You are on page 1of 16

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT ĐỀ ĐẠI HỌC 2012

MÔN THI: HÓA HỌC, KHỐI B
MÃ ĐỀ 359

(Đáp án gồm 16 trang)

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)
Câu 1: Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Tất cả các phản ứng của lưu huỳnh với kim loại đều cần đun nóng
B. Trong công nghiệp nhôm được sản xuất từ quặng đolomit.
C. Ca(OH)2 được dùng làm mất tính cứng vĩnh cửu của nước.
D. CrO3 tác dụng với nước tạo ra hỗn hợp axit
Đáp án D.
Phân tích đáp án:
3CrO3  2 H 2O  H 2CrO4  H 2Cr2O7
Câu 2: Đốt 5,6 gam Fe trong không khí, thu được hỗn hợp chất rắn X. Cho toàn bộ X tác dụng với
dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch chứa m gam
muối. Giá trị của m là:
A. 18,0.
B. 22,4.
C. 15,6
D. 24,2.
Đáp án D.
Phân tích đáp án:
5, 6
 0,1 (mol )
Ta có: nFe 
56
 Fex Oy HNO3 loang , du
o
Fe
  o2 ,t  
Fe( NO3 )3
Fe
du

0,1
0,1
 nFe ( NO3 )3  nFe  0,1 mol  mFe ( NO3 )3  0,1.242  24, 2 ( gam)
Vậy khối lượng của muối là m = 24,2 gam.
Câu 3: Khi nói về kim loại kiềm, phát biểu nào sau đây là sai?
A. Các kim loại kiềm có màu trắng bạc và có ánh kim.
B. Trong tự nhiên, các kim loại kiềm chỉ tồn tại ở dạng hợp chất.
C. Từ Li đến Cs khả năng phản ứng với nước giảm dần
D. Kim loại kiềm có nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi thấp.
Đáp án C.
Phân tích đáp án:
Từ Li đến Cs (nhóm IA) điện tích hạt nhân tăng dần  bán kính nguyên tử tăng dần  tính kim loại
(tính khử) tăng dần  khả năng phản ứng với nước tăng dần.
Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai este đồng phân cần dùng 27,44 lít khí O 2, thu
được 23,52 lít khí CO2 và 18,9 gam H2O. Nếu cho m gam X tác dụng hết với 400 ml dung dịch NaOH
1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thì thu được 27,9 gam chất rắn khan, trong đó có a mol muối Y và
b mol muối Z (My < Mz). Các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Tỉ lệ a : b là
A. 2 : 3
B. 4 : 3
C. 3 : 2
D. 3 : 5
Đáp án B.
Phân tích đáp án:

Tài liệu được cung cấp bởi megatest.vn

1

6 D. 9 ( gam)  a  b  0. D. 5 Ta có hệ phương trình:  Đáp án D. Đáp án A. 05  1. 05 mol  este no. đơn chức Có: nO2  Do nCO2 Áp dụng định luật bảo toàn nguyên tố Oxi ta có: nO /este  nO / CO2  nO / H 2O  nO / O2  nO /este  2. sản phẩm thu được có khả năng tráng bạc. 7 mol nCO2 1  3 (C3 H 6O2 )  neste  nO  0. C. Câu 7: Cho dãy chuyển hóa sau: CaC2 X Tên gọi của X và Z lần lượt là A. C.9 gam CR CH 3COONa (b mol )   CH 3COOCH 3 (b mol )  NaOH du 0.1.15 Câu 5: Thủy phân este X mạch hở có công thức phân tử C 4H6O2. Thực hiện phản ứng tráng bạc.1.9  b  0.vn 2 . D. 3 C. etan và etanal.35  a  0. 05. 44  1. Số este X thỏa mãn tính chất trên là A. 35 mol  Số CTB  neste 2 C3 H 6O2 có các đồng phân là: HCOOC2 H 5 và CH 3COOCH 3 Gọi số mol tương ứng của 2 este trên là a mol và b mol  HCOONa (a mol )  HCOOC2 H 5 (a mol )   0.40  25. Khử hoàn toàn glucozơ thành hexan. 4 B. Phân tích đáp án: Các phản ứng xảy ra như sau: Tài liệu được cung cấp bởi megatest. etilen và ancol etylic. 225 mol 22. Phân tích đáp án: Este tạo andehit và este có dạng HCOOR’ Các este lần lượt là: HCOOCH 2CH  CH 2 . Cho glucozơ tác dụng với Cu(OH)2. Đáp án C. 4 mol NaOH  27. 05 mol  Khối lượng muối thu được là:  mm  mCR  mNaOH du  27. 4  nH 2O  1. axetilen và ancol etylic. Tiến hành phản ứng tạo este của glucozơ với anhiđrit axetic.27. B. HCOOCH  CH  CH 3 ( có 2 đồng phân hình học) HCOOC (CH 3 )  CH 2 Và este tạo andehit là CH 3COOCH  CH 2 Câu 6: Thí nghiệm nào sau đây chứng tỏ trong phân tử glucozơ có 5 nhóm hiđroxyl? A.9  0. axetilen và etylen glicol. 225  0. B. 2   a :b  4:3  68a  82b  25. 05  2. Y Z.

Câu 10: Đun nóng m gam hỗn hợp gồm a mol tetrapeptit mạch hở X và 2a mol tripeptit mạch hở Y với 600 ml dung dịch NaOH 1M (vừa đủ).1  0.CaC2  H 2O  C2 H 2 ( X )  Ca (OH ) 2 C2 H 2  H  2  Pb / PbCO3. t o C2 H 4 (Y ) o C2 H 4  H 2O  H 2 SO4 . Phương trình điện phân: Catot: Fe3  1e  Fe 2 0. 22. 6 mol  10a  0. 2  0. D. tơ tằm và tơ vinilon.1  0. 4   ne nhaän  0. tơ visco và tơ xenlulozo axetat đều thuộc loại tơ nhân tạo. Đáp án A.00. Biết hiệu suất của quá trình điện phân là 100%.5 mol 2 H   2e  H 2 Anot: 2Cl   2e  Cl2 1 Áp dụng định luật bảo toàn electron ta có: nCl2  0. Phân tích đáp án: Khi ở catot bắt đầu thoát khí (tức H  mới bắt đầu điện phân)  Fe3 chỉ bị khử thành Fe 2 và Cu 2  bị khử hoàn toàn.6 và tơ capron D.48. cô cạn dung dịch thu được 72. Phân tích đáp án: Tơ nhân tạo (tơ bán tổng hợp) được chế hóa từ các polime thiên nhiên. tơ nilon-6.40  51. D.2 mol CuCl2 và 0.1 mol HCl (điện cực trơ). 48  3. 5. 0. Đáp án D.48 gam muối khan của các amino axit đều có một nhóm -COOH và một nhóm -NH 2 trong phân tử. 4. Khi ở catot bắt đầu thoát khí thì ở anot thu được V lít khí (đktc).30. t C 2 H 5OH (Z ) Câu 8: Điện phân dung dịch hỗn hợp gồm 0. 25 mol 2 Thể tích khí Cl2 là: V  0.vn 3 .60. C. 25. 06.0.6 B.40. 4  0. B. Đáp án A. tơ visco và tơ xenlulozơ axetat.18  0. 72 ( gam) Tài liệu được cung cấp bởi megatest. 51. B.5  0.20.72. 6  a  0. Giá trị của m là A. 66.1 mol FeCl 3. tơ visco và tơ nilon-6.22. 44. Phân tích đáp án: Có: tetrapeptit + 4NaOH  muối + H2O a 4a a tripeptit + 3NaOH  muối + H2O 2a 6a 2a nNaOH  0. 6 (lít) Câu 9: Các polime thuộc loại tơ nhân tạo là A. Giá trị của V là: A. 6. Sau khi các phản ứng kết thúc. C. 54. 06 ( mol ) Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có: mpeptit = mmuối + mH 2O  mNaOH = 72. C. 11. 4  5.1 Cu 2  2e  Cu 0.48.

2  74.1 Vậy khối lượng muối thu được là: m  111. D.50. 2H 2O 3O 2 O2 o 6H 2O Câu 13: Cho 21 gam hỗn hợp gồm glyxin và axit axetic tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH.t Y    FeCl3 Các chất X và T lần lượt là A. Trong một chu kì.65. Cho X tác dụng với dung dịch HCl dư. B. Giá trị của m là A. Phân tích đáp án:  H2N-CH2 -COOH a mol +KOH  H2N-CH2 -COOK a mol      b mol  H2O  CH3COOK b mol  CH3COOH +HCl  CH3COOH   ClH3N-CH2 -COOH a mol  KCl (a +b) mol  75a  60b  21  a  0. Ta có hệ phương trình:  Tài liệu được cung cấp bởi megatest. D. 33. 4  b  0. 4. bán kính nguyên tử kim loại nhỏ hơn bán kính nguyên tử phi kim. Số thí nghiệm tạo ra chất khí là A. thu được dung dịch X chứa 32. 50.vn 4 . Đáp án A. 2.Vậy khối lượng hỗn hợp là m = 51.4 gam muối. (b). 44. Câu 11: Cho sơ đồ chuyển hóa: o o Fe(NO3)3 t X    CO dö. (d) Đốt P trong O2 dư. Fe2O3 và AgNO3. thu được dung dịch chứa m gam muối.3  44. FeO và NaNO3. C. B. C. D. 65 ( gam) Câu 14: Phát biểu nào sau đây là sai? A.35. 2   113a  98b  32. 22.72 gam.0. 5.5. 3. (c). B.5. Đáp án D. Nguyên tử kim loại thường có 1.0. C. (e) tạo chất khí: o  a  2H 2S  3O 2 t 2SO  2 t 2KCl  b  2KClO 3  MnO   c  2F2  2H 2O t 4HF  e  4NH3  3O2 t 2N 2 o 2 o (b) Nhiệt phân KClO3 (xúc tác MnO2). (c) Dẫn khí F2 vào nước nóng. 2 hoặc 3 electron ở lớp ngoài cùng. D. (g) Dẫn khí CO2 vào dung dịch Na2SiO3. Fe2O3 và Cu(NO3)2 . FeO và AgNO3. Phân tích đáp án: Các phương trình phản ứng là: o 4 Fe( NO3  )  t 2 Fe 2O3 12NO2 3O2 Fe2O3  3CO to 2 Fe 3CO2 Fe  2 FeCl3  3FeCl2 FeCl2  3 AgNO3  Fe( NO3 )3  2 AgCl  Ag Câu 12: Cho các thí nghiệm sau: (a) Đốt khí H2S trong O2 dư. Z  T Fe(NO3)3 B. (e) Khí NH3 cháy trong O2. C. Đáp án B.65. Phân tích đáp án: (a). Các kim loại thường có ánh kim do các electron tự do phản xạ ánh sáng nhìn thấy được. Các nhóm A bao gồm các nguyên tố s và nguyên tố p.

08 mol  Oxit  Ag   Mg2+ +X  Y +HCl 0.08 mol  muoá   Oxit phản ứng với dung dịch HCl: O2  4 H  2 H 2O Tài liệu được cung cấp bởi megatest.3 mol Có: R (OH ) n  Na n H2 2 1 n   0. Photpho đỏ dễ bốc cháy trong không khí ở điều kiện thường. Hỗn hợp FeS và CuS tan được hết trong dung dịch HCl dư B. 3. Hòa tan Y bằng một lượng vừa đủ 120 ml dung dịch HCl 2M. etylen glicol và glixerol. thu được dung dịch Z. B. D. 6. C.vn 5 .3 mol Có nCO2  22. Đáp án C. C. 56.CH2 C2H5COO .CH C2H5COO. Thổi không khí qua than nung đỏ.Đáp án C. Phân tích đáp án: CH3COO . 53.15. Đáp án A.CH2 CH3COO . Dung dịch hỗn hợp HCl và KNO3 hòa tan được bột đồng. Cũng m gam X trên cho tác dụng với Na dư thu được tối đa V lít khí H 2 (đktc). axit CH 3COOH và axit C2H5COOH là A. 4  3.15 mol 2 OH  V  0. 4.72 lít khí CO2 (đktc). C.CH2 CH3COO .22. Giá trị của V là A. 76.CH2 CH3COO . Phân tích đáp án: Phương trình: 8HCl + 2KNO3 + 3Cu  3CuCl2 + 2NO + 2KCl + 4H2O Câu 18: Đốt cháy hỗn hợp gồm 1.36%. 4 Nhận xét: nO / ancol  nCO2  0. Câu 15: Cho hỗn hợp X gồm ancol metylic.CH2 CH3COO . thu được 56.3 mol  nOH   0.69 gam kết tủa. Phần trăm thể tích của clo trong hỗn hợp X là A. B.2mol  Z +AgNO3 dö  56. 2. Đáp án D.36 (lít)  nH 2  Câu 16: Số trieste khi thủy phân đều thu được sản phẩm gồm glixerol.CH2 C2H5COO .70%.92 gam Mg và 4.72%.36. Phân tích đáp án:  CH 4O  to CO2  C2 H 6O2  CHO  3 8 3 6.CH2 Câu 17: Phát biểu nào sau đây là đúng? A. 9.CH C2H5COO.12. D. Đốt cháy hoàn toàn m gam X thu được 6.72.69 gam    + i AgCl  Fe3+  Cl 2: y mol  Fe: 0. D. sau phản ứng chỉ thu được hỗn hợp Y gồm các oxit và muối clorua (không còn khí dư). B. Phân tích đáp án:  O2: x mol  Mg: 0. C. 11.48 gam Fe với hỗn hợp khí X gồm Clo và Oxi.85%. 5.CH2 C2H5COO.60. 6. thu được khí than ướt. Cho AgNO 3 dư vào dung dịch Z. 72  0. 51. D. Đáp án B.20.CH C2H5COO.CH CH3COO .

4. RCHO và H 2O Nếu trong X không có RCOOH thì X tác dụng với Na tương tự như ancol ban đầu phản ứng với Na.12 mol  nO2 / X  0. 02    y  0. 07)  (0.1 n   0. 045  0. 035 Tài liệu được cung cấp bởi megatest.16  2 x  3 y e nhân  0. C. Phần trăm khối lượng ancol bị oxi hóa là A. Phần một cho tác dụng hết với Na dư.85% (22. 06 mol ( theo định luật bảo toàn nguyên tố oxi) 2 H  nFeCL2  x mol  nO /oxit   Đặt:  nFeCl3  y mol  x  y  0. vậy chênh lệch số mol chính là số mol của RCOOH. 08 0.504 lít khí H 2 (đktc). 62.08 mol một ancol đơn chức. 5  108 x  56. 24).16 0.143. D. Ngưng tụ toàn bộ X rồi chia làm hai phần bằng nhau. (2).08  x  0.143. một anđehit. 24  2 z  2 x  3 y  2 z  0. ancol dư và nước. 24 3 (Z) + AgNO dư: Ag   Cl   AgCl  2 z  0.16  2 x  3 y  0. 4. 40. 04  0. 24 Ag   Fe 2  Fe3  Ag  x x  mAgCl  mAg  56.100%  53.5  108 x  56. 31. 24  2 z  0. Phần hai cho phản ứng tráng bạc hoàn toàn thu được 9. 50. 06 Từ (1). 06 2 0. 69  (2 z  0. 005 (mol )  nRCHO  0.00%.25%. 07   22. Vậy: %VCl2 / X  Đáp án B. 08  (2 z  0.vn 6 . 4) Câu 19: Oxi hóa 0. 08(2) Ta có: nCl  / Z  nCl  / X  nCl  / HCl  2 z  0. Phân tích đáp án: RCH 2OH   oxh RCHO  H 2O RCH 2OH   oxh RCOOH  H 2O RCH 2OH du X : RCH 2OH du . B. 24).50%.22.0. 06. 69(3)  x  y  0.0. thu được 0. 69  z  0. và (3) có hệ:  2 x  3 y  2 z  0. 07 . 08 (1)   nCl2  z mol Theo định luật bảo toàn e: Mg  Mg 2  2e 0.72 gam Ag.00%.  nRCOOH  2nH 2  nancol Bd  0. RCOOH . 24 Cl2  2e  2Cl  Fe  Fe  2e x 4e  2O 2 O2  2x z 2z Fe  Fe3  3e y 3y e cho n  0. thu được hỗn hợp X gồm một axit cacboxylic.

Zn. OH  và 0. Cu.5% 0. 6364  M  56( Fe) Ta có: M  32 Câu 21: Đốt cháy hoàn toàn 20 ml hơi hợp chất hữu cơ X (chỉ gồm C. Vậy phần trăm khối lượng ancol bị oxi hóa là: %mancol  Đáp án D. NO3 và 0. 005  0. Phân tích đáp án: Y thuộc chu kỳ 3 và công thức oxit cao nhất YO3  Y thuộc nhóm VIA  Y: Lưu huỳnh (S). B.2  20 ml 20 1 20 Vậy CTPT của X là C4H8O  Câu 22: Một dung dịch X gồm 0. trong đó M chiếm 63. O) cần vừa đủ 110 ml khí O2. C. 0.03. D. Ion X và giá trị của a là  2 A.01 mol Na +. C3H8O. 09 (Loại) Vậy RCHO = HCHO  HCOOH  2 Ag   nHCHO  0. tăng nhiệt độ và giảm áp suất.03. CO3 và 0. C4H10O. giảm nhiệt độ và tăng áp suất. Cl  và 0. Kim loại M là A. 02  0.02 mol Ca2+. 04 Câu 20: Nguyên tố Y là phi kim thuộc chu kì 3. thu được 160 ml hỗn hợp Y gồm khí và hơi. D. giảm nhiệt độ và giảm áp suất. D. 02  0.  Số O nguyên tử là = Đáp án A. 07 # 0. tăng nhiệt độ và tăng áp suất. Công thức phân tử của X là A. Đáp án C. 0. C. C4H8O. Tài liệu được cung cấp bởi megatest. H.64% về khối lượng. Hai biện pháp đều làm cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận là A. 025 (mol ) 0. 005  HCHO  4 Ag   số mol ancol bị oxi hóa là: n ancol  0. Phân tích đáp án:  CO2 160ml     H 2O  X có 1 20ml C x H y Oz  110ml O2  VH 2O  80ml  VCO2  to H 2 SO4 dac 80ml CO2  VCO2 C  4  VX  Theo định luật bảo toàn nguyên tố đối với Oxi: VO / X  VO / CO2  VO / H 2O  VO / O2  80  80. Nguyên tố Y tạo với kim loại M hợp chất có công thức MY. có công thức oxit cao nhất là YO 3. H = -92 kJ. Mg. B.100%  62. Đáp án D.01.03. Biết các thể tích khí và hơi đo ở cùng điều kiện. C4H8O2. 025 . D. B. Fe. Dẫn Y qua dung dịch H 2SO4 đặc (dư).Nếu RCHO # HCHO  nAg  0.2  110. M  0. B. còn lại 80 ml khí Z. C. C.vn 7 .02 mol HCO3 và a mol ion X (bỏ qua sự điện li của nước). Câu 23: Cho phản ứng: N2(k) + 3H2(k) € 2NH3 (k).

91.6 lít hỗn hợp khí X (đktc) gồm NO và N 2O. 05 Ta có:   nNO  0. Thanh nhôm nhúng trong dung dịch H2SO4 loãng.06M. C.8 0. 13.15  0. Đáp án D.2 = n.3 (mol )  nC4 H 4 pu  0. khối lượng brom tham gia phản ứng là A. Dẫn hỗn hợp Y qua dung dịch Brom dư. Cu và Ag tác dụng vừa đủ với 950 ml dung dịch HNO 3 1. D.160  2 4( gam) Câu 25: Sục 4. Sợi dây bạc nhúng trong dung dịch HNO3. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam kết tủa. 24 gam. Phân tích đáp án: CH  C  CH  CH 2  3H 2  CH 3  CH 2  CH 2  CH 3 Số mol hỗn hợp ban đầu là 0.20.15.64. thu được dung dịch chứa m gam muối và 5.12 mol nCO2  n   0.3 ( mol ) nhh  nH 2 pu  0.4.197  19. thu được hỗn hợp Y có tỉ khối so với H 2 bằng 10. C. 2 10 HNO3  8e  8 NO3  N 2O  5H 2O  0. Câu 27: Cho 29 gam hỗn hợp gồm Al. B.1 (mol )  Số mol vinylaxetilen còn lại là: nC4 H 4 du  0.48 lít khí CO2 (đktc) vào 1 lít dung dịch hỗn hợp Ba(OH)2 0. 45  0.20  n =0. Đáp án A.5M. Đốt lá sắt trong khí Cl2.1. 05    nHNO3 pu  1. sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. D. B. 05 (mol )  nBr2 pu  0.vn 8 . 98.75 mol. D. D. Đáp án A. 7 ( gam) Câu 26: Trường hợp nào sau đây xảy ra ăn mòn điện hóa? A. Tỉ khối của X so với H2 là 16. 16 gam.45 (mol) Vậy số mol hỗn hợp giảm là: nhh  0.6 mol H2.79. 75  0.00.5  2  tạo 2 muối Ta có:  nBa 2  0. 7. B. Phân tích đáp án:  nN2O  0. 0 gam. Phân tích đáp án:  nCO2  0.3  0. 97. 05.15.Câu 24: Hỗn hợp X gồm 0.1 mol 3 3  m  0.75.3 mol  OH  nCO 2  nOH   nCO2  0. 4  0. Thanh kẽm nhúng trong dung dịch CuSO4. Giá trị của m là A.20. B.52 + 0. 6  0. Giá trị của m là A.6. 98.12M và NaOH 0. 8 gam. 19. Đáp án B. 23. 425 Bảo toàn e: 4 HNO3  3e  3 NO3  NO  2 H 2O   0.1 mol  nBa 2  n  nCO 2  0.15 mol vinylaxetilen và 0.1  0. MY = 20 Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có: 0.88. 2 mol n    1  OH  1. C. Nung nóng hỗn hợp X (xúc tác Ni) một thời gian. 2   Tài liệu được cung cấp bởi megatest.15 (mol )  mBr2  0.70. C.3 # 1.5  0.

thu được dung dịch X và 3. nóng. Thể tích khí còn lại là 175 ml.5 y  50  y  8  x  3.5  0. Khối lượng Fe trong hỗn hợp ban đầu là A. C. C. D. AgNO3. Đáp án C.168 gam. Hai hiđrocacbon đó là A. C2H6 và C3H8. C3H6 và C4H8.t o  CO2 375 ml (Y ) H 2O  N  2  H 2 SO4 d 175 ml   CO2  N2  VH 2O  200 ml to C3 H 9 N  O2 a 3CO2 3a C x H y  O2 t o b  4. Các thể tích khí và hơi đo ở cùng điều kiện. 5.333( gam) Tài liệu được cung cấp bởi megatest. 03 ( mol )  mAg  0. 2 ( gam) 3 Câu 28: Đốt cháy hoàn toàn 50 ml hỗn hợp khí X gồm trimetylamin và hai hiđrocacbon đồng đẳng kế tiếp bằng một lượng oxi vừa đủ.0.5H  2O 0. 0. C. 4. Fe3O4.177 gam. 0125  mm  mKL  mNO   mNH 4 NO3  29  1.333 gam chất rắn.5   25  b  4.5b  0  (4. 4 3 Có muối NH NO tạo thành: 10 HNO3  8e  8 NO3  NH 4 NO3  H 2O (1. Phân tích đáp án: Giả sử AgNO3 phản ứng hết:  nAg  nAgNO3  0. thu được 375 ml hỗn hợp Y gồm khí và hơi. C2H4 và C3H6. Số trường hợp xảy ra phản ứng oxi hóa khử là A. 24 ( gam)  3. 25  0.vn 9 . Câu 30: Cho 0. C3H8 và C4H10.5a xCO  2 0.1.5  Loại A và C y  8  Chọn C3 H 8 và C4 H 8 Câu 29: Cho các chất riêng biệt sau: FeSO 4. 0.62  0. 0125.5  0.42 gam hỗn hợp bột Fe và Al vào 250 ml dung dịch AgNO 3 0.1 0. D.12M.5 yb  200(2) Ta có:    VCO2  N 2  175  3. Na2SO3.5 y  x  3.108  3. B.5a  0. 3.5a  xb  175(3)    xb  3. B.123 gam. Fe2O3 tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc. Đáp án C.80  98. H2S. Đáp án B.5 yb  a  b  50  a  50  b(1)   VH 2O  200  4.5 N 2 0. 0.3)  0. D. 0. HI. B.12. Dẫn toàn bộ Y đi qua dung dịch H2SO4 đặc (dư).5a 0. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn.5 yH 2O xb  V( X )  50 4. Phân tích đáp án:  (CH 3 ) N 50 ml ( X )    Cx H y O2 . 425  1. 03.150 gam. 6.

4 gam hơi Z gồm các ancol.177 ( gam) Câu 31: Cho 0. Câu 33: Đun nóng m gam hỗn hợp X gồm các chất có cùng một loại nhóm chức với 600 ml dung dịch NaOH 1.5 mol H 2.125 mol anđehit mạch hở X phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO 3 trong NH3 thu được 27 gam Ag. 009  0. CnH2n+1CHO (n  0). Giá trị của m là A. Phân tích đáp án: n R (OH ) n  Na H2 2 0. 40. Cho toàn bộ Z tác dụng với Na dư.60. B. 03 0. 42  0. FeCO3. Fe3O4. C. 24  0.2 gam một chất khí. B. 093  x  0. C. nung nóng chất rắn thu được với CaO cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. 34. Fe(OH)2. CnH2n-3CHO (n  2).vn 10 . Đáp án D. Có Fe dư: Al  Al 3  3e x 3x Fe  Fe 2  2e y 2y Ag   1e  Ag 0.25 mol X cần vừa đủ 0. thu được 5. Fe3O4. CnH2n(CHO)2(n  0). FeS. 24 (mol ) Tài liệu được cung cấp bởi megatest. 45  0. nóng (dư) thì chất tạo ra số mol khí lớn nhất là A. Nếu hòa tan cùng số mol mỗi chất vào dung dịch H2SO4 đặc. Đáp án A. hiđro hóa hoàn toàn 0.15M.333  3.03 Bảo toàn e  3 x  2 y  0. Dãy đồng đẳng của X có công thức chung là A. 22. 0015  mFebd  0.60. C. 45  nR ( OH )n  n ( R ' COOH ) n R  nNaOH  nRCOONa  R (OH ) n  nNaOH  nRCOONa  0.51. 42  27. Phân tích đáp án: 27 nAg   0. Mặt khác. FeS. 25 (mol )  2nX 108  X đơn chức và X có 2 Ta có: nH 2  0. B.30. 093 ( gam)  27 x  56 y  0. 69  nNaOH du  0. 34. 03 mCR  mAg  mFe du  mFe du  3. thu được dung dịch Y chứa muối của một axit cacboxylic đơn chức và 15. Cô cạn dung dịch Y. D. 03  y  0.0. D.04 lít khí H 2 (đktc). CnH2n-1CHO (n  2). Fe(OH)2. 009   Ta có hệ phương trình:  3 x  2 y  0. D. Đáp án C.5 (mol )  2n X  X là anđehit đơn chức không no có 1 nối đôi Câu 32: Cho các chất sau: FeCO3. thu được 7.

B. 66. CH3COOH và CH2=CHCOOH. Phân tích đáp án: Tài liệu được cung cấp bởi megatest.1 mol FeS 2 trong 200 ml dung dịch HNO 3 4M. 4  chon D. 12. 24 0. 48 ( mol )  nCO2  0. 72.96  15.2 mol H2O. 6. 24. 2  0. B. 6 ( gam) Câu 34: Hỗn hợp X gồm hai axit cacboxylic đơn chức. 2  10. HCOOH và C2H5COOH. 3. sản phẩm thu được gồm dung dịch X và một chất khí thoát ra. 21 mol KMnO4  2.15  mFe  m( X )  mAl  16.1 Câu 35: Đốt 16. Đáp án D. thu được CO2 và 0. 45. Biết trong các quá trình trên. 2 Câu 36: Hòa tan hoàn toàn 0.40  40.8 .24 mol O2. D. thu được dung dịch Z và 2. Số C  nX 0. 24  nH 2O  Loại A và C nCO2 0.8.  %mFe  Đáp án A.2  0.vn 11 . C. Cho Y vào nước dư.91%.2  0. B. D. 2  2. Dung dịch Z tác dụng được với tối đa 0. 24   2. 4  0. Đáp án C.1 mol X cần 0. CH3COOH và C2H5COOH. 21 1. CH2=CHCOOH và CH2=C(CH3)COOH.2 gam hỗn hợp X gồm Al và Fe trong khí Cl 2 thu được hỗn hợp chất rắn Y.t  RH Na2CO3 0. 4 gam KL Quá trình cho – nhận e: Al  Al 3  3e x 3x Fe  Fe3  3e y 3y Mn 7  5e  Mn 2 0. 45 0. 2  27. Giá trị của m là A.4 gam kim loại. 0. 2   27 x  56 y  16. 05  x  0.2. Phân tích đáp án:  Al 16. Đốt cháy hoàn toàn 0. sản phẩm khử duy nhất của N+5 đều là NO.21 mol KMnO4 trong dung dịch H2SO4 (không tạo ra SO2). 45. C. 2 gam ( X )   Cl2  CR (Y )  Fe  H 2O   dd ( Z )  0.100%  66.1.8 ( gam) Ta có hệ phương trình:  10.o RCOONa  NaOH   CaO . 37. Dung dịch X có thể hòa tan tối đa m gam Cu. 64.00%. D. 05  3 x  3 y  1. C. 67% 16. 4  y  0.4. 9. Phân tích đáp án: Bảo toàn nguyên tố đối với oxi ta có: nO / CO2  nO / RCOOH  nO / O2  nO / H 2O  0. 24  M RH  30(C2 H 6 )  Muối C2H5COONa Theo định luật bảo toàn khối lượng: mX  mmuôi  mancol  mNaOH pu  0. Công thức hai axit là A.6. Phần trăm khối lượng của Fe trong hỗn hợp X là A.33%.67%.

B. C2H5COOC6H5. B.1 0. D. triolein. 2 ( mol )  mCu  12. CH3COOCH2C6H5.22. 2. B. CH2(COOK)2.1 mol Fe3 vaf 0.vn 12 . 4. b. ở đktc). glyxylvalin (Gly-val). PHẦN RIÊNG (10 câu) Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần của phần riêng (phần A hoặc phần B) A. C.36.1  nHNO3 du  0. Công thức cấu tạo thu gọn của X là A. Theo chương trình Chuẩn (10 câu.24. CH3COONa. Câu 38: Alanin có công thức là A.4 mol HNO3 tác dụng với dung dịch với Cu theo phương trình: Cu  2 Fe3  Cu 2   2 Fe 2 3Cu  8HNO3  3Cu ( NO3 ) 2  2 NO  4 H 2O  nCu  0. Đáp án A.48. Đáp án B. D.8 (mol ) FeS2  4 H   5 NO3  Fe3  2SO4 2  5 NO  2 H 2O 0.3 5 N  3e  N 2  nNO  0. C6H5COOC2H5. c. tạo ra hai muối đều có phân tử khối lớn hơn 80.15 0. C. B. Đáp án C. 4 0. 4 (mol ) Vậy dung dịch X bao gồm: 0. Cho Y hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ba(OH) 2 dư. K  2CO3 Na2CO3 D. 3. CH3COOK.15(mol ) Theo định luật bảo toàn e: C 2  C 4  2e 0. Giá trị của V là A.55 gam kết tủa. Số chất bị thủy phân trong môi trường axit là: A. Cho X tác dụng với dung dịch NaOH. d là các hệ số): Tài liệu được cung cấp bởi megatest. 4. từ câu 41 đến câu 50) Câu 41: Cho dãy các chất sau: toluen. H2N-CH2-CH2-COOH. t 2CH4 Chất X là A. 4  2.1.8 ( gam) Câu 37: Este X là hợp chất thơm có công thức phân tử là C 9H10O2. fructozơ. etylen glicol. CH3-CH(NH2)-COOH. C6H5-NH2. B. 5. CH2(COONa)2.Ta có: nHNO3  0. 6. 24 (lít) II. thu được 29. Câu 40: Dẫn luồng khí CO đi qua hỗn hợp gồm CuO và Fe 2O3 nung nóng. HCOOC6H4C2H5.72. 6. sau một thời gian thu được chất rắn X và khí Y. D. Chất rắn X phản ứng với dung dịch HNO3 dư thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất. Đáp án D. Phân tích đáp án: Ta có: nCO  nCO2  nBaCO3  0. o Câu 39: Cho phương trính hóa học: 2X  2NaOH   CaO. Câu 42: Cho phương trình hóa học (với a. phenyl fomat. C. H2N-CH2-COOH.1 mol  VNO  0. Đáp án B. C. 3. C. D.

thu được 0. 4.5% (D = 1. Đáp án D. 3.1. C.5 60 Câu 45: Có bao nhiêu chất chứa vòng benzene có cùng công thức phân tử C7H8O? A. C.53.15 mol CuSO 4 và 0. hai anken. B. một ankan và một ankin. Câu 43: Cho m gam bột sắt vào dung dịch hỗn hợp gồm 0. thu được 2.8.15 Fe  2 H   Fe 2   H 2 0. 46 63n.vn 13 . 25. 6.0.2 mol HCl.725m gam chất rắn nên: m  14  0. Các chất trong X là A.1  0.11. Hai hidrocacbon có công thức đơn giản nhất khác nhau  Loại C. Câu 46: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hai hiđrocacbon (tỉ lệ số mol 1 : 1) có công thức đơn giản nhất khác nhau. 05 mol  Loại đáp án B và D. 16. Phân tích đáp án: Fe  Cu 2  Fe 2  Cu 0. 3 :1. Giá trị của V là A. C.9 gam H2O.2 gam CO2 và 0. 3 : 2. D.15. 46  mdd   297 n 297 63. 4 : 1. một anken và một ankin. B. Đáp án A. D. Phân tích đáp án: Ta có: nCO2  nH2O  0. Đáp án D. C.725m gam hỗn hợp kim loại. 46 63. 5. 725m  m  16 ( gam) Câu 44: Để điều chế 53. D.5. 2 : 1.15  0. D.aFeSO4 + bCl2  cFe2(SO4)3 + dFeCl3 Tỉ lệ a : c là A.46 kg xenlulozơ trinitrat (hiệu suất 60%) cần dùng ít nhất V lít axit nitric 94. Số cặp chất X và Y thỏa mãn điều kiện trên là Tài liệu được cung cấp bởi megatest. Đáp án B. khối lượng sắt dư sau phản ứng là: mFe du  m  14( gam ) Kết thúc phản ứng thu được 0. 46 100 100  Vdd  .63n 297 n mdd 53. Đáp án A.2.6. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn. 2  nFe pu  0. Phân tích đáp án:  C6 H 7O2 (OH )3  n  3nHNO3   C6 H 7O2 ( NO3 )3  n  3nH 2O 3.53. Giá trị của m là A. 16. 36.0. B. . hai ankađien. 40. 25 mol  mFe pu  0. 18. B. Câu 47: Cho axit cacboxylic X phản ứng với chất Y thu được một muối có công thức phân tử C3H9O2N (sản phẩm duy nhất). D. 24.56  14 gam Vì sau phản ứng thu được hỗn hợp kim loại nên sau phản ứng có Fe dư và Cu.64  0. 60. C.5 g/ml) phản ứng với xenlulozơ dư.3.  40 (lít) 297 94.3. B. Vậy chọn đáp án A.53.

9.3 (mol ) TH2: Xét tương tự. Câu 49: Phát biểu nào sau đây là sai? A. Clo được dùng để diệt trùng nước trong hệ thống cung cấp nước sạch. Giá trị của a là A. 1. từ câu 51 đến câu 60) Câu 51: Thủy phân hỗn hợp gồm 0.776. Đáp án B. 2. Đáp án D.504.x  23. Br2 oxi hóa CrO 2 thành CrO 4 .vn 14 . TH2: Cr2O3 dư Xét TH1: Al dư: 2 Al  Cr2O3  2Cr  Al2O3 Al2O3  6 HCl  2 AlCl3  3H 2O 2x x 2x x (mol ) Al2O3  2 NaOH  2 NaAlO2  H 2O x 6x 2 Al  6 HCl  2 AlCl3  3H 2 (mol ) x 2x 2x (mol ) 2 Aldu  2 NaOH  2 H 2O  2 NaAlO2  3H 2 y 3y Cr  2 HCl  CrCl2  H 2 (mol ) y y (mol ) 2x 4x (mol )  2 x  y  0. D. Phần một phản ứng vừa đủ với 300 ml dung dịch NaOH 1M (loãng).3. Đáp án C.1  Ta có hệ phương trình:   52. 2D. y  102. Trung hòa dung dịch X. Amoniac được dùng để điều chế nhiên liệu cho tên lửa. Zn khử Cr3+ thành Cr. loại B. Photpho bốc cháy khi tiếp xúc với CrO3. thu được m gam Ag. 8.01 mol saccarozơ và 0. với hiệu suất đều là 60% theo mỗi chất. 7. 6. C. Được tạo bởi các cặp chất sau:  NH 3  CH 3CH 2COOH  CH NH  CH COOH  3 2 3  CH CH NH  HCOOH 3 2 2   CH 3 NHCH 3  HCOOH Câu 48: Phát biểu nào sau đây là sai? A. C.3  1.3  y  0. B. Trong môi trường axit. B.208. Tài liệu được cung cấp bởi megatest. 0. 3. sau đó cho toàn bộ Y tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO 3 trong NH3. thu được dung dịch Y. 4. Đáp án B. C. Theo chương trình Nâng cao (10 câu.3  x  0. 1. C. C. Để hòa tan hết phần hai cần vừa đủ dung dịch chứa a mol HCl. B. 1. 9. D. D. Ozon trong không khí là nguyên nhân chính gây ra sự biến đổi khí hậu. D.6 gam hỗn hợp gồm Al và Cr 2O3 (trong điều kiện không có không khí) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. B. B. Câu 50: Nung nóng 46.5. Phân tích đáp án: Phản ứng hoàn toàn nên ta có thể xét 2 trường hợp: TH1: Al dư. Phân tích đáp án: C3 H 9O2 N có k = 0  gốc axit no và các bazo cũng no. Chia hỗn hợp thu được sau phản ứng thành hai phần bằng nhau.480. Giá trị của m là A. 0.1  nHCl  a  10 x  3 y  1  0. Lưu huỳnh đioxit được dùng làm chất chống nấm mốc.2 x  27.A.02 mol mantozơ trong môi trường axit. Trong môi trường kiềm.5. Cr(OH)3 tan trong dung dịch NaOH. thu được dung dịch X.

C. Br 2. H 60%      n Ag (2)  4.vn 15 . H  60% Vậy khối lượng bạc thu được là: mAg  0. hòa tan Ag trong dung dịch HNO3 đặc thì sản phẩm khử là NO2. HNO3. 088 ( mol ) 0. C. Phân tích đáp án:  0. Phân tích đáp án: It 0. D. 1 : 3. D. 4. D. Nồng độ dung dịch NaOH trước điện phân là (giả thiết lượng nước bay hơi không đáng kể) A. B. 1 : 2.00%. 006 mol Fructozo  2 Ag  o  0. C. 006 0. cường độ dòng điện 0. SO2. 5 Thực chất là H2O điện phân: Tài liệu được cung cấp bởi megatest. Au  HNO3  3HCl  AuCl3  NO  2 H 2O x x Ag  2 HNO3  AgNO3  NO2  H 2O y y  x : y  1:1 Đề nNO  nNO2 Câu 55: Người ta điều chế H2 và O2 bằng phương pháp điện phân dung dịch NaOH với điện cực trơ. 3 : 1. CO2.t o . 064 mol  0. Đáp án B. 1 : 1. 008  0. y lần lượt là số mol Au và Ag tham gia phản ứng.40. 024  0. B. 012 2. Phân tích đáp án: Gọi x. 088. Số trường hợp xảy ra phản ứng là A. Để số mol NO2 bằng số mol NO thì tỉ lệ số mol Ag và Au tương ứng là A.t . Đáp án C. C. 024 mol   0. 1. 006 mol Glucozo  2 Ag     n Ag (1)  4. B. thấy xuất hiện kết tủa màu đen. 2. Hiện tượng này do chất nào có trong khí thải gây ra? A. 064  0. 008 mol mantozo du  2 Ag  tổng số mol Ag là:  nAg  0. Câu 54: Hòa tan Au bằng nước cường toan thì sản phẩm khử là NO.0. 5. HCl. 67.08%. 01 mol Sacarozo  H  . D.50%.108  9. 3. 5.Đáp án B. Dung dịch thu được sau điện phân có khối lượng 100 gam và nồng độ NaOH là 6%. Đáp án C. 3. H2S. 6. 024 mol :2 glucozo  4 Ag 0. Phân tích đáp án: Phương trình phản ứng: CuSO4  H 2 S  H 2 SO4  CuS  Câu 53: Cho phenol (C6H5OH) lần lượt tác dụng với (CH 3CO)2O và các dung dịch: NaOH.504 ( gam) Câu 52: Một mẫu khí thải được sục vào dung dịch CuSO4. CH3COOH. NO2.0. B. 02 mol Mantozo   H .3600  1  ne   F 96500 Ta có:   mNaOH  6 gam Catot (-): Anot (+): 1 H 2O  e  OH   H 2 1 2OH   H 2O  O2  2e 2 2 1 0.0. Đáp án A.16%.67A trong thời gian 40 giờ.

Trộn lẫn hai dung dịch trên thu được kết tủa.3.3 gam H2O. Các chất có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp tạo polime là A. Hai chất X và Y tương ứng là A. Đáp án C. 2 n R (OH ) n  Na H2 2 0.vn Đống Đa. D.85   nH 2  0.18  109 ( gam) Nồng độ dung dịch NaOH trước điện phân là: 6 C % NaOHbd  . C. vinyl axetat (5). (3).2  15. (2) và (3). C. Đáp án B. dung dịch chất Y làm quỳ tím hóa xanh.5. Đáp án B. Câu 59: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai ancol. D. (1). Đốt FeS2 trong oxi dư. (3) và (5). B. thu được 13. Phân tích đáp án:  nCO2  0. (4) và (5). C.5 0. (1). (2) và (5).85. 3-metybutan-2-ol.vn 16 . B. 2-metybutan-2-ol. 12. Tài liệu được cung cấp bởi megatest.1 H 2O  H 2  O2 2 0. 15. 16.3 ( gam) Câu 60: Cho các chất: caprolactam (1). Nung hỗn hợp quặng photphorit. cát và than cốc trong lò điện. Nung hỗn hợp quặng apatit. C.16  0. 2-metylbutan-3-ol. 12. D.100%  5.48 lít khí H 2 (đktc). Đáp án C. Câu 57: Dung dịch chất X không làm đổi màu quỳ tím. C.12  0. Ba(NO3)2 và K2SO4.3. xúc tác thích hợp) thu được sản phẩm chính là A. Tài liệu được biên soạn bởi nhóm giáo viên SAP – Trung tâm Hocmai. Đáp án A. 4. thu được 4. 6.44 lít khí CO 2 (đktc) và 15. đá xà vân và than cốc trong lò đứng. D. isopropylbenzen (2). glyxin (4).9. Na2SO4 và BaCl2. Ba(NO3)2 và Na2CO3.9. Giá trị của m là A. (1). Câu 58: Trường hợp nào sau đây tạo ra kim loại? A. D. 25 Khối lượng dung dịch ban đầu là: mdd  100  mH 2O  100  0. 3-metylbutan-1-ol. Đốt Ag2S trong oxi dư. 6  Ta có:  nH 2O  0. 4 ( mol ) n Bảo toán khối lượng ta có: mX  mC  mO  mH  0.5  0.50% 109 Câu 56: Hiđrat hóa 2-metylbut-2-en (điều kiện nhiệt độ. KNO3 và Na2CO3. Mặt khác. 4  nR (OH )n   nO / ancol  0. B. acrilonitrin (3). B. cho m gam X tác dụng với Na (dư). B.