You are on page 1of 4

BASIC ED-FRM-002

ST. PAUL UNIVERSITY, QUEZON CITY
Aurora Blvd., corner Gilmore Ave., Quezon City
KAGAWARAN NG BATAYANG EDUKASYON
T.P. 2015 – 2016
GABAY SA PAGTUTURO NG ARALING PANLIPUNAN 4
Ikalawang Markahan

YUNIT 2: Lipunan, Kultura at Ekonomiya ng Aking Bansa
NILALAMAN: Pananakop ng Estados Unidos sa Pilipinas
MGA KASANAYAN SA
PAGKATUTO

Nasusuri ang mga
pagbabago sa lipunan sa
panahon ng mga Amerikano
Nasusuri ang pamahalaang
kolonyal ng mga Amerikano

PAGTATASA
Pangkabatiran (Knowledge)
Basahin ang bahagi ng iba’t ibang primaryang sanggunian
ukol sa pagdating ng mga Amerikano sa Pilipinas. Lagyan
ng Tsek ang patlang kung positibo ang dulot nito at Ekis
naman kung ito ay negatibo.
(Sumangguni sa Quiz Folder para sa kopya
ng mga katanungnan)

Proseso at Kasanayan (Process and Skills)
Suriin ang isang cartoon ukol sa Benevolent Assimilation.
Tukuyin ang sinisimbolo ng bawat bahagi na may bilang at
ipaliwanag ang sinisimbolo nito gamit ang talahanayan.
(Sumangguni sa Quiz Folder para sa kopya
ng mga katanungnan)

Pag-unawa (Understanding)

Nananatiling Pag-unawa(EU)
Ang pag-unlad ay tunay na makakamit kung ang
mga Pilipino ay magiging ganap na mapanuri sa
mga tunay na layon ng ibang bansa sa pakikitungo
ng mga ito. Walang ibang magtatanggol sa
Pilipinas kundi mga Pilipino.

DURASYON: 4 na Pagkikita
PETSA: Setyembre 21 – 25, 2015
MGA GAWAIN
Unang Pagkikita:
Kahalagahan ng Kontekstong Historikal
Panimula
 Balitaan
Magbahagi ng mga mahahalagang kagananpan sa ating
bansa sa panahon ngayon.
 Balik-aral
Bumunot ng mga katanungan kaungay sa mga tinalakay
natin sa nakaraang aralin at sagutin lamang ito sa loob
ng tatlumpung (30) segundo.
 Paglalahad ng mga Layunin
Inaasahan na:
1. nailalahad ang pagkakaiba ng dalawang larawan na
nagpapakita ng magkaibang kontekstong historikal
2. naipapaliwanag ang elemento ng kasaysayan
3. nasusuri ang mga elemento ng kasaysayan na
bumubuo sa kontekstong historikal sa pamamagitan ng
pangkatang gawain

PAGPAPAHALAGA
Ubod Pagpapahalaga:
Naipahahayag ang saloobin sa
pagkakasakop sa ating bansa
(Community)
Gawain:
Iugnay ang tekstong iskriptural
sa natapos na Gawain sa
pamamagitan ng Think-PairShare.
“Alam nga natin na mabuti ang
batas kung ginagamit ito nang
tama”
-1 Timoteo 1:8

 Pangganyak
ALIN ANG NAIIBA?
Suriin ang mga larawan sa harapan sa pamamagitan ng
pag-alam kung saan ito nagkakaiba?
Panlinang
 Paglalahad ng Konsepto
Gamit ang graphic organizer, balikan natin ang ating
napag-aralan tungkol sa mga elemento ng kasaysayan.
Araling Panlipunan 4, Gabay sa Pagtuturo Pahina

1 ng 4

Lugar o Pook Pangkat 3. Ano ang kahulugan ng kontekstong historikal? Bakit mahalaga ang kontekstong historikal? Paano nakaaapekto ang kontekstong historikal sa lubusang pag-unawa ng tao sa nakaraan at pangaraw araw na buhay? (MT) Pangwakas  Pagbubuo Sa isang short bond paper.Pangyayari Pangkat 6.Impluwensiya ng Ibang Tao Bago magpatuloy. Isulat ang inyong sinaliksik sa kwaderno kasama ang tala ng sanggunian. iguhit o ibakat ang inyong kamay na kakatawan sa bawat element ng kasaysayan na bumubuo sa kontekstong historikal at ipaliwanag ang kahalagahan nito. b. basahin at unawain ang mga pamantayan sa pagmamarka na nakapaloob sa PowerPoint slide.Oras o Panahon Pangkat 4. Pangkat 1. Araling Panlipunan 4. Paano namulat sa katotohanan ang isang tao gamit ang mga cartoon? Pagganap at Produkto(Performance/ Product)  Paglilipat/Pagsasabuhay ng Mithiin Nagagamit ang kasanayang pangkasaysayan sa pamamagitan ng pagbuo ng sariling editorial cartoon  Gawaing Pagganap Bumuong pangkat na may tatlong kasapi.Batayan o Sanggunian Pangkat 5. c.  Kasunduan Magsaliksik sa mga iba pang aklat o sa internet ukol sa mga patakarang ipinatupad ng mga Amerikano sa Pilipinas upang lubusang masakop ang bansa. Paano nakaaapekto ang kontekstong historikal sa lubusang pag-unawa ng tao sa nakaraan at pang-araw araw na buhay? 2.Tao Pangkat 2. Ipaliwanag sa klase ang kabuoan ng inyong editorial cartoon. Bumuongisang slogan ukol sa impluwensya ng mga Amerikano sa mga Pilipino mula noon hanggang ngayon. Gabay sa Pagtuturo Pahina 2 ng 4 . kayo ay pagpapangkat-pangkatin sa anim (6) upang isadula ang kahalagahan ng bawat elemento ng kasaysayan at ilang bagay na nakaaapekto rito sa pang-araw araw na buhay. ano ang maari mong gawin para sa bayan? 3.MGA KASANAYAN SA PAGKATUTO PAGTATASA  Mahahalagang Tanong(EQ) 1. Kung ikaw ang nasa kalagayan ng mga Pilipino sa panahong iyon.  Pagpapalalim ng Konsepto Ilahad ang kasagutan ng inyong pangkat sa pamamagitan ng pagsagot sa mga gabay na tanong: a. MGA GAWAIN PAGPAPAHALAGA Para sa pagpapatuloy ng ating talakayan. Maghanda sa pagbabahagi sa susunod na pagkikita.

S. Inihanda at Ipinasa nina: Iniwasto ni: G. (2010). JUSTIN J. Isang Bansa Isang Lahi. Manila: Rex Publishing House.(1994). Philippines  Agno. ESMAÑA at BB. Maghanda sa pagbabahagi sa susunod na pagkikita. Sablaon. E. L.. Lakbay ng lahing Pilipino. L. Quezon City: Vibal Publishing . L. (2010). K to 12 Araling Panlipunan Gabay Pangkurikulum.M & Lontoc. Manila: UST Publishing House. H. E.al.  Hornedo. Batayang Edukasyon Petsa: Araling Panlipunan 4. F. M. SORIANO ATL. Quezon City:Vibal Publishing House Iba pang Pinagsangguniang Sipi at Aklat  Kagawaran ng Edukasyon (2013). MA. Gabay sa Pagtuturo Pahina 3 ng 4 . Pasig City. Ed. EVANGELINE A..  Manuel.Manila: Rex Publishing House. D. Quezon City: Phoenix Publishing House.MGA KASANAYAN SA PAGKATUTO PAGTATASA MGA GAWAIN PAGPAPAHALAGA Pangwakas  Pagbubuo Magpalitan ng aklat upang maiwasto ang mga sagot sa gawain ngayon araw. Documenting Philippine Asian. N. R. Mga Sanggunian: MGA NAKALIMBAG Batayang Aklat  Viloria. J.D. CIELO CAMILLA A.  Antonio.R. & Lagarto.. (2013). Isulat ang inyong sinaliksik sa kwaderno kasama ang tala ng sanggunian.(2013). (2001). Arsenio.  Kasunduan Magsaliksik sa mga iba pang aklat o sa internet ukol sa mga ginawang paglaban ng mga Pilipino Kontra sa Benevolent Assimilation. DADIVAS STL. Kayamanan 6. THERESA M... Ideas and ideals: Essays in Filipino Cognitive History. N. Araling Panlipunan Petsa: GNG. (2014). Araling Panlipunan Petsa: Sinuri at Pinagtibay ni: BB. Dakila at Marangal. G.  Pelingo. kasaysayan at kabuhayan. Kultura. L.  Baisa-J. E. TAMARES Mga Guro. Ang Lahing Pilipino. et. Banlaygas. Quezon City: New Luna Press. Cortez. A.

Gabay sa Pagtuturo Pahina 4 ng 4 .Araling Panlipunan 4.