You are on page 1of 2

- Model atestat de absolvire a cursului de puericultura –

[Antet unitate medicală medicină de familie]
[Număr contract CAS furnizare servicii asistență medicală primară]

ATESTAT
de absolvire a cursului de puericultura

Domnul
_______________________________________________________________________, având CNP
________________________, posesor al C.I. seria ______ nr _________, eliberată de
________________________________________
__________________________________,

la

data
domiciliat

__________________________________________________________________________,

de
în
angajat

la _______________________________________________, înscris pe lista medicului de
familie Dr. _____________________________________________ din data de _____________ șia însușit noțiunile elementare teoretice și practice necesare în vederea îngrijirii
copilului mic, necesare participării sale efective la îngrijirea copilului nou-născut.
Noțiunile au fost prezentate în cadrul cursului de puericultură ținut la cabinetul
medicului său de familie.
Prezentul atestat se eliberează pentru a-i servi asiguratului la majorarea cu 10 zile
lucrătoare a concediului paternal de 5 zile lucrătoare, în condițiile prevederilor art. 4
alin. (1) din Legea nr.210/1999 privind concediul paternal și art. 7 din Hotărârea
Guvernului nr.244/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
concediului paternal nr.210/1999.

Data eliberării atestatului ____________________________
Semnătura și parafa medicului de familie