You are on page 1of 2

Grupa mare

Raport de activitate an şcolar 2013-2014
În anul şcolar 2013-2014, în ceea ce priveşte proiectarea activității, am respectat programa şcolară,
realizând planificarea anuală, proiectarea unităților de învățare, a proiectelor de activități şi a
instrumentelor pentru evaluare.
La grupa mare am avut în vedere utilizarea resurselor TIC în activitatea de proiectare şi am proiectat
activități extracurriculare corelate cu obiectivele curriculare, nevoile şi interesele educabililor.
În vederea realizării activităților didactice, am utilizat metode de stimulare a gândirii, creativită ții şi
originalității, mi-am adaptat limbajul la particularitățile educabililor de vârsta 5-6 ani, am realizat
legătura între achizițiile anterioare ale preşcolarilor şi noile cunoştințe, am avut în vedere
interdisciplinaritatea, transferul de cunoştințe în practică şi adaptarea aplicațiilor practice la
particularitățile preşcolarilor.
Ca resurse materiale, am folosit în realizarea activităților laptop-ul personal, materialele didactice
existente în unitate, cât şi materiale didactice proprii.
Am urmărit valorificarea achizițiilor dobândite în vederea desfăşurării activită ților, realizând legături
dintre cunoştințele dobândite şi viața de zi cu zi a preşcolarilor.
Dorind să eficientizez relația educatoare-familie, am organizat şedinte tematice cu părinții despre diverse
teme ce privesc preşcolarii (igienă, alimentație, prevenirea accidentelor, comportament, rolul familiei),
am implicat părintii în organizarea serbărilor de Crăciun, de 8 Martie şi de sfârsit de an, a activită ților
extraşcolare precum "Fantome şi dovlecei, de Sfântul Andrei", "Ghetu ța lui Moş Nicolae", activită ți
religioase (vizită la biserică, împărtăşirea copiilor).
În săptămâna "Şcoala alfel" am realizat, împreună cu educatoarea şi preşcolarii de la grupa mare,
următoarele activități extraşcolare: “Vizită la ferma Pruteț”, “Paşi de dans-demonstrație de balet”, “Micii
brutari”, “Vizită la biblioteca comunală” şi “Obiceiuri de Paşte”, din care copiii au învă țat despre
creşterea animalelor de la fermă, şi-au însuşit paşi şi poziții de balet, au frământat şi preparat produse
din aluat, au vizitat colțul preşcolarului de la bibliotecă, şi au învă țat despre ce înseamnă să fii creştin.
La fel ca şi anul trecut, anul acesta, pentru sănătatea şi dezvoltarea armonioasă a copiilor, le-am propus
părinților ca în pachețelul pentru grădiniță, copiii să nu mai primească dulciuri şi sucuri, doar alimente
sănătoase, preparate în casă.
Am realizat o excursie de Ziua Copilului în Parcul Expoziției Copou şi în parcul de distrac ții, în
parteneriat cu Asociația Moldova Ţigănaşi.
În cadrul activităților am urmărit utilizarea atât a metodelor ce presupun activitatea independentă a
preşcolarilor, prin fişe de lucru, cât şi a lucrului în echipă, pe grupe, îmbinând metodele tradi ționale de
predare cu cele moderne.

elaborând documentele interne. acordarea de stimulente: buline). respectând regulamentele interne şi a procedurilor stabilite la nivelul unității de învățământ. să corectez comportamentele nesănătoase. unde a fost cazul. Am monitorizat respectarea normelor de conduită conform regulamentului. . am participat la cercurile pedagogice de pe semestrul I cu tema: "Dezvoltarea socioemoțională a copiilor preşcolari şi implicațiile acesteia în îmbunătățirea vieții sociale şi pofesionale a părinților şi a cadrelor didactice” şi de pe semestrul al II-lea cu tema: "Activități de tip out-doorposibilități şi modalități de oganizare cu preşcolarii". procedurile de sănătate şi securitate şi protecție personală. am realizat evaluări continue şi sumative. Evaluarea preşcolarilor s-a realizat atât prin fişe de lucru. Consider că mi-am dezvoltat capacitatea de comunicare şi relaționare în interiorul şi în afara unită ții. şi am manifestat o atitudine morală şi civică corespunzătoare statutului de cadru didactic. să previn şi să combat violența. În funcție de nevoile lor specifice. astfel. am aplicat la început de an şcolar teste de evaluare inițială. rezultatele. în măsura în care s-a putut. prin metoda "turul galeriei". aplicând apoi măsuri ameliorative. completând caietul de evidență. cu privire la normele. În acest an şcolar. comunicând atât copiilor cât şi părinților. Pe parcurs. motivându-i şi stimulându-i prin valorificarea rezultatelor(afişarea lucrărilor pe panou. promovând oferta educațională în rândul părinților. împreună cu părinții şi copiii am stabilit un set de reguli de ordine interioară şi de conduită. pe tot parcursul activită ților. cât şi practic şi oral. stabilind. am gestionat situațiile conflictuale. Mi-am adus contribuția la dezvoltarea instituțională şi promovarea imaginii şcolare prin parteneriate cu Asociația Moldova Ţigănaşi. măsurile ameliorative şi proiectând o planificare a unităților de învățare în concordanță cu nivelul de dezvoltare a preşcolarilor. preşcolarii au fost supuşi autoevaluării şi a evaluării între ei. şi în cadrul comisiei metodice. i-am tratat diferen țiat pe preşcolari. mi-am adaptat limbajul la nivelul lor de vârstă. Biblioteca comunală. rezultatele acestora fiind depuse la portofoliul personal al fiecărui preşcolar. Pentru un bun management al grupei de preşcolari. Am instruit părinții şi preşcolarii.În ceea ce priveşte evaluarea rezultatelor învățării. având mereu grijă. în urma cărora am observat nivelul de dezvoltare a preşcolarilor.