You are on page 1of 2

Finansijska matematika 2, Doma

ci zadatak 4
15.11.2013.

1. Na trzistu postoji nerizicna investicija sa stopom prinosa 6%, a trzisni portfolio sastavljen od rizicnih
aktiva ima ocekivani prinos 12% i standardnu devijaciju prinosa 15%. Ako danas ulozimo $1 000, koliko
godina je potrebno da taj kapital naraste na $1 000 000, a da pri tome zaradjujemo po trzisnoj stopi?
Koristeci CAP model, odrediti koliki je rizik, ako tih $1 000 000 zelimo da zaradimo za 10 godina.
2. Poznato je da je ocekivana stopa prinosa trzisnog portfolia 23%, a standardno odstupanje od ocekivanog
prinosa 32%, kao i da je trzisni portfolio efikasan. Takode, na trzistu postoje drzavne obveznice sa stopom
prinosa 7%.
(a) Odrediti jednacinu prave trzisnih cena.
(b) Koliki je rizik investitora koji zeli da postigne prinos od 39%? Kako treba rasporediti kapital od
$1 000 da bi se postigao ovaj prinos?
(c) Ako se investitor odluci da ulozi $300 u nerizicnu investiciju i $700 u trzisni portfolio, koliko novca
moze ocekivati na kraju godine?
3. Na trzistu postoje samo dve rizicne aktive, A i B, i nerizicna aktiva F . Rizicne aktive A i B su
2 = 0.04,
na trzistu zastupljene u jednakim kolicinama. Poznato je sledece: rF = 0.1, A
AB = 0.01,
2
B = 0.02 i rM = 0.18 (M je trzisni portfolio). Ako znamo da trziste tacno zadovoljava CAP model
2 , r
izracunati M
A i rB .
4. U drzavi postoje samo 3 rizicne akcije A, B i C, ciji su detalji prikazani u sledecoj tabeli
Akcija
A
B
C

Broj akcija na trzistu


300
200
500

Ocekivana stopa prinosa


15%
20%
10%

Standardna devijacija
10%
12%
14%

Cena svih pojedinacnih akcija je jednaka i iznosi 1. Koeficijenti korelacija izmedu prinosa datih akcija
su AC = 41 , AB = BC = 0. Ako je poznato da u drzavi postoji i nerizicna aktiva i da trziste tacno
zadovoljava CAP model:
(a) odrediti ocekivanu stopu prinosa i standardnu devijaciju za trzisni portfolio M;
(b) odrediti za akciju A;
(c) odrediti nerizicnu stopu prinosa na ovom trzistu.

5. Cena akcije naftne kompanije iznosi $875. Ocekuje se da ce za godinu dana akcije ove kompanije kostati
$1 000, ali je zbog velikih nesigurnosti na naftnom trzistu standardna devijacija prinosa 40%. Trenutna
nerizicna stopa prinosa je 10%. Trzisni portfolio ima ocekivani prinos 17% i standardnu devijaciju prinosa
12%.
(a) Odrediti ocekivanu vrednost prinosa za akcije ove kompanije koju predvida trzisna linija cena i
uporediti je sa stvarnom vrednoscu prinosa. Da li se investirorima isplati da ukljuce akcije ove
kompanije u svoj portfolio?
(b) Ako se zna da je kovarijansa prinosa akcije naftne kompanije i trzisnog portfolia 0.864%, odrediti
korektnu cenu akcije prema CAP modelu i uporediti je sa pravom cenom.

6. Dato je n uzajamno nekorelisanih aktiva, pri cemu znamo da stopa prinosa aktive i ima varijansu i2 ,
i = 1, . . . , n. Ako je jos poznato i da je ukupna trzisna vrednost i-te aktive ai , i = 1, . . . , n, odrediti betu
za svaku aktivu.
7. Koristeci podatke sa NYSE, odrediti bete za akcije komapanija Apple, Dell, HP, Microsoft, i Lenovo.
se moze zakljuciti na osnovu dobijenih rezultata? Napomena: Koristiti istorijske podatke za poslednja
Sta
252 radna dana.
8. Konstruisati portfolio pomocu tri akcije kojima se trguje na Beogradskoj berzi, a zatim izracunati betu
portfolia. Za trzisni portfolio uzeti indeksnu korpu BelexLine. Ako se za nerizicnu stopu uzme eksontna
stopa NBS, kako izgleda jednacina prave trzisnih cena?