You are on page 1of 1

MANUSIA BERGERAK BALAS TERHADAP RANSANGAN

Manusia mempunyai _________ organ deria.


o _______________
o _______________
o _______________
o _______________
o _______________
ORGAN DERIA

RANSANGAN
__ __ __ a __ a

__ u __ __ i

__ a __

__ a __ a

s __ n _t u __ __ n