Titlul cauzei

Deşeuri de echipamente electrice şi electronice

Parţile
(*Reclamant/Pârât)
Curtea competenta/Tribunalul şi
date despre arbitraj/Hotărâre

Scurtă descriere despre caz

Reclamaţii

Hotărâre

Comisia Comunităților Europene

Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord

Curtea (Camera a şasea)
10 martie 2006
Comisia Comunităților Europene [reclamant], reprezentată de M. Konstantinidis și D. Olawunmi, în calitate de agen ți, cu domiciliul ales în
Luxemburg, introduce o acţiune la Curte (Camera a şasea), către Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord [pârât], reprezentat de
doamna V. Jackson în calitate de agent, în temeiul articolului 226 CE de constatare a neîndeplinirii obliga țiilor de transpunere a directivelor
adoptate de CE al Parlamentului European. - [Reclamantul] invocă faptul că [pârâtul] nu şi-a îndeplinit obligaţiile cu privire la Directivele
2002/96/CE și 2003/108 CE, cu privire la conceptul deşeuri de echipamentele electrice şi electronice (în continuare D.E.E.E.).
- În cererea sa, [reclamantul] solicită Curții să constate că [pârâtul]
nu și-a îndeplinit obligațiile cu privire la adoptarea Directivelor
2002/96/CE și 2003/108 CE, acestea reglementând aspecte cu privire
la deşeurile de echipamentele electrice şi electronice (în continuare
D.E.E.E.).

- În apărare, [pârâtul] recunoaște că măsurile necesare pentru a se
conforma cu Directivele 2002/96 și 2003/108 nu au fost adoptate în
termenul prevăzut și că Comisia are dreptul de a solicita o declarație de
constatare a neîndeplinirii obligațiilor, dar arată de asemenea că
procedura de transpunere este în curs de desfășurare.

Prin prezenta, Curtea (Camera a șasea) declară și hotărăște: prin faptul că Comisia Cumunităţi Europene nu a adoptat actele cu putere de lege
și actele administrative necesare pentru a se conforma cu Directiva 2002/96 / CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 ianuarie
2003 privind echipamentele electrice și electronice (DEEE), și Directiva 2003/108 / CE a Parlamentului European și a Consiliului din 8
decembrie 2003 de modificare a Directivei 2002/96, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord nu și-a îndeplinit obliga țiile care îi revin
în temeiul acestor directive;
Judecătoria obligă Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord la plata cheltuielilor de judecată.