng 2-33, trang 644, CUNG CP IN ca Nguyn Xun Ph, NXB khoa hc v
k thut)

Nguyen Hien Trung - 3:15 - 1/15/15

82

Tra cuu thiet bi dien

Loi dy
in tr,

M-6

M-

M-

M-

M-

M-

M-

M-

M-

M-

M-

10

16

25

35

50

70

95

120 150

185

0,2

0,1

0,1

0,10

58

23

3,06 1,84 1,20 0,74

0,54 0,39 0,28

/km
in khng, /km

Khong cch
trung bnh
hnh hc gia
cc dy dn,
mm
400

0,31 0,35 0,33 0,31


7
5
3
9

0,30 0,29 0,28


8
7
3

0,2
74

600

0,39 0,38 0,38 0,34

0,33 0,32 0,30

0,3

0,2

00

92

0,28 0,28
7

800

0,41 0,39 0,37 0,36


5
9
7
3

0,35 0,34 0,32


2
1
7

0,3
18

0,3
10

0,30 0,29
5
8

1000

0,42 0,41 0,39 0,37

0,35 0,35 0,34

0,3

0,3

0,31 0,31

32

24

0,38 0,36 0,22


0
9
5

0,3
46

0,3
38

0,33 0,32
3
7

0,39 0,38 0,36

0,3

0,3

0,34 0,33

57

49

0,41 0,39 0,38


0
8
5

0,3
76

0,3
68

0,36 0,35
3
7

0,42 0,41 0,39

0,3

0,3

0,37 0,37

90

82

0,4

0,3

01

93

9
1250
1500

0,44 0,42 0,40 0,39


3
7
5
1
-

0,43 0,41 0,40


8

2000

2500

0,45 0,43 0,42


7
5
1
-

0,44 0,43
9

3000

0,46 0,44
0

0,43 0,42 0,41


5

0,38 0,38
8

Bng 1-60. in tr v in khng ca dy nhm trn

Nguyen Hien Trung - 3:15 - 1/15/15

83

Tra cuu thiet bi dien

(bng 2-34, trang 645, CUNG CP IN ca Nguyn Xun Ph, NXB khoa hc v
k thut)
Loi dy
in tr, /km

A-

A-

A-

A-

A-

A-

A-

A-

A-

A-

A-

10

16

25

35

50

70

95

120 150 185

5,2

3,1

1,9

1,2

0,9

0,6

0,4

0,3

0,2

0,2

0,1

in khng, /km

Khong cch
trung bnh hnh
hc gia cc dy
dn, mm
600

800
1000
1250
1500
2000

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,2

0,2

0,2

58

45

36

25

15

03

97

88

97

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,2

77

63

52

41

31

19

13

05

98

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

91

77

66

55

45

34

27

19

11

0,4

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

05

91

80

69

59

47

41

33

28

0,4

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

02

91

80

70

58

52

44

39

0,4
21

0,4
10

0,3
98

0,3
88

0,3
77

0,3
71

0,3
63

0,3
55

Bng 1-61. in tr v in khng ca dy nhm li thp


(bng 2-35, trang 645, CUNG CP IN ca Nguyn Xun Ph, NXB khoa hc
v k thut)
Loi dy

AC
-10

AC
-16

AC
-25

AC
-35

AC
-50

AC
-70

AC
-95

AC120

AC150

AC185

in tr, /km

3,1
2

2,0
6

1,3
8

0,8
5

0,6
5

0,4
6

0,3
3

0,27

0,21

0,17

Nguyen Hien Trung - 3:15 - 1/15/15

84

Tra cuu thiet bi dien

in khng, /km

Khong cch
trung bnh hnh
hc gia cc dy
dn
2000

2500

3000

0,4

0,3

0,3

0,3

0,36

03

92

82

71

0,4

0,4

0,3

0,3

0,37

17

06

96

85

0,4

0,4

0,4

0,3

0,39

29

18

08

97

0,358

0,372

0,384 0,377

Bng 1-62. in tr v in khng ca dy dn v cp li ng v nhm, in


p n 500V, /km
(bng 2-36, trang 645, CUNG CP IN ca Nguyn Xun Ph, NXB khoa hc v
k thut)
Tit
din
mm2

ro
Nh

xo
ng

Tit

Dy

Dy

t
h

t
trong

din
mm2

ro
Nhm

xo
ng

Dy

Dy

t h

t
trong

ng

ng

hay
cp

hay
cp

1,5

22,2

13,35

0,10

50

0,67

0,40

0,25

0,06

2,5

13,3

8,0

0,09

70

0,48

0,29

0,24

0,06

8,35

5,0

0,33

0,09

95

0,35

0,21

0,23

0,06

5,55

3,33

0,32

0,09

120

0,28

0,17

0,22

0,06

10

3,33

2,0

0,31

0,07

150

0,22

0,13

0,21

0,06

16

2,08

1,25

0,29

0,07

185

0,18

0,11

0,21

0,06

25

1,33

0,80

0,27

0,07

240

0,08

0,20

35

0,95

0,57

0,26

0,06

300

0,12

0,07

0,19

0,06

Nguyen Hien Trung - 3:15 - 1/15/15

85

Tra cuu thiet bi dien

Bng 1-63. in khng ca cp in ba li, dy dn c bc cch in mc trn


s hoc puly, /km
(bng 2-37, trang 646, CUNG CP IN ca Nguyn Xun Ph, NXB khoa hc v
k thut)
Cp in ba li bng ng

Tit din

Dy dn bc cch

mm2

in
<1kV

3kV

6kV

10kV

Trn puly

Trn s

1,5

0,28

0,32

2,5

0,26

0,30

0,095

0,111

0,25

0,29

0,090

0,104

0,23

0,28

10

0,073

0,0825

0,11

0,122

0,22

0,26

16

0,0675

0,0757

0,102

0,113

0,22

0,24

25

0,0662

0,0714

0,091

0,099

0,20

0,24

35

0,0637

0,0688

0,087

0,095

0,19

0,24

50

0,0625

0,0670

0,083

0,09

0,19

0,23

70

0,0612

0,0650

0,08

0,086

0,19

0,23

95

0,0602

0,0636

0,078

0,083

0,18

0,23

120

0,0602

0,0626

0,076

0,081

0,18

0,22

150

0,0596

0,0610

0,074

0,079

185

0,0596

0,0605

0,073

0,077

210

0,0587

0,0595

0,071

0,075

Bng 1-64. in tr v in khng ca thanh ci phng (dt)


(bng 2-40, trang 647, CUNG CP IN ca Nguyn Xun Ph, NXB khoa hc v
k thut)

Nguyen Hien Trung - 3:15 - 1/15/15

86

Tra cuu thiet bi dien

r0 khi 65 C,
Kch thc, mm

xo (ng v nhm), m/m

m/m
ng

Nhm

Khi khong cch trung bnh hnh hc,


mm
100

150

200

300

25x3

0,268

0,475

0,179

0,200

0,295

0,244

30x3

0,223

0,394

0,163

0,189

0,206

0,235

30x4

0,167

0,296

0,163

0,189

0,206

0,235

40x4

0,125

0,222

0,145

0,170

0,189

0,214

40x5

0,100

0,177

0,145

0,170

0,189

0,214

50x5

0,080

0,142

0,137

0,156

0,180

0,200

50x6

0,067

0,118

0,127

0,156

0,180

0,200

60x6

0,056

0,099

0,119

0,145

0,163

0,189

60x8

0,042

0,074

0,119

0,145

0,163

0,189

80x8

0,031

0.055

0,102

0,126

0,145

0,179

80x10

0,025

0,044

0,102

0,126

0,145

0,170

100x10

0,020

0,035

0,090

0,113

0,1433

0,157

Bng 1-65. in tr in khng ca my bin p h p di 1000 kVA


(bng 2-41, trang 648, CUNG CP IN ca Nguyn Xun Ph, NXB khoa hc v
k thut)

Nguyen Hien Trung - 3:15 - 1/15/15

87

Tra cuu thiet bi dien

Cn
g
sut i
n n p
h

m
c,

cp,
kV

Cng i
sut n p

in
p th
cp,
kV

UN%

x,m

r, m

in

p th
cp,
mc, cp,
kV
kVA kV
nh

x,

UN
%

r, m

kV
A
1

10

11

12

10*

0,400

5,5

698

536

250

10

0,690

4,7

83,5

32

0,230

224

172

35

0,230

6,8

13,9

3,58

0,400

364

240

0,400

42,4

10,75

0,230

123

80

0,690

125,5

32

0,400

369

240

44

16,8

0,230

123

80

0,400

26

9,7

244

176

0,230

8,4

3,1

0,230

80,5

58

0,525

44,5

16,7

0,400

52,5

33

0,400

25,8

9,7

0,230

159

100

0,230

8,55

3,2

0,400

52,5

33

53,5

16,3

0,230

159

100

0,400

31

9,7

162

81

0,230

10,2

3,2

0,230

50,6

28

5,6

1,95

0,400

152

84

0,400

17

5,9

0,230

50,6

28

0,690

50,6

17,6

39,2

19,6

8,4

1,95

109,5

59,4

0,400

25,4

5,9

39,9

19,6

0,690

75,4

17,6

121,4

59,4

25,6

8,3

78,5

38

0,400

14,9

4,8

26,8

13

0,230

4,9

1,58

96

38

30,9

8,3

20

6
10

25
40

6-10
6
10

50

6
10

63

6-10

0,400

0,400

0,400

4,7

5,5

4,7

0,230
20

0,400

5,3

0,230
100
*

10

0,400

5,5

0,230
35

0,400

6,5

Nguyen Hien Trung - 3:15 - 1/15/15

320

10

35

400

10

35

560

10

35

0,525

0,525

0,230

0,230

0,525

0,525

5,5

6,5

4,5

6,5

5,5

6,5

88

Tra cuu thiet bi dien

0,230
6

32,8

13

0,400

17,9

4,8

21,7

12

0,230

5,9

1,58

56,6

63,3

4,5

1,13

21.7

12

0,400

13,6

3,93

65,5

36,3

0,690

40,4

10,2

33,9

12

3,150

858

213

105

36,3

16,2

3,07

14,3

5,94

0,690

48,5

9,11

0,230

43,4

18,0

11,00

0,690

129,5

53,5

21,6

5,94

0,400

65,5

18,0

0,690

195

53,4

77

34

0,400

45,2

20

0,230

15,1

6,7

0,400

4,7

0,230
100

10

0,400

4,7

0,230
35

0,400

6,8

0,230
160 6-10

35

180
*

0,230

0,525

4,7

6,8

5,5

20

35

0,230

0,400

0,400

5,5

6,5

1225
0
6,5

16,2

3,07

48,5

9,11

18,7

5,84

0,400

10,8

3,4

0,525

14,6

4,14

0,400

8,5

2,14

0,690
750

1000

10

0,525

5,5

35

0,525

6,5

17,4

4,14

10

11

12

10,15

1,11

8,56

1,95

10

0,525

77

35

0,400

44

20

0,230

14,5

6,7

0,690

25,5

5,8

93,5

35

3,150

532,5

121

0,400

53,4

20

6,300

2140

484

0,230

17,8

6,7

10,4

1,95

9,3

3,52

0,690

30,3

5,8

28,2

10,75

3,150

2510

121

10

0,230

6,5

4,7

0,400

10

2310

0,525

10

35

250

0,400

630

0,400
1000

610

35

0,400

0,400

5,5

6,5

Ch thch:
- Du * ch cc MBA kiu c.
- Tr s in tr in khng c qui v n p thp.

Nguyen Hien Trung - 3:15 - 1/15/15

89

Tra cuu thiet bi dien

Bng 1-66. in tr v in khng ca cun dy bo v qu dng in ca ptmt

(bng 2-42, trang 649, CUNG CP IN ca Nguyn Xun Ph, NXB khoa hc v k thut)
Dng in nh

50

70

100

140

200

400

600

x (m )

2,7

1,3

0,86

0,55

0,28

0,1

0,094

r (m ) nhit

5,5

2,35

1,30

0,74

0,36

0,15

0,12

mc
ca cun dy (A)

65oC
Bng 1-67. in tr tip xc ca cu dao v ptmt
(bng 2-43, trang 649, CUNG CP IN ca Nguyn Xun Ph, NXB khoa hc v
k thut)
Dng in nh
mc, A

50

70

100

140

200

400

600

1000

ptmt

1,3

1,0

0,75

0,65

0,6

0,4

0,25

Cu dao

0,5

0,4

0,2

0,15

0,08

Nguyen Hien Trung - 3:15 - 1/15/15

90

Tra cuu thiet bi dien

Bng 1-68. Cp nhm v ng h p cch in PVC do hng LENS ch to


(bng 4.22-23 trang 246-249 - S TAY LA CHN V TRA CU THIT B
IN 0,4 N 500 KV ca Ng Hng Quang, NXB khoa hc v k thut, H Ni
2002)
F, mm2

ng knh, mm
li

v
Min

Max

Trng

in tr

lng 1
km ng

dy dn,
/ km

dy

Icp (A)
Trong

Ngoi

nh

tri

20 C

kg/km
Cp nhm 2 li
2 x 16

4,5

14,5

18,5

352

1,91

104

91

2 x 25

5,7

17,5

22,0

494

1,20

133

108

2 x 35

6,6

19,5

24,5

626

0,868

160

135

Cp nhm 3 li
3 G 16

4,5

15,5

19,5

388

1,91

87

77

3 G 26

5,7

19,0

23,5

558

1,20

111

97

3 G 35

6,6

21,0

26,0

690

0,868

134

120

3 G 50

8,8

24,5

29,0

742

0,641

160

146

3 G 70

10,2

28,5

34,0

1380

0,443

197

187

3 G 95

11,9

32,5

38,5

1293

0,320

234

227

3 G 120

13,8

36,0

42,5

1574

0,253

266

263

3 G 150

15,2

40,0

47,5

1912

0,206

300

304

3 G 185

17,0

44,5

53,0

2355

0,164

337

347

3 G 240

19,1

50,5

59,5

3186

0,125

388

409

3 G 300

21,4

56,0

66,0

5203

0,100

440

471

Cp nhm 3 li + trung tnh

Nguyen Hien Trung - 3:15 - 1/15/15

91

Tra cuu thiet bi dien

3 x 70 +

9,75/8,

31,1

36,2

1635

0,443/0,6

197

187

50

10

34,7

40,6

1579

41

234

227

3 x 95 +
50

11,20/8
,10

38,9

45,4

1917

266

263

42,6

49,5

2320

0,320/0,6
41

300

304

3 x 120 + 12,60/9

53,2

61,5

3863

0,253/0,4

388

409

70

,75

43

3 x 150 + 15,20/9
70
,75

0,206/0,4
43

3 x 240 + 18,00/1

0,125/0,3

95

1,2

20
Cp ng 2 li

2 x 1,5

1,4

8,8

10,5

127

12,1

37

26

2 x 2,5

1,8

9,6

11,5

155

7,41

48

36

2x4

2,25

10,5

13,0

211

4,61

63

49

2x 6

2,9

11,5

14,0

285

3,08

80

63

2 x 10

3,8

13,0

16,0

390

1,83

104

86

2 x 16

4,8

14,5

18,5

535

1,15

136

115

2 x 25

6,0

17,5

22,0

830

0,727

173

149

2 x 35

7,3

19,5

24,5

1105

0,524

208

185

Cp ng 3 li + trung tnh

Nguyen Hien Trung - 3:15 - 1/15/15

92

Tra cuu thiet bi dien

3 x 35 +

7,1/6,0

24,6

27,3

1680

0,524/0,7

174

158

25

8,4/7,1

26,6

31,1

2225

27

206

192

3 x 50 +
35

10/7,1

31,1

36,2

2985

254

246

10/8,4

31,1

36,2

3120

0,3987/0,
524

254

246

3 x 70 +

11,1/8,

34,7

40,6

3910

0,268/0,5

301

298

35

38,9

45,4

5090

24

343

346

3 x 70 +
50

12,6/10

42,6

49,5

5055

397

395

14,0/10

47,1

54,4

7400

0,268/0,3
87

434

450

3 x 95 +

15,6/10

53,2

61,5

9600

0,193/0,3

501

538

50

87

17,9/11
3 x 120 +
/1
70

0,153/0,2
68

3 x 150 +

0,124/0,2

70

68

3 x 185 +
70

0,991/0,2
68

3 x 240 +

0,0754/0,

95

193

Bng 1-69. Dng in ph ti cho php ca dy dn khng bc (dy trn), A


(ph lc VI.1 trang 309, THIT K CP IN, ca Ng Hng Quang v V Vn
Tm, NXB khoa hc v k thut H ni - 1998)
Dy ng

Dy nhm

Dy nhm li thp

Tit
din

Dng in cho
php, A

Tit
din

Dng in cho php,


A

mm2

mm2

t ngoi t trong

ngoi

trong

tri

nh

50

25

10

75

50

AC-16

105

70

35

16

105

80

AC-25

135

10

95

60

25

135

110

AC-35

170

16

130

100

35

170

135

AC-50

220

25

180

140

50

215

170

AC-70

275

Nguyen Hien Trung - 3:15 - 1/15/15

tri

M hiu
dy dn

Dng in
cho php
khi t
ngoi tri,

nh

93

Tra cuu thiet bi dien

35

220

175

70

265

215

AC-95

335

50

270

220

95

325

260

AC-120

380

70

340

280

120

375

310

AC-150

445

95

415

340

150

440

370

AC-185

515

120

485

405

185

500

425

AC-240

610

240

610

AC-300

700

AC-400

800

ACY-

710

300
ACY-

865

400

Nguyen Hien Trung - 3:15 - 1/15/15

94

Tra cuu thiet bi dien

Bng 1-70. Dng in ph ti lu di cho php ca thanh dn bng ng v


nhm ( nhit tiu chun mi trng xung quanh l +250 C)
(bng 2-56, trang 655, CUNG CP IN ca Nguyn Xun Ph, NXB khoa hc v
k thut)
Tit

Khi lng,

Kch

din

kg/m

thc,

ca

mm

mt
thanh,
mm2

ng

Nhm

Dng in cho php, A


Mi pha mt

Mi pha

Mi pha

thanh

ghp hai
thanh

ghp ba
thanh

ng Nhm ng

Nh
m

Nguyen Hien Trung - 3:15 - 1/15/15

ng

Nh
m

95

Tra cuu thiet bi dien

25 x3

75

0,668

0,203

340

265

30 x3

90

0,800

0,234

405

305

30 x4

120

1, 066

0,324

475

365

40 x4

160

1,424

0,432

625

480

40 x5

200

1,780

0,540

700

540

50 x5

250

2,225

0,675

860

665

50 x6

300

2,676

0,810

955

740

60 x5

300

2,670

0,810

1025

705

60 x6

360

3,204

0,972

1125

870

1740

1350

2240

1710

60 x8

480

4,272

1,295

1320

1025

2160

1680

2790

2180

60 x10

600

5,340

1,620

1475

1155

2560

2010

3300

2650

80 x6

480

4,272

1,295

1480

1150

2110

1630

2720

2100

80 x8

640

5,698

1,728

1690

1320

2620

2040

3370

2620

80 x10

800

7,120

2,160

1900

1480

3100

2410

3990

3100

100 x6

600

5,340

1,620

1810

1425

2470

1935

3170

2500

100 x8

800

7,120

2,160

2080

1625

3060

2390

3930

3050

100 x10

1000

8,900

2,700

2310

1820

3610

2860

4650

3640

120 x8

960

8,460

2,600

2400

1900

3400

2650

4340

3380

120 x10

1200

10,650

3,240

2650

2070

4100

3200

5200

4100

Bng 1-71. Thanh dn nhm hnh mng c qut sn


(bng 7.3 trang 363 - S TAY LA CHN V TRA CU THIT B IN 0,4
N 500 KV ca Ng Hng Quang, NXB khoa hc v k thut, H Ni 2002)

kch thc

Tit

M men chng un ca tit

Dng

din, cm3

din
mt

in
ph

thanh,
mm2

Mt thanh
i vi
trc xx1, Wx

i vi
trc yy, Wy

Hai
thanh
dn
ghp

ti, A

i vi
trc y0y0, Wy

Nguyen Hien Trung - 3:15 - 1/15/15

96

Tra cuu thiet bi dien

75

35

5,5

695

14,1

3,17

30,1

2670

100

45

4,5

775

22,2

4,15

18,6

2820

100

45

6,0

1010

27

5,9

58

3500

125

55

6,5

10

1370

46,4

9,5

98,5

4640

150

65

7,0

10

1785

71

14,7

167

5650

175

80

8,0

12

2440

122

25

250

6430

200

90

10

14

3435

193

40

422

7550

200

90

12

16

4040

225

46,5

490

8860

225

105

12,5

16

4880

307

66,5

645

10300

250

115

12,5

16

5450

360

81

824

10800

Bng 1-72. Thanh dn bng ng trn, icp nhit mi trng 350C v nhit
thanh dn l 650C
(bng 7.3 trang 364 - S TAY LA CHN V TRA CU THIT B IN 0,4
N 500 KV ca Ng Hng Quang, NXB khoa hc v k thut, H Ni 2002)
ng
knh, mm

Tit din,

Trng

mm2

lng, kg/m

Vt liu

Dng mt chiu theo A v


xoay chiu di 60 Hz
c sn

Nguyen Hien Trung - 3:15 - 1/15/15

trn

97

Tra cuu thiet bi dien

19,6

0,175

E-Cu F37

95

85

50,3

0,447

E-Cu F37

179

159

10

78,5

0,699

E-Cu F37

243

213

16

210

1,79

E-Cu F30

464

401

20

314

2,80

E-Cu F30

629

439

32

804

7,16

E-Cu F30

1160

976

50

1960

17,50

E-Cu F30

1930

1610

Bng 1-73. Thanh dn nhm m ng, trn, t trong nh, nhit mi trng
350C v nhit thanh dn l 650C
(bng 7.4 trang 364 - S TAY LA CHN V TRA CU THIT B IN 0,4
N 500 KV ca Ng Hng Quang, NXB khoa hc v k thut, H Ni 2002)
ng knh,

Tit din, mm2

mm

Trng lng,

Dng mt chiu theo A mt

kg/m

chiu v xoay chiu di 60Hz


c sn

trn

19,6

0,0713

78

70

50,3

0,182

148

132

10

78,5

0,285

201

177

16

210

0,730

386

335

20

314

1,14

525

452

32

804

2,92

1000

850

50

1960

7,13

1750

1500

Nguyen Hien Trung - 3:15 - 1/15/15

98

Tra cuu thiet bi dien

Bng 1-74. Thanh dn ng hnh vnh khn, nhit mi trng 350C v nhit
thanh dn l 650C
(bng 7.5 trang 364 - S TAY LA CHN V TRA CU THIT B IN 0,4
N 500 KV ca Ng Hng Quang, NXB khoa hc v k thut, H Ni 2002)

ng
knh

Chiu
dy

Tit
din

Trng
lng

Vt

ngoi

(mm)

(mm2)

(kg/m)

liu

(mm)

Dng mt chiu

Dng mt chiu

theo A

theo A

Mt chiu v xoay chiu di 60Hz


Trong nh
c
sn

Nguyen Hien Trung - 3:15 - 1/15/15

trn

Ngoi nh
c

trn

sn

99

Tra cuu thiet bi dien

20

32

40

50

63

80

100

113

1,01

E-Cu

384

329

460

449

160

1,43

F37

457

392

548

535

201

1,79

512

438

613

599

236

2,10

E-Cu
F37

554

475

664

648

264

2,35

E-Cu

591

506

708

691

188

1,68

F30

602

508

679

660

273

2,44

725

611

818

794

352

3,14

E-Cu
F30

821

693

927

900

424

3,78

E-Cu

900

760

1020

987

490

4,37

F25

973

821

1100

1070

239

2,13

744

624

816

790

349

3,11

E-Cu
F37

899

753

986

955

452

4,04

E-Cu

1020

857

1120

1090

550

4,90

F37

1130

944

1240

1200

461

5,72

1220

1020

1340

1300

443

3,95

E-Cu
F30

1120

928

1190

1150

578

5,16

E-Cu

1270

1060

1360

1310

707

6,31

F30

1410

1170

1500

1450

829

7,40

1530

1270

1630

1570

1060

9,42

E-Cu
F25

1700

1420

1820

1750

565

5,04

E-Cu

1390

1150

1440

1390

741

6,61

F37

1590

1320

1650

1590

911

8,13

1760

1460

1820

1750

1070

9,58

E-Cu
F37

1920

1590

1990

1910

1380

12,3

E-Cu

2150

1780

2230

2140

726

6,47

F30

1750

1440

1760

1690

955

8,52

2010

1650

2020

1930

1180

10,5

E-Cu
F30

2230

1820

2230

2140

1400

12,4

2430

1990

2440

2340

1810

16,1

E-Cu
F25

2730

2240

2740

2630

E-Cu
F37

2170

1770

2120

2020

2490

2030

2430

2320

E-Cu
F30

2760

2250

2700

2580

3020

2460

2950

2820

3410

2780

3330

3180

914

8,15

1210

10,8

1490

13,3

1770

15,8

2310

Nguyen Hien Trung - 3:15 - 1/15/15

20,6

E-Cu
F30
E-Cu
F25

10
0

Tra cuu thiet bi dien

Bng 1-75. M men chng un ca cc loi thanh dn


(bng 7.6 trang 366 - S TAY LA CHN V TRA CU THIT B IN 0,4
N 500 KV ca Ng Hng Quang, NXB khoa hc v k thut, H Ni 2002)
Thanh ch nht
t ng

Thanh ch nht

t nm

Thanh trn

rng

rng

D
b

h1

Thanh trn

b.h 2
6

b.h 2
6

h 3 h13
6

D3
32

D3 d 3

W
32

Bng 1-76. H s hiu chnh k1 v nhit ca mi trng xung quanh i vi


ph ti ca cp, dy dn cch in v khng cch in
(bng 2-57, trang655, CUNG CP IN ca Nguyn Xun Ph, NXB khoa hc v
k thut)
Nhit

Nhit

tiu

ln

chun
ca mi
trng

nht
cho
php

xung
quanh

ca
dy 0C

H s k1 khi nhit thc t ca mi trng xung quanh l 0C

-5

+5 +1 +15 +2 +2 +30 +3
0
0
5
5

+40 +45 +5
0

Nguyen Hien Trung - 3:15 - 1/15/15

10
1

Tra cuu thiet bi dien

15

80

1,1 1,1 1,0 1,0 1,00 0,9 0,9 0,88 0,8 0,78 0,73 0,6
4

25

1,2 1,2 1,1 1,1


4
0
7
3
25

70

0,95

1,0 1,0
4
0

0,85 0,80

0,8
0

8
0,7
4

65

1,1 1,1 1,1 1,0 1,00 0,9 0,8 0,84 0,7 0,71 0,63 0,5
8
4
0
5 1,12 5
9 0,94 7 ,0,7 0,71 5
1,3 1,2 1,2 1,1
1,0 1,0
0,8 9
0,6
2
7
2
7
6
0
7
1

60

1,2 1,1 1,1 1,0 1,00 0,9 0,8 0,82 0,7 0,67 0,57 0,4
0
5
2
6 1,13 4
8 0,93 5 0,76 0,66 7

25

15

1,2 1,2 1,2 1,1 1,11 10 1,0 0,94 0,8 0,81 0,74 0,6
9

15

1,09

25

1,3 1,3 1,2 1,2


6
1
5
0

1,0 1,0
7
0

0,8
5

0,5
4

Bng 1-77. H s hiu chnh k2 v s dy cp t trong cng 1 hm hoc 1 rnh


cp
(bng 2-58, trang 656, CUNG CP IN ca Nguyn Xun Ph, NXB khoa hc v
k thut)
Khong cch
gia cc si
cp, mm

S si cp
1

7-10

100

1,00

0,90

0,85

0,80

0,78

0,75

0,7

200

1,00

0,92

0,87

0,84

0,82

0,81

0,8

300

1,00

0,93

0,90

0,87

0,86

0,85

0,8

Nguyen Hien Trung - 3:15 - 1/15/15

10
2

Tra cuu thiet bi dien

Bng 1-78. Mt dng in kinh t, A/mm2


(Bng B.44, trang 180, MNG V H THNG ca Nguyn Vn m, Phan ng
Khi, NXB khoa hc v k thut, H Ni 1999)
Cp bc giy cch in v Cp bc cao
dy dn bc cao su cch su cch in
in
v li ng

Thi gian
s dng
cng sut

Dy trn v thanh ci

ln nht, h

ng

Nhm

ng

Nhm

1000-3000

2,5

1,3

3,0

1,6

3,5

3000-5000

2,1

1,1

2,5

1,4

3,1

5000-8760

1,8

1,0

2,0

1,2

2,7

Bng 1-79. Chiu di khong vt theo in p ng dy


(Bng B.46, trang 180, MNG V H THNG ca Nguyn Vn m, Phan ng
Khi, NXB khoa hc v k thut, H Ni 1999)
in p,

6-10

20-35

110

220

330

500

50-100

100-200

170-250

250-350

300-400

350-450

kV
Chiu di
khong
vt, m
Bng 1-80. S lng cch in trong chui cch in treo trn cc ct b tng ct
thp v ct thp
(Bng B.47, trang 181, MNG V H THNG ca Nguyn Vn m, Phan ng
Khi, NXB khoa hc v k thut, H Ni 1999)
Kiu cch
in

in p, kV
35

Nguyen Hien Trung - 3:15 - 1/15/15

110

220

330

500

750

10
3

Tra cuu thiet bi dien

16- A
20- A
C6 - A
C12 - A
C22 - A

3
3
-

7
6
8
7
-

14
11
10
14
12
10

20
17
14
21
17
15

23
20
25
21

3x(38-41)
29-34

Bng 1-81. c tnh cu to v phm vi ng dng ca cp cch in bng cao


su in p 0,5 - 6 kV do Lin X ch to
(bng 2-59, trang 656, CUNG CP IN ca Nguyn Xun Ph, NXB khoa hc v
k thut)
Loi cp

c tnh cu to

Phm vi ng dng

CP ,

Cch in bng cao su c v

Lp t trong nh, trong rnh, trong

ACP

ch trn

tuynen, khng chu lc ko, mi


trng khng c cht n mn

HP,

Cch in bngcao su, c v


cao su khng chy

Phm vi ng dng nh trn nhng


mi trng c cht n mn

AHP
BP,
ABP

Cch in bng cao su, c v


bng cht do plivinin-clorua Lp t trong t chu lc cng
ngoi bc bng thp

CPB,

Nh trn, c thm lp bo v

ACPB

chng n mn

Nh trn

BP,
ABP
HP,
AHP
CP,
ACP
CPH,
ACPH

Cch in bngcao su, c v


ch, ngoi bc dy thp dt m
km, c v bc bo v

Nh trn

Nh- trn, nh-ng khng c v


bc bo v bn ngoi chng n
mn

Nh- trn

Nguyen Hien Trung - 3:15 - 1/15/15

10
4

Tra cuu thiet bi dien

Ch thch:
A - cp rut nhm, khng c ch A c ngha l rut ng;
- bc bng bng thp, bn ngoi c lp chng n mn;
bn ngoi c phn v kim loi khng c lp chng n mn;
C - v bng ch;
B - cch in bng cht do polivinin clorua;
H - c lp bc khng chy;
P - cch in bng cao su; - Cch in bng polyetilen; O - v bc kim loi ring
cho tng pha.
Bng 1-82. c tnh cu to v phm vi ng dng ca cp rut bng ng hoc
nhm in p 1 - 35 kV do Lin X ch to
(bng 2-60, trang 657, CUNG CP IN ca Nguyn Xun Ph, NXB khoa hc v
k thut)
c tnh cu to

Loi cp

Phm vi ng dng

in p
kV

BB
ABB

ABB

Cch in bng polyvininClorua


Cch in nh trn c bc bng
bng thp, ngoai c lp bo v

t trong nh, trong


rnh, tuynen- khng
chu lc ko

t trong t hoc ho
cp, khng chu lc ko

B
AB
BB

6
Nh trn

ABB
B
AB

t trong khng kh,


trong nh, tuynen khng
chu lc ko

Cch in bng polyetylen, v


bc bng polyvinin- Clorua, v
bc bng thp c lp chng n

t trong t, khng
chu lc ko

10 - 20
35

mn

Nguyen Hien Trung - 3:15 - 1/15/15

10
5

Tra cuu thiet bi dien

Cu to nh- trn nh-ng khng


c phn bo v chng n mn

t trong khng kh,


trong nh, trong ho
cp, khng chu lc ko

Ch thch: Xem bng 1-81


Bng 1-83. in tr sut ca t
(bng 2-65, trang 659, CUNG CP IN ca Nguyn Xun Ph, NXB khoa hc v
k thut)
t

10 4 /cm

Ct

Ct pha

t en

t st, t st pha si

dy ca lp t st (1-3m)

t vn, rung

0,4

t bn

0,2
Bng 1-84. H s hiu chnh in tr sut ca t

(bng 2-66, trang 659, CUNG CP IN ca Nguyn Xun Ph, NXB khoa hc v
k thut)
Cc ni t

k1

k2

k3

- Thanh dt chn nm ngang cch mt t 0,5m

6,5

5,0

4,5

- Thanh dt chn nm ngang cch mt t 0,8m

3,0

2,0

1,6

- Cc thp, ng thp, cc thp gc c ng su

2,0

1,5

1,4

cch mt t 0,5-0,8m
Ch thch: k1 - t m; k2 - t m trung bnh; k3 - t kh

Bng 1-85. S liu k thut ca r le dng in do Lin X ch to


(bng 2-61, trang 657, CUNG CP IN, Nguyn Xun Ph, NXB khoa hc v k
thut)

Nguyen Hien Trung - 3:15 - 1/15/15

10
6

Tra cuu thiet bi dien

Tham s u vo
Cng
Kiu rle sut
tiu
th,

Gii hn
dng, A

ktv

Tham s u ra
tt, gy

Dng,
A

p, V

Cng
sut

tip
Im

im

Ik

VA

V
A

PT
40/0,2

0,050,2

1,63,2

0,150,6

0,8-

0,03-

1,1

5,87,6

0,5 -2

0,85

0,1

10-

1,5 - 6

0,5

0,10,3

0,8

0,5-4

0,2

PT
40/0,6
PT 40/2
PT 40/6

0,5-1

0,5

22 22 60 30
0

20
PT
40/10

1632

2,5 10

PT

18-

5 - 20

40/20

36

PT

0,08

40/50
PT

2550

1,8

100
0,08

10 -40

/40
T,551
/50

12,5 0,08

15 -

/60

60

PT 81/1
10

10

4 - 10

2-5

Nguyen Hien Trung - 3:15 - 1/15/15

0,
5

0,
5

22 22 20 10
0 0
0

22 22 20 10

50

T,551

PT 81/2

0,70,85

25 -

40/100
,551

12,5 50

10
7

Tra cuu thiet bi dien

PT 82/1

10

4-10

PT 82/2

2-5

PT 83/1

10

4-10

PT 83/2

2-5

PT 84/1

10

4-10

PT 84/2

2-5

2-16

1-4
1-16

Bng 1-86. S liu k thut ca r le in p do Lin X ch to


(bng 2-62, trang 658, CUNG CP IN, Nguyn Xun Ph, NXB khoa hc v k
thut)
Tham s u vo
Kiu
rle

Cng
sut
tiu
thV
A

PH

Tham s u ra

Gii hn U (V)
ktv

ttd, gy

Dng
A

p ,V

tip
Um

im =

U k

Cng
sut

V
A

30-60

15-60

100200

50200

53/60
PH
53/20

1,

1M

0
PH

200-

100-

53/40

400

400

100200

15-60

30-60

12-48

0,8

0,030,15

0
PH
53/60

22 22 30 60
0 0 0

R
PH
54/48

Nguyen Hien Trung - 3:15 - 1/15/15

10
8

Tra cuu thiet bi dien

PH

100-

40-

54/16

200

160

200400

80320

0
PH
54/32

1,25

0,15

Bng 1-87. S liu k thut ca r le thi gian do lin x ch to


(bng 2-63, trang 658, CUNG CP IN, Nguyn Xun Ph, NXB khoa hc v k
thut)
Tham s u vo

Kiu rle
Cng sut tiu
th

Um,V

Uk ,V

S tip im
Thi gian
duy tr, s

B-112
B-114

0,1-1,3

1, 1TC
1, 1TC

B-122
0,25-3,5

B-124
30 W

24-220

0,7Um

1, 1M
(1C), 1,

mt chiu

1TC

B-132
B-134

0,5-9

1, 1M
(1C), 1,
1TC

B-142
B-144

1-20

1, 1M
(1C), 1,
1TC

B-215

Nguyen Hien Trung - 3:15 - 1/15/15

0,1-1,3

10
9

Tra cuu thiet bi dien

B-225

20 VA

B-235

xoay chiu

100-380

0,75Um

0,25-3,5
1, 1TC
(1C)

0,5-9

B-245

1-20

Ch thch: - ng tc thi; M - m tc thi; TC - ng tr-c chm; C - ng


chm.
Bng 1-88. S liu k thut ca r le trung gian do lin x ch to
(bng 2-64, trang 659, CUNG CP IN, Nguyn Xun Ph, NXB khoa hc v k
thut)
Tham s u vo
Kiu

Cn

rle

g
sut

Tham s u ra

Gii hn in p, V
Um (V)

Uk
(V)

S tip
tt, gy

im

Dng, A
=

tiu
th

2T

0,5

110-220

Um

0,01

0,6
Um

0,5
Um

100,127, 220

0,7

2, 2M
0,05

2, 2M

0,06

2, 2M,
2T

20

Um

35

100,127, 220

0,7
Um

Ch thch: - ng tc thi; M - m tc thi; T - ng trc c thi gian; C -

Nguyen Hien Trung - 3:15 - 1/15/15

11
0

Tra cuu thiet bi dien

ng chm.

Bng 1-89. S liu k thut ca r le tn hiu loi dng in


(bng 1-6 trang 272, gio trnh cung cp in, Nguyn Qun Nhu v Phm Duy Tn,
trng i hc k thut Cng nghip Thi Nguyn)
Dng in nh

Dng in cho php ngn

mc, A

hn, A

PY21/0,010

0,010

0,03

2200

PY21/0,015

0,015

0,045

1000

PY21/0,025

0,025

0,075

320

PY21/0,050

0,050

0,15

70

PY21/0,075

0,075

0,225

30

PY21/0,100

0,100

0,3

18

PY21/0,150

0,150

0,45

PY21/0,250

0,250

0,75

PY21/0,500

0,500

1,5

0,7

PY21/1,000

1,000

0,2

PY21/2,000

2,000

0,05

PY21/4,000

4,000

12

0,015

Loi r le

in tr cun

dy,

Bng 1-90. S liu k thut ca r le tn hiu loi in p


(bng 1-7 trang 272, gio trnh cung cp in tp 3, Nguyn Qun Nhu v Phm
Duy Tn, trng i hc k thut Cng nghip Thi Nguyn)
Loi r le

in p nh
mc, V

in p ngn
mch cho php
(V)

in p tc
ng

in tr cun
dy (ohm)

PY21/220

220

242

160

28000

PY21/110

110

121

80

7500

PY21/48

48

53

35

1440

PY21/24

24

26,5

17,5

360

PY21/12

12

13,5

8,5

87

Nguyen Hien Trung - 3:15 - 1/15/15

11
1

Tra cuu thiet bi dien

Bng 1-91. S liu k thut ca ng h o in nng ba pha


(bng 7-12 trang 342, thit k CC cho x nghip cng nghip, Phan ng Khi,
i hc Bch khoa H Ni, 1979)
Tn gi Ki Cp
Gii hn o
Kch
u chn Trc tip
thc,
Trc tip qua
My bin dng v
mm
h
my bin dng
my bin in p
xc I(A) U(V)
I(A)
U(V)
I(A)
U(V)

220,
380
10

2000
/
5
5 2000 / 5 380 35000 / 100 340x183
220,380
1,0 5;10
Cng
C
A3
x128
t tc
dng
CP 1,0 5;10 220,380 20 2000/ 5 220,380
Cng
340x183
x128
t phn 4
khng
CP 2,0 5;10 220,380 20 2000/ 5 220,380 10 2000/ 5 380 35000/ 100 282x163
Cng
x129
t phn 4
khng
C
2,0 5;10 220,380 20 2000/ 5 220,380
Cng
282x163
A4
x129
t tc
dng
C
2,0
1,5
Cng
100; 127; 282x163
A3
220; 380
x129
t tc
Y
dng
10 2000 / 5 220,380 10 2000 / 5 380 150000 / 100 340x183
C
0,5
Cng
A3
x133
t tc
dng
C
0,5
1,5
Cng
100; 220; 340x183
A3
380
x133
t tc
dng
C
2,0
5
Cng
282x163
220 380
A4
x129
t tc
Y
dng
Cng
CP 1,0
5
340x183
220 380
t phn 4Y
x128
khng
Cng
CP 1,5 5;10 220,380 20 2000/ 5 220,380 10 2000/ 5 380 150000/ 100 340x183
x128
t phn 4Y
khng
Ch thch: Cc cng t CA3, CA3Y, CA4Y, CP4 c cng sut tiu th trn mi
cun song song l 1,5 W v trn mi cun ni tip l 0,5 W.
K hiu CA4 - u trc tip, dng cho h thng 4 dy; CA4Y - dng cho h thng 4
dy, loi thng dng (u qua TI bt k). CA3 - ba pha, u trc tip (cng c loi
u qua TI ring, gii hn n 600A). CA3Y - ba pha, loi thng dng (u qua TI

Nguyen Hien Trung - 3:15 - 1/15/15

11
2

Tra cuu thiet bi dien

bt k).
Bng 1-92. S liu k thut ca cc ng h o in
(bng 7-13 trang 343, thit k CC cho x nghip cng nghip, Phan ng Khi,
i hc Bch khoa H Ni, 1979)
Tn
gi

Kiu

Cp
Cng sut
chnh
tiu th
xc Cun Cun
dng in
in
p
1,0

2,6

Gii hn o

Kch th-c

Trc tip

Gin tip

1 600V

450V 450kV

120x120x57

1 20A

5A 15kA

120x120x57

Vn
mt
in t

377

Am pe
mt

377

1,5

0,25

Ot

1,5

0,5

1,5

1kW 800MW

120x180x95

mt st
in

335

335/1

1,5

0,5

1,5

1kVAR 800MVAR

120x180x95

301

1,5

B80

1,0

in t

ng
Var
mt st
in
ng
Cos
mt st

286x215x182

in
ng
Tn s

48 52Hz

60x60x70

k rung
ng

Nguyen Hien Trung - 3:15 - 1/15/15

11
3

Tra cuu thiet bi dien

Ot

mt st
in
ng

305

Var
mt st

305

1,5

0,5

1,5

1kW 800MW

160x160x77

1,5

0,5

1,5

1kVAR 800MVAR

160x160x77

in
ng
Bng 1-93. Cc ng h o in lp bmg kch th-c trung bnh
(ph lc 13 trang 146, Thit k nh my in v trm bin p ca Nguyn Hu Khi,
NXB khoa hc v k thut, H ni -1999)
Tn ng h o

Ampe mt

Vn mt

Ot mt tc dng

K
hiu

Loi

-378

1,5

0,1

-377

1,5

0,1

-335

1,5

0,5

-379

1,5

0,5

-378

1,5

-377

1,5

-335

1,5

-379

1,5

-305

1,5

0,5

-335

1,5

1,5

0,5

1,5

1,5

0,5

335/1

2,5

10

-304

2,5

10

Cp chnh
xc

Cng sut tiu th, VA


Cun dy
in p

Cun dy
dng in

-323

Nguyen Hien Trung - 3:15 - 1/15/15

11
4

Tra cuu thiet bi dien

Ot mt phn

VAR

khng

-305

1,5

0,5

-335

1,5

1,5

0,5

1,5

1,5

0,5

335/1

1,5

0,5

-304

1,5

1,5

0,5

-301

1,5

-300

1,5

10

-31

2,5

-364

2,5

-371

2,5

0,7-3

M-

1,5

4-9

1756

1,5

-345
cos

mt 3 pha

cos

mt 1 pha

Tn s k

Hz

5034
Ampe mt t ghi

Vn mt t ghi

H-343

2,5

10

H-344

1,5

10

H-316

2,5

10

H-3160

2,5

10

H-3140

2,5

10

H-343

2,5

10

H-344

1,5

10

H-316

2,5

10

H-

2,5

10

3160

2,5

10

H-348

1,5

10

10

H-318

2,5

10

10

H-3180

2,5

10

10

H3140
Ot mt tc dng t

ghi v
Ot mt phn
khng t ghi

VAR

Nguyen Hien Trung - 3:15 - 1/15/15

11
5

Tra cuu thiet bi dien

Tn s k t ghi

Hz

H-345

2,5

H-315

2,5

H-

2,5

10

3150
Ot gi k tc dng
dng cho li 3
dy
Ot gi k tc dng

-675

1,0

3W

2,5

2,0

1,5W

2,5

2,0

3W

2,5

672M

dng cho li 4
dy
Ot gi k phn
khng dng cho

673M

VArh

li 3 dy
Bng 1-94. Chng st van do Siemens ch to
(bng 8-2 trang 380 - S TAY LA CHN V TRA CU THIT B IN 0,4
N 500 KV ca Ng Hng Quang, NXB khoa hc v k thut, H Ni 2002)
Loi

cacbua silic (SiC)

Oxyt kim loi (MO)

3EA1 3EG4 3E1 3EA2 3EF1, 3EC2 3EE2 3EH2 3EG5 3EG6 3EK5 3EK6
3EF2,
Ni

3EF3,

t
- u
ng
dy
- H
thng

phn
phi,
thit b
ng
ct

Nguyen Hien Trung - 3:15 - 1/15/15

11
6

Tra cuu thiet bi dien

- H

thng
phn
phi,
my
pht,
ng
c, l
in
- My

bin
p
kh,
ng
c
- h

thng
DC, h
thng
vn
chuyn
- trm
phn

phi,
GIS
Cc thng s chnh
in
p ln

24

36

20

35

36

36

24

36

36

nht
ca
li
in
(kV)

Nguyen Hien Trung - 3:15 - 1/15/15

11
7

Tra cuu thiet bi dien

in

24

42

24

45

45

45

30

45

45

10

10

10

5/10

10

10

Nha

Thp

Nha

Nha

p lm
vic
ln
nht
(kV)
Dng
in
phng
nh
mc
(kA)
Vt

Nha Nha

liu v

S
Bng 1-95. Chng st van do Siemens ch to
(bng 8-3 trang 381 - S TAY LA CHN V TRA CU THIT B IN 0,4
N 500 KV ca Ng Hng Quang, NXB khoa hc v k thut, H Ni 2002)
Loi Cacb
ua

Ni t

- Trm

Oxyt kim loi (MO)


3EP 3EP 3EP 3EQ1

silic
(SiC
)

-B

3E

3E

3E

Q1

Q2

Q3

3EP2- 3EP2- 3EP3


K

K3

-K

3E
R3
x

pht, trm
my bin p
- H thng

DC, h
thng vn
chuyn
- trm pht,
trm bin
p, GIS

Nguyen Hien Trung - 3:15 - 1/15/15

11
8

Tra cuu thiet bi dien

Cc thng s chnh
in p ln
nht ca

245

170

420

765

25

170 525 525

170

170

525

216

186

384

612

37(A

189 444 444

168

168

444

li in
(kV)
in p lm
vic ln

C)

nht (kV)

4(DC
)

Dng in

50/6

phng nh
mc (kA)

Vt liu v

40

50/

100

40

40

63

80

63

63

63

Nha

Nh
a

Nh
a

Nh
a

thp

thp

thp

63
S

Bng 1-96. Chng st van h p do Siemens ch to


(bng 8-5 trang 383 - S TAY LA CHN V TRA CU THIT B IN 0,4
N 500 KV ca Ng Hng Quang, NXB khoa hc v k thut, H ni 2002)
Loi

Um (kV)

S cc

Dng tho st

Khi lng

(kA)

(kg)

5SD7 050

255

75

0,365

5SD7 052

275

15

0,125

5SD7 003

280

100

0,825

5SD7 002

280

0,265

5SD7 030

275

15

0,125

Nguyen Hien Trung - 3:15 - 1/15/15

11
9

Tra cuu thiet bi dien

Bng 1-97. Chng st van do Lin X (c) ch to


(bng 8-4 trang 382 - S TAY LA CHN V TRA CU THIT B IN 0,4
N 500 KV ca Ng Hng Quang, NXB khoa hc v k thut, H Ni 2002)

Loi

Um (kV)

in p cho
php ln
nht Umax

in p nh
thng xung
kch khi tn

in p nh
thng xung
kch khi thi

(kV)

s 50 Hz (kV)

gian phng
in 2 n 10
giy (kV)

Khi
lng

-1Y1

2,1

4,6

2,3

PBH-0,5Y1

0,5

0,5

2,5

3,5-4,5

2,0

PHK-0,5Y

0,5

0,5

1,3

1,9-2,5

2,3

PBT-3

3,8

7,5

14

-3

3,8

9,

21

3,4

PBO-3

3,8

20

2,3

PBM-3

3,8

7,5

28

PBT-6

7,6

15

14

17

-6

7,6

15

35

4,6

PBO-6

7,6

15

32

3,2

PBM-6

7,6

15

10,5

28

PBC-10

10

12,7

16

50

-10

10

12,7

25

50

PBO-10

10

12,7

26

48

4,2

PBM-10

10

12,7

25

25,5

46,4

PBT-10

10

12,7

25

23,5

34

PBC-20

20

25

49

80

58

PBM-20

20

25

47

74

104

PBC-35

35

40,5

78

125

73

PBM-35

35

40,5

75

125

165

Nguyen Hien Trung - 3:15 - 1/15/15

12
0

Tra cuu thiet bi dien

PBO-35

35

40,5

78

150

38

PBC-110

110

126

200

285

212

PBT-110

110

110

150

240

280

PBC-220

220

220

400

530

405

PBT-220

220

220

300

460

500

PBT-500

500

500

630

930

1000

PBM-500

500

500

675

1700

1600

x
Hnh 4. ng cong K xk f
r

Bng 1-98. Dng in ph ti lu di cho php ca dy dn v dy mm, cch in


bng cao su v nha, li ng () v li nhm (A).
(bng 55, trang 235, S tay thit k in chiu sng, Nguyn Vin Sum, NXB Thanh
Nin)
Tit din
dy (mm2)

0,5
0,75
1
1,5
2,5

11/15/17/23/30/24

4
6

41/32
50/39

Dng in ph ti (A) ca dy dn 1 li c t:
trong 1 ng khi s lng dy dn bng:
2
3
4
5-6
16/15/14/11/19/17/16/15/27/20
25/19
25/19
20/16

Nguyen Hien Trung - 3:15 - 1/15/15

38/28
46/36

35/28
42/32

30/23
40/30

28/22
34/26

7-9
11/14/19/15
26/20
31/25

12
1

Tra cuu thiet bi dien

10
16
25
35

80/60
100/75
140/105
170/130

70/50
85/60
115/85
135/100

60/47
80/60
100/80
125/95

50/39
75/55
90/70
115/85

50
70
95
120
150
185
240
300
400

215/165
270/210
330/225
385/295
440/340
510/390
605/465
695/535
830/645

185/140
225/175
275/215
315/245
360/275
-

170/130
210/165
255/200
290/220
330/255
-

150/120
185/140
225/175
260/200
-

54/37
68/54
95/72
-

50/35
63/50
88/66
-

Ch thch: cc t s ng vi dy in li ng, mu s ng vi dy in li nhm.


Bng 1-99. Dng in ph ti cho php lu di ca dy dn dng trong nhng
trng hp di ng t v dy cp mm dng trong trng hp di ng thng
xuyn.
(bng 57, trang 236, S tay thit k in chiu sng, Nguyn Vin Sum, NXB Thanh
Nin)
S
rut
1

0,5
-

2
3

12
-

Dng in ph ti (A) khi tit din ca rut bng (mm2)


0,75 1
1,5 2,5
4
6
10 16
25 35
50 70
40 50 65
90 120 160 190 235 290
16
14

18
16

23
20

33
28

43
36

55
45

75
60

95
80

125 150
105 130

185 235
160 200

Bng 1-100. Tit din nh nht cho dy trn nhiu si


(bng 6-9 trang 221 - Li in v h thng in, Trn Bch, NXB KHKT, H ni
2000)
Loi dy

Ni khng dn c

Nguyen Hien Trung - 3:15 - 1/15/15

Ni ng dn

12
2

Tra cuu thiet bi dien

35kV

1-20kV

1kV

35kV

1-20kV

1kV

ng

25

10

10

25

16

16

AC

25

16

16

25

25

25

25

25

25

35

35

35

Bng 1-101. Tit din ti thiu ca ng dy trn khng theo iu kin hn ch


vng quang
(bng 6-10, trang 222, Li in v h thng in, Trn Bch, NXB KHKT, H ni
2000)
in p, kV

ng knh ti thiu, mm

Tit din ti thiu, mm2

110

11,3

AC 70

150

15,2

AC 120

220

21,6

AC 240

330

33,1

ACO 600

2x21,6

2xACO 240

2x37,1

2xACO 700

3x27,2

3xACO 400

500

Bng 1-102. c tnh k thut ca ng h m in (o CSTD) do Lin X ch


to
(bng 51, trang 222, S tay thit k in chiu sng, Nguyn Vin Sum, NXB Thanh
Nin)

Kiu

c tnh k thut

Dng in
nh mc (A)

in p nh
mc (A)

C0

Mt pha, u trc tip

5,10

127,220,380

CA3

Ba pha, u trc tip

5,10,20

127,220,380

CA3

Ba pha, u qua MBD in ring, gii


hn n 600A

100,127,220,380

CA3Y

Ba pha, loi thng dng (u qua MBD

100,127,220,380

5,10

220,380

in bt k)
CA4

u trc tip, dng cho h thng 4 dy

Nguyen Hien Trung - 3:15 - 1/15/15

12
3

Tra cuu thiet bi dien

CA4

Dng cho h thng 4 dy, u qua MBD 5

220,380

in ring, gii hn n 2000A


CA4Y

Dng cho h thng 4 dy, loi thng

220,380

dng (u qua MBD in bt k)

Bng 1-103. Kh nng ct ca aptomat kiu AB


(bng 2-39, trang 115, Thit k cung cp in, Phan ng Khi)
Kiu aptomat
AB-4 v AB-10
AB-15

AB-20

Ixk (kA) in p
400V
500V
42
40
60
40
65
40
65
40

Kt cu aptomat
Tt c cc kt cu
t trong t phn phi
Chn lc, c nh
Khng chn lc, c nh, tc ng
tc thi
t trong t phn phi (di ng)
Chn lc, c nh
Khng chn lc, c nh, tc ng
tc thi

60
75
75

40
40
40

Bng 1-104: khong cch nh nht gia cc dy trn, thanh ci trong mng in PX
Loi dy dn

Khong cch gia 2 s lin tip (m)


2

2-4

4-6

>6

Khong cch gia cc dy dn (mm)


Dy trn

50

100

150

200

Thanh ci

50

75

100

100

Bng 1-105: tit din nh nht cho php ca dy dn trong mng in phn xng
c im ca dy dn

Tit din (mm2)


ng

Nguyen Hien Trung - 3:15 - 1/15/15

Nhm

12
4

Tra cuu thiet bi dien

Dy c v bc ni vo thit b in sinh hot, di

0,75

1,5

Cp ni vo cc thit b in di ng

1,5

Dy dn 1 si hoc nhiu si mc trn s

1,0

- Mc trn puli

1,0

2,5

- Mc trn s

1,5

4,0

- Mc dc tng nh hoc trn ct

2,5

4,0

- Mc trn puli di mi che

1,5

2,5

Dy c v bc, cp t trong ng thp hoc lp t

1,0

2,5

Dy trn lp t trong nh

2,5

4,0

Dy trn lp t ngoi tri

4,0

10,0

ng
Dy c v bc v cp ni vo thit b in sn xut,
di ng

Dy c v bc lp t trong nh

Dy c v bc lp t ngoi tri

c nh

Bng 1-106. Cp ng h p 3, 4 li cch in PVC do hng LENS ch to


(bng 4-24 trang 249-250 - S TAY LA CHN V TRA CU THIT B IN
0,4 N 500 KV ca Ng Hng Quang, NXB khoa hc v k thut, H Ni 2002)
ng knh, mm
2

F, mm

li

v
Min

Max

Trng
lng 1
km ng
dy

in tr
dy dn,

200C

/ km

Icp (A)
Trong

Ngoi

nh

tri

kg/km
Cp 3 li

Nguyen Hien Trung - 3:15 - 1/15/15

12
5

Tra cuu thiet bi dien

3 G 1,5

1,4

9,2

11,0

148

12,1

31

23

3 G 2,5

1,8

10,0

12,5

188

7,41

41

31

3G4

2,25

11,0

13,5

255

4,61

53

42

3G6

2,90

12,0

15,0

323

3,08

66

54

3 G 10

3,80

13,5

17,0

479

1,83

87

75

3 G 16

4,8

15,5

19,5

681

1,15

113

100

3 G 25

6,0

19,0

23,5

1095

0,727

144

127

3 G 35

7,1

21,0

26,0

1435

0,524

174

158

3 G 50

8,4

24,5

29,0

1885

0,387

206

192

3 G 70

10,0

28,5

34,0

2645

0,268

254

246

3 G 95

12,1

32,5

28,5

3450

0,193

301

298

3 G 120

12,6

36,0

42,5

4425

0,153

343

346

3 G 150

14,0

40,0

47,5

5440

0,124

387

395

3 G 185

15,6

44,5

53,0

6810

0,0991

434

450

3 G 240

17,9

50,5

59,5

8815

0,0754

501

538

3 G 300

20,1

56,0

66,0

10725

0,0601

565

621

Cp 4 li

Nguyen Hien Trung - 3:15 - 1/15/15

12
6

Tra cuu thiet bi dien

4 G 1,5

1,4

9,8

12,0

176

12,1

31

23

4 G 2,5

1,8

10,5

13,0

227

7,41

41

31

4G4

2,25

12,0

14,5

298

4,61

53

42

4G6

2,90

13,0

16,0

406

3,08

66

54

4 G 10

3,80

15,0

18,5

600

1,83

87

75

4 G 16

4,8

17,0

21,0

851

1,150

114

100

4 G 25

6,0

20,5

25,5

1294

0,727

144

127

4 G 35

7,1

23,0

28,5

1730

0,524

174

158

4 G 50

8,4

27,0

32,5

2276

0,387

206

192

4 G 70

10,0

31,5

37,5

3195

0,268

254

246

4 G 95

11,1

36,0

42,5

4150

0,193

301

298

4 G 120

12,6

40,0

47,5

5310

0,153

343

346

4 G 150

14,0

44,5

52,5

6605

0,124

387

395

4 G 185

15,6

50,0

59,0

8175

0,0991

434

450

Bng 1-107. Dy in h p li ng mm nhiu si do CADIVI ch to


(bng 4.8 trang 231 - S TAY LA CHN V TRA CU THIT B IN 0,4
N 500 KV, Ng Hng Quang, NXB khoa hc v k thut, H Ni 2002)
Rut dn in
Loi
dy

Chiu

Chiu

in tr

ng

dy dn
200C

knh
in ph
tng th
ti

Tit
din

S
si/ng

dy
cch

dy v
ngoi

nh
mc

knh 1 si

in
PVC

PVC

mm2

N0/mm

mm

mm

Nguyen Hien Trung - 3:15 - 1/15/15

/ km

mm

Dng

12
7

Tra cuu thiet bi dien

0,50

16/020

0,8

37,10

2,6

0,75

24/020

0,8

24,74

2,8

Dy n
mm

1,00

32/020

0,8

18,56

3,0

10

1,25

40/020

0,8

14,90

3,1

12

VCm

1,50

30/025

0,8

12,68

3,2

16

2,50

50/025

0,8

7,60

3,7

25

2 x 0,50

0,8

39,34

5,2

2 x 0,75

2x
16/020

0,8

26,22

5,6

Dy i

2 x 1,00

2x

0,8

19,67

6,0

10

mm

2 x 1,25

24/020

0,8

15,62

6,2

12

xon
VCm

2 x 1,50

2x
32/020

0,8

13,44

6,4

16

0,8

8,06

7,4

25

2 x 2,50

2x
40/020
2x
30/025
2x
50/025

Dy i

2 x 0,50

2x

0,8

37,10

2,6 x 5,2

2 x 0,75

16/020

0,8

24,74

2,8 x

2 x 1,00

2x

0,8

18,56

0,75

10

24/020

0,8

14,90

3,0 x 6,0

12

2x
32/020

0,8

12,68

3,1 x 6,2

16

0,8

7,60

3,2 x 6,4

25

mm dt 2 x 1,25
VCm
2 x 1,50
2 x 2,50

2x

3,7 x 7,4

40/020
2x
30/025
2x
50/025

Nguyen Hien Trung - 3:15 - 1/15/15

12
8

Tra cuu thiet bi dien

2 x 0,50

2x

0,8

39,34

7,2

2 x 0,75

16/020

0,8

26,22

7,6

Dy i
mm

2 x 1,00

0,8

19,67

8,0

10

2 x 1,25

2x
24/020

0,8

15,62

8,2

12

trn

2 x 1,50

2x

0,8

13,44

8,4

16

VCm

2 x 2,50

32/020

0,8

8,06

8,4

25

2x
40/020
2x
30/025
2x
50/025

Bng 1-108: T phn phi h p ca hng SAREL (Php)


(PL IV.16., trang 290, thit k cp in, Ng Hng Quang, NXB KHKT, H Ni
1998)
Kch thc khung t,
mm
Cao

Rng

S cnh ca
t

Su

Nguyen Hien Trung - 3:15 - 1/15/15

Cnh t
phng

Cnh t
cnh t trng
phng khung
men
phng

12
9

Tra cuu thiet bi dien

1800

600

800

1000

1200

2000

400
600

800

1000

400

61264

67564

61564

500

61265

67565

61565

600

61266

67566

61566

800

61268

67568

61568

400

61274

67574

61574

500

61275

67575

61575

600

61276

67576

61576

400

61279

67579

61579

400

61479

67779

61779

600

61281

67581

61581

600

61481

67781

61781

400

61284

67584

61584

500

61285

67585

61585

600

61286

67586

61586

500

61345

600

61346

400

61314

67614

61614

500

61315

67615

61615

600

61316

67616

61616

800

61318

67618

61618

400

61324

67624

61624

500

61325

67625

61625

600

61326

67626

61626

800

61328

67628

61628

400

61329

67629

61629

400

61529

67829

61829

500

61330

67630

61630

500

61530

67830

61830

600

61331

67631

61631

600

61531

67831

61831

800

61333

67633

61633

800

61533

67833

61833

Nguyen Hien Trung - 3:15 - 1/15/15

13
0

Tra cuu thiet bi dien

1200

2200

600
800
1200

400

61334

67634

61334

500

61335

67635

61635

600

61336

67636

61636

800

61338

67638

61638

600

61366

67666

61666

800

61368

67668

61668

600

61376

67676

61676

800

61378

67678

61678

600

61386

67686

61686

800

61388

67688

61688

Ch thch: SAREl ch ch to cc loi v t ch khng lp t sn cc thit b ng


ct vo trong t. Vi 3 kch thc: cao t 1200 2200mm ; rng t 600 1200mm v
su t 400 800mm vi cc t hp khc nhau, cch b tr cnh t khc nhau v,v...
SAREl ch to hng trm mu t khc nhau, trn khung t lm sn cc l g
dy c c th lp cc gi tu theo thit b chn lp t. T SAREl vng
cng, a chc nng, d tho lp, linh hot vi kch c tu thch ca khch hng,
c t tin li trn nn lng ximng.
Bng 1-109: T h p do SIEMENS ch to
(PL IV.18, trang 292, thit k cp in, Ng Hng Quang, NXB KHKT, H Ni
1998)
SIEMENS ch to 3 loi t h p:
T phn phi t thanh ci trm bin p phn phi.
T ng lc t ti khu vc sn xut cp in cho cc ng c hoc cp in cho
cc bng in sinh hot. Cc t ny lp t sn thit b ng ct theo s chun.
Khi mua hng cn la chn theo catolog. Di y l thng s k thut ca 3 loi t
do SIEMENS ch to.
Loi t
T phn
phi

Thit b
ptmt

Nguyen Hien Trung - 3:15 - 1/15/15

Ni dt
Thanh ci
TBA

Di
2200

Kch thc
Rng
400,500,600,800
400,500,600,800,1000
1000

Su
400
600
1000

13
1

Tra cuu thiet bi dien

T ng
lc (hoc
t PP)

CD-CC v
KT

Cp cho
ng c

2200

1000

T ng
lc (hoc
t PP)

CD-CC
hoc CD

Cp in
cho cc
bng in
sinh hot

2200

1000

400
600
1000
400
600
1000

Bng 1-110. T in b cos in p 220 V do DEA YEONG ch to


(bng 6.4 trang 339 - S TAY LA CHN V TRA CU THIT B IN 0,4
N 500 KV, Ng Hng Quang, NXB khoa hc v k thut, H Ni 2002)
Um Qb(kVAr)
(V)

C
( (F)

Nguyen Hien Trung - 3:15 - 1/15/15

M hiu
1 pha
3 pha

Tn
s
(Hz)

Im(A)
1
3
pha pha

kch thc
Cao Cao
thng ton
b

13
2

Tra cuu thiet bi dien

10

657,7

DLE2B10KSS
DLE2B10K6S
DLE2B15K5S
DLE2B15K6S

DLE2B10K5T
DLE2B10K6T
DLE2B15K5T
DLE2B15K6T

50

DLE2B20K5S
DLE2B20K6S
DLE2B25K5S
DLE2B25K6S
DLE2B30K5S
DLE2B30K6S
DLE2B35K5S
DLE2B35K6S
DLE2B40K5S
DLE2B40K6S
DLE2B45K5S

DLE2B20K5T
DLE2B20K6T
DLE2B25K5T
DLE2B25K6T
DLE2B30K5T
DLE2B30K6T
DLE2B35K5T
DLE2B35K6T
DLE2B40K5T
DLE2B40K6T
DLE2B45K5T

50

DLEDLE2B45K6S 2B45K6T
3288,3
DLEDLE2B50K5S 2B50K5T
2740,3
DLEDLE2B50K6S 2B50K6T

60

548,1
15

986,5
822,1

20

1315,3

220
1096,1
25

1644,1
1370,1

30

1973,0
1644,2

35

2301,8
1918,2

40

2630,7
2192,2

45

2959,5
2466,2

50

Nguyen Hien Trung - 3:15 - 1/15/15

45,2

26,2

60
50

68,2

39,4

60

265

325

220

280

250

315

225

290

90,9

52,5

300

365

113,6

65,6

250

315

300

365

260

325

250

315

310

375

290

355

350

415

300

365

390

455

340

405

400

465

350

415

60
50
60
50

136,4

78,7

60
50

159,1

91,9

60
50

181,8 105,0

60
50

50
60

204,5 118,1

227,3 131,2

13
3

Tra cuu thiet bi dien

Bng 1-111. T in b cos in p 380, 440 V do DEA YEONG ch to


(bng 6.5 trang 340 - S TAY LA CHN V TRA CU THIT B IN 0,4
N 500 KV, Ng Hng Quang, NXB khoa hc v k thut, H Ni 2002)
Um (V)

Qb(kVAr)

M hiu

Im(A)

DLE3H100K5T
DLE3H125K5T
DLE3H150K5T
DLE4D100K5T

151,9

DLE4D125K5T
DLE4D150K5T

( (F)
100

2,205

125

2,757

150

3,308

100

1,645

125

2,056

150

2,467

380

400

Kch thc (mm)


Cao
Cao ton
thng
b
500
605

189,0

550

655

227,9

600

705

131,2

450

555

164,0

500

605

196,8

550

655

Bng 1-112: Thng s k thut ca t in b cos h p v cao p do Lin X (c)


ch to
(PL IV.13, trang 288, thit k cp in, Ng Hng Quang, NXB KHKT, H Ni
1998)
Loi

Cng sut
danh nh,
kVAr
2

Nguyen Hien Trung - 3:15 - 1/15/15

in dung
danh nh,

Kiu ch
to

Chiu cao
H, mm

Khi
lng, kg

3
Loi 1

13
4

Tra cuu thiet bi dien

KM1-3,15-2Y1
KM1-6,3-122Y1
KM1-10,5-122Y1
KM2-3,15-242Y1
KM2-8,3-242Y1
KM2-10,5-242Y1
KC1-0,22-63Y1
KC1-0,38-143Y1
KC1-0,5-143Y1
KC1-0,66-163Y1
KC2-0,22-123Y3
KC2-0,38-363Y3
KC2-0,5-363Y3
KC2-0,66-403Y3
KC2-0,22-123Y1
KC2-0,38-283Y1
KC2-0,5-283Y1
KC2-0,66-323Y1

12
12
12
24
24
24

3,8
1,0
0,35
7,7
1,9
0,7

6
14
14
14
12
36
36
40
12
28
28
32

Loi 2
395
309
178
117
790
794
458
292
790
618
357
234

1 pha
1 pha
1 pha
1 pha
1 pha
1 pha

466
506
546
781
821
861

1 pha v 3
pha

472
472
472
472
725
725
725
739
787
787
787
787

Loi 3

Nguyen Hien Trung - 3:15 - 1/15/15

13
5

Tra cuu thiet bi dien

KC1-0,22-83Y3
KC1-0,38-253Y3
KC1-0,66-25331
KC1-0,22-83Y1
KC1-0,38-20Y1
KC1-0,66-203Y1
KC1-1,05-37,52Y3
KC1-3,15-37,52Y3
KC1-6,3-37,52Y3
KC1-10,5-37,52Y3
KC1-1,05-302Y1
KC1-3,15-302Y1
KC1-6,3-302Y1
KC1-10,5-302Y1
KC2-0,22-163Y3
KC2-0,38-503Y3
KC2-0,66-503Y3
KC2-0,22-163Y1
KC2-0,38-403Y1
KC2-0,66-403Y1Nguyen Hien Trung - 3:15
KC2-1,05-75-

8
25
25
8
20
20
37,5
37,5
37,5
37,5
30
30
30
30
16
50
50
16
40
40
75
75
75
75
60
60
60
60

- 1/15/15

526
551
183
526
442
146
108
12
3
1
867
10
2
1
1052
1102
366
1052
884
292
217
24
6
2
173
19
5
2

1 pha v 3
pha

410
410
418
472
472
466
418
441
471
526
466
466
506
504
725
725
739
787
787
787
739
756
786
841
787
781
821
861

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

13
6

Tra cuu thiet bi dien

Loi 4

Nguyen Hien Trung - 3:15 - 1/15/15

13
7

Tra cuu thiet bi dien

KCO-0,22-43Y3
KCO-0,38-12,53Y3
KCO-0,66-12,53Y3
KCO-3,15-252Y3
KCO-6,3-252Y3
KCO-10,5-252Y3
KC1-3,15-502Y3
KC1-3,15-502Y3
KC1-10,5-502Y3
KC1-3,15-37,52Y1
KC1-6,3-37,52Y1
KC1-10,5-37,52Y1
KC1-3,15-1002Y3
KC2-6,3-1002Y3
KC2-10,5-1002Y3
KC2-3,15-752Y1
KC2-6,3-752Y1
KC2-10,5-752Y1
KC-0,66-36T1
KCTC-0,38-9,4Y2 Nguyen Hien Trung - 3:15

4
12,5
12,5
26
25
25
50
50
50
37,5
37,5
37,5
100
100
100
75
75
75
36
9,4

- 1/15/15

260
275
92
8
2
1
16
3
1,4
12
3
1,1
32,7
8
2,9
24
6
2,2
263
207

1 pha v
3 pha
1 pha

260
260
274
296
326
390
441
471
526
466
506
546
756
786
741
781
821
861
787
305

18
18
18
18
18
18
30
30
30
30
30
30
60
60
60
60
60
60
19

13
8

Tra cuu thiet bi dien

Ch thch: K t in csin; M v C tm du hoc cht lng tng hp; cho


thit b b dc; TC cho MBA hn; 0, 1, 2 kch thc ca v khng, mt, hai.

Hnh 5a. ng cong tnh ton ca my pht nhit in cng sut trung
bnh: ng nt lin dng cho my pht c TK, ng nt t dng cho
my pht khng c TK.

Nguyen Hien Trung - 3:15 - 1/15/15

13
9

Tra cuu thiet bi dien

Hnh 5b. ng cong tnh ton ca my pht nhit in c TK.

Nguyen Hien Trung - 3:15 - 1/15/15

14
0

Tra cuu thiet bi dien

Hnh 6a. ng cong tnh ton ca my pht thu in cng sut trung
bnh: ng nt lin dng cho my pht c TK, ng nt t dng cho
my pht khng c TK.

Nguyen Hien Trung - 3:15 - 1/15/15

14
1

Tra cuu thiet bi dien

Hnh 6b. ng cong tnh ton ca my pht thu in (i vi my pht c


cun cn, xtt cn cng thm 0,07; khi nu t 0,1sec tra theo ng nt
t; nu t 0,1sec tra theo ng nt lin)

Nguyen Hien Trung - 3:15 - 1/15/15

14
2

Tra cuu thiet bi dien

Nguyen Hien Trung - 3:15 - 1/15/15

14
3