You are on page 1of 8

BASIC ED-FRM-002

ST. PAUL UNIVERSITY, QUEZON CITY
Aurora Blvd., corner Gilmore Ave., Quezon City
KAGAWARAN NG BATAYANG EDUKASYON
T.P. 2015 – 2016
GABAY SA PAGTUTURO NG ARALING PANLIPUNAN 4
Unang Markahan

YUNIT 1: Ang Aking Bansa
NILALAMAN: Pagkilala sa Bansa

DURASYON: 4 na Pagkikita
PETSA:

MGA KASANAYAN SA
PAGKATUTO

natatalakay and konsepto ng
bansa

nakapagbubuo ng kahulugan
ng bansa

naipapaliwanag na ang
Pilipinas ay isang bansa

PAGTATASA
Pangkabatiran (Knowledge)
Lagyan ng tsek ang bilang ng pangungusap na nagsasabi
ng katangian ng isang lugar para maituring na isang bansa.
1. May mga mayayamang naninirahan sa bansa.
2. Pinamamahalaan pa ng ibang bansa.
3. Binubuo ng tao, pamahalaan, at teritoryo lamang.
4. Nagtataglay ito ng sariling pamahalaan.
5. May sariling teritoryo na tumutukoy sa lupain at
katubigan kasama na ang himpapawid at kalawakan sa
itaas nito.
Proseso at Kasanayan (Process and Skills)
Suriin ang isang maikling tula at hanapin ang mga
salitang nagpapatunay na ang Pilipinas ay isang bansa.
(Magbibigay ng kopya ng tula sa bawat mag-aaral)
Pag-unawa (Understanding)

Nananatiling Pag-unawa (EU)
Ang bansa ay lugar o teritoryo na may
naninirahang mga pangkat ng tao na may
magkakatulad na kulturang pinanggalingan kung
saan makikita ang iisa o pare-parehong wika,
pamana, relihiyon at lahi. Ang Pilipinas ay isang
bansa dahil may mga naninirahan ditong tao, may
sariling teritoryo, may pamahalaan at may ganap
na kalayaan.

MGA GAWAIN
Unang Pagkikita:
Ang Pilipinas ay Isang Bansa
Panimula
 Balitaan
Magbahagi ng mga mahahalagang kagananpan sa ating
bansa sa panahon ngayon.
 Balik-aral
ARTE MO!
Bumunot ng isang papel na naglalaman ng mga salita
kaugnay sa mga gawain tuwing Morning Assembly.
Ipakita sa klase ang wastong posisyon o tindig ng
salitang mabubunot.
 Paglalahad ng mga Layunin
Inaasahan na:
1. naisusulat sa papel ang pangalan ng isang bansa
2. nasusuri anmg konsepto ng isang bansa sa
pamamagitan ng isang laro
3. nakabubuo ng kahulugan ng bansa

PAGPAPAHALAGA
Ubod Pagpapahalaga:
Nakapagbibigay ng mga
mahalagang impormasyon at
pangyayari sa ating bansa
(Community)
Gawain:
Iugnay ang tekstong iskriptural
sa natapos na Gawain sa
pamamagitan ng Think-PairShare.
“Anak ko, huwag mong
lilimutin ang anking pangarap,
ingatan mo sa puso ang aking
tuntunin.”
-Kawikaan 3:1

 Pangganyak
TRAVEL-LOG
Isulat sa kapirasong papel ang pangalan ng bansa na
iyong nalalaman o nais mapuntahan maliban sa Pilipinas
sa loob ng tatlumpung (30) segundo. Matapos nito,
ibahagi sa klase ang bansang napili mo.

Araling Panlipunan 4, Gabay sa Pagtuturo Pahina 1 ng 8

 Kasunduan Gumawa ng isang poster na nagpapakita ng katangian ng Pilipinas bilang isang bansa. May isang taya na magsasabi ng mga salitang: sakay.  Gawaing Pagganap Bumuo ng pangkat na may tatlong kasapi. Ilagay ito sa isang short bond paper at maghanda sa pagbabahagi sa susunod na pagkikita. Ipaliwanag sa klase ang binuong slogan. Bumuo ng isang slogan ukol sa pagiging bansa ng Pilipinas. Kung wala ang mga bagay na bumubuo sa laro.MGA KASANAYAN SA PAGKATUTO PAGTATASA  Mahahalagang Tanong (EQ) Paano nakaaapekto sa buhay ng mga Pilipino ang pagtukoy sa Pilipinas bilang isang bansa? Pagganap at Produkto (Performance/ Product)  Paglilipat/Pagsasabuhay ng Mithiin Nagagamit ang mga kaalaman sa kasanayang pangkasaysayan sa pamamagitan ng pagbuo ng slogan. Gabay sa Pagtuturo Pahina 2 ng 8 . SALAKAY! Bumuo ng isang malaking bilog na nakaharap sa loob nito. LAKBAY. lakbay at salakay. Bakit mahalagang makapuwesto ka sa tapat ng papel na may nakasulat na bansa? (MT) Pangwakas  Pagbubuo FILL ME UP Punan ng mga salita ang pahayag upang makabuo ng isang pangungusap. ano ang naramdaman ninyo? d. Kapag sinabi naming “Salakay!” Kailangan ninyong huminto sa tapat ng mga papel na may nakasulat na bansa. Ang walang matatapakan na papel ay hindi na kasali at makakaupo na. magagawa kaya ang laro? c. Sa mga nanatili sa laro. ano ang naramdaman ninyo? e. Ilapag sa inyong harap ang sinulatang papel.  Pagpapalalim ng Konsepto Ilahad ang pagsusuri sa gawain sa pamamagitan ng pagsagot sa mga gabay na tanong: a. Araling Panlipunan 4. Kapag sinabing “Sakay!” kailangan ninyong tumalikod sa bilog at kapag sinabing “Lakbay!” kailangan ninyong umikot pakanan. Ano-ano ang mayroon sa laro na inyong ginawa? b. Mamarkahan ang binuong slogan batay sa mga sumusunod na pamantayan: MGA GAWAIN PAGPAPAHALAGA Panlinang  Paglalahad ng Konsepto SAKAY. Ang isang bansa ay ______________________. Sa mga natanggal sa laro.

MGA KASANAYAN SA PAGKATUTO PAGTATASA MGA GAWAIN PAGPAPAHALAGA Ikalawang Pagkikita: Ang Pilipinas ay Isang Bansa Panimula  Balitaan Magbahagi ng mga mahahalagang kagananpan sa ating bansa sa panahon ngayon. naipapaliwanag na ang Pilipinas ay isang bansa.Suriin ang isang maikling tula at hanapin ang mga salitang nagpapatunay na ang Pilipinas ay isang bansa Araling Panlipunan 4.  Pangganyak SULAT IN A MINUTE Sa loob ng isang (1) minuto. Gabay sa Pagtuturo Pahina 3 ng 8 . nakabubuo ng kahulugan ng bansa 3. natatalakay ang konsepto ng bansa 2. isulat sa pisara ang mga salita na maaring iugnay sa salitang: BANSA Panlinang  Paglalahad ng Konsepto PANGKATANG GAWAIN: Magpangkat sa anim (6).Basahin ang mga pangungusap at tukuyin kung alin sa mga ito ang nagpapaptunay na ang Pilipinas ay isang bansa Pangkat 3 at 4.  Balik-aral (Maghanap ng awit tungkol sa mga bansa)  Paglalahad ng mga Layunin Inaasahan na: 1. talakayin ang mga paksa batay sa mga sumusunod na gawain: Pangkat 1 at 2.Ilarawan ang mga elementong dapat taglayin ng isang lugar upang matawag itong bansa sa pamamagitan ng pagguhit ng simbolo sa short bond paper Pangkat 5 at 6.

______________________. Paano masasabing ang isang lugar ay isang bansa? b. Ang Pilipinas ay isang bansa dahil.  Kasunduan Gumawa ng isang poster na nagpapakita na nagpapakita ng katangian ng Pilipinas bilang isang bansa. Batay sa mga tinalakay. paano bibigyang kahulugan ang salitang bansa? Pangwakas  Pagbubuo FILL ME UP Punan ng mga salita ang pahayag upang makabuo ng isang pangungusap. Bakit tinawag na bansa ang Pilipinas? c. Ikatlong Pagkikita: Lagumang Pagsusulit Bilang 3: Patakarang Kolonyal ng Estados Unidos at Pilipinisasyon Panimula  Balitaan Magbahagi ng mga mahahalagang kagananpan sa ating bansa sa panahon ngayon. Ilagay ito sa isang short bond paper at maghanda sa pagbabahagi sa susunod na pagkikita.  Balik-aral DUGTUNGAN TAYO! Dugtungan ang pangungusap: “Sa nakaraang talakayan. nalaman ko na ________” Araling Panlipunan 4.MGA KASANAYAN SA PAGKATUTO PAGTATASA MGA GAWAIN PAGPAPAHALAGA  Pagpapalalim ng Konsepto Ilahad ang pagsusuri ng inyong pangkat sa pamamagitan ng pagsagot sa mga gabay na tanong: a. Gabay sa Pagtuturo Pahina 4 ng 8 .

 Pagpapalalim ng Konsepto Sagutan ng maayos at tahimik ang lagumang pagsusulit. Gabay sa Pagtuturo Pahina 5 ng 8 . Araling Panlipunan 4. Maghanda sa pagbabahagi sa susunod na pagkikita. Isulat ang inyong sinaliksik sa kwaderno kasama ang tala ng sanggunian.  Kasunduan Magsaliksik sa mga iba pang aklat o sa internet ukol sa mga patakarang kolonyal ng Estados Unidos. Sagutan ng maayos at tahimik ang batyayang-sanayang aklat. 3.MGA KASANAYAN SA PAGKATUTO PAGTATASA MGA GAWAIN PAGPAPAHALAGA  Paglalahad ng mga Layunin Inaasahan na: 1. nasasagutan ang 90% ng mga katanungan na inihanda ng guro 2. nasasagutan ang bahagi ng batayang-sanayang aklat na kaugnay sa paksa. Pangwakas  Pagbubuo Magpalitan ng aklat upang maiwasto ang mga sagot sa gawain ngayon araw. napahahalagahan ang katapatan sa pagkuha ng pagsusulit  Pangganyak Ipaliwanang ang kasabihahan: “Honesty is the Best Policy” Panlinang  Paglalahad ng Konsepto Makinig ng mabuti sa panuto ukol sa inyong lagumang pasgsusulit at sa Gawain sa inyong aklat.

” Panlinang  Paglalahad ng Konsepto Kayo ay pagpapagkat-pangkatin sa anim (6) upang bumuo ng isang simbolismo gamit ang cartolina at mga pangkulay na mamglalarawan sa pagsupil ng mga Amerikano sa pagsibol ng nasyonalismo ng mga Pilipino. basahin at unawain ang mga pamantayan sa pagmamarka na nakapaloob sa PowerPoint slide. Gabay sa Pagtuturo Pahina 6 ng 8 . nailalahad ang saloobin ukol sa mga ginawang pagsupil sa nasyonalismong Pilipino 2.  Pangganyak Piliin sa pisara ng mga larawan na maaring magamit upang magtagumpay ang mga Pilipino sa labanan sa mga Amerikano. naipapaliwanag ang ilang paraan upang labanan ang mga Amerikano gamit ang mga piling larawan 3. Araling Panlipunan 4. Bago magpatuloy.  Paglalahad ng mga Layunin Inaasahan na: 1.MGA KASANAYAN SA PAGKATUTO PAGTATASA MGA GAWAIN PAGPAPAHALAGA Ikaapat na Pagkikita: Pagsupil sa Nasyonalismong Pilipino Panimula  Balitaan Magbahagi ng mga mahahalagang kagananpan sa ating bansa sa panahon ngayon. nakabubuo ng simbolismo ukol sa pagsupil sa pagsibol ng nasyonalismo sa pamamagitan ng pangkatang gawain.  Balik-aral Punan ng impormasyon ang graphic organizer ukol sa nakaraang aralin sa loob ng isang (1) minuto.

& Lagarto. M. kasaysayan at kabuhayan. Quezon City: New Luna Press. Ed. Bakit kailangan masupil ng mga Amerikano ang pagsibol ng nasyonalismo sa bansa? c. L. Quezon City: Vibal Publishing . G. Mga Sanggunian: MGA NAKALIMBAG Batayang Aklat  Viloria. L. Banlaygas. Arsenio. Quezon City: Phoenix Publishing House. Philippines  Agno. Pagpapalalim ng Konsepto Ilahad ang pagsusuri ng inyong pangkat sa pamamagitan ng pagsagot sa mga gabay na tanong: MGA KASANAYAN SA PAGKATUTO PAGTATASA MGA GAWAIN PAGPAPAHALAGA a. N. Paano nakaapekto ang pagsupil na ginawa sa lalong paggising ng damdaming makabansa ng mga Pilipino? (MT) Pangwakas  Pagbubuo Dugtungan ang pahayag: “Sa kabila ng pagsupil sa nasyonalismo.(2013).  Hornedo. K to 12 Araling Panlipunan Gabay Pangkurikulum. (2014). S. Ang Lahing Pilipino.. L.(1994). Sablaon.  Antonio.Manila: Rex Publishing House. Ideas and ideals: Essays in Filipino Cognitive History. (2013). E.M & Lontoc.  Baisa-J. Cortez. Araling Panlipunan 4. A..  Manuel. E. D. (2010). J.al. H.”  Kasunduan Magdala ng short bond paper at mga kagamitang pangkulay sa susunod na pagkikita. (2010). Kultura. et. ang mga Pilipino ay _______________. Documenting Philippine Asian.R. Gabay sa Pagtuturo Pahina 7 ng 8 . Pasig City.. F. Manila: Rex Publishing House. L. Kayamanan 6.D. anu-ano ang mga istratehiya na ginamit ng mga Amerikano upang masupil ang pagsibol ng nasyonalismo sa Pilipinas? b. Lakbay ng lahing Pilipino. N.. R.  Pelingo. Dakila at Marangal. Quezon City:Vibal Publishing House Iba pang Pinagsangguniang Sipi at Aklat  Kagawaran ng Edukasyon (2013).. Manila: UST Publishing House. Isang Bansa Isang Lahi. E. (2001).

TAMARES Mga Guro. EVANGELINE A. CIELO CAMILLA A. Batayang Edukasyon Petsa: Araling Panlipunan 4. Araling Panlipunan Petsa: Sinuri at Pinagtibay ni: BB.Inihanda at Ipinasa nina: Iniwasto ni: G. JUSTIN J. DADIVAS STL. MA. Gabay sa Pagtuturo Pahina 8 ng 8 . SORIANO ATL. ESMAÑA at BB. Araling Panlipunan Petsa: GNG. THERESA M.