You are on page 1of 8

BASIC ED-FRM-002

ST. PAUL UNIVERSITY, QUEZON CITY
Aurora Blvd., corner Gilmore Ave., Quezon City
KAGAWARAN NG BATAYANG EDUKASYON
T.P. 2015 – 2016
GABAY SA PAGTUTURO NG ARALING PANLIPUNAN 5
Ikatlong Markahan

YUNIT 3: Pamunuang Kolonyal at Pagbabagong Kultural sa Pamamahalaang kolonyal ng mga Espanyol
NILALAMAN: Mga Paraan ng Pananakop
MGA KASANAYAN SA
PAGKATUTO

Nasusuri ang iba-ibang
perspektibo ukol sa
pagkakatatag ng kolonyang
Espanyol sa Pilipinas

Natatalakay ang mga paraan
ng pagsa-sailalim ng katutubong populasyon sa
kapangyharihan ng Espanya

Nasusuri ang relasyon ng
mga paraan ng pananakop
ng Espanyol sa mga
katutubong popu-lasyon sa
bawat isa at ang mga
reaksyon ng mga Pilipino sa
Kristiyanismo.
Natatalakay ang
kapangyarihang Patronato
Real

 Nakapagbibigay ng
sariling pananaw tungkol
sa nagging epekto sa
lipunan ng pamamahala
ng mga prayle

PAGTATASA
Pangkabatiran (Knowledge)
Isulat sa patlang ang salita o mga salitang bubuo sa bawat
pangungusap. Piliin ang sagot mula sa kahon
(Sumangguni sa Quiz Folder para sa kopya
ng mga katanungnan)

Proseso at Kasanayan (Process and Skills)
Gamit ang venn diagram, paghambingin ang pamamahala
noong sinaunang panahon sa pamamahala noong
panahon ng pananakop ng mga Espanyol.
(Sumangguni sa Quiz Folder para sa kopya
ng mga katanungnan)

Pag-unawa (Understanding)

Nananatiling Pag-unawa(EU)
Mahalagang tignan at suriin ang kasaysayan sa
pananaw ng mga Pilipino sa pagkat magbibigay ito
ng kalinawagan lalo na sa mga pagbabagong
naidulot ng mga mananakop hanggang sa
kasalukuyang pamumuhay

DURASYON: 4 na Pagkikita
PETSA: Enero 11 – 15, 2016
MGA GAWAIN

Unang Pagkikita:
Kristiyanisasyon Bilang Paraan ng Pananakop
Panimula
 Balitaan
Magbahagi ng mga mahahalagang kagananpan sa ating
bansa sa panahon ngayon.
 Balik-aral
PICTURE PUZZLE
Buoin ang picture puzzle na nasa harapan. Matapos nito
ay ipaliwanag ang sumisimbolo dito.
 Paglalahad ng mga Layunin
Inaasahan na:
1. natutukoy ang mga paraang ginamit ng Espanya sa
pagkontrol ng lokal na populasyon ng Pilipinas
2. nailalahad ang mga reaksyon at tingin ng mga Pilipino
sa kumbersyon sa Kristiyanismo
3. nasusuri ng epekto at pagbabago sa mga Pilipino
matapos ang Kumbersyon sa pamamagitan ng
pagbibigay ng “Big Answer” sa “Big Question”.

PAGPAPAHALAGA
Ubod Pagpapahalaga:
naipahahayag ang mga
opinyon sa sistema ng
pagmamay-ari ng lupa
hanggang sa kasalukuyan
(Community, Charity,
Charism)
Gawain:
Iugnay ang tekstong iskriptural
sa natapos na Gawain sa
pamamagitan ng Think-PairShare.
“Alam nga natin na mabuti ang
batas kung ginagamit ito nang
tama”
-1 Timoteo 1:8

Mga Kagamitan:
Laptop, LCD Projector, PowerPoint Presentation,
Manila Paper/ Cartolina, Mga Larawan, Graphic
Organizer at Permanent Marker.
 Pangganyak
SHARE IT!

Anu-ano ang mga mapaparaan na ginawa mo para
makuha ang loob o maging kaibigan ang isang tao?
Araling Panlipunan 5, Gabay sa Pagtuturo Pahina

1 ng 8

Anu. ang bawat pangkat ay magsusuri ng primaryang sanggunian: sipi mula kay Pigafetta tungkol sa kumbersyon ni Rajah Humabon at sasagutin ang mga “Big Question” Pangkat 1. Gabay sa Pagtuturo Pahina 2 ng 8 .Anu. ikaw ay naatasang magpakita ng isang dula ukol sa mga pangyayari sa pagkakaroon ng tributo at pulo sa bansang Pilipinas Mamarkahan ang inyong placard ayon sa sumusunod na pamantayan: MGA GAWAIN PAGPAPAHALAGA Panlinang  Paglalahad at Papalalim ng Konsepto THE BIG QUESTION Magpangkat sa anim (6).Paano pinalaganap ng mga Espanyol ang Kristiyanismo? Pangkat 5.Paano nakaapekto ang mga gawaing Katoliko sa buhay ng mga Pilipino? Pangkat 6 . Araling Panlipunan 5.MGA KASANAYAN SA PAGKATUTO PAGTATASA  Mahahalagang Tanong(EQ) 1.ano ang mga reaksyon ng mga Pilipino sa mga Espanyol? Pangkat 3. Paano nakaapekto ang patakarang Espanyol sa kasalukuyang panahon? Pagganap at Produkto(Performance/ Product)  Paglilipat/Pagsasabuhay ng Mithiin Nagagamit ang kasanayang pangkasaysayan sa pamamagitan ng pagsasadula ng pangyayari ukol sa pagkakaroon ng tributo at polo.Gaano kalawak ang naidulot ng pagbabago ng kolonisasyon at Kristiyanisasyon sa pamumuhay ng mga Pilipino sa kasalukuyan?(MT) Pangwakas  Pagbubuo THE BIG ANSWER Ang mag-aaral ay bubuo ng isang “Big Answer” sa lahat ng mga katanungan  Kasunduan Magdala ang bawat pangkat ng 1/8 illustration board. Gaano kalawak ang naidulot ng pagbabago ng kolonisasyon at Kristiyanisasyon sa pamumuhay ng mga Pilipino noon at ngayon? 2.  Gawaing Pagganap Nagkaroon ng mga pagbabagong panlipunan at maging pangkabuhayan sa panahon ng mga Espanyol. gamit pangkulay at pangguhit. Bilang mga aktor at aktres.Anu-anong paraan ang ginamit ng Espanya upang makontrol ang lokal na Populasyon? Pangkat 2 .ano ang tingin ng mga Kastila sa mga Pilipino sa usapin ng kumbersyon sa Kristiyanismo? Pangkat 4.

MGA KASANAYAN SA PAGKATUTO PAGTATASA MGA GAWAIN PAGPAPAHALAGA Ikalawang Pagkikita: Reduccion: Ang Paglilipat ng mga Kinaroroonan Panimula  Balitaan Magbahagi ng mga mahahalagang kagananpan sa ating bansa sa panahon ngayon. LCD Projector. Mga Larawan. Ang ang nasa gitna nila ay tao. nasusuri ng primaryang sanggunian ukol sa reduccion sa pamamagitan ng pagsulat at pagsagot sa katanungan. Mga Kagamitan: Laptop. PowerPoint Presentation. Dalawang tao ang bubuo ng bahay. natutukoy ang mga pagbabagong panahanan sa panahon ng mga kastila 3. nakabubuo ng larawang nagpapakita sa mga pagbabagong panahanan 4.  Balik-aral BUILD ME UP Bumuo ng pangungusap gamit ang acronym na: K–R–U–S  Paglalahad ng mga Layunin Inaasahan na: 1. Gabay sa Pagtuturo Pahina 3 ng 8 . sanhi at epekto ng reduccion sa mga Pilipino bilang instrumento ng pananakop ng mga kastila 2. sisigaw ang taya ng Tao-Bahay-Bagyo at saka lamang sila maglilipatan. Araling Panlipunan 5. Graphic Organizer at Permanent Marker. naipaliliwanag ang layunin. Manila Paper/ Cartolina.  Pangganyak PALARO: TAO-BAHAY-BAGYO Maglalaro tayo ng tao-bahay-bagyo.

c.Pagbuo ng human tableau na magpapakita ng epekto sa kasalukuyan ng patakarang ito  Pagpapalalim ng Konsepto Ilahad ang kasagutan ng inyong pangkat sa pamamagitan ng pagsagot sa mga gabay na tanong: a. Gabay sa Pagtuturo Pahina 4 ng 8 . Pangkat 3 – Pagguhit ng larawan ng isang bahay kubo batay sa binasang sipi ng salaysay Pangkat 4 – Pagsusuri ng primaryang sanggunian: Affairs in the Philippine Island ni Domingo de Salazar Pangkat 5 – Paglalahad ng sanhi atbunga ng reduccion batay sa sulat nina Luis de Jesus at Diego de Santa Theresa Pangkat 6. ang bawat pangkat ay magsusuri ng primaryang sanggunian: sipi ng salaysay ukol sa pagbabago sa pananahan ng mga Pilipino sa panahon ng mga Kastila. Ano ang kahulugan ng Reduccion? Bakit ipinatupad ang ganitong patakaran sa panahon ng pananakop ng mga Kastila? Paano nakaapekto ang ganitong patakaran sa kasalukuyang panahon? (MT) Pangwakas  Pagbubuo PAGBUO NG PANGUNGUSAP Bumuo ng isang pangungusap na maglalahad ng natutuhan sa aralin: Reduccion bilang instrumento ng pananakop Araling Panlipunan 5. Pangkat 1 – Pagbuo ng mapa na maglalarawan sa mga pagbabagong panahanan sa panahon ng Kastila batay sa binasang sipi ng salaysay Pangkat 2 – Pagguhit ng larawan ng bahay na bato at mahahalagang bahagi nito.MGA KASANAYAN SA PAGKATUTO PAGTATASA MGA GAWAIN PAGPAPAHALAGA Panlinang  Paglalahad ng Konsepto PANGKATANG GAWAIN Magpangkat sa anim (6). b.

Graphic Organizer at Permanent Marker. nailalahad ang kahulugan at dahilan sa pagkakaroon ng tributo at polo 2. dyaryo.MGA KASANAYAN SA PAGKATUTO PAGTATASA MGA GAWAIN PAGPAPAHALAGA  Kasunduan Gumupit ng larawan sa lumang magazine. Ilagay ito sa short bond paper. Ikatlong Pagkikita: Tributo at Polo bilang instrumento ng pananakop ng mga Espanyol Panimula  Balitaan Magbahagi ng mga mahahalagang kagananpan sa ating bansa sa panahon ngayon. 3.  Pangganyak PICTURE ANALYSIS Pagmasdan at suriin ang mga larawan. Ano sa tingin ninyo ang sinisimbolo nito? Araling Panlipunan 5. naipaliliwanag ang mga saloobin ng mga Pilipino laban sa pagkakaroon ng tributo at polo. Manila Paper/ Cartolina. Gabay sa Pagtuturo Pahina 5 ng 8 .  Balik-aral DREAM HOUSE Ibahagi sa klase ang siriling pangarap na bahay sa Hinaharap. Mga Kagamitan: Laptop. Mga Larawan. naisasadula ang pangyayari ukol sa pagkakaroon ng tributo at polo. PowerPoint Presentation.  Paglalahad ng mga Layunin Inaasahan na: 1. nasusuri ang mga primaryang sanggunian sa pamamagitan ng pangkatang Gawain 4. o kung saan pa man na maglalarawan sa pangarap mong bahay. LCD Projector. Iagyan ito ng maikling paliwanag.

 Pagpapalalim ng Konsepto Ilahad ang pagsusuri ng inyong pangkat sa pamamagitan ng pagsagot sa mga gabay na tanong: a. Gabay sa Pagtuturo Pahina 6 ng 8 . d.ulat ni Obispo Salazar Pangkat 5. Ano ang kahulugan at dahilan ng pagkakaroon ng tributo at polo? Anu-ano ang mga saloobin sa ng pagkakaroon ng tributo at polo? Bakit kailangan ng mga Pilipino na sumunod sa patakarang ito sa kabila ng iba’t ibang epekto nito? Paano sinagot ng simbahan ang mga saloobin sa pagkakaroon ng tributo at polo? Paano nakaapekto ang patakarang ito sa pamumuhay ng mga Pilipino? (MT) Pangwakas  Pagbubuo PAGSAGOT SA TSART Pagsagot ng katanungan sa tsart: Araling Panlipunan 5. b.“Opinion” ni Padre Martin de Rada Pangkat 6 – “Reply to Fray’s opinion” nina Guido de Lavezaris atbp. Zaide Pangkat 3 – ulat ni Obispo Salazar Pangkat 4. Zaide Pangkat 2. e.MGA KASANAYAN SA PAGKATUTO PAGTATASA MGA GAWAIN PAGPAPAHALAGA Panlinang  Paglalahad ng Konsepto PANGKATANG GAWAIN Magpangkat sa anim (6).Laws of the Indies ni G. ang bawat pangkat ay magsasadula ng isang sitwasyon batay sa kanilang pagbabasa at pagsusuri ng iba’t ibang primaryang sanggunian.Laws of the Indies ni G. Pangkat 1. c.

Ikaapat na Pagkikita: Lagumang Pagsusulit Bilang 1: Mga Paraan ng Pananakop Panimula  Balik-aral DUGTUNGAN TAYO! Dugtungan ang pangungusap: “Sa nakaraang talakayan. nasasagutan ang bahagi ng batayang-sanayang aklat na kaugnay sa paksa. Ihanda ang batayang. napahahalagahan ang katapatan sa pagkuha ng pagsusulit Mga Kagamitan: Laptop.MGA KASANAYAN SA PAGKATUTO PAGTATASA MGA GAWAIN PAGPAPAHALAGA Ano ang natutuhan mo ngayong araw? Paano mo ito natutuhan?  Kasunduan Maghanda sa Unang Lagumang Pagsusulit. Panulat at Batayang. PowerPoint Presentation. nalaman ko na _________”  Paglalahad ng mga Layunin Inaasahan na: 1.Sanayang Aklat  Pangganyak Ipaliwanang ang kasabihahan: “Honesty is the Best Policy” Panlinang  Paglalahad ng Konsepto Makinig ng mabuti sa panuto ukol sa inyong lagumang pasgsusulit at sa Gawain sa inyong aklat. LCD Projector.sanayang aklat. 3. Gabay sa Pagtuturo Pahina 7 ng 8 . Talatanungan at Sagutang Papel. Araling Panlipunan 5. nasasagutan ang 90% ng mga katanungan na inihanda ng guro 2.

E. F. Araling Panlipunan Petsa: Sinuri at Pinagtibay ni: BB. et...D. Gabay sa Pagtuturo Pahina 8 ng 8 .M & Lontoc. Araling Panlipunan Petsa: GNG. H. Arsenio.MGA KASANAYAN SA PAGKATUTO PAGTATASA MGA GAWAIN PAGPAPAHALAGA  Pagpapalalim ng Konsepto Sagutan ng maayos at tahimik ang lagumang pagsusulit.al. E. EVANGELINE A.  Hornedo.  Baisa-J. Kultura. Ideas and ideals: Essays in Filipino Cognitive History.  Kasunduan Itala sa kwaderno ang pagkakaiba at pagkakahalintulad ng mga tungkulin at kapangyarihan ng pamahalaan at simbahan sa pamamagitan ng magbuo ng talahanayan. D. M. DADIVAS STL. SORIANO ATL. N. L. ESMAÑA Guro. Sagutan ng maayos at tahimik ang batyayang-sanayang aklat. Documenting Philippine Asian. Philippines  Agno.. (2014). G. Quezon City: Vibal Publishing .R. JUSTIN J. Quezon City: New Luna Press. Dakila at Marangal. A. (2010). (2001). E. Pasig City. Manila: UST Publishing House. Quezon City: Phoenix Publishing House. Mga Sanggunian: MGA NAKALIMBAG Batayang Aklat  Viloria.(2013).  Antonio. Isang Bansa Isang Lahi. J.(1994). THERESA M.  Pelingo. K to 12 Araling Panlipunan Gabay Pangkurikulum.  Manuel. MA. Batayang Edukasyon Petsa: Araling Panlipunan 5. kasaysayan at kabuhayan. S. (2010). Ed. Inihanda at Ipinasa ni: Iniwasto ni: G. Lakbay ng lahing Pilipino. Sablaon. L. & Lagarto.. L. (2013). Manila: Rex Publishing House. Quezon City: Vibal Publishing House Iba pang Pinagsangguniang Sipi at Aklat  Kagawaran ng Edukasyon (2013).. R. Banlaygas. Ang Lahing Pilipino. Kayamanan 5. Cortez. N.Manila: Rex Publishing House. Pangwakas  Pagbubuo Magpalitan ng aklat upang maiwasto ang mga sagot sa gawain ngayon araw. L.