You are on page 1of 4

DonKihot

Nekjevpaniji,vkrajuManijeivelobuboanplemi,kateregapravegaimenaneveniheprav
natanno.Vhiijeimelgospodinjo,kijebilaekarprecejvletih,imelpajetudineakinjo,kieni
dopolniladvajsetlet.Tanaplemipajebilkarvelikokratbrezdela,zatojevnjegovemprostem
asuprebiralvitekeknjigeinsevnjihtakozatopil,dajepozabilnalov,nakmetijo,skratkanavse.
Napovestiohrabrihvitezihjebiltakonor,dajekmaluprodalveinonjegovezemljeinzatadenar
nakupilvseknjigekarsejihjepavtistihasihdalodobiti.Braljadanzadnemternozanojo.
Kopajebilepopolnomaobpamet,semujeporodilanajboljneumnamisel,karbisijihkaknorec
lahkoizmislil.Prieljenamredotega,daboesampostalpopotnivitez,dabomaevalvsakrnje
kriviceinsistempridobilslovesinnjegovoimenebonikoliumrlo.Hitrojeodelvprostor,kjerje
imelshranjenoorojeinostalovojakoopremo,kisojouporabljalienjegovipredniki.Poiskalsi
jeeprimernovitekoelado(lem),kerpaniimelapasu,skaterimbisitoeladolahkotrdno
privezalokrogvratu,jepoiskalpartrakov,jihzvezalinsijihzavozlalokrogsvojegavratu.Natoje
poiskalesulico,kipajebilanapolzlomljenainrjasta.DonKihotjojezasilopopravil,jonaostril
injonatoizvsehkotovogledoval.PotemdobroopravljenemdelupasejeDonKihotspomnile
naenonadvsepomembnostvar,brezkaterevitezskorajdanebimogelpostati.Pomisliljenamre
nasvojegakonja.Nekajasajepremiljeval,kaknoimenajbimudal,pokratkempremislekupa
jesvojegakonjakrstilzaRosinanta.Kojetakoposvojivoljidalimenjegovemukonju,gaje
sklenildatiesebi.Premiljevaljeosemdni,nazadnjepasejekrstilzaDonKihotaizMane(od
tamjenamreprihajal).Kojepostorilvsekarjebilopotrebnostoritimujeostalosamoeto,dasi
izbereenskovkaterosobozaljubil.DonKihotjepomislinadekle,kijebilnekozaljubljen
vanjo,vendartegadekleninikoliizvedelo.ivelajevsosednjivasi,nedaleproodDon
Kihotovegadoma,imepajijebiloAldonzaLorenzo.KrstiljojezaDulsinejoToboko,tavzdevek
pajijeprisadilzaraditega,kerjebiladomavvasiTobos.
TakosejenekegadneDonKihotleodpravilnapot,ssebojpajevzelvsokramo,kijoje
pripravljalprejnjihnekajtednov.Jezdiljeekarnekajasa,kojenaposledprispeldonekekrme,
zakaterosijemislil,dajegrad.Krmargajezagledalingapozdravil.DonKihotjemisli,daje
krmarslavnigraak,njegovislukinjipastabilizanj,kakordveprincesi.DonKihotjevseprav
vljudno pozdravil in krmarja ponino poprosil za prenoie. Krmar mu je povedal, da brez
denarjaprenoianemoredobiti.DonKihotsejeodloil,daboprenoilkarnaprostem,Svojega
konjainsvojeorojepabobudnoopazovalvsono.KojetakoDonKihotodloilsvojeorojepri
vodnjakuinobnjemhodilgorindoljeprielnihudegaslutepastir,kijehotelnapojitisvojo
redo.PastirjeodmaknilDonKihotovooroje,dabilahkoprieldovodezasvojoejnoivino,ko
pajeDonKihotzagledalnedolnegapastirja,semujezazdelodamukradeoroje,zatosejezvse
silozapodilvanjingatreilssulicopaglavi.Pastirjeobleal,DonKihotpasijedomiljalkakno
plemenitodejanjejestoril,kerjeprijelroparjanadelu.Pravnekajpodobnegapasejedogodilo
pastirju,kijeprielpolurezatem,ledajihjeslednjiboljskupilodprejnjega.Kojekrmarvseto
izvedeljezaprosilDonKihotanajgrevhlevintamzaspi,zjutrajpanajodideprejkotbomogoe.
DonKihotsejestrinjalinodel.SredinoipasejeDonKihotspomnil,daspiprislavnemu
graaku,kibigalahkopovitezil.DonKihotgajezaprosil,mopajestorilvsekarjeDonKihot
hotel, samodabitemhitrejeodel.DonKihotjeobzorivessreenpozdravilkrmarjaterse
odpravilnapot.
PonekajurahNapornejeejeDonKihotprispeldonekegapanjika,kjerjeeoddale
videldvepostavi,kipajunimogelpravdobrorazloiti.Kojeprielbliejevidel,kakojenek
skopuniposestnikprivezalnedolnegafantakdrevesuingapretepal.DonKihotjeposestnika
ogovorilingavpraalzakajtopone.Kmetmujeodgovoril,dajetafantizgubilnekajnjegovih
ovac,fantpajetoodlonozanikal,terpripomnil,damugospodaresedemmesecevniplaal
opravljenegadela.DonKihotsejerazjezilinkmetuukazalnajfantutakojodplaa,karmujebil
dolan.Kmetjeobljubil,dabostorilvsekarmujenaroilindasfantomneboravnalgrdo.Don
Kihotjeponosennasvojehrabrodejanjezajahalkonjainodjezdilpro.Kopajekmetvidel,daje

DonKihotedaleprojefantapremikastil,kotenikoliprej.
PonekajurnihojipajedonKihotprieldorazpotja,kisejecepilonatiriceste.DonKihot
jenakajasapremiljeval,pokateripotinajodide,vtempajezagledal,dasemubljiajotrgovcina
konjih,zakaterejemenil,dasopopotnivitezi.Postavilsejenasredocesteinjihpoakal.Kosose
pribliali,jimjepovedal,dajeonDonKihotizManeindasemorajoitipoklonitinjegovigospe
DulsinejiToboki.TrgovcemjebilomalomarzadonKihota,zatojeedenizmednjihizrekelnekaj
grdihbesedezDulsinejo.DonKihotsejetakorazsrdil,dajedvignilkopjeinsezapodilprotitemu
trgovcu. Vse to bi se lahko e slabo konalo, e se njegov konj Rosinant med tekom ne bi
spodtaknilinpadel.DonKihotsejeskotalilpagriunavzdolinsetakopokodoval,dasenimogel
nitipremakniti.Obtemjepreklinjaleztrgovce,zatogajeedenodnjihepotenopremikastil.
Natosotrgovciodli,DonKihotapajeistopanjegovisreinaelnekprijatelj,kijebildomaiz
istevasi,kotDonKihot.Poloilgajenasvojvozingaodpeljaldomov.KojeDonKihotova
gospodinjaizvedela,dasejevrnil,jeukazalazazidatisobo,kjerjeimelvitekeknjige,takodajih
nebonael.DonKihotjenekajdnipoival,potempasejeodpravilnaponovnopotovanjeza
prigodami.PredtemjeepregovorilnekegaprijateljazimenomSanaPanso,najgreznjiminnaj
postanenjegovoproda.Obljubilmujetudi,dabozanjosvojilkakvelikotokinmugadalza
vladanje.SanaPansojeDonKihotuzaupal,zatojehitropripravilnjegovegaoslazapotovanje.
Takostaseskupajodpravilanapotovanjezatevilnimiprigodami.Nekajasastajezdila,kosta
pispeladopolja,nakateremjebiloogrmnomlinovnaveter.DonKihotjemenil,dasotovelikani
indasozlobni.SanoPansamuniupalugovarjati,zatosejeDonKihotdivjepognalprvemumlinu
naproti. Ravnotakrat pajezapihal moan veter, zatoseje vetrnica zavrtela, DonKihot pa je
zagnalodalepopolju.SanoPansajeodhitelprotisvojemugospodarju,dabimupomagal,vendar
DonKihotmujerekel,dasiznapomagatitudisam.Natojespetlesteavosplezalnanjegovega
konjainodjezdilastadalje.Kostatakojezdilanekajasa,soDonKihotuboleinepopustile,Sano
Pansa pa e vedno ni razumel, zakaj je njegov gospodar napadel mline na veter. Med tem
razmiljanjempajeprilanjimanaprotivelikakoija,vkaterijesedelolepodekle.DonKihotje
mislil,dajetougrabljenakraljina,zatosejepostavilnacestoinkoijoustavil.Videlje,dajev
koiji zraven princesesedelgrdmoki,kijebiloboroenssulico.DonKihotgajeizzval na
dvoboj.Rekelmuje,daegapremaga,sebomoralitipoklonitiDulsinejiTobokiindabomoral
spustiti to lepo dekle, ene pa lahko z njostori kar hoe. Ostale ene sose Don Kihota zelo
prestraile,zatososteklenapoljeinleoddaleopazovaledvoboj.DonKihotjeBiskajcapremagal,
zatojebilzeloveselinponosennase,kerjemislil,dajeoprvileenoobrodelo.TakostaSano
Pansainnjegovgospodarodjezdiladalje.Ponekajurnijeistaprispeladolepegatravnika,kjerje
DonKihotizpustilsvojegakonjanapao.VtempasopriliJangvekimezgarjissvojimikobilami,
kisojihtampasliskorajvsakdan.TekobilesosezapodilevRosinantainmustrgalesedlo,takoda
jeostalistogol.NatosejeRosinantzapodilmedkobile,kopasotozagledaliJangvekimezgarji
soprihitelispalicamiinubogegaRosinantapobilinatla.DonKihotjevsetovidel,zatosejehudo
razjezil.Pograbiljesvojekopjeinsepognalmedmezgarje.Tisogapohitrempostopkuspravilina
tlaingapretepli.Povsemtemsozbraliskupajvsenjihovekobileinodli.DonKihotajeSano
Pansapobralingapoloileznjegovegaosla.Odpravilastasepopotinaprej,medhojopasta
govorilaoneuspehu,kistagadoiveladanesvbojuzJangvekimimezgarji,zakaterejeDonKihot
menil,dasovitezi.Kmalupastaprispeladokrme,kijebilaekarednainurejena.DonKihotje
pomislil,dabitolahkobilgrad,vtopajeeboljverjel,kergajekrmartakoleposprejel.Vkrmi
jebilotudinekajdeklet,kisomuobvezalerane,kijihjedobilmedbojemzmezgarji.DonKihotu
jekrmarpovedal,dalahkoprespinapodstreju,vendarbomoralprenoieplaati.DonKihotu
zaplailonibilomar,sajjemislil,dapopotnimvitezomprenoianitrebaplaevati.Zveerseje
DonKihotleponamestilineskorajzaspal,ravnotakratpajeprilaenska,zakaterojemenil,da
jeprincesa.Prijeljojezaroko,kerjemislildajenamenjenaknjemu,vendarjeprilakgostu,kije
lealvistiizbizravenDonKihota.TamoakarsejerazjezilinDonKihotapremikastil,sampaje
odelizizbe.ZjutrajstaseDonKihotinSanoPansaezgodajpripravilazaodhod,takratpaseje

zbudiltudikrmar,kijeodnjijuzahtevalplailo.DonKihotjekrmarjupovedal,dajepopotni
vitezindaprenoianeboplaeval.Natojeodjezdilinbiljeedalepro,kojezanjimprihitel
tudiSanoPansa,kisejekomajizmuznilkrmarjevimpomonikom,kisogaterjalizaplailo.
Takostanaadvapopotnikaodjezdilanaprej.
DonKihotjenatoSanuPansipripovedovalomnogihdogodivinah,kisojihpopotni
vitezidoiveli,epravjihjeSanoPansalemalorazumel.Zaelosejetemniti,zatostaSano
PansainDonKihotpoiskalaprimerenprostorzaprenoie.Utaborilastasepristudencu,kijebil
kar velik, predvsem pa zelo buen. Kar naenkrat pa sta zasliala neko udno udarjanje, ki ni
prihajalooddale.DonKihotsejehrabroodloil,dabosampreverilodkjevsetoprihaja.Sano
Pansagajekomajprepriel,dajeostal,sajgajebilozelostrah.Zjutrajstaseskupajnapotila,proti
kraju,odkjersoprihajalitiudnizvoki.SanoPansajebilvestrdodstrahu,medtemkojenjegov
gospodarpogumnosililnaprejprotikraju,kisejeimajezdeltakogorzen.Kopastazagledala,esa
stasetakoprestraila,staseobazaelaglasnokrohotati.Bilesonamresuknarskevaljalnice,v
katerihjeenakomernoudarjaloeststop.DonKihotinnjegovoprodastaseenekajasasmejala,
kostavidela,dajevsehudominilo,potempastaseodpraviladalje.Ponekajurahnapornejeeje
DonKihotzagledalmoa,kijeimelnaglavipozlaenoskledo,kisijojedalnaglavozaradihude
pripeke,tapasejenasoncutakosvetila,dajeDonKihotmislil,dajetonajboljilemnasvetu.
Trdnosejeodloil,dasigaboizboril,paepravbomoraltvegatiivljenjezanj.Natosejezapodil
protinedolnemuloveku,tapasegajetakoustrail,dajeizpustilskledonatla,sampajezbeal
stran,kolikorsogaleneslenoge.DonKihotsijetoskledopoveznilnaglavo,epravsemuje
zdelo,dajelemaloprevelika.Asejepotolail,sajsejespomnil,dabilahkoimelvitez,zakaterega
jebilataeladanarejena,zelovelikoglavo.Takostaodjezdilanaprej.Blialastasevelikemu
travniku,kojeDonKihotevdaljavizagledalkarprecejdolgokolonoljudi,kisobilizvezaniz
verigami.Odloilseje,daboodelblieinvpraal,kajsedogaja.Vojakmujepovedal,dasoto
samizloinci,kijihpeljejonausmrtitev,zaradinjihovihkaznivihdejanj.Zloincisotozanikaliin
vsiskupajzaelitrditi,danisozakriviliniesar.DonKihotjenjimverjelbolj,kotpavojakom,
povrhutegapajebiloddobrivitez,kijemoralpomagatinedolnimljudem.Pravnahitrojimje
razvezalverige,takosovsiskupajpremagalinekajvojakov,kisojihstraili.DonKihotjemislil,
dasemubodotizloincizahvalili,zatokarjestoril,vendarsonatoenjegapretepliinokradli,
zatempasozbealivsaknasvojostran.DonKihotnirazumelniesar,sicerpajebiltakoalitako
preveibakinutrujen.
SanoPansagajepotolailinskupajstaodladalje.PrispelastavSierroMoreno,kamorje
DonKihotizneznanegarazlogaenakajasahotelpriti.Kojezagledalvsetegoreinskalovjaje
pomislil,dagatukajsigurnoaka,kaknapustolovina.SanoPansasejezeloudil,kojevidel
svojegagospodarja,kakoplezapovisokihstenahprotivrhu.Kostapriladotoke,odkjernista
moglanaprejzaradiprevelikgaklancajeDonKihotpopolnomaobupal.Sanujerekel,daboostal
tamdoklerneboumrl,sajsijemislil,dajeonnajnesrenejivitez,karjihjekdajivelo.Sanoga
je hotel odpeljati nazaj v dolino iz teh vrhov, vendar Don Kihota na noben nain ni mogel
prepriati, da bo odel znjim. Don Kihot je napisal e pismo,ki je bilo namenjeno Dulsineji
TobokiingaizroilSanuPansitermunaroil,najgajiizroiprejkobomogoe.Sanojenato
vespotrtodel.Medpotjopajekotponakljujusrealnekajljudiiznjegovevasiinjimpovedal
vsozgodbo.TisozzvijaospraviliDonKihotadomov.DonKihotjebilenmesecdoma,zatempa
jeSanoPansaspotpreprialinskupajstaodlanovimdogodivinamnaproti.Najprejpastaodla
kDulsinejivToboso.Odpravilastasesredinoi,dajunebikdovidel,vendarniheodnjijuni
vedelkjetagospastanuje,zatostapoakaladojutra.Sanopajezjutarjiztuhtalzvijao,skaterobo
DonKihotaprevaral.SanojeDonKihotupovedalnajseskrijevgrmovjeizvenmesta,sampaje
odelvmestointamnaeltridame,kisobilekarprimerne,zatozvijao.Povedaljimjevso
zgodbointesorekle,damubodoradepomagale.OdpeljaljihjedoDonKihota,kijebilves
blaen,komujeSanopovedal,dajesrednjamednjimiDulsineja,ostalidvepanjenisluabnici.
DonKihotusosezdelevsetriboljkotkaknekmetice,vendarjeSanuPansiverjelnabesedo.

PriklonilsejeDulsinejiinjipripovedovalomnogihdobrihdelih,kijihjestorilzanjo.Ponekaj
minutnempogovorujojepozdravilinnatojeodla.Sanojebilvesel,dasejevsedobroizteklo,
Don Kihot pajebilpravtakovesel,sajjemislil, dasvojegospenebonikolisreal. Po tem
dogodkusijeDonKihotnabralnovihmoiinzSanemPansostaodpotovalavBarcelono.

estavidelaoddalemesto,kojejimaprilonaprotivelikoljudi,kisovedelizanjijuinza
DonKihotovonorost.DonKihotusoseprikljanjaliingapovabilivmesto.DonKihotjebilzelo
poaen,sajjemislil,dajekonnopostalslavenpopotnivitez.Prispelisovmesto,kjersejeDon
Kihotunekajasakarlepogodilo,leotrocisosemunenehnosmejaliingazafrkavali.Nekegajutra
pasejeDonKihotupripetilonekajneverjetnega.Sprehajalsejepoplai.Kojepredsebojzagledal
istopravegaviteza,kigajeizzvalnadvoboj.DonKihotujepovedal,daegapremagamoraoditi
domovinostatidomavsajenoleto,epazmagaon,lahkoostanepopotnivitezkolikorasahoe.
VitezjeDonKihotapremagal,zatosejeDonKihotosramoenpobralinodelprotidomu.Vitezje
natoljudempovedal,dajebilonDonKihotovnajboljiprijateljinzatokerjeizvedelzanjegovo
norost,sejeodloil,dagaboposkusilodpeljatinazajdomov,kjersebolahkospametoval.Don
Kihotjebildomaekardolgo,naposledpajehudozbolel.Sklicaljevsenjegoveprijateljein
sorodniketerjimpovedal,dabokmaluumrlinzatojehotelnapisatioporoko.Vtejnjegovibolezni
pasejetudispametoval.Spomnilseje,kdopravzapravonjeintegajebilneznanskovesel.Ukazal
jenjegovimprijateljemnajvsevitekeknjige,kijihbodolahkodobilisegejo,dasenebitanorost
prijelaekateregaodnjihinmuprineslatolikonesreinalosti.Sanujeepovedal,dajebil
njegovzelodoberprijateljinsemuzahvaliltermupodarilnekajivali,kimujihjeobljubile
predensejespametoval.Natojeupnikopravilvsepotrebnezakramente,DonKihotpajepreklel
vsevitekeknjigeinpravlepokranskoumrl.
TakosejetorejkonalazgodbaohrabremvitezuinMane.