You are on page 1of 7

KHUTBAH JUMAAT

“PERANAN MASJID SEPANJANG ZAMAN”
(5 Februari 2016M/ 26 Rabiulakhir 1437H )
____________________________________________________________________________________________________________

:‫ل‬
‫مد د ل هل لهه ال م ح‬
‫ا حملحـ ح‬
‫ح م‬
‫قئائ ه ه‬

         
          
   

‫ح‬
‫ح‬
‫شحـحـرهي م ح‬
‫ وحأ ح م‬.‫ه‬
‫حد حه د حل ح‬
‫أح م‬
‫ن‬
‫شحـحـهحد د أ ل‬
‫ه وح م‬
‫شهحد د أ م‬
‫ك ل ححـحـ د‬
‫ه إ هلل الل د‬
‫ن لل إ هل ححـ ل ح‬
‫ص ل ح‬
‫مد د‬
‫محـحـحـ ح‬
‫م د‬
‫محـ ح‬
‫ى ح‬
‫دا ع حب مد ده د وححر د‬
‫ح ل‬
‫سحـحـي لد هحنئا د‬
‫ حالل لهد ل‬.‫ه‬
‫سومل د د‬
‫ح ل‬
‫د‬
‫م ح‬
‫ل ع حلحـحـ حل‬
‫وحع حل ح‬
‫ فححيئا ه‬، ‫د‬
‫عحبئاد ح‬
‫مئا ب حعم د‬
‫ص م‬
‫م تح م‬
‫حب ههه وح ح‬
‫ أ ل‬.‫مئا ك حث هي مدرا‬
‫سل هي م د‬
‫سل ل م‬
‫ى آل ههه وح ح‬
‫ل‬
‫قئات هه ول ح تحـموتن إلل وأ ح‬
.‫ن‬
‫م‬
‫م‬
‫ت‬
‫ن‬
‫ ا هت ل د‬، ‫ه‬
‫سل ده‬
‫د‬
‫م‬
‫الل ه‬
‫مو م ح‬
‫ه ح‬
‫حقل ت د ح ه ح ح د م د ل ه ح م د م‬
‫وا الل ح‬
‫ق م‬
Sidang Jumaat yang dirahmati Allah,
Marilah kita bersama-sama mempertingkatkan ketaqwaan kita kepada Allah
subhanahu wata’ala dengan mengerjakan segala titah dan perintahNya serta
menjauhi segala larangan dan tegahanNya. Mudah-mudahan kita tergolong
dalam golongan orang-orang yang bertaqwa. Mimbar hari ini ingin membawa
para jemaah menghayati erti dan keunggulan Masjid dalam khutbah yang
bertajuk “Peranan Masjid Sepanjang Zaman”.
Sidang Jumaat yang dirahmati Allah,
Istilah “masjid” berasal daripada perkataan Arab “masjid” atau “masjad”. Dari
segi bahasa ia bererti tempat sujud. Perkataan Masjid adalah merujuk
kepada perbuatan 'sujud' yang dilakukan dalam solat. "Sujud" pula membawa
erti kepatuhan dan pengabdian kepada Allah subhanahu wata’ala. Justeru,
‘masjid” juga dirujuk sebagai tempat umat Islam melakukan aktiviti bagi
melambangkan kepatuhan dan pengabdiannya kepada Allah subhanahu
wata’ala. Sebahagian daripada kepatuhan dan pengabdian ialah Rukun
Kifayah. Ini bermakna masjid juga berfungsi sebagai Pusat Masyarakat dan
Komuniti iaitu tempat melakukan pelbagai aktiviti kebajikan dan apa-apa
kegiatan yang boleh mewujudkan syiar agama atau pelbagai aktiviti yang
1

masjid mempunyai peranan-peranannya yang tertentu dalam Islam. Dalam pengertian lain. Ibadah solat sendiri juga menekankan 2 . Sebagai lambang kepatuhan dan pengabdian ini. yang berbunyi : (‫ذارهحيئات‬        Maksudnya : Tidaklah Aku jadikan jin dan manusia. Oleh itu. pakaian yang tidak menjelek mata serta pertuturan yang baik dan sempurna. keselamatan atau ketenteraman ataupun yang bersifat moral seperti kelakuan yang bersopan. asalkan matlamatnya adalah untuk memperteguhkan kepatuhan kepada Allah subhanahu wata’ala. Kebersihan merupakan salah satu kemestian dalam melakukan ibadat. masjid adalah lambang kepatuhan dan pengabdian umat Islam kepada Allah subhanahu wata’ala. melainkan supaya mereka menyembah Aku. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah. Ini bererti masjid boleh menerima apa saja aktiviti yang bertujuan baik bagi faedah umat manusia. Perkara ini ditegaskan melalui firman Allah subhanahu wata’ala dalam surah Az-Zariyaat ‫ )ال ل‬ayat 56. Antaranya : Pertama : Masjid Sebagai Pusat Ibadat Peranan masjid sebagai pusat ibadat adalah untuk menjadikan kehidupan manusia sentiasa mempunyai ikatan dan hubungan dengan Allah subhanahu wata’ala. manusia disuruh melakukan ibadah secara ikhlas dan penuh pengabdian. Allah subhanahu wata’ala telah menegaskan dalam al-Quran bahawa objektif penciptaan manusia ialah untuk beribadah. masjid perlu bersih daripada sebarang kekotoran sama ada yang bersifat fizikal seperti kesihatan.boleh meningkatkan amalan-amalan “mematuhi” dan mengabdikan diri kepada Allah subhanahu wata’ala.

atau dalam apa-apa usaha dan program pengimarahannya. dan ia sendiri menjadi pusat tumpuan dalam ibadat Haji. mana-mana masjid mesti terbuka kepada semua umat Islam. lahirlah istilah “memasyarakatkan masjid” dan “memasjidkan masyarakat”.kesucian dan kebersihan jemaah dari kekotoran ‘Hissiyyah’ ( ‫ي (ة‬ ‫ ) ه‬dan ‫س ل‬ ‫ح ل‬ ‘Maknawiyah’ (‫معمن حوهلي (ة‬ ‫) ح‬. Apa pun juga istilah yang digunakan. Berasaskan kepada peranan ini. tidak mengira bangsa atau pun kaum. Antaranya ialah tidak ada unsur monopoli dalam pentadbiran masjid. dengki dan khianat serta permusuhan sesama sendiri. tujuannya ialah supaya masjid berjaya memainkan peranannya sebagai ejen pembina dan pembangun masyarakat atau peranan sosialisasi masyarakat. muhibbah dan perpaduan ummah dalam masyarakat berkenaan. Peranan ini jelas digambarkan oleh Masjidil Haram. 3 . menggalak dan mendorong persahabatan dan kemesraan dikalangan qariahnya. Kebersihan secara fizikal sesebuah masjid juga dilihat dari sudut maknawi ( ‫) ح‬. Kedua : Masjid Sebagai Pusat Perkembangan Masyarakat Masjid juga melambangkan tahap persaudaraan. Seterusnya. apabila Ka’bah menjadi kiblat solat bagi semua orang Islam. Untuk itu. Misalnya. tetapi penting juga masjid mengambil langkah proaktif. penggunaan masjid untuk mendapat faedah peribadi selain daripada keredhaan Allah subhanahu wata’ala dan sebagainya. bukan saja masjid perlu menjaga dari apa-apa unsur perpecahan. perebutan pengaruh dan kuasa dalam kalangan ahli masjid. Masjid perlu bebas daripada apa saja sifat dan aktiviti yang memecah-belahkan perpaduan ummah. ‫معمن ححـحـوهيي‬ seperti kebersihan daripada sebarang fikiran kotor yang bertentangan dengan semangat kesucian agama Islam sendiri.

tabika. 4 . 2. Sebagai rumusan. Aktiviti-aktiviti sebegini boleh dianggap sebagai serampang dua mata iaitu bermesra sambil belajar dan belajar sambil beribadah. 3. sekolah. maka ia patut dan boleh dimajukan seperti itu. tetapi sesebuah masjid yang sudah kukuh pengurusan dan pentadbirannya. Langkah-langkah ini mungkin lebih rumit. tempat riadah dan sebagainya kepada generasi muda. ialah usaha menyediakan kemudahan pelajaran. seperti keluarga berpisah dan individu terancam.sama seperti unit-unit lain. Dengan wujudnya rasa kasih dan mesra serta semangat sillatur rahim yang tetap dikalangan Qariah. Bersama-samalah kita berusaha dan berniat memperteguhkan matlamat Masjid sebagai Pusat Kecemerlangan Ummah. Umat Islam perlu mengimarahkan dan memajukan masjid dalam komuniti masing-masing. disamping kelas-kelas kemahiran seperti menjahit. Tentu banyak lagi kemungkinan yang boleh difikirkan dan dicipta berlaku di masjid apabila ianya disukai oleh ahli qariah yang berniat murni melaksanakan suruhan Allah subhanahu wata’ala. masjid juga boleh dan mampu berperanan menjadi pusat perlindungan dan keselamatan bagi sesetengah golongan yang memerlukan. Satu pendekatan yang terbukti berkesan dalam melaksanakan peranan masjid dalam proses sosialisasi ini. seperti kelas tambahan. dalam keadaan tertentu. seperti keluarga. Pihak pengurusan masjid perlu mempertingkatkan kemahiran dalam mengurus dan mentadbir serta mengimarah dan memajukan masjid. memasak atau kraftangan bagi orang-orang dewasa. kemudahan sukan. mimbar ingin menyarankan beberapa saranan seperti berikut : 1. media massa dan sebagainya. tadika.

‫قمرآ ه م‬ ‫حبئاحر ح‬ ‫م‬ ‫ وحن ح ح‬، ‫م‬ ‫ي ال م د‬ ‫ي وحإ هي لحـحـئاك د م‬ ‫ي وحل حك د م‬ ‫ك الل د‬ ‫فعحن ححـحـ م‬ ‫م فه م‬ ‫ه له م‬ ‫ن العحظ هي محـحـ ه‬ ‫ وحت حقحب لحـحـ ح‬، ‫م‬ ‫م‬ ‫حك هي محـحـ‬ ‫ي وح ه‬ ‫ل ه‬ ‫ن ماآلحيئا ه‬ ‫مئا فهي مهه ه‬ ‫ت حوالحـحـذ لك مره ال م ح‬ ‫من مك دحـحـ م‬ ‫به ح‬ ‫من لحـحـ م‬ ‫م ح‬ ‫ه‬ ‫ح‬ ‫ أ حقدوم د‬. sama-samalah kita merenung firman Allah subhanahu wata’ala dalam surah At-Taubah ayat 18 : ‫أط‬ ‫ط‬ ‫ر‬ ‫ذ‬ ‫م‬ ‫ي‬ ‫ج‬ ‫ر‬ ‫ال‬ ‫ن‬ ‫طنا‬ ‫ي‬ ‫ش‬ ‫ال‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫بنالل‬ ‫ذ‬ ‫و‬ ‫ع‬ ‫ذ‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ط‬ ‫ي م‬ ‫م‬ ‫ر م م‬                          Maksudnya : Hanyasanya yang layak memakmurkan (menghidupkan) masjid-masjid Allah itu ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat serta mendirikan solat dan menunaikan zakat dan tidak takut melainkan kepada Allah.Akhirnya.‫م‬ ‫ي هل ح‬ ‫فدر‬ ‫ست حغم ه‬ ‫س ه‬ ‫ وحأ م‬، ‫ذا‬ ‫ه هدوح ال ل‬ ‫مي معد ال معحل هي م د‬ ‫ إ هن ل د‬، ‫ه‬ ‫ت هل حوحت ح د‬ ‫ل قحومل ه م‬ ، ‫ت‬ ‫مئا ه‬ ‫سحـحـل ه ه‬ ‫م م‬ ‫م م‬ ‫ وحل ه ح‬، ‫م‬ ‫سحـحـل ه ح‬ ‫ن حوال م د‬ ‫سئائ هره ال م د‬ ‫ي وحل حك د م‬ ‫ه ال معحظ هي م ح‬ ‫الل ح‬ ‫مي م ح‬ ‫م له م‬ ‫ فحي ححـحـحـحـئا فححـحـحـحـومحز‬، ‫ه‬ ‫سحـحـحـحـت حغم ه‬ ‫من ححـحـحـحـئا ه‬ ‫مؤ م ه‬ ‫محـحـحـحـؤ م ه‬ ‫ حفئا م‬، ‫ت‬ ‫فدروم د‬ ‫ن حوال م د‬ ‫حوال م د‬ ‫من هي م ح‬ . (dengan adanya sifat-sifat yang tersebut) maka adalah diharapkan mereka menjadi dari golongan yang mendapat petunjuk.‫ن‬ ‫ست حغم ه‬ ‫ن وححيئا حنحـ ح‬ ‫م م‬ ‫ال م د‬ ‫جئاة ح اللتئائ هب هي م ح‬ ‫فرهي م ح‬ KHUTBAH KEDUA ____________________________________________________________________________________________________________ 5 .

lebih-lebih lagi di akhirat‬‬ ‫‪kelak. Limpahkanlah kesejahteraan. khususnya Tuan Yang Terutama‬‬ ‫‪Yang di-Pertua Negeri Sarawak.‬حقئا ح‬ ‫ى‪:‬‬ ‫تد م‬ ‫حو م ح‬ ‫فل ه د‬ ‫ل الل د‬ ‫ه ت ححعئال ل‬ ‫‪}        ‬‬ ‫‪}     ‬‬ ‫ل ع حل حى سيدنئا محـحمد وع حل حى أ ل‬ ‫ص ل‬ ‫د ‪،‬‬ ‫ح‬ ‫حـحـ‬ ‫حـ‬ ‫م‬ ‫نئا‬ ‫د‬ ‫ي‬ ‫حـحـ‬ ‫س‬ ‫ل‬ ‫م د‬ ‫ح‬ ‫ه‬ ‫ح‬ ‫ل‬ ‫ل ه ح‬ ‫ل‬ ‫د‬ ‫حالل لهد ل‬ ‫م ح‬ ‫ل ح ل هح د ح ل د ح‬ ‫ل‬ ‫سحـحـي لد هحنئا‬ ‫م وحع حل ححـحـ‬ ‫ت ع حل ححـحـ‬ ‫ل ح‬ ‫ى ح‬ ‫سحـحـي لد هحنئا إ هب محراه هي محـحـ ح‬ ‫صحـحـل لي م ح‬ ‫كح ح‬ ‫محـحـئا ح‬ ‫ىأ ه‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ك ع حل ححـحـى سحـحـيدنئا محـحـحـحمد وع حل ححـحـى أ ل‬ ‫م ‪ ،‬وحب ححـحـئاره م‬ ‫سحـحـي لد هحنئا‬ ‫ل ح‬ ‫إ هب محراه هي م ح‬ ‫ل ه‬ ‫ل ح ل هح د ح ل د ح‬ ‫محـحمد ‪ ،‬ك حمئا بئارك مت ع حلحلى سيدنئا إبراهيم وع حل ح ل‬ ‫سي لد هحنئا‬ ‫د ح ل د‬ ‫ل ح‬ ‫ح ح ح ح‬ ‫ىأ ه‬ ‫ح ل ه ح هم ح ه م ح ح‬ ‫ل‬ ‫ن ‪ ،‬إ هن لحـحـ ح‬ ‫م‬ ‫ح ه‬ ‫ي ال محعئال ح ه‬ ‫جي محـحـ د‬ ‫ك ح‬ ‫ض الل لهدحـحـ ل‬ ‫م ه‬ ‫مي محـحـد د ح‬ ‫إ هب محراه هي م ح‬ ‫د‪ .‬‬ ‫وا‬ ‫م‬ ‫ح‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫ح‬ ‫ل‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫ح‬ ‫ه‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫ح‬ ‫ح‬ ‫ح‬ ‫ح‬ ‫ح‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ت‪. dan‬‬ ‫‪juga pemimpin-pemimpin Islam negeri kami.‬‬ ‫‪Ya Allah ! Ya Rahman ! Ya Rahim! Berikanlah taufiq dan hidayat-Mu kepada‬‬ ‫‪kami semua dan juga kepada pemimpin-pemimpin Islam Negara kami.‫ح‬ ‫ا حملحـحمد ل هل له‪ .‬‬ ‫‪6‬‬ .‬‬ ‫جئا ه‬ ‫حئا ح‬ ‫ال م ح‬ ‫‪Ya Allah! Ampunkanlah dosa dan kesalahan kaum muslimin dan muslimat.‬‬ ‫حئاب ههه أ م‬ ‫ص ح‬ ‫محـ ح‬ ‫ح‬ ‫ج ح‬ ‫ح ل‬ ‫سي لد هحنئا د‬ ‫ى أل ههه وحأ م‬ ‫معهي م ح‬ ‫مد د وحع حل ل‬ ‫ح‬ ‫م‬ ‫ححـحـقل ت د ح‬ ‫ه ‪ ،‬ا هت ل د‬ ‫د ‪ ،‬فحي ححـحـئا ه‬ ‫عب ححـحـئاد ح اللحـحـ ه‬ ‫ه ح‬ ‫مئا ب حعمحـحـ د‬ ‫قحـحـئات ههه ل حعحل لك دحـحـ م‬ ‫قحـحـوا اللحـحـ ح‬ ‫أ ل‬ ‫ح‬ ‫ن‪ .‬أ ح م‬ ‫ن حل‬ ‫ح م د ه‬ ‫شهحد د أ م‬ ‫ح م د ه ح م د‬ ‫ح ح‬ ‫د‬ ‫ح‬ ‫شحـحـرهي م ح‬ ‫ه ‪ ،‬وحأ ح م‬ ‫ححـحـد حه د حل ح‬ ‫سحـحـي لد ححنئا‬ ‫شحـحـهحد د أ ل‬ ‫ه وح م‬ ‫ن ح‬ ‫ك ل ححـحـ د‬ ‫ه إ هلل اللحـحـ د‬ ‫إ هل ححـلحـ ح‬ ‫م وحب ححـحـئاره م ح‬ ‫صحـحـ ل‬ ‫ى‬ ‫م د‬ ‫محـ ح‬ ‫ل وح ح‬ ‫دا ع حب مد ده د وححر د‬ ‫سحـحـل ل م‬ ‫ه‪ .‬ا حملحـحمد ل هل له حمدا ك حهثيرا ك حمئا أ ح‬ ‫محر‪ .‬حوامر ح‬ ‫مي م ح‬ ‫م ‪ ،‬فه م‬ ‫فئاهء الراشحـحـدين ال ممهحـحـديين ‪ ،‬سحـحـئادات هنئا أ ح‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫حـحـ‬ ‫ك‬ ‫ب‬ ‫ي‬ ‫حـحـ‬ ‫ب‬ ‫خل ح ح‬ ‫ن املحـحـحـ د‬ ‫ح‬ ‫ح م هلم ح ح ح ح ه م‬ ‫ل ه هم ح‬ ‫د‬ ‫ع ححـحـ ه‬ ‫م‬ ‫صحـحـ ح‬ ‫محـحـئا ح‬ ‫ن ل حهدحـحـ م‬ ‫محـحـحر وحع دث م ح‬ ‫وحع د ح‬ ‫ن ال ل‬ ‫حئاب ح (ةه حوالت لحـحـئاب هعهي م ح‬ ‫ن وحع حل هحـحـ ي‬ ‫ي ‪ ،‬وحع ححـحـ ه‬ ‫ن‬ ‫ن إ هل ححـحـ‬ ‫سحـحـل ه ه‬ ‫م اغ م ه‬ ‫ى ي ححـحـومم ه الحـحـد لي م‬ ‫ب هحـحـحـإ ه م‬ ‫م م‬ ‫ح ح‬ ‫فحـحـمر ل هل م د‬ ‫ن‪.‬‬ ‫‪mukminin dan mukminat. kedamaian dan kebahagiaan‬‬ ‫‪kepada kami semua dalam kehidupan di dunia ini. sama ada yang masih hidup ataupun yang telah‬‬ ‫‪meninggal dunia.‬‬ ‫‪khasnya kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Malaysia.‬حالل لهدحـحـ ل‬ ‫مي م ح‬ ‫سئا د‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫حي ححـحـحـءآهء ه‬ ‫من ححـحـحـئا ه‬ ‫مؤ م ه‬ ‫محـحـحـؤ م ه‬ ‫مئا ه‬ ‫ت ا مل ح م‬ ‫م م‬ ‫من مهدحـحـحـ م‬ ‫ن حوال م د‬ ‫ت حوال م د‬ ‫سحـحـحـل ه ح‬ ‫حوال م د‬ ‫من هي م ح‬ ‫وا مل ح‬ ‫ح‬ ‫ح‬ ‫ح‬ ‫ي‬ ‫حـحـ‬ ‫ض‬ ‫قئا‬ ‫يئا‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫وا‬ ‫ع‬ ‫د‬ ‫ال‬ ‫ب‬ ‫ي‬ ‫ج‬ ‫م‬ ‫ب‬ ‫ي‬ ‫ر‬ ‫ق‬ ‫ع‬ ‫ي‬ ‫م‬ ‫س‬ ‫ك‬ ‫ن‬ ‫إ‬ ‫ت‪.‬حالل لهد ل‬ ‫سومل د د‬ ‫ح ل‬ ‫د‬ ‫م ح‬ ‫ك ع حلحـحـ ل‬ ‫ح‬ ‫ح‬ ‫ل‬ ‫ح‬ ‫ن‪.

kukuhkanlah iman kami. ‫ل‬ ‫ (ة وحقهحنئا ع ح ح‬ ‫ب‬ ‫سن ح د‬ ‫ (ة وحهفي ماآل ه‬ ‫سن ح د‬ ‫ذا ح‬ ‫خحرةه ح‬ ‫حرب لحنءآ أت هحنئا هفي الد ين محيئا ح‬ ‫ح ح‬ ‫ح ح‬ ‫ أ ل‬، ‫ أ لمين‬.‫ن‬ ‫م ح‬ ‫ه ي حعمل ح د‬ ‫حوالل د‬ ‫موا ال ل‬ ‫مئا ت ح م‬ 7 . semoga negeri kami akan sentiasa bertambah aman. Kami berlindung dan bermohon denganMu Ya Allah.‫ي‬ ‫شحـحـءآهء حوال م د‬ ‫من مك ححـحـره حوال مب حغمحـحـ ه‬ ‫ حوا م‬. kemiskinan dan kebuluran. Suburkanlah peribadi kami dengan budi pekerti yang mulia. ‫ن‬ ‫سئا‬ ‫ح‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫د‬ ‫ع‬ ‫ل‬ ‫بئا‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ح‬ ‫ه‬ ‫ح د د ه ح م ه ح ه م ح ه حه ح‬ ‫ه‬ ‫م ح ل ححمح ل‬ ‫ح ح‬ .Ya Allah. serta mendapat keampunan. ya Allah. keredhaan dan berkat daripadaMu. bertanggungjawab. keluarga. persengketaan. eratkanlah perpaduan kami. Peliharalah kami serta generasi yang mewarisi kami. ‫ن‬ ‫ي‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫حـحـئا‬ ‫ع‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫يئا‬ ‫ين‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫ح‬ ‫ح‬ ‫م‬ ‫ح‬ ‫ل‬ ‫ح‬ ‫م‬ ‫ل ه ه م‬ ‫ح‬ ‫ح‬ ‫ح‬ ‫ه‬ ‫يأ م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫حـحـ‬ ‫ع‬ ‫ى‬ ‫حـحـ‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫و‬ ‫ى‬ ‫حـحـ‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫ق‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ذي‬ ‫ه‬ ‫ء‬ ‫حـحـءآ‬ ‫ت‬ ‫إي‬ ‫و‬ . kami memohon ke hadratMu.‫م‬ ‫شحـحـك ددرومه د ع حل ححـحـ‬ ‫محـحـهه‬ ‫ى ن هعح ه‬ ‫م ي ححـحـذ مك دمرك د م‬ ‫ه ال معحظ هي محـحـ ح‬ ‫حفئاذ مك ددروا اللحـحـ ح‬ ‫ل‬ ‫ واسأ ح‬. kemarau panjang. dan berakhlak mulia agar dapat membentuk sebuah masyarakat yang baik. tingkatkanlah amal kami. bimbinglah kami ke jalan yang Engkau redhai. daripada terlibat dalam apa jua unsur negatif yang boleh menjatuhkan maruah diri. aman dan bertamadun. masyarakat dan negara.‫ة‬ ‫صل ح ح‬ ‫صن حدعو ح‬ ‫أقهي م د‬.‫م‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫لحـ‬ ‫ه‬ ‫ن فح م‬ ‫ضل ههه ي دعمط هك د م‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫ح ه م م ح م م‬ ‫ح‬ . wabak penyakit. ‫ه‬ ‫حـحـ‬ ‫ل‬ ‫ال‬ ‫د‬ ‫حـحـئا‬ ‫ب‬ ‫ع‬ . murahkanlah rezeki kami.‫النئار‬ ‫ح‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫حـحـ‬ ‫ل‬ ‫ال‬ ‫ن‬ ‫إ‬ . Pada hari yang mulia ini juga.‫يزدك دم‬ ‫د‬ . kemahiran dan keterampilan yang bermanfaat.‫ وحل ححـحـذ هك مدر اللحـحـهه أ حك مب ححـحـدر‬. kami memohon kepadaMu ya Allah. jadikanlah setiap individu generasi muda di kalangan remaja dan belia generasi pelapis negara dan negeri kami ini golongan yang beramanah. kayakanlah kami dengan ilmu pengetahuan. lindungilah kami daripada ujianmu seperti banjir besar. makmur dan berkat.‫ن‬ ‫ال م ح‬ ‫م ت ححـحـذ حك لدروم ح‬ ‫ف م‬ ‫م ل حعحل لك دحـحـ م‬ ‫ ي حعهظ دك دحـحـ م‬.