You are on page 1of 6

ROMÂNIA

NESECRET
Exemplar unic

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DIRECŢIA GENERALĂ LOGISTICĂ

Nr. ___________
din: ___________

ANUNŢ DE CONCURS
Direcţia Generală Logistică a Ministerului Afacerilor Interne organizează, în
conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, O.m.a.i. nr. 69/2009
pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I. şi O.m.i.r.a. nr.
665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane, toate cu modificările şi
completările ulterioare, concurs cu recrutare din rândul agenţilor de poliţie încadraţi în structurile
M.A.I. care îndeplinesc condiţiile legale de trecere în corpul ofiţerilor de poliţie, pentru ocuparea
unui post vacant de ofiţer de poliţie la Serviciul echipament, prevăzut la poziţia 684 din statul de
organizare al Direcţiei administrative (subordonată Direcţiei Generale Logistice).
Pot participa la concurs, agenţii de poliţie încadraţi în structurile M.A.I. care îndeplinesc
cumulativ următoarele condiţii şi cerinţe:
I. Condiţii generale:
1. sunt declaraţi ”apt” din punct de vedere psihologic pentru corpul ofiţerilor de poliţie şi
pentru postul scos la concurs;
2. nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
3. nu sunt puşi la dispoziţie şi nu sunt suspendaţi din funcţie în condiţiile art. 65 din Legea
nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
4. au vechime în corpul din care provin de minimum doi ani, la data înscrierii la concurs;
5. nu se află în perioada cercetării disciplinare.
II. Cerinţele postului:
- pregătire de bază: studii superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau
echivalentă ori studii universitare de licenţă în ramura „ştiinţe economice” sau în
domeniul de licenţă „inginerie industrială” – specializarea „tehnologia tricotajelor
şi confecţiilor” sau „tehnologia şi designul produselor textile”.
Concursul se va desfăşura în data de 15.03.2016, începând cu ora 1100 la sediul Direcţiei
Generale Logistice din mun. Bucureşti, sector 5, str. Eforie nr. 3, corpul B şi va consta în
susţinerea unui test scris pentru verificarea cunoştinţelor necesare îndeplinirii atribuţiilor
postului.
În vederea participării la concurs, candidaţii depun până la data de 19.02.2016, ora 1400,
la secretariatul Direcţiei Generale Logistice din Bucureşti, str. Eforie nr. 3, corpul B, etajul 2,
camera 218, dosarul de recrutare care va conţine următoarele documente:
- cerere de înscriere şi CV, conform modelelor ataşate;
- copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor
impuse de cerinţele postului (diplomă de licenţă / echivalentă şi foaie matricolă);
- copii ale actului de identitate, carnetului de muncă şi, dacă este cazul, livretul
militar, precum şi, după caz, alte documente justificative care atestă vechimea în
muncă şi în M.A.I.;
1/4

_________________________________________________________________________

La concurs pot participa numai candidaţii al căror dosar este complet şi corect întocmit. conform modelului ataşat. ale certificatului de căsătorie. din care să reiasă îndeplinirea condiţiilor generale prevăzute la punctele 2 .adeverinţă eliberată de unitatea de provenienţă a candidatului.70. bibliografia şi tematica. soţului/soţiei şi fiecărui copil.copii ale certificatului de naştere al candidatului. .80. documentele necesare. precum şi. în zilele lucrătoare. APROB PREŞEDINTE COMISIE DE CONCURS Comisar-şef de poliţie VELICU DĂNUŢ – IONEL AVIZAT MEMBRII COMISIEI DE CONCURS: Comisar-şef de poliţie JECU MIRELA Comisar-şef de poliţie COMAN IONICA _________ _________ IRECTOR GENERAL Chestor LIVIU-CĂTĂLIN ÎNTOCMIT: Secretar.declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare.5 din prezentul anunţ de concurs. ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă. Relaţii suplimentare privind condiţiile de participare. . . după caz. la telefon 021.303. subcomisar de poliţie IORDACHE CĂTĂLIN _________ 2/4 _________________________________________________________________________ .dosar cu şină.caracterizare de la ultimul loc de muncă. între orele 1000 – 1500.. interior 30434 (Serviciul resurse umane). se pot obţine. .

altele decât mijloacele fixe. 22/1969 privind angajarea gestionarilor. nr. 2.A. 19. TEMATICA 1.I. BIBLIOGRAFIA 1. 3.M. 7. 9. 15. Executarea inventarierii patrimoniului. 12. nr.F. nr. 3/4 _________________________________________________________________________ . O. Drepturile şi îndatoririle poliţistului. 11.I. 22. 5. 6.I. valorificarea şi casarea bunurilor în unităţile M. transportul. 231/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului în unităţile M. 6. Norme generale de întocmire şi utilizare a documentelor financiar-contabile. Răspunderea materială. 10. I.A.I. însemnelor distinctive. O. Legea nr. II. Declasarea şi casarea unor bunuri materiale. Competenţele de achiziţie a produselor şi serviciilor în M.A. Reguli generale privind evidenţa. insignei şi documentului de legitimare pentru poliţişti.P. Stabilirea şi recuperarea pagubelor. 4. păstrarea. întocmirea. Norme de asigurarea cu materiale de resortul echipamentului.TEMATICA şi BIBLIOGRAFIA pentru ocuparea unui post vacant de ofiţer de poliţie la Serviciul echipament prevăzut la poziţia 684 din statul de organizare al Direcţiei administrative I..I. 2.M.F. nr. Organizarea evidenţei tehnic-operative a bunurilor materiale. 21.M.A. 114/2013 privind răspunderea materială a personalului pentru pagubele produse Ministerului Afacerilor Interne. transmiterea şi distrugerea informaţiilor clasificate. H.P. cu modificările şi completările ulterioare. 14. Norme privind drepturile de echipament pentru efectivele de poliţie. 3. nr. 5. Angajarea. 16. constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici.I. de întreţinere şi alte materiale specifice. cu modificările şi completările ulterioare. Organizarea inventarierii bunurilor materiale. 18. Casarea mijloacelor fixe. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile. 20. multiplicarea. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor. 167/2009 privind scoaterea din funcţiune. procesarea.G.. 8. nr. echipamentului specific. O. 7. Scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe.A. Normele de conduită profesională a poliţistului. O. I. datoriilor şi capitalurilor proprii. nr. Regulamentul pentru compunerea şi portul uniformelor de poliţie. 17.M. Condiţii privind angajarea gestionarilor.G. 13.121/1998 privind răspunderea materială a militarilor.M. Accesul la informaţiile clasificate. 4. lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor. datoriilor şi capitalurilor proprii. autorităţilor şi instituţiilor publice. Informaţii secrete de serviciu. 1061/2002 privind stabilirea uniformei. Reguli pentru aplicarea normelor privind echiparea poliţiştilor. 8. Norme privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor.A. manipularea.

O. Legea nr. 503/2008 privind Asigurarea structurilor şi efectivelor cu materiale de resortul echipamentului.M.A. nr. cu modificările şi completările ulterioare.A.A. 10.A. lichidarea. 360/2002 privind Statutul poliţistului. ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice. O. cu modificările şi completările ulterioare.G. cu modificările şi completările ulterioare. 236/2009 privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea şi portul uniformelor de poliţie. 13. nr.R. 29/2011 privind competenţele de achiziţie a produselor şi serviciilor în M. de întreţinere şi alte materiale specifice.M. O. nr.M.M.. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România. Codul de etică şi deontologie al poliţistului. 1031/1999 privind organizarea şi conducerea evidenţei contabile cantitativvalorice a bunurilor materiale în unităţile M. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea. cu modificările şi completările ulterioare. Legea nr.I.M.A. nr. COMISIA DE CONCURS _______________________ _______________________ _______________________ 4/4 _________________________________________________________________________ .I. 15.I.I.I. I. O. precum şi organizarea. nr. 12. precum şi a Regulilor pentru aplicarea normelor privind echiparea poliţiştilor. cu modificările şi completările ulterioare. 17. 11. aprobat prin H. evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale. H. nr. 991/2005. nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate.9.G. 16. 14.I..P.F.

___ bloc. să mă prezint în maximum 30 de zile de la susţinerea acestuia la serviciul resurse umane unde m-am înscris. pentru a ridica documentele depuse. la data de ___________________ cu domiciliul (reşedinţa) în localitatea _______________________________. selecţionare şi participare la concurs. tel. apartament ______. ______________________. Mă oblig ca în situaţia nepromovării concursului.DOMNULE DIRECTOR GENERAL Subsemnatul(a) _______________________________________________________________ CNP __________________________ al(a)___________________ născut(ă) fiul la (fiica) data de lui ____________________ _______________ în şi localitatea ________________ judeţul /sectorul _______________ cetăţenia ___________________ starea civilă ______________________. judeţul /sectorul _______________________. forma de învăţământ ____________________________________ sesiunea ________________. Am luat cunoştinţă de condiţiile de recrutare. absolvent(ă) al(a) _______________________________________________________________. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. _______ etaj _____. Vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul organizat de Direcţia Generală Logistică în vederea ocupării funcţiei vacante de ofiţer de poliţie din cadrul Direcţiei administrative – Serviciul echipament. strada ___________________________________________ nr. cu modificările şi completările ulterioare. posesor /posesoare al/a cărţii de identitate seria _____ nr. Sunt de acord cu prelucrarea informaţiilor cu caracter personal. specializarea ______________________________________________________________________ de profesie ___________________________ salariat(ă) la ________________________________________ în funcţia de _________________________________________________________________ . ______________ eliberată de _________________________. în conformitate cu prevederile Legii nr. Semnătura _____________ Data _______________ 5/4 _________________________________________________________________________ .

în calitate de candidat la concursul pentru ocuparea funcţiei vacante de ofiţer de poliţie. posesor /posesoare al/a cărţii de identitate seria _____ nr. Declar. Semnătura ______________ Data _________________ 6/4 _________________________________________________________________________ . 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. cu modificările şi completările ulterioare. cu care sunt de acord şi pe care le îndeplinesc cumulativ. urmează să îmi înceteze raporturile de serviciu. cunoscând faptul că în situaţia în care vor rezulta aspecte contrare celor declarate în prezenta declaraţie ori incompatibilităţi determinate de neîndeplinirea cumulativă a condiţiilor de recrutare nu voi fi /încadrat(ă). chiar dacă rezultatele obţinute la concurs ar permite acest fapt. Am fost informat(ă) şi sunt de acord cu efectuarea de verificări. declar pe propria răspundere că am luat cunoştinţă despre condiţiile de recrutare.DECLARAŢIE de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare Subsemnatul(a)________________________________________________________________ CNP _______________________ fiul (fiica) lui _______________________ şi _______________________ născut(ă) la data de __________________ în al (a) localitatea _________________________________ judeţul /sectorul _________________________________. Îmi asum responsabilitatea asupra exactităţii datelor furnizate şi sunt de acord cu prelucrarea informaţiilor cu caracter personal. din cadrul Direcţiei administrative – Serviciul echipament. susţin şi semnez. după ce am luat la cunoştinţă despre întregul conţinut şi am completat personal datele din prezenta declaraţie. Dacă o asemenea situaţie se va constata după încadrare. la data de ___________________. în conformitate cu prevederile Legii nr. ______________eliberată de ___________________________.