You are on page 1of 11

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STUKOVNIH STUDIJA

NOVI SAD

BRUTO DOMAĆI PROIZVOD KAO MERA
EKONOMSKOG BLAGOSTANJA
(Seminarski rad iz Nacionalne ekonomije)

Mentor:
Asistent:

Student:

Novi Sad 2013.

.VI Zaključak.......Bruto nacionalni proizvod naspram bruto domaćeg proizvoda.....IX ..........................................................................................................................................................................................................................................Merenje i definisanje bruto domaćeg proizvoda...................................V 4........Bruto domaći proizvod kao mera ekonomskog blagostanja............................................I 1.........VIII Literatura............................................................................................................II 2...............................................SADRŽAJ Uvod.............................III 3.......... Ostale mere ekonomskog i društvenog blagostanja.............................................................

) je ekonomski izraz koji predstavlja ukupnu produkciju roba i usluga.org/ . 1 I 1 http://sr. To podrazumeva da BDP uključuje vrednost produkcije stranih lica (kompanija) u zemlji. Dobija se: a) zbrajanjem bruto dodatne vrednosti svih proizvodnih jedinica rezidenata ili b) zbrajanjem svih dohodaka ostvarenih u tekućoj proizvodnji (zarade zaposlenih. – po tržišnoj koncepciji) predstavlja krajnji rezultat proizvodne aktivnosti. obrazovanjem zdravstvo.) koje nisu obuhvaćene društvenim proizvodom po materijalnom konceptu proizvodnje. udruženje građana itd. BDP predstavlja ukupno stvoren domaći dohodak.UVOD Bruto domaći proizvod (BDP ili GDP eng. Najčešće korišćen makroekonomski agregat u Sistemu nacionalnih računa je bruto domaći proizvod. "Bruto domaći proizvod po tržišnim cenama“ (Gross domestic product at market prices eng. Sastoji se od ukupne proizvodnje dobara i usluga umanjene za međufaznu potrošnju. delatnost državne uprave i odbrane. Naime. amortizacija osnovnih sredstava) i poreza na proizvode umanjenih za subvencije ili c) zbrajanjem vrednosti dobara i usluga za finalnu potrošnju. privrednih i stručnih udruženjem humanitarnih organizacija. ostvarenu u nacionalnoj ekonomiji.wikipedia. obračunatih po nabavnim cenama i umanjenih za vrednost uvoza dobara i usluga. socijalnu zaštitu. poslovni višak. koji predstavlja meru finalne proizvodnje. proizvodnja se u sistemu nacionalnih računa definiše po širem konceptu i obuhvata niz usluga (finansijske. bez obzira na vlasništvo. a isključuje aktivnosti firmi u vlasništvu domaćih rezidenata u inostranstvu.

3 II 2 Đurić D. onda je to realni bruto društveni proizvod. Ako se bruto domaći proizvod iskazuje u stalnim cenama (baznim cenama). bolnice.fon. pokazatelj inflatornih kretanja u privredi. Definiše se kao tržišna vrednost svih finalnih roba i usluga proizvedenih u određenom vremenskom periodu. škole.. 26. tj. u okviru jedne privrede posmatrane kao celine.. Bruto društveni (nacionalni) proizvod (GNP) predstavlja ukupnu proizvodnju dobijenu radom i kapitalom u vlasništvu stanovnika određene nacionalne ekonomije. Koristi se kao indeks.rs/fajlovi/2012%20P5%205.pdf . Razumljiva je otuda potreba da se ovaj agregatni izraz proizvodnje jasno definiše i ukaže na njegovu analitičku upotrebu. Bruto domaći proizvod kao mera ekonomskog blagostanja Bruto domaći proizvod BDP (Gross National Product-GDP) je najčešće korišćen makroekonomski agregat u sistemu nacionalnih računa i smatra se najboljom merom rezultata ekonomske aktivnosti u jednoj zemlji u datom periodu vremena.2 Zaliha se određuje kao količina koja se meri u datoj tački vremena. Zaliha se određuje kao količina koja se meri u datoj tački vremena. Tokovi se određuju kao količine koje se mere po jedinici vremena. str. putevi. koji obično iznosi jednu kalendarsku godinu.11.  državna potrošnja (G – Government) i  neto izvoz (NX – Net Export). stambene zgrade itd.. Ostvareni BDP u jednoj zemlji predstavlja merilo njene produktivnosti i ekonomske snage. tj. univerziteti. tako i ekonomsku snagu neke privrede sagledavamo uzimanjem u obzir ukupnog prihoda koji zarađuju svi ljudi u toj privredi. Đorđević M.. Metod izdataka podrazumeva da se BDP usmerava na četiri kategorije trošenja:  izdaci lične potrošnje na dobra i usluge (C –Consumtion).1. Bruto domaći proizvod (GDP) predstavlja ukupnu proizvodnju dobijenu radom i kapitalom koji se nalaze u određenoj nacionalnoj ekonomiji. Deflator BDP-a se dobija kao količnik između nominalnog i realnog BDP-a pomnožen sa 100 i odražava šta se dešava na opštem nivou cena u privredi. stadioni. U pogledu društvenog bogatstva to su: proizvodne zgrade. kao i neproizvodni i neprivredni objekti. U privredi u celini dohoci moraju biti jednaki izdacima. a u tome nam pomaže bruto domaći proizvod. ali u isto vreme govori i o nivou dostignutog blagostanja stanovništva.12. "Nacionalna ekonomija". Tomić R. muzeji.  bruto domaće privatne investicije (I – Investment). Najsveobuhvatnija mera ukupne proizvodnje dobara i ukupne proizvodnje dobara i usluga i ekonomske aktivnosti u jednoj zemlji. GDP = C + I + G + NX Ako se bruto domaći proizvod iskazuje u tekućim cenama onda je to nominalni bruto domaći proizvod. 3 http://ekonomija. Deflator BDP-a meri tekući nivo cena u odnosu na nivo cena u baznoj godini. Bruto domaći proizvod je važan makroekonomski agregat sa stanovišta donošenja ekonomskih odluka u okviru procesa makroekonomske analize ekonomskih procesa i kretanja ekonomske politike na nivou nacionalne ekonomije. BDP meri dve stvari odjednom: ukupne dohotke svih u određenoj privredi. obično za godinu dana. ukupne izdatke privrede koje ona ima u proizvodnji roba i usluga. pozorišta. izgrađena infrastruktura. Kao što nivo blagostanja nekog pojedinca procenjujemo na osnovu njegovih prihoda.

U privredi kao celini. u svoj sastav uključuje sve ono što je proizvedeno i prodato na legalnim tržištima. a to su oni proizvodi koji se ne prodaju na legalnim tržištima. U definiciji BDP je istaknuto da ovaj makroekonomski pokazatelj predstavlja tržišnu vrednost svih finalnih dobara i usluga. dohotci moraju biti jednaki izdacima. dakle. ali i usluge (hemijsko čišćenje. Bruto domaći proizvod predtavlja tržišnu vrednost svih finalnih dobara i usluga proizvedenih u jednoj zemlji u određenom vremenskog periodu (obično godinu dana). svedemo na jedinstvenu meru vrednosti. ali obuhva plaćeni rad bebisiterki i kućnih pomoćnica. BDP je isti bez obzira na primenjeni način njegovog računanja. ali u koliko ti isti ljudi povrće kupuju u piljarnicama. Tako. onda prilikom obračuna BDP-a kilogram malina dvostruko više doprinosi BDP-u odnosu na jedan kilogram jabuka.jabuke. zdravstvene usluge). Bruto domaći proizvod izražava tržišnu vrednost dobara i usluga pomoću tržišnih cena. zdravstvene usluge i dr. u domaćinstvu. BDP npr. Ako je cena malina dvostruko veća od cene jabuka. Bruto domaći proizvod obuhvata materijalno dobro (hrana. 2. III . Privreda jedne zemlje proizvodi mnogo različitih roba u usluga. To se čini pomoću tržišnih cena. dohotci i izdaci uvek jednaki. Merenje i definisanje bruto domaćeg proizvoda Bruto domaći proizvod meri dve stvari odjednom: ukupne dohotke svih u određenoj privredi i ukupne izdatke privrede koje ona ima u proizvodnji dobara i usluga. nameštaj. U poslovnim odnosima kupaca i prodavaca važi pravilo da je svaki dinar izdataka nekog kupca istovremeno i dinar dohotka za nekog prodavca. Povrće koje ljudi gaje u svojim povrtnjacima za svoje potrebe ne ulazi u sastav BDP. Ova definicija BDP zahetva malo detaljnija objašnjenja. onda je njegova vrednost deo BDP. te su stoga u privedi kao celini. Makroekonomski indikatori za Srbiju 2002. negovanje i podizanje dece. nameštaj. Da bismo mogli da izračunamo vrednost domaćeg BDP. frizerske usluge. On. maline. U tom smislu. Pošto svi izdaci u privredi na kraju postaju nečiji dohodak. To se objašnjava time što u svakoj poslovnoj transakciji postoje dve strane: kupac i prodavac.Slika 1. automobili).-2012. kao što je pripremanje hrane. automobile. koje u toku jedne godine proizvedu i prodaju u srpskoj privredi. U tom smislu bruto domaći proizvod privrede možemo izračunati na jedan od dva načina: sabiranjem ukupnih izdataka ili sabiranjem ukupnih dohodaka. Osnovni razlog zbog toga BDP ima takvu sposobnost da meri i ukupan dohodak i ukupne izdatke leži u tome što su te dve stvari iste. neophodno je da sve robe i usluge. ne obuhvata proizvode koji su rezultat tradicionalnog ženskog rada. potrebno je istaći da postoje i neki proizvodi koji nisu uključeni u BDP.

Ako pretpostavimo da je jedna fabrika proizvela robu koju nije uspela da proda. Obračunom BDP-a obuhvata se vrednost samo onih dobara i usluga proizvedenih u tekućoj godini. došlo bi do dvostrukog zaračunavanja. Pošto je hleb obuhvaćen BDP-om. a drugim put prilikom prodaje hleba. dakle.Iz BDP se. a brašno nije. BDP se nije promenio. vrednost tih dobara ili usluga predstavlja deo BDP Rusije. U ovom slučaju. a veća potrošnja na zalihe povećava ukupno trošenje tj. Petpostavimo prvo da se roba pokvarila. Kada npr. Definisanje BDP i opis njegovog obračuna treba da ukljuti i tzv. postopanje sa zalihama. Ovo negativno trošenje firme neutrališe pozitivnu potrošnju potrošača. Ovu vrstu robe nazivamo međuproizvodima. U ovom slučuju ne dolazi do smanjenja profita firme. bez obzira na vlasništvo nad korišćenjem faktorima proizvodnje. kada jedna osoba proda polovan automobil nekoj drugoj osobi. tako da rasprodaja zaliha be utiče na BDP. BDP privrede se uvećava. Samo prozvodnja finalnih roba u usluga ulazi u sastav BDP. a ne za 70 dinara. postavlja se pitanje kako ova situacija utiče na obračun BDP. Sada se postavlje pitanje da li obračun BDP treba obuhvatiti i cenu brašna i cenu hleba (ukupno 70 dinara). Ukupni troškovi u privredni se nisu smanjili. povećavaju potrošnju na zalihe. ali ujedno nije ostvarila veći prihod tako da se profit firme smanjio za iznos za koji su se povećale nadnice. ova investicija u zalihe računa se kao trošak za vlasnike firme. kada srpski državljanin obavlja privrednu aktivnosz uRusiji i u toj zemlji proizvodi neka materijalna dobra ili usluge.Dakle. Sada pretpostavljamo da se roba nalazi na zalihama radi kasnije prodaje. Ako bi njenu vrednost uključili u BDP on bi bio višestruko uvećan. fabrika je platila više za nadnice radnika koji su učestvovali u proizvodnji pomenute robe. Šta se događa kasnije. uključuju oni proizvodi koji se proizvode i potroše kod kuće i kojima se ne trguje na tržištu. tako da ne predstavlja savršenu u sveobuhvatnu meru nivoa i kvaliteta ekonomske aktivnosti jedne zemlje. ukupne izdatke. mada je on sada raspoređen više u vidu nadnica (dohodak radnika). Dakle. iako je firma platila nadnice radnicima angažovanim u proizvodnji ove robe. Na primer. Pošto veće zarade radnika povećavaju ukupan dohodak. Zato proizvodnja na zalihe povećava BDP koliko i proizvodnja za prodaju. Bruto domaći proizvod predstavlja tržišnu vrednost ukupne proizvodnje ostvarene u jednoj zemlji. Pošto nije došlo do promene ukunih troškova. Na primer. tržišna vrednost tog automobila obuhvata se obračunom BDP. a ne Srbije. opšte pravilo jeste da kada firma povećava svoje zalihe robe. kada Američki državljanin privremeno radi u Srbiji. dva puta obračunamo vrednost brašna koja se koristi u pravljenju hleba. To je zato što je vrednost međuproizvoda već uključuena u vrednost finalnih proizvoda. prodaja upotrebljenih proizvoda se ne uključuje kao deo BDP. ili samo cenu hleba (50 dinara)? Odgovor je da BDP obuhvata samo vrednost finalne robe. zato što niko nije kupio robu. niti je pormenjen ukupni dohodak. Dakle. kada firma rasproda robu sa zaliha? Ovaj slučaj je sličniji prodaji upotrebljene robe. Ako npr. IV . on ima i neke nedostatke. Ona roba koja se koritsti za dalju obradu (proizvodnju) se ne uračunava u BDP. Međutim. Odgovor na ovo pitanje zavisi od toga šta biva sa neprodatom robom. a manje u vidu profita (dohodak preduzetnika). Dakle. BDP u svoj sastav uključuje samo one proizvode koji su proizvedeni unutar granica jedne zemlje. Međutim. ali i do istovremenog smanjenja tj. dezinvestiranja firme u zalihe. vlasnici firme praktično "kupuju" robu zalihe firme tj. Bruto domaći proizvod svakako predstavlja najznačajniji indikator nivoa ekonomskog blagostanja neke privrede. Ukupni dohodak u privredi se takođe nije promenio. Sada dolazi do rasta trošenja potrošača koji kupuju tu robu. BDP se povećava za 50 dinara. njegova proizvodnja predstvalja deo srpskog BDP. jednom prilikom prodaje brašna. dakle hleba. a onda pekara od tog brašna napravi hleb koji prodaju za 50 dinara. pretpostavimo da prodavac brašna proda kilogram brašna pekari po ceni od 20 dinara. Međutim. vrednost novog automobila ne uključuje se u sastav BDP. fabrika "Fiat automobili Srbija" proizvede i proda novi automobil u tekućoj godini.

te iz tog razloga njegova vrednost biva potcenjena.. 4 3.Kao što smo i ranije istakli.. BDP ne obuhvata vrednost onih roba i usluga koje nisu prodate na tržištu. Bruto domaći proizvod je iznosio 11. bruto nacionalni proizvod uključuje dohotke (plate. što znači da zaboravlja na raspodelu dohodaka između profita i plata. tj. 28. Tomić R. Odnos domaćeg proizvoda i bruto domaćeg proizvoda Bruto domaći proizvod Srbije u 1998. ni kontinuirani proces uvođenja novih proizvoda. Ali kako je ovaj zakupni dohodak činilac plaćanja inostranstvu.458 mrd $ i veći je za 21. On uključuje sve dohotke domaćih lica ostvarene ekonomskim aktivnostima u zemlji i inostranstvu.. Bruto nacionalni proizvod naspram bruto domaćeg proizvoda "Bruto nacionalni proizvod“ (BNP. a isključuje plaćanja činilaca dohotka ostatku sveta. http://sr. Drugim rečima. GNP eng.3% od društvenog proizvoda za tu godinu. u krajnjem svođenju računa ipak nije deo nemačkog BDP-a. slobodnog vremena u kome takođe dolazi do određene potrošnje. Kao jedna od nesavršenosti bruto domaćeg proizvoda navodi se i činjenica da on ne odražava u potpunosti promene u kvalitetu proizvodnje. On nije realan pokazatelj trendova u porizvodnji tokom vremena. već srpskog.Iako ne prestavlja u potpunosti savršenu meru vrednosti i kvaliteta ekonomskih aktivnosti u jednoj zemlji.org/ . "Nacionalna ekonomija".. u određenom periodu po tržišnim cenama. godine. Đorđević M. On.wikipedia.. kao i na raspodelu između različitih sektora i regiona. može se reći da je BDP najprihvatljiviji i najkorišćeniji način sintetičkog ozražavanja i merenja nivoa privrednih aktinosti. BDP ništa ne kazuje o raspodeli dobara i usluga između stanovništva. Prosečni BDP po stanovniku nam ništa ne govori o nejednakostima u njegovoj raspodeli. niti smanjenu korisnost drugih proizvoda tokom vremena. takođe ne obuhvata ni vrednost dokolice tj. Osim ovoga. godini iznosio je 15. ukoliko građanin Srbije poseduje stambenu zgradu u Minhenu. BDP uvek izražava prosečnu veličinu.: BNP = BDP + plaćanje činilaca iz inostranstva – plaćanja činilaca inostranstvu Tabela 2.5 V 4 5 Đurić D.5% od društvenog proizvoda.) predstavlja ukupnu proizvodnju roba i usluga jedne nacionalne ekonomije. Na primer. Ovaj odnos je bio veći i 1997. zato što je zarađen u Nemačkoj. str. zakupni dohodak koji zaradi je deo nemačkog BDP-a. 27.235 mrd $ i bio je veći za 24. 29. BNP meri ukupan dohodak zarađen od strane nacije. jer ne oslikava tehnološka poboljšanja postojećih proizvoda. profite i zakupninu – rentu) od ostatka sveta.

4. Bruto nacionalni proizvod predstavlja bruto domaći proizvod uvećan za dohotke koji su stanovnici date zemlje ostvarili u inostranstvu i umanjen za dohotke koje su stranci ostvarili u datoj zemlji. osim ekonomskih. Da bi se uzračunao HDI utvrđene su fiksne minimalne i maksimalne vrednosti za svaki od navedenih parcijalnih indikatora. Vrednosti ovog indikatora za različite zemlje obračunavaju se od 1990. uključuje sve dohotke domaćih lica koji su ostvareni ekonomskim aktivnostima u zemlji i inostranstvu. obuhvata sledeće pokazatelje:  očekivanu dužinu života (life exectancy). jeste Indeks ljudskog razvoja (Human Development Index-HDI). bruto nacionalni proizvod prestavlja ukupan dohodak ostvaren u jednoj nacionalnoj ekonomiji. U tom smislu. posebno apsorfiramo Bruto nacionalni proizvod BNC (Gross National Product. GDP i GNP mogu biti iste vrednosti jedino u slučaju ako je jedna zemlja potpuno izolovana. kada građanin Srbije privremeno radi u Nemačkoj. Ostale mere ekonomskog i društvenog blagostanja Sistem nacionalnog računa obuhvata i druge mere nacionalnog dohotka koji se po definiciji neznatno razlikuju od bruto domaćeg proizvoda.GNP). dok je za BDP po stanovniku određen minimum od 100 dolara i maksimum od 400.  pismenost odraslih (adult literacy) i  dohodak po glavi stanovnika (income/pc) Indeks ljudskog razvoja je agregatni pokazatelj koji izražava prosečna dostignuća zemlje u tri osnovne dimenzije ljudskog razvoja: dug i zdrav život. On. istakli smo činjenicu da on ne održava u potpunosti kvalitet privrednog rasta. Za očekivanu dužinu života donja granica je 25 godina. ekološki i drugi društveni pokazatelji koji mere kvalitet života ljudi.  godine školovanja (years of schooling). a gornja 25. Indeks ljudskog razvoja kao agregatni indikator koji izražava prosečna dostignuća zemlje u različitim oblastima. Vrednosti oba pokazelja obrazovanja smeštene su unutar zatvorenog intervala od 0% do 100%. VI . Jedan od tih pokazatelja. U tom smislu. time su stvoreni uslovi da se različiti individualni pokazetelji svedu na zajedničku meru. odnosno rad i kapital. Vrednost proizvodnje tog radnika je deo GNP-a Srbije. Na primer. Govoreći o nedostacima bruto domaćeg proizvoda kao opšte prihvaćenog indikatora nivoa ekonomske aktivnosti zemalja. kapital). većina zemalja kao meru nivoa ukupnih ekonomskih aktivnosti koristi GDP. njegova proizvodnja predstavlja deo nemačkog GDP-a. dakle. kao što smo i ranije istakli. Dakle. Bruto nacionalni proizvod (GNP) obuhvata vrednost finalnih dobara i usluga proizvedenih unutar ili van granica jedne zemlje tokom jedne godine. u poslednje vreme čine se pokušaji da se. u jednu širu meru dostignutog nivoa razvijenosti jedne zemlje uključe i socijalni. bez obzira na vlasništvo nad faktorima proizvodnje (rad.000 dolara jednake kupovne snage. konstruisan u okviru programa Ujedinjenih nacija za razvoj (United Nations Development Program). čijom prodajom stanovnici te zemlje ostvaruju dohotke. a ni stranci ne mogu da ulažu u tu zemlju svoje proizvodne faktore. godine i publikuju se jednom godišnje u odgovarajućem Izveštaju UNDP (Human Development Report). Međutim. pa se njeni stanovnici ne mogu zapošljavati u inostranstvu i plasirati tamo svoj kapital radi sticanja dohotka. znanje i pristojan standard. ali ne predstavlja deo nemačkog GNP-a. U prošlosti je većina zemalja kao glavnu meru sveukupnih aktivnosti nacionalne ekonomije koristila GHP.

to govori o visokom nivou ljudskog razvoja i blagostanja stanovništva. "Nacionalna ekonomija". 32. Razvojni indeks i indikator pod nazivom Fizički kvalitet života (Physical Qualyty ofLlife Indeks.. Đorđević M. dnevna potrošnja namirnica životinjskog porekla po stanovnika. Tomić R. str. .. a ukoliko je vrednost ovog indikatora veća. kao jedan od najpoznatijih društvenih indikatora razvoja. sastavni delovi ovog indikatora su: prosečan broj članova domaćinstva po jednoj osobi. što ukazuje na zaključak da je ova zemlja bila manje uspešna u korišćenju ekonomskih dostignuća za poboljšanje životnog standarda svojih stanovnika. ukoliko zemlja zauzima bolje mesto po visini HDI. to govori da je bila uspešna u transformaciji ostvarenog dohotka u ljudsko blagostanje i bolji kvalitet života.Vrednost HDI se prostire u intervalu od 0 do 1.PQLI). smrtnost dece i pismenost. Fizički kvalitet života. u realnom životu se dešava da neka zemlja bude slabije rangirana po visini HDI nego prema vrednosti GDP po stanovniku.. poljoprivredna proizvodnja po radniku. predstavlja sintetički izraz sledeće tri varijable: očekivane dužine života kod jednogodišnjaka. Između ostalih. Svakako da stepen ekonomskog razvoja jedne zemlje utiče na nivo ljudskog razvoja i blagostanje stanovništva. Od drugih socijalno-ekonomskih indikatora navodimo tzv.. Međuti. gas itd.6 VII 6 Đurić D. Suprotno. 31. procenat ekonomski aktivnog stanovništva koja imaju struju. Razvojni indeks je konstruisan od strane Instituta za istraživanje društvenog razvoja Ujedinjenih nacija i u svoj sastav uključuje 16 strukturnih indikatora (9 drustvenih i 7 ekonomskih).

Zaključak Bruto domaći proizvod je ekonomski izraz koji predstavlja ukupnu produkciju roba i usluga. Sastoji se od ukupne proizvodnje dobara i usluga umanjene za međufaznu potrošnju. Kao što nivo blagostanja nekog pojedinca procenjujemo na osnovu njegovih prihoda. Bruto domaći proizvod mere dve stvari odjednom: ukupne dohotke svih u određenoj privredi i ukupne izdatke privrede koje ona ima u proizvodnji dobara i usluga.Ostvareni BDP u jednoj zemlji predstavlja merilo njene produktivnosti i ekonomske snage. bez obzira na vlasništvo. Bruto nacionalni proizvod predstavlja ukupnu proizvodnju roba i usluga jedne nacionalne ekonomije. Najčešće korišćen makroekonomski agregat u Sistemu nacionalnih računa je bruto domaći proizvod. onda je to realni bruto društveni proizvod. ali u isto vreme govori i o nivou dostignutog blagostanja stanovništva. Ako se bruto domaći proizvod iskazuje u tekućim cenama onda je to nominalni bruto domaći proizvod. VIII . u određenom periodu po tržišnim cenama. Bruto nacionalni proizvod predstavlja bruto domaći proizvod uvećan za dohotke koji su stanovnici date zemlje ostvarili u inostranstvu i umanjen za dohotke koje su stranci ostvarili u datoj zemlji. tako i ekonomsku snagu neke privrede sagledavamo uzimanjem u obzir ukupnog prihoda koji zarađuju svi ljudi u toj privredi. On uključuje sve dohotke domaćih lica ostvarene ekonomskim aktivnostima u zemlji i inostranstvu. Sistem nacionalnog računa obuhvata i druge mere nacionalnog dohotka koji se po definiciji neznatno razlikuju od bruto domaćeg proizvoda. Ako se bruto domaći proizvod iskazuje u stalnim cenama (baznim cenama). a u tome nam pomaže bruto domaći proizvod. ostvarenu u nacionalnoj ekonomiji. koji predstavlja meru finalne proizvodnje.

2012. ALFA-GRAF Novi Sad.Literatura [1] Đurić D.rs/fajlovi/2012%20P5%205. [2] http://sr.org/ [3] http://ekonomija.pdf IX .fon. Tomić R.11... "Nacionalna ekonomija"...wikipedia.12. Đorđević M.