You are on page 1of 6

Tehnička škola - Šabac

Predmet - Mehanizacija pretovara

Područje rada: Drumski saobraćaj
Predmet: Mehanizacija pretovara
Predmetni nastavnik: Mr maš. Milorad Gegić dipl. inž.
Nastavne jedinice: Ručni utovar i istovar; "KUKA" kao zahvatni organ
Oblik: Neka uputstva i pisani primeri za samostalni rad
Napomena: Nakon odslušanog predavanja

RUČNI UTOVAR I ISTOVAR
NEKA DODATNA UPUTSTVA ZA SIGURAN RAD PRI RUČNOM PRENOSU TERETA

1. Pri povremenom dizanju tereta, bez uvežbavanja posebne
tehnike, težina tereta koju podižu muškarci ne bi smela
prelaziti 25 kg, a za žene 12 kg.
2. Za ručno podizanje težeg tereta treba da se odaberu radnici
posebnih sposobnosti, koji moraju biti upućeni u posebnu
tehniku podizanja i prenošenja tereta. Izabrani radnici smeju
prenositi teret težine do 50 kg na udaljenost do 60 m.
3. Ako je put po kojem se nosi teret pod nagibom, nagib ne sme
biti veći od 25 stepeni, a put ne sme biti duži od 50 metara.
4. Teret u valjkastoj ambalaži ne sme biti teži od 30 kg.
5. Vozači motornih vozila, koji ujedno i razvoze pakete, ne smeju rukovati teretom težim od 20 kg. Ako je
vozač žena, teret ne sme biti teži od 10 kg.
6. Pri podizanju pločastih predmeta, teret treba najpre podignuti na bok, zatim nasloniti na prsa i čvrsto
obuhvatiti
7. Ako se podiže šipkasti materijal, jednom rukom teret treba obuhvatiti tako da dlan bude okrenut prema telu, a
drugom rukom teret treba obuhvatiti s obrnute strane.
8. Teret (posebno duge predmete, kao što su grede, daske i si.) treba odlagati na podmetače. Kod podizanja
takvog tereta nožne prste treba podvući pod teret, a teret zahvatiti tako da jedna ruka bude s spoljnje, a druga
s unutrašnje strane.
9. Pri pomicanju, guranju tereta treba da se koristi težinom sopstvenog tela. Teret treba gurati tako da se težina
tela preko ruku maksimalno prenese na teret. Noge pritom treba ispraviti u kolenu.
10. Za prenošenje tereta može se koristiti i pomoćni pribor i alat, kao što su kuke za podizanje tereta, valjci za
kotrljanje tereta, hvatači za prenošenje čeličnih boca, cijevi, zatim kuke za prenošenje limova i staklenih
ploča, poluge i si.
11. Ako se za prenošenje tereta koriste hvatači - klešta, takav alat treba da upotrebljavaju najmanje dva radnika.

Školska 2015/2016.g.

Strana 1 od 6

Strana 2 od 6 . Rešenje: T = t1 + t 2 + t 3 = t1 + v(T − t1 − t 3 ) 2S 2S + t3 ⇒ = T − t1 − t 3 ⇒ S = [m] v v 2 iz jednačine za vreme istovara kamiona dobijamo: t= t ⋅ n 50 ⋅ 60 ⋅ 4 Q ⋅T ⇒T = = = 24 s Q 500 n i konačno povratkom u gornju jednačinu za vrednost "S". a vreme njenog odlaganja na skladišnu paletu je t3=2 s. da bi istovar kamiona bio izvršen za t=50 min. Ako istovar mora biti izvršen za t=80 min. Prosečno vreme uzimanja kutije sa kamiona iznosi t1=2 s.Tehnička škola . dobijamo: 9 (24 − 2 − 2) 9 ⋅ 20 S = 10 ⇒ S = 9m ⇒S= 2 10 ⋅ 2 Školska 2015/2016. Na kamionu se nalazi Q=500 kom. Na koju srednju daljinu treba postaviti skladišne palete S=?. kutija.Šabac Predmet . kutija. ručni istovar obavlja n=4 radnika. Na kamionu se nalazi Q=800 kom.Mehanizacija pretovara Proračun pokazatelja rada ručnog utovara i istovara Primer 1.g. srednja brzina kretanja radnika iznosi vsr=0.9 m/s. Platforma za ručni istovar paketizovanog tereta iz kamiona je postavljena na S=14 m od niza skladišnih paleta na koje se odlaže teret. Srednja brzina kretanja radnika iznosi vsr=7/8 m/s. koliko radnika obavlja istovar ? Rešenje: T = t1 + t 2 + t 3 = t1 + 2S 2 ⋅ 14 + t3 ⇒ T = 1 + + 3 ⇒ T = 36[s ] 7 v 8 iz jednačine za vreme istovara kamiona dobijamo: t= Q ⋅T [s ] ⇒ n = Q ⋅ T ⇒ n = 800 ⋅ 36 ⇒ n = 6radnika n t 80 ⋅ 60 Primer 2. a vreme njenog odlaganja na skladišnu paletu je t3=3 s.Prosečno vreme uzimanja kutije sa kamiona iznosi t1=1 s.

Ako je istovar završen za t=90 min. Oni prenose paketizovan teret na palete postavljene u skladištu. koliko kutija je bilo na kamionu Q=? kom.2 m/s. Sladišne palete su postavljene na s=15 m od platforme na kojoj se nalazi kamion. Kojom minimalnom brzinom se kreću radnici ? Rešenje: Na osnovu jednačine za interval kretanja radnika za svaku kutiju pojedinačno.Šabac Predmet . Ako istovar mora biti završen u roku od t=105 min. Srednja udaljenost skladišnih paleta od platforme za istovar kamiona iznosi S=12 m. Vremenski ciklus radnika za svaku kutiju iznosi: T = t1 + t 2 + t 3 ⇒ T = t1 + 2S 2 ⋅ 12 + t3 ⇒ T = 2 + + 3 ⇒ T = 25s v 1. Pet radnika istovara kamion.2 iz jednačine za vreme istovara kamiona dobijamo: t= Školska 2015/2016.Mehanizacija pretovara Primer 3. Istovar kamiona obavlja šest radnika. Na kamionu se nalazi Q=1080 komada kutija. a vreme njenog odlaganja na paletu iznosi t3=3 s.g. dobijamo: 2s 2S + t3 ⇒ = T − t1 − t 3 ⇒ v v 2S 2 ⋅ 15 30 ⇒v= ⇒v= m/s ⇒v= T − t1 − t 3 T −2−3 T −5 T = t1 + t 2 + t 3 ⇒ T = t1 + vreme istovara kamiona je: t = Q ⋅T n ⇒T = povratkom u gornju jednačinu dobijamo v = t⋅n 105 ⋅ 60 ⋅ 6 = 35s ⇒T = Q 1080 30 ⇒ v = 1m s 35 − 5 Primer 4. Vreme uzimanja paketa sa kamiona je t1=2 s. Srednja brzina kretanja radnika kod prenosa kutije i slobodnog povratka iznosi v =1.Tehnička škola . a prosečno vreme njegovog odlaganja na skladišnu paletu je t3=3 s. Vreme uzimanja kutije iznosi t1=2s. Rešenje 2. Q ⋅T t ⋅n 90 ⋅ 60 ⋅ 5 ⇒Q= ⇒Q= = 1080kom n T 25 Strana 3 od 6 .

Nesreće pri radu sa ljudskim žrtvama koje su se dogodile jer je npr. StE 355. proizvodnim tehnologijama itd. StE. Kuke se izradjuju od sitnozrnih čelika i čelika za poboljšanje velike žilavosti (StE 285. Jednokrake kuke su prisutne praktično kod svih dizalica koje se upotrebljavaju za pretovarne operacije u lukama i distributivnim centrima. • kuke kovane u kalupu srednjih nosivosti (od broja 10 do 40). u brodogradilištima. Prema DIN 15402 sve dvokrake kuke se dodatno obrađuju a njihov vrat ima navoj. ali ih deli u tri grupe i to: • kuke kovane u kalupu manjih nosivosti (od broja 006 do 8). skladištima. Osigurač kuke ima izuzetan značaj za sigurnost rada pri pretovaru. kružnog poprečnog preseka izrađena od čelika zatezne čvrstoće σ zdoz = 5 ⋅ 10 8 Pa podiže teret mase m=2 tone.g. 34CrMo4. 5 π. livnicama i železarama itd. i • slobodno kovane kuke srednjih i većih nosivosti (od broja 10 do 250). upotrebljavaju se i dvokrake kuke. 2 Strana 4 od 6 .Mehanizacija pretovara Kuka kao zahvatni organ NEKE DODATNE NAPOMENE O KUKAMA ZA PRIHVAT I PRENOS TERETA Osnovno sredstvo za prihvat i prenos tereta kod svih dizaličnih mašina i uređaja su kuke. uže kojim je vezan teret zbog trenutnog rasterećenja iskoličo iz kuke. Prema DIN 15002 postoji čak 10 vrsta jednokrakih i dvokrakih kuka ili kuka u formi uzengije. 34CrNiMo6. na mestu A-A. Dimenzionisati kružni poprečni presek "vrat kuke" d=?. Za velike terete npr. naročito kabastih tereta. ako je stepen sigurnosti za kuku γ = Školska 2015/2016. DIN 15401 odredjuje i navrtku za kuke. propisuje DIN.Šabac Predmet . Jednakokraka kuka skladišnog krana (vidi sliku). Zbog toga se i pravi ispust za osigurač protiv ispadanja nosača ili držača tereta. 30CrNiMo8) u pet klasa u zavisnosti od granice razvlačenja Korisnik kuke je odgovoran da nosivost kuke bude usaglašena sa pogonskom grupom pogona dizanja dizalice. Kuke različitih oblika su standardizovane a naš standard prihvata sve klasifikacije koje propisuje nemački standard DIN. DIN 15106 daje dimenzije ovog osigurača (klapne) kao i opruge koja ga pritiska (zaokreće) u zatvoren položaj Proračun jednokrake kuke Primer 1. DIN 15401 propisuje kuke za dizalice koje nose broj 006 do 250. ukazuju na neophodnost primene ovakvih osiguranja pri svakodnevnom radu. 420.Tehnička škola . Njihove dimenzijetakođe.

Kuka mosnog krana podiže čelične limove u koturovima pojedinačne mase od m=5. Dimenzioniši pravougaoni poprečni presek a=? mm. F = m ⋅ g. A = A 25 5 125 z max = σ zdoz γ σ F σ zdoz m⋅ g 125m ⋅ g σ zdoz 125m ⋅ g ≤ ⇒ ≤ zdoz ⇒ ≤ ⇒a≥ 2 σ 56 2 A γ γ γ 56a a 56 ⋅ zdoz 125 γ ⇒a≥ 125 ⋅ m ⋅ g ⋅ γ 125 ⋅ 5.6 tona (vidi sliku). "C" .Šabac Predmet . σ z max = .g.6 ⋅ 10 3 ⋅ 10 ⋅ 5 125 ⋅ 10 3 [m]. σ z= F 8 7 56 a⋅ a ⇒ A= a. F = m ⋅ g. σ z = . ⇒ a ≥ 1254 [m] ⇒ a ≥ 5 5 [m] ⇒a≥ ⇒ a ≥ 7 7 56 ⋅ σ zdoz 100 56 ⋅ 5 ⋅ 10 10 10 Školska 2015/2016. A = A γ 4 σ σ m⋅g 4⋅m⋅ g 4⋅ m ⋅ g ⋅γ ⇒ zdoz ≥ 2 ⇒ zdoz ≥ 2 [m] ⇒ d ≥ ⇒d ≥ γ π ⋅ σ zdoz γ d π d ⋅π 5 4 ⋅ 2 ⋅ 10 3 ⋅ 10 ⋅ π 2 π ⋅ 5 ⋅ 10 8 4 4 ⋅ 10 4 [m] ⇒ d ≥ 2 ⋅ 10 −2 [m] ⇔ d = 20[mm] 10 8 ⇒d≥ Primer 2.Mehanizacija pretovara Rešenje: σ zdoz d 2π F σ z ≤ σ z max . σ . "C"-kuke na mestu A-A ako je ona izrađena od čelika zatezne čvrstoće σ zdoz = 5 ⋅ 10 7 Pa sa stepenom sigurnosti za kuku γ = 5 . Strana 5 od 6 .Tehnička škola . Rešenje: σ z ≤σ ⇒ z max .

Ako je stepen sigurnosti za kuku γ = 3 π . izračunaj maksimalni masu kontenera mmax=? kojom može biti opterećena. 2 Rešenje: Fmax σ zdoz d 2π . σ z = 4 γ A 4mmax ⋅ g σ zdoz σ zdoz ⋅ d 2 ⋅ π Fmax σ zdoz m max ⋅ g σ zdoz ≤ ⇒ m max ≤ ≤ ⇒ ⇒ ≤ . Kuka je izrađena od čelika zatezne čvrstoće σ zdoz = 4 ⋅ 10 8 Pa . σ z max = .g. Strana 6 od 6 .Tehnička škola .Šabac Predmet .Mehanizacija pretovara Primer 3.⇒ [kg ] ⇒ 2 γ γ γ γ ⋅ 4g A d 2 ⋅π d 2 ⋅π 4 8 4 ⋅ 10 ⋅ (30 ⋅ 10 −3 ) 2 ⋅ π 4 ⋅ 10 8 ⋅ 9 ⋅ 10 − 4 ⋅ π ⇒ m max = ⇒ mmax = 6 ⋅ 10 3 [kg ] ⇒ m max = 3π 3π ⋅ 2 ⋅ 10 ⋅ 4g 2 mmax=6 tona Školska 2015/2016. podiže kontener. kružnog poprečnog preseka d=30 mm na mestu A-A "vrat kuke". Jednakokraka kuka mosnog krana (vidi sliku). Fmax = mmax ⋅ g . A = σ z ≤ σ z max .