You are on page 1of 6

Tehnika kola - abac

Predmet - Mehanizacija pretovara

Podruje rada: Drumski saobraaj


Predmet: Mehanizacija pretovara
Predmetni nastavnik: Mr ma. Milorad Gegi dipl. in.
Nastavne jedinice: Runi utovar i istovar; "KUKA" kao zahvatni organ
Oblik: Neka uputstva i pisani primeri za samostalni rad
Napomena: Nakon odsluanog predavanja

RUNI UTOVAR I ISTOVAR


NEKA DODATNA UPUTSTVA ZA SIGURAN RAD PRI RUNOM PRENOSU TERETA

1. Pri povremenom dizanju tereta, bez uvebavanja posebne


tehnike, teina tereta koju podiu mukarci ne bi smela
prelaziti 25 kg, a za ene 12 kg.
2. Za runo podizanje teeg tereta treba da se odaberu radnici
posebnih sposobnosti, koji moraju biti upueni u posebnu
tehniku podizanja i prenoenja tereta. Izabrani radnici smeju
prenositi teret teine do 50 kg na udaljenost do 60 m.
3. Ako je put po kojem se nosi teret pod nagibom, nagib ne sme
biti vei od 25 stepeni, a put ne sme biti dui od 50 metara.
4. Teret u valjkastoj ambalai ne sme biti tei od 30 kg.
5. Vozai motornih vozila, koji ujedno i razvoze pakete, ne smeju rukovati teretom teim od 20 kg. Ako je
voza ena, teret ne sme biti tei od 10 kg.
6. Pri podizanju ploastih predmeta, teret treba najpre podignuti na bok, zatim nasloniti na prsa i vrsto
obuhvatiti
7. Ako se podie ipkasti materijal, jednom rukom teret treba obuhvatiti tako da dlan bude okrenut prema telu, a
drugom rukom teret treba obuhvatiti s obrnute strane.
8. Teret (posebno duge predmete, kao to su grede, daske i si.) treba odlagati na podmetae. Kod podizanja
takvog tereta none prste treba podvui pod teret, a teret zahvatiti tako da jedna ruka bude s spoljnje, a druga
s unutranje strane.
9. Pri pomicanju, guranju tereta treba da se koristi teinom sopstvenog tela. Teret treba gurati tako da se teina
tela preko ruku maksimalno prenese na teret. Noge pritom treba ispraviti u kolenu.
10. Za prenoenje tereta moe se koristiti i pomoni pribor i alat, kao to su kuke za podizanje tereta, valjci za
kotrljanje tereta, hvatai za prenoenje elinih boca, cijevi, zatim kuke za prenoenje limova i staklenih
ploa, poluge i si.
11. Ako se za prenoenje tereta koriste hvatai - kleta, takav alat treba da upotrebljavaju najmanje dva radnika.

kolska 2015/2016.g.

Strana 1 od 6

Tehnika kola - abac


Predmet - Mehanizacija pretovara

Proraun pokazatelja rada runog utovara i istovara


Primer 1.
Platforma za runi istovar paketizovanog tereta iz kamiona je
postavljena na S=14 m od niza skladinih paleta na koje se odlae
teret. Na kamionu se nalazi Q=800 kom. kutija.Proseno vreme
uzimanja kutije sa kamiona iznosi t1=1 s, a vreme njenog odlaganja
na skladinu paletu je t3=3 s. Srednja brzina kretanja radnika iznosi
vsr=7/8 m/s. Ako istovar mora biti izvren za t=80 min, koliko
radnika obavlja istovar ?
Reenje:

T = t1 + t 2 + t 3 = t1 +

2S
2 14
+ t3 T = 1 +
+ 3 T = 36[s ]
7
v
8

iz jednaine za vreme istovara kamiona dobijamo:

t=

Q T
[s ] n = Q T n = 800 36 n = 6radnika
n
t
80 60

Primer 2.
Na kamionu se nalazi Q=500 kom. kutija, runi istovar obavlja n=4 radnika.
Proseno vreme uzimanja kutije sa kamiona iznosi t1=2 s, a vreme njenog odlaganja
na skladinu paletu je t3=2 s, srednja brzina kretanja radnika iznosi vsr=0,9 m/s. Na
koju srednju daljinu treba postaviti skladine palete S=?, da bi istovar kamiona bio
izvren za t=50 min.
Reenje:

T = t1 + t 2 + t 3 = t1 +

v(T t1 t 3 )
2S
2S
+ t3
= T t1 t 3 S =
[m]
v
v
2

iz jednaine za vreme istovara kamiona dobijamo:

t=

t n 50 60 4
Q T
T =
=
= 24 s
Q
500
n

i konano povratkom u gornju jednainu za vrednost "S", dobijamo:

9
(24 2 2)
9 20
S = 10
S = 9m
S=
2
10 2

kolska 2015/2016.g.

Strana 2 od 6

Tehnika kola - abac


Predmet - Mehanizacija pretovara

Primer 3.
Na kamionu se nalazi Q=1080 komada kutija. Istovar
kamiona obavlja est radnika. Sladine palete su postavljene
na s=15 m od platforme na kojoj se nalazi kamion. Vreme
uzimanja kutije iznosi t1=2s, a vreme njenog odlaganja na
paletu iznosi t3=3 s. Ako istovar mora biti zavren u roku od
t=105 min. Kojom minimalnom brzinom se kreu radnici ?
Reenje:
Na osnovu jednaine za interval kretanja radnika za svaku kutiju pojedinano, dobijamo:

2s
2S
+ t3
= T t1 t 3
v
v
2S
2 15
30
v=
v=
m/s
v=
T t1 t 3
T 23
T 5

T = t1 + t 2 + t 3 T = t1 +

vreme istovara kamiona je: t =

Q T
n

T =

povratkom u gornju jednainu dobijamo v =

tn
105 60 6
= 35s
T =
Q
1080

30
v = 1m s
35 5

Primer 4.
Pet radnika istovara kamion. Oni prenose paketizovan teret na palete
postavljene u skladitu. Srednja udaljenost skladinih paleta od platforme za
istovar kamiona iznosi S=12 m. Srednja brzina kretanja radnika kod prenosa
kutije i slobodnog povratka iznosi v =1,2 m/s. Vreme uzimanja paketa sa
kamiona je t1=2 s, a proseno vreme njegovog odlaganja na skladinu paletu
je t3=3 s. Ako je istovar zavren za t=90 min, koliko kutija je bilo na
kamionu Q=? kom.

Reenje 2.
Vremenski ciklus radnika za svaku kutiju iznosi:

T = t1 + t 2 + t 3 T = t1 +

2S
2 12
+ t3 T = 2 +
+ 3 T = 25s
v
1,2

iz jednaine za vreme istovara kamiona dobijamo:

t=

kolska 2015/2016.g.

Q T
t n
90 60 5
Q=
Q=
= 1080kom
n
T
25

Strana 3 od 6

Tehnika kola - abac


Predmet - Mehanizacija pretovara

Kuka kao zahvatni organ


NEKE DODATNE NAPOMENE O KUKAMA ZA PRIHVAT I PRENOS TERETA
Osnovno sredstvo za prihvat i prenos tereta kod svih dizalinih maina i ureaja su kuke. Kuke razliitih
oblika su standardizovane a na standard prihvata sve klasifikacije koje propisuje nemaki standard DIN. Prema
DIN 15002 postoji ak 10 vrsta jednokrakih i dvokrakih kuka ili kuka u formi uzengije. DIN 15401 propisuje
kuke za dizalice koje nose broj 006 do 250, ali ih deli u tri grupe i to:
kuke kovane u kalupu manjih nosivosti (od broja 006 do 8),
kuke kovane u kalupu srednjih nosivosti (od broja 10 do 40), i
slobodno kovane kuke srednjih i veih nosivosti (od broja 10 do 250).
Jednokrake kuke su prisutne praktino kod svih dizalica koje se upotrebljavaju za pretovarne operacije u
lukama i distributivnim centrima, skladitima, proizvodnim tehnologijama itd. Za velike terete npr. u
brodogradilitima, livnicama i elezarama itd. upotrebljavaju se i dvokrake kuke. Njihove dimenzijetakoe,
propisuje DIN. Prema DIN 15402 sve dvokrake kuke se dodatno obrauju a njihov vrat ima navoj.
Kuke se izradjuju od sitnozrnih elika i elika za poboljanje velike ilavosti (StE 285, StE 355, StE, 420,
34CrMo4, 34CrNiMo6, 30CrNiMo8) u pet klasa u zavisnosti od granice razvlaenja Korisnik kuke je odgovoran
da nosivost kuke bude usaglaena sa pogonskom grupom pogona dizanja dizalice. DIN 15401 odredjuje i
navrtku za kuke.
Osigura kuke ima izuzetan znaaj za sigurnost rada pri pretovaru, naroito kabastih tereta. Nesree pri radu
sa ljudskim rtvama koje su se dogodile jer je npr. ue kojim je vezan teret zbog trenutnog rastereenja iskolio
iz kuke, ukazuju na neophodnost primene ovakvih osiguranja pri svakodnevnom radu. Zbog toga se i pravi ispust
za osigura protiv ispadanja nosaa ili draa tereta. DIN 15106 daje dimenzije ovog osiguraa (klapne) kao i
opruge koja ga pritiska (zaokree) u zatvoren poloaj

Proraun jednokrake kuke


Primer 1.

Jednakokraka kuka skladinog krana (vidi sliku), krunog poprenog preseka izraena od elika zatezne
vrstoe zdoz = 5 10 8 Pa podie teret mase m=2 tone. Dimenzionisati kruni popreni presek "vrat kuke"
d=?, na mestu A-A, ako je stepen sigurnosti za kuku =

kolska 2015/2016.g.

5
.
2

Strana 4 od 6

Tehnika kola - abac


Predmet - Mehanizacija pretovara

Reenje:

zdoz
d 2
F
z z max ; z = ; z max =
; F = m g; A =
A

mg
4m g
4 m g
zdoz 2 zdoz 2
[m] d
d

zdoz

d
d

5
4 2 10 3 10
2
5 10 8

4
4 10 4
[m] d 2 10 2 [m] d = 20[mm]
10 8

Primer 2.

"C" - Kuka mosnog krana podie eline limove u koturovima pojedinane mase od m=5,6 tona (vidi sliku).
Dimenzionii pravougaoni popreni presek a=? mm, "C"-kuke na mestu A-A ako je ona izraena od elika
zatezne vrstoe zdoz = 5 10 7 Pa sa stepenom sigurnosti za kuku = 5 .

Reenje:

z max

; z=

F
8
7
56
a a A=
a;
; F = m g; A =
A
25 5
125

z max =

zdoz

F zdoz
m g
125m g zdoz
125m g

zdoz

a
2

56 2
A

56a
a
56 zdoz
125

125 m g
125 5,6 10 3 10 5
125 10 3
[m]; a 1254 [m] a 5 5 [m]
a

7
7
56 zdoz
100
56 5 10
10
10

kolska 2015/2016.g.

Strana 5 od 6

Tehnika kola - abac


Predmet - Mehanizacija pretovara

Primer 3.

Jednakokraka kuka mosnog krana (vidi sliku), krunog poprenog preseka d=30 mm na mestu A-A "vrat kuke",
podie kontener. Kuka je izraena od elika zatezne vrstoe zdoz = 4 10 8 Pa . Ako je stepen sigurnosti za
kuku =

3
, izraunaj maksimalni masu kontenera mmax=? kojom moe biti optereena.
2

Reenje:

Fmax
zdoz
d 2
; z max =
; Fmax = mmax g ; A =
z z max ; z =
4

4mmax g zdoz
zdoz d 2
Fmax zdoz
m max g zdoz

m max

;
[kg ]
2

4g
A
d 2
d 2
4
8
4 10 (30 10 3 ) 2
4 10 8 9 10 4
m max =
mmax = 6 10 3 [kg ]
m max =
3
3 2 10
4g
2
mmax=6 tona

kolska 2015/2016.g.

Strana 6 od 6